You are on page 1of 11

NOTA

TAJUK :

PELANTIKAN,
KENAIKAN PANGKAT DAN
PENAMATAN PERKHIDMATAN

kenaikan pangkat dan penamatan dalam perkhidmatan awam. IAB. dan 3. diharapkan para peserta dapat:- 1. 2. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat. Memahami prosedur pelantikan. Mengamalkan kecacatan sifar dalam melaksanakan tugas-tugas perkhidmatan dan pentadbiran.OBJEKTIF Selepas kursus ini. Meningkatkan kecekapan dalam pengurusan sumber manusia di sekolah. 2 .

IAB.bukan penagih dadah .bukan seorang bankrap dan . Tarikh Pelantikan Ialah tarikh seseorang pegawai itu melapor diri untuk bertugas melainkan tarikh yang ditentukan oleh pihak Berkuasa Melantik . sementara atau kontrak termasuklah lantikan kali pertama dan lantikan pegawai yang sedang berkhidmat dalam mana-mana skim perkhidmatan SURUHANJAYA: • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam • Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran • Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman & Undang-undang • Suruhanjaya Pasukan Polis 1. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat.tiada rekod jenayah .tidak memiliki kewarganegaraan asing .dengan kelulusan khas dan tidak boleh bertaraf tetap berpencen 2.PELANTIKAN Ialah tawaran menyandang jawatan Perkhidmatan Awam yang diberikan oleh sesebuah Suruhanjaya (Pihak Berkuasa Melantik) secara tetap. Syarat Am Lantikan  Warganegara  Pemeriksaan kesihatan dan diakui sihat untuk berkhidmat  Membuat suatu Surat Akuan Berkanun bahawa – .tidak pernah dibuang kerja .Isytihar Harta  Pegawai yang sedang berkhidmat –hendaklah mengemukakan permohonannya melalui Ketua Jabatan  Pegawai meletak jawatan/ ditamatkan perkhidmatan/ dibuang kerja – dengan kebenaran khas Suruhanjaya (Kuasa Melantik)  Pegawai yang disarakan atas sebab perubatan – boleh dilantik semula jika ia disahkan sihat dan berkeupayaan melaksanakan tugas oleh Panel Perubatan yang ditubuhkan oleh Suruhanjaya (Kuasa Melantik)  Bukan Warganegara. 3 .Surat Aku Janji .

iv. IAB. Telah memenuhi syarat untuk pengesahan tetapi gagal mendapat perakuan Ketua Jabatan. Anggota yang menduduki peperiksaan atau kursus dalam tempoh percubaan asalnya tetapi gagal . iii. Telah memenuhi syarat tetapi pernah atau sedang dalam tindakan tatatertib semasa dalam tempoh percubaan. • Perlanjutan Tanpa Denda sekiranya kegagalan pengesahan dalam perkhidmatan bukan disebabkan kecuaian atau kesalahan pegawai. Anggota yang tidak menduduki peperiksaan atau kursus induksi tanpa sebab yang munasabah semasa dalam tempoh percubaan.  Perakuan perlanjutan tempoh percubaan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 3 bulan selepas tamat tempoh percubaannya melalui Ketua Jabatan.  Perlanjutan tempoh percubaan sama ada dengan berdenda atau tanpa denda.  Bebas dari dadah dan jenayah – Surat akuan sumpah dan Surat Aku Janji.  Setuju terima tawaran jawatan dan melapor diri untuk bertugas. Tempoh Percubaan  Antara 1 hingga 3 tahun perkhidmatan yang boleh diambilkira. 3. dan Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat. ii. tarikh lantikan ke jawatan tetap ialah pada tarikh pihak Berkuasa Melantik bermesyuarat dan meluluskan perlantikan tetap itu. 4 . Tempoh bercuti tanpa gaji tidak diambilkira  Pegawai-pegawai yang layak diberi Perlanjutan Tempoh Percubaan ialah:- i. Bagi pegawai sementara. Pengesahan Pelantikan  Pemeriksaan perubatan dari Pengamal Perubatan Berdaftar- hendaklah diakui sihat sepenuhnya untuk lantikan ke jawatan. 4. Anggota yang tidak hadir peperiksaan atau kursus induksi kerana peperiksaan atau kursus induksi tidak dijalankan. v.

 Kesan perlanjutan tempoh percubaan dengan denda: i.  Memilih masuk ke skim berpencen.  lulus peperiksaan dalam perkhidmatan yang syaratkan.Diubah tarikh pergerakan gajinya mengikut tarikh pengesahan iii. Syarat Pengesahan Dalam Perkhidmatan  telah menjalani tempoh bercubaan antara 1 hingga 3 tahun perkhidmatan  yang boleh diambilkira. • Perlanjutan Dengan Denda sekiranya kegagalan pengesahan dalam perkhidmatan adalah disebabkan kecuaian atau kesalahan pegawai. Tiada pelarasan gaji 5. IAB.  Perlanjutan tempoh percubaan boleh dilanjutkan tidak melibihi dua (2) tahun. 6.  Jika Ketua Jabatan enggan memperakukan. Pemberian Taraf Berpencen  Telah disahkan dalam perkhidmatan.  mengikuti kursus induksi dengan jayanya. 5 .  diperakukan oleh Ketua Jabatan setelah memenuhi syarat-syarat perkhidmatan  Perakuan hendaklah dikemukakan satu bulan dari tarikh pegawai itu layak.  Tarikh pengesahan ialah pada hari pertama selepas tarikh pegawai mematuhi atau memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Tidak layak mendapat pergerakan gaji tahunan semasa perlanjutan berdenda ii. Tempoh bercuti tanpa gaji tidak diambilkira. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat. dalam keadaan khas boleh melebihi jika difikirkan patut. Pegawai boleh mengemukakan permohonan kepada pihak Berkuasa Melantik dengan satu salinan permohonan dihantar kepada Ketua Jabatan.

Sesuatu pemangkuan yang telah diluluskan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat (LKP) akan berkuatkuasa pada tarikh pegawai melapor diri atau pada tarikh lain seperti yang ditetapkan oleh LKP . faedah dan kemudahan atas jawatan yang dipangku itu. 6 . Tempoh pemangkuan sekurang-kurangnya enam (6) bulan.kecuali bagi jawatan yang tidak boleh ditanggungkerja. Dasar Pemangkuan  ( Pekeliling Perkhidmatan Bil : 7 Tahun 1993) Jawatan gred naik pangkat yang kosong sama ada secara hakiki atau operasi yang boleh diisi secara pemangkuan. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat. Sesuatu pemangkuan yang telah diluluskan LKP akan terus berkuatkuasa selagi tidak ditamatkan oleh LKP . elaun pemangkuan hingga tarikh LKP membuat keputusan.1991 hendaklah membuat pilihan sama ada ingin masuk ke Skim Berpencen atau terus mencarum ke KWSP. (PP. Pemangkuan adalah prerogatif LKP dan ia bukan suatu jaminan akan dinaikkan pangkat ke gred yang dipangku . Pemangkuan melangkau gred tidak dibenarkan dan .  Anggota yang dilantik pada dan selepas 12. . Pemangkuan yang kurang enam bulan bagi sesuatu jawatan tidak digalakkan. Pegawai yang telah diluluskan memangku dan kemudiannya dinaikkan pangkat ke gred yang dipangku itu dengan tarikh kuatkuasanya dikebelakangkan. Pegawai yang memangku sesuatu jawatan akan mendapat semua kuasa. .Bil.  Telah berkhidmat tidak kurang 3 tahun  Diperakukan oleh Ketua Jabatan. . Jawatan yang dipangku ialah jawatan gred kenaikan pangkat sama ada jawatan tetap atau jawatan sementara yang kosong secara hakiki atau operasi.  Dasar pemangkuan tertakluk kepada:- . IAB.2 Tahun 1991)  Sekali sahaja dalam perkhidmatan 7. TIDAK perlu dikutip balik .4.

8. iv) Bagi pegawai yang menanggung kerja jawatan yang lebih rendah daripada taraf jawatan yang disandang. 7 . Tanggung Kerja Definisi Menjalankan tugas gred jawatan yang setara atau lebih tinggi di samping menjalankan tugas jawatan hakiki kerana jawatan itu dikosongkan akibat bercuti. berkursus atau gred jawatan belum diisi secara hakiki dengan di bayar Elaun Tanggung Kerja ( Tetapi perlu membuat justifikasi yang jelas kenapa ianya PERLU ). Penanggungan Kerja Peraturan dan Prinsip Penanggungan Kerja adalah seperti berikut : i) Penanggungan Kerja selama 28 hari berturut-turut termasuk hari cuti mingguan. maka pembayaran Elaun Penanggungan kerja hendaklah dihentikan bagi tempoh berkenaan. termasuk hari kelepasan am. Oleh itu pegawai ditaraf yang lebih tinggi tidak boleh menangggung kerja jawatan di bawah kawalannya. 9. ii) Seseorang pegawai yang sedang menanggung kerja satu jawatan apabila mengambil cuti atau meninggalkan jawatan yang ditanggung kerjanya itu selama 14 hari atau lebih berturut-turut. iii) Seseorang pegawai yang pernah diluluskan menanggung kerja satu jawatan dan kemudiannya diperakukan menanggung kerja jawatan yang sama dan ditempat yang sama oleh dibayar Elaun Penanggungan Kerja sekiranya dia telah mengenapkan tempoh selama tidak kurang daripada 14 hari berturut-turut termasuk hari kelepasan am kerana menjalankan tugas jawatan tersebut. IAB. pembayaran Elaun Penanggunggan kerja hendaklah berdasarkan gred hakiki jawatan. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat. v) Seseorang pegawai tidak dibenarkan menanggung kerja lebih daripada satu jawatan pada satu masa yang sama vi) Bagi penanggungan kerja jawatan yang diujudkan secara Khas untuk Penyandang (KUP). Bagi maksud peraturan ini “hubungan taraf tinggi rendah” ialah apabila didapati dua jawatan dalam satu susunan kuasa yang berbeza tarafnya dan jawatan yang lebih rendah tarafnya itu bertanggungjawab kepada jawatan yang lebih tinggi. Elaun Penanggungan kerja hanya layak dibayar sekiranya kedua-dua jawatan terlibat tidak mempunyai hubungan taraf tinggi rendah. kelepasan am dan juga cuti rehat sebab-sebab-sebab kecemasan serta cuti sakit secara terkumpul yang tidak melebihi daripada 5 hari bekerja adalah layak dibayar Elaun Penaggungan Kerja.

Perletakan jawatan  Jika telah disahkan dalam perkhidmatan:- . IAB.bayar balik 1 bulan gaji. sumbangan. kegiatan luar. maka kekananan diambilkira.  Jika dalam tempoh percubaan atau jawatan sementara:- . Dasar Kenaikan Pangkat Seseorang anggota boleh dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat berdasarkan:- a) Kecekapan dan prestasi kerja yang ditunjukkan dalam menjalankan tugasnya. f) Kenaikan pangkat tertakluk kepada kekosongan. Jika terdapat dua atau lebih anggota mempunyai prestasi yang sama.  Jika ingin meletak jawatan serta merta:- . Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat.90 hari notis atau bayar balik 1 bulan gaji. b) Pengetahuan dan kemahiran yang ada padanya. kelulusan dan pengalaman. Perkiraan kadar bayaran Elaun Tanggung Kerja (ETK) Gaji Permulaan (Jawatan yang di tanggung ) x 25/100 Rujuk: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2007 Berkuatkuasa pada 28 September 2007) KENAIKAN PANGKAT 1. jalinan hubungan dan kerjasama serta aspek lain yang difikirkan relevan. 8 . d) potensi.30 hari notis atau bayar balik 1 bulan gaji. g) Seseorang pegawai hanya boleh dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatannya. c) Kualiti peribadi termasuk keutuhan. h) Lulus penilaian tahap kecekapan PENAMATAN PERKHIDMATAN 1.

 Sebelum ditamatkan perkhidmatan.  Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan anda dengan memberi notis .tidak menandatangan Surat Aku Janji. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat.90 hari notis jika telah disahkan dalam perkhidmatan.Boleh dibersarakan atas kepentingan awam jika telah dimasukkan ke dalam perjawatan berpencen.  Pegawai yang gagal disahkan dalam perkhidmatan - .gagal tapisan keselamatan. .Boleh kembali ke jawatan asal .gagal disahkan dalam perkhidmatan.  1 bulan gaji untuk penamatan serta merta jika anda:- . 2.membuat sumpah palsu. Persaraan Mengikut Akta Pencen Seksyen 10(1)  mencapai umur wajib bersara  55 tahun atau 56 tahun atau 58 tahun mengikut pilihan yang dibuat. IAB. .  Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan anda dengan memberi notis .penyusunan semula organisasi.  Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan anda dengan memberi notis atas sebab-sebab berikut:- . Pegawai diberi peluang untuk menunjuk sebab mengapa perkhidmatannya tidak boleh ditamatkan tidak kurang 14 hari dari tarikh penerimaan notis.Dasar pengurangan kakitangan atau .menyembunyikan maklumat kesihatan. . .30 hari notis jika dalam tempoh percubaan. Seksyen 10(5)  atas sebab kesihatan yang disyorkan oleh Lembaga Perubatan.membuat akuan palsu. .Gagal disahkan dalam perkhidmatan. .30 hari notis jika telah berkhidmat kurang 1 tahun. . .memalsukan dokumen berhubung perlantikan. . .  Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan serta merta jika anda:- .Dikenakan tindakan tatatertib.90 hari notis jika telah berkhidmat lebih 1 tahun. 9 .menyembunyikan maklumat kesihatan.

11.d.50 tahun. . 10 . Seksyen 14  Terbitan – meninggal dunia dalam perkhidmatan atau selepas persaraan. (rujuk: PP. Gantian Cuti Rehat (golden hand-shake) Pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan. Kalau tahun ikut tarikh 31 Disember tahun iv. menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasmi bukan akibat dari kecuaian. Tarikh lahir sebenar ikut tarikh sebenar iii.2003) (rujuk: PP.5/2004 tarikh kuatkuasa m.7/2003 tarikh kuatkuasa m. Seksyen 17  hilang upaya:- .8. mendapat penyakit yang kerana jenis tugasnya itu menyebabkan dirinya terdedah. Kalau 29 Februari jadikan 01 Mac tarikh perkiraan Formula Perkiraan ganjaran 7.2004) Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat.3.3/2005 tarikh kuatkuasa m.maksima 300 bulan).e jika : i. Seksyen 12  pilihan sendiri: wanita – 45 tahun dan lelaki . Seksyen 11  kepentingan Negara. Kalau bulan diketahui ikut tarikh bulan berkenaan ii. 1. 4.d.5% x gaji akhir x tempoh perkhidmatan (dalam bulan) Formula Perkiraan pencen 1 x gaji akhir x tempoh perkhidmatan 600 (dalam bulan . 1.d. IAB. 3.2004) (rujuk: PP. 1. Umur Persaraan  Umur persaraan mengikut calendar Gregorian i. Seksyen 13  kepentingan awam.

Formula perkiraan: 1/30 x gaji akhir x jumlah cuti terkumpul (maksimum 150 hari) Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat. IAB.18/2008 tarikh kuatkuasa mulai 1. 11 .1. (rujuk: PP.2009 • award wang tunai • award perkhidmatan yang berpencen untuk menambah faedah persaraan.