You are on page 1of 16

TARIKH

/
HARI TAHUN/
MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN
MATA
PELAJARAN
Bidang / Tajuk : Nombor dan Operasi / wANG
1 Ogos 2016 Standard Pembelajaran : 10.8 Refleksi :
Isnin Objektif Pembelajaran : ________ orang murid
Padaakhirpengajarandanpembelajaran , murid dapat dapat menguasai
Tahun 4A menyelesaikan masalah harian termasuk objektif pembelajaran
0830-0930 transaksi barangan dan perkhidmatan yang yang ditetapkan pada
melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban hari ini.
Matematik dan pembahagian wang.
___ orang murid diberi
Aktiviti Pembelajaran an Pengajaran :
latihan pemulihan
-Imbas kembali operasi tambah ,tolak,darab dan
untuk kemahiran ni
bahagi yang melinatkan bahagi.
-Bimbinglangkah-langkahmenyelesaikan masalah
harian termasuk transaksi barangan dan
perkhidmatan yang melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian wang.
. -Secaraberkumpulan, muridmenjawabsoalantugasan.
-Guru
danmuridmembincangkanhasiltugasan/sesibimbingan
-Muridmembuatlatihankendiri.
-.Rumusandanpenutup
Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi
Bahan Bantu Belajar :kad pecahan
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui
aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap
penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

25 Julai 2016 Bidang / Tajuk : Irama Refleksi :
Isnin Standard Pembelajaran : 1.1.2 ________ orang murid
Objektif Pembelajaran : Di akhir pelajaran murid boleh dapat menguasai
menyanyidenganposturdanpernafasan yang betul. objektif pembelajaran
Tahun 3B - posturduduk yang ditetapkan pada
1145-1215 - posturberdiri hari ini.
- pengambilannafas
- pengeluarannafasAktiviti Pembelajaran dan ___ orang murid diberi
Mu zik Pengajaran : latihan pemulihan
1. Mendengar lagu untuk kemahiran ini
2. Nyanyiansecaraberamai-ramaidankumpulan
3. Menyalinlagu
5. Rumusandanpenutup

Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi
Bahan Bantu Belajar :, CD lagu, laptop, pembesar
suara
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui
aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap
penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

HARI SUKAN SEKOLAH 2 OGOS 2016 .

TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN 3 Ogos 2016 Bidang / Tajuk: Nombor dan Operasi/ Wang Refleksi : Rabu Standard Pembelajaran : 9. danhasildarabnyadalamlingkungan ___ orang murid diberi RM1000. latihan pemulihan untuk kemahiran ini AktivitiPdP: Murid dibimbing melakukan operasi bahagi dua nilai wang -latihandalamkumpulan -latihansecaralatihtubi -rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Inovasi Bahan Bantu Belajar :Carta Nilai Tempat Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.5 Bahagi Wang ________ orang murid Tahun 3B Objektif Pdp: dapat menguasai objektif 0830-0930 murid boleh membahaginilaiwangdengannomborsatu pembelajaran yang digit yang melibatkan: ditetapkan pada hari ini. . Matematik (a) ringgit. (b) ringgitdansen.

kemahiran ini 2. latihan pemulihan untuk kemahiran ini Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : -Guru menunjukkan muka jam -sesi soaljawab -Latihanindividu/pengukuhan -Rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar :. Latihan individu dan bimbingan Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : Kad nombor Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu bagi mengelas pola mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP . ditetapkan pada hari ini. ( ULANGKAJI) ditetapkan pada hari ini. Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : Kad nombor Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu bagi mengelas pola mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.. Aktiviti berkumpulan 3. Matematik Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : ___ orang murid diberi 1. berdasarkan kuantiti yang disebut murid menentukan nilai bagi setiap nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit 3. menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan latihan pemulihan untuk -perwakilan objek. Matematik - mengenaltandasenggatandanangkayangmenandakan ___ orang murid diberi gandaanlimaminitpadamuka jam.2 Refleksi : Rabu Objektif Pembelajaran : ________ orang murid Tahun 2B Padaakhirpengajarandanpembelajaranmuriddapat dapat menguasai objektif 1045-1145 pembelajaran yang -mengenaltandasenggatanminitpadamukajam.TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN 3 Ogos 2016 Bidang / Tajuk : Nombor dan Operasi / Nombor Bulat Hingga Refleksi : Rabu 10000 ________ orang murid Tahun 2A Standard Pembelajaran : 1. muka jam.1(ii) dapat menguasai objektif 0945-1045 Objektif Pembelajaran : Di akhir pelajaran murid boleh menentukan nilai nombor pembelajaran yang hingga 10 00. Bidang / Tajuk : Masa dan Waktu 3 Ogos 2016 Standard Pembelajaran : 9.

ratus.5 Bahagi Wang Refleksi : Tahun 3B Objektif Pdp: ________ orang murid 0830-0930 murid boleh membahaginilaiwangdengannomborsatu dapat menguasai objektif digit yang melibatkan: pembelajaran yang Matematik (a) ringgit. Elemen Merentas Kurikulum : Inovasi Bahan Bantu Belajar :Carta Nilai Tempat Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. ribudanpuluhribuyangterdekat. . danhasildarabnyadalamlingkungan RM1000.danratusyangterdekat.Terangkankepadamuridkaedahmembundarkannombork latihan pemulihan untuk epadapuluhyangterdekatdenganmenggunakangarisnomb kemahiran ini or .Gunakancartanilaitempatpulauntukmembundarkannombor kepadaratusyang terdekat. (b) ringgitdansen.4 ________ orang murid Objektif Pembelajaran : Di akhir pelajaran murid Tahun 2A dapat menguasai objektif boleh 0945-1045 membundarkansebarangnomborkep pembelajaran yang adapuluh.KHAMIS TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN 4 Ogos 2016 Bidang / Tajuk: Nombor dan Operasi/ Wang Khamis Standard Pembelajaran : 9. -. Bidang / Tajuk : Nombor dan Operasi / Nombor Bulat Hingga 4 Ogos 2016 1000 Refleksi : Khamis Standard Pembelajaran : 1. Matematik (ULANGKAJI) Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : ___ orang murid diberi -. ditetapkan pada hari ini. ___ orang murid diberi latihan pemulihan untuk AktivitiPdP: kemahiran ini Murid dibimbing melakukan operasi bahagi dua nilai wang -latihandalamkumpulan -latihansecaralatihtubi -rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Inovasi Bahan Bantu Belajar :Carta Nilai Tempat Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. ditetapkan pada hari ini. -Ulangaktivitidenganmembundarkansebarangnomborkepadapuluh.

carta nilai tempat Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu bagi mengelas pola mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. Bidang / Tajuk: Jisim 4 Ogos 2016 Standard Pembelajaran : 11.1 Refleksi : Khamis Objektif Pembelajaran : ________ orang murid Tahun 2B Padaakhirpengajarandanpembelajaran . Matematik padaalatpenimbang. Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : ___ orang murid diberi -Guru membimbing murid mengenal tanda senggatan latihan pemulihan untuk minit pada alat penimbang berat kemahiran ini -Latihanindividu/pengukuhan -Rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar: Alat penimbang Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP .TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : garis nombor. muriddapat dapat menguasai objektif 1045-1145 Mengenalunitkilogramdangramdenganmemerhatikans pembelajaran yang enggatan ditetapkan pada hari ini.

muridmenjawabsoalantugasan. -Guru danmuridmembincangkanhasiltugasan/sesibimbingan -Muridmembuatlatihankendiri. ___ orang murid diberi Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : latihan pemulihan untuk -Imbas kembali pembundaran nombor kemahiran ini -Bimbinglangkah-langkahmembundarkan nombor kepada ringgit terdekat.Muriddimintauntukmengenalpastibentangan yang diberikandenganbentuk 3 Dimensi -Latihanindividu/pengukuhan -Rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar: gamabarajah bentangan 3 dimensi Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP 29 Julai 2016 Bidang / Tajuk : Wang Refleksi : Jumaat Standard Pembelajaran : 10. berdasarkanhuraian. segitigadan kemahiran ini bulatanAktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : -guru memperkenalbentanganbentuktigadimensi .TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN Bidang / Tajuk : Sukatan dan Geometri/ Ruang 12 Ogos 2016 Standard Pembelajaran :13.2 ________ orang murid Tahun 4A dapat menguasai objektif Objektif Pembelajaran : 0830-0930 pembelajaran yang Padaakhirpengajarandanpembelajaran . -Secaraberkumpulan. .Rumusandanpenutup Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar :kad pecahan Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. ditetapkan pada hari ini. Matematik (ii)Melukisbentukasasbagibentuk ___ orang murid diberi duadimensi : Segiempatsama.3 Refleksi : Jumaat Objektif Pembelajaran : ________ orang murid dapat menguasai objektif Tahun 2A Padaakhirpengajarandanpembelajaranmuriddapat) pembelajaran yang 0700-0730 Mengenalpastibentukduadimensi ditetapkan pada hari ini. Matematik muridmembundarkan wang kepada ringgit terdekat. -. latihan pemulihan untuk segiempattepat. .

( ULANGKAJI) Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : -muridmenyebutnomboryangditunjukkan.1 (iii) Matematik ___ orang murid diberi Objektif Pembelajaran : Di akhir pelajaran murid boleh latihan pemulihan untuk mencerakinkansebarangnombormengikutnilaitempatdannilai kemahiran ini digit.TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN 5 Ogos 2016 Bidang / Tajuk : Nombor dan Operasi / Nombor Bulat Refleksi : Jumaat Hingga ________ orang murid dapat menguasai objektif Tahun 2A 1000. - bincangkannilaitempatdannilaidigitnyadanmelengkapkandala mbentukjadual Nombor 6 2 7 Nilaitem Ratus Puluh Sa pat Nilai 600 20 7 digit - seterusnyamuriddibimbingmencerakinkannombormengikutnil aitempatdannilai digit -Latihanberkumpulandanperbincangan -Latihanindividudanbimbinganbagimurid yang lemah -penutupdanrumusan Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi . pembelajaran yang 0700-0730 ditetapkan pada hari ini. Standard Pembelajaran : 1.

Matematik Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) hari dan jam.tanpa dan dengan penukaran Aktiviti Pembelajaran an Pengajaran : ___ orang murid diberi -Bimbinglangkah-langkah menambah hingga tiga masa melibatkan: latihan pemulihan (a) hari dan jam. muridmenjawabsoalantugasan. muridmenjawabsoalantugasan.2 Refleksi : Isnin Objektif Pembelajaran : Padaakhirpengajarandanpembelajaran . 5 Ogos 2016 Bidang / Tajuk : Masa dan Waktu Refleksi : Jumaat Standard Pembelajaran : 11. murid dapat ________ orang murid dapat menguasai menambah hingga tiga masa melibatkan: Tahun 4A objektif pembelajaran (a) hari dan jam. murid) ditetapkan pada hari ini. Matematik (c) tahun dan bulan.tanpa dan dengan penukaran unit . -Guru danmuridmembincangkanhasiltugasan/sesibimbingan -Muridmembuatlatihankendiri. -Secaraberkumpulan. .1 ________ orang murid Tahun 4A dapat menguasai objektif Objektif Pembelajaran : 0830-0930 pembelajaran yang Padaakhirpengajarandanpembelajaran . 0830-0930 yang ditetapkan pada (b) minggu dan hari hari ini. -. ___ orang murid diberi latihan pemulihan untuk (b) minggu dan hari. (c) tahun dan bulan. untuk kemahiran ni (b) minggu dan hari.Rumusandanpenutup Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar :KALENDAR Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. sifirn 7 untuk perkaitan minggu daN -Secaraberkumpulan.TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN Bahan Bantu Belajar : Kad nombor Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. kemahiran ini Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : -Mengaitkan sifir 24 dengan pertukaran jam dan hari. TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN Bidang / Tajuk : Nombor dan Operasi / wANG 8 Ogos 2016 Standard Pembelajaran : 11.

Selasa TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN 9 Ogos 2016 Bidang / Tajuk : Nombor dan Operasi / Tambah Hingga Refleksi : Selasa 1000 ________ orang murid dapat Tahun 2A Standard Pembelajaran : 2. 8 Ogos 2016 Bidang / Tajuk : Irama Refleksi : Isnin Standard Pembelajaran : 1. Nyanyiansecaraberamai-ramaidankumpulan latihan pemulihan 3. Matematik boleh menambah nombor3 digit .pengambilannafas-sAktiviti Pembelajaran dan hari ini. CD lagu.1 menguasai objektif 0800-0830 pembelajaran yang Objektif Pembelajaran : Di akhir pelajaran murid ditetapkan pada hari ini.1. -.posturberdiri yang ditetapkan pada 1145-1215 .23 ________ orang murid Objektif Pembelajaran : Di akhir pelajaran murid boleh dapat menguasai de. laptop. pembesar suara Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. Rumusandanpenutup Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar :.TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN -Guru danmuridmembincangkanhasiltugasan/sesibimbingan -Muridmembuatlatihankendiri. Mendengar lagu ___ orang murid diberi Mu zik 2. Pengajaran : 1.Rumusandanpenutup Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar :kad nilai tempat Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. Menyalinlagu untuk kemahiran ini 5.posturduduk objektif pembelajaran Tahun 3B .

carta nilai tempat Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. Imbas kembali menambah menggunakan pelbagai kaedah: Secara mental. Bidang / Tajuk : Masa dan Waktu Refleksi : 9 Ogos 2016 Standard Pembelajaran : 11. ___ orang murid diberi (b) minggu dan hari.2. -. (c) tahun dan bulan. kemahiran ini tanpa dan dengan penukaran Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : -Bimbingmurid menolak hingga dua masa daripada satu masa melibatkan: (a) hari dan jam. Refleksi : Selasa Objektif Pembelajaran : ________ orang murid Tahun 2B Padaakhirpengajarandanpembelajaranmuriddapat dapat menguasai objektif . Latihan . Congakan kemahiran ini . -Guru danmuridmembincangkanhasiltugasan/sesibimbingan -Muridmembuatlatihankendiri. 0830 .TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN hingga 1000 (ULANGKAJI) ___ orang murid diberi Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : latihan pemulihan untuk . muriddapat pembelajaran yang Tahun 4A menolak hingga dua masa daripada satu masa ditetapkan pada hari ini. Rumusan/Penutup Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : garis nombor. muridmenjawabsoalantugasan.0930 melibatkan: Matematik (a) hari dan jam. TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN Bidang / Tajuk : Ukuran Panjang 9 Ogos 2016 Standard Pembelajaran : 10. (b) minggu dan hari. latihan pemulihan untuk (c) tahun dan bulan. -Secaraberkumpulan.3 ________ orang murid Selasa Objektif Pembelajaran : dapat menguasai objektif Padaakhirpengajarandanpembelajaran .tanpa dan dengan penukaran unit. garis nombor dan abakus .Rumusandanpenutup Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : Jadual sifir Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

pembelajaran yang 1115 . Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : ___ orang murid diberi -Guru menunjukkan muka jam latihan pemulihan untuk -sesi soaljawab kemahiran ini -Latihanindividu/pengukuhan -Rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar: pembaris Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP 9 Ogos 2016 Bidang / Tajuk: Masa dan Waktu Refleksi : Selasa Standard Pembelajaran : 10. ___ orang murid diberi . .Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : latihan pemulihan untuk -Imbas kembali tajuk darab.TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN 0945-1045 -Mengukurdanmenandakanjarak yang ditentukandalam pembelajaran yang unit: ditetapkan pada hari ini. ii) Membinajadualaktivitiharian. petak seratus Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.1 ________ orang murid Objektif Pembelajaran :Di akhir pelajaran murid boleh dapat menguasai objektif Tahun 3B Menyatakanwaktudalam jam danminit. kemahiran ini -Bimbing murid mndarab dua nilai wang. -latihandalamkumpulan -latihansecaralatihtubi -rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Inovasi Bahan Bantu Belajar :Buku tek.1215 i) Membacadanmerekodwaktusemasa. ditetapkan pada hari ini. Matematik (a)sentimeter.(b)meter. Matematik sebelumdanselepas sesuatuaktiviti.

pembelajaran yang sebelumdanselepas sesuatuaktiviti.Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : ___ orang murid diberi -Imbas kembali tajuk darab.TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN Bidang / Tajuk: Masa dan Waktu 10 Ogos 2016 Standard Pembelajaran : 10. Congakan latihan pemulihan untuk . (ULANGKAJI) Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : ___ orang murid diberi . carta nilai tempat Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. . ditetapkan pada hari ini. Latihan . petak seratus Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP. kemahiran ini -latihandalamkumpulan -latihansecaralatihtubi -rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Inovasi Bahan Bantu Belajar :Buku tek.1 Refleksi : Rabu Objektif Pembelajaran :Di akhir pelajaran murid boleh ________ orang murid Tahun 3B Menyatakanwaktudalam jam danminit. ditetapkan pada hari ini. boleh menyelesaikanmasalahharian yang Matematik melibatkanpenambahanduanombor.3 Tahun 2A dapat menguasai objektif 0945-1045 pembelajaran yang Objektif Pembelajaran : Di akhir pelajaran murid ditetapkan pada hari ini. (b)meter. 10 Ogos 2016 Bidang / Tajuk : Nombor dan Operasi / Tambah Hingga Refleksi : Rabu 1000 ________ orang murid Standard Pembelajaran : 2. Matematik iv) Membinajadualaktivitiharian. Rumusan/Penutup Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : garis nombor. Tahun 2B Objektif Pembelajaran : Refleksi : 1045-1145 Padaakhirpengajarandanpembelajaranmuriddapat ________ orang murid . latihan pemulihan untuk -Bimbing murid mndarab dua nilai wang. dapat menguasai objektif 0830-0930 iii) Membacadanmerekodwaktusemasa. Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : -Guru menunjukkan muka jam ___ orang murid diberi -sesi soaljawab latihan pemulihan untuk -Latihanindividu/pengukuhan kemahiran ini -Rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar: pembaris Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap . garis nombor dan abakus . Imbas kembali menambah menggunakan kemahiran ini pelbagai kaedah: Secara mental.2. 10 Ogos 2016 Bidang / Tajuk : Ukuran Panjang Rabu Standard Pembelajaran : 10.Mengukurdanmenandakanjarak yang dapat menguasai objektif Matematik ditentukandalam unit: pembelajaran yang (a)sentimeter.

TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP Khamis .

___ orang murid diberi AktivitiPdP latihan pemulihan untuk kemahiran ini Murid dibimbing untuk menyatakan perkaitan antara unit masa: minit dan saat. minggu dan hari.TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN 11 Ogos 2016 Bidang / Tajuk: Nombor dan Operasi/ Wang Khamis Standard Pembelajaran : 10.-congakantolak -ulangkajioperasitolak : kumpulsemuladantanpakumpulsemula -latihan .(ULANGKAJI) latihan pemulihan untuk Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : kemahiran ini . bulan dan tahun -latihandalamkumpulan -latihansecaralatihtubi -rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Inovasi Bahan Bantu Belajar :Jam.1 Masa dan waktu Refleksi : Tahun 3B Objektif Pdp: ________ orang murid 0830-0930 murid boleh menyatakanperkaitanantara unit dapat menguasai objektif masamelibatkan: pembelajaran yang Matematik (a) minitdengansaat. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.1 Refleksi : Khamis Objektif Pembelajaran : ________ orang murid Tahun 2B Padaakhirpengajarandanpembelajaran . ditetapkan pada hari ini. (b) minggudenganhari. Kalendar.1 ________ orang murid Objektif Pembelajaran : Di akhir pelajaran murid boleh Tahun 2A dapat menguasai objektif 0945-1045 Menolaksebarangduanomborhinggatiga digit pembelajaran yang denganmengumpulsemuladari: ditetapkan pada hari ini. Matematik (a) puluhkesa (b) ratuskepuluh ___ orang murid diberi (c) ratuskepuluhdan. Bidang / Tajuk : Nombor dan Operasi / Nombor Bulat Hingga 11 Ogos 2016 1000 Refleksi : Khamis Standard Pembelajaran : 3. muriddapat dapat menguasai objektif 1045-1145 Mengenalunitkilogramdangramdenganmemerhatikans pembelajaran yang enggatan ditetapkan pada hari ini. (c) bulandengantahun. Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : garis nombor. Matematik padaalatpenimbang. Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran : ___ orang murid diberi -Guru membimbing murid mengenal tanda senggatan latihan pemulihan untuk minit pada alat penimbang berat kemahiran ini -Latihanindividu/pengukuhan -Rumusan Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar: Alat penimbang Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu mengikut tahap . Bidang / Tajuk: Jisim 4 Ogos 2016 Standard Pembelajaran : 11. carta nilai tempat Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Melalui aktiviti secara kumpulan dan individu bagi mengelas pola mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

TARIKH / HARI TAHUN/ MASA/ KANDUNGAN IMPAK / CATATAN MATA PELAJARAN penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP jumaat .