You are on page 1of 102

Fahami Bid’ah

Jauhi Perpecahan

Abdullah bin Din
Ahmad Husam bin Dato’ Muhamad Baderudin

1

Fahami Bid’ah Jauhi Perpecahan Aridatul Ahwazi Bisyarhi Sahih Tirmizi, Ibnul Arabi Al Maliki , Dar
Kutub Ilmiah , Beirut, Lubnan tanpa tahun cetakan.
Al Iktisam, As Syatibi , Dar Ibnu Affan 1992
At Ta’sil Limafhum Al Bid’ah Wa Atsaruhu Fi Tauhidil Ummah, Dr
Muhammad Said Hawwa PDF
Lisanul Lisan Tahzib Lisanul Arab, Ibnu Manzur , Darul Kutub Ilmiah 1993
Kitab AlIrsyad,Imam Haramain AlJuwaini, Maktabah Al Khanji,Mesir 1950
Al Amru Bil Ittibak Wan Nahyu An Al Ibtidak, As Suyuti Dar Ibnu Al
Qayyim 1990
Qawaid At Tahdis, Muhammad Jamaluddin Al Qasimi , Dar An Nafais 1987
A’lam Al Muwaqi’in, Ibnu Al Qayyim Al Jauziyyah, Darul Kutub Al Ilmiah
Disusun oleh
1991
Husnu At Tafahhum Wad Dark Li Mas’alati AT Tark, Syeikh Abdullah Al
Abdullah bin Din Ghumari Maktabah Kaherah 2002
Ahmad Husam bin Dato’ Muhamad Baderudin Majmuk Fatawa Ibnu Taimiah Jilid 29 Majmak Al Malik Fahd 2004
Al Bid’ah Fi Al Mafhum Al Islami Ad Daqiq, Abd Malik Abd Rahman As
Angkatan Belia Islam Malaysia Kedah Sa’di Dar Al Anbar , Cetakan pertama Baghdad 1992
Yayasan Ar-Riadah Itqan As Sun’ah Fi Tahqiq Makna al Bid’ah , Abdullah bin Muhammad bin
As Siddiq Al Ghimari, A’lamul Kitab 2006
Mafhum al Bid’ah Wa Atsaruhu Fi Ittirabil Fatwa al Muasir, DR Abdul Ilah
bin Husein Al Arfaj
Cetakan ketiga
Februari 2016

Font : Times New Roman
Saiz: 11

Penerbit
Angkatan Belia Islam Malaysia Kedah/ Yayasan Ar-Riadah
No ISBN: 978-967-11782-4-9

Hak Cipta Terpelihara
Dibenarkan menggunakan isi kandungan buku ini untuk tujuan
kemaslahatan Islam dan bukan untuk tujuan komersil atau mendapat
keuntungan setelah mendapat keizinan daripada penulis.

2 203

ajaran Al Quran dan As
tanggungjawab kita bersama.
Sunnah yang merupakan
Daftar Kandungan
Mukadimah 7
Kisah buku ini 11
Kata aluan Prof Madya Dr Abdul Aziz Hanafi 18
Kata Aluan Ketua Sektor Pendidikan Islam JPN Kedah 21
Kata Aluan YDP ABIM Kedah 24
Apa kata ulamak terhadap bid’ah? 26
Isu-isu yang sering diperdebatkan adakah ianya bid’ah 29
atau tidak

Bab 1 32
Bid’ah pada bahasa 32
Bid’ah pada istilah, adakah hanya Imam Syatibi? 32
Definisi Imam Syatibi 35
Definisi Imam Syafie Rah. 38
Definisi Imam Nawawi 39
Definisi Iz bin Abd Salam 40
Definisi Ibnul Atsir 41
Rujukan Definisi Hafiz Ibnu Hajar 41
Al Quran Al Karim Definisi Hafiz Badruddin Al Aini 42
Sahih Bukhari, Muhammad bin Ismail, Darul Fikr 1991 Definisi Imam Ghazali 43
Sunan Abi Daud, Abi daud Sulaiman Al Asy’as As Sijistani Al Azdi, Definisi Ibnu Rajab Al Hambali 44
Dar Ibnu Hazm 1997 Definisi Ibnu Al Arabi Al Maliki 45
Sunan At Tirmizi, Muhammad bin Isa At Tirmizi, Maktabah Al Ulamak Kontemporari 46
Maarif Lin Nasyr Wat Tauzi’ , Riyadh, Cetakan Pertama tanpa Definisi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz 46
tahun. Definisi Muhammad bin Soleh al-Usaimin 48
Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al Asqalani , Darul
Definisi Dr Yusuf Al Qaradawi 52
Definisi Ibrahim Al Kattani 56
Hadis , Kaherah 1998
Definisi Prof Dr Abd Malik Abd Rahman As Sa’di 57
Sahih Muslim Bisyarhi An Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf
Kesimpulan 59
An Nawawi, Darul Khair 1994.

202 3

Imam Bukhari menukilkan pandangan Ibnu Umar RA tentang
Bab 2 60 Khawarij.

Dalil-dalil untuk memahami bid’ah
Dalil pertama: ‫ رھبانية ابتدعوھا‬Surah Al hadid: 27
60
62
‫ﺖ ﻓِﻲ‬ ٍ ‫ـﻬﻢ اﻧﻄَﻠَ ُﻘﻮا إﻟﻰ آ‬‫ﺎل إﻧ‬
ْ َ‫ﻳﺎت ﻧَـ َﺰﻟ‬ ِ ِ ‫وﻛﺎ َن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﺮ‬
ْ ُ َ َ‫اﻫﻢ ﺷﺮ َار َﺧ ْﻠ ِﻖ اﷲ َوﻗ‬
ُ ََ ُ
Dalil kedua: Maksud ‫ما ليس منه‬ 64
Dalil ketiga: Ijtihad dan pendapat ulamak bukan bid’ah 71
‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬
َ َ ُ‫ﻔﺎ ِر ﻓَ َﺠ َﻌﻠ‬ ‫اﻟ ُﻜ‬
‫ﻮﻫﺎ َﻋﻠَﻰ‬
Dalil keempat: Hadis Irbad bin Sariyah 73
Dalil kelima: Perkara baharu (bid’ah) yang dilakukan 77 Maksudnya: Abdullah bin Umar RA berpendapat merekalah
oleh sahabat semasa hayat Rasulullah SAW. sejahat-jahat makhluk Allah dan beliau berkata: Mereka
Doa dengan menggunakan nama Allah SWT yang 77 mengambil ayat-ayat yang diturunkan kepada orang kafir lalu
agung. menjadikannya terhadap orang mukmin.100
Solat sunat wuduk dan memperbaharui wuduk setiap 78
kali batal.
Solat sunat sebelum dibunuh. 81
Doa iktidal. 82
Doa iftitah. 83
Membaca surah Al Ikhlas setiap rakaat. 84 Penutup
Membaca surah Al Ikhlas setiap rakaat. 86

B
Ruqyah dengan surah Al Fatihah 87 uku kecil ini sudah tentu tidak mampu
Dalil ke enam: Perkara baharu yang ditegur oleh 90
membincangkan semua permasalahan berkaitan tajuk
Rasulullah SAW.
Dalil ke tujuh: Perkara baharu yang ditegur oleh 91 yang sekian lama menimbulkan permusuhan antara
Rasulullah SAW. (2) sebahagian umat Islam dengan sebahagian yang lain. Namun,
Dalil ke lapan: Perkara baharu yang ditegur oleh 92 besar harapan penulis sekurang-kurang akan lahir sedikit
Rasulullah SAW. (3) keterbukaan dalam kalangan pembaca terhadap isu ini dan
Dalil ke Sembilan: Perkara baharu yang dilakukan oleh 93 merapatkan jurang perbezaan pendapat dalam menangani isu-
sahabat selepas kewafatan Rasulullah SAW. isu yang timbul akibat salah faham terhadap maksud bid’ah.
1-Talbiah para sahabat 93
Akhirnya dapat menyatu padukan umat Islam untuk
Dalil ke sepuluh: Perkara baharu yang dilakukan oleh 96
sahabat selepas kewafatan Rasulullah SAW. membasmi bid’ah sebenar seterusnya menegakkan seluruh
2-Solat Terawih 96
Dalil ke sebelas: Perkara baharu yang dilakukan oleh 98
sahabat selepas kewafatan Rasulullah SAW. 100
‫ التأصيل لمفھوم البدعة‬ms 34
4 201

Maksudnya: Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai 3-Tambahan Azan 98
Muhammad) orang-orang (munafik) yang mendakwa bahawa Dalil ke dua belas: Sunnah yang baik 99
mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan
kepadamu dan kepada (Kitab-kitab) yang telah diturunkan Bab 3 103
dahulu daripadamu? Mereka suka hendak berhakim kepada Tip-tip penting untuk memahami bid’ah dan
Taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur mengelakkan perbalahan dan perpecahan
ingkar kepada Taghut itu. Dan Syaitan pula sentiasa hendak 1- Jangan taksub & fanatik terhadap pandangan 103
menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Dan ulamak
apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah berhakim kepada 2- Kepentingan berpegang kepada amalan sahabat 109
hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada 3- Tidak semua perkara baharu bid’ah 111
hukum Rasulullah," nescaya engkau melihat orang-orang 4- Bid’ah bukan hukum 112
munafik itu berpaling serta menghalang (manusia) dengan 5- Keperluan mengetahui sumber dan kaedah 115
bersungguh-sungguh daripada menghampirimu. penentuan hukum
An Nisak: 60-61 6- Qiyas dalam Ibadat 118
7- Adakah apabila Nabi tidak pernah lakukan sesuatu 122
Dr Muhammad Said Hawa berkata: perkara maka perkara itu bid’ah?
‫ﻧﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮا ِﻣﻦ أوﻟﺌﻚ‬ ِ
ُ ‫ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ ﻟﻜﻨﺎ‬ ِ
‫ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ‬ ٌ‫أﻣﻮر وﺑﺪعٌ ﺧﻄﻴﺮةٌ ﺟﺪﻳﺮة‬ ٌ ‫ﺛﻤﺖ‬
8- Ketahuilah kaedah ‫األصل في العبادات التوقف والمنع‬ 130
tidak disepakati ulamak.
‫ﺼﻞ‬ ِ ‫ ِﻣﺜﻞ‬..... ‫ﻤﻮ َن ﻓِﻴﻬﺎ‬‫ﺎﻻﺑﺘﺪاع ﻻ ﻳـﺘَ َﻜﻠ‬
ِ َ‫ﺑﺪﻋﺔ ﻓ‬ ِ‫ ِﻬﻤﻮ َن ُﻣﺨﺎﻟِﻔﻴ ِﻬﻢ ﺑ‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳَـﺘ‬ 9- Hukum menambah lafaz zikir ma’tsur 134
ُ َ ُ َ ِ ْ ُ َ 10- Hukum menggunakan hadis dhaif 135
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
... ‫ﺐ‬َ ‫ﺪﻳ ِﻦ ﻓﻲ ﻧﻄَﺎق اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات ﻓَ َﺤ ْﺴ‬ ‫ﺼ ِﺮ اﻟ‬
ْ ‫ﺪوﻟﺔ َو َﺣ‬ ‫ﺪﻳ ِﻦ َﻋ ِﻦ اﻟ‬ ‫اﻟ‬ 11- Jangan jadikan perkara yang diperselisihkan oleh
ulamak sebagai hujah untuk menuduh orang lain
138

‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﻛﻴﻦ َﻋﻠﻰ‬ ِ ِ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻨ‬ ِ ‫ﺣﻤﻞ‬ ِ ‫َو‬
َ َ ‫ﻖ اﻟﻤﺸﺮ‬ ‫ﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺣ‬ sebagai pengamal bid’ah.
Siapa Ahli Bid’ah Sebenarnya? 142
Maksudnya: Terdapat beberapa perkara dan bid’ah penting Siapa Sandaran Mereka? 144
yang perlu dikategorikan sebagai bid’ah tetapi kita dapati Adakah Mereka Sepakat Dalam Semua Perkara?
1- Hukum mengulang-ulang umrah dalam sekali 145
ramai juga dalam kalangan golongan yang selalu menuduh
ziarah
orang lain sebagai ahli bid’ah tidak memperkatakan berkenaan 2- Hukum mengadakan majlis takziah di rumah si mati 145
perkara-perkara bid’ah ini…contohnya bid’ah memisahkan 3- Kenduri arwah arab ‫عشاء الوالدين‬ 146
agama dari urusan pentadbiran negara, melihat agama hanya 4- Hukum mencium mushaf 146
dalam bab akidah dan ibadat semata-mata.. dan mengenakan 5- Hukum membuat garisan untuk menyamakan saf 147
ayat yang diturunkan untuk orang musyrikin kepada orang 6- Membaca doa khatan Al Quran semasa solat 147
Islam. Terawih atau solat malam dalam solat.
200 5

7- Memulakan majlis dengan bacaan Al Quran. 147 Islam mengguna pakai peraturan dan undang-undang yang
8- Bergerak-gerak ketika membaca atau menghafaz Al 148 diturunkan oleh Tuhan Sekalian Alam, bahkan mengancam
Quran. mereka yang membelakangkan ajaran Al Quran dengan
9- Mengerjakan solat Terawih melebihi lapan rakaat. 149
ancaman yang amat berat.
10- Menggunakan tasbih ketika berzikir. 149
11- Hukum mengadakan kenduri apabila khatam Al 149 FirmanNya:
Quran.
َ ُ‫اﺣ َﺬ ْرُﻫ ْﻢ أَن ﻳَـ ْﻔﺘِﻨ‬ ِ
Bab 4 152
‫ﻮك‬ ْ ‫ﺒِ ْﻊ أَ ْﻫ َﻮاءَ ُﻫ ْﻢ َو‬‫ـﻪُ َوَﻻ ﺗَـﺘ‬‫َﻧﺰ َل اﻟﻠ‬
َ ‫اﺣ ُﻜﻢ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬﻢ ﺑِ َﻤﺎ أ‬
ْ ‫َوأَن‬
ِ ‫ـﻪُ أَن ﻳ‬‫ﻤﺎ ﻳ ِﺮﻳ ُﺪ اﻟﻠ‬‫ﻮا ﻓَﺎ ْﻋﻠَﻢ أَﻧ‬‫ﻚ ﻓَِﺈن ﺗَـﻮﻟ‬
‫ﺼﻴﺒَـ ُﻬﻢ‬ َ ‫ـﻪُ إِﻟ َْﻴ‬‫َﻧﺰ َل اﻟﻠ‬ ِ ‫َﻋﻦ ﺑَـ ْﻌ‬
ُ ُ َ ْ َْ َ ‫ﺾ َﻣﺎ أ‬
Beberapa isu bid’ah 152
1- Zikir selepas solat. 152 ﴾٤٩﴿ ‫ﺎﺳ ُﻘﻮ َن‬ ِ ‫ﺎس ﻟََﻔ‬
ِ ‫ﻣ َﻦ اﻟﻨ‬ ‫ن َﻛﺜِ ًﻴﺮا‬ ِ‫ﺾ ذُﻧُﻮﺑِ ِﻬ ْﻢ َوإ‬
ِ ‫ﺑِﺒَـ ْﻌ‬
2- Hukum menguatkan (menyaringkan) suara ketika 156
berzikir selepas solat. Maksudnya: Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di
3- Mengadakan maulid. 163 antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah
4- Doa awal tahun dan akhir tahun. 165 dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka,
5- Solat hajat berjemaah. 166 dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu
6- Hukum menghadiahkan pahala kepada Rasulullah 170 dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah
SAW. kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan
7- Adakah lafaz pelbagai selawat bid’ah? 172 menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya
8- Hukum melafazkan niat. 176 Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari
9- Berdoa selepas solat secara berjemaah. 182 dosa-dosa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan dari umat
10- Membaca doa dalam majlis maksiat. 190 manusia itu adalah orang-orang yang fasik.
11- Negara Islam tidak memerintah menggunakan 195 Al Maidah: 49
undang-undang Islam
Penutup 199 FirmanNya lagi:
Rujukan 200
‫ﻚ‬ َ ِ‫ﻚ َوَﻣﺎ أُﻧ ِﺰَل ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠ‬ َ ‫آﻣﻨُﻮا ﺑِ َﻤﺎ أُﻧ ِﺰ َل إِﻟ َْﻴ‬ ِ
َ ‫َﻢ ﺗَـ َﺮ إِﻟَﻰ اﻟﺬ‬
َ ‫ـ ُﻬ ْﻢ‬‫ﻳﻦ ﻳَـ ْﺰ ُﻋ ُﻤﻮ َن أَﻧ‬ ْ ‫أَﻟ‬
‫ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن‬  ‫ﻮت َوﻗَ ْﺪ أ ُِﻣ ُﺮوا أَن ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮوا ﺑِ ِﻪ َوﻳُِﺮﻳ ُﺪ اﻟ‬
ِ ُ‫ﺎﻏ‬‫ﻳ ِﺮﻳ ُﺪو َن أَن ﻳـﺘَﺤﺎ َﻛﻤﻮا إِﻟَﻰ اﻟﻄ‬
ُ َ َ ُ
‫ـﻪُ َوإِﻟَﻰ‬‫َﻧﺰَل اﻟﻠ‬ ٰ ‫ﻴﻞ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﺗَـ َﻌﺎﻟ َْﻮا إِﻟ‬ ِ ِ ِ َ ‫ﻬﻢ‬‫ﻀﻠ‬ ِ
َ ‫َﻰ َﻣﺎ أ‬ َ ‫﴾ َوإذَا ﻗ‬٦٠﴿‫ﺿ َﻼًﻻﺑَﻌﻴ ًﺪا‬ ْ ُ ُ‫أَن ﻳ‬
﴾٦١﴿ ‫ودا‬ ً ‫ﺻ ُﺪ‬ ِِ ِ ‫ﺮ ُﺳ‬ ‫اﻟ‬
ُ ‫ﻨﻚ‬َ َ‫و َن ﻋ‬‫ﺼﺪ‬
ُ َ‫ﻴﻦ ﻳ‬
َ ‫ﺖ اﻟ ُْﻤﻨَﺎﻓﻘ‬
َ ْ‫ﻮل َرأَﻳ‬
6 199

Sebenarnya maksud undang-undang Islam lebih luas dan merangkumi apa sahaja yang diperintahkan Allah SWT dalam Al Quran termasuklah urusan kewangan. Mukadimah “Jika kita laksanakan hudud. Peraturan dan undang-undang Islam difahami oleh sebahagian umat Islam hanyalah hudud. perbankan. oleh Rasulullah SAW: Manakala bid’ah dhalalah pula ialah satu perkara baharu yang berkaitan dengan agama. undang-undang jenayah. yang penting adil”. qisas dan takzir sahaja. Manakala bid’ah daripada sudut kalangan para alim ulamak di negara kita. Allah SWT menyarankan kepada umat mengatakan bid’ah dhalalah kepada warisan yang dilakukan 198 7 . bid’ah jenis ini ulamak. undang negara dan lain-lain. Apabila ia bertentangan dengan usul dan ini merupakan perkara baharu (‫ )محدث‬yang tidak pernah kaedah syarak bermakna sesuatu amalan yang dikategorikan berlaku para zaman Rasulullah SAW. persoalan ini menepati maksud bid’ah yang diperangi diterima oleh para ulama dan mengamalkannya adalah harus. pelantikan pemimpin.disebutkan dalam Al Quran 0. Islam. Oleh yang demikian. tetapi ianya tidak bertentangan dengan usul Jika dipraktikkan definisi bid’ah yang dikemukan oleh para dan kaedah syarak. Mereka lebih sibuk istilah ialah perkara baharu yang berkaitan dengan agama membicarakan persoalan-persoalan remeh seperti zikir kuat. non muslim tak akan sokong kita. Khulafak Ar Rasyidin sebegini perlu ditolak kerana bertentangan dengan asas syariat dan salafussoleh. Bid’ah dalam pemerintahan adalah bid’ah yang terbesar pernah hasanah bererti segala perkara baharu yang dilakukan dilakukan oleh umat Islam sejak kejatuhan empayar berkaitan dengan agama yang tidak pernah berlaku pada Uthmaniah.1% sahaja. masyarakat Islam perlu memahami kedua-dua Kedua: Perkara ini bukan perkara baik dan bertentangan perbezaan bid’ah ini agar mereka tidak mudah untuk dengan ajaran Islam. kehakiman. harta pusaka. yang tidak pernah dilakukan atau berlaku pada zaman Nabi doa jamaie. nikah kahwin. Bid’ah terbahagi kepada dua bahagian terpenting iaitu sebagai bid’ah besar sedangkan menolak Al Quran dan sunnah bid’ah hasanah dan bid’ah sayyi’ah atau dhalalah. dan bertentangan pula dengan usul Pertama: Apa yang dilakukan oleh umat Islam dalam perkara dan kaedah syarak. Justeru. zaman Nabi SAW. pinjaman. Bid’ah daripada sudut bahasa membawa maksud Bid’ah ini seolah-olah tidak mendapat perhatian dalam perkara baharu. undang- id’ah perlu dibezakan antara bahasa dan istilah. tahlil kematian dan talqin selepas pengkebumian SAW. nanti dululah!”. ‫بسم ﷲ الرحمن الرحيم‬ B mahkamah.

Kelompok yang keras tidak mengiktiraf akan ُ ‫ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ ﻟِﻴَ ْﺤ ُﻜ َﻢ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ إِذَا ﻓَ ِﺮﻳ ٌﻖ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻌ ِﺮ‬‫َوإِذَا ُدﻋُﻮا إِﻟَﻰ اﻟﻠ‬ ‫ﺿﻮ َن‬ adanya bid’ah hasanah kerana bagi mereka jika dikatakan bid’ah maka istilah bid’ah itu sendiri membawa erti yang Maksudnya: Dan apabila mereka diajak kepada Kitab Allah negatif serta perbuatan yang dilakukan adalah batil serta perlu dan Sunnah RasulNya supaya menjadi hakim memutuskan dihindari. “Apa yang nak disibukkan cukup berbahaya dalam menyebarkan penyakit perbalahan dengan undang-undang jenayah Islam. Sebaliknya dengan bangga terdapat golongan yang berbeza pendapat berpunca daripada memilih undang-undang buatan manusia sebagai kefahaman yang berlainan dalam membahaskan tentang perlembagaan negara berkenaan. undang Islam negara akan menjadi mundur”. Ada pula yang berkata. Kata-kata seperti “Jika dilaksanakan undang- yang diamalkan sejak dahulu lagi sebagai bid’ah dhalalah. Demikian juga mereka perlu 11. panduan Al Quran dan sunnah.oleh penduduk Islam di sini. Terdapat dua kelompok manusia yang bertentangan apabila mereka diajak kepada undang-undang Allah SWT dan dalam membicarakan mengenai isu ini iaitu kelompok yang rasulNya mereka enggan dan merasakan undang-undang begitu keras untuk membid’ahkan amalan warisan masyarakat buatan manusia lebih baik dan sempurna. Firman Allah SWT: dan kelompok yang membezakan antara bid’ah yang diterima atau ditolak. Oleh yang demikian dalam hal ini. maka Pelbagai alasan diberikan untuk menghalalkan perbuatan pemikiran yang sederhana berkaitan bid’ah perlu bid’ah dan mungkar terbesar ini. “Jika Apabila pemikiran yang keras dibawa masuk ke Malaysia. dilaksanakan hukum hudud umat Islam akan mengalami maka dari sini akan bermulanya titik-titik perpecahan kerana masalah kerana ramai yang akan kudung tangan” kedengaran pandangan yang keras lambat laun akan menjadi virus yang di sana sini. Negara Islam tidak memerintah menggunakan mengelak daripada terjebak dengan amalan yang Undang-undang Islam. maka dengan serta-merta bid’ah terbahagi kepada dua iaitu bid’ah hasanah dan bid’ah segolongan daripada mereka berpaling ingkar. Hal ini amat penting sebagai langkah awal agar mengutarakan komen-komen sehingga ke peringkat terbatal mereka tidak mudah menuduh amalan warisan masyarakat iman mereka. zaman moden ini ialah negara yang dihuni dan diperintah oleh umat Islam tidak melaksanakan pemerintahan menurut garis Dalam membicarakan mengenai bid’ah daripada sudut ilmiah. hudud hanya 8 197 . Manakala kelompok yang sederhana menerima sesuatu di antara mereka. dikategorikan sebagai bid’ah dhalalah kerana bid’ah jenis ini membawa seseorang itu kepada kehancuran serta rosaknya Bid’ah yang paling besar yang dilakukan oleh umat Islam di agama. Yang tidak bijak dikemukakan. Lebih menghairankan lagi bid’ah. dhalalah. untuk membawa Surah An Nur: 48 masyarakat kepada kefahaman yang benar berkaitan bid’ah serta mengelak daripada berlakunya perpecahan.

mungkar dan maksiat. Walaupun di dalam buku ini ada dibawa juga pandangan daripada golongan salafi seperti Abdul Aziz bin Baz. walau pandangan yang dikemukakan oleh golongan salafi tidak bagaimana pun adalah dilarang.1 Berdoa dibolehkan pada bila-bila masa dan di mana- sumber atau hujah utama. Justeru. Oleh yang demikian. Yusuf al-Qaradhawi dan 3. Berdoa di dalam tandas.4 Tempat Dan Masa Untuk Berdoa: seumpama mereka. Masyarakat Islam di sini berpegang kepada manhaj aliran Ashairah wal Maturidiyyah daripada aspek akidah. tetapi pandangan mereka hanyalah sebagai nukilan dan perbincangan sahaja bukannya untuk dijadikan 3. sesuai dibawa ke Malaysia kerana manhaj salafi dalam 3.2 Oleh kerana doa adalah ibadah dalam agama. Sebagaimana dimaklumi. Dalam membincangkan mengenai bid’ah.: berpanjangan dalam kalangan masyarakat. Muhammad Soleh al-Uthaimin. ayat-ayat suci al- Quran dan teks-teks Hadis yang berkaitan dihuraikan dengan tahap yang memuaskan bagi menjelaskan kepada masyarakat mengenai kedudukan sebenar perkara yang dikatakan bid’ah itu.4. Pengarang berusaha membawa dalil-dalil daripada al-Quran dan Hadis bagi menyokong kenyataan bahawa terdapat bid’ah hasanah dalam Islam serta menolak segala pendapat yang menidakkan adanya bid’ah hasanah kerana penolakan kepada bid’ah dalam kategori ini akan membawa kepada bibit-bibit perpecahan dalam masyarakat.4. pengarang buku ini membawa pelbagai aliran pemikiran dalam agama sama ada daripada kelompok salaf atau khalaf bagi mendapatkan perbezaan pandangan antara kedua-duanya. buku ini menjelaskan perihal bid’ah bagi membezakan antara bid’ah hasanah dan dhalalah. ianya membahaskan agama adalah berbeza dengan manhaj yang tidak boleh dicampur adukkan dengan perkara-perkara dipegang dalam kalangan masyarakat Islam di sini. manakala 196 9 . mana tempat yang sesuai.

teman sekerja menjauhkan diri. dan suruhlah berbuat kebaikan. buku ini membawa masyarakat kepada sebegini ada risiko yang menanti. Tindakan membid’ahkan amalan ِ  ‫ﻲ أَﻗِ ِﻢ اﻟ‬ َ‫ﻳَﺎﺑـُﻨ‬ َ ‫اﺻﺒِ ْﺮ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ أ‬ ْ ‫ْﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو‬ ِ warisan masyarakat akan menyebabkan perbalahan yang berpanjangan dan tiada kesudahan. daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Justeru. Dipandang sebagai extrimis kefahaman asas mengenai bid’ah serta perlunya menerima agama. Allah SWT berfirman: turun temurun perlu ditolak. dan perlunya umat Islam di Malaysia bersatu di bawah panji yang bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. maka ia berkait juga sembahyang. “Ustaz dulu Yayasan Ar Riadah 2015 tak pernah pun tegur kami”. masyarakat bid’ah baharu yang telah lama merosakkan ajaran Islam yang sangat mulia.(Surah Luqman: 17) dianuti dan diamalkan oleh majoriti umat Islam sedunia. Walaupun permasalahan ‫ﻚ‬ َ َ‫َﺻﺎﺑ‬ ُ ‫ﺼ َﻼةَ َوأْ ُﻣ ْﺮ ﺑﺎﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮوف َواﻧْﻪَ ﻋَ ِﻦ اﻟ‬ bid’ah adalah dalam perkara cabang agama menurut ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰِم ْاﻷ ُُﻣﻮِر‬َ ِ‫ن َذﻟ‬ ِ‫إ‬ sebahagian ulama. “Ustaz tu tak pernah kata apa pun. sama iaitu di bawah payungan Ahli Sunah wal Jemaah yang Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara dikenali sebagai golongan Ashairah wal Maturidiyyah dalam yang dikehendaki diambil berat melakukannya akidah kerana mereka merupakan golongan yang selamat serta . serta laranglah secara langsung dengan perkara usul dan akidah. tentu sekali usaha nahi mungkar Kesimpulannya. dirikanlah dengan kesesatan serta masuk neraka. kenapa bila datang ustaz….. sukar mendapat akan adanya bid’ah hasanah dalam Islam.daripada sudut fiqh pula adalah berdasarkan kepada mazhab orang yang bertanggungjawab menerangkan kepada Shafie. Pihak Kementerian Pelajaran sebenarnya telah mengeluarkan buku yang berjudul Panduan Doa sebagai panduan bagi para ustaz.” . Perhatikan kandungannya di bawah 10 195 . tetapi disebabkan tindakan golongan yang membid’ahkan amalan warisan masyarakat mengaitkannya Maksudnya: "Wahai anak kesayanganku. Golongan yang peluang naik pangkat dan kemungkinan-kemungkinan lain keras membid’ahkan amalan masyarakat yang diwarisi sejak mungkin dihadapi. pihak sekolah akan meneruskan bid’ah membaca doa memohon keberkatan daripada Allah SWT terhadap majlis yang bercampur aduk Ahmad Husam bin Dato’ Muhamad Baderudin antara taat dan maksiat ini dengan hujah mereka. Ingat! Setelah kita pencen nanti. Ya.

universiti. Syariat yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dan kebangsaan lebih teruk daripada program yang kita buat telah sempurna dengan turunnya ayat: di sekolah ni. Salah kerana bimbang dituduh anti Islam. “Tentulah tidak baik”. Saya cuba menjelaskan kepadanya. Dalam tazkirahnya beliau menggesa jemaah supaya dengan bacaan doa?”. saya seolah-olah menjadi imam terawih di surau tersebut. tetapi memulakannya surau. dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada 194 11 . Tarian Sumazau dan tarian Melayu Asli merupakan tarian wajib dalam majlis ‫اﻟﺤﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ‬ tersebut. saya pernah menghadiri program peringkat negeri sahabat RA.‫وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ acara lain dalam majlis tersebut. anaknya memberi tazkirah pendek kepada jemaah cikgu seorang yang menghisap rokok. tambahan pula perasmi seorang anaknya yang sedang belajar di sebuah universiti telah yang dijemput ialah tuan Pengarah Jabatan Pelajaran Sabah menimbulkan persoalan bid’ah di surau kampung mereka. Almaklumlah di ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ Sabah. Saya membuat keputusan untuk bertemu dengan pengetua. jika Perkara ini timbul apabila beliau meminta anaknya untuk saya membaca doa dalam majlis tersebut.majlis seumpama ini berkemungkinan termasuk dalam maksud bid’ah yang sesat? Saya teringat pengamalan semasa berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Peter Mojuntin. semua perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para “Tapi ustaz. jabatan- jabatan kerajaan atau swasta. memahami bid’ah yang sebenarnya. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. beliau agak terkejut dan menolak meminta bantuan saya untuk menyelesaikannya. Pengetua saya pada ketika itu berbangsa ada bulan Ramadan 1435H yang lalu. tak dak apa-apa masalah pun ustaz???”. Para ustaz dan ustazah adalah Maksudnya: Pada hari ini. Itu belum termasuk nyanyian. Saya agak keberatan untuk ‫اﻷﻣﻮر ﻣﺤﺪﺛﺎﺗﻬﺎ وﻛﻞ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ وﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر‬ P membacakan doa. Penampang. ‫ﻼم‬ َ ‫ﻴﺖ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ْاﻹ ْﺳ‬ ُ ‫ﺿ‬ ََ َ ْ ُ ‫ْﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِدﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ َوأَﺗْ َﻤ ْﻤ‬ ِ ‫ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ ﻧِ ْﻌﻤﺘِﻲ ور‬ ْ ‫اﻟْﻴَـ ْﻮَم أ‬ ُ ‫َﻛ َﻤﻠ‬ Ini adalah contoh amalan bid’ah di zaman moden yang saban ‫ِدﻳﻨًﺎ‬ tahun berlaku di mana-mana sekolah. ‫ إن ﺧﻴﺮ اﻟﻬﺪي ﻫﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺷﺮ‬. Jawab beliau. yang beragama Islam. Saya bertanya. Saya meminta agar telah menghubungi saya mengadu satu kejadian dan acara bacaan doa dibatalkan. Pihak sekolah meminta saya membaca doa pembukaan untuk Hari Anugerah Cemerlang tahun 2003. pentomen dan acara. Sebelum menjadi mempermainkan agama saya. Kisah Buku Ini Sabah. Bid’ah menurutnya ialah Beliau dapat memahami maksud saya tetapi beliau berkata. “Apa pandangan imam. seorang ayah cina Sarawak dan beragama Kristian. tiga buah tarian iaitu Tarian Murut.

Jika amalan yang disolek mengalahkan artis dll adakah doa masih sesuai ini baik tentulah Nabi atau para sahabatlah yang mula-mula dibacakan? Adakah amalan membaca doa dalam program dan 12 193 . lebai. Ini kerana walaupun amalan ini tidak berlaku dan tidak tempatnya neraka. majlis doa selamat. baginda Nabi SAW telah sempurna maka tidak sepatutnya kita Selalunya imam. kolej dan sekolah. nyanyian wanita dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat RA. setiap bid’ah itu sesat. mustajab. swasta. sambutan tertentu di para sahabat berselawat beramai-ramai seperti yang kita jabatan kerajaan. majlis ‫ﺎ ِر‬‫ﺿ َﻼﻟ ٍَﺔ ِﻓﻲ اﻟﻨ‬ َ ‫ﻞ‬ ‫ﺿ َﻼﻟَﺔٌ َوُﻛ‬ َ ‫ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ‬ hari persaraan dsbnya pasti dimulakan dengan alunan doa oleh ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah berkenaan. perkara ini adalah perkara baik dan tidak bercanggah dengan ajaran (Muslim. apa sahaja program yang diadakan. atau doa umum yang kamu. Tanpa doa. haji atau para ustazlah yang diminta memandai-mandai menambah ajaran yang dilakukan oleh membacakan doa dalam majlis-majlis yang diadakan seperti Nabi dan para sahabat. setiap yang sesat sesat. Katanya lagi. ‫ﻞ‬ ‫ﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪﺛَﺔٍ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔٌ َوُﻛ‬ ‫ﺮ ْاﻷ ُُﻣﻮِر ُﻣ ْﺤ َﺪﺛَﺎﺗُـ َﻬﺎ َوُﻛ‬ ‫ﻤ ٍﺪ َو َﺷ‬ ‫ي ُﻣ َﺤ‬ ُ ‫ﺴ ُﻦ اﻟ َْﻬ ْﺪ ِي َﻫ ْﺪ‬ َ ‫َﺣ‬ْ ‫َوأ‬ Perhimpunan mingguan. bahkan doa termasuk protokol wajib dalam majlis-majlis rasmi. sesuatu majlis tidak lengkap. Beliau menghurai sekolah. hanya pada bahasa sahaja. diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. doa pasti tidak panjang lebar tentang hadis : pernah dilupakan.kamu. hampir Jika kita beranggapan bahawa syariat yang disampaikan oleh semua acara yang rasmi atau agak rasmi doa dibacakan. Al Maidah: 3 Dalam pengamalan masyarakat Islam di Malaysia. Jika dinamakan bid’ah sekalipun. Mesyuarat Agung PIBG. Hari Kokurikulum. “Adakah Nabi SAW dan majlis perkahwinan. Maksudnya: Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Nabi Muhammad SAW dan seburuk-buruk perkara Budaya memulakan sesuatu majlis dengan bacaan doa secara itu ialah perkara baharu yang diada-adakan. universiti. Abu Daud. Tirmizi) Islam. dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk bangun dari tidur. doa sebelum tidur dll. setiap perkara asasnya tentu sekali tidak termasuk dalam amalan bid’ah baharu itu bid’ah. kali selesai dua rakaat terawih ini adalah amalan yang sesat dan tidak ada pahala di sisi Allah SWT kerana ia adalah Tetapi jika sesuatu majlis yang diadakan penuh dengan acara amalan baharu yang tidak pernah dan tidak mungkin maksiat seperti tari menari lelaki dan wanita. Hakikatnya amalan membaca doa adalah sunnah yang Jika Nabi SAW menetapkan bahawa “semua” perkara bid’ah sangat baik untuk dibudayakan dalam masyarakat Islam di itu sesat maka apa yang kita lakukan dengan berselawat setiap Malaysia. Jika di lakukan setiap kali kita bersolat Terawih?”. Hari Anugerah Cemerlang. Hari Sukan.

tasbih perkenankan doa permohonan kamu. (Surah Ghafir:60). cuba memperbetulkan anaknya dengan mengatakan bahawa amalan tradisi ini dilakukan oleh para ulamak di Malaysia Tirmizi berkata. Kita 1 Ali Imran : 110 192 13 . sejak sekian lama tanpa ada bantahan. serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar ‫ﺎدﺗِﻲ َﺳﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن‬ ِ ِ ِ ْ ‫ ُﻜﻢ ا ْدﻋُﻮﻧِﻲ أ‬‫رﺑ‬ َ َ‫ﻳﻦ ﻳَ ْﺴﺘَ ْﻜﺒِ ُﺮو َن َﻋ ْﻦ ﻋﺒ‬َ ‫ن اﻟﺬ‬ ِ‫ﺐ ﻟَ ُﻜ ْﻢ إ‬ ْ ‫َﺳﺘَﺠ‬ ُ َ iman).”1 Maksudnya: Daripada Nukman bin Basyir RA daripada Nabi (Ketika ayat ini diturunkan ia ditujukan kepada para sahabat) SAW baginda bersabda: “Doa adalah ibadah”. Bukankah ulamak pewaris nabi? Si anak menjawab. Bahkan Nabi SAW mengajar kita pelbagai doa sama SAW. (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang َ َ‫ َوﻗ‬: ( َ‫ﻢ ﻗَـ َﺮأ‬ ُ‫ﺎدةُ "ﺛ‬ ‫ﺎل‬ َ َ‫ َﻢ ﻗ‬‫َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬ َ َ‫ﻋَﺎءُ ُﻫ َﻮ اﻟ ِْﻌﺒ‬‫ اﻟﺪ‬: " ‫ﺎل‬ daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji). Apabila pulang si ayah hina”. Membaca doa dalam majlis maksiat. akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan buat kali pertama di surau tersebut. Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu ٌ ‫ َﻫ َﺬا َﺣ ِﺪ‬: ‫ي‬  ‫ﺮِﻣ ِﺬ‬ْ ‫ﺎل اﻟﺘـ‬ َ َ‫ ( َوﻗ‬60 : ‫ﻳﻦ ( )ﻏَﺎﻓِ ٍﺮ‬ ِ beriman (sebagaimana yang semestinya). Kemudian baginda membaca ayat yang bermaksud: Dan Tuhan kamu Kesan daripada tazkirah pendek tersebut. “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat ِ ِ ِ ْ ‫َﻋ ِﻦ اﻟﻨـ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ َﻋ ِﻦ اﻟﻨ‬‫ﻌ َﻤﺎن ﺑْ ِﻦ ﺑَﺸﻴ ٍﺮ َرﺿ َﻲ اﻟﻠ‬ yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia. (Tetapi) di antara mereka ada . tentulah (iman) itu ‫ﺴ ٌﻦ‬ َ ‫ﻳﺚ َﺣ‬ َ ‫ﻢ َداﺧ ِﺮ‬ َ ‫َﺟ َﻬﻨ‬ menjadi baik bagi mereka. akan melakukannya kerana mereka adalah generasi terbaik D seperti mana yang difirmankan oleh Allah SWT yang oa adalah amalan sangat tinggi kedudukannya bermaksud: dalam Islam. Sebahagian jemaah pulang orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa awal dan yang lain menyelesaikan juga terawih tanpa selawat kepadaKu. ada doa tertentu berdasarkan peristiwa yang berlaku dalam benar ianya amalan yang dibuat oleh ulamak tetapi ulamak kehidupan seseorang manusia seperti doa bersin. tidak mungkin ianya Oleh kerana itu.‫ﻴﺢ‬ ِ ٌ ‫ﺻﺤ‬ yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang َ fasik.10. menguap. maka pada malam berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku itu solat terawih dikerjakan tanpa dendangan selawat. amalan membaca doa sangat digalakkan oleh salah hanya semata-mata tidak dilakukan oleh Rasulullah agama. mereka juga boleh tersalah dan tersilap. tidak maksum. dan doa secara beramai-ramai. Sesungguhnya orang. “Hadis ini hasan sahih”.

‫ﻳﻦ ﻻ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄﻴﻌُﻮ َن‬ ِ  ِ‫ﺿﻌ َﻔﺔَ اﻟْﻤﺴﻠِ ِﻤﻴﻦ ِﻣﻦ أَﻳ ِﺪي اﻟْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ‬ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ‫ َو‬، َ‫ﺑْ َﻦ أَﺑِﻲ َرﺑِ َﻴﻌﺔ‬ diminta mengikut nabi bukan mengikut ulamak bahkan jaminan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ialah mengikut َ ‫ﻴﻦ اﻟﺬ‬ َ ُ Al Quran dan Sunnah bukannya mengikut ulamak. Kisah seumpama ini sebenarnya bukanlah kisah pertama yang Riwayat Ahmad berlaku. Jika " . imam masjid iaitu: Abdullah bin Zubair RA berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat tangannya sehinggalah ‫أﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم وأﺗﻮب إﻟﻴﻪ‬ selepas baginda selesai daripada solatnya. yang dilakukan mengangkat tangan ketika berdoa. Amalan tahlil. 14 191 . tangannya sebelum selesai solat. Salamah bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi bid’ah yang terlarang. Semua ini menyokong dan diajar oleh Rasulullah SAW atau yang kita reka dan amalan yang dilakukan oleh umat Islam di negara kita dan tambah?” “Nabi SAW telah bersabda: tidak mungkin amalan mengangkat tangan selepas solat ketika berdoa secara berjemaah termasuk dalam pengertian bid’ah dhalalah yang dilarang. ‫ﺻ َﻼﺗِِﻪ‬ َ ‫غ ﻣ ْﻦ‬ َُ Seorang ustaz yang agak terkenal juga dilaporkan memberi Maksudnya: Dia melihat seorang lelaki mengangkat komen tentang sighah istighfar yang digunakan oleh imam. Pendeknya si ayah gagal meyakinkan Rabi’ah juga orang-orang Islam yang lemah dari tangan anak tentang persoalan bid’ah yang ditimbulkan oleh anaknya. orang-orang musyrikin yang mana mereka tidak mempunyai jalan keluar dan menemui jalan buntu. bacaan Yasin setiap malam jumaat. ِ َ ‫ﻳـ ْﻔﺮ‬ . Saya percaya suara-suara seumpama ini kedengaran di sana-sini. Riwayat Tabrani Katanya: “kenapa kita nak tambah-tambah sighah istighfar. Hadis-hadis lain berkenaan cara Nabi SAW berdoa secara Rasulullah SAW hanya mengajarkan kita untuk berkata “ umumnya menunjukkan bahawa baginda mengangkat tangan ‫ ”أستغفر ﷲ‬kenapa kita pandai-pandai tambah dengan sighah ketika berdoa dan baginda tidak pernah melarang para sahabat yang lebih panjang? Yang mana lebih baik. solat hajat berjemaah dan banyak lagi adalah antara persoalan yang ‫غ ِﻣﻨْـ َﻬﺎ‬ َ ‫ﻤﺎ ﻓَـ َﺮ‬ َ‫ ﻓَـﻠ‬، ‫ﺻ َﻼﺗِِﻪ‬ ِ َ ‫ورأَى رﺟ ًﻼ راﻓِﻌﺎ ﻳ َﺪﻳ ِﻪ ﻳ ْﺪﻋﻮ ﻗَـﺒﻞ أَ ْن ﻳـ ْﻔﺮ‬ َ ‫غ ﻣ ْﻦ‬ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ً َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َ ‫ن رﺳ‬ ِ‫ إ‬: ‫ﺎل‬ sering ditimbulkan dan apabila ditimbulkan pasti akan berlaku ْ ‫ ﻟ‬.‫ِﺣﻴﻠَﺔً َوﻻ ﻳَـ ْﻬﺘَ ُﺪو َن َﺳﺒِﻴﻼ‬ sesuatu amalan yang dibuat walaupun dimulakan oleh ulamak Maksudnya: Daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah tetapi ianya tidak ada dalil dan nas yang jelas maka ianya tetap SAW berdoa selepas solat zohor.‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠ َْﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ‫ﻰ‬‫َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻳَـ ْﺮﻓَ ُﻊ ﻳَ َﺪﻳْﻪ َﺣﺘ‬ َ .‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ َ َ‫ﻗ‬ ketegangan dan perbalahan.Hadis Abdullah bin Az Zubair RA: pengkebumian. Apabila selesai solat. “Ya Allah selamatkanlah Al tidak terjamin dan kemungkinan besar termasuk dalam erti Walid bin Al Walid. bacaan talqin selepas 3.

Talqin sabit dengan hadis dhaif ii.‫رواﻩُ ﻣﺴﻠﻢ‬ " ‫اج‬ ٌ ‫ " ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﺧ َﺪ‬: ‫ َوﻓﻲ ِرَواﻳَﺔ‬، ‫ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا‬ . ‫ إذا‬: ‫ﻢ‬‫وﺳﻠ‬ ِ ِ ُ ‫ ﻛﺎن رﺳ‬: ‫ﻪ ﻋ ْﻨﻪُ ﻗﺎل‬‫ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎ َن رﺿﻲ اﻟﻠ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ 1. memohon dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. wahai tuhanku.‫ي‬  ‫ﺮِﻣ ِﺬ‬ْ ‫َرَواﻩُ اﻟﺘـ‬ Maksudnya: Daripada Tsauban RA. Maulid tak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kenduri arwah difatwakan bid’ah oleh ulamak Syafie sendiri.Hadis Abu Hurairah RA: Riwayat Muslim ‫ﻮل ﻓِﻲ ُدﺑُ ِﺮ‬ ُ ‫ َﻛﺎ َن ﻳَـ ُﻘ‬، ‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ َ ‫ أَ ّن رﺳ‬، ‫َﻋﻦ أَﺑِﻲ ﻫﺮﻳـﺮَة‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ َ َُْ ْ Banyak lagi isu lain seperti: َ ‫َﻤﺔَ ﺑْ َﻦ ِﻫ‬ ِِ ِ ِ ‫ﻢ َﺧﻠ‬ ‫ﻬ‬‫ اﻟﻠ‬: " ‫ ْﻬ ِﺮ‬‫ﺻﻼةِ اﻟﻈ‬ َ ‫ َو َﻋﻴ‬، ‫ﺸ ٍﺎم‬ ‫ﺎش‬ َ ‫ َو َﺳﻠ‬، ‫ﺺ اﻟ َْﻮﻟﻴ َﺪ ﺑْ َﻦ اﻟ َْﻮﻟﻴﺪ‬ ُ َ i.‫ﺎس‬ َ ٍ ‫ﻀ ِﻞ ﺑْ ِﻦ َﻋﺒ‬ ْ ‫َو َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔ‬ ِ ، ‫ﺴﻼم‬ ِِ ِ ‫ﻨﻚ‬ َ ‫وﻣ‬ ُ  ‫ﺖ اﻟ‬ َ ْ‫ﻢ أَﻧ‬ ‫ ُﻬ‬‫ اﻟﻠ‬: ‫ وﻗﺎل‬، ً‫اﺳﺘَﻐ َﻔﺮ ﺛَﻼﺛﺎ‬ ْ ‫ﺼ َﺮف ﻣ ْﻦ ﺻﻼﺗﻪ‬ َ ْ‫اﻧ‬ ‫ﺸ ٌﻊ‬  ‫ َوﺗَ َﺨ‬، ‫ﻬ ٌﺪ ﻓِﻲ َرْﻛ َﻌﺘَـ ْﻴ ِﻦ‬ ‫ﺸ‬ َ َ‫ ﺗ‬، ‫ﺼ َﻼةُ َﻣﺜْـﻨَﻰ َﻣﺜْـﻨَﻰ‬  ‫ اﻟ‬: ‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ ِ‫اﻟﺠﻼل واﻹﻛﺮام ﻗِﻴﻞ ﻟﻸَوزاﻋﻲ وﻫﻮ أَﺣﺪ رواة‬ ِ ُ َ َُ ْ ‫ﺖ ﻳَﺎذا‬ َ ‫ ﺗﺒﺎرْﻛ‬، ‫ﻼم‬ ُ ‫ﺴ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻚ‬ ِ َ ‫ إﻟَﻰ َرﺑ‬. “bagaimana istighfar tersebut? Dia Sesiapa yang tidak melakukan demikian maka ianya cacat berkata: (tidak sempurna).”99 Riwayat Tirmizi ‫ﻪ‬‫َﺳﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ‬ ْ ‫ أ‬، ‫ﻪ‬‫ﻔﺮ اﻟﻠ‬ ُ ْ‫َﺳﺘَـﻐ‬ ْ‫أ‬ 2. beliau berkata: Apabila selesai solat Rasulullah SAW akan beristighfar sebanyak tiga Maksudnya: Rasulullah SAW bersabda: “Solat itu dua-dua kali seterusnya berkata: rakaat. mempunyai tasyahhud setiap dua rakaat.Hadis Fadl bin Abbas RA: َ ‫ﺻﻠّﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ‬ َُ ْ ‫ ِﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ُ ‫ﺎل َر ُﺳ‬ َ َ‫ ﻗ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ ﻗ‬، . pengarang Tuhfatul Ahwazi menganggap hadis ini tidak sahih. 99 Riwayat Ahmad. Solat hajat tak pernah dibuat berjemaah dll. 190 15 . iii.‫ ﺗَـ ْﺮﻓَـﻌُ ُﻬ َﻤﺎ‬: ‫ﻮل‬ ُ ‫ ﻳَـ ُﻘ‬. tenang kemudian angkatlah tanganmu kepada tuhanmu dengan menghadapkan telapak tanganmu ke arah Dikatakan kepada Imam Auza’ie yang merupakan salah mukamu seraya berkata: Wahai tuhanku. Ibnu Hajar Al Makki iv. ‫ﻪ‬‫َﺳﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ‬ ْ ‫ أ‬، ‫ﻪ‬‫ﻔﺮ اﻟﻠ‬ُ ْ‫َﺳﺘَـﻐ‬ْ ‫ أ‬: ‫ ﺗﻘﻮل‬: ‫ﺎر ؟ ﻗﺎل‬ ِ ُ ‫ﻛﻴﻒ اﻻﺳﺘﻐ َﻔ‬َ : ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﻚ‬ َ ِ‫َﻢ ﻳَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ ذَﻟ‬ ْ ‫ب ! َوَﻣ ْﻦ ﻟ‬  ‫ب ! ﻳَﺎ َر‬  ‫ﻮل ﻳَﺎ َر‬ ُ ‫ َوﺗَـ ُﻘ‬، ‫ﻚ‬ َ ‫ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻘﺒِ ًﻼ ﺑِﺒُﻄُﻮﻧِ ِﻬ َﻤﺎ َو ْﺟ َﻬ‬ ِ ٍ ِ . Abu Daud dan Tirmizi.‫ﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ‬‫ﺿ َﻲ اﻟﻠ‬ ِ ‫ر‬. berkata: Sanadnya Hasan –Mirqatul Mafatih Hadis 805. dalam ِ ‫اﻟﺠﻼل واﻹﻛﺮام‬ ‫ﺖ ﻳَﺎذا‬ َ ‫ ﺗﺒﺎرْﻛ‬، ‫ﻼم‬ ِ ، ‫ﺴﻼم‬ َ ْ‫ﻢ أَﻧ‬ ‫ ُﻬ‬‫اﻟﻠ‬ ُ ‫ﺴ‬ ‫ﻨﻚ اﻟ‬ َ ‫وﻣ‬ ُ  ‫ﺖ اﻟ‬ keadaan khusyuk.‫ﻚ‬ ِ َ ْ‫ﻢ ﺗُـ ْﻘﻨ ُﻊ ﻳَ َﺪﻳ‬ ُ‫ ﺛ‬، ‫ﺮعٌ َوﺗَ َﻤ ْﺴ ُﻜ ٌﻦ‬ ‫ﻀ‬ َ َ‫َوﺗ‬ . seorang perawi hadis ini.

‫ﺖ َوَﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ‬ َ ‫ﺖ َوَﻻ ُﻣ ْﻌ ِﻄ َﻲ ﻟِ َﻤﺎ َﻣﻨَـ ْﻌ‬ َ ‫ﻚ َﻻ َﻣﺎﻧِ َﻊ ﻟِ َﻤﺎ أَ ْﻋﻄَْﻴ‬َ ‫ﻚ ِﻣ ْﻨ‬ َ ِ‫ﻚ َوأَﻋُﻮذُ ﺑ‬ َ ِ‫ﻧِ ْﻘ َﻤﺘ‬ Di satu pihak yang lain. dakwah dan ilmu terhalang. ‫رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي‬ Terbaru. Benarkah dakwaan ini? ‫ التأصيل لمفھوم البدعة وأثره في توحيد األمة‬yang bermaksud “Asas- asas memahami bid’ah dan kesannya dalam penyatuan umat” Sebenarnya terdapat hadis-hadis yang menyokong amalan ini. mengetuai bacaan zikir dan doa. Ada pihak yang telah pun masjid dan surau kecuali beberapa buah masjid di negeri mengeluarkan senarai ustaz-ustaz WAHABI di Malaysia. bid’ah hanya kerana kononnya tidak dilakukan oleh Nabi Akhirnya saya terbaca dua tulisan berkenaan bid’ah bertajuk SAW dan para sahabat. jika ada mana-mana ustaz yang mula ‫ﺪ‬ ‫ْﺠ‬ َ ‫ﻚ اﻟ‬ َ ‫ﺪ ِﻣ ْﻨ‬ ‫ْﺠ‬ َ ‫َذا اﻟ‬ memperkatakan isu bid’ah akan dilabel sebagai WAHABI atau puak MUJASSIMAH. ِ‫ﺼ َﻼة‬  ‫ َﻢ ِﻣ َﻦ اﻟ‬‫ َﻢ إذَا َﺳﻠ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫َﻛﺎ َن اﻟﻨ‬ baik makan daging babi”. Dalam siri ceramahnya beliau menyerang َ َ َ َ ‫َﺟ َﻌﻠ‬ semua amalan tradisi umat Islam di Malaysia sebagai bid’ah. Jordan dan buku 2 98 Air longkang yang keluar dari bahagian dapur. Perlis ialah berzikir dan berdoa secara berjemaah. "‫ﻲ‬‫َﻢ ﺑِ ِﻪ ِﻣﻨ‬ُ ‫ﺖ أَ ْﻋﻠ‬ َ ْ‫ َوَﻣﺎ أَﻧ‬،‫ﺖ‬ُ ‫ت َوَﻣﺎ أَ ْﻋﻠَْﻨ‬ ُ ‫َﺳ َﺮْر‬ ْ ‫ َوَﻣﺎ أ‬، ‫ت‬ ُ ‫ﺮ‬ْ ‫ﺖ َوَﻣﺎ أَﺧ‬ُ ‫ﻣ‬ ْ ‫ﻟﻲ َﻣﺎ ﻗَﺪ‬ ِ macam lagi. Beliau menyatakan ilmu ‫ﺘِﻲ‬‫ﺎي اﻟ‬ ِ ِ ‫ ِﺬي ﺟﻌﻠْﺘﻪ ﻟِﻲ ِﻋﺼﻤﺔً وأ‬‫ﻢ أَﺻﻠِﺢ ﻟِﻲ ِدﻳﻨِﻲ اﻟ‬ ‫ﻬ‬‫اﻟﻠ‬ tasauf adalah satu ilmu yang sangat kotor. seorang penceramah terkenal mengeluarkan kenyataan keras melalui Whats App yang menjadi viral di Baginda juga membaca doa ini selepas solatnya98: kalangan umat Islam di Malaysia. bahkan ada yang sampai ke tahap Di negara kita. pensyarah di Kuliah Antaranya: Syariah Qism Usuluddin. Senario ini amat mendukacitakan. Banyak juga buku yang Amalan ini pun dianggap oleh sesetengah pihak sebagai sempat saya rujuk yang membincangkan persoalan bid’ah. tulisan Dr Muhammad Said Hawwa. Imam Kesannya. Mu’tah University. Dalam lafaz hadis riwayat An Nasaie menyebut ‫بعد انصرافه‬ 16 189 . bahkan lebih kotor َ َ‫َﺻﻠ ْﺢ ﻟﻲ ُدﻧْـﻴ‬ ْ َ َْ َُ َ َ ْ ْ ُ ِ ‫ﻚ َوأَﻋُﻮذُ ﺑِ َﻌ ْﻔ ِﻮ َك ﻣ ْﻦ‬ ِ َ ‫ﺎك ﻣ ْﻦ َﺳ َﺨﻄ‬ ِ َ‫ﺿ‬ َ ‫ﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑِ ِﺮ‬‫ﻢ إِﻧ‬ ‫ ُﻬ‬‫ﺎﺷﻲ اﻟﻠ‬ ِ ‫ْﺖ ﻓِﻴﻬﺎ ﻣﻌ‬ dari “air acaq”2.Sahabat saya yang bertugas di Jabatan Agama Islam Perlis Hadis Saidina Ali bin Abi Talib RA bahawa Rasulullah pernah memberitahu saya bahawa isu bid’ah membid’ah ini membaca doa ini selepas solatnya: sudah biasa di sana. “daripada berzikir dan berdoa secara jamai’e dalam masjid lebih baik berzina” dan macam. antara amalan masyarakat Islam di semua mengkafirkan mereka. Extremenya golongan ini sehingga lahir ucapan seumpama “ daripada makan kenduri arwah lebih ‫ﻢ اﻏْ ِﻔ ْﺮ‬ ‫ ُﻬ‬‫ﺎل "اﻟﻠ‬ َ َ‫ ﻗ‬. para makmum mengikuti bacaan zikir imam dan mengaminkan doa yang dibacakan. Berdesing telinga saya mendengar cerita tersebut.

duduk baginda selepasnya. Bid’ah bukan isu yang memecah belahkan perpaduan Maksudnya: “Wahai Muaz! Demi Allah aku mengasihimu. manhaj wasati ِ ‫ﺤ َﺤﻪُ اﺑْ ُﻦ‬ ‫ﺻ‬ ِ َ ‫ﻚ أَ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ أَﺑُﻮ َد ُاو َد َواﻟﻨ‬ َ ‫ﻲ َو‬ ‫ﺴﺎﺋ‬ ِ َ َ‫ِذ ْﻛ ِﺮ َك َو ُﺷ ْﻜ ِﺮ َك َو ُﺣ ْﺴ ِﻦ ﻋﺒ‬ َ ‫ﺎدﺗ‬ yang cuba diterapkan oleh kedua-dua penulis ini amat ‫ْﺤﺎﻛِ ُﻢ‬ ِ menarik perhatian dan perlu diperhalusi oleh semua umat َ ‫ﺎ َن َواﻟ‬‫ﺣﺒ‬ Islam di Malaysia khususnya para asatizah dan penceramah. Kedah Darulaman. baginda segera meninggalkan tempat solatnya dan zikir-zikir Abdullah bin Din serta bacaan-bacaan yang disyariatkan untuk umatnya 11 Disember 2014 selepas solat. fitnah Menariknya Ibnu Al Qayyim sendiri telah membuat bab memfitnah dan label melabel sesama umat Islam. bab doa selepas solat. No 13 Batu 11 Jalan Sungai Petani 06800 Kota Sarang Semut. ِ ‫ﻢ أ‬ ‫ﻬ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ٍ ‫ﻞ‬ ‫ع ُدﺑـﺮ ُﻛ‬ ِ ‫ ِﻪ َﻷ‬‫ﻲ واﻟﻠ‬‫ﻳﺎ ﻣﻌﺎذُ إِﻧ‬ “"‫ ”مفھوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة‬tulisan Dr Abdul ‫ﻲ َﻋﻠَﻰ‬‫َﻋﻨ‬ ُ َ ‫ﺻ َﻼة أَ ْن ﺗَـ ُﻘ‬ َ َ ُ ْ ‫ﻚ ﻓَ َﻼ ﺗَ َﺪ‬ َ ‫ُﺣﺒ‬ َ َُ َ Ilah bin Husain Al Arfaj. Pada hemat saya. Jika aku agar aku mampu mengingatiMu. masyarakat Islam. selepas selesai mengerjakan solat. bersyukur kepadaMu umat Islam memahami bid’ah menurut kaedah dan disiplin dan beribadat dengan cara yang tebaik kepadaMu”.com yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sebenarnya No hp: 019-8813100 berdoa selepas solat antaranya: 97 Fathul Bari. 188 17 .97 ilmu seperti yang digariskan oleh penulis bid’ah bukan penyebab berlakunya tuduh menuduh. berasingan dalam karya agungnya Zadul Maad berjudul : Melalui buku kecil ini. bahkan jika ia difahami dengan baik ia akan maka janganlah sekali-kali engkau meninggalkan setiap kali menyatukan mereka walau pun wujud perselisihan pendapat selepas solat untuk mengucapkan doa. : Ya Allah bantulah dalam menentukan sesuatu amalan itu bid’ah atau tidak. saya dan Al Fadzil Ustaz Ahmad ‫ﻮﺳﻪُ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻫﺎ‬ ِ  ‫ﺼﺮاﻓِ ِﻪ ِﻣﻦ اﻟ‬ ِ ِ ُ ‫ﻣﺎ َﻛﺎ َن رﺳ‬ Husam bin Dato’ Muhamad Baderudin cuba menyampaikan ُ ُ‫ﺼ َﻼة َو ُﺟﻠ‬ َ َ ْ‫ﻮل اﷲ )ص( ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻪُ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻧ‬ َُ َ sebahagian kandungan risalah tulisan Dr Muhammad bin Said ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ‫ﻣﺘﻪ ﻣ َﻦ اﻷذْ َﻛﺎ ِر َواﻟﻘ َﺮ‬ُ‫َو ُﺳ ْﺮ َﻋﺔُ اﻻﻧْﻔﺘَﺎل ﻣْﻨـ َﻬﺎ َوَﻣﺎ َﺷ َﺮ َﻋﻪُ ﻷ‬ ‫اءة ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻫﺎ‬ Hawwa dan Dr Abdul Ilah bin Husain Al Arfaj agar ianya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam demi perpaduan Islam Maksudnya: Bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang amat dituntut oleh agama. Melalui bab ini Ibnu Al Qayyim menukilkan beberapa hadis abuammar756@yahoo. gelar menggelar.

18 187 . ِ  ‫ﻦ ْاﻷَذْ َﻛﺎر اﻟْﻮا ِرَد َة ﺑـﻌ َﺪ اﻟْﻤﻜْﺘﻮﺑ ِﺔ ﻳﺴﺘﺤ‬ ‫َﻜ‬ ِ‫ﻟ‬ ‫ َﻲ َﻋﻠَﻰ‬‫ﺼﻠ‬ َ ُ‫ﺐ ﻟ َﻤ ْﻦ أَﺗَﻰ ﺑِ َﻬﺎ أَ ْن ﻳ‬ َ َْ ُ َ ُ َ َْ َ َ ‫ﺎء َوﻳَ ُﻜﻮ ُن‬ ِ ِ َ ‫ ﺑـﻌ َﺪ أَ ْن ﻳـ ْﻔﺮ‬.‫ َﻢ‬‫ﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ . kerana telah tsabit hadis yang diriwayatkan oleh ‫ا ْﻫﺘَ َﺪى ﺑِ ُﻬ َﺪاﻩ‬ Muaz bin Jabal RA bahawa Nabi SAW berkata kepadanya: S yukur ke hadrat Allah SWT atas usaha yang dilakukan oleh Al Fadzil Ustaz Abdullah Din dan Ustaz Ahmad Husam bin Dato’ Baderudin menerbitkan buku kecil bertajuk “Fahami Bid’ah Jauhi Perpecahan” ini. katanya: َ َ‫ـ ْﻔ ِﻲ ُﻣﻄْﻠَ ًﻘﺎ َﻣ ْﺮ ُدودٌ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﺛَـﺒ‬‫ﻋﺎﻩُ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ‬ ‫ن‬ َ‫ﺖ َﻋ ْﻦ ُﻣ َﻌ ِﺎذ ﺑْ ِﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ أ‬ َ ‫ْﺖ َوَﻣﺎ اد‬ ُ ‫ﻗُـﻠ‬ : ُ‫ﺎل ﻟَﻪ‬َ َ‫ ﻗ‬.‫ﻤﺪ َﺧ ْﻴ ِﺮ َﺧﻠ ِْﻖ اﷲ‬ ‫ﺪﻧَﺎ ُﻣ َﺤ‬‫ﻼﻣﺎ َﻋﻠﻰ َﺳﻴ‬ ً ‫ﺻﻼةً َو َﺳ‬ َ ‫َو‬ tidak ada doa selepas salam. ‫ﺬ ْﻛ ُﺮ َﻻ ﻟ َﻜ ْﻮﻧِﻪ ُدﺑُـ َﺮ اﻟ َْﻤﻜْﺘُﻮﺑَﺔ‬ ‫ﺎﻧِﻴَﺔ َوﻫ َﻲ اﻟ‬‫ﺎدة اﻟﺜ‬ ِ ِ ِ َ َ‫ﺐ َﻫﺬﻩ اﻟْﻌﺒ‬ ِ َ ‫ُد َﻋﺎ ُؤﻩُ َﻋﻘ‬ Maksudnya: Tetapi berkenaan dengan zikir-zikir yang warid selepas solat fardu.‫ﺒِﻲ‬‫اﻟﻨ‬ َ ‫غ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َوﻳَ ْﺪﻋُ َﻮ ﺑ َﻤﺎ َﺷ‬ َُ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ .‫ﻢ‬‫ﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ ﺻﻠ‬. digalakkan bagi orang yang melakukannya untuk berselawat kepada Nabi SAW sebaik selesai Kata Aluan melakukannya dan seterusnya berdoa dengan apa sahaja doa yang dikehendakinya.secara mutlak tertolak (tidak benar). Ibnu Hajar Al Asqalani mengkritik pendapat Ibnu Al Qayyim.‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫اﻟﻨ‬ ِ ِ ِ ِ ُ‫ي ﻟ َْﻮﻻ أ ْن َﻫ َﺪاﻧَﺎ اﷲ‬ َ ‫ﺎ ﻟﻨَـ ْﻬﺘَﺪ‬‫اﻟﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ اﻟﺬي َﻫ َﺪاﻧَﺎ ﻟﻬﺬا َوَﻣﺎ ُﻛﻨ‬ َ Maksudnya: Dakwaannya menafikannya –menafikan bahawa ‫ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َوَﻣ ْﻦ‬ ِِ ِ ٍ ِ َ ‫ َو َﻋﻠَﻰ آﻟﻪ َو‬.. Maka tempat doanya berada selepas Prof Madya Dr Abdul Aziz Hanafi ibadat yang kedua ini iaitu zikir dan bukan kerana selepas solat fardu.

berkata selepas setiap kali solat apabila selesai memberi Benar kata Nabi SAW 1400 tahun yang lalu: salam. Para ulamak daripada baginda dengan sanad yang sahih atau hasan memberikan garis panduan yang jelas dalam perkara ini. ِ ٍ ‫ﺴ ٍﻦ‬ َ ‫ﻴﺢ َوَﻻ َﺣ‬ ٍ ‫ﺻﺤ‬ َ ‫ي َﻋ ْﻨﻪُ ﺑِِﺈ ْﺳﻨَﺎد‬َ ‫َوَﻻ ُر ِو‬ a’mal ahli madinah. Ibnu Al Qayyim berkata: menentukan sumber hukum hinggalah kepada perkara-perkara juz’iyyat yang kecil dalam hukum fekah. masalih mursalah. Tidak semua perbezaan pandangan perlu dibantah. Antaranya ialah Ibnu Al Qayyim pelbagai persoalan hukum. (Riwayat Tirmizi) Sekadar berbeza pandangan dalam sesuatu persoalan bukan Sementara sebahagian ulamak berpendapat maksud perkataan perkara yang tercela pada pandangan syarak.ialah selepas tasyahud dan sejak dari zaman sahabat telah berbeza pendapat dalam sebelum memberi salam.Nabi SAW. dan tidap pernah diriwayatkan masyarakat selaras dengan kehendak Islam. Dalam perbahasan ilmu fiqh. Para ulamak Duburas Solah– ‫ دبر الصالة‬. Bermula dari persoalan Rah. hadis dhaif. mursal dan sebagainya. Meraikan kepelbagaian menghadap kiblat atau menghadap makmum bukan daripada pandangan adalah sikap yang seharusnya dipupuk dalam petunjuk –amalan. ً‫اﺧﺘِ َﻼﻓﺎً َﻛﺜِﻴﺮا‬ ْ ‫ﺴﻴَـ َﺮى‬ ِ ِ ‫ﻪ ﻣﻦ ﻳ ِﻌ‬‫ﻓَﺈﻧ‬ َ َ‫ﺶ ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺑَـ ْﻌﺪي ﻓ‬ ْ َ َُْ ‫ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء‬ ‫ْﺤ ْﻤ ُﺪ َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ‬ َ ‫ْﻚ َوﻟَﻪُ اﻟ‬ َ ‫ﻪُ َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮ‬‫ﻻ اﻟﻠ‬ِ‫َﻻ إِﻟَﻪَ إ‬ ُ ‫ﻳﻚ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠ‬ Maksudnya: Sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang ‫ﺪ‬ ‫ْﺠ‬ َ ‫ﺖ َوَﻻ ُﻣ ْﻌ ِﻄ َﻲ ﻟِ َﻤﺎ َﻣﻨَـ ْﻌ‬ َ ‫ﺖ َوَﻻ ﻳَـْﻨـ َﻔ ُﻊ ذَا اﻟ‬ َ ‫ﻢ َﻻ َﻣﺎﻧِ َﻊ ﻟِ َﻤﺎ أَ ْﻋﻄ َْﻴ‬ ‫ ُﻬ‬‫ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮ اﻟﻠ‬ hidup selepas (kewafatan) aku dia akan melihat banyak ‫ﺪ‬ ‫ْﺠ‬ َ ‫ﻚ اﻟ‬ َ ‫ِﻣ ْﻨ‬ perselisihan. perbezaan pendapat bukan hanya berlaku antara mazhab yang berlainan bahkan perkara ini juga Maksudnya: Berdoa selepas memberi salam sama ada didapati dalam mazhab yang sama. Sesiapa yang ‫ﺎم َواﻟ ُْﻤ ْﻨـ َﻔ ِﺮ ُد‬ ِْ ٌ‫ﺼ َﻼةِ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻘﺒِﻞ اﻟ ِْﻘ ْﺒـﻠَ ِﺔ َﺳ َﻮاء‬ ُ ‫اﻹ َﻣ‬ َ  ‫ﺴ َﻼِم ِﻣ َﻦ اﻟ‬ َ ‫ﻣﺎ اﻟﺪ‬ َ‫َوأ‬  ‫ﻋﺎءُ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟ‬ berkesempatan mempelajari ilmu usul fiqh akan mendapati sebahagian ulamak menerima sumber hukum tertentu dan ِ ِ َ ِ‫واﻟْﻤﺄْﻣﻮم ﻓَـﻠَﻢ ﻳ ُﻜﻦ ذَﻟ‬ ‫َﺻ ًﻼ‬ ْ ‫ أ‬. Beliau (Ibnul Qayyim) menyambung lagi: ‫ﻒ ﻓِﻴﻪ‬ ُ َ‫ْﻤ ْﺨﺘَـﻠ‬ ِ ُ ‫ َﻤﺎ ﻳُـ ْﻨ َﻜ ُﺮ اﻟ‬‫وإﻧ‬ ُ ‫ْﻤ ْﺠ َﻤ ُﻊ َﻋﻠَْﻴﻪ َوَﻻ ﻳُـ ْﻨ َﻜ ُﺮ اﻟ‬ Maksudnya: Yang perlu dibantah ialah perkara yang disepakati dan jangan dibantah sesuatu hukum yang berlaku 186 19 .‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﻚ ﻣ ْﻦ َﻫ ْﺪ ِي اﻟﻨ‬ ْ َْ ُ َُ َ sebahagiannya menolak seperti Istihsan.‫ َﻢ‬‫ﻪُ ﻋَﻠ َْﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ .

(Al Asybah Wan Naza’ir – As Suyuti) ِ ‫ات اﻟْﻤﻜْﺘُﻮﺑ‬ ‫ﺎت‬ ِ ‫ﺼﻠَﻮ‬ ِ َ َ َ  ‫ْاﻷَﺧ َﻴﺮ َو ُدﺑُـ َﺮ اﻟ‬ Berbalah sesama sendiri dan memperbesar-besarkan perkara khilafiah dan furuk perlu dijauhi oleh umat Islam.ialah apabila selesai mengerjakan Saya doakan semoga usaha dan murni penulis melalui buku solat. Islam. Pluralisme agama dll perlu ditentang Para ulamak sepakat bahawa berdoa sesudah solat amat oleh seluruh umat Islam. Maksiat. Riwayat Bukhari membataskan Islam hanya di bahagian-bahagian tertentu sahaja. Islam liberal. ahli Maksudnya: Dari Abu Umamah RA. Lebih-lebih ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬ lagi sehingga ke peringkat menuduh orang lain fasiq. “Tengah malam yang akhir dan bahu menegakkan syariat Allah SWT yang semakin jauh dari selepas solat-solat fardu” kehidupan umat. “Doa pada waktu manakah yang lebih mustajab?”. Apa yang penting ialah umat Islam perlu berganding Rasulullah SAW menjawab. Mereka berhujah dengan hadis di bawah: kecil ini akan menjadi amal soleh yang berkekalan dan dapat dimanfaatkan oleh umat Islam. Jumhur ulamak berpendapat maksud perkataan Duburas Solah – ‫ دبر الصالة‬. khurafat akan membawa kepada kehancuran tamadun ditanya. ‫ْﻤ ِﻐ َﻴﺮةُ إِﻟَﻰ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ ﺑْ ِﻦ أَﺑِﻲ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن‬ ُ ‫ﺐ اﻟ‬ َ َ‫ْﻤ ِﻐ َﻴﺮةِ ﺑْ ِﻦ ُﺷ ْﻌﺒَﺔَ ﻗ‬ َ َ‫ﺎل َﻛﺘ‬ ٍ ُ ‫راد َﻣ ْﻮﻟَﻰ اﻟ‬‫َﻋ ْﻦ َو‬ ‫ﺻ َﻼةٍ إِذَا‬ َ ‫ﻞ‬ ‫ﻮل ﻓﻲ ُدﺑُِﺮ ُﻛ‬ ِ ُ ‫ﻢ َﻛﺎ َن ﻳـ ُﻘ‬‫ﻪ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ ِﻪ ﺻﻠ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َ َ ََ ْ ُ َ َ ‫ن َر ُﺳ‬ َ‫أ‬ Prof Madya Dr Abdul Aziz bin Hanafi Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Darulaman ‫ﻞ‬ ‫ْﺤ ْﻤ ُﺪ َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ‬ َ ‫ْﻚ َوﻟَﻪُ اﻟ‬ َ ‫ﻪُ َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮ‬‫ﻻ اﻟﻠ‬ِ‫ َﻢ َﻻ إِﻟَﻪَ إ‬‫َﺳﻠ‬ ُ ‫ﻳﻚ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠ‬ 19 Disember 2014 َ ‫ﺖ َوَﻻ ُﻣ ْﻌ ِﻄ َﻲ ﻟِ َﻤﺎ َﻣﻨَـ ْﻌ‬ ‫ﺖ َوَﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ ذَا‬ َ ‫ﻢ َﻻ َﻣﺎﻧِ َﻊ ﻟِ َﻤﺎ أَ ْﻋﻄَْﻴ‬ ‫ ُﻬ‬‫َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮ اﻟﻠ‬ ‫ﺪ‬ ‫ْﺠ‬ َ ‫ﻚ اﻟ‬ َ ‫ﺪ ِﻣْﻨ‬ ‫ْﺠ‬ َ ‫اﻟ‬ Maksudnya: Daripada Warrad maula Mughirah bin Syukbah beliau berkata: Mughirah telah menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan RA. digalakkan. ِ ‫ي اﻟﺪ‬ ‫ْﻴ ِﻞ‬‫ف اﻟﻠ‬ َ ‫ﺎل َﺟ ْﻮ‬ َ َ‫َﺳ َﻤ ُﻊ ؟ ﻗ‬ َ  َ‫ ِﻪ أ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ْ ‫ﻋﺎء أ‬ ِ ِ َ ‫َﻋ ْﻦ أَﺑﻲ أ َُﻣ َﺎﻣﺔَ ﻗ‬ َ ‫ﻴﻞ ﻳَﺎ َر ُﺳ‬ khilaf dalam kalangan fuqaha’. bahawa Rasulullah SAW 20 185 . kemungkaran dan bid’ah yang jelas di hadapan mata seperti menolak perlaksanaan syariat Islam. Rasulullah SAW bid’ah.

jika masih ada yang membesar-besarkan persoalan seumpama ini. Segala 184 21 . Al Baqarah: 186 Sekilas pandang terhadap tajuk buku ini. Kami tidak menemui pendapat muktabar yang membolehkan isu melafazkan niat dimasukkan sebagai perkara bid’ah haram yang mungkar – Tamat. “Fahami Bid'ah Jauhi Perpecahan” menggambarkan hasrat murni penulis Sabda Nabi SAW: tentang keperluan umat Islam mengelakkan sebarang anasir yang boleh menggugat teras kekuatan umat Islam. Maka hendaklah mereka ‫أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ T menyahut seruanku (dengan mematuhi perintahKu). Abdullah Din dan Ustaz Ahmad Husam Dato’ Baderuddin kerana berjaya menerbitkan buku ini. dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi ahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz baik serta betul. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ‬ apabila ia berdoa kepadaKu. Kata Aluan 9. Penulis.Secara umumnya perkara ini termasuk perkara khilafiyyah yang tidak sepatutnya diingkari.Oleh yang demikian amat malang. Berdoa selepas solat secara berjemaah. Setiap pendapat mempunyai hujah-hujahnya. Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan A Pelajaran Negeri Kedah llah SWT berfirman: ِ ‫ﻲ ﻗَ ِﺮ‬‫ﻲ ﻓَِﺈﻧ‬‫َﻚ ِﻋﺒ ِﺎدي َﻋﻨ‬ ‫اع‬ ِ ‫ﻴﺐ َد ْﻋ َﻮةَ اﻟﺪ‬ ُ ‫ﻳﺐ أُﺟ‬ ٌ َ َ ‫َوإِذَا َﺳﺄَﻟ‬ ‫ ُﻬ ْﻢ ﻳَـ ْﺮ ُﺷ ُﺪو َن‬‫ﺎن ﻓَـﻠْﻴَ ْﺴﺘَ ِﺠﻴﺒُﻮا ﻟِﻲ َوﻟْﻴُـ ْﺆِﻣﻨُﻮا ﺑِﻲ ﻟ ََﻌﻠ‬ ِ ‫إِذَا َد َﻋ‬ Maksudnya: Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬ mereka): sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka).

Kesannya ramai di kalangan anak bangsa Imam Al Mardawi Al Hambali dalam kitab Al Insaf berkata: buta agama. mereka mungkin terjebak melakukan berkata: “Ramai ulamak Hambali mutaakhirin menggalakkan dosa besar yang amat disukai iblis seperti kata Sufyan At melafazkan niat secara perlahan berserta hati supaya selaras Tsauri rah. Inilah yang dinaskan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang disebut oleh Taqiyuddin.” kononnya mengamalkan bid'ah merupakan bukti bahaya persoalan ini. Kesannya umat Islam akan membuang masa dan Allamah Ad Dusuki Al Maliki dalam Hasyiyahnya terhadap tenaga seterusnya bertelagah sesama sendiri dalam isu remeh kitab Syarah Kabir berkata: “Tetapi dikecualikan bagi orang temeh. lafaz dengan lidah dan apa yang diniatkan oleh hati. Nikmat masa yang sepatutnya diarahkan kepada pembinaan negara bangsa dan ketamadunan ummah lebur yang was-was.” ‫ َواﻟْﺒِ ْﺪ َﻋﺔُ َﻻ‬،‫ﺎب ِﻣْﻨـ َﻬﺎ‬ ِ ُ َ‫اﻟﻤ ْﻌﺼﻴَﺔُ ﻳُـﺘ‬ ِِ ِ ‫ﺐ إﻟَﻰ إﺑﻠِﻴ‬ َ ، ‫ﺲ ﻣ َﻦ اﻟ َْﻤ ْﻌﺼﻴَﺔ‬ َ ْْ َ ‫اﻟﺒِ ْﺪ َﻋﺔُ أ‬  ‫َﺣ‬ Pendapat kedua: Melafazkan niat hukumnya harus tetapi meninggalkannya lebih utama. sains dan teknologi bahkan mungkin tanah air “Tidak disunatkan melafazkan niat menurut salah satu dikuasai musuh Islam. Yang paling utama Tetapi awas. tersalah memahaminya juga amat besar ialah meninggalkannya kerana niat tempatnya di hati dan implikasinya.” Menyentuh soal bid'ah yang merupakan tajuk perbincangan Imam Al Bahuti Al Hambali dalam kitab Kasyaf Al Qanna’ buku ini.” kepada perkara-perkara yang lebih utama dan penting tidak dapat dimanfaatkan. Pendapat ini pendapat mazhab ‫ﺎب ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ‬ ُ َ‫ﻳُـﺘ‬ Maliki dan merupakan satu pendapat lain dalam mazhab Hambali yang tidak muktamad. Dia digalakkan melafazkan niat yang boleh begitu sahaja. Isu mentabdi’ dan mentafsiq umat Islam yang tidak ada tempat di lidah dalam perkara ini. Az Zarkasyi berkata: Inilah yang paling utama dalam dan amal yang kian tergugat dan tersasar hari demi hari. Jika tidak. pendapat dalam mazhab Maliki. (Sahaja aku solat fardu zohor) “perkara ini luas” iaitu harus dilakukan dengan maksud khilaf aula.” 22 183 . Usaha dan tenaga yang sewajarnya ditumpukan membantu niat dan menghilangkan was-was. Maksudnya: Perbuatan bid’ah lebih dicintai oleh Iblis daripada kemaksiatan.usaha perlu dilakukan untuk menyatu padukan wehdatul fikr Ruzain. orang yang melakukan perbuatan Allamah Dardir Al Maliki berkata dalam Syarah Al Kabir: “ maksiat akan bertaubat daripadanya sedangkan orang yang Melafazkannya iaitu seorang yang hendak solat melafazkan melakukan perbuatan bid’ah tidak akan bertaubat niat yang memberi faedah kepada niat seperti dia berkata daripadanya. kalangan ramai ulamak Mutaakhirin. umat Islam amat perlu memahami pengertiannya yang sebenar.

maka menjadilah kamu dengan pendapat mazhab. dan janganlah kamu bercerai- berai. tidak wajib dilafazkan dengan lidah bersamanya.” Ibnu Abidin berkata dalam Hasyiahnya sebagai komen Besar harapan saya buku kecil ini dapat membantu para GPI terhadap perkara tersebut: “Kaifiat ini yang diikuti oleh di seluruh negara memahami persoalan bid'ah berdasarkan pengarang yang menganggap melafazkan niat sebagai neraca dan disiplin ilmu yang telah digariskan oleh para digalakkan bukan sunat dan bukan makruh. Inilah yang diungkapkan oleh ulamak-ulamak tali Allah (agama Islam). lalu Allah Imam Al Mardawi Al Hambali dalam kitab Al Insaf berkata: menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu- “Disunatkan melafazkan niat secara perlahan dan inilah padu dengan nikmat Islam). Jika GPI mengusai topik ini dengan baik serta Imam Al Haskafi Al Hanafi berkata dalam kitab Ad Dur Al mampu memberi penerangan yang jelas dan terang kepada Mukhtar ketika membicarakan tentang niat wuduk: warga pelajar dan masyarakat awam. anda adalah Syafie dan Hambali. dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu Syafie dan mereka sepakat dalam masalah ini. Tidak cukup hanya dengan lidah.” bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu). Ia diutamakan di dalam kitab Al Furu’ dan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. dia boleh menjawab tanpa perlu berfikir.” ulamak seterusnya menjadi agen perubah kepada masyarakat Imam Usman Az Zaila’i Al Hanafi dalam kitabnya Tabyin Al Islam di negara kita yang tercinta. tidak dinukilkan sebagai amalan salaf. Dan dipegang oleh Ibnu Abidan. Jika dihimpunkan kedua-duanya lebih Maksudnya: Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada baik dan afdal. Talkhis . Adapun ‫ ِﻪ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ إِ ْذ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ‬‫ﺖ اﻟﻠ‬ َ ‫ﺮﻗُﻮا َواذْ ُﻛ ُﺮوا ﻧِ ْﻌ َﻤ‬ ‫ ِﻪ َﺟ ِﻤ ًﻴﻌﺎ َوَﻻ ﺗَـ َﻔ‬‫ﺼ ُﻤﻮا ﺑِ َﺤ ْﺒ ِﻞ اﻟﻠ‬ ِ َ‫وا ْﻋﺘ‬ َ melafazkannya bukan menjadi syarat tetapi baik dilakukan ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ‫َﺻﺒَ ْﺤﺘُ ْﻢ ﺑﻨ ْﻌ َﻤﺘﻪ إِ ْﺧ َﻮاﻧًﺎ َوُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ َﻋﻠَ ٰﻰ َﺷ َﻔﺎ ُﺣ ْﻔ َﺮة ﻣ َﻦ‬ ِ  kerana ia menghimpunkan azamnya (untuk solat). Bahkan isu apa lidah (digalakkan). Syarah Kanzil Daqa’iq berkata: Dan syaratnya hendaklah seseorang itu mengetahui dengan hatinya solat Kepada semua pembaca. ْ ‫ﻒ ﺑَـ ْﻴ َﻦ ﻗُـﻠُﻮﺑ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄ‬ َ ‫اء ﻓَﺄَﻟ‬ ً ‫أَ ْﻋ َﺪ‬ Imam Nawawi As Syafie berkata dalam kitab Majmuk: “Niat َ ِ‫ﺎ ِر ﻓَﺄَﻧْـ َﻘ َﺬ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َﻛ َٰﺬﻟ‬‫اﻟﻨ‬ ‫ ُﻜ ْﻢ ﺗَـ ْﻬﺘَ ُﺪو َن‬‫ﻪُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ آﻳَﺎﺗِِﻪ ﻟ ََﻌﻠ‬‫ ُﻦ اﻟﻠ‬‫ﻚ ﻳُـﺒَـﻴ‬ yang wajib ketika mengambil wuduk ialah niat dengan hati. inilah kedudukan pertengahan antara pun yang timbul ia akan dapat diatasi dengan berkesan jika pandangan yang meletakkan hukum melafazkannya sebagai GPI berjaya memainkan peranan mereka masing-masing sunat dan pendapat yang menganggapnya makruh kerana dengan berkesan. Haqa’iq.Pendapat pertama: Melafazkan niat hukumnya digalakkan. harapan umat Islam khususnya generasi pelajar di seluruh tanah air. Ibnu Tamim dan Ibnu kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan 182 23 . renungilah firman Allah SWT: yang dikerjakannya sekurang-kurangnya sekiranya dia ditanya. Kepada guru-guru pendidikan Islam (GPI). insyaAllah bibit-bibit “Menghimpunkan antara niat di hati dengan lafazkan dengan perbalahan dan perpecahan dapat dipadamkan. Pendapat ini ialah pendapat majoriti ulamak fekah Hanafi.

‫ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬،‫ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ T opik bid’ah telah menjadi polemik berpanjangan dan Melafazkan niat termasuk perkara cabang fekah yang berlaku seakan tiada titik noktahnya yang melatari kehidupan perselisihan pendapat dalam kalangan ulamak kepada dua pelbagai lapisan masyarakat terutamanya masyarakat pendapat: awam di Malaysia.(‫ﺴﺎن ﻓ َﻴﻬﺎ‬  ِ  Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat َ ‫ﺐ َوَﻻ َﻣ ْﺪ َﺧ َﻞ ﻟﻠ‬ ُ ‫َﻣ َﺤﻠ َﻬﺎ اﻟ َﻘ ْﻠ‬ keteranganNya.‫ واﷲ أﻋﻠﻢ‬،ِ‫اﻟﻤ ْﻨ َﻜ َﺮة‬ ِ ُ ‫ﺮَﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤ َﺤ‬ ُ ‫اﻟﺒ َﺪ ِع‬ ِ Terjemahannya ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬ ‫ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ‬،‫اﻟﺤﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ . Polemik ini amat mengganggu kehidupan beragama masyarakat dengan persoalan yang belum pasti 24 181 .‫اﻟﻮ ْﺟ َﻬ ْﻴ ِﻦ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﻨ‬ ِ ‫َﻋﻠَﻰ‬ َ ‫أﺣﺪ‬َ Malaysia Kedah ‫ﻞ‬ ‫ َوﻟِ ُﻜ‬،‫ﻜﺎر ﻓِﻴﻬﺎ‬ ُ ْ‫ﺠﻮُز اﻹﻧ‬ ِ ِ ِ ِ ‫وﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓَﺎﻟﻤﺴﺄﻟَﺔُ ِﻣﻦ اﻟﻤ‬ ُ َ‫ﺔ اﻟﺘﻲ َﻻ ﻳ‬‫ﺴﺎﺋ ِﻞ اﻟﺨ َﻼﻓﻴ‬ ََ َْ ِ ِ ‫ﺔ ﻣﻦ‬‫ـﻴ‬‫ﻆ ﺑِﺎﻟﻨ‬ ٍ َ‫ﻒ َﻋﻠﻰ ﻗ‬ َ ‫ﻔ‬ َ‫ـﻠ‬‫ﻮل ُﻣ ْﻌﺘَﺒَ ٍﺮ ﻳَ ْﺠ َﻌﻞُ اﻟﺘ‬ ِ ِ ُ ‫ﻣﻦ اﻟ َﻘ ْﻮﻟَﻴ ِﻦ ُﺣ َﺠ‬ ْ ‫ َوﻟَ ْﻢ ﻧَﻘ‬،ُ‫ﺠﻪ‬ .‫ﻼف اﻷَ ْوﻟَﻰ‬ ِ ٌ ‫"و‬ kekufuran kamu semasa jahiliyah). َ‫ﺔ‬‫ـﻴ‬‫ن اﻟﻨ‬ ‫ﻆ ِﻷ‬ ِ ‫اﺳﻊ" أي ﺟﺎﺋِﺰ ﺑِﻤﻌﻨﻰ ِﺧ‬ َ ‫ﻔ‬ َ‫ َواﻷَ ْوﻟَﻰ أ ْن َﻻ ﻳَـﺘَـﻠ‬.(‫ﺪﻳ ِﻦ‬ ‫ﻲ اﻟ‬ ‫ﺦ ﺗَِﻘ‬ ُ ‫ﺸﻴ‬ ‫أﺣ َﻤ َﺪ ﻗَﺎﻟَﻪُ اﻟ‬ ْ ‫ﻮص َﻋ ْﻦ‬ ُ ‫ﺼ‬ َ ‫ َو ُﻫ َﻮ‬. ‫ﺸ ْﺮ ِح‬ ‫ﺎﺷﻴَﺘِ ِﻪ ﻋَﻠﻰ اﻟ‬ ِ ‫ﺪﺳﻮﻗِﻲ اﻟﻤﺎﻟِ ِﻜﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓِﻲ ﺣ‬ ‫ﻼﻣﺔُ اﻟ‬ ‫ﻗﺎل اﻟﻌ‬ (Ali Imran:103) َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ‫ﺔ‬‫ـﻴ‬‫ﻆ ﺑِ َﻤﺎ ﻳُِﻔﻴ ُﺪ اﻟﻨ‬ ُ ‫ﻔ‬َ‫ـﻠ‬‫ﺐ ﻟَﻪُ اﻟﺘ‬ ِ ِ ِ Tuan Hj Mohamad Zaki bin Husin ُ ‫اﻟﻤ َﻮ ْﺳ ِﻮ‬  ‫ﻪُ ﻳُ ْﺴﺘَ َﺤ‬‫س ﻓَﺈﻧ‬ ُ ُ‫)ﻟَﻜ ْﻦ ﻳُ ْﺴﺘَﺜْـﻨَﻰ ﻣ ْﻨﻪ‬:‫اﻟ َﻜﺒﻴ ِﺮ‬ Ketua Sektor Pendidikan Islam JPN Negeri Kedah (‫ﺲ‬  ِ ِ 23 hb Disember 2014 َ ‫ﺐ َﻋﻨْﻪُ اﻟﻠ ْﺒ‬َ ‫ﻟﻴُ ْﺬﻫ‬ ‫ ِﺔ‬‫ـﻴ‬‫ﻆ ﺑِﺎﻟﻨ‬ ُ ‫ﻔ‬ َ‫ـﻠ‬‫ﺐ اﻟﺘ‬  ‫) َﻻ ﻳُ ْﺴﺘَ َﺤ‬:‫ﺎف‬ ِ ‫وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺮَدا ِوي اﻟﺤ ْﻨﺒﻠِﻲ ﻓِﻲ اﻹﻧﺼ‬ َ Kata Aluan َ ََ َْ ُ Yang DiPertua Angkatan Belia Islam . lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). َْ ٌ َ َ ِ ِ . supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya..

senang dan menyeronokkan.(‫ﻠﻴﻪ‬ lagi apabila sebahagian masyarakat semakin hilang selera menjalani kehidupan beragama lalu memilih ajaran-ajaran sesat yang lebih mudah.(‫ﻳﻦ‬ َ ‫ﺧ ِﺮ‬ َ‫اﻟﻤﺘَﺄ‬ ُ ‫ ُﻫ َﻮ اﻷَ ْوﻟَﻰ ﻋ ْﻨ َﺪ َﻛﺜﻴ ٍﺮ ﻣ َﻦ‬:‫اﻟﺰْرَﻛﺸﻲ‬ َ َ‫ ﻗ‬. bertoleransi. para pensyarah.Semoga usaha murni ini dapat memberi pencerahan َ ‫ﺸ ْﺮ ِح اﻟ َﻜﺒﻴ ِﺮ‬ "ُ‫)"وﻟَْﻔﻈُﻪ‬:  ‫رﺣﻤﻪُ اﷲُ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓِﻲ اﻟ‬ َ ‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‬ َ ُ ْ َ َ َ yang terbaik tentang bid’ah dan memberi impak yang positif ً‫ ْﻬ ِﺮ َﻣﺜَﻼ‬‫ض اﻟﻈ‬ ِ ‫ﺻﻼةَ ﻓَـ ْﺮ‬َ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺔَ َﻛﺄ ْن ﻳَـ ُﻘ‬‫ـﻴ‬‫ﻲ ﺑِ َﻤﺎ ﻳُِﻔﻴ ُﺪ اﻟﻨ‬‫ﺼﻠ‬ ُ ْ‫ﻮل ﻧَـ َﻮﻳ‬ َ ‫اﻟﻤ‬ ُ ‫ﻆ‬ ُ ‫ﻔ‬َ‫أي ﺗَـﻠ‬ ْ ke arah mewujudkan komuniti muslim yang harmoni. mewujudkan ‫ـ َﻔﻘُﻮا‬‫ﺎب َواﺗ‬ ُ ‫اﻷﺻ َﺤ‬ ْ ُ‫ َﻫ َﻜﺬا ﻗَﺎﻟَﻪ‬،‫ﻀ ُﻞ‬ َ ْ‫َو ْﺣ َﺪﻩُ َوإ ْن َﺟ َﻤ َﻌ ُﻬ َﻤﺎ ﻓَـ ُﻬ َﻮ آﻛِ ٌﺪ َوأَﻓ‬ jarak persaudaraan sesama komuniti muslim dan lebih malang ِ ‫َﻋ‬ . Doa 180 25 . perbalahan yang tidak berkesudahan. para pendakwah dan seumpamanya akan hilang watak sebenar mereka sebagai ِ ِ ِ ِ  ‫ﺎل‬ .(‫ﺐ‬ َ ‫ﺴﺎ ُن اﻟ َﻘ ْﻠ‬  ِ ِ َ ‫ﺧ ِﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘَﺄ‬ َ ‫ﻳﻦ ﻟﻴُـ َﻮاﻓ َﻖ اﻟﻠ‬ ُ ‫ﺐ َﻛﺜ ٌﻴﺮ ﻣ َﻦ‬ ََ kepada masyarakat akan pengertian bid'ah seterusnya bagaimana berintraksi dengan perkara atau amalan yang dikatakan bid'ah.‫ﺸ ْﺮ ٍط‬ َ ِ‫ﺲ ﺑ‬ ِ ُ ‫ﻔ‬َ‫ـﻠ‬‫ﻣﺎ اﻟﺘ‬ ‫ وأ‬،ٍ‫ُﺳﺌِﻞ َﻋْﻨـ َﻬﺎ أَ ْﻣ َﻜﻨَﻪُ أ ْن ﻳُ ِﺠ ْﻴﺐ ِﻣ ْﻦ ﻏَْﻴ ِﺮ ﻓِ ْﻜﺮة‬ kebenaran jawapannya.‫َواﺑْ ُﻦ ُرَزﻳ ٍﻦ‬ pendidik dan pembimbing masyarakat sebagaimana Rasulullah SAW malah watak ketara yang kelihatan lebih cenderung kepada watak penghukum. Disamping itu wujud juga usaha-usaha melalui gerakan tertentu menentang kumpulan yang pertama di atas. para ustaz.‫اﻟﺤﻨَﺎﺑِﻠَ ِﺔ ﻏَْﻴـ ُﺮ ُﻣ ْﻌﺘَ َﻤ ٍﺪ‬ ِ ِِِ Maka ABIM Kedah amat berkeyakinan bahawa penerbitan َ ‫ َو ُﻫ َﻮ َو ْﺟﻪٌ ﻋ ْﻨ َﺪ‬،‫ﺔ‬‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ‬ َ buku kecil “Fahami Bid’ah Jauhi Perpecahan” ini mampu memberi panduan terbaik dalam merungkai persoalan ِ ِ ‫ﺪرِدﻳﺮ‬ ‫ﻼﻣﺔُ اﻟ‬ ‫ﻗﺎل اﻟﻌ‬ bid’ah. ِ ِ ِ ِ ِ َ ‫ﻔ‬َ‫ـﻠ‬‫ن اﻟﺘ‬ ‫ أ‬:‫اﻟﺜﺎﻧِﻲ‬ ُ ‫ َوﻫﺬا َﻣ ْﺬ َﻫ‬،‫ﻔﻆ ﺑ َﻬﺎ أَ ْوﻟَﻰ‬َ‫ـﻠ‬‫ َوﺗَـ ْﺮ َك اﻟﺘ‬،‫ﺔ َﺟﺎﺋ ٌﺰ‬‫ـﻴ‬‫ﻆ ﺑﺎﻟﻨ‬ ‫ﺐ‬ .(‫ﻳﻤﺘﻪ‬ َ ‫ﻻﺟﺘ َﻤ ِﺎع َﻋ ِﺰ‬ ْ ‫ﺴ ُﻦ‬ ُ ‫َوﻟَﻜ ْﻦ ﻳَ ْﺤ‬ keras memerangi perkara bid’ah ini. Situasi ‫ﻆ ﺑِ َﻬﺎ ِﺳﺮا‬ ُ ‫ﻔ‬ َ‫ـﻠ‬‫ﺐ اﻟﺘ‬ ِ ‫ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺮَدا ِوي اﻟﺤْﻨﺒﻠِﻲ ﻓِﻲ اﻹﻧْﺼ‬  ‫)ﻳُ ْﺴﺘَ َﺤ‬:‫ﺎف‬ َ ‫َو‬ ini juga mewujudkan kebimbangan masyarakat terhadap َ ََ َْ ُ golongan yang sering mendampingi mereka daripada ٍ ‫ﻴﺺ َواﺑْ ُﻦ ﺗَ ِﻤ‬ ِ ِ ِ ِ ‫ﺪ َﻣﻪُ ﻓِﻲ اﻟ ُﻔ ُﺮ‬ َ‫ ﻗ‬،‫ﺐ‬ ‫ﻴﻢ‬ ُ ‫ـ ْﻠﺨ‬‫وع َو َﺟ َﺰَم ﺑِﻪ اﺑْ ُﻦ َﻋﺒِﻴ َﺪان َواﻟﺘ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﺬ َﻫ‬ َ ‫َو ُﻫ َﻮ‬ agamawan. Apa yang berlaku ini ‫ﻆ‬ ُ ‫ـﻠَ ُﻔ‬‫أي اﻟﺘ‬ ِ  ‫ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒـﻬﻮﺗِﻲ اﻟﺤ ْﻨﺒﻠِﻲ ﻓِﻲ َﻛ‬ ْ :ُ‫ﻪ‬‫اﺳﺘَ َﺤﺒ‬ْ ‫)و‬: َ ‫ ِﺎع‬‫ﺸﺎف اﻟ َﻘﻨ‬ ََ َُ ُ َ ‫َو‬ mengajak kita mencari penyelesaian terbaik dalam ِ ِ ِ ‫ ﻣﻊ اﻟ َﻘ ْﻠ‬‫ ِﺔ ِﺳﺮا‬‫ـﻴ‬‫ﺑِﺎﻟﻨ‬ menangani topik bid’ah ini yang mampu menjadi panduan . ِ ‫ﺔُ اﻟﻮ‬‫ـﻴ‬‫)اﻟﻨ‬: ‫ﻮع‬ ِ ِِ ُ‫اﺟﺒَﺔ‬ َ َ ‫ـ َﻮ ِوي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺣﻤﻪ اﷲُ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ‬‫ﺎل اﻹﻣﺎمُ اﻟﻨ‬ ِ ‫اﻟﻤ ْﺠ ُﻤ‬ َ َ‫َوﻗ‬ Maka situasi ini memberi natijah yang negatif terhadap ِ ‫ﺴ‬‫ﻆ ﺑِﺎﻟﻠ‬ ُ ‫ ْﻔ‬‫ﺐ اﻟﻠ‬ ِ ِ‫ﺿ‬ ِ ‫ﺔُ ﺑِﺎﻟ َﻘ ْﻠ‬‫ـﻴ‬‫ﻮء ِﻫﻲ اﻟﻨ‬ ِ ‫ئ‬ُ ‫ َوَﻻ ﻳُ ْﺠ ِﺰ‬،‫ﺎن َﻣ َﻌ َﻬﺎ‬ َ ُ ‫ﺐ َوَﻻ ﻳَﺠ‬ َ ُ ‫اﻟﻮ‬ ُ ‫ﻓﻲ‬ masyarakat dengan ketidak harmonian dalam pengamalan agama. Ditambah pula terdapat usaha-usaha َ ‫ﻆ ﺑ َﻬﺎ ﻓَـﻠَْﻴ‬ َ َ َ َ yang agresif dan aktif dengan pendekatan yang agak ِ ِ ِ ِ . hormat menghormati dan berkasih sayang.

‫‪dan harapan daripada kami agar usaha ini mendapat‬‬ ‫‪solat tanpa melafazkan niat (tanpa USALLI) akan dilabel‬‬ ‫‪keberkatan dan keredaan Allah SWT.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﺤﻨَﻔﻴ‪‬ﺔ َواﻟ ‪‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪Bahaya Amalan Bid’ah‬‬ ‫ﻋﻦ ﻧِﻴ‪ِ ‬ﺔ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺤ ِ‬ ‫اﻟﻤ ْﺨﺘَﺎ ِر ﻋ ْﻨ َﺪ َﻛ َﻼﻣﻪ ْ‬ ‫اﻟﺤﻨَﻔﻲ ﻓﻲ اﻟ ‪‬ﺪ ‪‬ر ُ‬ ‫ﺼ َﻜﻔﻲ َ‬ ‫ﻗَ َ َ ُ َ ْ‬ ‫ﻫﺬﻩِ ُرﺗْـﺒَﺔٌ ُو ْﺳﻄَﻰ ﺑَـ ْﻴ َﻦ َﻣ ْﻦ‬ ‫ﺎن ِ‬ ‫ﺐ وﻓِ ْﻌ ِﻞ اﻟﻠ‪‬ﺴ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫اﻟﻮ ُ ِ‬ ‫اﻟﺠ ْﻤ ُﻊ ﺑَـ ْﻴ َﻦ ﻧﻴ‪‬ﺔ اﻟ َﻘ ْﻠ ِ َ‬‫‪):‬و َ‬‫ﺿﻮء َ‬ ‫‪A‬‬ ‫‪l Hafiz Jalaluddin As Suyuti menukilkan melalui‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫‪kitabnya Al Amru Bil Ittiba’ Wan Nahyu An Al‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺴﻠَﻒ(‪. Antaranya:‬‬ ‫ﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴَﺘﻪ ﺗَـ ْﻌﻠﻴﻘﺎً َﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪) :‬ﻗَﻮﻟُﻪُ‪" :‬ﻫﺬﻩ" ْ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ْ ُ‬ ‫‪Abdullah bin Abbas ra berkata:‬‬ ‫ﻆ ﺑِﺎﻟﻨ‪‬ـﻴ‪ِ ‬ﺔ َﻣ ْﻨ ُﺪوﺑﺎً َﻻ ُﺳﻨ‪‬ﺔً َوَﻻ‬ ‫ﻴﺚ َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﺘ‪‬ـﻠَ ‪‬ﻔ َ‬ ‫ﻒ َﺣ ُ‬ ‫ﺼﻨ‪ُ ‬‬ ‫اﻟﻤ َ‬ ‫ﻴﻬﺎ ُ‬‫ﺸﻰ َﻋﻠَ َ‬ ‫اﻟﺘﻲ َﻣ َ‬ ‫َﻣ ْﻜ ُﺮوﻫﺎً(‪.‬‬ ‫ﺮف اﻟﻤﺮﺳﻠِﻴﻦ ِ‬ ‫ﺳﻴﺪﻧﺎ‬ ‫رب اﻟﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺼﻼةُ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أ ْﺷ ِ‬ ‫ُ َ‬ ‫ﷲ ‪‬‬ ‫اﻟﺤﻤ ُﺪ ِ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ﻴﻦ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪..‬‬ ‫ﺾ اﻷﻣﻮِر إﻟﻰ ِ‬ ‫اﷲ اﻟﺒِ َﺪ ُ‬ ‫ع‬ ‫إ ّن أﺑْـﻐَ َ ُ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻋُﺜﻤﺎ ُن ‪ِ ‬‬ ‫اﻟﺤ َﻘﺎﺋِ ِﻖ َﺷ ْﺮ ِح َﻛ ْﻨ ِﺰ‬ ‫اﻟﺤﻨَﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑِﻪ ﺗَـ ْﺒﻴِْﻴ ِﻦ َ‬ ‫اﻟﺰﻳْـﻠَﻌﻲ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫‪Maksudnya: Sesungguhnya perkara yang paling dibenci oleh‬‬ ‫ط أ ْن ﻳـ ْﻌﻠَﻢ ﺑِ َﻘ ْﻠﺒِ ِﻪ أي ﺻ َﻼةً ﻳﺼﻠ‪‬ﻲ وأ ْدﻧَﺎﻩُ أ ْن ﻳ ِ‬ ‫ﺼ َﻴﺮ ﺑِ َﺤ ْﻴ ُ‬ ‫ِ‬ ‫‪Allah SWT ialah amalan-amalan bid’ah. As Suyuti 57-76‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪179‬‬ .‬‬‫ﻣﺤ ‪‬ﻤ ٍﺪ و َﻋﻠﻰ آﻟِﻪ وﺻﺤﺒِ ِﻪ ِ‬ ‫أﺟ َﻤﻌ َ‬ ‫َ َْ ْ‬ ‫َُ َ‬ ‫اﻟﻔ ْﻘ ِﻬﻴ‪ِ ‬ﺔ اﻟ َﻔ ْﺮ ِﻋﻴ‪ِ ‬ﺔ اﻟﺘﻲ َوﻗَ َﻊ ﻓِ َﻴﻬﺎ ِﺧ َﻼ ٌ‬ ‫ف ﺑَـْﻴ َﻦ أَ ْﻫ ِﻞ‬ ‫ﻆ ﺑِﺎﻟﻨ‪‬ـﻴ‪ِ ‬ﺔ ِﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋِ ِﻞ ِ‬ ‫َ ََ‬ ‫ﻓَﺎﻟﺘ‪‬ـﻠَ ‪‬ﻔ ُ‬ ‫‪Zul Azri bin Mohd Sani‬‬ ‫‪18 Disember 2014‬‬ ‫اﻟﻌ ْﻠ ِﻢ َر ِﺣ َﻤ ُﻬﻢ اﷲُ ﺗَﻌﺎﻟﻰ َﻋﻠﻰ ﻗَﻮﻟَْﻴ ِﻦ‬ ‫ِ‬ ‫ﻬﺎء ِﻣﻦ‬ ‫ﺐ‪ ،‬وإﻟﻰ ﻫﺬا َذﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟ ُﻔ َﻘ ِ‬ ‫اﻷو ُل‪ :‬أ ‪‬ن اﻟﺘ‪‬ـﻠَ ‪‬ﻔ َ ِ ِ‬ ‫?‪Apa Kata Ulamak Tentang Bid’ah‬‬ ‫َ َ ُُْ ُ‬ ‫ﻆ ﺑﺎﻟﻨ‪‬ـﻴ‪‬ﺔ ُﻣ ْﺴﺘَ َﺤ ‪َ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺸﺎﻓِ ِﻌﻴ‪ِ ‬ﺔ واﻟﺤﻨَﺎﺑِﻠَﺔ‪ِ.‬‬ ‫ﺚ ﻟَ ْﻮ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َُ َ‬ ‫ﺸ ْﺮ ُ َ َ‬ ‫اﻟ ‪‬ﺪﻗَﺎﺋ ِﻖ َ‬ ‫‪):‬واﻟ ‪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Al Amru Bil Ittiba’ Wan Nahyu An Al Ibtida’. Di sini dilampirkan fatwa Kementerian‬‬ ‫‪Awqaf negara Mesir berkenaan isu ini yang mungkin mampu‬‬ ‫ﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻰ ﻫﺪى ﻛﺎن ﻟﻪ أﺟﺮﻩ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬ ‫‪merungkai persoalan ini.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻆ ﺑﺎﻟﻨ‪‬ـﻴ‪‬ﺔ َوَﻣ ْﻦ َﻛ ِﺮَﻫﻪُ ﻟ َﻌ َﺪم ﻧَـ ْﻘﻠﻪ َﻋﻦ اﻟ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫َﺳ ‪‬ﻦ اﻟﺘ‪‬ـﻠَﻔ َ‬ ‫‪Ibtida’3 sejumlah kata-kata salafussoleh tentang‬‬ ‫أي اﻟﻄ‪ِ ‬ﺮﻳ َﻘﺔُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِِ ِ‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ َﻋﺎﺑِ ِﺪ ِ‬ ‫‪bahaya bid’ah.‬‬ ‫‪sebagai ustaz wahabi.

Bahkan sesetengah masyarakat mejadikan isu ini Maksudnya: Allah SWT tidak menerima bagi pengamal- sebagai penentu adakah seseorang ustaz itu pengikut wahabi pengamal bid’ah puasanya. kerana kedudukan Nabi SAW yang agung dan tinggi di sisi Allah SWT tsabit di dalam ‫ﺎب ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ‬ ُ َ‫ﻳُـﺘ‬ Al Quran dan sunnah. dijauhi oleh umat Islam. 178 27 . Maksudnya: Ya Allah aku memohon kepadaMu dan Sufian berkata lagi: menghadapka wajahku kepadaMu dengan kedudukan ِ ِ ِ ِ ‫اﻹﺳ َﻼ َم‬ ْ ‫ﺾ‬ َ ‫َﻣ ْﻦ َﺳﻤ َﻊ ﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺒﺘَﺪ ٍع ﻟَ ْﻢ ﻳَـﻨْـ َﻔ ْﻌﻪُ اﷲُ ﺑِ َﻤﺎ َﺳﻤ َﻊ َوَﻣ ْﻦ‬ َ ‫ﺻﺎﻓَ َﺤﻪُ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻧَـ َﻘ‬ NabiMu Nabi Muhammad SAW nabi rahmat. orang yang melakukan perbuatan maksiat akan bertaubat daripadanya sedangkan orang yang ‫اﻟﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ‬  ‫ﻲ‬ ِ‫ﻤ ٍﺪ ﻧَﺒ‬ ‫ﻚ ُﻣ َﺤ‬ َ ‫ﻚ ﺑِﻨَﺒِﻴ‬ َ ‫ﺟﻪُ إﻟَْﻴ‬ ‫ُﻚ َوأَﺗَـ َﻮ‬ ْ ‫ﻲ أ‬‫ﻢ إﻧ‬ ‫ ُﻬ‬‫اﻟﻠ‬ َ ‫َﺳﺄَﻟ‬ melakukan perbuatan bid’ah tidak akan bertaubat daripadanya. USALLI. Maliki dan Hambali dalam pendapat yang ‫ َواﻟْﺒِ ْﺪ َﻋﺔُ َﻻ‬،‫ﺎب ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ‬ ِ ُ َ‫اﻟﻤ ْﻌﺼﻴَﺔُ ﻳُـﺘ‬ ِِ ِ ‫ﺐ إﻟَﻰ إﺑﻠِﻴ‬ َ ، ‫ﺲ ﻣ َﻦ اﻟ َْﻤ ْﻌﺼﻴَﺔ‬ َ ْْ َ ‫اﻟﺒِ ْﺪ َﻋﺔُ أ‬  ‫َﺣ‬ muktamad dalam kitab-kitab mereka. Sebahagian yang lain menganggap ‫ َوﻻ ﻋُ ْﻤ َﺮةً َﺣﺘﻰ ﻳَ َﺪ َﻋ َﻬﺎ‬‫ﺻﻼةً َوﻻ َﺣﺠﺎ‬ َ ‫ﺐ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ‬ َ ‫ﺻ ْﻮﻣﺎً َوﻻ‬ َ ُ َُ َ melafazkan niat termasuk perkara sunat yang tidak boleh diabaikan. hajinya dan umrahnya atau tidak. Hadis khas tentang keharusan tawassul dengan Nabi SAW memang ada iaitu hadis Usman bin Hunaif Maksudnya: Perbuatan bid’ah lebih dicintai oleh Iblis RA ketika Nabi SAW mengajarnya doa ini: daripada kemaksiatan. Mereka bergantung kepada fatwa- fatwa ulamak Arab Saudi yang menganggap melafazkan niat Hasan Al Basri berkata: sebagai amalan yang tidak dilakukan oleh salaf maka ia adalah ٍ ِ ‫ﺎﺣ‬ ِ ‫ﻻ ﻳـ ْﻘﺒﻞ اﷲ ﻟِﺼ‬ bid’ah dhalalah. Sebahagian pengikut salafi menganggap sesiapa yang berjabat tangan dengannya maka dia telah amalan ini termasuk perkara bid’ah yang perlu merungkaikan ikatan Islam satu demi satu.Tawassul dengan kemuliaan Nabi SAW hukumnya harus Sufian At Tsauri berkata: dalam mazhab kita dan mazhab majoriti ulamak sama ada mazhab Hanafi. Riwayat Tirmizi ً‫ﻋُ ْﺮَوةً ﻋُ ْﺮَوة‬ 8. Hukum melafazkan niat Maksudnya: Sesiapa yang mendengar ucapan pelaku bid’ah. D i negara kita isu ini lebih dikenali dengan nama isu Allah SWT tidak memberikan kepadanya sebarang manfaat. solatnya. Jika ada mana-mana ustaz yang mengimamkan sehinggalah dia meninggalkannya (amalan bid’ah yang dilakukannya).

Semua ِ ‫اﻹﺳ‬ ‫ﻼم‬ َ ‫ﺐ ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ ﻓَـ َﻘ ْﺪ‬ ْ ‫أﻋﺎ َن َﻋﻠﻰ َﻫ ْﺪِم‬ َ ‫ﺻﺎﺣ‬ َ َ َ َْ sighah yang tidak mengandungi sesuatu yang dilarang oleh syarak adalah harus." Maksudnya: Aku berpesan kepada kamu agar bertaqwa kepada Allah.Umar bin Abd Aziz berkata: akan tercapailah segala maksud dan kesudahan umur yang baik (mati dalam iman). Sebesar-besar kekusutan yang terungkai ْ ْ dengan sebabnya ialah kekusutan syirik dan kufur. Terdapat banyak hadis menerangkan tentang kelebihan Muhammad bin Aslam berkata: selawat ke atas Nabi SAW dan kaifiatnya. Tidak ada sighah ِ ‫ـﺮ‬‫ﻣﻦ وﻗ‬ yang mesti dilazimi untuk berselawat ke atas nabi. mematuhi perintahNya. firmanNya Ibnu Umar berkata: ً‫ﺎس َﺣﺴﻨﺔ‬ َ ‫ﻞ ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ‬ ‫ُﻛ‬ ‫ ُﻤﻮا‬‫ﻮا َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫آﻣﻨُﻮا‬ َ ‫ﻳﻦ‬ ِ ِ َ ‫ـ َﻬﺎ اﻟﺬ‬‫ﻲ ﻳَﺎ أَﻳ‬ ‫ﺒ‬‫ﻮ َن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ‬‫ﺼﻠ‬ ِ َ ُ‫ﻪَ َوَﻣ َﻼﺋ َﻜﺘَﻪُ ﻳ‬‫ن اﻟﻠ‬ ِ‫إ‬ ُ ‫ﺿﻼﻟَﺔٌ َوإ ْن َرآﻫﺎ اﻟﻨ‬ ‫ﻴﻤﺎ‬ ِ Maksudnya: Setiap bid’ah adalah sesat sekalipun dilihat ً ‫ﺗَ ْﺴﻠ‬ baik oleh orang ramai. Perkara ini tidak ada ِ‫ﻼم – ِﻣﻦ ﻗَـ ْﻠﺒِﻪ‬ ِ ‫اﻹﺳ‬ perselisihan padanya. Sighah yang terkandung dalam soalan tidak bercanggah Fudail bin Iyad berkata: dengan syarak. 28 177 .. Maksudnya: Sesiapa yang menghormati pembuat bid’ah dia telah membantu memusnahkan Islam. Sebesar- besar kekusutan yang akan terungkai dengan sebabnya di akhirat ialah di mahsyar melalui syafaatnya. Huruf (‫ )ب‬yang terdapat dalam sighah ‫"تَ ْن َح ﱡل‬ "ُ‫بِ ِه ال ُعقَد‬ ialah Ba Sababiyyah (‫ )ب سببية‬iaitu terungkai ِ ‫ﻂ اﷲ َﻋﻤﻠَﻪُ وأ ْﺧﺮج ﻧُـﻮر اﻹﻳﻤ‬ ٍ ِ ‫ﺎﺣ‬ ِ ‫ﻣﻦ ﺟﻠَﺲ إﻟَﻰ ﺻ‬ ‫ﺎل‬ َ َ‫ﺎن – ْأو ﻗ‬ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ‫أﺣﺒ‬ ْ ‫ﺐ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ‬ َ َ َ َْ dengan sebabnya segala kekusutan. memerintahkan kita melakukannya melalui kitabNya yang mulia . serta terkabullah permohonan ‫ﻮل اﷲ َوﺗَـ ْﺮ ِك َﻣﺎ‬ ِ ‫ﺎد ﻓِﻲ ْأﻣ ِﺮﻩِ َواﺗ‬ ِ ‫ﺒﺎع ْأﻣ ِﺮ ر ُﺳ‬ َ ِ ‫اﷲ واﻻﻗْﺘِﺼ‬ َ َ ِ ‫ﺻ ْﻴ ُﻜﻢ ﺑِﺘَـ ْﻘﻮى‬ َ ْ ‫ْأو‬ ِ meminta hujan dengan zatnya yang mulia dan ke atas keluarga dan sahabat-sahabatnya pada setiap kedipan mata ‫اﻟﻤ ْﺤ ِﺪﺛُﻮ َن ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩ‬ ُ ‫ث‬ َ ‫أﺣ َﺪ‬ ْ dan tarikan nafas dengan bilangan segala apa juga yang engkau ketahui. Allah SWT oleh pereka selepasnya. mengikut perintah Jawapan: Selawat ialah antara zikir yang paling mulia yang rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang diada-adakan dilakukan berulangkali oleh seseorang muslim.

amalan yang dilakukan oleh pembuat bid’ah tidak diangkat kepada Allah SWT. sebenarnya membantu memusnahkan Islam. Teksnya : Imam Malik berkata: ‫ﻞ ﺑِ ِﻪ‬ ‫ﻤ ٍﺪ اﻟﺬي ﺗَـﻨْ َﺤ‬ ‫ ِﺪﻧَﺎ ُﻣ َﺤ‬‫ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴ‬‫ ْﻢ َﺳﻼﻣﺎً ﺗَﺎﻣﺎ‬‫ﺻﻼةً َﻛ ِﺎﻣﻠَﺔً َو َﺳﻠ‬ َ ‫ﻞ‬ ‫ﺻ‬ َ ‫ﻢ‬ ‫ ُﻬ‬‫اﻟﻠ‬ ‫ن ُﻣﺤﻤﺪاً َﺧﺎ َن‬ ‫ﺴﻨَﺔً ﻓَـ ًﻘ ْﺪ َزﻋَ َﻢ أ‬ ِِ ِ َ ‫ﻣﻦ اﺑـﺘ َﺪ‬ َ ‫ع ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑ ْﺪ َﻋﺔً ﻳَﺮاﻫﺎ َﺣ‬ َْ ْ َ ِ ِ ِ ُ َ‫ وﺗُـﻨ‬،‫ﻀﻰ ﺑِ ِﻪ اﻟﺤﻮاﺋِﺞ‬ ِ ‫ وﺗَـ ْﻨـ َﻔﺮ‬،‫اﻟﻌ َﻘ ُﺪ‬ ‫ َو ُﺣ ْﺴ ُﻦ‬،‫ﺐ‬ ُ ‫ﺮﻏَﺎﺋ‬ ‫ﺎل ﺑﻪ اﻟ‬ َ ُ ََ َ ‫ َوﺗُـ ْﻘ‬،‫ب‬ُ ‫ِج ﺑِﻪ اﻟ ُﻜ َﺮ‬ ُ َ ُ ‫ْﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِدﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ‬ ُ ‫ اﻟْﻴَـ ْﻮَم أَ ْﻛ َﻤﻠ‬: ‫ﻚ ﺑَِﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ ﺗَﻌﺎﻟﻰ‬ َ ِ‫ل َﻋﻠَﻰ َذﻟ‬ ‫اﺳﺘَ َﺪ‬ ْ ‫و‬. Lalu beliau berdalilkan dengan ayat yang dengannya akan terhapuslah segala kesusahan dan mermaksud: Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu dengannya akan tertunailah segala hajat. َ‫اﻟﺮ َﺳﺎﻟَﺔ‬ ‫ﻞ ﻟ َْﻤ َﺤ ٍﺔ‬ ‫ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ ﻓِﻲ ُﻛ‬ ِِ ِ ِ َ ‫ َو َﻋﻠﻰ آﻟﻪ َو‬،‫ َوﻳُ ْﺴﺘَ ْﺴ َﻘﻰ اﻟﻐَ َﻤﺎمُ ﺑَِﻮ ْﺟ ِﻬﻪ اﻟ َﻜ ِﺮ ِﻳﻢ‬،‫اﻟﺨﺘَ ِﺎم‬ ‫ﻓَ َﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ ِدﻳﻨﺎً ﻓَـﻠَ ْﻦ ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن اﻟﻴَـ ْﻮ َم‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ﺖ َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘِﻲ َوﻗ‬ ُ ‫َوأَﺗْ َﻤ ْﻤ‬ ٍ َ ‫ﻞ َﻣ ْﻌﻠُﻮم ﻟ‬ ‫ﺲ ﺑِ َﻌ َﺪ ِد ُﻛ‬ ‫َﻚ"؟‬ ٍ ‫َوﻧَـ َﻔ‬ . ‫اﻟﺤﻨَﺎﺑِﻠَ ِﺔ‬ ِ ِ ِ ‫ ِﺔ و‬‫ﺐ ﺟﻤﻬﻮِر اﻟﻌﻠَﻤ ِﺎء ِﻣﻦ اﻟﺤﻨَ ِﻔﻴ‬ ِ ِ ِ Maksudnya: Sesiapa yang duduk di sisi pembuat bid’ah َ ‫ﺔ َو‬‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ‬ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ِ ‫َﺟﺎﺋ ٌﺰ ﻓﻲ َﻣ ْﺬ َﻫﺒﻨَﺎ َوَﻣ ْﺬ َﻫ‬ Allah SWT menggugurkan amalannya dan mengeluarkan nur ‫اﻟﻌ ِﻈْﻴ ِﻢ‬ ِ َ ِ‫ﻓِﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤ ِﺪ ِﻣﻦ ُﻛﺘﺒِ ِﻬﻢ؛ وذﻟ‬ َ ‫اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬  ‫ﺎم‬َ ‫ن َﻣ َﻘ‬ ‫ﻚ ﻷ‬ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ iman dari hatinya (atau Islamnya).‫ واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ‬. ‫ َوﻗَ ْﺪ َوَر َد ﻓِﻲ‬،‫ ِﺔ‬‫ﺴﻨ‬ ِ ‫اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺛَﺎﺑِﺘﺔٌ ﻓِﻲ‬ ِ َ‫اﻟﻜﺘ‬  ‫ﺎب َواﻟ‬ َ ِ ‫ﺮﻓِﻴﻌﺔَ ِﻋ ْﻨ َﺪ‬ ‫وﻣ ْﻨ ِﺰﻟَﺘَﻪُ اﻟ‬ Fudail berkata lagi: َ ََ ُ ‫ َو ُﻫ َﻮ َﺣ ِﺪ‬،‫ﺎص‬ ‫ﻳﺚ ﻋُﺜْ َﻤﺎ َن ﺑ ِﻦ‬ ٌ ‫ﻳﺚ َﺧ‬ ٌ ‫ َﻢ َﺣ ِﺪ‬‫ﻰ اﷲُ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ‬‫ﺳ ِﻞ ﺑِ ِﻪ ﺻﻠ‬ ‫ـ َﻮ‬‫اﻟﺘ‬ ‫ﺐ ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ‬ ِ ‫ﺖ ﻣﺒﺘ ِﺪﻋﺎً ﻓِﻲ ﻃَ ِﺮﻳ ٍﻖ ﻓَ ُﺨ ْﺬ ﻓِﻲ ﻃَ ِﺮ ٍﻳﻖ آ َﺧﺮ وﻻ ﻳـﺮﻓَﻊ ﻟِﺼ‬ ِ ‫ﺎﺣ‬ َ ُ ُْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ‫إذَا َرأﻳ‬ ِ ٍ ِ َ ‫ﺪ َﻋ‬ ‫ َﻢ َﻫ َﺬا اﻟ‬‫ﻰ اﷲُ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ‬‫اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠ‬ :‫ﺎء‬  ُ‫ َﻤﻪ‬‫ﻴﻦ َﻋﻠ‬ َ ‫َﺣﻨﻴﻒ َرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺣ‬ ِ ‫اﻹﺳ‬ ‫ﻼم‬ َ ‫ﺐ ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ ﻓَـ َﻘ ْﺪ‬ ْ ‫أﻋﺎ َن َﻋﻠﻰ َﻫ ْﺪِم‬ ِ ‫اﷲ ﻋﻤﻞ وﻣﻦ أﻋﺎ َن‬ َ ‫ﺻﺎﺣ‬ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ ‫إﻟﻰ‬ ِ ‫ﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ( رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‬ ‫ﻲ اﻟ‬ ِ‫ﻤ ٍﺪ ﻧَﺒ‬ ‫ﻚ ُﻣ َﺤ‬َ ‫ﻚ ﺑِﻨَﺒِﻴ‬ َ ‫ﺟﻪُ إﻟَْﻴ‬ ‫ُﻚ َوأَﺗَـ َﻮ‬ ْ ‫ﻲ أ‬‫ﻢ إﻧ‬ ‫ ُﻬ‬‫)اﻟﻠ‬ َ ‫َﺳﺄَﻟ‬ Maksudnya: Apabila kamu melihat seorang pembuat bid’ah .ً‫ِدﻳْﻨﺎ‬ Maksudnya: "Ya Allah Tuhan kami. dan dengannya agamamu dan aku sempurnakan kepada kamu nikmatku (Al 176 29 . sesiapa yang membantu pembuat bid’ah maka dia Soalan: Apa hukum syarak terhadap sighah selawat nabi ini.(3578/‫)رﻗﻢ‬ melalui satu jalan maka ambillah jalan lain. limpahkanlah rahmat Maksudnya: “Barangsiapa yang mengadakan perkara yang sempurna dan limpahkanlah kesejahteraan yang bid’ah dan dia merasakannya baik maka sesungguhnya dia sempurna ke atas penghulu kami nabi Muhammad. yang telah menyangka Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati dengannya akan terungkailah segala simpul ikatan dan risalah.

‫اﻟﻌ ِﻈ ِﻴﻢ‬ ِ ‫اﻵﺧﺮِة ِﻓﻲ َﻣ ْﻮِﻗ‬ ِ ِ ِ ِ‫ﻞ ﺑ‬ ‫ﺗَـْﻨﺤ‬ ix. ‫ َﻢ‬‫ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲُ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﺳ ُﻞ ﺑِ َﺠﺎﻩِ اﻟﻨ‬ ‫ـ َﻮ‬‫ َواﻟﺘ‬. Amalan membaca tahlil arwah sama ada pada hari. Solat hajat berjemaah setiap kali tiba musim peperiksaan. Pandangan :‫ﻗﺎل اﷲُ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ َ ‫ﺚ‬ ُ ‫ َوﻗَ ْﺪ أَ َﻣ َﺮﻧَﺎ اﷲُ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِ ِﻪ اﻟ َﻜ ِﺮ ِﻳﻢ ﺑِﻬﺎ َﺣ ْﻴ‬،‫اﻟﻤ ْﺴﻠِ ُﻢ‬ ُ seumpama ini ditentang oleh sebahagian para ulamak yang ِ ‫ ُﻤﻮا‬‫ﻮا َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ  ِ ِ lain. Antaranya ialah: َ ‫آﻣﻨُﻮا‬ َ ‫ﻳﻦ‬ َ ‫ـ َﻬﺎ اﻟﺬ‬‫ﻲ ﻳَﺎ أَﻳ‬ ‫ﺒ‬‫ﻮ َن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ‬‫ﺼﻠ‬ َ ُ‫ﻪَ َوَﻣ َﻼﺋ َﻜﺘَﻪُ ﻳ‬‫ن اﻟﻠ‬ ِ‫)إ‬ . 56/‫ﻴﻤﺎ( اﻷﺣﺰاب‬ ِ i. Amalan berzikir berjemaah selepas setiap kali solat َ ‫اﻟﺤ ْﺸ ِﺮ‬ َ ‫ﻒ‬ َ ‫اﻟﺴﻼم ﻓﻲ‬ ُ ‫ﺴﺒَﺒِﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼةُ و‬ َ َ fardu. ‫ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﺼﻼةِ َﻋﻠﻰ اﻟﻨ‬  ‫ﻀ ِﻞ اﻟ‬ ْ َ‫ﺎن ﻓ‬ ِ ‫ﺼﻮص ﻓِﻲ ﺑـﻴ‬‫ت اﻟﻨ‬ َ َ ُ ُ ْ ‫ﻀﺎﻓَـ َﺮ‬ َ َ‫َوﻗَ ْﺪ ﺗ‬ iii. Kaifiat solat Terawih yang diselang seli dengan ‫ﺴﺒَﺒِ ِﻪ‬ ِ ِ  ‫ﻞ ﺑِ ِﻪ اﻟﻌ َﻘ ُﺪ" ِﻫﻲ ﺑﺎء اﻟ‬ ‫ﺼﻴﻐَ ِﺔ "ﺗَـ ْﻨﺤ‬  ‫اﻟﻮا ِرَدةُ ﻓِﻲ اﻟ‬ selawat. ً ‫ﺗَ ْﺴﻠ‬ hari awal kematian atau pada masa yang lain. ِ ُ‫ ﻓَﺎﻟﺒَﺎء‬،ً‫ع ﻓَ ِﻬ َﻲ َﺟﺎﺋ َﺰةٌ أﻳْﻀﺎ‬ َ ‫ﺸ ْﺮ‬ ‫ﺎدمُ اﻟ‬ِ ‫ﺴﺆ ِال َﻻ ﺗُﺼ‬ َ  ‫اﻟﻮا ِرَدةُ ﻓِﻲ اﻟ‬ َ ُ‫ﺼﻴﻐَﺔ‬  ‫َواﻟ‬ vi. ‫ ﻓَ ُﻜﻞ‬،‫ﺼﻼةِ َﻋﻠَ ِﻴﻪ‬  ‫ام ﺑِﻬﺎ ﻓِﻲ اﻟ‬ ِ ِ ُ ‫ ُﻢ اﻻﻟْﺘ َﺰ‬‫ﻮﺟ ُﺪ ﺻ ْﻴـﻐَﺔٌ ﻳَـﺘَ َﺤﺘ‬ ِِ َ ُ‫ َوَﻻ ﺗ‬،‫ﺘ َﻬﺎ‬‫وﺳﻠﻢ َوَﻛﻴْﻔﻴ‬ iv. ii. Amalan membaca yasin pada setiap malam jumaat di surau dan masjid. . Amalan membaca yasin 3 kali pada malam Nisfu ُ ‫ َوأ ْﻋﻈَ ُﻢ‬،‫ﺸ ْﺮك َواﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ‬ ُ َ Syaaban. َ ‫ﻞ ﺑ‬ ‫ ﺗَـ ْﻨ َﺤ‬:‫أي‬ْ ،‫ﺔ‬‫ﺴﺒَﺒِﻴ‬ َُ َ ُ َ َ vii. Mengadakan kenduri arwah. Bacaan talqin selepas jenazah dikebumikan. ‫ َﻢ‬‫ﻰ اﷲُ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ‬‫ﺎﻋﺘِ ِﻪ ﺻﻠ‬ َ ِ‫ﺑ‬ َ ‫ﺸ َﻔ‬ 30 175 . ٌ‫ﻲ َﺟﺎﺋَِﺰة‬ ‫ﺼﻴَ ِﻎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗَ ْﺸﺘَ ِﻤﻞُ ﻋَﻠﻰ َﻣ ْﺤ ُﺬوٍر َﺷ ْﺮ ِﻋ‬  ‫اﻟ‬ v. ‫اﻟﻌ َﻘ ِﺪ اﻟﺘﻲ‬ ِ  ‫ﺪﻧْـﻴﺎ ﻋ ْﻘ َﺪةُ اﻟ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓِﻲ اﻟ‬ viii. Membaca doa awal tahun dan akhir tahun setiap kali ‫ﺴﺒَﺒِ ِﻪ‬ َ‫ﺖﺑ‬ ِ ْ ‫ ﻓَﺄَ ْﻋﻈَﻢ اﻟﻌُ َﻘ ِﺪ اﻟﺘﻲ اﻧْ َﺤﻠ‬،‫ﻒ َﻋﻠَ ِﻴﻪ أَ َﺣ ٌﺪ‬ ُ ُ ِ‫ َو َﻫ َﺬا ْأﻣٌﺮ َﻻ ﻳَ ْﺨﺘَﻠ‬،‫اﻟﻌُ َﻘ ُﺪ‬ tiba tahun hijrah. zikir dan doa.Maidah: 3) Imam Malik berkata lagi: Apa-apa yang pada hari ‫ َو َﻋﻠﻰ‬،‫ﺎم ﺑَِﻮ ْﺟ ِﻬ ِﻪ اﻟ َﻜ ِﺮ ِﻳﻢ‬ ِ ُ ‫ َوﻳُ ْﺴﺘَ ْﺴ َﻘﻰ اﻟﻐَ َﻤ‬،‫ َو ُﺣ ْﺴ ُﻦ اﻟﺨﺘَ ِﺎم‬،‫ﺐ‬ ِ ِ ِ ُ َ‫وﺗُـﻨ‬ ُ ‫ﺮﻏَﺎﺋ‬ ‫ﺎل ﺑﻪ اﻟ‬ َ itu bukan ajaran agama maka pada hari ini ia bukan agama. Golongan ini selalunya ‫د ُد َﻫﺎ‬‫ﻞ اﻷذْ َﻛﺎ ِر اﻟﺘﻲ ﻳُـ َﺮ‬ ‫ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ِﻣ ْﻦ أَ َﺟ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﺼﻼةُ َﻋﻠﻰ اﻟﻨ‬  ‫اﻟ‬ digelar dengan WAHABI atau SALAFI. ‫ﻚ"؟‬ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ‫ﻞ ﻟَ ْﻤ َﺤﺔ َوﻧَـ َﻔ‬ ‫ﺻ ْﺤﺒﻪ ﻓﻲ ُﻛ‬ ِ ِ َ َ‫ﻞ َﻣ ْﻌﻠُﻮم ﻟ‬ ‫ﺲ ﺑ َﻌ َﺪد ُﻛ‬ َ ‫آﻟﻪ َو‬ Isu-Isu Yang Sering Diperdebatkan Adakah Bid’ah Atau Tidak :‫اﻟﺠﻮاب‬ D i negara kita terdapat banyak amalan yang dilakukan ‫ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ‬،‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ‬ oleh masyarakat Islam dianggap bid’ah oleh sebahagian para alim ulamak.

yang popular ialah Selawat Tafrijiah. Bacaan zikir khusus selepas solat jumaat. Selawat Nariah.Adakah lafaz pelbagai selawat bid’ah? x. Muhammad SAW. Adakah penetapan waktu IMSAK bid’ah? : ‫اﻟﺴﺆال‬ Fatwa-fatwa ulamak tentang bid’ah ‫ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﺼﻼةِ َﻋﻠﻰ اﻟﻨ‬  ‫ﺻﻴَ ِﻎ اﻟ‬ ِ ‫ﺼﻴﻐَ ِﺔ ِﻣﻦ‬  ‫ﻲ ﻓِﻲ َﻫ ِﺬﻩ اﻟ‬ ‫ﺸ ْﺮ ِﻋ‬ ‫اﻟﺤ ْﻜ ُﻢ اﻟ‬ ْ ُ ‫َﻣﺎ‬ i. syifa’ Di bawah ini dilampirkan jawapan berkenaan persoalan dll) ini yang diberikan oleh Darul Ifta’ Jordan yang boleh xvii. ِ ‫اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ‬  ‫ﻢ ﺑِﺎﻟ‬‫ﺒِﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ‬‫ﺼﻼةِ َﻋﻠﻰ اﻟﻨ‬ ‫ﺼ ْﻴـﻐَ ِﺔ‬  ‫ﻜﻢ اﻟ‬ُ ‫ ُﺣ‬: ُ‫ﺿﻮع‬ُ ‫اﻟﻤ ْﻮ‬ َ xx. Solat Terawih melebihi 8 rakaat. Selawat Munjiah. Selawat Al Fatih dll. ntara isu yang agak panas di negara kita ialah xi. xiii. 7. ،‫ﺞ‬ َ ‫ﻀﻰ ﺑِﻪ‬ ُ ‫اﻟﺤ َﻮاﺋ‬ َ َُ ُ َ ُ َ َُ iv. nariah. Selawat Syifa’. ‫ ِﺪﻧَﺎ‬‫ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴ‬‫ ْﻢ َﺳﻼﻣﺎً ﺗَﺎﻣﺎ‬‫ﺻﻼ ًة َﻛ ِﺎﻣﻠَﺔً َو َﺳﻠ‬ َ ‫ﻢ‬ ‫ ُﻬ‬‫ "اﻟﻠ‬:‫ﺼ َﻬﺎ‬ َ ‫ﻞ‬ ‫ﺻ‬  َ‫ َوﻧ‬،‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ii. ِ ِ َ ‫ وﺗُـ ْﻘ‬،‫ وﺗَـ ْﻨـ َﻔ ِﺮج ﺑِ ِﻪ اﻟ ُﻜﺮب‬،‫ ﺑِ ِﻪ اﻟﻌ َﻘ ُﺪ‬‫ﻤ ٍﺪ اﻟﺬي ﺗَـ ْﻨﺤﻞ‬ ‫ﻣﺤ‬ iii. Antara xii. Doa selepas solat fardu sama ada sendirian atau A berjemaah. xxiii. Mengadakan sambutan maulid nabi setiap kali tiba kepelbagaian selawat ke atas Nabi SAW. Membuat garisan saf dengan menggunakan tali bertujuan menyamakan saf solat jamaah. Puasa tiga bulan berturut-turut pada bulan Rejab. Membuat bubur Asyura pada 10 hb Muharram. 174 31 . Melafazkan niat ketika memulakan solat. Membaca Al Quran di kubur. hadis yang sahih termasuk perkara bid’ah yang sesat? xv. Bersalaman selepas solat khususnya solat asar dan ‫َﺠﻨَﺔُ اﻹﻓﺘَ ِﺎء‬ ْ ‫ ﻟ‬: ‫اﻟﻤﻔﺘِﻲ‬ ُ ‫اﺳﻢ‬ subuh. xvi. Menambah lafaz zikir-zikir yang ma’tsur. Pelbagai 12hb Rabiul Awal. Amalan Marhaban dan Berzanji ‫اﻷذﻛﺎر واﻟﺪﻋﺎء‬ ُ : ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ُ xxiv. : 2046 ‫رﻗﻢ اﻟﻔﺘﻮى‬ xxii. Menyapu muka selepas salam. Menggunakan tasbih untuk berzikir. : 17-05-2012‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬ Syaaban dan Ramadan. Penambahan lafaz SAIDINA pada nama Nabi Adakah lafaz selawat selain yang terdapat dalam hadis. xviii. Qunut solat subuh xxi. Mengerjakan umrah berulang kali dalam satu ziarah. nama diberikan kepada selawat-selawat ini. xiv. Kepelbagaian lafaz selawat (tafrijiah. dijadikan panduan oleh umat Islam di Malaysia. xix.

Mencium mushaf Al Quran selepas membacanya. Sesungguhnya sahabat tidak melakukannya. katanya: x. pengarang kitab Fiqh Sunnah menganggap perkara ini termasuk dalam perkara khilafiyyah yang viii. Mengadakan qiamullail secara berjemaah pada 10 ‫ َوِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻟَ ْﻢ‬،ُ‫ﻪ‬‫اﺳﺘَ َﺤﺒ‬ ِ ِ ِ malam terakhir di bulan Ramadan. Qayyim cenderung kepada tidak digalakkan melakukannya. lain tidak menggalakkannya dan berpendapat amalan tersebut َ ْ‫ أﻧ‬:ُ‫اﻟﺸﻲء ﻳَـ ْﺒ َﺪﻋُﻪُ ﺑِ ْﺪ ًﻋﺎ واﺑْـﺘَ َﺪ َﻋﻪ‬ ُ‫ﺸﺄﻩُ َوﺑَ َﺪأﻩ‬ ‫ع‬ ِ ‫اﻟﻌﺮ‬ َ ‫" ﺑ َﺪ‬:‫ب‬ ِ ِ َ َ ‫وﻓﻲ ﻟﺴﺎن‬ bid’ah. Membaca fatihah beramai-ramai setiap kali kepada kita untuk menghadiahkan pahala ibadat kita kepada perhimpunan. walau pun kata-kata Ibnu bulan Ramadan. Doa khatam Al Quran dalam solat Terawih pada diperselisihkan oleh para ulamak. Muazzin menguatkan suara ketika membaca selawat selepas azan. vii. Sayyid Sabiq. ْ ‫ﻳﻦ َﻣ ْﻦ‬ ُ ‫ ﻣﻦ اﻟ ُﻔ َﻘﻬﺎء‬:‫ ﻗ ْﻴ َﻞ‬:‫ ِﻢ‬‫ﻗﺎل اﺑْ ُﻦ اﻟ َﻘﻴ‬ َ ‫ﺧ ِﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘَﺄ‬ َ ‫ﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ‬  ‫ن اﻟﻨ‬ ‫ َوأ‬،ُ‫ﺼﺤﺎﺑﺔَ ﻟَ ْﻢ ﻳَﻜﻮﻧﻮا ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮﻧَﻪ‬  ‫ن اﻟ‬ ‫ ﻓَﺈ‬،ً‫ﻪُ َوَرآﻩُ ﺑﺪﻋﺔ‬‫ﻳَ ْﺴﺘَ ِﺤﺒ‬ ‫أﺟ ِﺮ‬ ِ ‫ﻣﺘِ ِﻪ ِﻣﻦ ﻏَﻴ ِﺮ أ ْن ﻳـ ْﻨـ ُﻘ‬ ‫ﻞ ﻣﻦ ﻋ ِﻤﻞ َﺧﻴﺮاً ِﻣﻦ أ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟَﻪ أﺟﺮ ُﻛ‬ ْ ‫ﺺ ﻣ ْﻦ‬ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ ُْ ُ Bab 1 ِ ‫ َوَﻣ ْﻦ‬،‫ﺎﻫ ْﻢ إﻟَْﻴﻪ‬ ِ ُ ‫ﻞ َﺧ ْﻴ ٍﺮ َو ْأر َﺷ َﺪ ُﻫ ْﻢ َو َد َﻋ‬ ‫ﻣﺘَﻪُ َﻋﻠﻰ ُﻛ‬ ‫ل أ‬ ‫ﻪُ اﻟﺬي َد‬‫اﻟﻌﺎﻣ ِﻞ َﺷ ْﻲءٌ ﻷﻧ‬ ِ َ ِ ِ ِ ِ ‫ﺺ ﻣ ْﻦ‬ َ ‫أﺟﻮِر َﻣ ْﻦ ﺗَﺒِ َﻌﻪُ ﻣ ْﻦ ﻏَْﻴ ِﺮ أ ْن ﻳَـ ْﻨـ ُﻘ‬ ُ ‫َد َﻋﺎ إﻟَﻰ ُﻫ َﺪى ﻓَـﻠَﻪُ ﻣ َﻦ اﻷ ْﺟ ِﺮ ﻣﺜْ ُﻞ‬ Definisi Bid’ah ‫أﺟ ِﺮ َﻣ ْﻦ‬ ِ ِِ ِ ْ ‫ ﻓَـﻠَﻪُ ﻣﺜْ ُﻞ‬،‫ﻣﺘُﻪُ َﻋﻠَﻰ ﻳَﺪﻩ‬ ‫ َﻤﺎ ﻧَﺎﻟَْﺘﻪُ أ‬‫ ﻓَﺈﻧ‬،‫ﻞ َﻫ ْﺪ ٍي َوﻋﻠْ ٍﻢ‬ ‫ َوُﻛ‬،‫أﺟﻮِرﻫ ْﻢ‬ ِ ُ Bid’ah pada bahasa ِ‫ ْأﻫ َﺪاﻩ إﻟَ ِﻴﻪ أو ﻟَﻢ ﻳـ ْﻬ ِﺪﻩ‬،‫ـﺒـﻌﻪ‬‫اﺗ‬ َْ ْ ُ ََُ P Maksudnya: Ibnu Al Qayyim berkata: Dikatakan sebahagian erkataan bid’ah (‫ )بدعة‬pada bahasa arab bermaksud fuqahak mut’akhirin menggalakkannya dan sebahagian yang sesuatu yang baharu. Rasulullah SAW kerana tidak pernah dilakukan oleh para vi. v. sahabat RA. ix. ٍ َ‫ ا ْﺧﺘَـﺮ ْﻋﺘُﻪُ َﻻ ﻋَﻠَﻰ ِﻣﺜ‬: ‫ﺸﻲء‬ ‫ﺎل‬ َ َ ْ  ‫ﺖ اﻟ‬ ُ ‫وأﺑْ َﺪ ْﻋ‬ Penulis: Kenapa kita berbalah dalam soal khilafiah seumpama ini? 32 173 . Berdoa selepas solat dengan mengangkat tangan. Nabi َ SAW mendapat pahala bagi setiap amalan baik yang Maksudnya: ‫ بدع الشيء يبدعه‬Mencipta dan memulakan dilakukan oleh umatnya tanpa kurang sedikit pun kerana sesuatu bagindalah yang menunjukkan dan mengajak mereka kepada kebaikan tersebut.

Hukum menghadiahkan pahala bacaan kepada menentukan apakah yang dikatakan bid’ah berdasarkan dalil- Rasulullah SAW I dalil tertentu sama ada dari Al Quran. Mujtahid yang ijtihadnya tepat akan diberikan dua ِ ‫ات إﻟﻰ ر ُﺳ‬ ‫ﻮل‬ َ ِ ‫ﺎد‬ ِ ‫اب‬ َ َ‫اﻟﻌﺒ‬ ِ ‫ي َﺷ ْﻴﺌًﺎ ِﻣ ْﻦ ﺛَـ َﻮ‬ ِ ِ ِ َ ‫ﻪُ ﻻ ﻳُ ْﺸ َﺮعُ ﻟَﻨَﺎ أ ْن ﻧَـ ْﻬﺪ‬‫ﻣﻦ اﻟﺒ َﺪ ِع ﻓَﺈﻧ‬ pahala dan yang kurang tepat akan mendapat satu pahala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:  ‫ن َذﻟﻚ ﻟَ ْﻢ ﻳَـ ْﻌ َﻬ ْﺪ ِﻣﻦ اﻟ‬ ‫اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ؛ ِﻷ‬ .‫ﺼ َﺤﺎﺑَِﺔ‬ ِ ‫ﻮل إذا‬ ُ ‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳَـ ُﻘ‬ ِ َ ‫ﻪُ ﺳ ِﻤﻊ رﺳ‬‫َﻋﻦ َﻋﻤﺮو ﺑْ ِﻦ اﻟﻌﺎص أﻧ‬ َ ‫ﻮل اﷲ‬ َُ َ َ َ ْ ْ ‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ‬ ِ ِ َ‫أﺧﻄﺄ‬ ْ ‫ﻢ‬ ُ‫أﺟﺮان وإذا َﺣ َﻜ َﻢ ﻓﺎﺟﺘﻬ َﺪ ﺛ‬ ْ ُ‫أﺻﺎب ﻓﻠَﻪ‬ َ ‫ﻢ‬ ُ‫ﻓﺎﺟﺘَـ َﻬ َﺪ ﺛ‬ ْ ‫َﺣ َﻜ َﻢ اﻟﺤﺎﻛ ُﻢ‬ Maksudnya: Syeikh Ibnu Usaimin berkata: Adapun ‫أﺟ ٌﺮ‬ ْ ُ‫ﻓَـﻠَﻪ‬ menghadiahkan pahala ibadat kepada Nabi SAW juga merupakan perkara bid’ah. Oleh itu. Maksudnya: ‫ وأبدعت الشيء‬maksudnya “saya menciptanya tanpa ada contoh”. Sesungguhnya tidak disyariatkan 4 Lisanul Lisan. Bid’ah pada istilah. Namun begitu. apa sahaja perbuatan.‫ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬. Adakah hanya Imam Syatibi? Para ulamak Islam sepakat bahawa bid’ah adalah perkara yang dilarang dalam syarak dan wajib dibanteras sekiranya berlaku dan diamalkan oleh mana-mana individu atau kumpulan umat Islam.4 Oleh yang demikian. mereka tidak sepakat dalam mendefinisikan maksud bid’ah. mereka telah berusaha sedaya upaya untuk 6. Ada perkara yang disifatkan sebagai bid’ah ِ ‫ﻣﺎ إ ْﻫ َﺪاءُ ﺛَـ َﻮ‬ ‫ أ‬:. bnu Usaimin menganggapnya sebagai bid’ah. Ini kerana persoalan ini termasuk dalam perkara ً ْ‫ن ﻫﺬا أﻳ‬ ‫ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺈ‬ ِ‫ﺒ‬‫ات إﻟﻰ اﻟﻨ‬ ‫ﻀﺎ‬ ِ ‫ﺎد‬ ِ َ َ‫اﻟﻌﺒ‬ ijtihad. perkataan atau amalan baharu yang dilakukan dinamakan bid’ah dari sudut bahasa Arab. hadis dan sebagainya.‫ﻴﻦ‬ ‫اب‬ ِ  ‫ﺎل اﻟ‬ َ ‫ﺦ اﺑْ ُﻦ ﻋُﺜَـ ْﻴﻤ‬ ُ ‫ﺸﻴ‬ َ َ‫ﻗ‬ oleh seorang ulamak. tetapi ianya dianggap harus oleh ulamak yang lain. 1/69 172 33 .

Perkara yang ketiga ialah: Keharusan membaca Usalli dan sebagainya termasuk dalam kategori bersembahyang sunat muthlak atau sunat hajat dan lain- bid’ah yang terlarang kerana semua perkara baharu yang tidak lain dengan berjemaah. membaca Yasin pada malam jumaat. Riwayat Bukhari5 Di negara kita wujud golongan yang mendakwa sebagai Maulana Asri Yusuf dalam bukunya bertajuk Sahih Al pengikut salaf. hadis riwayat Imam Bukhari. “Apabila seseorang hakim memutuskan sesuatu hukum. Bahkan amalan ini mempunyai sandaran Jika sesuatu amalan agama itu tidak terdapat bukti sahih ianya yang sangat kuat seperti mana yang dapat diperhatikan melalui dilakukan oleh Rasulullah SAW maka ianya adalah bid’ah. dia berijtihad lalu ijtihadnya betul dia akan memperoleh dua pahala dan apabila dia Maulana Asri Yusuf memutuskan satu hukum. Mereka mendakwa amalan-amalan tradisi Bukhari bersama terjemahan dan ulasan ringkas masyarakat Islam seperti sambutan maulid nabi. dia berijtihad lalu ijtihadnya salah dia memperoleh satu pahala. penentu sesuatu amalan itu bid’ah atau pun tidak Islam ini bukan bid’ah seperti yang digembar gemburkan oleh ialah adakah ianya diamalkan oleh nabi SAW atau pun tidak? sesetengah pihak. Ini menunjukkan amalan yang dilakukan oleh masyarakat Bagi mereka. ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬ Maksudnya: Daripada Amru bin Al As. hadis ini. talqin mengemukan lapan pengajaran yang dapat diperolehi melalui selepas pengkebumian. Asri 5 Sahih Bukhari No 6919 Yusuf ms 443. setiap bid’ah itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya adalah neraka Allah SWT. 34 171 .96 diamalkan di zaman nabi adalah bid’ah. beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda: ٌ‫ﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪﺛَﺔٍ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ‬ ‫ﺮ ا ْﻷ ُُﻣﻮِر ُﻣ ْﺤ َﺪﺛَﺎﺗُـ َﻬﺎ َوُﻛ‬ ‫ﻤ ٍﺪ َو َﺷ‬ ‫ي ُﻣ َﺤ‬ ُ ‫ﺴ َﻦ اﻟْ َﻬ ْﺪ ِي َﻫ ْﺪ‬ ْ ‫ن أ‬ ‫إ‬ َ ‫َﺣ‬ ‫ﺎ ِر‬‫ﺿ َﻼﻟ ٍَﺔ ﻓِﻲ اﻟﻨ‬ َ ‫ﻞ ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ‬ ‫َوُﻛ‬ َ ‫ﻞ‬ ‫ﺿ َﻼﻟَﺔٌ َوُﻛ‬ 96 Sahih Al Bukhari bersama terjemahan dan ulasan ringkas. tahlil.

Aku terus mengizinkan kepada baginda untuk masuk. Antara karangan beliau yang terkenal ialah kitab Al Iktisam dan Al Muwafaqat. Nabi SAW pun berdiri lalu kamu.Maksudnya: Daripada Ibnu Syihab katanya Mahmud bin Ar Maksudnya: Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk itu ialah Rabi’ Al Ansari meriwayatkan kepadaku bahawa Itban bin petunjuk Nabi Muhammad SAW dan seburuk-buruk perkara Malik – dia ialah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari itu ialah perkara baharu yang diada-adakan. Kata Itban: “Kami menahan Rasulullah SAW untuk Antara definisi yang mereka rujuk ialah pandangan Imam memakan khazirah yang telah kami sediakan untuknya… Syatibi6 dalam perkara ini. Abu Daud. Seorang ulamak besar Ahli Sunnah Wal Jamaah kelahiran Andalus. 170 35 . Meninggal pada tahun 790H. Al Maidah: 3 Nabi SAW bersembahyang dua rakaat kemudian memberi salam. Aku pula menjadi imam kepada kaumku. Rasulullah SAW pun meminta izin. baginda Maksudnya: Pada hari ini. dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada rumahmu ini? Itban berkata: “Aku mengisyaratkan kepada kamu. setiap bid’ah itu sesat. setiap perkara kalangan Ansar yang telah ikut serta dalam peperangan baharu itu bid’ah. Aku telah sempurnakan bagi berkata: “Dimana engkau mahu aku bersembahyang di kamu agama kamu. Tirmizi) banyaklah air yang mengalir di lembah yang memisahkan aku dengan mereka. Itban yang berbunyi: bercerita lagi. Riwayat Bukhari 6 Ibrahim bin Musa As Syatibi. Apabila hujan (Muslim. Kata perawi: “Maka Rasulullah berkata SAW telah sempurna dengan turunnya ayat 3 surah Al Maidah kepadanya: “Baiklah. “Wahai Rasulullah! Penglihatanku tidak seperti dahulu lagi. baginda tidak terus duduk. dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk baginda ke suatu penjuru rumah”. Kami turut berdiri membuat saf di belakangnya. Aku tidak dapat pergi ke masjid untuk Sesuatu amalan itu dianggap bid’ah jika menjadi imam. Suka benarlah aku wahai Rasulullah kiranya tidak diamalkan di zaman Nabi SAW engkau dapat datang kepadaku dan bersembahyang di rumahku untuk ku jadikan tempat itu sebagai musalla (tempat Bagi mereka. agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sembahyang). Apabila telah ‫ِدﻳﻨًﺎ‬ masuk ke dalam rumah. : Pada suatu pagi Rasulullah pun datang kepadaku bersama Abu Bakar ketika mana matahari sudah ‫ﻼم‬ َ ‫ﻴﺖ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ْاﻹ ْﺳ‬ ُ ‫ﺿ‬ِ ‫ﺖ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜﻢ ﻧِ ْﻌﻤﺘِﻲ ور‬ ََ َ ْ ُ ‫ْﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِدﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ َوأَﺗْ َﻤ ْﻤ‬ ُ ‫اﻟْﻴَـ ْﻮَم أَ ْﻛ َﻤﻠ‬ naik agak tinggi. setiap yang sesat Badar – pernah pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata: tempatnya di neraka. insya Allah aku akan datang”. bertakbir.

‫ﻤﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ ﺑ ْﺪرا ِﻣﻦ ْاﻷَﻧْﺼﺎ ِر‬ ‫ وِﻣ‬. Golongan yang melabel diri mereka sebagai salafi seterusnya menghukum Asyairah َ ‫ َو َﺣﺒَ ْﺴﻨَﺎﻩُ َﻋﻠَﻰ َﺧ ِﺰﻳﺮة‬، ‫ َﻢ‬‫ﻢ َﺳﻠ‬ ُ‫ﻰ َرْﻛ َﻌﺘَـْﻴ ِﻦ ﺛ‬‫ﺼﻠ‬ ُ‫ﺻﻨَـ ْﻌﻨَﺎﻫﺎ ﻟَﻪ‬ َ َ‫ﻓ‬ sebagai bukan Ahli Sunnah dan amalan-amalan tradisi umat Islam di Malaysia sebagai bid’ah terlupa tentang status akidah Imam Syatibi.‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ، ‫ﺼ َﻔ ْﻔﻨَﺎ‬ َ . banjir besar.‫ﻚ‬ َ َ َ ََ َ ‫ﺸ ْﺮﻋﻴّﺔَ ﻳُـ ْﻘ‬ ِ َ ‫ أَﺗَﻰ رﺳ‬. َ ِ ِ ُ ‫ ﻓَـ َﻘﺎم رﺳ‬، Menariknya beliau adalah ulamak Asyairah.‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ َ َ ً َ ْ َ َ ََ ْ Maksudnya: Bid’ah adalah suatu cara di dalam agama ‫ﻲ‬‫ُﺻﻠ‬ َ ‫ﻲ أ‬‫ َوإِﻧ‬، ‫ﺼ ِﺮي‬ َ َ‫ت ﺑ‬ ُ ‫ﻲ ﻗَ ْﺪ أَﻧْ َﻜ ْﺮ‬‫ إِﻧ‬، ‫ ِﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َ ‫ ﻳَﺎ َر ُﺳ‬: ‫ﺎل‬ َ ‫ ﻓَـ َﻘ‬. ُ‫ﻪ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫ ﻓَـﻐَ َﺪا رﺳ‬: ‫ﻚ‬ ٍ ِ‫ﺎل ِﻋْﺘﺒﺎ ُن ﺑْﻦ ﻣﺎﻟ‬ Untuk menjelaskan lagi definisi yang diberikan oleh Imam َ . Benarkah amalan ini adalah bid’ah? Maulana Asri Yusuf menjawab persoalan ini sebagaimana berikut: ،‫ي‬  ‫ﺼﺎ ِر‬َ ْ‫ﺮﺑِﻴ ِﻊ ْاﻷَﻧ‬ ‫ﻮد ﺑْ َﻦ اﻟ‬ َ ‫ن َﻣ ْﺤ ُﻤ‬ َ‫ﺎب ﻗﺎل أﺧﺒﺮﻧﻲ أ‬ ٍ ‫َﻋﻦ اﺑْ ِﻦ ِﺷ َﻬ‬ ِ ِ ‫ﺎب رﺳ‬ ِ ٍ ِ‫ن ِﻋْﺘﺒﺎ َن ﺑْﻦ ﻣﺎﻟ‬ َ‫أَ ْﺧﺒـﺮﻩُ أ‬ ‫ﺼ ُﺪ‬ ِ  ‫ﺎﻫﻲ اﻟ‬ ِ‫ﻀ‬ َ ُ‫ ﺗ‬، ‫ﺪﻳ ِﻦ ُﻣ ْﺨﺘَـ َﺮ َﻋ ٍﺔ‬ ‫ﻓَﺎﻟﺒِ ْﺪ َﻋﺔُ إذ ْن ِﻋﺒﺎرةٌ َﻋ ْﻦ ﻃَ ِﺮﻳ َﻘ ٍﺔ ﻓِﻲ اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ .‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ َ ِ ‫َﺻ َﺤ‬ ْ ‫ َو ُﻫ َﻮ ﻣ ْﻦ أ‬.7 َ ُ‫ﻚ ﺗَﺄْﺗﻴﻨﻲ ﻓَـﺘ‬ َ ‫ت ﻳَﺎ َر ُﺳ‬ َ ‫أَ ْن آﺗ َﻲ َﻣ ْﺴﺠ َﺪ ُﻫ ْﻢ ﻓَﺄ‬ Maksud perkataan “menyerupai syariat” ialah ianya " : .ُ‫ ِﺪ ﻟِﻠّ ِﻪ ُﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ‬‫ـ َﻌﺒ‬‫اﻟﻤﺒَﺎﻟَﻐَﺔُ ﻓِﻲ اﻟﺘ‬ ِ  ‫ﺑِﺎﻟ‬ ُ ‫ﺴﻠُﻮك َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ .‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ .‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ Syatibi di atas. Apabila ada isu besar seperti kemarau panjang.‫ﻢ‬‫َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ‬ .Sambutan Maulid: Amalan ini dianggap bid’ah ِ kerana tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW : ‫ﺎل‬ َ َ‫ﻢ ﻗ‬ ُ‫ ﺛ‬، ‫ﺖ‬ َ ‫ﻰ َد َﺧ َﻞ اﻟْﺒَـ ْﻴ‬‫ﺲ َﺣﺘ‬ ْ ‫ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَ ْﺠﻠ‬، ُ‫ﺖ ﻟَﻪ‬ ُ ْ‫ ﻓَﺄ َِذﻧ‬. kehilangan MH370 dan lain-lain. As Syatibi 1/48 36 169 . rukyatullah dsbnya. lihat contoh-contoh berikut: ُ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ ََ ْ 1. 7 ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬ Al Iktisam.‫ﻢ‬‫َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ‬ َ .‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫اﻟﻠ‬ ِ ‫ﺎﺣﻴ ٍﺔ ِﻣﻦ اﻟْﺒـ ْﻴ‬ ِ َ ِ‫ َﻲ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻴﺘ‬‫ُﺻﻠ‬  ‫"أَﻳْ َﻦ ﺗُ ِﺤ‬ ‫ﺖ‬ َ َ‫ت ﻟَﻪُ إِﻟَﻰ ﻧ‬ ُ ‫ ﻓَﺄَ َﺷ ْﺮ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ﻚ ؟ " ﻗ‬ َ ‫ﺐ أَ ْن أ‬ dan para sahabat.‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ َ perkara akidah menunjukkan beliau bermazhab Asyairah contohnya dalam ٍ persoalan takwil ayat-ayat sifat. Banyak pandangannya dalam َ َ‫ ﻓَـ ُﻘ ْﻤﻨَﺎ ﻓ‬، ‫ـ َﺮ‬‫ ﻓَ َﻜﺒ‬.‫ َﻢ‬‫َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬ ‫َﺳﺘَ ِﻄ ْﻊ‬ ِ ِ ِ َ ‫ﺖ ْاﻷَﻣﻄَﺎر ﺳ‬ ِ َ‫ ﻓَِﺈذَا َﻛﺎﻧ‬، ‫ﻟَِﻘﻮِﻣﻲ‬ ْ ‫ ﻟ‬، ‫ﺬي ﺑَـ ْﻴﻨﻲ َوﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ‬‫ﺎل اﻟ َْﻮادي اﻟ‬ ْ ‫َﻢ أ‬ (akidah dan ibadat) yang direka menyerupai syariat dan tujuan dilakukannya ialah untuk berlebih-lebih dalam َ ُ ْ ْ ‫ﻲ‬‫ﺼﻠ‬ ِ َ ‫ ِﻪ أَﻧ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ ‫ ﻓَـ َﻮِد ْد‬، ‫ َﻲ ﺑِ ِﻬ ْﻢ‬‫ُﺻﻠ‬ ِ ِ beribadah kepada Allah ta’ala.‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ِ ُ ‫ﺎل رﺳ‬ ُ َ َ ‫ﻰ ﻓَـ َﻘ‬‫ﺼﻠ‬ ِ ِ ِ َ ‫ﺨ ُﺬﻩُ ُﻣ‬‫ﻓﻲ ﺑَـ ْﻴﺘﻲ ﻓﺄَﺗ‬ menyerupai ajaran yang diajarkan oleh syariat. iv.‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ َ ُ َ َ َ‫ﻪُ " ﻗ‬‫ﺎء اﻟﻠ‬ َ ‫ْﻌ ُﻞ إِ ْن َﺷ‬َ ‫َﺳﺄَﻓـ‬ ‫ﻰ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫ﻬﺎر ﻓَﺎﺳﺘﺄْذَ َن رﺳ‬‫ وأَﺑﻮ ﺑ ْﻜ ٍﺮ ِﺣﻴﻦ ارﺗَـ َﻔﻊ اﻟﻨـ‬.

inilah yang dikatakan menganggap amalan ini sebagai bid’ah.Perkara baharu yang bercanggah dengan kitab dalam khutbah solat jumaat. menganggap semua umat Islam yang tidak menerima iii. 4. berlakukah fitnah tuduh ii. Malaysia ketika menunaikan solat Terawih yang Begitulah hukumnya bagi amalan-amalan baharu yang diselang seli dengan selawat. Malaysia. PMR. ini ianya adalah bid’ah yang tidak tercela. Hari Pahlawan. pandangan dan ijtihad Imam Syatibi dalam persoalan bid’ah Palestin dan apabila ada negara-negara umat Islam ini sebagai ‫( مبتدع‬Mubtadi’) iaitu pengamal bid’ah.Zikir berjemaah selepas solat. Semua ditindas atau dizalimi. kaifiat tahlil arwah dll. Guru. sunnah. Hari Polis. Imam Syatibi yang tidak bercanggah dengan salah satu daripada perkara menganggapnya sebagai bid’ah.Menetapkan doa tertentu untuk pemimpin negara dua bahagian. perlanggaran terhadap hukum syarak barulah boleh dianggap ianya tepat sekali seperti yang ditakrifkan oleh Imam bid’ah dan haram seperti komen Dr Yusuf Al Qaradawi Syatibi. 168 37 . amalan membaca Yasin 5.Selawat dan zikir antara rakaat solat Terawih: Selain ianya perkara baharu yang tidak pernah Jika dalam pelaksanaan amalan tersebut mengandungi dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Perkara yang diada-adakan yang baik 3.Maksudnya: “Perkara-perkara baharu terbahagi kepada 2. Soleh Fauzan dan lain-lain. Memohon kesembuhan dari penyakit kronik atau menuduh dalam kalangan masyarakat Islam. Imam Syatibi (Al Quran). Begitulah juga amalan membaca doa awal tahun dan akhir tahun hijrah. Hari Keputeraan DYMM sedangkan ianya adalah rekaan para ulamak di Agong dan sebagainya. Golongan ini pesakit yang akan menjalani pembedahan dsbnya. Memohon pertolongan Allah SWT terhadap isu Syria. Musim peperiksaan sama ada UPSR. Hari diajar dan dipraktikkan di zaman Rasulullah SAW. bid’ah yang sesat. M asyarakat Islam di Malaysia gemar melaksanakan solat hajat secara berjemaah. Maka atas melaksanakannya ketika: keyakinan terhadap pandangan Imam Syatibi dan disokong pula oleh ulamak-ulamak yang cenderung memilih pandangan i. Hari Malaysia. ijmak atau atsar. zikir dan doa adalah dilakukan oleh umat Islam di Malaysia seperti mengadakan “satu cara” yang direka seolah-olah ianya kaifiat yang tahlil apabila tiba Hari Kemerdekaan. Ibn STPM Usaimain. Mereka akan Ada benarnya juga pandangan golongan ini. Kaifiat yang diamalkan oleh umat Islam di terhadap isu sambutan maulid nabi.Solat hajat berjemaah tiga kali pada malam Nisfu Syaaban. SPM atau ini khususnya ulamak dari Arab Saudi seperti Ibn Baz.

mubtadi’ dihukum sesat. Ingat definisi-definisi bid’ah yang dikemukakan oleh para ulamak yang dibincangkan sebelum ini: ‫إﺟﻤﺎﻋﺎً ﻓَـ َﻬ ِﺬﻩ‬ ِ ُ ِ‫ث ﻳﺨﺎﻟ‬ ِ ‫ﺑﺎن ﻣﺎ‬ ِ ‫ﺿﺮ‬ ْ ‫ﺔً ْأو أﺛَﺮاً ْأو‬‫ﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎً ْأو ُﺳﻨ‬ ُ َ ‫أﺣﺪ‬ْ ْ َ ‫ﺛﺎت‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﺤ َﺪ‬ 8 Dr Abdul Ilah bin Hussein Al Arfaj memalui bukunya “Mafhum al ُ Bida’” mengulas pandangan Imam Syatibi dan berpendapat bahawa ِ ٌ‫ﻒ ﺷﻴﺌﺎً ﻣ ْﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﺬﻩ ُﻣﺤ َﺪﺛﺔ‬ ِ ِ ُ ‫ث ﻣﻦ اﻟﺨﻴ ِﺮ ﻻ ﻳُ َﺨﺎﻟ‬ ِ َ ‫أﺣﺪ‬ ِ ‫ﺑﺪﻋﺔُ اﻟﻀ‬ pandangan yang mengatakan Imam Syatibi menyokong pendapat ْ ‫ وﻣﺎ‬،‫ﻼل‬ golongan salafi yang menyempitkan makna bid’ah adalah tidak " ‫ﻮﻣ ٍﺔ‬ َ ‫ﻏَْﻴـ ُﺮ َﻣ ْﺬ ُﻣ‬ tepat. Bahkan penetapan tahun hijrah ditetapkan oleh Imam Syafie rah.9 tersebut . Para sahabat tidak pernah melakukan ritual membaca doa awal tahun dan akhir tahun ‫ﺴﻨﺔَ ﻓَـ ُﻬ َﻮ‬  ‫ﻓﻤﺎ واﻓَ َﻖ اﻟ‬ ِ ‫ﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " اﻟﺒﺪﻋﺔُ ْﺑﺪ‬ َ ،ٌ‫ﻮدةٌ َوَﻣ ْﺬ ُﻣ ْﻮَﻣﺔ‬َ ‫ َﻣ ْﺤ ُﻤ‬:‫ﻋﺘﺎن‬ َ َ‫ﻗ‬ seperti yang dilakukan oleh umat Islam di negara kita. Tetapi dan bid’ah yang tercela. Sebaliknya Imam Syatibi sebenarnya bersama jumhur menyatakan bid’ah ialah perkara baharu yang bercanggah dengan asas-asas syarak. S etiap kali menjelang tahun baharu hijrah umat Islam di Persoalannya. Rujuk buku beliau di ms 101-104. Jika ada yang menganggap amalan tersebut sebagai sunnah yang diamalkan oleh Maksudnya: Bid’ah itu ada dua jenis: bid’ah yang terpuji Rasulullah SAW.Doa awal tahun dan akhir tahun Allah SWT. Abu Nuaim 9/113. Sebaliknya golongan salafi menganggap amalan seumpama ini adalah bid’ah dhalalah Antara ulamak yang mendefinisikan bid’ah ialah: kerana ia tidak pernah diamalkan oleh nabi dan juga para sahabat. orang yang sesat tempatnya di neraka 4. benar amalan tersebut memang tidak pernah dilakukan ‫ﻴﺪ َﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓِ ِﻌﻲ‬ِ َ‫ﺑ ِﻦ اﻟﺠﻨ‬ ُ oleh Nabi SAW dan para sahabat. adakah hanya Imam Syatibi sahaja ulamak Malaysia akan berkumpul di masjid dan surau untuk yang telah berijtihad dan memberikan definisi tentang membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun. (150H-204H) Saidina Umar bin Al Khattab RA. 8 oleh generasi salafussoleh. 9 Al Hilyah. Ibnu Rejab 2/131 38 167 . bid’ah? Tidak! Ramai lagi ulamak Islam selain Imam Syatibi yang telah mendefinisikan bid’ah yang perlu dirujuk sebelum Sebahagian mereka menganggapnya sunnah yang diamalkan kita menghukum sesuatu amalan itu bid’ah atau sebaliknya. Jamik Ulum. ‫اﻫﻴﻢ‬ َ ‫ﻳﻖ إﺑْﺮ‬ ِ ‫أﺧ َﺮ َﺟﻪُ أﺑﻮ ﻧـُ َﻌﻴﻢ ﺑِ َﻤ ْﻌﻨﺎﻩُ ِﻣ ْﻦ ﻃَ ِﺮ‬ ْ " ‫ﻮم‬ ٌ ‫َﻣ ْﺤ ُﻤﻮٌد وﻣﺎ ﺧﺎﻟََﻔ َﻬﺎ ﻓﻬﻮ َﻣ ْﺬ ُﻣ‬ Ya. anggapan ini perlu diperbetulkan. Apa-apa yang selari dengan sunnah semata-mata tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat maka ianya bid’ah yang terpuji dan apa-apa yang bercanggah tidak boleh dijadikan dalil untuk mengharamkan amalan dengan sunnah ianya tercela.

Baihaqi 468/469. Perhatikan! pembukaan Mekah atau apa-apa peristiwa dalam sirah sebagai bid’ah dalam agama. Apa yang dilarang ialah apa-apa dua syarat: sambutan yang disertai dengan kemungkaran. Tetapi kita mengambil peluang dari sambutan ini untuk Iz bin Abd Salam (577-660H) mengingatkan tentang sirah Rasulullah SAW.‫اﻟﻤ ْﻮﻟِ ِﺪ‬ ِ ِ ِ ِ ‫ث ﻓِﻲ ﺑـﻌ‬ َ ‫ﺾ اﻟﺒ َﻼد ﻓﻲ‬ ْ َ ُ ‫ َﻛ َﻤﺎ ﻳَ ْﺤ ُﺪ‬،‫ﺎن‬ ٍ َ‫وأ ْﺷﻴﺎء ﻣﺎ أﻧْـﺰ َل اﷲ ﺑِ َﻬﺎ ِﻣﻦ ﺳ ْﻠﻄ‬ ُ ْ ُ َ ََُ َ ُ ِ‫ث ﻳُﺨﺎﻟ‬ ‫ﻒ ﻛِﺘﺎﺑﺎً ْأو‬ َ ‫أﺣ ِﺪ‬ ِ َ ‫ﺛﺎت‬ ْ ‫ﺿ ْﺮﺑﺎن ﻣﺎ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﺤ َﺪ‬ ُ " ‫ﺸﺎﻓﻌﻲ‬ ِ ِ  ‫ﻮل اﻟ‬ ُ ‫ﺑﻴﻊ ﻳَـ ُﻘ‬ ُ ‫ﺎل اﻟﺮ‬َ َ‫ﻗ‬ ِ ‫ و‬،‫ﺼﺎﻟِ ِﺤﻴﻦ‬ ‫ﻟﻜ ْﻦ إذَا اﻧْـﺘَـ َﻬ ْﺰﻧَﺎ‬ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ  ‫ﺒ ِﻮ‬‫اﻟﻨ‬ ‫ث ِﻣﻦ اﻟﺨﻴ ِﺮ ﻻ‬ َ ‫أﺣ ِﺪ‬ ْ ‫ وﻣﺎ‬،‫ﻼل‬ ِ ‫ﻀ‬  ‫إﺟﻤﺎﻋﺎً ﻓَـ َﻬ ِﺬﻩ ﺑﺪﻋﺔُ اﻟ‬ ْ ‫ﺔً ْأو أﺛَﺮاً ْأو‬‫ُﺳﻨ‬ َ َ  ‫ﻴﻤﻮﻧَـ َﻬﺎ ﻟ ْﻸ ْوﻟﻴَﺎء َواﻟ‬ ُ ‫اﻟﻤ َﻮاﻟﺪ اﻟﺘﻲ ﻳُﻘ‬ َ ‫ي َوﻓﻲ‬ َ " ‫ﻮﻣ ٍﺔ‬ ِ ُ ِ‫ﻳُ َﺨﺎﻟ‬ ‫ ِﺔ‬‫ﺼﻴ‬ِ ‫ﺸ ْﺨ‬ َ ِ‫ َوﺑ‬،‫اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ‬ ِ ‫ﻮل‬ ِ ‫ ْﺬﻛِﻴ ِﺮ ﺑِ ِﺴﻴﺮةِ ر ُﺳ‬‫ﺻﺔَ ﻟِﻠﺘ‬ َ َ َ ‫َﻫﺬﻩ اﻟ ُﻔ ْﺮ‬ َ ‫ﻒ ﺷﻴﺌﺎً ﻣ ْﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﺬﻩ ُﻣﺤ َﺪﺛﺔٌ ﻏَْﻴـ ُﺮ َﻣ ْﺬ ُﻣ‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ‫اﻟﻌ ِﻈ‬ ،‫ﻴﻦ‬ َ ‫ َوﺑِ ِﺮ َﺳﺎﻟَﺘﻪ‬،‫ﻴﻢ‬ َ ‫ﻣﺔ اﻟ َﺨﺎﻟ َﺪة اﻟﺘﻲ َﺟ َﻌﻠَ َﻬﺎ اﷲُ َر ْﺣ َﻤﺔً ﻟ ْﻠ َﻌﺎﻟَﻤ‬ ‫اﻟﻌﺎ‬ َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫َﻫﺬا اﻟﻨ‬ Maksudnya: Ar Rabi’ berkata Imam Syafie berpendapat: 95 ٍ “Perkara-perkara baharu terbahagi kepada dua bahagian.‫رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ‫وﻫ َﻲ‬ ِ ‫ﺼ ِﺮ‬ ِ SWT sebagai rahmat kepada sekalian alam. empat perkara yang tersebut dalam definisi di atas. Perkara itu bercanggah dengan salah satu daripada orang soleh (dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak). risalahnya yang kekal yang dijadikan oleh Allah ِ . sunnah. mereka Rasulullah SAW atau para sahabat. ‫ﺿﻼﻟَﺔ ؟‬ َ ُ‫ﺔ‬‫ﺑﺪﻋﺔ ﻓِﻲ َﻫﺬا َوأﻳ‬ ٍ ‫ي‬  ‫ﻓَﺄ‬ Perkara baharu yang bercanggah dengan kitab (Al Quran). ijmak atau atsar. inilah yang dikatakan bid’ah yang Maksudnya: Sebahagian umat Islam menganggap bahawa sesat. menyambut maulid atau hari kelahiran para wali dan orang. 1.10 peristiwa Israk Mikraj. Ini tidak akan dianggap sebagai bid’ah yang sesat apabila memenuhi benar sama sekali.net Manaqib Syafie. Dimanakah ْ ‫اﻟﺒﺪﻋﺔُ ﻓ ْﻌ ُﻞ ﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَـ ْﻌ َﻬ ْﺪ ﻓﻲ َﻋ‬ bid’ahnya dan dimanakah kesesatannya??? ،‫ﻜﺮوﻫ ٍﺔ‬ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ِ ‫ﺑﺪﻋﺔ و‬ َ ‫ وﺑﺪﻋﺔ َﻣ‬،‫ وﺑﺪﻋﺔ َﻣﻨْﺪوﺑَﺔ‬،‫ﺮَﻣﺔ‬ ‫ وﺑﺪﻋﺔ ُﻣ َﺤ‬،‫اﺟﺒﺔ‬ ٍ ‫ﻣ ْﻨـ َﻘ ِﺴﻤﺔٌ إﻟﻰ‬ َ ُ 95 10 www. Ibnu Rejab 2/131 166 39 . Perkara yang diada-adakan yang baik yang tidak menyambut atau mengambil perhatian terhadap beberapa bercanggah dengan salah satu daripada perkara ini ianya kisah sejarah Islam atau menyambut Hijrah Nabi SAW. Perkara baharu yang tidak pernah dilakukan oleh Ini seumpama apa yang berlaku di sesetengah negara. Setiap yang bid’ah itu sesat dan Imam Syafie rah.qaradawi. adalah bid’ah yang tidak tercela. kepribadiannya yang agung. peperangan Badar. perlanggaran syarak atau apa-apa yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. mensyaratkan sesuatu perkara itu hanya setiap kesesatan akan ditempatkan di dalam neraka. Jamik Ulum . 2. Maulid Nabi SAW.

Dr Yusuf Al Qaradawi memberikan pandangannya tentang maulid: Imam Nawawi rah. bid’ah sunat.11 sahabat. jika sunat maka ianya sunat. Adakah salah jika mereka melakukannya dengan َ ‫ﺖ ﻓﻲ ﻗَﻮاﻋﺪ‬ andaian bukan semua jemaah yang hadir tahu cara-cara yang ِ ِِ َ ‫اﻟﻤ ْﻜ ُﺮوﻩ ﻓَ ِﻬ َﻲ َﻣ ْﻜ‬ ٌ‫ﺮوﻫﺔ‬ َ ‫ﺖ ﻓﻲ ﻗَﻮاﻋﺪ‬ ْ َ‫وإ ْن َد َﺧﻠ‬ betul untuk berzikir selepas solat atau mengikut pandangan Syeikh Muhammad Soleh al. bid’ah makruh dan bid’ah harus. ulamak seperti Ibnu Usaimin. jika ianya makruh maka kerana tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para ianya makruh dan jika harus maka hukumnya harus. Imam Syafie menganjurkan amalan ini dilakukan َ َ َْ َْ ُ secara perlahan kecuali jika imam bertujuan mengajar ‫ﺖ ﻓﻲ‬ ِ ‫اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻬﻲ و‬ ْ َ‫ وإ ْن َد َﺧﻠ‬،ٌ‫اﺟﺒَﺔ‬ ِ ِ ‫ﺖ ﻓﻲ ﻗﻮ‬ ‫اﻋ ِﺪ‬ ْ َ‫ ﻓﺈ ْن َد َﺧﻠ‬:‫ﺸﺮ َﻳﻌ ِﺔ‬  ‫اﻟ‬ makmum yang mungkin tidak tahu cara-cara berzikir selepas ،ٌ‫وب ﻓﻬﻲ َﻣ ْﻨﺪوﺑَﺔ‬ ِ ‫اﻟﻤ ْﻨ ُﺪ‬ ِِ ْ َ‫ وإ ْن َد َﺧﻠ‬،ٌ‫ﺮَﻣﺔ‬ ‫ ْﺤ ِﺮ ِﻳﻢ ﻓﻬﻲ ُﻣ َﺤ‬‫اﻋﺪ اﻟﺘ‬ِ ‫ﻗﻮ‬ solat.Usaimin di atas? Maksudnya: Bid’ah ialah sesuatu perbuatan yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dan ia terbahagi kepada bid’ah 3. bid’ah haram. ِ ‫ﻓﺔ ذﻟﻚ أ ْن ﺗُـﻌﺮض اﻟﺒﺪﻋﺔُ ﻋﻠﻰ ﻗَﻮ‬ ‫اﻋ ِﺪ‬ ِ ‫ﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﻌ ِﺮ‬ ٍ ‫ﺑﺪﻋﺔ ﻣ‬ ٍ ‫و‬ ُ ‫ ِﺮ‬‫ َواﻟﻄ‬،‫ﺒﺎﺣﺔ‬ Benar.Mengadakan maulid M wajib. (631-676H) ٍ ‫ي ﺣ ِﺪ‬ ِ  ‫اﺣﺘِ َﻔ ٍﺎء أو أ‬ ْ ‫ﻤﻴﻦ َﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻌﺘَﺒِ ُﺮو َن أي‬ ِ ِ َ ‫ﻫﻨ‬ ‫ﻳﺚ‬ َ  ‫ي ا ْﻫﺘ َﻤ ٍﺎم ْأو أ‬ ْ َ ‫اﻟﻤ ْﺴﻠ‬ُ ‫ﺎك ﻣﻦ‬ َُ ‫ ْأو ﺑِ َﻤﻮﻟِ ِﺪ‬،‫اج‬ ِ ‫ﺎﻹﺳﺮ ِاء و‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ‫ﺎت‬ ِ ‫ﺬ ْﻛﺮﻳ‬ ‫ﺑِﺎﻟ‬ ِ ‫اﻟﻤ ْﻌﺮ‬ َ ْ ‫ ْأو ﺑ‬،‫ﺔ‬‫ﺒَ ِﻮﻳ‬‫ ْأو ﺑﺎﻟ ِﻬ ْﺠ َﺮة اﻟﻨ‬،‫ﺔ‬‫اﻹﺳﻼﻣﻴ‬ ََ ‫ي‬ ‫ ْأو ﺑِﺄ‬،َ‫ ْأو ﺑِ َﻔْﺘ ِﺢ ﻣﻜﺔ‬،‫ ْأو ﺑِﻐَ ْﺰَوةِ ﺑَ ْﺪ ِر اﻟ ُﻜ ْﺒـ َﺮى‬،‫ﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ِ ‫ﺮ ُﺳ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻳﺚ َﻋ ْﻦ‬ ٍ ‫ي ﺣ ِﺪ‬ ٍ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ‫رﺳﻮل‬ ‫اﷲ )ص( َوﻫﻲ‬ ِ ‫ﻟﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻓﻲ َﻋ ْﻬ ِﺪ‬  ‫اﻟﺒﺪﻋﺔُ ﻓِﻲ اﻟ‬ َ  ‫ ْأو أ‬،‫ﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ‫أﺣ َﺪاث ﺳ َﻴﺮة ُﻣ َﺤ‬ ْ ‫َﺣ َﺪث ﻣ ْﻦ‬ ْ ‫ﺪاث َﻣﺎ‬ ُ ‫إﺣ‬ ْ ‫ﺸ ْﺮ ِع‬ ‫ﺒﻴﺤ ٍﺔ‬ ٍ ‫ﻣْﻨـ َﻘ ِﺴﻤﺔٌ إﻟﻰ ﺣ‬ ‫ﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ‬ ‫ َوُﻛ‬،‫ﺪﻳْ ِﻦ‬ ‫ﺎت ﻳَـ ْﻌﺘَﺒِ ُﺮوﻧَﻪُ ﺑِ ْﺪﻋَﺔً ﻓِﻲ اﻟ‬ ِ ‫ﻮﻋ‬ َ ‫ﺿ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﻮ‬ َ ‫ﻫﺬﻩ‬ َ َ‫ﺴﻨَﺔ َوﻗ‬ ََ َ ُ ِ ‫ ِﺬي ﻧـُْﻨ ِﻜﺮﻩُ ﻓِﻲ‬‫ﻤﺎ اﻟ‬‫ إﻧ‬،‫ﻴﺢ َﻋﻠﻰ إﻃْﻼﻗِ ِﻪ‬ ٍ ‫ﺼ ِﺤ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ُ َ َ ِ‫ﺲ ﺑ‬ َ ‫ َو َﻫﺬا ﻟَْﻴ‬،‫ﻓﻲ اﻟﻨﺎر‬ ٌ‫ﺔ‬‫ﺎت َﺷ ْﺮ ِﻋﻴ‬ ٌ ‫ َوﺗُ َﺨﺎﻟِﻄُ َﻬﺎ ُﻣ َﺨﺎﻟََﻔ‬،‫ات‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﻨ َﻜﺮ‬ ِ ُ ‫اﻻﺣﺘِ َﻔ‬ ِ ُ ‫ﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗُ َﺨﺎﻟﻄَُﻬﺎ‬ ْ ‫اﻷ ْﺷﻴَﺎء‬ 11 Tahzib Asma’ Wal Lughat. Ibn Baz dan yang jika ianya termasuk dalam kaedah haram maka hukumnya sealiran dengan mereka menganggap ianya adalah bid’ah haram. Cara untuk menentukannya hendaklah dibandingkan engadakan maulid nabi SAW dianggap bid’ah oleh dengan kaedah pengeluaran hukum syarak. Syarh Muslim 3/154-155 40 165 . Ulamak- termasuk dalam kaedah wajib maka hukum bid’ah itu wajib. Nawawi 3/22. Jika ianya ramai pengikut salafi di negara kita.

‫ﺐ اﻟﺒِ َﺪ ِع‬ ِ ُ ‫ واﻟﻤﺮ‬. maksudnya Manakala golongan yang berkata: Amalan ini mengganggu ialah kebanyakan perkara bid’ah. haram.12 apabila dia tahu bahawa amalan ini adalah sunnah maka Ibn al Atsir rah (555 -630H) hilanglah rasa terganggunya. terbahagi kepada dua bahagian iaitu bid’ah hasanah dan bid’ah qabihah (bid’ah yang keji). Sesuatu yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan rasulnya Dengan itu jelaslah bahawa menguatkan suara berzikir selepas adalah termasuk dalam perkara yang dicela dan diingkari dan solat-solat fardu tidak bercanggah dengan mana-mana nas dan sesuatu yang termasuk di bawah dalil-dalil umum perkara qias yang sahih dan terang. Oleh ُ ‫اد ﻏَﺎﻟ‬ ُ ٌ ُ ٌََ َ َ َ  ُ ِ ِ kerana itulah baginda bersabda demikian “‫”اربعوا على أنفسكم‬ . SAW maka perkara itu termasuk dalam perkara yang dipuji. sunat. sedangkan menguatkan suara berzikir َ ‫وﻣ‬ُ selepas solat tiada sebarang kesusahan dan keterlaluan. Maksud Maksudnya: Bid’ah pada syarak ialah mengada-adakan mengikuti Nabi SAW secara sempurna ialah apabila setiap nas sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW dan ianya digunakan pada tempatnya. Katakan kepadanya: Jika maksud kamu ianya terbahagi kepada lima bahagian : wajib. Kata ulamak bid’ah itu (jemaah lain).ٌ‫ﺮَﻣﺔ‬ ‫وﻣ َﺤ‬ َ . Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan sekalian sahabatnya. Sesungguhnya Dia sangat dekat dan maha penerima doa. Aku berdoa kepada Allah SWT yang disunatkan oleh Allah SWT dan digalakkan oleh Rasul agar dikurniakan ilmu yang berguna dan amal yang soleh. Bid’ah Huda dan Bid’ah Dhalalah. mengganggu orang yang tidak biasa dengan amalan ini.. An Nawawi 3/ 247 164 41 .ada tempatnya dan amalan tersebut ada tempatnya. Maksudnya: Bid’ah itu terbahagi kepada dua bahagian: Jika dia berada jauh dari kamu tentu ia tidak mengganggunya. Maksudnya: Sabda Nabi SAW “Setiap bid’ah itu sesat” ianya adalah ungkapan umum yang dikhususkan.‫ﻞ ﺑِ ْﺪﻋ ٍﺔ ﺿﻼﻟﺔٌ" ﻫﺬا ﻋﺎم ﻣ ْﺨﺼﻮص‬ ‫ "وُﻛ‬: ‫ﺒِﻲ‬‫ﻗﻮل اﻟﻨ‬ yang menyusahkan mereka dan ada unsur takalluf. Jika ada yang masbuk dan berada tidak ‫اﻟﻤ ْﺪ ِح‬  ‫إﻟﻴﻪ َو َﺣ‬ jauh dari kamu yang mungkin mengganggunya janganlah dikuatkan keterlaluan yang menyebabkan solatnya terganggu.Tamat 12 Syarh Muslim.ٌ‫ واﺟﺒَﺔ‬:‫ﺴ ٍﺎم‬ ُ . jika tidak ada makmum َ ُ ِ masbuk ia tentunya tidak mengganggu mereka kerana mereka ‫ب‬ َ ‫ﺖ ﻋُﻤﻮم َﻣﺎ ﻧَ َﺪ‬َ ‫ َوَﻣﺎ َﻛﺎ َن َواﻗِﻌﺎً ﺗَ ْﺤ‬،‫م َواﻹﻧْ َﻜﺎ ِر‬ ‫ﺬ‬ ‫ ِﺰ اﻟ‬‫اﷲ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻓِﻲ َﺣﻴ‬ ِ ‫ﻮل‬ ُ ‫َر ُﺳ‬ ِ َ ‫ ِﺰ‬‫ﺾ َﻋﻠَﻴﻪ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻓﻲ َﺣﻴ‬ sama-sama berzikir.ٌ‫وﻣﻨﺪوﺑَﺔ‬ َ ْ‫ﺴﺔُ أﻗ‬ َ ‫ اﻟﺒ ْﺪ َﻋﺔُ َﺧ ْﻤ‬:ُ‫ﺎل اﻟﻌُﻠﻤﺎء‬ َ َ‫ﻗ‬ maksudnya: Kasihanilah diri kamu dan jangan ٌ‫ﺒﺎﺣﺔ‬ menyusahkannya.ٌ‫وﻣ ْﻜﺮوﻫﺔ‬ َ . maka makruh dan harus. Seterusnya konteks sabda baginda dalam hadis ini menunjukkan mereka meninggikan suara secara keterlaluan . Jika maksud kamu ia ِ ‫ ﻓَﻤﺎ ﻛﺎ َن ﻓﻲ ِﺧ‬،ٌ‫ﺑﺪﻋﺘﺎن؛ ﺑﺪﻋﺔٌ ﻫ َﺪى وﺑﺪﻋﺔٌ ﺿﻼﻟﺔ‬ ‫ﻼف َﻣﺎ َأﻣ َﺮ ﺑِﻪ‬ ِ ُ‫اﻟﺒﺪﻋﺔ‬ mengganggu orang yang sembahyang.

pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. bagindalah yang perkara yang dianggap baik oleh syarak maka ia adalah menguatkan suaranya berzikir selepas solat fardu. Maksudnya: Bid’ah itu asalnya ialah sesuatu perkara yang diada-adakan tanpa contoh terdahulu. Manakala hujah golongan yang mengingkari perkara ini Berdasarkan takwil inilah seharusnya difahami hadis “Setiap dengan berdalilkan ayat yang bermaksud: perkara baharu itu bid’ah” iaitu apa yang bercanggah “Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu. Adakah orang yang ِ ْ َ‫ـﻬﺎ إِ ْن َﻛﺎﻧ‬‫ﻴﻖ أَﻧ‬ ِ ‫ واﻟﺘ‬، ً‫ﺔ ﻓَـﺘَ ُﻜﻮ ُن ﻣﺬْﻣﻮﻣﺔ‬ِ ‫ﺴﻨ‬ berhujah itu lebih mengetahui maksud ayat ini daripada ‫ﺖ‬ َ ‫ِج ﺗَ ْﺤ‬ُ ‫ﻤﺎ ﺗَـ ْﻨ َﺪر‬ ‫ﺖ ﻣ‬ َ ُ ‫ﺤﻘ‬ ْ َ َُ َ  ‫ُﻣ َﻘﺎﺑِ ِﻞ اﻟ‬ rasulnya? Atau adakah dia bermaksud Rasulullah SAW ‫ﺖ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻘﺒَ ٍﺢ ﻓِﻲ‬ ِ  ‫ﺴ ٍﻦ ﻓِﻲ اﻟ‬ َ ‫ِج ﺗَ ْﺤ‬ُ ‫ﻤﺎ ﺗَـ ْﻨ َﺪر‬ ‫ َوإِ ْن َﻛﺎ َن ﻣ‬، ٌ‫ﺴﻨَﺔ‬ َ ‫ﺸ ْﺮ ِع ﻓَ ِﻬ َﻲ َﺣ‬ َ ‫ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺤ‬ mengetahui maksud ayat ini kemudian dia melanggarnya? ِ ِ Kemudian. Pada syarak ia Hujah golongan ini dengan sabda Nabi SAW: “Wahai diungkapkan pada perkara yang berlawanan dengan sunnah manusia! Bersederhanalah kepada diri kamu”. Arahan ini 42 163 . dengan dalil-dalil syariat dan tidak menepati sunnah”. dengan merendah diri serta dengan perasaan takut (melanggar perintahnya). bagindalah orang yang menguatkan suaranya ‫ﺸ ْﺮ ِع ﻓِﻲ‬ ‫َﻖ ﻓِﻲ اﻟ‬ ُ ‫ َوﺗُﻄْﻠ‬، ‫ﺎل َﺳﺎﺑِ ٍﻖ‬ ٍ َ‫ث َﻋﻠَﻰ ﻏَْﻴ ِﺮ ِﻣﺜ‬ َ ‫ُﺣ ِﺪ‬ْ ‫َﺻﻠ َُﻬﺎ َﻣﺎ أ‬ ْ ‫َواﻟْﺒِ ْﺪ َﻋﺔُ أ‬ ketika berzikir selepas solat fardu.” (Al A’araf 205) Kami berkata kepada golongan ini: Sesungguhnya orang yang diperintahkan berzikir dengan merendah diri dan dengan perasaan takut. Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat ini ialah menguatkan suara terlalu kuat. dan dengan tidak pula Ibnu Hajar Al Asqalani (773-852H) menyaringkan suara. Sebenarnya jika ia termasuk dalam berkata “Bersederhanalah kepada diri kamu”. Maksudnya: Bid’ah hasanah pada hakikatnya ialah sunnah. Mereka beramal dan baginda mengiyakan perbuatan ‫ﻞ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ "ﻛ‬ ُ ِ ‫ﺄ ِو‬‫ َو َﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘ‬،ٌ‫ﺔ‬‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﻨ‬ ‫ﻳﻞ ﻳُ ْﺤ َﻤ ُﻞ‬ ِ ‫َواﻟﺒﺪﻋﺔُ اﻟﺤﺴﻨﺔُ ﻓﻲ‬ mereka dan baginda tidak pernah mengingkari perbuatan  ‫ﺸﺮ َﻳﻌ ِﺔ َوﻟَ ْﻢ ﻳُـ َﻮاﻓِ ِﻖ اﻟ‬ َ‫ﺔ‬‫ﺴﻨ‬  ‫ﻮل اﻟ‬ َ ‫أﺻ‬ ُ ‫ﻒ‬ َ َ‫ُﻣ ْﺤ َﺪﺛَ ٍﺔ ﺑﺪﻋﺔٌ" َﻋﻠﻰ َﻣﺎ َﺧﺎﻟ‬ mereka.Ibnu Al Atsir berkata lagi: mengetahui amalan ini melalui ajaran Rasulullah SAW kepada mereka. maksud ayat ini ialah zikir di awal pagi dan petang ‫ َوﻗَ ْﺪ ﺗَـْﻨـ َﻘ ِﺴ ُﻢ إِﻟَﻰ‬، ‫ﺎح‬ ُ ‫ﻻ ﻓَ ِﻬ َﻲ ﻣ ْﻦ ﻗ ْﺴ ِﻢ اﻟ‬ِ‫ َوإ‬، ٌ‫ﺸ ْﺮ ِع ﻓَ ِﻬ َﻲ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻘﺒَ َﺤﺔ‬ ِ َ‫ْﻤﺒ‬  ‫اﻟ‬ (‫ )بالغدو واآلصال‬bukannya zikir yang disyariatkan selepas solat- ‫ﺴ ِﺔ‬ ِ ْ ‫ْاﻷ‬ َ ‫َﺣ َﻜﺎم اﻟْ َﺨ ْﻤ‬ solat fardu. Orang yang lalu ia menjadi tercela.

baginda lalu baginda memperakui amalan mereka. Bagaimana amalan yang dua jenis: Sekiranya ia termasuk dalam perkara yang dilakukan pada zaman Nabi SAW dianggap bid’ah? Syeikh dipandang baik oleh syarak maka ianya adalah bid’ah Salman bin Sahman rah. jika ia termasuk dalam perkara “Aku mengetahui mereka selesai mengerjakan solat apabila yang dikeji pada syarak ia adalah bid’ah yang dikeji aku mendengarnya”. Maksudnya: Bid’ah pada asalnya ialah perkara yang tidak Adapun orang yang berkata menguatkan suara ketika itu ada pada zaman Rasulullah SAW. tasbih. Inilah caranya untuk menolak pendapat golongan yang berpendapat tidak boleh menguatkan suara ketika bertasbih. َ ‫ج ﺗَ ْﺤ‬ ُ ‫ﻤﺎ ﻳَـ ْﻨ َﺪ ِر‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣ‬ ََ َ َ Hukum menguatkan suara ini umum untuk semua jenis zikir . maka pendapatnya salah. Kalau tidak ia termasuk dalam perkara yang diharuskan. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. mereka bab kelebihan menghidupkan Ramadan. ِ ‫ﻮل‬ ِ ‫ﺪاث ْأﻣ ٍﺮ ﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻓِﻲ َزَﻣ ِﻦ ر ُﺳ‬ ِ ‫ ﺻﻠﻰ اﷲ‬،‫اﷲ‬ َ ُ ‫إﺣ‬ ْ ‫اﻷﺻ ِﻞ‬ ْ ‫"واﻟﺒﺪﻋﺔُ ﻓﻲ‬ Syeikh Islam Ibnu Taimiah rah dan sekumpulan ulamak salaf ِ ْ َ‫ إ ْن ﻛﺎﻧ‬:‫ﻢ اﻟﺒﺪﻋﺔُ ﻋﻠﻰ ﻧَﻮﻋﻴ ِﻦ‬ ُ‫ ﺛ‬،‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ‬ dan khalaf memilih menguatkan suara kerana hadis Ibnu ‫ﺴ ٍﻦ‬ َ ‫ﺖ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺤ‬ َ ‫ج ﺗَ ْﺤ‬ ُ ‫ﻤﺎ ﻳَـ ْﻨ َﺪ ِر‬ ‫ﺖ ﻣ‬ َ َ ‫ﺖ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻘﺒَ ٍﺢ ﻓِﻲ‬ ِ ْ ‫ وإ ْن‬،ٌ‫ﺸﺮ ِع ﻓَ ِﻬﻲ ﺑﺪﻋﺔٌ ﺣﺴﻨﺔ‬ ِ ْ  ‫ﻓﻲ اﻟ‬ Abbas dan hadis Mughirah RA ini. Bid’ah terbahagi kepada bid’ah. Kitab solat Terawih. Ibnu Abbas berkata: bid’ah yang baik (Hasanah).: " ‫ال إله إال ﷲ وحده ال شريك‬ ‫ "له‬. Berkata: Perkara itu tsabit melalui perbuatan dan pengakuan Nabi SAW. Ibnu Hajar hadis No 2010. tahmid kerana sifat hadis ibnu Abbas ini umum dan tidak terdapat hadis yang membezakan antara tahlil dan lainnya bahkan melalui hadis Ibnu Abbas RA mereka hanya tahu solat Nabi SAW telah tamat dengan laungan takbir. takbir. 162 43 . sunat. haram. Dalam Sahih yang lima (wajib.Tentu dia tidak akan mendengar ucapan Rasulullah SAW : ‫اﻟﻌ ْﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋُ ْﻤ َﺪةِ اﻟﻘﺎري‬ َ ‫ﻗﺎل‬ َ tersebut melainkan Rasulullah SAW menguatkan suaranya.telah diamalkan pada zaman Nabi SAW. para sahabat melakukan amalan tersebut pada zaman Nabi SAW setelah diajar oleh 13 Fathul Bari. (Mustaqbahah). Aku mendengar Rasulullah SAW Badruddin Al Aini Pengarang Umdatul Qari (762H-855H) berkata selepas mengerjakan solat . makruh dan harus)13 Bukhari dan Muslim juga terdapat hadis riwayat Mughirah bin Syukbah RA katanya. bertahmid dan bertakbir. 4/305. Kadang-kadang ia juga terbahagi kepada hukum Hadis ini merupakan teras dalam masalah ini.‫ﺸ ْﺮ ِع ﻓَ ِﻬ َﻲ ﺑﺪﻋﺔٌ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻘﺒَ َﺤﺔٌ"اﻫـ‬  ‫اﻟ‬ selepas solat sama ada tahlil.

Dalilnya ialah hadis riwayat Bukhari 14 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas RA.14 ‫ن‬ ‫ ﻓَِﺈ‬،‫ﻚ‬ َ ِ‫ﺎدةٌ ﺑِ َﺬﻟ‬َ ‫َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ َﻋ‬ ْ ‫ش ﻋَﻠَﻰ َﻣ ْﻦ ﻟ‬ ُ ‫ﻮ‬ ‫ﺸ‬َ ُ‫ﻪُ ﻳ‬‫ت أَﻧ‬َ ‫ إِ ْن أ ََر ْد‬:ُ‫ﺎل ﻟَﻪ‬ ُ ‫ﻓَـﻴُـ َﻘ‬ Imam Al Ghazali (450H-505H) ُ‫ﻪ‬‫ت أَﻧ‬ َ ‫ إِ ْن أ ََر ْد‬،‫ﻳﺶ‬ ُ ‫ ْﺸ ِﻮ‬‫ال َﻋ ْﻨﻪُ اﻟﺘ‬ َ ‫ﺔُ َز‬‫ﺴﻨ‬  ‫ن َﻫ َﺬا ُﻫ َﻮ اﻟ‬ َ‫ َﻦ ﻟَﻪُ أ‬‫ْﻤ ْﺆِﻣ َﻦ إِ َذا ﺗَـﺒَـﻴ‬ ُ ‫اﻟ‬ ‫ﻀ ْﻲ َﻣﺎ‬ ِ ‫ْﻴﻦ إِ ْن ﻟَﻢ ﻳ ُﻜﻦ ﻓِ ْﻴ ِﻬﻢ ﻣﺴﺒﻮ ٌق ﻳـ ْﻘ‬‫ن اﻟْﻤﺼﻠ‬ ‫ ﻓَِﺈ‬،‫ﻠْﻴﻦ‬ ‫ﻮش َﻋﻠَﻰ اﻟْﻤﺼ‬ ‫ﺸ‬ َ ُْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ‫ﻳ‬ ،‫ـ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺸﺘَ ِﺮُﻛﻮ َن ﻓِ ِﻴﻪ‬‫ ِﻷَﻧ‬،‫اﻟﻮ ِاﻗ ُﻊ‬ َ ‫ﺼ ْﻮت َﻛ َﻤﺎ ُﻫ َﻮ‬ ِ  ‫ﻮش َﻋﻠَْﻴ ِﻬﻢ رﻓْﻊ اﻟ‬ ‫ﺸ‬ ُ َْ َ َ ُ‫ﻓَﺎﺗَﻪُ ﻓَـﻠَ ْﻦ ﻳ‬ ‫ش َﻋﻠَ ْﻴﻪِ ﻓَ َﻼ‬ ُ ‫ﻮ‬ ‫ﺸ‬ َ ُ‫ﺚ ﺗ‬ َ ‫ﻀ ْﻲ ﻓَِﺈ ْن َﻛﺎ َن ﻗَ ِﺮﻳﺒﺎً ِﻣ ْﻨ‬ ُ ‫ﻚ ﺑِ َﺤ ْﻴ‬ ِ ‫وإِ ْن َﻛﺎ َن ﻓِْﻴ ِﻬﻢ ﻣﺴﺒﻮ ٌق ﻳـ ْﻘ‬ َ ُْ َ ْ َ ً‫ َوإِ ْن َﻛﺎ َن ﺑَ ِﻌﻴﺪا‬،ُ‫ﺻ َﻼﺗُﻪ‬ ِ َ ‫ﺲ َﻋﻠَﻴﻪ‬  ِ ِ ُ ‫ﻮ‬ ‫ﺸ‬ َ ُ‫ ِﺬي ﻳ‬‫ْﺠ ْﻬ َﺮ اﻟ‬ َ ‫ﺗَ ْﺠ َﻬ ِﺮ اﻟ‬ ُ َ‫ش َﻋﻠ َْﻴﻪ ﻟﺌَﻼ ﺗَـﻠْﺒ‬ . Jawapannya: Menguatkan suara ketika berzikir selepas solat fardu adalah sunnah.hasanah dan sekiranya ia termasuk dalam perkara yang . Pertanyaan tuan tentang hukum menguatkan suara dengan berzikir selepas solat fardu dan gambarannya.‫اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ Maksudnya: Tidak semua perkara yang diadakan (baharu) Maksudnya: dilarang. Al Ghazali 2/3 44 161 .ً‫ﻚ ﺗَ ْﺸ ِﻮﻳﺸﺎ‬ َ ِ‫ن ﻓِﻲ َذﻟ‬ ِ‫ إ‬:‫ﺎل‬ َ َ‫ﻣﺎ َﻣ ْﻦ ﻗ‬ َ‫أ‬ dipandang keji oleh syarak maka ia adalah bid’ah yang keji. Semoga dalam pemeliharaan Allah SWT Ibnu Rajab Al Hambali (736H-795H) Surat tuan yang bertarikh bulan lalu telah sampai.‫ﺶ ﺑِ َﺠ ْﻬ ِﺮ َك‬ ِ ٌ ْ‫ﺼ َﻞ َﻋﻠَﻴﻪ ﺗَ ْﺸ ِﻮﻳ‬ ُ ‫ﻚ ﻓَـﻠَ ْﻦ ﻳَ ْﺤ‬ َ ‫ِﻣ ْﻨ‬ ،‫ات اﻟ َْﻤﻜْﺘُﻮﺑَ ِﺔ‬ ِ ‫ﺼﻠَﻮ‬ َ  ‫ْﻒ اﻟ‬ َ ‫ﺬ ْﻛ ِﺮ َﺧﻠ‬ ‫ت ﺑِﺎﻟ‬ ِ ‫ﺼﻮ‬ ْ  ‫ْﻊ اﻟ‬ُ ‫ﺔَ َرﻓ‬‫ﺴﻨ‬ ‫ن اﻟ‬ َ‫ ُﻦ أ‬‫َوﺑِ َﻤﺎ ذَ َﻛ ْﺮﻧَﺎ ﻳَـﺘَﺒَـﻴ‬ ‫ﺔً ﺛﺎﺑِﺘَﺔً َوﺗَـ ْﺮﻓَ ُﻊ‬‫د ُﺳﻨ‬ ‫ﻲ َﻋْﻨﻪُ ﺑﺪﻋﺔٌ ﺗُﻀﺎ‬ ‫اﻟﻤ ْﻨ ِﻬ‬ َ ‫ﻞ َﻣﺎ أُﺑْ ِﺪ‬ ‫ﺲ ُﻛ‬ َ ‫ ﺑَ ْﻞ‬،ُ‫ع َﻣﻨْ ِﻬﻴّﺎً َﻋﻨْﻪ‬ ‫َل اﷲَ ﺗَـﻌَﺎﻟﻰ‬ ُ ‫َﺳﺄ‬ ْ ‫ َوأ‬،‫ﻳﺢ‬ٍ ‫ﺻ ِﺮ‬َ ‫ﺻﺤ ْﻴ ٍﺢ َوَﻻ ﺑِﻨَﻈَ ٍﺮ‬ ِ ‫ﺺ‬ َ  َ‫ﻚ َﻻ ﺑِﻨ‬ َ ِ‫ض ﻟِ َﺬﻟ‬ ٌ ‫ﻪُ َﻻ ُﻣ َﻌﺎ ِر‬‫َوأَﻧ‬ َ ‫ﻟَْﻴ‬ ِ ِ  ‫ﺎﻓِﻊ واﻟﻌﻤﻞ اﻟ‬‫اﻟﻌﻠْﻢ اﻟﻨ‬ ِ ِ  ‫أﻣﺮاً ِﻣﻦ اﻟ‬ ‫ﺸ ْﺮ ِع‬ ‫ وﺻﻠﻰ‬،‫ﻴﺐ‬ ٌ ‫ﻳﺐ ُﻣﺠ‬ ٌ ‫ﻪُ ﻗَ ِﺮ‬‫ إِﻧ‬،‫ﺼﺎﻟ َﺢ‬ َ ََ َ َ َ ً‫أَ ْن ﻳَـ ْﺮُزﻗَـﻨَﺎ َﺟﻤ ْﻴﻌﺎ‬ . Al Aini 11/124 15 amalan menguatkan suara ketika berzikir selepas solat fardu Ihya Ulum Ad Din . sebaliknya yang dilarang itu ialah perkara bid’ah yang bercanggah dengan sunnah yang pasti dan membatalkan Daripada Muhammad Soleh Al Usaimin kepada saudara yang sesuatu perkara syarak. bahawa Umdatul Qari.15 mulia….

‬ﻓَـﻨَـ ُﻘ ُ‬ ‫ْﺠ ْﻬ ِﺮ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮِل ﺑِﺎﻟْﻐُ ُﺪ ‪‬و َو ْاﻵ َ‬ ‫َوﺧﻴ َﻔﺔً َو ُدو َن اﻟ َ‬ ‫ﺸﺮﻳﻌ ِﺔ ﻳ ُﺪ ‪‬ل َﻋ ِ‬ ‫ث ِﻣ ‪‬ﻤﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻪُ أَ ِ‬ ‫ﺒﺪﻋﺔ َﻣﺎ أُ ْﺣ ِﺪ َ‬ ‫اد ﺑِﺎﻟْ ِ‬ ‫ْﻒ‬‫ﻀ ‪‬ﺮﻋﺎً َو ِﺧ ْﻴـ َﻔﺔً ُﻫ َﻮ اﻟ ‪‬ﺬ ْي َﻛﺎ َن ﻳَ ْﺠ َﻬ ُﺮ ﺑِﺎﻟ ‪‬ﺬ ْﻛ ِﺮ َﺧﻠ َ‬ ‫أَ ْن ﻳَ ْﺬ ُﻛ َﺮ َرﺑ‪‬ﻪُ ﻓِﻲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ﺗَ َ‬ ‫ﻠﻴﻪ‪َ ،‬وأ ‪‬ﻣﺎ َﻣﺎ‬ ‫ﺻﻞٌ ﻓﻲ اﻟ ‪َ َ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫َواﻟْ ُﻤ َﺮ ُ‬ ‫اﷲ ِﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ‪ ،‬أ َْو ﻳَـ ْﻌﺘَ ِﻘ ُﺪ أَ ‪‬ن‬ ‫اﻟﻤﻜْﺘُﻮﺑ ِﺔ‪ ،‬ﻓَـ َﻬﻞ َﻫ َﺬا اﻟﻤ ْﺤﺘَ ‪‬ﺞ أَ ْﻋﻠَﻢ ﺑِﻤﺮ ِاد ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺑﺒﺪﻋﺔ‪ ،‬وإ ْن ﻛﺎ َن ﺑﺪﻋﺔً ﻟُﻐَﺔً‪.‬‬ ‫ﺎق ﻓِﻲ ﻗَـ ْﻮﻟِ ِﻪ "أ َْرﺑِﻌُﻮا َﻋﻠَﻰ أَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ُﻜ ْﻢ" ‪ ،‬ﻳَ ُﺪ ‪‬ل َﻋﻠَﻰ أَﻧ‪‬ـ ُﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا‬ ‫ﺴﻴَ َ‬ ‫ﺛُ ‪‬ﻢ إِ ‪‬ن اﻟ ‪‬‬ ‫ﺎل" ‪ :‬أ َْرﺑِﻌُﻮا َﻋﻠَﻰ‬ ‫ﺸ ‪‬ﻖ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻳَـﺘَ َﻜﻠ‪ُ ‬ﻔﻮﻧَﻪُ‪َ ،‬وﻟِ َﻬ َﺬا ﻗَ َ‬ ‫ﻳَـ ْﺮﻓَـﻌُﻮ َن َرﻓْﻌﺎً ﺑَﻠِ ْﻴﻐﺎً ﻳَ ُ‬ ‫ْﺠ ْﻬ ِﺮ ﺑِﺎﻟ ‪‬ﺬ ْﻛ ِﺮ ﺑَـ ْﻌ َﺪ‬ ‫أَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ُﻜﻢ" ‪ ،‬أَي‪ :‬ارﻓَـ ُﻘﻮا ﺑِﻬﺎ وَﻻ ﺗَﺠﻬ ُﺪوﻫﺎ‪ ،‬وﻟَﻴ ِ‬ ‫ﺲ ﻓﻲ اﻟ َ‬ ‫ْ ْ ْ َ َ َْ َْ َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ﺸ ‪‬ﻘﺔٌ َوَﻻ إِ ْﺟ َﻬﺎ ٌد‪.‬‬ ‫ﺲ‬ ‫‪‬‬ ‫أﺻ ٌﻞ ﻓﻲ اﻟ ‪‬‬ ‫ُ َُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ﺸ ْﺮ ِع ﻳَ ُﺪل َﻋﻠﻴﻪ ﻓَـﻠَْﻴ َ‬ ‫ﻛﺎ َن ﻟَﻪُ ْ‬ ‫َﻜ ْﻦ َﺧﺎﻟََﻔﻪُ‪ ،‬ﺛُ ‪‬ﻢ إِ ‪‬ن اﻵﻳَﺔَ ﻓِﻲ‬ ‫اد وﻟ ِ‬ ‫اﻟﻤ َﺮ َ َ‬‫ﺻﻠ‪‬ﻰ اﷲُ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ُ‬ ‫ﻮل َ‬ ‫اﻟ ‪‬ﺮ ُﺳ َ‬ ‫‪Maksudnya: Yang dimaksudkan dengan bid’ah ialah apa-apa‬‬ ‫ﺎل وﻟَﻴﺴ ْ ِ‬ ‫آﺧ ِﺮﻩِ ‪ :‬ﺑِﺎﻟْﻐُ ُﺪ ‪‬و و ْاﻵ َ ِ‬ ‫ِذ ْﻛ ِﺮ أ ‪َ‬وِل اﻟﻨـ‪‬ﻬﺎ ِر و ِ‬ ‫اﻟﻤ ْﺸ ُﺮو ِع‬ ‫ﺖ ﻓﻲ اﻟ ‪‬ﺬ ْﻛ ِﺮ َ‬ ‫ﺻ ََْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫‪yang dibuat tanpa ada dalil syariat yang menunjukkan‬‬ ‫اﻟﺠ ْﻬ ِﺮ اﻟﺒَﻠِ ِ‬ ‫ﻴﻎ‪. maka ia tidak‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﺠ ْﻬﺮ أَﻳْﻀﺎً ﺑَِﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ َ ‪‬‬ ‫ِ‬ ‫وأَ ‪‬ﻣﺎ ْ ِ‬ ‫ﺻﻠﻰ اﷲُ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" ‪:‬أَﻳ‪‬ـ َﻬﺎ اﻟﻨ ُ‬ ‫‪‬ﺎس‬ ‫ﺎج ُﻣ ْﻨﻜ ِﺮ َ َ‬ ‫اﺣﺘ َﺠ ُ‬ ‫‪dinamakan bid’ah dari segi syarak.‬‬‫ﺼ َﻼةِ َﻣ َ‬ ‫اﻟ ‪‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪45‬‬ .‬‬ ‫اﻟﺠ ْﻬ َﺮ ﻋَﻠَﻰ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ﺼﻠَﻮات‪َ ،‬وﻗَ ْﺪ َﺣ َﻤ َﻞ اﺑْ ُﻦ َﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗَـ ْﻔﺴْﻴ ِﺮﻩ َ‬ ‫ْﻒ اﻟ ‪ِ ‬‬ ‫َﺧﻠ َ‬ ‫‪kepadanya.‬ﻓَِﺈ ‪‬ن اﻟ‪ِ ‬ﺬ ْي ﻗَ َ‬ ‫اﻟﺤ ِﺪ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أ َْرﺑِﻌُﻮا َﻋﻠَﻰ أَﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜ ْﻢ " َ‬ ‫‪bid’ah dari segi bahasa. walaupun ia adalah‬‬ ‫‪‬ﺎس أ َْرﺑِﻌُﻮا ﻋَﻠَﻰ‬ ‫ﺎل" ‪:‬أَﻳ‪‬ـ َﻬﺎ اﻟﻨ ُ‬ ‫ﻳﺚ‪. ‫ﻚ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﻬ ِﺪ اﻟﻨ‪‬ﺒِﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ‫ﺼ َﺤﺎﺑَﺔُ ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َن ذَﻟِ َ‬ ‫َوﺗَـ ْﻘ ِﺮﻳْ ِﺮﻩِ‪َ ،‬وَﻛﺎ َن اﻟ ‪‬‬ ‫ﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﻢ اﻟ ‪‬ﺮ ُﺳ ِ‬ ‫ﻚ ﻓَـ َﻌﻠِ ُﻤﻮﻩُ ﺑِﺘَـ ْﻌﻠِ ِ‬‫ﻴﻤ ِﻬ ْﻢ إﻳ‪‬ﺎﻩُ‪َ ،‬وﻳُِﻘ ‪‬ﺮ ُﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ذَﻟِ َ‬ ‫ﺑـ ْﻌ َﺪ ﺗَـ ْﻌﻠِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺎﻫ ْﻢ‪َ ،‬و َﻋ ِﻤﻠُ ْﻮا َوأﻗَـ ‪‬ﺮُﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َذﻟ َ‬ ‫َﻢ ﻳُـ ْﻨﻜ ْﺮﻩُ‬‫اﻟﻌ َﻤ ِﻞ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟﻌﻠ ِْﻢ ﺑِﻪ َوﻟ ْ‬ ‫ﻚ َ‬ ‫وﺳﻠﻢ إﻳ‪ُ ‬‬ ‫َﻋﻠ َْﻴ ِﻬ ْﻢ"‬ ‫ﻀ ‪‬ﺮﻋﺎً‬ ‫ﻚ ﺗَ َ‬ ‫ﻚ ِﻓﻲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ َ‬ ‫اﻟﺠ ْﻬ َﺮ ﺑَِﻘﻮﻟِ ِﻪ ﺗَـ َﻌﺎﻟَﻰ ‪َ :‬واذْ ُﻛ ْﺮ َرﺑ‪َ ‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺎج ُﻣ ْﻨﻜ ِﺮ َ‬ ‫وأَ ‪‬ﻣﺎ ْ ِ‬ ‫اﺣﺘ َﺠ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ﺻِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻮل ﻟَﻪُ‪ :‬إِ ‪‬ن اﻟ ‪‬ﺬي أُﻣ َﺮ‬ ‫ﺎل‪ .‬‬ ‫ِ‬ ‫ﺼﻠَﻮ ِ‬ ‫أَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ُﻜ ْﻢ"‪ُ ،‬ﻫ َﻮ اﻟ‪ِ ‬ﺬي َﻛﺎ َن ﻳَ ْﺠ َﻬ ُﺮ ﺑِﺎﻟ ‪‬ﺬ ْﻛ ِﺮ َﺧﻠ َ‬ ‫ات اﻟ َْﻤﻜْﺘُﻮﺑَﺔ‪ ،‬ﻓَـ َﻬ َﺬا ﻟَﻪُ‬ ‫ْﻒ اﻟ ‪َ ‬‬ ‫)‪Ibnu Al Arabi (543H‬‬ ‫ﻮص ُﻛﻞ‪ِ ‬ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻓِﻲ‬ ‫‪‬ﺼ ُ‬ ‫اك ﻟَﻪُ ﻣﺤﻞ‪ ،‬وﺗَﻤﺎم اﻟ ِ‬ ‫ْﻤﺘَﺎﺑَـ َﻌﺔ أَ ْن ﺗُ ْﺴﺘَـ ْﻌ َﻤ َﻞ اﻟﻨ ُ‬‫َﻣ َﺤﻞ‪َ ،‬وذَ َ َ َ َ َ ُ ُ‬ ‫َﻣ َﺤﻠ‪ِ ‬ﻪ‪. Adapun jika sesuatu perbuatan itu memiliki dasar‬‬ ‫‪syariat yang menunjukkan kepadanya.

Dilantik sebagai mufti Arab Saudi sejak‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫‪tahun 1414H. ‫ث ﻣ ْﺬﻣﻮﻣ ْﻴ ِﻦ ﻟِﻠَ ْﻔ ِﻆ ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ وﻣ ْﺤ َﺪ ٍ‬ ‫ث َوﻻ َﻣ َﻌﺎﻧِﻴ ِﻬ َﻤﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﺠ ْﻬ ِﺮ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺻﻞ‪ ،‬وﺳﺆاﻟﻜﻢ ﻋﻦ‪ُ :‬ﺣﻜ ِ‬ ‫َُ‬ ‫واﻟﻤ ْﺤ َﺪ ُ َ ُ َ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺒﺪﻋﺔُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْﻢ َ‬ ‫ﺛﺎت َﻣﺎ َد َﻋﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺴﻨ‪‬ﺔَ وﻳ َﺬم‪ِ ‬ﻣﻦ اﻟﻤ ْﺤ َﺪ ِ‬ ‫َوإﻧ‪َ ‬ﻤﺎ ﻳُ َﺬ ‪‬م ِﻣ َﻦ اﻟﺒِ ْﺪ َﻋ ِﺔ َﻣﺎ ﻳُ َﺨﺎﻟِ ُ‬ ‫ﻮرﺗِِﻪ‪. akan tetapi bid’ah yang‬‬ ‫ﻚ إ َذا‬ ‫ﺼ َﺮﻓُـ ْﻮا ﺑِ َﺬﻟِ َ‬ ‫ﺖ أ ْﻋﻠَ ُﻢ إ َذا اﻧْ َ‬ ‫َﻋ ْﻬ ِﺪ اﻟﻨ‪‬ﺒِﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل‪َ " :‬وُﻛ ْﻨ ُ‬ ‫أﺣ ِﺎدﻳﺚ‬ ‫ﺳ ِﻤﻌﺘﻪ "‪ ،‬ورواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤ ُﺪ وأﺑﻮ َداود‪ ،‬وﻫ َﺬا اﻟﺤ ِﺪ ُ ِ‬ ‫ﻳﺚ ﻣ ْﻦ َ‬ ‫‪dicela ialah apa-apa yang bertentangan dengan sunnah dan‬‬ ‫‪muhdas yang dicela ialah apa-apa yang membawa kepada‬‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ ُ َ ََ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ‬ ‫اﻟﻤ ِﻐ َﻴﺮةِ ﺑ ِﻦ ُﺷ ْﻌﺒَﺔ َرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗَ َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫اﻟﻌﻤ َﺪةِ‪ ،‬وﻓِﻲ اﻟ ‪ِ ‬‬ ‫‪kesesatan.‬‬ ‫ﺻَ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﻤﻜْﺘُﻮﺑَﺔ َو ُ‬ ‫ﺑِﺎﻟ ‪‬ﺬ ْﻛ ِﺮ ﺑـ ْﻌ َﺪ اﻟ ‪ِ ‬‬ ‫ﺼﻠَ َﻮات َ‬ ‫ﻒ اﻟ ‪ُ َ ُ َ ‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﻤ ْﻜﺘُﻮﺑَﺔ ُﺳﻨ‪‬ﺔٌ‪َ ،‬د ‪‬ل َﻋﻠَ َﻴﻬﺎ َﻣﺎ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﺠ ْﻬ َﺮ ﺑِﺎﻟ ‪‬ﺬ ْﻛ ِﺮ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟ ‪‬‬ ‫ﻀﻼﻟَ ِﺔ‬‫اﻟ ‪‬‬ ‫ﺼﻠَ َﻮات َ‬ ‫اب‪ :‬أ ‪‬ن َ‬ ‫ﺎﻟﺠ َﻮ ُ‬‫ﻓَ َ‬ ‫اﷲ ﺑ ِﻦ َﻋﺒ‪ِ ٍ ‬‬ ‫ﻳﺚ َﻋ ْﺒ ِﺪ ِ‬ ‫رواﻩُ اﻟﺒ َﺨﺎ ِري ِﻣﻦ ﺣ ِﺪ ِ‬ ‫ﺎس َرﺿ َﻲ اﷲُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ أ ‪‬ن َرﻓ َ‬ ‫ْﻊ‬ ‫ْ َ‬ ‫ََ ُ‬ ‫)‪Maksudnya: Bukanlah bid’ah atau muhdas (perkara baharu‬‬ ‫اﻟﻤﻜْﺘُﻮﺑَِﺔ َﻛﺎ َن َﻋﻠَﻰ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟ ‪ِ ‬‬ ‫‪kedua-duanya tercela kerana perkataan bid’ah dan muhdas‬‬ ‫س ﻣ َﻦ َ‬ ‫ف اﻟﻨ‪‬ﺎ ُ‬ ‫ﺼ ِﺮ ُ‬ ‫ﺼﻮت ﺑِﺎﻟ ‪‬ﺬ ْﻛ ِﺮ ﺣ ْﻴ َﻦ ﻳَـ ْﻨ َ‬ ‫‪dan bukan juga makna keduanya.‬‬ ‫ﻴﺢ واﻟﺘ‪‬ﺤ ِﻤ ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬ﺴﺒِ ِ َ ْ‬ ‫ﺎل َﻻ َﺟ ْﻬ َﺮ ﻓﻲ اﻟﺘ ْ‬ ‫ف اﻟ ‪‬ﺮ ‪‬د َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ ﻗَ َ‬ ‫َوﺑِ َﻬ َﺬا ﻳُـ ْﻌ َﺮ ُ‬ ‫ﻒ ﻳَ ُﻜﻮ ُن اﻟ ‪‬‬ ‫ﺸ ْﻲءُ‬ ‫ﻚ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔٌ ﻓَـ َﻘ ْﺪ أ ْﺧﻄَﺄَ‪ ،‬ﻓَ َﻜ ْﻴ َ‬ ‫اﻟﺠ ْﻬ َﺮ ﺑِ َﺬﻟِ َ‬‫ﺎل‪ :‬إ ‪‬ن َ‬ ‫َوأ ‪‬ﻣﺎ َﻣ ْﻦ ﻗَ َ‬ ‫ﺎل اﻟ ‪‬‬ ‫ﻮد ﻓِﻲ َﻋ ْﻬ ِﺪ اﻟﻨ‪‬ﺒِﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔً؟! ﻗَ َ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Beliau merupakan seorang ulamak besar negara Arab Saudi.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪159‬‬ . keilmuannya mendapat‬‬ ‫ﻚ َﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ِﻣﻦ ﻓِﻌﻠِﻪِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺖ ذَﻟ َ‬ ‫ﺑ ِﻦ َﺳ ْﺤ َﻤﺎ َن رﺣﻤﻪ اﷲ‪" :‬ﺛَـﺒَ َ‬ ‫‪pengiktirafan dunia Islam.‬‬ ‫ﻠﻴﻤﺎ ُن‬‫ﺦ ُﺳ َ‬ ‫ﺸ ْﻴ ُ‬ ‫اﻟﻤ ْﻌ ُﻬ ُ‬ ‫َ‬ ‫‪Walaupun buta sejak berusia 20 tahun.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻟَﻪُ "اﻟﺤﺪﻳﺚ‪َ ،‬وَﻻ ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ اﻟ َﻘ َ‬ ‫َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮ َ‬ ‫اﷲ َو َﺟ َﻤﺎﻋَﺔٌ ِﻣ َﻦ‬ ‫ﺦ اﻹﺳ َﻼِم اﺑﻦ ﺗَـ ْﻴ ِﻤﻴ‪‬ﺔَ رﺣﻤﻪ ِ‬ ‫ﻚ َﺷﻴْ ُ ْ ْ ُ‬ ‫اﻟﺠ ْﻬ َﺮ ﺑِ َﺬﻟِ َ‬ ‫ﺎر َ‬ ‫َوﻗَ ْﺪ ا ْﺧﺘَ َ‬ ‫اﻟﻤ ِﻐ َﻴﺮةِ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺎل‪:‬‬ ‫ﻴﺤﻴ ِﻦ ﻣ ْﻦ َﺣﺪﻳﺚ ُ‬ ‫ﺼﺤ َ‬ ‫ُْ َ‬ ‫ﺼﻼةَ" ‪َ:‬ﻻ إﻟَﻪَ ‪‬إﻻ اﷲُ‬ ‫ﻀﻰ اﻟ ‪‬‬ ‫ﻮل إذَا ﻗَ َ‬ ‫ﺖ اﻟﻨ‪‬ﺒِ ‪‬ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳَـ ُﻘ ُ‬ ‫َﺳ ِﻤ ْﻌ ُ‬ ‫ﻮل ‪‬إﻻ إذَا َﺟ َﻬ َﺮ ﺑِ ِﻪ اﻟ َﻘﺎﺋِ ُﻞ‪.‬‬ ‫ﺎس َو ُ‬ ‫ﻒ‪ ،‬ﻟِ َﺤ ِﺪﻳﺜَ ْﻲ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒ‪ٍ ‬‬ ‫ﻒ واﻟ َﺨﻠَ ِ‬ ‫ﺴﻠَ َ‬ ‫اﻟ ‪ِ ‬‬ ‫‪Ulamak Kontemporari‬‬ ‫ﺼ َﻼةِ َﺳ َﻮاءٌ َﻛﺎ َن ﺗَـ ْﻬﻠِﻴﻼً‪ ،‬أ َْو‬ ‫ﺎم ﻓِﻲ ُﻛ ‪‬ﻞ ِذ ْﻛ ٍﺮ َﻣ ْﺸ ُﺮوٍع ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟ ‪‬‬ ‫اﻟﺠ ْﻬ ُﺮ َﻋ ٌ‬ ‫َو َ‬ ‫َﻢ ﻳَ ِﺮ ْد َﻋﻦ اﻟﻨ‪‬ﺒِ ‪‬ﻲ‬ ‫ِ ِ ِ ِ ِ‬ ‫ﺗَ ْﺴﺒِْﻴﺤﺎً‪ ،‬أَ ْو ﺗَ ْﻜﺒِﻴﺮاً‪ْ ،‬أو ﺗَ ْﺤﻤﻴﺪاً ﻟﻌُ ُﻤﻮم َﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس‪َ ،‬وﻟ ْ‬ ‫‪Abdul Aziz bin Baz16‬‬ ‫ﻴﻞ وﻏَْﻴ ِﺮﻩِ‪ ،‬ﺑﻞ ﺟﺎء ﻓِﻲ ﺣ ِﺪ ِ‬ ‫ﻳﻖ ﺑـﻴﻦ اﻟﺘـ ْ ِ‬ ‫ﻳﺚ اﺑْ ِﻦ‬ ‫َْ َ َ َ‬ ‫‪‬ﻬﻠ ِ َ‬ ‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺘ‪‬ـ ْﻔ ِﺮ ُ َ ْ َ‬ ‫ﺻ َﻼةِ اﻟﻨ‪‬ﺒِﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑِﺎﻟﺘ ْ‬ ‫‪‬ﻜﺒِﻴ ِﺮ‪،‬‬ ‫ﺎء َ‬ ‫ﻀَ‬ ‫ﺎس أﻧ‪‬ـ ُﻬ ْﻢ ﻳَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮ َن اﻧْ ِﻘ َ‬ ‫َﻋﺒ‪ٍ ‬‬ ‫ﻴﺪ َواﻟﺘ‪ْ ‬ﻜﺒِﻴ ِﺮ‪. Meninggal dunia pada tahun 1999.

 ‫ﺟﺎء ﺑِﻬﺎ اﻟ‬ َ ِ‫ ِﻫ َﻲ اﻟﻌ‬:ُ‫اﻟﺒﺪﻋﺔ‬ 3 surah Al Maidah yang disebutkan sebelum ini. ada yang mengelak daripada hadir ke masjid dan menganggap lebih baik solat ‫ َﻬﺎ‬‫ع ُﻛﻠ‬ َ ‫ن اﻟﺒِ َﺪ‬ ‫اب أ‬ ُ ‫ﺼ َﻮ‬  ‫ اﻟ‬،‫ﻴﺢ‬ٍ ‫ﺻ ِﺤ‬ ِ َ ‫ـ ْﻘﺴ ْﻴ ُﻢ ﻏَْﻴـ ُﺮ‬‫ﺒﺎﺣﺔ ﻫﺬا اﻟﺘ‬ ٍ ‫ ٍﺔ وﻣ‬‫وﻣﺴﺘﺤﺒ‬ َ َُ َ َْ َُ bersendirian atau berjemaah di rumah. Mari kita lihat fatwa yang diberikan oleh Syeikh Muhammad Soleh al-Usaimin Maksudnya: Bid’ah ialah ibadat yang baharu yang tidak dalam perkara ini.ٌ‫ﻮﻋﺔ‬ َ ُ‫ َﻬﺎ َﻣ ْﻤﻨ‬‫َوُﻛﻠ‬ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ‫ﺎس اﻟﺒﺪﻋﺔَ إﻟﻰ و‬ sedang bersolat atau amalan lain...Hukum Menguatkan (Menyaringkan) Suara Ketika Berzikir Selepas Solat :‫ﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ُ ‫ َوﻳَـ ُﻘ‬.‫ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬. Bahkan ada segelintir ustaz sanggup merampas pembesar suara daripada imam yang 17  ‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ‬‫ﺻﻠ‬ َ .(‫ﺲ َﻋﻠ َْﻴﻪ أ َْﻣ ُﺮﻧَﺎ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َرد‬ ‫ﺎس‬ َ ‫ ) َﻣ ْﻦ ﻋَﻤ َﻞ َﻋ َﻤ ًﻼ ﻟ َْﻴ‬:‫َو َﺳﻠ َﻢ‬ faham sunnah Rasulullah SAW dan mereka telah melakukan ، ٌ‫ َﻬﺎ ُﻣ ْﻨ َﻜ َﺮة‬‫ َوُﻛﻠ‬،ٌ‫ﻘﺎل ﻟَ َﻬﺎ ﺑﺪﻋﺔ‬ ُ ُ‫ ﻳ‬،‫أﺳﺎس ﻟَﻬﺎ‬ ‫ات اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ِ ‫ﺎد‬ ِ ‫ ِﻣﻦ‬،‫ﺪﻳ ِﻦ‬ ‫ﻓِﻲ اﻟ‬ َ َ‫اﻟﻌﺒ‬ amalan bid’ah yang mengganggu jemaah lain yang mungkin َ ٍ‫ﺮﻣ ٍﺔ وﻣ ْﻜﺮوﻩ‬ ‫اﺟﺒ ٍﺔ وﻣﺤ‬ ِ ِ ‫ﺾ اﻟﻨ‬ ِ ‫ﻣﺎ ﺗَـ ْﻘ ِﺴ ْﻴ ُﻢ ﺑَـ ْﻌ‬ ‫ أ‬.(‫ُﻣ ْﺤ َﺪﺛَﺎﺗُـ َﻬﺎ‬ S ‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ‬‫ﺻﻠ‬ ُ ُ‫ َوﻳَـﻘ‬. ‫ﺻﺎﻟِﺢ اﻟﻌُﺜﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻷخ اﻟﻤﻜﺮم‬ ٍ ِ َ ‫ﻤﺪ‬ ‫ﻣ ْﻦ ُﻣ َﺤ‬ . ِ ِ ِ  Imam-imam yang membaca zikir ini secara kuat tidak ُ ‫ ﻓَﺎﻟْﺒ ْﺪ َﻋﺔُ َﻣﺎ أَ ْﺣ َﺪﺛَﻪُ اﻟﻨ‬. dibawa syariat.(‫ﺲ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َرد‬ ِ َ ‫)ﻣﻦ أَﺣ َﺪ‬ ebahagian umat Islam menganggap amalan membaca َ ‫ﻮل‬ َ ‫ث ﻓﻲ أَ ْﻣ ِﺮﻧَﺎ َﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻟَْﻴ‬ ْ َْ zikir selepas solat. tidak ada pembahagian padanya (sama ada baik atau ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ buruk: penulis) kerana Nabi SAW telah bersabda: Semua perkara baharu adalah bid’ah dan setiap bid’ah itu sesat.‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬ 17 ‫فتاوى نور على الدرب‬ http://www.net/fatawa/fatawaDetails.‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﺿﻼﻟَﺔٌ؛ َﻛ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟَﻪُ اﻟﻨ‬ َ membaca zikir secara kuat selepas solat. ُ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ َ َ َ ‫ﺮ ْاﻷ ُُﻣﻮِر‬ ‫ﻤ ٍﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َو َﺷ‬ ‫ي ُﻣ َﺤ‬ ُ ‫ َو َﺧ ْﻴـ َﺮ اﻟ َْﻬ ْﺪ ِي َﻫ ْﺪ‬، ‫اﷲ‬ ِ 2.‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ ﻟ َﻘ ْﻮِل اﻟﻨ‬،ٌ‫ﺿﻼﻟَﺔ‬ َ ‫ﻬﺎ‬‫ ُﻛﻠ‬،‫ﺎم‬ ٌ‫ﺴ‬ َ ْ‫ َﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻗ‬،ٌ‫ﺿﻼﻟَﺔ‬ َ ‫ﻞ اﻟﺒِ َﺪ ِع‬ ‫َوُﻛ‬ sahabat dijadikan rujukan insya Allah tidak akan timbul perbalahan dan persengketaan sesama umat Islam walaupun ‫ﻮل َﻫﺬا‬ َ ‫ﻞ ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ‬ ‫ َوُﻛ‬، ٌ‫ﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪﺛَ ٍﺔ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ‬ ‫ ) َوُﻛ‬:. .(ٌ‫ﺿ َﻼﻟَﺔ‬ mungkin ada yang berpendapat lebih afdal mengikuti zikir ‫ﻛﻼم‬ ِ ِ ‫ن َﺧْﻴـﺮ‬ ‫ ﻓﺈ‬:‫ﻣﺎ ﺑـ ْﻌ ُﺪ‬ ‫ )أ‬:‫ﻢ‬‫ﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋَﻠﻴﻪ وﺳﻠ‬ ُ ‫ ﻳَـ ُﻘ‬،‫ﻓِﻲ ُﺧﻄَﺒِ ِﻪ‬ ma’tsur. Semua bid’ah adalah sesat.‫ َﻢ‬‫َﻋﻠَ ِﻴﻪ َو َﺳﻠ‬ ُ ‫ َوﻛﺎ َن ﻳَـ ُﻘ‬.alifta.aspx?BookID=5&View= Page&PageNo=3&PageID=273 158 47 . Sebahagian daripada mereka yang agak fanatik dengan pendapat ini. Ia dinamakan bid’ah. wajib dilakukan secara perlahan.(ٌ‫ﺿ َﻼﻟَﺔ‬ َ ‫ﻞ ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ‬ ‫ ) َوُﻛ‬:‫ﻮل‬ ُ ‫ وﻳَـ ُﻘ‬. Benarkah ، ٌ‫ﻘﺎل ﻟَﻬﺎ ﺑﺪﻋﺔ‬ ُ ُ‫ ﻳ‬،ُ‫ﺸ ْﺮع‬ tuduhan ini? Jika perbincangan berkaitan hukum penambahan َ ‫ اﻟﺘﻲ َﻣﺎ‬،ُ‫اﻟﻤ ْﺤ َﺪﺛَﺔ‬ ُ ُ‫ﺒﺎدة‬ ِ ِ zikir ma’tsur dan penambahan yang dilakukan oleh para ُ‫ﻰ اﷲ‬‫ﺻﻠ‬َ .

dalamnya. 2. tahmid ke zikir dinamakan bid’ah. penambahan sebegini sebagai bid’ah. Baginda berkata lagi: Sesiapa yang melakukan ternyata lebih panjang dan terdapat pengubahsuaian di amalan yang bukan daripada ajaran kami ianya tertolak. amalan ini diamalkan oleh umat Islam di Sesungguhnya sebaik-baik ucapan ialah kalam Allah.Baginda selalu bersabda dalam khutbahnya. Yang benarnya ialah semua bid’ah adalah sesat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Alasannya ialah Nabi 3. Baginya semua pandangan lain adalah salah dan tidak yang menambah zikir yang diajar oleh Nabi SAW bukan benar.: Amma Baad. Beliau berpegang terhadap makna zahir sabda nabi ُ‫ﻪ‬‫ﻻ اﻟﻠ‬ِ‫أﺻﻴﻼً َﻻ إِﻟَﻪَ إ‬ َ َ ُ ‫اﻟﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠﻪ َﻛﺜﻴﺮاً َو ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن‬ َ ‫ﺒﻴﺮا َو‬ ً ‫اﷲُ أ ْﻛﺒَﺮ َﻛ‬ berkenaan bid’ah. semuanya dilarang. seterusnya ada tambahan zikir iaitu ucapan: Adapun pembahagian yang dibuat oleh sesetengah orang. Oleh itu bid’ah ialah apa yang diada-adakan oleh manusia dalam agama iaitu ibadat yang tidak ada asas. baharu dalam agama kami yang bukan daripadanya adalah Kedua: Zikir ‫ اللھم أنت السالم‬yang diamalkan oleh umat Islam tertolak. Orang-orang 4. Oleh itu beliau menghukum semua ُ ‫ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻳُ ْﺤﻴِﻰ َوﻳُ ِﻤ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻴﺖ َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ‬ َ ‫ْﻚ َوﻟَﻪُ اﻟ‬ َ ‫َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮ‬ ُ ‫ ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠ‬، ُ‫ﻳﻚ ﻟَﻪ‬ bid’ah adalah mungkar dan terlarang. Jika diteliti. Baginda hanyalah ucapan ‫ أستغفر ﷲ‬sebanyak 3 kali sedangkan umat bersabda: Barangsiapa yang mengada-adakan perkara Islam menambah ucapan itu lebih panjang. makruh. Beliau tidak menerima pembahagian sebarang ‫َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﻳ ٍﺮ‬ pembahagian seperti yang dilakukan oleh para ulamak. Pertama: Ucapan istighfar yang tersebut di dalam hadis Baginda bersabda lagi: Semua bid’ah adalah sesat. maka Ketiga: Sebelum berpindah dari tasbih. Beliau menolak adanya bid’ah hasanah. SAW tidak pernah melakukan zikir sedemikian. semuanya mungkar. baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad SAW dan seburuk- buruk perkara ialah perkara baharu yang diada-adakan. haram. sebaik. Bahkan baginya semua perkara baharu adalah Sesetengah penceramah salafi menghukum semua bid’ah. terdapat bid’ah wajib. sekadar melakukan amalan bid’ah dhalalah bahkan mereka sebenarnya tidak yakin kesempurnaan agama berdasarkan ayat 48 157 . sunat dan harus ً‫اﷲ َوﺑِ َﺤ ْﻤ ِﺪﻩِ َداﺋِﻤﺎً أﺑَﺪا‬ ِ ‫ﺳ ْﺒﺤﺎ َن‬ َ ُ adalah tidak benar. Malaysia dengan beberapa pengubahsuaian dan penambahan. ‫ﺎل َوﻧِ ْﻌ َﻤ ٍﺔ‬ ٍ ‫ﻞ َﺣ‬ ‫ﺎل وﻓِﻲ ُﻛ‬ ٍ ِِ َ ‫ﻞ َﺣ‬ ‫اﻟﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠﻪ َﻋﻠﻰ ُﻛ‬ َ Nota ِ ‫اﷲ ﺑ ْﻜﺮةً و‬ ِ ِ 1.

‫ِ‬ ‫اﻟﺠﻼل واﻹﻛﺮ ِام‬ ‫ﺖ ﻳَﺎذا‬ ‫ﻼم ‪ ،‬ﺗﺒﺎرْﻛ َ‬ ‫ﺴﻼم ‪ِ ،‬‬ ‫اﻟﻠ‪ُ ‬ﻬ ‪‬ﻢ أَﻧْ َ‬ ‫)‪Muhammad bin Soleh Al-Usaimin18 (1929-2001M‬‬ ‫ﺴ ُ‬‫ﻨﻚ اﻟ ‪‬‬ ‫وﻣ َ‬ ‫ﺖ اﻟ ‪ُ ‬‬ ‫‪Dikatakan kepada Imam Auza’ie yang merupakan salah‬‬ ‫‪seorang perawi hadis ini.‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪49‬‬ .‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪Seorang ulamak besar negara Arab Saudi. Beliau mengarang‬‬ ‫‪lebih 20 buah buku agama kebanyakkannya dalam bidang akidah‬‬ ‫‪Riwayat Muslim‬‬ ‫‪dan hadis. “bagaimana istighfar tersebut? Dia‬‬ ‫‪berkata:‬‬ ‫َﺳﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ‪‬ﻪَ‬ ‫ﻔﺮ اﻟﻠ‪‬ﻪَ ‪ ،‬أ ْ‬ ‫َﺳﺘَـ ْﻐ ُ‬ ‫أْ‬ ‫‪Riwayat Muslim‬‬ ‫اﻟﺒﺪﻋﺔ َوَﻣﺎ ِﻫ َﻲ َ‬ ‫ﺿﻮاﺑِﻄُ َﻬﺎ؟‬ ‫ِ‬ ‫َﻣﺎ ُﻫ َﻮ َﻣ ْﻌﻨَﻰ‬ ‫ﺻﻠ‪‬ﻰ اﻟﻠ‪‬ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻳَـ ُﻘ ُ‬ ‫ﺖ رﺳ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ‪ ،‬ﻗَ َ‬ ‫ﺖ ﻓَـ ُﻘ ْﻞ‪:‬‬‫اﻟﺒﺪﻋﺔُ َﺷ ْﺮﻋﺎً ﺿﺎﺑِﻄَُﻬﺎ‪" :‬اﻟﺘ‪‬ـ َﻌﺒ‪ُ ‬ﺪ ﻟِﻠّ ِﻪ ﺑِﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَ ْﺸ َﺮ ْﻋﻪُ اﷲُ"‪َ ،‬وإ ْن ِﺷ ْﺌ َ‬ ‫ﻮل " ‪َ :‬ﻣ ْﻦ‬ ‫ﻮل اﻟﻠ‪‬ﻪ َ‬ ‫ﺎل ‪َ :‬ﺳﻤ ْﻌ ُ َ ُ‬ ‫اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠ‪‬ﻰ اﷲ َﻋﻠ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻴﻦ ‪َ ،‬و َﺣ ِﻤ َﺪ ﺛََﻼﺛًﺎ‬ ‫ِ‬ ‫ﻴﻦ ‪َ ،‬وَﻛﺒ‪‬ـ َﺮ ﺛََﻼﺛًﺎ َوﺛََﻼﺛ َ‬ ‫ِ‬ ‫ﺻ َﻼة ﺛََﻼﺛًﺎ َوﺛََﻼﺛ َ‬ ‫ٍ‬ ‫َﺳﺒ‪َ ‬ﺢ ُدﺑُـ َﺮ ُﻛ ‪‬ﻞ َ‬ ‫َﻴﻪ َو َﺳﻠ‪َ ‬ﻢ ‪َ ،‬وﻻ ُﺧﻠَﻔﺎ ُؤﻩُ‬ ‫ُ‬ ‫ﺲ َﻋﻠﻴﻪ ‪َ ‬‬ ‫"اﻟﺘ‪‬ـ َﻌﺒ‪ُ ‬ﺪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑ َﻤﺎ ﻟَْﻴ َ‬ ‫ْﻚ‬‫ْﻤﻠ ُ‬ ‫ﻳﻚ ﻟَﻪُ ‪ ،‬ﻟَﻪُ اﻟ ُ‬ ‫ﺎم اﻟ ِْﻤﺎﺋَ ِﺔ ‪َ :‬ﻻ إِﻟَﻪَ إِ‪‬ﻻ اﻟﻠ‪‬ﻪُ َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮ َ‬ ‫ﺎل ﺗَ َﻤ َ‬ ‫ﻴﻦ ‪َ ،‬وﻗَ َ‬ ‫ِ‬ ‫َوﺛََﻼﺛ َ‬ ‫اﻷو ُل َﻣﺄ ُﺧﻮذٌ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮﻟِ ِﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ ":‬أ َْم ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺷ َﺮَﻛﺎءُ َﺷ َﺮﻋُﻮا‬ ‫ﻳﻒ ‪‬‬ ‫اﺷ ُﺪو َن"‪ ،‬ﻓَﺎﻟﺘ‪‬ـ ْﻌﺮ ُ‬‫اﻟﺮ ِ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺖ َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ‪‬ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﻳ ٍﺮ ‪ ،‬ﻏَ َﻔ َﺮ اﻟﻠ‪‬ﻪُ ﻟَﻪُ َﻣﺎ َﻋ ِﻤ َﻞ‬ ‫ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻳُ ْﺤﻴِﻰ َوﻳُ ِﻤ ُ‬ ‫َوﻟَﻪُ اﻟ َ‬ ‫ﻳﻒ اﻟﺜ‪‬ﺎﻧِﻲ َﻣﺄ ُﺧﻮذٌ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮِل اﻟﻨ‪‬ﺒِ ‪‬ﻲ‬ ‫َﻢ ﻳَﺄْذَن ﺑِ ِﻪ اﻟﻠ‪‬ﻪُ " ‪َ ،‬واﻟﺘ‪‬ـ ْﻌ ِﺮ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ﻟ َُﻬﻢ ﻣ َﻦ اﻟﺪ‪‬ﻳ ِﻦ َﻣﺎ ﻟ ْ‬ ‫ﺖ ذُﻧُﻮﺑُﻪُ ِﻣﺜْ َﻞ َزﺑَ ِﺪ اﻟْﺒَ ْﺤ ِﺮ"‬ ‫َوإِ ْن َﻛﺎﻧَ ْ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫َﻴﻪ وﺳﻠ‪‬ﻢ" ‪َ :‬ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ﺑِﺴﻨ‪‬ﺘِﻲ وﺳﻨ ِ‪‬ﺔ اﻟْ ُﺨﻠََﻔ ِﺎء اﻟْﻤ ْﻬ ِﺪﻳ‪‬ﻴﻦ ‪ِ ِ ‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‪‬‬ ‫اﻟﺮاﺷﺪ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ ْ ُ َُ‬ ‫ﺻﻠﻰ اﷲُ َﻋﻠ َ َ َ‬ ‫‪Maksudnya: Daripada Abu Hurairah RA. bertakbir 33 kali dan‬‬ ‫ﺸ ْﻲ ٍء ﻟَ ْﻢ ﻳَ ْﺸ َﺮ ْﻋﻪُ اﷲُ‪ْ ،‬أو‬ ‫ﺿ َﻼﻟَﺔٌ" ﻓَ ُﻜ ‪‬ﻞ َﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻌﺒ‪َ ‬ﺪ ﻟِﻠّ ِﻪ ﺑِ َ‬ ‫ُﻣ ْﺤ َﺪﺛٍَﺔ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔٌ َوُﻛ ‪‬ﻞ ﺑِ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َ‬ ‫‪bertahmid 33 kali dan dia berkata mencukupkan 100 kali‬‬ ‫اﻟﺮ ِ‬ ‫ﻠﻴﻪ اﻟﻨ‪‬ﺒِ ‪‬ﻲ ﺻﻠ‪‬ﻰ اﷲ َﻋﻠ ِ‬ ‫ﺸﻲ ٍء ﻟَﻢ ﻳ ُﻜﻦ َﻋ ِ‬ ‫اﺷ ُﺪو َن ﻓَـ ُﻬ َﻮ‬‫َﻴﻪ َو َﺳﻠ‪َ ‬ﻢ َو ُﺧﻠَ َﻔﺎ ُؤﻩُ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ﺑِ َ ْ ْ َ ْ‬ ‫ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻳُ ْﺤﻴِﻰ َوﻳُ ِﻤ ُ‬ ‫ﻴﺖ َو ُﻫ َﻮ‬ ‫ْﻚ َوﻟَﻪُ اﻟ َ‬ ‫َﻻ إِﻟَﻪَ إِ‪‬ﻻ اﻟﻠ‪‬ﻪُ َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮ َ‬ ‫ﻳﻚ ﻟَﻪُ ‪ ،‬ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠ ُ‬ ‫ﺻﻔﺎﺗِ ِﻪ ْأو ﻓِﻴﻤﺎ‬ ‫اﷲ و ِ‬ ‫ﻤﺎء ِ‬ ‫ﻚ اﻟﺘ‪‬ـﻌﺒ‪ُ ‬ﺪ ﻓِﻴﻤﺎ ﻳـﺘـﻌﻠ‪‬ﻖ ﺑِﺄﺳ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ََ َ ُ ْ‬ ‫ُﻣ ْﺒﺘَﺪعٌ‪َ ،‬ﺳﻮاءٌ ﻛﺎ َن ذﻟ َ َ‬ ‫َﻋﻠَﻰ ُﻛ ‪‬ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﻳ ٍﺮ‬ ‫‪Allah mengampunkan apa sahaja dosa yang pernah‬‬ ‫‪dilakukannya sekalipun dosanya sebanyak buih di laut. aku mendengar‬‬ ‫اﺟ ِﺬ وإِﻳ‪‬ﺎ ُﻛﻢ وﻣﺤ َﺪﺛَ ِ‬ ‫‪Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang bertasbih‬‬ ‫ﺎت ْاﻷ ُُﻣﻮِر ﻓَِﺈ ‪‬ن ُﻛ ‪‬ﻞ‬ ‫‪‬ﻮ ِ َ ْ َ ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ﻀﻮا َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨـ َ‬ ‫ﺴ ُﻜﻮا ﺑِ َﻬﺎ َو َﻋ ‪‬‬ ‫ﺗَ َﻤ ‪‬‬ ‫‪setiap kali selepas solat 33 kali.

.islamway. . ‫ ُﻖ ﺑِﺄﺣ َﻜ ِﺎﻣ ِﻪ و َﺷﺮ ِﻋ ِﻪ‬‫ﻳـﺘَـﻌﻠ‬ ِ ‫ي اﻟﺪ‬ ُ‫ﺔ‬‫ﺴﻨ‬ َ ‫ﺪﻳ ِﻦ ﺑﺪﻋﺔٌ َﺣ‬ ‫ﺲ ﻓﻲ اﻟ‬  ‫ َواﻟ‬،ً‫ﺴﻨَﺔٌ أﺑَﺪا‬ َ َْ ْ َ ْ ََ ‫َﺳ َﻤ ُﻊ ؟‬ َ  َ‫ ِﻪ أ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ْ ‫ﻋﺎء أ‬ َ ‫ ﻳَﺎ َر ُﺳ‬: ‫ﻴﻞ‬ ِ َ َ‫َﻋﻦ أَﺑِﻲ أُﻣﺎﻣﺔَ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗ‬ َ ‫ ﻗ‬: ‫ﺎل‬ ََ ْ  ‫ﺴﻨَﺔُ ِﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗُـ َﻮاﻓِ ُﻖ اﻟ‬ ِ ‫ات اﻟْﻤﻜْﺘُﻮﺑ‬ ِ ‫ﺼﻠَﻮ‬ ِ َ  ‫ َو ُدﺑـُ َﺮ اﻟ‬، ‫ْﻴ ِﻞ ْاﻵﺧ ِﺮ‬‫ف اﻟﻠ‬ 19 ‫ع‬ َ ‫ﺸ ْﺮ‬ َ ‫اﻟْ َﺤ‬ ‫ﺎت‬ َ َ َ ‫ َﺟ ْﻮ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ﻗ‬ Maksudnya: .sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah? (As Syura :21) َُ ُ ْ ‫ﻨﻚ‬ َ ‫وﻣ‬ِ ، ‫ﺴﻼم‬ َ ْ‫ﻢ أَﻧ‬ ‫ ُﻬ‬‫ اﻟﻠ‬: ‫ وﻗﺎل‬، ً‫اﺳﺘَﻐ َﻔﺮ ﺛَﻼﺛﺎ‬ ِِ ِ ُ  ‫ﺖ اﻟ‬ ْ ‫ﺼ َﺮف ﻣ ْﻦ ﺻﻼﺗﻪ‬ َ ْ‫اﻧ‬ Definisi yang kedua diambil dari sabda Nabi SAW yang ِ‫ ﻗِﻴﻞ ﻟﻸَوزاﻋﻲ وﻫﻮ أَﺣﺪ رواة‬.. ‫رواﻩُ ﻣﺴﻠﻢ‬ Sesiapa yang beribadat kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT atau dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan Khulafak Ar Rasyidun Maksudnya: Daripada Tsauban RA.net/fatwa/14119/ Tirmizi No 3499 50 155 . Ya Rasulullah. jika engkau mahu Rasulullah SAW.. sekutu yang menentukan .94‫ﺴﻨﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي واﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي‬  ‫واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣ‬ Apa Sebenarnya Makna Bid’ah dan apa syarat-syaratnya? Bid’ah pada syarak ialah “melakukan ibadat dengan sesuatu Maksudnya: Daripada Abu Umamah RA : Dikatakan kepada yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. ‫اﻟﺠﻼل واﻹﻛﺮام‬ ِ ‫ﺖ ﻳَﺎذا‬َ ‫ ﺗﺒﺎرْﻛ‬، ‫ﻼم‬ bermaksud “Kamu hendaklah berpegang dengan sunnahku ُ َ َُ ْ ُ ‫ﺴ‬ ‫اﻟ‬ dan sunnah khulafak Ar Rasyidin Al Mahdiyyin selepasku. َ‫ﻪ‬‫َﺳﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ‬ ْ ‫ أ‬، َ‫ﻪ‬‫ﻔﺮ اﻟﻠ‬ ُ ْ‫َﺳﺘَـﻐ‬ْ ‫ أ‬: ‫ ﺗﻘﻮل‬: ‫ﺎر ؟ ﻗﺎل‬ ِ ُ ‫ﻒ اﻻﺳﺘﻐ َﻔ‬ ِ ‫اﻟﺤ‬ َ ‫ َﻛ ْﻴ‬: ‫ﺪﻳﺚ‬ َ berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi gerahammu” dan hadis “Jauhilah kamu perkara baharu…”. Definisi yang pertama diambil dari firman Allah Imam Tirmizi menganggap hadis ini hasan dan dihukum sahih SWT yang bermaksud: Patutkah mereka mempunyai sekutu- oleh Albani.mana-mana bahagian dari ‫ إذا‬: ‫ﻢ‬‫وﺳﻠ‬ ِ ِ ُ ‫ ﻛﺎن رﺳ‬: ‫ﻪ ﻋ ْﻨﻪ ﻗﺎل‬‫ﻋﻦ ﺛَﻮﺑﺎ َن رﺿﻲ اﻟﻠ‬ َ ‫ﺻﻠّﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ agama mereka . doa manakah yang paling katakan “Beribadat kepada Allah SWT dengan sesuatu yang mustajab? Jawabnya: “Doa di tengah malam dan di akhir tidak diajar oleh Nabi SAW dan juga para khulafak Ar setiap solat fardu” Rasyidun”. ِ ‫ وﻟَﻴ‬. beliau berkata: Apabila maka dialah pelaku bid’ah sama ada ibadatnya berkait selesai solat Rasulullah SAW akan beristighfar sebanyak tiga dengan nama-nama Allah dan sifatnya atau yang berkait kali seterusnya berkata: dengan hukum hakam dan syariat …. . Dan tidak ada dalam 19 94 http://ar..

Beliau menolak pembahagian bid’ah kepada bid’ah mat Islam disunatkan berzikir selepas solat fardu. Dr Ali Jum’ah Amalan ini berdasarkan hadis berikut: merupakan antara 50 orang ulamak yang paling berpengaruh dalam dunia Islam. U 3. Seorang ulamak besar Mesir . sunnah yang baik ialah perkara yang selari dengan syarak. Beliau membataskan makna bid’ah dalam perkara ibadat sahaja sama seperti Syeikh Ibn Baz. Jordan. Antara zikir yang diamalkan oleh umat Islam di Malaysia ialah bacaan: ‫ﻮب إﻟَ ِﻴﻪ‬ ِ ‫أﺳﺘـﻐْ ِﻔﺮ اﷲ‬ ُ ُ‫ﻮم َوأﺗ‬ َ ‫ﺬي َﻻ إﻟﻪَ إﻻ ُﻫﻮ‬ ‫ﻴﻢ اﻟ‬ ُ ‫ﻲ اﻟ َﻘﻴ‬ ‫اﻟﺤ‬ َ ‫اﻟﻌﻈ‬ َ َ ُ َْ ِ ‫ﺴ‬ ‫ﻼم‬  ‫ـﻨَﺎ ﺑِﺎﻟ‬‫ـﻨَﺎ َرﺑ‬‫ﻼم ﻓَ َﺤﻴ‬ ُ ‫ﺴ‬ ‫ﻮد اﻟ‬ُ ُ‫إﻟﻴﻚ ﻳَـﻌ‬َ ‫ﻼم َو‬ ُ ‫ﺴ‬ َ ‫ﻼم َوِﻣ ْﻨ‬  ‫ﻚ اﻟ‬ ُ ‫ﺴ‬  ‫ﺖ اﻟ‬َ ْ‫ﻢ أﻧ‬ ‫ﻬ‬‫اﻟﻠ‬ ‫ﻼل واﻹ ْﻛ َﺮ ِام‬ ِ ‫اﻟﺠ‬ ِ ‫ﺴ‬ ِ َ ‫ﺖ ﻳَﺎ ذا‬ َ ‫ـﻨَﺎ َوﺗَـ َﻌﺎﻟَْﻴ‬‫ﺖ َرﺑ‬ َ ‫ﻼم ﺗَـﺒَ َﺎرْﻛ‬  ‫ﺔَ َد َار اﻟ‬‫اﻟﺠﻨ‬ َ ‫ َوأ ْدﺧ ْﻠﻨﺎ‬. tahmid dan takbir sebanyak 33 kali setiap satu dan disudahi dengan ucapan zikir ُ ‫اﻟﺤ ْﻤ ُﺪ ﻳُ ْﺤﻴِ ْﻲ َوﻳُ ِﻤ‬ ‫ﻴﺖ َو ُﻫ َﻮ‬ َ ُ‫ﻚ َوﻟَﻪ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﻠ‬ ُ ُ‫ﻳﻚ ﻟَﻪ ﻟَﻪ‬ َ ‫َﻻ إﻟَﻪ إﻻ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷﺮ‬ ٍ ‫ﻞ َﺷ‬ ‫ﻋﻠﻰ ُﻛ‬ ‫ﻲء ﻗَ ِﺪﻳ ٍﺮ‬ 20 َ Dilahirkan pada tahun 1952 . agama bid’ah hasanah selama-lamanya. Bab 4 Nota 1. umat Islam digalakkan untuk berzikir dengan mengucapkan tasbih.Zikir selepas solat Rasyidin. 154 51 . Menurut kajian yang dibuat oleh Pusat Kajian Islam Diraja Amman. beliau dilantik menjadi mufti Mesir (2003-2013). hasanah dan bid’ah dhalalah. Beberapa Isu Berkenaan Bid’ah 2. Perbezaan antara takrif beliau dan Ibn Baz ialah tambahan amalan yang dilakukan oleh Khulafak Ar 1. Dr Ali Jum’ah20 Selain itu.

hormati pandangan orang lain . : ‫اﻟﺒِ ْﺪ َﻋ ِﺔ‬ ‫َﻣ ْﻔ ُﻬ ِﻮم‬ ‫َﻣ َﻊ‬ ُ‫اﻟﻌُﻠَ َﻤﺎء‬ ‫ﺗَـ َﻌ َﺎﻣ َﻞ‬ ‫ﻒ‬َ ‫َﻛ ْﻴ‬ Maidah: 3) Imam Malik berkata lagi: Apa-apa yang pada hari itu bukan ajaran agama maka pada hari ini ia bukan agama. ُ‫ اﻟﺒﺪﻋﺔ‬: ‫ﺒﺪﻋﺔ َو ُﻫ َﻮ‬ ِ ‫ﻼم ﻟِ ْﻠ‬ ِ ‫ﺴ‬ ِ ‫ﺰ ﺑ ِﻦ‬‫اﻟﻌ‬  ‫ﻋﺒﺪ اﻟ‬ ِ ‫ﻳﻒ‬ ِ ‫ َﺠﺎﻩُ ﻓِﻲ ﺗَـ ْﻌ ِﺮ‬‫ﻞ ﻫﺬا اﻻﺗ‬‫وﻳَـﺘَﻤﺜ‬ ْ ُ َ َ ِ . Elakkan fanatik dan taksub terhadap pandangan yang : ‫ ِﺔ‬‫اﻟﺤﻨَ ِﻔﻴ‬ ِ ِ  ‫ و‬،‫ اﻟ َﻘﺮاﻓِﻲ‬: ‫ ِﺔ‬‫ وِﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟِ ِﻜﻴ‬. daripada mazhab Hanafi seperti Ibnu Abidin.‫اﻟﺰْرﻗﺎﻧﻲ‬ َ َ َ َ ُ َ  ‫ـ َﻮ ِو‬‫واﻟﻨ‬ dianggapnya tepat dan betul.‫ وأﺑﻮ َﺷﺎﻣ ِﺔ‬،‫ي‬ َ ‫ َوﻣ َﻦ‬. Sebahagian mereka dari mazhab Maliki seperti Al Qarafi dan Zarqani.com/DrAliGomaa/photos/a. Imam Nawawi dan Abu Syamah.facebook. daripada mazhab Hambali seperti Ibnu Al Jauzi dan daripada mazhab Zahiri seperti Ibnu Hazm. tidak sepatutnya kita berbalah sesama sendiri ،‫ﻼم‬ِ ‫ﺴ‬  ‫ﻋﺒﺪ اﻟ‬ ِ ‫ﺰ ﺑﻦ‬ ‫اﻟﻌ‬ ِ ‫ﺒﺎﻋ ِﻪ‬ ِ ْ‫ وِﻣﻦ أَﺗ‬،‫ﺸﺎﻓِ ِﻌﻲ‬  ‫اﻹﻣﺎم اﻟ‬ ِ ِ ‫ﻇَ َﻬﺮ ذﻟِﻚ ﻓِﻲ َﻛ‬ ‫ﻼم‬ dan berpecah belah hanya kerana perbezaan pendapat dalam ُْ ْ َ َ soal ini. Kecenderungan ini jelas melalui definisi Iz ibnu Abd Salam iaitu “Bid’ah ialah melakukan sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah 21 https://www.‫ﻢ‬‫ﻰ اﷲ ﻋﻠَ ِﻴﻪ وﺳﻠ‬‫اﷲ ﺻﻠ‬ ٌ‫وﻫ َﻲ ُﻣ ْﻨـ َﻘ ِﺴ َﻤﺔ‬ ِ ‫ﻮل‬ِ ‫ﺼ ِﺮ ر ُﺳ‬ ِ َ ََ َ ُ َ َ ْ ‫َﻢ ﻳَـ ْﻌ َﻬ ْﺪ ﻓﻲ َﻋ‬ ْ ‫ﻓ ْﻌ ٌﻞ ﻣﺎ ﻟ‬ ٍ ‫وﺑﺪﻋﺔ‬ ،‫ﻜﺮوﻫ ٍﺔ‬ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ِ ‫ﺑﺪﻋﺔ و‬ ٍ :‫إﻟﻰ‬ َ ‫ وﺑﺪﻋﺔ َﻣ‬،‫ وﺑﺪﻋﺔ َﻣ ْﻨﺪوﺑَﺔ‬،‫ﺮَﻣﺔ‬ ‫ وﺑﺪﻋﺔ ُﻣ َﺤ‬،‫اﺟﺒﺔ‬ 21 . ِ ِ ِ ِِ ‫ﺎم َﻛ َﻤﺎ‬ ٌ‫ﺴ‬ َ ْ‫ َﻬﺎ أﻗ‬‫ﻴﻦ َﻣ َﻊ اﻟﺒﺪﻋﺔ َﻋﻠﻰ أﻧـ‬ َ ‫اﻟﻤْﺘﺒُﻮﻋ‬َ ‫ﻣﺔ ﻣ َﻦ اﻟﻌُﻠَﻤﺎء‬ ‫ﻮر اﻷ‬ ُ ‫َوﺗَـ َﻌ َﺎﻣ َﻞ ُﺟ ْﻤ ُﻬ‬ Oleh kerana itu. 52 153 .‫اﺑﻦ ﻋﺎﺑِﺪﻳﻦ‬ َْ ُ ْ َ َ َ َ ُ yang mungkin berbeza dengan pandangan kita.(‫ﺒﺎﺣﺔ )ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﻣﺼﺎﱀ اﻵﻧﺎم‬ ٍ ‫ﻣ‬ ُ Maksudnya: Bagaimana para ulamak berinteraksi dengan pengertian bid’ah? Majoriti ulamak umat Islam yang diikuti memahami bid’ah itu terbahagi kepada beberapa jenis sebagaimana yang jelas pada kata-kata Imam Syafie dan pengikut-pengikutnya seperti Iz ibnu Abd Salam.‫ي‬ ِ  ‫ اﺑﻦ اﻟﺠﻮِز‬: ‫ وِﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑِﻠَ ِﺔ‬.‫اﺑﻦ َﺣ ْﺰٍم‬ ِ ِ ُ : ‫ﺔ‬‫ﺎﻫ ِﺮﻳ‬‫ َوﻣ َﻦ اﻟﻈ‬.

Orang-orang yang berzikir dengan menggunakan tasbih telah mengkhianati risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kerana melakukan perkara baharu dalam agama. agamamu dan aku sempurnakan kepada kamu nikmatku (Al Mengarang berpuluh-puluh kitab yang sangat bermanfaat untuk umat Islam. bid’ah sunat. Mengetuai Kesatuan Ulamak Sedunia. Lalu beliau berdalilkan dengan ayat yang terulung di zaman ini. ِ ِ ِ ِ ‫اﻹﺳ َﻼ َم‬ ْ ‫ﺾ‬ َ ‫َﻢ ﻳَـْﻨـ َﻔ ْﻌﻪُ اﷲُ ﺑِ َﻤﺎ َﺳﻤ َﻊ َوَﻣ ْﻦ‬ َ ‫ﺻﺎﻓَ َﺤﻪُ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻧَـ َﻘ‬ ْ ‫َﻣ ْﻦ َﺳﻤ َﻊ ﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺒﺘَﺪ ٍع ﻟ‬ SAW dan ianya boleh dibahagikan kepada bid’ah wajib. Dalam salah satu َ ‫ع ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑ ْﺪ َﻋﺔً ﻳَﺮاﻫﺎ َﺣ‬ ْ َْ tulisannya yang bertajuk “Membezakan Sunnah dan Bid’ah” . َ‫اﻟﺮ َﺳﺎﻟَﺔ‬  beliau mengulas pandangan Ibnu Taimiah Rah. Bukahkah Imam Daril Hijrah berkata: Beliau cenderung memilih pandangan Imam Syatibi dan menganggap pandangan Imam Syatibi sebagai pendangan ‫ن ُﻣﺤﻤﺪاً َﺧﺎ َن‬ ‫ﺴﻨَﺔً ﻓَـ ًﻘ ْﺪ َز َﻋ َﻢ أ‬ ِ ِ ِ َ ‫ﻣﻦ اﺑـﺘَ َﺪ‬ terbaik dalam usaha memahami bid’ah. katanya: ‫ﺖ‬ ُ ‫ اﻟْﻴَـ ْﻮَم أَ ْﻛ َﻤﻠ‬: ‫ﻚ ﺑِ َﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ ﺗَﻌﺎﻟﻰ‬ ُ ‫ْﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِدﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ َوأَﺗْ َﻤ ْﻤ‬ َ ِ‫ل َﻋﻠَﻰ َذﻟ‬ ‫اﺳﺘَ َﺪ‬ ْ‫و‬ ،‫ ِﺔ َواﻟﺒِ ْﺪ َﻋ ِﺔ‬‫ﺴﻨ‬ ِ ‫ ِﺔ و‬‫ﺴﻨ‬  ‫ـ ُﺰ ﺑَـ ْﻴ َﻦ اﻟ‬‫ﻪُ ﻳُ َﻤﻴ‬‫ أَﻧ‬:‫اﻟﺒﺪﻋﺔ‬ ِِ ِِِ َ  ‫ﺔ ﻓﻲ َﻛﻼﻣﻪ َﻋﻦ اﻟ‬‫ذَ َﻛ َﺮ اﺑْ ُﻦ ﺗَـ ْﻴﻤﻴ‬ (3 :‫ﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘِﻲ ) اﻟﻤﺎﺋﺪة‬ ْ ‫َﻋﻠَْﻴ ُﻜ‬ ،‫ﷲ َوَر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ‬ ِ  ‫ﺪﻟِﻴﻞ اﻟ‬ ‫ ﻣﺎ ﻗَﺎم اﻟ‬:‫ﺔَ ِﻫﻲ‬‫ﺴﻨ‬ ِ ٌ‫ﺎﻋﺔ‬ َ َ‫ﻪُ ﻃ‬‫ﻲ َﻋﻠَ ِﻴﻪ ﺑِﺄﻧ‬ ‫ﺸ ْﺮﻋ‬ ُ َ َ َ  ‫ن اﻟ‬ ‫ َﻦ أ‬‫َوﺑَـﻴ‬ . Merupakan ulamak risalah. ً‫ﻋُ ْﺮَوةً ﻋُ ْﺮَوة‬ (‫)قواعد األحكام في مصالح اآلنام‬ Sesiapa yang mendengar ucapan pelaku bid’ah. Allah SWT Dr Yusuf Al Qaradawi22 tidak memberikan kepadanya sebarang manfaat. bid’ah makruh dan bid’ah harus. 152 53 .ً‫َﻦ ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن اﻟﻴَـ ْﻮ َم ِدﻳْﻨﺎ‬ ِ ٍِ ‫ ْأو ﻟَ ْﻢ‬،‫ ْأو ﻓُﻌِ َﻞ َﻋﻠﻰ َزﻣﺎﻧِِﻪ‬، ‫ َﻢ‬‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫ﺳـﻮاء ﻓَـﻌـﻠَـﻪُ رﺳ‬ َ ‫ﻮل اﷲ‬ َُ َ ٌ ََ ْ ‫َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌﺬ دﻳﻨﺎً ﻓَـﻠ‬ ْ ‫ﻓَ َﻤﺎ ﻟ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫َوﻗ‬ Maksudnya: “Barangsiapa yang mengadakan perkara bid’ah dan dia merasakannya baik maka sesungguhnya dia telah menyangka Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati 22 Dilahirkan pada tahun 1924M di Mesir. Tidak mermaksud: Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu ada umat Islam yang tidak mengenali ketokohan ulamak besar ini. sesiapa yang berjabat tangan dengannya maka dia telah merungkaikan ikatan Islam satu demi satu. bid’ah haram.

Hukum mengadakan kenduri apabila khatam Al perbincangannya mengenai sunnah dan bid’ah.‫ﻚ‬ .‫ـﺒَـ َﻌ ُﻬ ْﻢ‬‫ْﺴ َﻔﺔُ َوَﻣﻦ اﺗ‬ ِ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ‫َوَﻻ َﺣﻴَﺎةَ َوﻧَ ْﺤ َﻮ ذَﻟ‬ As Tsauri RAH berkata: 54 151 . Amalan ini juga memberi pada zamannya atau tidak dilakukannya.  ‫اﻟﺮ ُﺟ ُﻞ ِﻣ ْﻦ أ ْﻋ َﺪ ِاء اﻟ‬ ‫ َوِﻣ ْﻦ‬،‫ﺔ‬ِ ‫ﺴﻨ‬  ‫ﺪ ﺑِ َﻬﺎ‬ ‫ﻲ ﻳُـ َﻌ‬‫ اﻟﺘ‬،ً‫ ِﺔ َﺷ ْﺮﻋﺎ‬‫َواﻟﺒِ ْﺪ َﻋﺔُ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﺑْ ِﻦ ﺗَـ ْﻴ ِﻤﻴ‬ Perbezaan dan perselisihan pendapat dalam masalah-masalah ِ ‫ﺔ ﻣ َﺨﺎﻟََﻔﺘُـﻬﺎ ﻟِﻠ‬ِ ‫ﺴﻨ‬ ِ ِ di atas membuktikan bahawa persoalan bid’ah atau tidak ‫ﺔ؛‬ِ ‫ﺴﻨ‬  ‫ﺎب َواﻟ‬ِ َ‫ْﻜﺘ‬ َ ِ ُ  ‫ َﻣﺎ ا ْﺷﺘُ ِﻬ َﺮ ﻋ ْﻨ َﺪ ْأﻫ ِﻞ اﻟﻌﻠ ِْﻢ ﺑِﺎﻟ‬:‫اﻷﻫ َﻮاء‬ ْ ‫ْأﻫ ِﻞ‬ sesuatu amalan adalah perkara ijtihadi dan furuk. perkara tersebut semangat kepada pelajar yang tidak dibuat pada zamannya kerana tidak ada keperluan untuk menghafaz Al Quran. amalan yang mereka lakukan ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ‫ْﻢ ﻟَﻪُ َوَﻻ ﻗُ ْﺪ َرة‬َ ‫ن اﷲَ َﻻ ﻋﻠ‬ ‫ َوأ‬،‫َﻢ ﻳُـ ْﻌ َﺮ ْج ﺑﻪ إﻟَﻰ اﷲ‬ ْ ‫ﻤ ًﺪا ﻟ‬ ‫ن ُﻣ َﺤ‬ َ‫ َوأ‬،‫ﻓﻲ اﻵﺧ َﺮة‬ lebih keji daripada berzina dan minum arak.‫اﻟﻤ ْﺮِﺟﺌَ ِﺔ‬ ِ ِ ِ‫ﺮَواﻓ‬ ‫ َواﻟ‬،‫ِج‬ ُ ‫ َو‬،‫ﺔ‬‫ َواﻟ َﻘ َﺪ ِرﻳ‬،‫ﺾ‬ ِ ‫َﻛﺒِ ْﺪ َﻋ ِﺔ اﻟ َﺨ َﻮار‬ Jika sikap fanatik ini diamalkan di negara Arab Saudi.ُ‫اﻟﻤ ْﺮ ِﺟﺌَﺔ‬ ِ ِ ِ ِ‫وﺳﺒﻌ‬ ُ ‫ َو‬،ُ‫ﺔ‬‫ َواﻟ َﻘ َﺪ ِرﻳ‬،‫ﺾ‬ ُ ‫ﺮَواﻓ‬ ‫ َواﻟ‬،‫ِج‬ ُ ‫ اﻟ َﺨ َﻮار‬:‫ﻴﻦ ﻓ ْﺮﻗَﺔً ﻫ َﻲ أ َْرﺑَ ٌﻊ‬ َ َْ َ pengikut Syeikh Abdul Aziz bin Baz sebagai ‫ مبتدع‬ahli bid’ah.‫اﻟﻤﺎﻧِ ِﻊ‬ ِ ِ ِ ِِ ٍ ِ ِ َ َ‫ وﻟَﻢ ﻳـ ْﻔﻌﻞ َﻋﻠﻰ َزﻣﺎﻧِِﻪ ﻟِﻌ َﺪِم اﻟْﻤ ْﻘﺘ‬،ُ‫ﻳـ ْﻔﻌ ْﻠﻪ‬ 10-Menggunakan tasbih ketika berzikir َ ‫ ْأو ُو ُﺟﻮد‬،‫ﻀﻰ ﺣﻴﻨَﺌﺬ ﻟﻔ ْﻌﻠﻪ‬ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ Al Albani menganggapnya Ibn Baz dan Ibnu Usaimin ِ ُ‫ﻣ ْﻨﻪ‬ bid’ah menganggapnya harus Maksudnya: Ibnu Taimiah menyebutkan dalam 11. beliau Quran membezakan antara sunnah dan bid’ah. Bukankah Sufyan ِ ‫ َﻛﻤﺎ ﻳـ ُﻘﻮﻟُﻪ اﻟﻤﻌﺘ ِﺰﻟَﺔُ واﻟْﻤﺘـ َﻔﻠ‬. ‫وﺳﻠﻢ‬ Begitu juga dalam isu penggunaan tasbih ketika berzikir. beliau menerangkan Lajnah Daimah Lil Ifta’ dan Soleh Fauzan sunnah ialah: “Apa yang dibuktikan oleh dalil syarak sebagai Ibn Baz menghukum mengharuskannya kerana ia ketaatan kepada Allah SWT dan rasulnya sama ada perkara amalan ini sebagai bid’ah melahirkan kegembiraan dan tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW atau ianya dilakukan tanda syukur kepada Allah. ‫ﻤ ٍﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣ ِﺔ ُﻣ َﺤ‬ُ‫ﺔُ ِﻣ ْﻦ أ‬‫اﻟﺠ ْﻬ ِﻤﻴ‬ َ ‫ﺖ‬ ْ ‫ﺴ‬ َ َ‫ﺔُ؟ ﻗ‬‫ﺎﻟﺠ ْﻬ ِﻤﻴ‬ َ ‫ ﻟ َْﻴ‬:‫ﺎل‬ َ َ‫ ﻓ‬:‫اﻟﻤﺒَ َﺎرك‬ ُ ahlil Ahwa. sesat dan sebagainya. Ahli bid’ah perlu dijauhi. sudah ِ tentu dalam isu kenduri arwah orang Arab yang dinamakan ‫ﻮل اﺛْـﻨَﺘَﻴ ِﻦ‬ ُ ‫ُﺻ‬ُ ‫ أ‬:‫ َوﻏَْﻴـ َﺮ ُﻫ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا‬،‫أﺳﺒَﺎط‬ْ ‫ﻒ ﺑْ َﻦ‬ َ ‫ﻮﺳ‬ ُ ‫ن َﻋﺒْ َﺪ اﷲ ﺑْ َﻦ‬ ‫ﻓَﺈ‬ ُ ُ‫ َوﻳ‬،‫اﻟﻤﺒَ َﺎرك‬ Asya’ul Walidain. dilakukan pada masa itu atau kerana ada halangan. Pengikut Syeikh Albani akan menghukum pengikut Syeikh ‫ن اﷲَ َﻻ ﻳُـ َﺮى‬ ‫ َوأ‬،‫ اﻟ ُﻘ ْﺮآ ُن َﻣ ْﺨﻠُﻮ ٌق‬:‫ﺬﻳْ َﻦ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن‬ ‫ﺎت؛ اﻟ‬ ِ ‫ﺼ َﻔ‬  ‫ﺔُ ﻧـُ َﻔﺎةُ اﻟ‬‫اﻟﺠ ْﻬ ِﻤﻴ‬ Abdul Aziz bin Baz dan Ibnu Usaimin sebagai sesat dan ahli َ ‫َو‬ bid’ah. pengikut Syeikh Usaimin akan melabel ‫ ﻗِ ْﻴ َﻞ ِﻻﺑْ ِﻦ‬. .

bukan perkara ibadat cuma amalan orang Yahudi. dengan alasan bercanggah pada hari akhirat. menyatakan Rasulullah SAW ُ‫ﺔ‬‫اﻟﺠ ْﻬ ِﻤﻴ‬ ِ ِ ‫ ُﻫﻤﺎ‬:‫ﺮﺣﻤ ِﻦ ﺑﻦ ﻣ ْﻬ ِﺪي‬ ‫ﺎل َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ‬ pernah melakukannya.qaradawi. ke hadapan dan ke belakang semasa membaca dan menghafaz untuk memudahkan proses hafalan. yang menegaskan sekiranya fatwa mewajibkan berkata Al Quran itu makhluk. ahli-ahli falsafah dan golongan yang mengikuti jejak langkah mereka. Jawabnya. hati- Al Albani menganggapnya Ibnu Taimiah. Allah SWT tidak berilmu. Nabi Muhammad tidak dimikrajkan kepada dengan adab terhadap Al Allah. ke kiri dan ke kanan. Allah SWT tidak dapat dilihat dianggap sebagai ibadat meninggalkan amalan ini maka hukumnya bid’ah. َ :‫ﺎﺣ َﺬ ْر ُﻫ َﻤﺎ‬ ْ َ‫ﺻْﻨـ َﻔﺎن ﻓ‬ َ َ ُْ َْ َ َ‫َوﻗَ ْﺪ ﻗ‬ Bezanya beliau tidak َ ِ‫اﻟﺮاﻓ‬ ُ‫ﻀﺔ‬  ‫َو‬ menghukum amalan ini sebagai bid’ah secara jelas Maksudnya: Bid’ah pada pandangan Ibnu Taimiah di sisi tetapi menyeru agar amalan syarak yang menyebabkan seseorang itu dianggap sebagai ini ditinggalkan. mereka Quran ialah seperti bid’ah puak khawarij. Ada orang berkata kepada pergerakan tersebut kerana ia bid’ah kerana menyerupai Ibnu Mubarak . qadariah dan murji’ah”.23 bid’ah Ibn Baz dan Ibnu Usaimin mengharuskannya. hanya kebiasaan sesetengah Lajnah Daimah Lil Ifta’ orang. “Jahmiah bukan umat Muhammad SAW”. Abdullah bin Mubarak.net/new/articles/6750--3 150 55 . tidak berkuasa. Ibnu Usaimin mengharuskan menghukumnya sebagai syiah. Soleh Fauzan. syiah. qadariah dan Sesetengah pelajar tahfiz menggerak-gerakkan badan mereka murji’ah. Yusuf bin Asbat dan ulamak lain Lajnah Daimah Lil Ifta’ dan Syeikh Bakar bin Zaid berkata: “Asas 72 puak yang sesat ialah empat: khawarij. “Bagaimana pula dengan puak Jahmiah?”. hati dengan mereka! Jahmiah dan Syiah. yang terkenal di kalangan ahli ilmu sebagai sunnah ialah 8-Bergerak-gerak ketika membaca atau menghafaz Al apabila ia bercanggah dengan Al Quran dan sunnah. Ibnu Usaimin kemudiannya mengeluarkan Jahmiah ialah golongan yang menafikan sifat Allah. muktazilah. tidak hidup Quran dan menyerupai dsbnya sepertimana yang diucapkan oleh golongan amalan orang Yahudi. 9-Mengerjakan solat Terawih melebihi 8 rakaat Abdul Rahman bin Mahdi berkata: Ada dua golongan. 23 http://www. musuh sunnah Nabi SAW dan juga sebagai ahli ahwa’ (sesat).

Dr Yusuf Al Qaradawi mengingatkan umat Islam agar tidak harus menjadikan perselisihan pendapat dalam memahami bid’ah sebagai sebab untuk menuduh orang lain fasiq dan ahli bid’ah. Golongan yang tergolong dalam kalangan pengamal pernah dilakukan oleh bid’ah yang sesat ialah golongan khawarij. menganggap amalan ini sebagai bid’ah kerana tidak 2. 7. Ibnu Taimiah Rah. mesyuarat-mesyuarat dll 1.(184 ‫ ص‬. sesuatu perkara adakah perkara itu bid’ah atau tidak maka Syeikh Abdullah bin Jibrin juga semestinya diselidiki perkara itu dan jangan sekali-kali mengharuskannya.Membaca doa khatam Al Quran semasa solat Terawih Katanya: atau solat malam dalam solat (Seperti yang diamalkan di Masjidil Haram sekarang ini dengan doa yang panjang) ‫ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎم‬ Syeikh Albani menghukum Ibnu amalan ini sebagai bid’ah. ِ . 6. pertandingan-pertandingan. Ibnu Usaimin pula menyatakan amalan ini bukan sunnah Rasulullah SAW kerana tidak ada sumber yang 56 149 . Rasulullah SAW. sependapat dengan jumhur bahawa dimulakan dengan bacaan ayat suci Al Quran. Usaimin tidak menghukum amalan ini sebagai bid’ah walaupun tidak ada ُ ‫ ْﺤ ِﻘ‬‫ﺐ اﻟﺘ‬ ‫ﻴﻖ‬ ِ ِ ْ ‫ ٍﺔ َﻣﺎ أَﺑِ ْﺪ َﻋﺔٌ ِﻫﻲ أ ْم ﻟَْﻴﺴ‬‫ﻀﻴ‬ ِ َ‫ﻒ اﻟﻌﻠَﻤﺎء ﻓِﻲ ﻗ‬ ُ ‫ﺖ ﺑﺪﻋﺔً ﻓَـﻴَﺠ‬ َ َ ُ َ ُ َ َ‫إ َذا ا ْﺧﺘَـﻠ‬ sumber bagi amalan ini ِ ‫ﻞ و‬ ‫ن ﻟِ ُﻜ‬ ‫ﻳﻖ اﻵ َﺧ ِﺮ ِﻷ‬ ‫اﺣ ٍﺪ‬ ِ ‫ﻞ ﻓَ ِﺮ ٍﻳﻖ ﻟِ ْﻠ َﻔ ِﺮ‬ ‫ﻳﻊ ُﻛ‬ ِ ‫ﻴﻖ َوﺗَـ ْﺒ ِﺪ‬ ٍ ‫ﺿﻮ ِع َو َﻋ َﺪمُ ﺗَـ ْﻔ ِﺴ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﻮ‬ daripada hadis atau atsar َ َ ‫ﻓﻲ‬ sahabat. menuduh orang lain sebagai fasik dan ahli bid’ah kerana setiap orang mempunyai ijtihad masing-masing. qadariah dan murji’ah. ُ‫ﻬﺎدﻩ‬ َ ِ‫ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ا ْﺟﺘ‬ Ibn Baz juga mengharuskannya tetapi menasihatkan imam agar tidak terlalu memanjangkan Maksudnya: Jika para ulamak berbeza pendapat dalam doa tersebut.‫ ) اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺒﺪﻋﺔ‬. bid’ah yang sesat ialah yang bercanggah dengan Syeikh Soleh Fauzan dan Syeikh Bakar Abu Zaid dan Al Quran dan sunnah dan bukan hanya semata-mata Syeikh Albani mengharuskan Syeikh Abd Razak Afifi tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. amalan ini. syiah.Memulakan majlis dengan bacaan Al Quran Nota Telah menjadi kebiasaan pada masa kini majlis-majlis rasmi.

Hukum membuat garisan untuk menyamakan saf Hussein bin Ali bin Abi Talib. Alasannya pengertian dari sudut bahasa iaitu perkara baharu. Jordan. ‫ﺨﻠَ َﻔ ِﺎء‬ ُ ‫ ِﺔ اﻟ‬‫ َﻢ ْأو ُﺳﻨ‬‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ِ‫اث اﻟﻤ َﺨﺎﻟ‬ َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﻒ ﻟ َﻬ ْﺪ ِي اﻟﻨ‬ ُ ُ ‫اﻹﺣ َﺪ‬ ْ 4. 24 Muhaddis Mesir. mereka mengadakan kenduri selepas sebulan kematian ahli keluarga. mengharuskan. 148 57 . pensyarah di Universiti Mu’tah.Kenduri Arwah Arab (‫)عشاء الوالدين‬ Ibrahim bin Abd Ba’is Al Kattani24 Menjadi kebiasaan orang Arab. Beliau juga dilantik sebagai Al Albani menganggapnya Ibnu Usaimin dan Soleh salah seorang anggota Kesatuan Ulamak Sedunia. Pernah ditawarkan atas karpet atau merentangkan tali di atas saf untuk sebagai mufti Iraq tetapi beliau menolak. Syeikh Abdullah Ibnu Usaimin Jibrin dan Soleh Fauzan menganggapnya bid’ah. ialah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Prof Dr Abd Malik Abd Rahman As Sa’di25 para sahabat. Lawati laman web bid’ah Fauzan berpendapat ianya beliau Alomah-alwasat. Abdul Syeikh Albani dan Lajnah berpendapat Aziz bin ianya Baz harus َ ‫اﻟﻤ ْﻬﺪﻳ‬ َ ‫ﻳﻦ‬َ ‫اﻟﺮاﺷﺪ‬ Daimah Lil Ifta’ namun meninggalkannya lebih menganggap amalan baik Maksudnya: Bid’ah ialah melakukan perkara baharu yang mencium mushaf Al Quran bercanggah dengan sunnah Nabi SAW ataupun sunnah sebagai bid’ah. Kini bertugas sebagai memudahkan para makmum menyamakan saf.Hukum mencium mushaf ‫ﻴﻦ‬ ِ ِِ Syeikh Ibnu Usaimin. Para tetamu ialah jiran-jiran. Syeikh Ibnu Khulafak Ar Rasyidin. Ibn Baz. Usaimin berkata orang yang melakukan amalan tersebut Beliau menekankan bid’ah itu sesat apabila ianya lebih hampir kepada mengandungi unsur “al Mukhalafah” iaitu bercanggah dengan mendapat dosa daripada petunjuk Nabi SAW dan bukannya semata-mata dilihat pada mendapat pahala. Di sesetengah negara Arab pihak masjid membuat garisan di 25 Merupakan seorang ulamak besar Iraq. saudara mara dan sahabat handai juga orang- orang miskin.com. keturunannya bersambung sehingga Saidina 5. 3. Dilahirkan di Mesir pada tahun 1942M. Sebahagian mereka menyembelih binatang ternakan dan dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin.

Pendapat ini juga adalah pendapat Abu Ishak Al Huwaini. ِ ِ ‫اث ﻣﺎ ﻳـﻌﺎ ِر‬ ِ ‫ﻺﺳ‬ ِِ َ ُ‫ض ذﻟﻚ َوﻳُ َﺨﺎﻟ ُﻔﻪ‬ ُ َ ُ َ ُ ‫إﺣ َﺪ‬ ْ ‫ﻼم ْأو‬ ْ ‫ﻣﺔ ﻟ‬ ‫اﻟﻌﺎ‬ mati selepas kematian. http://ar. bahkan beliau Ramadan.net/fatwa/3522/ 58 147 . sunnah.com/watch?v=IHOr8jkuGUM 93 Rujuk Toriq Al Islam di alamat 26 Al Bid’ah Fi Al Mafhum Al Islami Ad Daqiq 7. Soleh Fauzan ٌ‫ﺿﻼﻟَﺔ‬ َ ٌ‫ﺲ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔً َوإ ْن ﻟ َْﻢ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ْﻞ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ‬َ ‫ﺗَ ْﺤﺘَـ َﻬﺎ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻣ ْﺸ ُﺮوعٌ أﻳْﻀﺎً َوﻟ َْﻴ‬ 26 Bahkan Ibn Baz menganggapnya bid’ah. Pihak tuan rumah akan ‫ﺴﺎﺑِ َﻘ ِﺔ ﻧُ ِﻈ َﺮ‬ ِ ‫ل َﻋﻠَ ِﻴﻪ َدﻟِﻴﻞ ِﻣﻦ ﻣﺼ‬ ‫ﻴﺎس ﻓَـﻬﻮ ﻣ ْﺸﺮوعٌ وإ ْن ﻟَﻢ ﻳ ُﺪ‬  ‫ ْﺸ ِﺮﻳ ِﻊ اﻟ‬‫ﺎد ِر اﻟﺘ‬ ِ menyediakan kerusi untuk para tetamu dan menyediakan َ َ ْ ٌ َ ْ َ ُ َ َُ ٍ ‫ﻗ‬ minuman seperti kebiasaan menyambut tetamu. youtube di alamat berikut: https://www. ijmak atau qiyas dan tidak termasuk di bawah kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum Islam 92 ataupun mengada-ngadakan sesuatu yang bertentangan dan Penerangan beliau mengenai perkara ini boleh ditonton di bercanggah dengannya. sahabat handai dan orang ramai mengucapkan ‫إﺟ َﻤ ٍﺎع ْأو‬ ٍ ِ ِ ِ ِ  ٍ َ‫ث ﻳُـ ْﻨﻈَﺮ ﻓﻴﻪ ﻓَﺈ ْن َدل َﻋﻠَﻴﻪ َدﻟﻴﻞ ﻣ ْﻦ ﻛﺘ‬ ِ ِ ٍ ْ ‫ﺔ ْأو‬‫ﺎب ْأو ُﺳﻨ‬ ٌ ُ ُ ‫َﺣ َﺪث ﻳَ ْﺤ ُﺪ‬ takziah kepada keluarga si mati. tetamu. ‫ﺎﺗِِﻪ ْأم ﻻ ﻓﺈ ْن َد َﺧ َﻞ‬‫ﻮﻣﻴ‬ ِ ‫ﻼم وﻋﻤ‬ ِِ ِ ٍ ِ َ ‫أﻳﻀﺎً ﻫﻞ ﻳ ْﺪ ُﺧﻞ ﺗَﺤ‬ ُ ُ َ ِ ‫اﻹﺳ‬ Ibn Baz dan Syeikh Abdullah Ibnu Usaimin. perkataan atau iktikad yang tidak terdapat keizinan syarak dari Al Quran.93 berpendapat melakukan umrah pada malam 27 Ramadan termasuk dalam perkara bid’ah jika dia berniat melakukannya pada malam tersebut.92 ‫ﺸﺎر ِِع‬  ‫َﻢ ﻳَ ِﺮ ْد ﺑِ ِﻪ إ ْذ ٌن ِﻣﻦ اﻟ‬ ٍ ٍ ِ ْ ‫اث ﻓ ْﻌ ٍﻞ ْأو ا ْﻋﺘ َﻘﺎد ْأو ﻗَـ ْﻮل ﻟ‬ ِ ُ ‫وﻓِﻲ اﻻﺻ ِﻄ َﻼ ِح إﺣ َﺪ‬ ْ ْ َ 2. mengharuskan hadir dan meminum minuman yang Maksudnya: Adapun pada istilah syarak bid’ah ialah biasanya disediakan untuk mengada-ngadakan perkara baharu sama ada perbuatan.islamway. Tujuannya ialah untuk memudahkan َ saudara mara.Hukum mengadakan majlis takziah di rumah si ِ‫ﺎدئ‬ ِ ‫اﻋ ِﺪ واﻟﻤﺒ‬ ِ ‫ﺖ اﻟ َﻘﻮ‬ ِ ٍ ٍ ِ ِ mati َ َ َ َ َ ‫َﻢ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ْﻞ ﺗَ ْﺤ‬ ْ ‫ﻴﺎس َوﻟ‬ ٍ ‫إﺟ َﻤ ٍﺎع ْأو ﻗ‬ ْ ‫ﺔ ْأو‬‫ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ْأو ُﺳﻨ‬ Di negara Arab biasanya keluarga berkumpul di rumah si ‫ي‬ ‫ن أ‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈ‬.youtube. Albani dan ْ ‫ﺖ ﻗَﺎﻋ َﺪة ﻣ ْﻦ ﻗَـ َﻮاﻋﺪ‬ ْ ُ ََْ ْ Jibrin mengharuskannya. (bid’ah).

dsbnya sepertimana yang diucapkan oleh golongan Sekiranya terdapat dalil yang menunjukkan keharusan muktazilah. Allah SWT tidak berilmu. tidak berkuasa. bid’ah mahmudah. Nasiruddin Al Ibn Baz Ibn Usaimin Soleh Fauzan Albani Para ulamak yang sering dirujuk oleh pengikut Salafi ialah Kesimpulan Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Sekiranya tidak ada dalil daripada golongan. bid’ah huda. daripada amalan yang berada kali sama ada di bulan di bawah petunjuk Nabi SAW Ramadan atau di luar bulan 146 59 . 3.Hukum mengulang-ulang umrah dalam sekali ziarah yang tidak sesat. tidak hidup Oleh itu. perkara itu perlu diperhalusi lagi adakah ia termasuk di Siapa Sandaran Mereka? bawah mana-mana kaedah umum Islam atau tidak. Sekiranya tidak termasuk barulah dihukum sebagai bid’ah yang sesat. ahli-ahli falsafah dan golongan yang mengikuti perkara tersebut dari Al Quran.Mereka berpendapat bahawa tidak semua bid’ah itu Albani. tetapi sebenarnya ia dikhususkan (‫ )عام مخصوص‬seperti Semua menolak kewujudan bid’ah hasanah. muhaddis Syam. Sekiranya Adakah Mereka Sepakat Dalam Semua Perkara? perkara itu termasuk di bawahnya maka perkara itu termasuk dalam perkara yang disyariatkan (boleh diamalkan) dan bukan bid’ah. mufti besar Arab Saudi. Sebagai contoh: mana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dll. Syeikh 1.Semua ulamak sepakat menolak bid’ah. Tahukah anda bahawa ulamak. sesat – dari zahir hadis .bahkan ianya perlu difahami ulamak ini pun tidak sependapat dalam semua perkara secara lebih mendalam kerana walaupun ianya umum sedangkan mereka sepakat dalam mendefinisikan bid’ah. Sunnah. apa-apa perkara baharu yang dibuat perlu diteliti. Ada yang menamakannya bid’ah Ibnu Usaimin berpendapat Ibn Baz berpendapat harus hasanah.Mereka berbeza pendapat pada menamakan bid’ah 1. Syeikh Soleh Fauzan dan Nasiruddin Al 2. Ijmak atau Qiyas jejak langkah mereka.Allah. hati-hati dengan mereka! Jahmiah dan Syiah. bid’ah ghair bukan sunnah dan bukan mengerjakan umrah berulang mazmumah dan lain-lain. Ibnu Usaimin. maka perkara itu termasuk dalam perkara yang disyariatkan Abdul Rahman bin Mahdi berkata: Mereka hanya dua (boleh diamalkan). sumber-sumber perundangan yang telah disebutkan tadi.

Sebahagian ulamak seperti Iz ibnu Abd As Salam. Sunnah. kerana bid’ah bukan hukum. yang sunat. 7. Syiah. makruh atau harus. Beliau mengeluarkan semua 60 145 . Yusuf bin Asbat dan ulamak lain kepada lima (bid’ah wajib. ُ‫ﺔ‬‫اﻟﺠ ْﻬ ِﻤﻴ‬ ِ ِ ‫ ُﻫﻤﺎ‬:‫ﺮﺣﻤ ِﻦ ﺑﻦ ﻣ ْﻬ ِﺪي‬ ‫ﺎل َﻋﺒ ُﺪ اﻟ‬ Ijmak atau atsar. Ada orang berkata kepada sesuatu perkara itu dianggap bid’ah ia belum memadai Ibnu Mubarak . haram. berkata Al Quran itu makhluk. “Jahmiah bukan umat Muhammad SAW”. bid’ah sunat. Qadariah dan Murji’ah”. Atsar dan Ijmak) terkenal di kalangan ahli ilmu sebagai sunnah ialah apabila maka tidak boleh dianggap sebagai bid’ah yang sesat ia bercanggah dengan Al Quran dan Sunnah. “Bagaimana pula dengan puak Jahmiah?”.Majoriti ulamak Arab Saudi seperti Ibn Baz dan Ibnu ‫ن اﷲَ َﻻ ﻳُـ َﺮى‬ ‫ َوأ‬،‫ اﻟ ُﻘ ْﺮآ ُن َﻣ ْﺨﻠُﻮ ٌق‬:‫ﺬﻳْ َﻦ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن‬ ‫ﺎت؛ اﻟ‬ ِ ‫ﺼ َﻔ‬  ‫ﺔُ ﻧُـ َﻔﺎةُ اﻟ‬‫اﻟﺠ ْﻬ ِﻤﻴ‬ Usaimin menolak bid’ah hasanah dan berpendapat َ ‫َو‬ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ semua bid’ah sesat. Semata-mata Syiah. Sekadar tidak ada di zaman َ :‫ﺎﺣ َﺬ ْر ُﻫ َﻤﺎ‬ ْ َ‫ﺻْﻨـ َﻔﺎن ﻓ‬ َ َ ُْ َْ ْ َ َ‫َوﻗَ ْﺪ ﻗ‬ َ ِ‫اﻟﺮاﻓ‬ ُ‫ﻀﺔ‬  ‫َو‬ 91 Rasulullah SAW atau tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat perkara itu masih tidak boleh Maksudnya: Bid’ah pada pandangan Ibnu Taimiah menurut dikategorikan sebagai bid’ah yang dimaksudkan oleh syarak yang menyebabkan seseorang itu dianggap sebagai Rasulullah SAW sebagai sesat. Nabi Muhammad tidak dimikrajkan kepada difahami agak berbeza dengan ulamak-ulamak yang lain kerana beliau menganggap bid’ah itu adalah apa 91 http://www. bid’ah makruh dan bid’ah harus).Pandangan dan pendapat Imam Syatibi seperti yang pada hari akhirat. Ianya perlu dirujuk Jawabnya.‫ـﺒَـ َﻌ ُﻬ ْﻢ‬‫ْﺴ َﻔﺔُ َوَﻣﻦ اﺗ‬ ِ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ‫َوَﻻ َﺣﻴَﺎ َة َوﻧَ ْﺤ َﻮ َذﻟ‬ ada di zaman Rasulullah SAW dan bercanggah dengan dalil-dalil syarak sama ada Al Quran. 6. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar membahagikan bid’ah Abdullah bin Mubarak.qaradawi. bid’ah berkata: “Asas 72 puak yang sesat ialah empat: Khawarij.net/new/articles/6750--3 sahaja cara atau kaifiat ibadat dan akidah yang dicipta menyerupai syariat. Jahmiah ialah golongan yang menafikan sifat Allah. َ‫ْﻢ ﻟَﻪُ َوَﻻ ﻗُ ْﺪ َرة‬َ ‫ن اﷲَ َﻻ ﻋﻠ‬ ‫ َوأ‬،‫َﻢ ﻳُـ ْﻌ َﺮ ْج ﺑﻪ إﻟَﻰ اﷲ‬ ْ ‫ﻤ ًﺪا ﻟ‬ ‫ن ُﻣ َﺤ‬ َ‫ َوأ‬،‫ﻓﻲ اﻵﺧ َﺮة‬ 5. yang perkara di atas (Al Quran.Sesuatu amalan baharu dianggap bid’ah apabila tidak ِ ‫ َﻛﻤﺎ ﻳـ ُﻘﻮﻟُﻪ اﻟﻤﻌﺘ ِﺰﻟَﺔُ واﻟْﻤﺘـ َﻔﻠ‬.4. mereka ialah walaupun tidak pernah ada di zaman Rasulullah seperti bid’ah puak Khawarij. Sunnah.‫ﻚ‬ . Qadariah dan SAW. haram. Allah SWT tidak dapat dilihat 8.Jika sesuatu amalan tidak bercanggah dengan perkara. musuh sunnah Nabi SAW dan juga sebagai ahli ahwa’ (pengikut ajaran sesat yang mengikut hawa nafsu). kepada dalil-dalil syarak yang lain sebelum menentukan hukum melakukannya sama ada wajib. Murji’ah.

ُ‫اﻟﻤ ْﺮ ِﺟﺌَﺔ‬ ِ  ‫ و‬،‫ اﻟ َﺨﻮارِج‬:‫وﺳﺒﻌِﻴﻦ ﻓِﺮﻗَﺔً ِﻫﻲ أَرﺑﻊ‬ ُ ‫ َو‬،ُ‫ﺔ‬‫ َواﻟ َﻘ َﺪ ِرﻳ‬،‫ﺾ‬ ُ ‫اﻟﺮَواﻓ‬ َ ُ َ ٌ َْ َ ْ َ ْ َ َ ِ D ٍ ِ ِ efinisi yang diberikan oleh para ulamak adalah hasil ‫ﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺔ ُﻣ َﺤ‬ُ‫ﺔُ ﻣ ْﻦ أ‬‫اﻟﺠ ْﻬﻤﻴ‬ َ ‫ﺖ‬ ْ ‫ﺴ‬ َ َ‫ﺔُ؟ ﻗ‬‫ﺎﻟﺠ ْﻬ ِﻤﻴ‬ َ ‫ ﻟ َْﻴ‬:‫ﺎل‬ َ َ‫ ﻓ‬:‫اﻟﻤﺒَ َﺎرك‬ ُ ijtihad mereka dalam usaha memahami bid’ah dan ‫وﺳﻠﻢ‬ seterusnya melaksanakan arahan Nabi SAW menentang perkara yang dinamakan bid’ah.‫اﻟﻤ ْﺮِﺟﺌَ ِﺔ‬ ِ ِ ِ‫ﺮَواﻓ‬ ‫ َواﻟ‬،‫ِج‬ ُ ‫ َو‬،‫ﺔ‬‫ َواﻟ َﻘ َﺪ ِرﻳ‬،‫ﺾ‬ ِ ‫َﻛﺒِ ْﺪ َﻋ ِﺔ اﻟ َﺨ َﻮار‬ Bab 2 ِ ‫ﻮل اﺛْـﻨَﺘَﻴ ِﻦ‬ ُ ‫ُﺻ‬ُ ‫ أ‬:‫ َوﻏَْﻴـ َﺮ ُﻫ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا‬،‫أﺳﺒَﺎط‬ْ ‫ﻒ ﺑْ َﻦ‬َ ‫ﻮﺳ‬ ُ ‫ن َﻋﺒْ َﺪ اﷲ ﺑْ َﻦ‬ ‫ﻓَﺈ‬ ُ ُ‫ َوﻳ‬،‫اﻟﻤﺒَ َﺎرك‬ Dalil- Dalil-dalil Untuk Memahami Bid’ah Bid’ah ‫ ﻗِ ْﻴ َﻞ ِﻻﺑْ ِﻦ‬. 9.Pesanan Dr Yusuf Al Qaradawi perlu dijadikan pedoman ketika membicarakan persoalan bid’ah agar  ‫اﻟﺮ ُﺟ ُﻞ ِﻣ ْﻦ أ ْﻋ َﺪ ِاء اﻟ‬ ‫ َوِﻣ ْﻦ‬،‫ﺔ‬ِ ‫ﺴﻨ‬  ‫ﺪ ﺑِ َﻬﺎ‬ ‫ﻲ ﻳُـ َﻌ‬‫ اﻟﺘ‬،ً‫ ِﺔ َﺷ ْﺮﻋﺎ‬‫َواﻟﺒِ ْﺪ َﻋﺔُ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﺑْ ِﻦ ﺗَـ ْﻴ ِﻤﻴ‬ kesefahaman dan perpaduan umat Islam dapat ِ ‫ﺔ ﻣ َﺨﺎﻟََﻔﺘُـﻬﺎ ﻟِﻠ‬ِ ‫ﺴﻨ‬ ِ ِ dipelihara. sesat dan sebagainya hanya kerana 10. bukan perkara yang “qat’ie”.Perbezaan pendapat para ulamak dalam mereka mengamalkan talqin selepas pengkebumian. Mereka perlu adil menilai atau Siapa Ahli Bid’ah Sebenarnya? sekurang-kurangnya menghormati pandangan orang Tindakan melabel umat Islam di Malaysia sebagai (‫) ُم ْب َت ِدع‬ lain yang mungkin berbeza dengan mereka. mubtadi’ dan ahlil ahwa’ sebenarnya: 11. Maka lahirlah persengketaan sedangkan perkara yang bukan ibadah dan akidah dari Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya: perbahasan bid’ah dan menamakannya maslahah. Perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan mereka ketika mengutarakan pendapat masing-masing sebenarnya berpunca 144 61 . fasiq. membaca mendefinisikan bid’ah adalah bukti bahawa persoalan Yasin setiap malam jumaat dan amalan-amalan lain yang menentukan sesuatu amalan adalah “ijtihadi” dan diperselisihkan hukumnya adalah keterlaluan dan melampau. pengamal bid’ah. Maka umat Islam bebas Dr Yusuf Al Qaradawi menjelaskan kepada umat Islam siapa memilih mana-mana pendapat yang ia suka.Adalah tidak adil bagi golongan yang berpegang ِ ‫ﺎد‬ ‫اﷲ إِ ْﺧ َﻮاﻧًﺎ‬ ِ َ َ‫َوُﻛﻮﻧُﻮا ﻋﺒ‬ dengan pandangan dan pendapat Imam Syatibi dan ulamak Arab Saudi menidakkan pandangan para Maksud: Jadilah kamu umat Islam yang bersaudara ulamak yang lain dan memaksa agar pandangannya sahaja diterima. ‫ﺔ؛‬ِ ‫ﺴﻨ‬  ‫ﺎب َواﻟ‬ِ َ‫ْﻜﺘ‬ َ ِ ُ  ‫ َﻣﺎ ا ْﺷﺘُ ِﻬ َﺮ ﻋ ْﻨ َﺪ ْأﻫ ِﻞ اﻟﻌﻠ ِْﻢ ﺑِﺎﻟ‬:‫اﻷﻫ َﻮاء‬ ْ ‫ْأﻫ ِﻞ‬ .dipulaukan.

Masing-masing dengan pendapatnya seterusnya itu tertolak . Bagi mereka asas pengharaman bid’ah hanyalah dua hadis yang masyhur iaitu: Maksudnya: Imam Haramain berkata: “Tidak boleh seorang ‫ َو َﺧ ْﻴـ ُﺮ‬. menuduh orang lain sebagai ahli bid’ah yang selayaknya Riwayat Bukhari dan Muslim Asas golongan ini ialah :. Imam Haramain Al Juwaini 369 62 143 . setiap bid’ah itu sesat. Riwayat Muslim Beberapa panduan dan tips di atas amat berguna untuk umat Islam di negara kita agar saling bertoleransi dan saling hormat : ‫ َﻢ‬‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫ﺎل رﺳ‬ َ ‫ﻮل اﷲ‬ ُ َ َ َ‫ﺖ ﻗ‬ ْ َ‫ﺿ َﻲ اﷲُ َﻋْﻨـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟ‬ ِ ‫ﺸﺔَ ر‬ِ َ َ ‫َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ‬ menghormati antara satu sama lain khasnya apabila membicarakan persoalan bid’ah yang sekian lama ‫ﺲ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َرد‬ ِ َ ‫ﻣﻦ أَﺣ َﺪ‬ َ ‫ث ﻓﻲ أ َْﻣ ِﺮﻧَﺎ َﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻟ َْﻴ‬ ْ َْ menjarakkan hubungan antara satu sama lain. ‫ َﻢ‬‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫ﻗﺎل‬ َ ‫رﺳﻮل اﷲ‬ َ ‫َﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‬ mujtahid membantah terhadap mujtahid yang lain dengan keras dan tegas pada perkara khilaf kerana setiap mujtahid ِ ٍ ‫ﻞ‬ ‫ َوُﻛ‬، ‫اﻷﻣﻮِر ُﻣ ْﺤ َﺪﺛﺎﺗُـ َﻬﺎ‬ُ ‫ﺮ‬ ‫ وﺷ‬، ‫ َﻢ‬‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ُ ‫اﻟﻬ ْﺪ ِي َﻫ ْﺪ‬ َ ‫ي ﻣﺤﻤﺪ‬ َ dalam perkara cabang adalah betul pada pandangan kami. Maksudnya: Sesiapa yang mengadakan perkara baharu Umat Islam diuji dengan permasalahan ini sejak puluhan dalam urusan kami ini yang bukan daripadanya maka amalan tahun. ٍ ٌ‫ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ‬ Sesiapa yang berpendapat yang betul hanya seorang. seorang itu tidak dapat dipastikan maka dia tidak boleh mengherdik Maksudnya: Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk salah seorang mujtahid yang lain berdasarkan kedua-dua Muhammad SAW. Sekarang mari kita perhatikan sebahagian  ِ‫ض ﺑ‬ ِ ِ ‫ﻢ ﻟَﻴ‬ ُ‫ ﺛ‬:‫ﻗﺎل إﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴ ِﻦ‬ daripada dalil-dalil yang digunakan oleh para ulamak untuk ‫ﺰ ْﺟ ِﺮ َﻋﻠﻰ‬ ‫ﺎﻟﺮ ْد ِع َواﻟ‬ َ ‫ﺲ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺠﺘَ ِﻬﺪ أ ْن ﻳَـ ْﻌﺘَ ِﺮ‬ َ ْ َََ ُ َ َ mendefinisikan bid’ah. Kegagalan memahami dalil-dalil inilah yang menjadi punca kepada perbalahan sesama sendiri dalam ‫ﻴﺐ ِﻋﻨ َﺪﻧﺎ‬ ِ ِ ‫ ﻣ ْﺠﺘَ ِﻬ ٍﺪ ﻓِﻲ اﻟ ُﻔﺮ‬‫ﻼف إ ْذ ُﻛﻞ‬ ٌ ‫وع ُﻣﺼ‬ ُ ُ ِ ‫اﻟﺨ‬ ِ ‫ﻣﺠﺘ ِﻬ ٍﺪ آ َﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗِ ِﻊ‬ َ َ َْ ُ menentukan adakah sesuatu amalan itu bid’ah atau tidak. ‫أﺣ ِﺪ‬ ِ ِ ِ ِ Sebahagian para ustaz terlalu extreme menghukum semua َ ‫ ٍﻦ ﻋﻨْ َﺪﻩُ ﻓَـﻴَ ْﻤﺘَﻨ ُﻊ َز ْﺟ ُﺮ‬‫ﻴﺐ َواﺣ ٌﺪ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻏَ ُﻴﺮ ُﻣﺘَـﻌَﻴ‬ َ ‫اﻟﻤﺼ‬ُ ‫ن‬ ‫ﺎل إ‬َ َ‫َوَﻣ ْﻦ ﻗ‬ 90 ِ perkara yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia ‫اﻟﻤ ْﺬ َﻫﺒَﻴ ِﻦ‬ َ ‫اﻟﻤ ْﺠﺘَ ِﻬﺪ‬ َ ‫ﻳﻦ اﻵ َﺧ ِﺮ َﻋﻠﻰ‬ ُ sebagai bid’ah. seburuk-buruk perkara ialah perkara pendapat..daripada kefahaman berbeza memahami nas-nas syarak Imam Al Haramain berkata: berkaitan bid’ah. 90 Al Irsyad. baharu...

(mereka berbuat demikian) boleh dibantah terhadap orang yang beramal dengannya kerana mencari keredaan Allah.89 menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Dan (perbuatan mereka beribadat secara) "Rahbaniyyah" . dan (sebaliknya) 87 22/1 ‫اآلداب الشرعية البن مفلح باب على من ومتى يجوز االنكار‬ banyak di antara mereka yang fasik – derhaka 88 Syarh Muslim. Oleh itu. Kami tidak sunnah atau ijmak. An Nawawi 2/24 89 Al Hadid:27 Aklam Al Muwaqi’in.merekalah sahaja Maksudnya: Sekiranya dalam sesuatu masalah tidak terdapat yang mengadakan dan merekanya. orang-orang yang beriman (kepada Nabi Muhammad) di antara mereka.Hadis Jabir 2. kami berikan pahalanya. ‫ﺪ َﻋﻠَْﻴ ِﻬﻢ‬ َ‫ﺎس َﻋﻠﻰ َﻣ ْﺬ َﻫﺒِ ِﻪ َوَﻻ ﻳَ ْﺸﺘ‬ ِ ِِ ِ ِ 1. ْ ُ ٌ َ ْ َُْ ْ ُ Maksudnya: Kemudian Kami iringi sesudah .ً‫ﺪا‬‫ﺴﺎغٌ ﻟَ ْﻢ ﺗُـ ْﻨ َﻜ ْﺮ َﻋﻠﻰ َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ ﻓِﻴﻬﺎ ُﻣ ْﺠﺘَ ِﻬﺪاً ْأو ُﻣ َﻘﻠ‬ َ ‫َﻣ‬ perasaan belas kasihan (sesama sendiri). dan Kami iringi lagi dengan Nabi ِ ‫ﺔٌ وﻻ إﺟﻤﺎعٌ وﻟِﻼﺟﺘِﻬ‬‫ إذَا ﻟَﻢ ﻳ ُﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟَ ِﺔ ﺳﻨ‬:‫ ِﻢ‬‫ﻮل اﺑﻦ اﻟ َﻘﻴ‬ ‫ﺎد ﻓِ َﻴﻬﺎ‬ Isa ibni Maryam. ‫ﺼﺎ‬ ْ ِ‫ض َرأﻳَﻪُ َﻋﻠﻰ َﻣ ْﻦ َﺧﺎﻟََﻔﻪُ إ َذا ﻟَ ْﻢ ﻳُ َﺨﺎﻟ‬  َ‫ﻒ ﻧ‬ َ ‫ﺎﺿﻲ أ ْن ﻳَـ ْﻔ ِﺮ‬ ِ ‫ﻟَْﻴﺲ ﻟِ ْﻠﻤ ْﻔﺘِﻲ وﻻ ﻟِ ْﻠ َﻘ‬ َ ُ َ Dalil Pertama (‫)رھبتانية ابتدعوھا‬ 88 ِ ‫إﺟ َﻤﺎﻋﺎً أو ﻗِﻴﺎﺳﺎً َﺟﻠﻴﺎ‬ ْ ‫َوَﻻ‬ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ‫ﻴﺴﻰ اﺑْ ِﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ َوآﺗَـ ْﻴـﻨَﺎﻩُ اﻹﻧﺠ‬ ‫ﻴﻞ‬ َ ‫ﻔْﻴـﻨَﺎ ﺑﻌ‬ ‫ﻔْﻴـﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ آﺛَﺎ ِرﻫﻢ ﺑ ُﺮ ُﺳﻠﻨَﺎ َوﻗَـ‬ ‫ﻢ ﻗَـ‬ ُ‫ﺛ‬ ِ  ِ ُ‫وﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻗُـﻠ‬ Maksudnya: Seorang mufti atau hakim tidak boleh memaksa ‫ﺎﻫﺎ‬ َ ُ‫ﺔً اﺑْـﺘَ َﺪﻋ‬‫ـﺒَـﻌُﻮﻩُ َرأْﻓَﺔً َوَر ْﺣ َﻤﺔً َوَرْﻫﺒَﺎﻧِﻴ‬‫ﻳﻦ اﺗ‬ َ َ‫ﻮﻫﺎ َﻣﺎ َﻛﺘَﺒْـﻨ‬ َ ‫ﻮب اﻟﺬ‬ ََ َ ِ ِ ِ ِ ْ ‫ اﺑﺘِﻐَﺎء ِر‬‫َﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ إِﻻ‬ َ ‫ﻖ ِر َﻋﺎﻳَﺘ َﻬﺎ ﻓَﺂﺗَـ ْﻴـﻨَﺎ اﻟﺬ‬ ‫ﻪ ﻓَ َﻤﺎ َر َﻋ ْﻮ َﻫﺎ َﺣ‬‫ﺿ َﻮان اﻟﻠ‬ orang yang tidak sependapat dengannya sekiranya tidak ‫آﻣﻨُﻮا‬ َ ‫ﻳﻦ‬ ْ ْ ْ bercanggah dengan nas (Al Quran dan hadis).Hadis Aisyah َ ‫ﻻ ﻳَـْﻨﺒَﻐﻲ ﻟ ْﻠ َﻔﻘﻴﻪ أ ْن ﻳَ ْﺤﻤ َﻞ اﻟﻨ‬ 87 Maksudnya: “Tidak sepatutnya seseorang ulamak (‫)الفقيه‬ Benarkah begitu? Atau sebenarnya terdapat banyak dalil yang memaksa orang ramai mengikut pandangannya dan tidak perlu diperhalusi dan digunakan untuk mendefinisikan boleh keras terhadap mereka” bid’ah? Agar lebih adil dan demi mengelakkan perbalahan dan Imam Nawawi berkata: perpecahan. perkara itu ada ruang untuk ijtihad tidak mewajibkannya atas mereka. َْ َ ْ ُ َْ ْ َ ْ ُ ُ ‫ﻳَـ ُﻘ‬ dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya . ijmak atau qias ِ َ‫ﻣْﻨـﻬﻢ ﻓ‬ ‫ِﻣ ْﻨـﻬﻢ أَﺟﺮﻫﻢ وَﻛﺜِﻴﺮ‬ ‫ﺎﺳ ُﻘﻮ َن‬ yang nyata. Ibnu Al Qayyim 3/224 142 63 . serta Kami berikan kepadanya: Kitab Injil. dalam pada itu mereka tidak sama ada seorang mujtahid atau orang yang bertaklid.mereka: Rasul- Ibnu Al Qayyim berkata: rasul Kami silih berganti. umat Islam perlu mengetahui sebenarnya terdapat banyak dalil syarak berkaitan tajuk bid’ah.

sesetengah masyarakat Islam padahal ianya termasuk dalam 2. bid’ah tetapi sebenarnya ia termasuk dalam perkara ijtihad Ayat ini juga boleh difahami bahawa jika sesuatu amalan yang dibenarkan oleh syarak. (Syarah Muslim) 1.Ayat ini membantu kita untuk memahami bahawa perbuatan ‫ ِﻜ َﻴﺮ‬‫ن اﻟﻨ‬ ‫ﺎب اﻹﻧْ َﻜﺎ ِر ِﻷ‬ ِ َ‫اﻟﻤ ْﺠﺘَ ِﻬ ُﺪو َن َﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻞ ﻓِﻲ ﺑ‬ ُ ِ َ َ‫ﻣﺎ ا ْﺧﺘَـﻠ‬ ُ ُ‫ﻒ ﻓﻴﻪ اﻟ ُﻔ َﻘﻬﺎء‬ َ mereka-reka (mengada-adakan) sesuatu amalan adalah tercela ِ ِ ِ ِ ِ pada pandangan syarak sepertimana yang dilakukan oleh ِ ‫ﺎر‬ ‫ض‬ ُ ‫ﻴﻞ َﻋﻠَﻴﻪ َوَﻣﺎ َد َام اﻟ ُﻔ َﻘﻬﺎءُ ﻗَﺪ ا ْﺧﺘَـﻠَ ُﻔﻮا ﻓﻲ ْأﻣ ٍﺮ ﻓَﻠﺘَـ َﻌ‬ َ ‫ َﻤﺎ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﻟ َﻤﺎ ﻻ َدﻟ‬‫إﻧ‬ orang-orang kristian yang menganggap golongan agama seperti paderi dan biarawati tidak boleh berkahwin dan ‫ ِﺔ‬‫اﻷدﻟ‬ ِ menolak kehidupan dunia sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Inilah yang dimaksudkan dengan Maksudnya: Perkara yang diperselisihkan oleh para perkataan ‫ رھبانية‬di dalam ayat di atas. perkara yang tidak ada dalil langsung.Mengada-adakan perkara yang baharu yang bercanggah dengan syariat iaitu menolak dunia dan Oleh yang demikian semua perkara yang dianggap bid’ah oleh tidak berkahwin. Amalan ini salah fuqaha’ yang mujtahid tidak termasuk dalam perkara yang kerana bercanggah dengan kehendak Allah SWT dan pada boleh diingkari kerana perkara yang boleh diingkari hanyalah masa yang sama mereka tidak memeliharanya dengan baik. sudah tersebut. Selagi mana para maka akibatnya mereka dicela kerana kedua-dua kesalahan fuqahak telah berbeza pendapat dalam sesuatu perkara.maka adalah diterima dan tidak termasuk dalam amalan Para ulamak mujtahidin telah berbeza pendapat dalam banyak yang dicela oleh syariat.Tidak menunaikan apa yang mereka ada-adakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulamak ianya bukan tersebut. ‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫ﺎل رﺳ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ َ َ َ‫ ﻗ‬: ‫َﺖ‬ ْ ‫ﻪُ َﻋْﻨـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟ‬‫ﺿ َﻲ اﻟﻠ‬ ِ ‫َﻋﻦ َﻋﺎﺋِ َﺸ َﺔ ر‬ َ ْ Dalam kitab Al Adab As Syar’iyyah Imam Ahmad ‫ﺲ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َرد‬ ِ َ ‫ﻣﻦ أَﺣ َﺪ‬: َ ‫ث ﻓﻲ أ َْﻣ ِﺮﻧَﺎ َﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻟ َْﻴ‬ ْ َْ diriwayatkan berkata: 64 141 . perkara sedangkan semua mereka adalah ulamak muktabar. Dalil Kedua: Maksud ‫ما ليس منه‬ tetapi perselisihan mereka tidak membawa mereka tuduh menuduh dan caci mencaci sesama mereka. harus. Jika benar ijtihadnya maka dia baharu itu tidak bercanggah dengan syariat iaitu apabila mendapat dua pahala dan jika dia tersalah dia tetap mendapat mempunyai dalil yang menunjukkan bahawa amalan itu satu pahala di sisi Allah SWT. tentulah kerana bercanggah-canggah dalil (yang mereka gunakan).

Segelintir ilmuan Islam dengan lantang menghukum semua amalan di atas sebagai bid’ah sedangkan mereka tahu perkara-perkara tersebut termasuk dalam perkara yang tidak disepakati hukumnya oleh para ulamak sejak 27 Syarah Muslim. ‫ﺲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ أ َْﻣ ُﺮﻧَﺎ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َرد‬ ِ َ ‫َﻣ ْﻦ َﻋﻤ َﻞ َﻋ َﻤ ًﻼ ﻟَْﻴ‬ 11.Jangan jadikan perkara yang diperselisihkan oleh ulamak hujah untuk menuduh orang lain Maksudnya: Sesiapa yang beramal denguan suatu amalan pengamal bid’ah yang bukan dari urusan kami maka tertolak. Kepada golongan yang cenderung membid’ahkan amalan umat Islam di Malaysia. alangkah baiknya jika merujuk dahulu maksud hadis ini sebelum membuat huraian yang terburu-buru. Kitab Al Aqdiyah. yang batil dan menolak perkara baharu. Bukhari. Justeru. solat sunat qabliah jumaat. qunut diamalkan pada zaman Nabi SAW. tawassul dan banyak lagi amalan lain termasuk Ibnu Rajab Al Hambali28 berkata: dalam amalan yang dipertikai dan diperdebatkan oleh masyarakat. dalam solat subuh. jangan kerana pada pandangan kita sesuatu hadis itu dhaif kita terus menghukum amalan-amalan yang disebutkan Riwayat Bukhari dan Muslim 27 tadi sebagai bid’ah sedangkan ianya termasuk dalam amalan Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang masih ada sandarannya walaupun dhaif. Amalan menghadiahkan pahala kepada Rasulullah SAW dan Perlu difahami maksud frasa “‫ ”ما ليس منه‬atau “‫”ليس عليه أمرنا‬ roh orang yang telah meninggal dunia. mengatakannya tetap ada sekiranya tidak Maksudnya: Daripada Aisyah RA. 12/16 Bab pembatalan hukum zaman berzaman. menggunakan tasbih ialah tidak bersesuaian dengan hukum-hakam yang ditentukan (tadisional dan elektronik) ketika berzikir. Imam Nawawi berkata: 28 Ibnu Rejab Al Hambali menjelaskan maksud hadis ini dengan panjang lebar di ms 155 melalui kitabnya Jamiul Ulum Wal Hikam hadis yang kelima. melafazkan niat syarak dan bukannya semata-mata tidak ada atau tidak (membaca Usalli). 140 65 . bersalaman selepas solat. urusan kami ini yang bukan daripadanya maka tertolak (tidak diterima amalan tersebut)”. Rasulullah SAW mengakibatkan mengadakan syariat baharu dan tidak bersabda: “Sesiapa yang mengadakan perkara baharu dalam bercanggah dengan nas yang sahih.No 2697 Kitab As Sulh. Bab Apabila Sulh berlaku dalam perkara zalim ianya tertolak. mengadakan sambutan maulid.

‫ﺸ ِﺮ َﻳﻌ ِﺔ َﺣﺎﻛِ َﻤﺔً َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﺑِﺄ َْﻣ ِﺮَﻫﺎ‬ ِ  ‫ﺖ أَﺣ َﻜ ِﺎم اﻟ‬ 2) Persoalan tashih dan tadhif (menghukum sesuatu  ‫ﺎم اﻟ‬ ْ ‫ َوﺗَ ُﻜﻮ ُن أ‬، ‫ﺸ ِﺮ َﻳﻌﺔ‬ ُ ‫َﺣ َﻜ‬ ْ َ ‫ﺗَ ُﻜﻮ َن ﺗَ ْﺤ‬ hadis itu sahih atau lemah) adalah persoalan ijtihadi ‫ ﻓَـ ُﻬ َﻮ‬،‫ﺸ ْﺮ ِع ُﻣ َﻮاﻓِ ًﻘﺎ ﻟ ََﻬﺎ‬  ‫َﺣ َﻜ ِﺎم اﻟ‬ْ‫ﺖ أ‬ َ ‫ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﺎ َن َﻋ َﻤﻠُﻪُ َﺟﺎ ِرﻳًﺎ ﺗَ ْﺤ‬، ‫َوﻧَـ ْﻬﻴِ َﻬﺎ‬ yang bersifat zanni. dia bukan pembuat bid’ah tetapi sedikit pun.Tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa ْ ‫ﻮل‬ ُ ُ‫ﻴﻢ ﻣ ْﻦ أ‬ ٌ َ ٌ ْ ُ ‫اﻟﺤﺪ‬ َ ََ hadis tersebut tsabit daripada Rasulullah S.‫ان ﻟِ ْﻸ ْﻋ َﻤ ِﺎل ﻓِﻲ‬ ِ ‫ﺎﻟﻤ ْﻴـﺰ‬ ِ ‫ﻳﺚ أَﺻﻞ ﻋ ِﻈ‬ ِ ‫وﻫ َﺬا‬ َ ِ ‫اﻹﺳ َﻼِم َو ُﻫ َﻮ َﻛ‬ ِ ‫ﺻ‬ 3.W. sebenarnya amalannya itu berasaskan perkara ijtihadi kerana dua sebab: 1) Amalannya itu disandarkan kepada hadis nabi yang ‫ ُﻬ ْﻢ ﻳَـْﻨﺒَ ِﻐﻲ أَ ْن‬‫ﻴﻦ ُﻛﻠ‬ ِ ِ َ ‫ن أَ ْﻋﻤ‬ َ‫ " ﻟَﻴﺲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ أَﻣﺮﻧَﺎ " إِ َﺷﺎرةٌ إِﻟَﻰ أ‬: ‫وﻗَـﻮﻟُﻪ‬ َ ‫ﺎل اﻟ َْﻌﺎﻣﻠ‬ َ َ ُْ ْ َ َ ْ ُْ َ diamalkan oleh ulamak dengan beberapa syarat. ‫ع َﺷﻴﺌﺎً َﺟﺪﻳﺪاً ْأو‬ َ َ‫ َﻢ ﻗَ ْﺪ ﻗ‬‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ وﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ْ ‫ﺎل َذﻟﻚ ﻳَـ ْﺒـ َﻘﻰ ﻗﺎﺋِﻤﺎً َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَ ْﺸ َﺮ‬ َ Sebagaimana setiap amalan yang tidak diniatkan kerana Allah ْ ِ‫ﻳُ َﺨﺎﻟ‬ 86 tidak diberikan pahala maka begitulah amalan yang tidak ً‫ﺻﺤﻴﺤﺎ‬ َ ً‫أﺻﻼ‬ ْ ‫ﻒ‬ bersesuaian dengan perintah Allah dan rasulnya akan ditolak Maksudnya: Atas asas inilah jika seseorang beramal dengan dan sesiapa yang mengada-adakan sesuatu amalan yang tidak sesuatu amalan berdasarkan kandungan hadis dhaif yang diizinkan oleh Allah dan rasulnya maka ia bukan ajaran agama mempunyai asal (dalil am).ٌ‫ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻣ ْﺮ ُدود‬، ‫ﻚ‬ ٌ ُ‫َﻣ ْﻘﺒ‬ 85 Qawaid At Tahdis 119 86 ‫ التأصيل لمفھوم البدعة وأثره في توحيد األمة‬ms 29 66 139 . Kemungkinan bahawa Nabi SAW َ ِ‫ َوَﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن َﺧﺎ ِر ًﺟﺎ ﻋَ ْﻦ ذَﻟ‬،‫ﻮل‬ . Hadis ini bolehlah diibaratkan seperti neraca ‫ﺮوط‬ ُ ِ‫ﺑ‬ ُ ‫اﺣﺘِ َﻤ‬ ِ ‫ﻴﻒ اﺟﺘِﻬ‬ ِ ْ ‫ﺼ ِﺤﻴﺢ واﻟﺘ‬ َ َ ْ ‫ن اﻟﺘ‬ ‫ أ‬:‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ pengukur amalan-amalan secara zahir sama seperti hadis ‫اﻟﻨﺒﻲ‬  ‫ﺎل أ ْن ﻳَﻜﻮ َن‬ ْ ‫ﻲ َو‬‫ي ْأو ﻇَﻨ‬  ‫ﺎد‬ َ ْ َ ‫ﻀﻌ‬ “Hanyasanya amalan itu berdasarkan niat” yang menjadi neraca pengukur amalan-amalan dari sudut batin.A.85 ِ ‫ﺎل ﻓِﻲ ﺑ‬ ‫ﺎﻃﻨِ َﻬﺎ‬ َ ِ ‫ﺎت ِﻣ ْﻴـ َﺰا ٌن ﻟِ ْﻸ ْﻋﻤ‬ ِ ‫ـﻴ‬‫ﺎل ﺑِﺎﻟﻨ‬ ُ ‫ َﻤﺎ اﻷ ْﻋ َﻤ‬‫ﻳﺚ إﻧ‬ ِ َ‫ﻇ‬ َ ‫ن َﺣ ِﺪ‬ ‫ﺎﻫ ِﺮَﻫﺎ َﻛ َﻤﺎ أ‬ َ Dr Muhammad bin Said Hawwa merumuskan: َ ِ‫اب ﻓَ َﻜﺬﻟ‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫اﷲ ﻓَـﻠَﻴ‬ ِ ُ‫اد ﺑِ ِﻪ و ْﺟﻪ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻚ ُﻛ‬ ٌ ‫ﺲ ﻓﻴﻪ ﻟ َﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛَـ َﻮ‬ َ ْ َ ُ ‫ َﻋ َﻤ ٍﻞ َﻻ ﻳُـ َﺮ‬‫ن ُﻛﻞ‬ ‫ﻓَ َﻜ َﻤﺎ أ‬ ٍ ‫ﻮن ﺣ‬ ِ ْ ‫وﺑِﻨَﺎء َﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒ َﻖ ﻓَﺈذا َﻋ ِﻤﻞ َﻋ ِﺎﻣﻞ ﺑِﻤ‬ ‫أﺻ ٌﻞ ﻓَﻼ‬ ٍ ْ ُ‫ﺿﻌﻴﻒ ﻟَﻪ‬ ‫ﺪﻳﺚ‬ َ ‫ﻀ ُﻤ‬ ََ َ ٌ َ ً َ ‫ث‬ َ ‫ﻞ َﻣ ْﻦ أَ ْﺣ َﺪ‬ ‫اﷲ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻣ ْﺮ ُدودٌ َﻋﻠَﻰ َﻋ ِﺎﻣﻠِ ِﻪ َوُﻛ‬ ِ ‫َﻋﻤ ٍﻞ َﻻ ﻳ ُﻜﻮ ُن ﻋَﻠَ ِﻴﻪ ْأﻣﺮ‬ ُ َ َ ٍ‫ﺪﻳ ِﻦ ِﻓﻲ َﺷﻲء‬ ‫ﺪﻳ ِﻦ ﻣﺎ ﻟَﻢ ﻳﺄْ َذ ْن ﺑِ ِﻪ اﷲ ورﺳﻮﻟُﻪ ﻓَـﻠَﻴﺲ ِﻣﻦ اﻟ‬ ‫ِﻓﻲ اﻟ‬ :‫ي ِﻣ ْﻦ َو ْﺟ َﻬﻴ ِﻦ‬  ‫اﺟﺘِ َﻬﺎد‬ ٍ ‫ﺎ َﻋﻠﻰ‬‫ﻳَ ُﻜﻮ ُن ُﻣ ْﺒﺘَ ِﺪﻋﺎً ﺑَ ْﻞ ﻳَﻜﻮ ُن َﻣ ْﺒﻨِﻴ‬ ْ ‫أﺳﺎس‬ ْ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ََ ُ َْ َ ِِ ِ ِ ُ‫ َﻢ َﻋﻤ َﻞ ﺑﻪ اﻟﻌُﻠﻤﺎء‬‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬  ‫ﻨﺎدﻩُ َﻋﻠﻰ أﺛ ٍﺮ َﻋﻦ‬ َ ‫اﻟﻨﺒﻲ‬ ُ ِ‫اﺳﺘ‬ ْ : ‫اﻷو ُل‬  Maksudnya: Hadis ini merupakan asas ajaran Islam yang ٍ ‫ﺸ‬ sangat besar.

Ini kerana kedua-dua tokoh ini berpendapat hadis dhaif lebih kuat dari pandangan tokoh ulamak. Pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakkan ulamak. Pendapat ini ialah pendapat hendaklah dikawal oleh hukum syarak .84 : ‫ﺖ ﻗَﻮﻟِ ِﻪ‬ َ ‫َﻣ ْﺮ ُدو ٌد ﻋَﻠَﻰ ﻋَ ِﺎﻣﻠِ ِﻪ َو َﻋ ِﺎﻣﻠُﻪُ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ ﺗَ ْﺤ‬ ُ‫ٱ¬ُ َولَ ۡو َال َكلِ َمة‬ ۚ ‫ﱢين َما لَمۡ يَ ۡأ َذ ۢن بِ ِه ﱠ‬ِ ‫ُوا لَھُم ﱢمنَ ٱلد‬ ْ ‫أَمۡ لَھُمۡ ُش َر ٰ َٓكؤُاْ َش َرع‬ Imam Nawawi dan Ibnu Solah tidak mensyaratkan apa-apa ٰ syarat selain penggunaannya pada perkara fadha’il. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan 2. Abu Bakar menentukan sama ada disuruh atau dilarang. digunakan dalam persoalan hukum hakam sebagai ihtiyati Adapun Ibadat: mana-mana yang terkeluar daripada hukum ‫احتياطي‬ Allah dan rasulnya secara keseluruhannya maka amalan itu tertolak.Pendapat pertama: Tidak harus sama sekali menggunakan Maksudnya: Frasa “‫ ”ليس عليه أمرنا‬merupakan isyarat hadis dhaif dalam semua perkara sama ada dalam hukum bahawa amalan yang dilakukan oleh seseorang semuanya hakam dan juga fadhail a’mal. tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada 84 Qawaid At Tahdis 116-117 mereka (yang berbuat demikian) dan sesungguhnya orang- 138 67 . Sahih atau hadis Hasan yang lain.Sesuatu hadis itu menggambarkan sesuatu amalan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang- yang bersandarkan kepada hadis Sahih atau hadis undang yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan kalaulah tidak Hasan yang lain iaitu ia mempunyai asal dalam hadis kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus (dari Allah. hukum syarak Imam Bukahri. ٢١ ‫يم‬ٞ ِ‫ض َي بَ ۡينَھُمۡۗ َوإِ ﱠن ٱلظﱠلِ ِمينَ لَھُمۡ َع َذابٌ أَل‬ ِ ُ ‫ص ِل لَق‬ ۡ ‫ۡٱل َف‬ Maksudnya: Amalan-amalan terbahagi kepada dua bahagian: Imam Suyuti berpendapat ada kalanya hadis dhaif juga boleh Ibadat dan muamalat.Hadis dhaif tersebut tidak terlalu dhaif. Ahmad. Yahya bin Ma’in. untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu). ‫ﻼت‬ ٌ ‫ﺎدات َوُﻣ َﻌ َﺎﻣ‬ٌ َ‫ ِﻋﺒ‬:‫َواﻷ ْﻋﻤﺎَ ُل ﻗِ ْﺴ َﻤﺎن‬ Pendapat ketiga: Hanya boleh diamalkan dalam perkara ‫ ِﺔ ﻓَـ ُﻬ َﻮ‬‫ﻴ‬‫اﷲ َوَر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ ﺑِﺎﻟ ُﻜﻠ‬ ِ ‫ﺒﺎدات ﻓَﻤﺎ َﻛﺎ َن ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َﺧﺎ ِرﺟﺎً َﻋﻦ ﺣ ْﻜ ِﻢ‬ ُ ْ َ ُ ‫ﻣﺎ اﻟﻌ‬ ‫ﻓَﺄ‬ ِ fadhail a’mal dengan beberapa syarat. Barangsiapa Ibnu Al Arabi dan Ibnu Hazm. Imam Muslim. Barangsiapa yang terkeluar Pendapat kedua: Harus digunakan dalam semua perkara. Orang yang melakukan amalan tersebut termasuk Ibnu Hajr Al Asqalani pula mensyaratkan tiga syarat seperti dalam kalangan mereka yang dimaksudkan melalui ayat yang berikut: bermaksud: 1. yang amalannya selaras dengan hukum syarak. daripada garis panduan ini maka amalan itu tertolak (tidak Pendapat ini dinisbahkan kepada Abu Daud dan Imam diterima). bersesuaian dengannya maka diterima.

Pendapat ini dinukilkan daripada Imam Malik.menghidupkan SWT dengan mendengar muzik yang melalaikan atau dengan malam dua hari raya. solat sunat tasbih. membaca Fatihah. Dia sama seperti orang yang solatnya di sisi 10. Apa pandangan mendengar muzik. maka amalannya itu batil tidak diterima.orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak Pendapat pertama: Bahawa tambahan dalam zikir yang terperi sakitnya. Al Muawwizatain 7 kali selepas solat jumaat dll tidak disyariatkan oleh Allah SWT dan rasulNya sama sekali. dianggap bid’ah oleh sesetengah umat Islam khususnya Perhatikan! Semua amalan ini tidak ada asas dan hubungkait pengikut salafi. amalan yang tsabit melalui hadis dhaif. (Surah As. Dalil mereka ialah hadis SWT dengan satu amalan yang tidak dijadikan oleh Allah Ibnu Umar (tambahan lafaz talbiah) SWT dan rasulnya sebagai ibadat. menghidupkan menari atau dengan membuka kepala ketika tidak berihram malammenggunkan Nisfu Syaaban. Bersiul-siul. amalan yang tsabit dengan hadis dhaif mesti dianggap bid’ah? Mereka berselisih pendapat dalam hal ini kepada tiga: 68 137 . Inilah pendapat jumhur. Inilah pendapat Imam Malik dan satu pendapat Imam ، ‫ْﺺ‬ ِ ‫ﺮﻗ‬ ‫ أ َْو ﺑِﺎﻟ‬، ‫ﺴ َﻤ ِﺎع اﻟ َْﻤ َﻼ ِﻫﻲ‬ ِ ِ  ِ ‫ﺮ‬ ‫ وﻫ َﺬا َﻛﻤﻦ ﺗَـ َﻘ‬، ً‫وﺗَﺼ ِﺪﻳﺔ‬ َ ‫ب إﻟَﻰ اﻟﻠﻪ ﺗَـ َﻌﺎﻟَﻰ ﺑ‬ َ ْ َ ََ َ ْ َ Syafie dalam qaul qadimnya. Al dan perkara baharu lain yang seumpama dengannya yang Ikhlas. contoh malan talqin selepas pengkebumian. ُ‫ ﻓَـ َﻌ َﻤﻠُﻪ‬، ‫ ِﻪ‬‫ﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ ﻗُـ ْﺮﺑَﺔً إِﻟَﻰ اﻟﻠ‬‫َﻢ ﻳَ ْﺠ َﻌﻠْﻪُ اﻟﻠ‬ ِ ِ ْ ‫ﻪ ﺑ َﻌ َﻤ ٍﻞ ﻟ‬‫ب إِﻟَﻰ اﻟﻠ‬ َ ‫ﺮ‬ ‫ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَـ َﻘ‬ Pendapat Kedua: Tambahan lafaz dalam zikir melebihi zikir ‫ﺎء‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ً ‫ﺻ َﻼﺗُـ ُﻬ ْﻢ ﻋْﻨ َﺪ اﻟْﺒَـ ْﻴﺖ ُﻣ َﻜ‬ َ ‫ﺖ‬ ْ َ‫ﻳﻦ َﻛﺎﻧ‬َ ‫ َو ُﻫ َﻮ َﺷﺒﻴﻪٌ ﺑ َﺤﺎل اﻟﺬ‬، ‫ﺑَﺎﻃ ٌﻞ َﻣ ْﺮ ُدو ٌد ﻋَﻠَﻴْﻪ‬ yang ma’tsur makruh. tidak boleh dihukum digalakkan atau makruh dan disyaratkan beberapa syarat Ibnu Rajab seterusnya memberikan contoh amalan ibadat yang iaitu hendaklah zikir itu maknanya sahih (tidak menyalahi terkeluar dari ‫أمرنا‬ syarak). manakala pendapatnya dalam ِ َ ِ‫ وﻣﺎ أَ ْﺷﺒﻪ ذَﻟ‬، ‫اﻹﺣﺮ ِام‬ ِ ِ َ َ َ َ َ ْ ِْ ‫س ﻓِﻲ ﻏَْﻴ ِﺮ‬ ِ ‫أ َْو ﺑِ َﻜ ْﺸ‬ qaul jadid sama seperti pendapat yang terdahulu. persoalan ini termasuk dalam dengan ajaran Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Perlu diketahui. Pendapat ini adalah salah satu Maksudnya: Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah pendapat dalam mazhab Hanafi. membaca Al lain seperti seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Quran di kubur. menari dan beriktikad bahawa membuka ulamak terhadap penggunaan hadis dhaif? Adakah sesuatu kepala bukan salah satu bentuk ibadat dalam ajaran Islam.Hukum Menggunakan Hadis Dhaif A kaabah dengan cara bersiul-siul dan bertepuk tangan.Syura : 21) disusun pada syarak hukumnya harus. ‫َﻢ‬ ْ ‫ْﻤ ْﺤ َﺪﺛَﺎت اﻟﺘﻲ ﻟ‬ ُ ‫ﻚ ﻣ َﻦ اﻟ‬ ِ ْ‫اﻟﺮأ‬  ‫ﻒ‬ ‫ ِﺔ‬‫ﻴ‬‫ب ﺑِ َﻬﺎ ﺑِﺎﻟْ ُﻜﻠ‬َ ‫ﺮ‬ ‫ـ َﻘ‬‫ﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ اﻟﺘ‬‫ﻳَ ْﺸ َﺮ ِع اﻟﻠ‬ Pendapat ketiga: Tambahan pada zikir yang ma’tsur digalakkan dan tidak makruh.

Lalu dia http://www. inilah contoh amalan ibadat yang tertolak yang dimaksudkan ‫ﺪ ُم‬ ‫اﻟﻤﺘَـ َﻘ‬ ِ ‫ﻓﻲ اﻟﺠ ِﺪ‬ ُ ‫ﻮل‬ُ ‫ﻳﺪ ﻓَـ ُﻬﻮ اﻟ َﻘ‬ َ oleh hadis ini. 83 lelaki yang bertanya baginda: “Anakku ini …. pembatalan- pembatalan akad dan perkara yang seumpama dengannya: mana-mana yang mengubah hukum-hakam yang Pinang. 9. Buktinya Nabi SAW telah bersabda kepada seorang asal dan tidak boleh dianggap sebagai bid’ah.kalemtayeb.Hukum menambah lafaz zikir yang ma’tsur Seterusnya Ibnu Rajab menjelaskan bahawa tidak semua S amalan ibadat akan menjadi ibadat pada semua tempat. Dato’ Seri Hasan bin Ahmad berkenaan penggunaan kaedah telah ditentukan oleh syarak seperti menukar hukum zina ini. Begitu juga menunaikan ibadat tetapi tidak menepati syarat ِ ِ ٌ‫وﻫﺔ‬ َ ‫اﻟﻤﺄﺛُﻮِر ﻓﻲ اﻷﻟْ َﻔﺎظ َﻣ ْﻜ ُﺮ‬ َ ‫ﺬ ْﻛ ِﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ن اﻟﺰﻳﺎدةَ ﻓﻲ اﻟ‬ ‫ﻗَﺎﻟُﻮا أ‬: ‫ﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ُ ‫اﻟ َﻘ‬ dan rukun yang ditetapkan atau menambah ketetapan yang ‫ﻣﺎ ﻗَﻮﻟُﻪ‬ ‫ﺸﺎﻓِ ِﻌﻲ ﻓﻲ اﻟ َﻘ ِﺪ ِﻳﻢ أ‬  ‫ﻮل ﻟِﻠ‬ ٌ َ‫ﻫﻮ ﻗ‬ ِ ِ ‫ﻮل ﻧُِﻘﻞ ﻋﻦ‬ َ ‫ َو‬،‫اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‬ َ ُ ‫َوﻫﺬا اﻟ َﻘ‬ ditentukan syarak seperti menambah bilangan rakaat solat. ً‫وﻫﺔ‬َ ‫ﺖ َﻣ ْﻜ ُﺮ‬ْ‫ﺴ‬ َ ‫ﺔٌ َوﻟَْﻴ‬‫اﻟﻤﺄﺛُﻮِر ُﻣ ْﺴﺘَ َﺤﺒ‬ َ ‫ﺬﻛ ِﺮ َﻋﻠﻰ‬ ‫ن اﻟﺰﻳﺎدةَ ﻓﻰ اﻟ‬ ‫ أ‬: ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ُ ‫اﻟﻘﻮل‬ ُ ‫ﺿ ِﺎع‬َ ‫ﻮخ َوﻧَ ْﺤ ِﻮ ِﻫ َﻤﺎ ﻓَ َﻤﺎ َﻛﺎ َن ِﻣْﻨـ َﻬﺎ ﺗَـ ْﻐﻴِْﻴﺮاً ﻟِ ْﻸ ْو‬ ِ ‫ﺴ‬ ِ ُ ‫ﻼت َﻛﺎﻟﻌُ ُﻘﻮد َواﻟ ُﻔ‬ ُ ‫اﻟﻤ َﻌ َﺎﻣ‬ُ ‫ﻣﺎ‬ ‫َوأ‬ ِ ‫ﻮا ﺑِﺤ ِﺪ‬‫اﺳﺘَ َﺪﻟ‬ ِِ ِ ٌ َ‫ﺐ أ ْن ﻳﺰﻳ َﺪ وﻫﺬا ﻗ‬ ‫ﺻﻠِ ِﻪ‬ ِ  ‫ﺪ‬ ‫ ِﺔ َﻛ َﺠ ْﻌ ِﻞ َﺣ‬‫ﺸ ْﺮ ِﻋﻴ‬ َ ِ‫ﺔً َوَﻣﺎ أ ْﺷﺒَﻪَ َذﻟ‬‫اﻟﺰﻧَﺎ ﻋُ ُﻘﻮﺑَﺔً َﻣﺎﻟِﻴ‬ ‫ﻳﺚ اﺑ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ‬ َ ْ ‫ﺔ َو‬‫اﻟﺤﻨَﻔﻴ‬ َ ‫ﻮل ﻋﻨ َﺪ‬ َ َ  ‫ﻳُ ْﺴﺘَ َﺤ‬ ْ َ‫ﻪُ َﻣ ْﺮ ُد ْو ٌد ﻣ ْﻦ أ‬‫ﻚ ﻓَﺈﻧ‬  ‫اﻟ‬ ‫اﻹﺳ َﻼِم‬ ٍِ ِ ُ ‫اﻟﻤ ْﻠ‬ ِ ‫َﻻ ﻳـ ْﻨﺘَ ِﻘﻞ ﺑِ ِﻪ‬ ْ ‫ن َﻫ َﺬا ﻏَ ُﻴﺮ َﻣ ْﻌ ُﻬﻮد ﻓﻲ أَ ْﺣ َﻜ ِﺎم‬ ‫ﻚ ﻷ‬ 83 ِ ‫ﺪم‬ ‫اﻟﻤﺘَـ َﻘ‬ ُ ُ َ Maksudnya: Manakala muamalat seperti akad-akad. Amalan ‫ َو ِﻫ َﻲ أ ْن ﻳَﻜﻮ َن‬. Baginda melarang amalan ِ ِ َ‫ﺐ َﺷ ْﺮﻋﺎً َﻋﻠﻰ َﺳﺒ‬ ‫ﺐ‬ ُ ‫ﺬ ْﻛ ِﺮ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدةَ ﻓﻲ اﻟ‬ ِ ‫اﻟﻤ َﺮﺗ‬  ‫ن‬ ‫أ‬: ‫اﻷو ُل‬  ‫ﻮل‬ ُ ‫اﻟ َﻘ‬ tersebut walaupun berdiri adalah ibadat dalam solat. Pernah yeikh Hani Helmi dalam Syarh Kitab Al Wabil As Saib Nabi SAW melihat seorang lelaki yang bernazar untuk berdiri merumuskan persoalan ini seperti berikut: dan berjemur ditengah panas semata-mata untuk memuliakan baginda yang sedang berkhutbah. Beliau menjelaskan bahawa kaedah ini terpakai apabila sesuatu dengan bayaran wang ringgit dsbnya maka perkara ini tertolak amalan dilakukan tanpa ada sandaran langsung daripada dalil (tidak diterima oleh syarak) tidak berpindah milik harta umum.php/kalem/safahat/item/1331 berzina dengan isterinya lalu aku tebus anakku ini dengan 136 69 . Jika sesuatu amalan tersebut dilakukan bersandarkan tersebut kerana perkara ini tidak pernah diiktiraf oleh hukum kepada mana-mana dalil umum yang diterima maka amalan itu ada Islam.com/index.‫ﻮد‬ ٍ ‫ ُﺪ ﺑِ ُﻘﻴ‬‫ﺐ وﻻ ﺗُ ْﻜﺮﻩُ وﺗَـﺘَـ َﻘﻴ‬ ُ َ َ َ  ‫اﻟﺠ َﻮا ُز ﻓَﻼ ﺗُ ْﺴﺘَ َﺤ‬ ِ َ ‫اﻷﺻ ِﻞ ﻓﻴﻪ‬ ْ ibadat lain yang tertolak berdasarkan hadis ini ialah orang yang melakukan ibadat yang dilarang seperti berpuasa pada ‫اﻟﻤ ْﻌﻨَﻰ‬ ِ َ ‫ﻴﺢ‬ َ ‫ﺻﺤ‬ َ hari raya atau melakukan solat pada masa yang dilarang.

‫ﺪﻳْ ِﻦ‬ ‫ﺎت ﻗَ ْﺪ ﺗَ ُﻜﻮ ُن ِﻣ َﻦ اﻟ‬ ِ َ‫ن ﺑـ ْﻌﺾ اﻟﻤﺤ َﺪﺛ‬ ‫ﻳﺚ – ﺑِﻤ ْﻔﻬ ِﻮم اﻟﻤ َﺨﺎﻟََﻔ ِﺔ – أ‬ ِ sudah tentu Rasululah SAW akan melarangnya. frasa ini: Perhatikan. perkahwinan dan sebagainya. Jika ‫ َوﻳُِﻔﻴ ُﺪ‬. Maksudnya: Boleh diambil dalil dari hadis ini keharusan mengadakan zikir yang tidak ma’tsur dalam solat sekiranya Dr Abdul Ilah bin Hussein Al Arfaj menjelaskan lagi maksud tidak bercanggah dengan yang ma’tsur. Kaedah 201 di bawah Bab 6 . ِ  ‫اث ِذ ْﻛ ٍﺮ ﻓِﻲ اﻟ‬ ِ ‫ل ﺑِ ِﻪ َﻋﻠﻰ ﺟﻮا ِز إﺣ َﺪ‬ ‫واﺳﺘُ ِﺪ‬ َ ‫ﺼﻼة ﻏَﻴ ِﺮ َﻣﺄﺛُﻮٍر إذا ﻛﺎ َن‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ Kesimpulannya. mencipta solat dan dalam bab muamalat. anak engkau khusus sedangkan ianya tidak pernah ada dalam syariat seperti akan dijatuhi hukuman seratus kali sebatan dan dibuang menganggap berdiri di tengah panas matahari dengan niat negeri” beribadat kepada Allah.82 ْ َ َ ُ َ ُ ‫اﻟﺤﺪ‬ َ .seratus ekor kambing dan seorang hamba”. membotakkan kepala kerana menunaikan nazar kemenangan parti politik tertentu atau Seterusnya Ibnu Rajab memberikan pelbagai contoh lain pasukan bola sepak pilihannya menang. saya bertanya mantan mufti Pulau 70 135 .‫ ِﺔ‬‫ﺴﻨ‬ ‫ﺎب َواﻟ‬ ِ َ‫ﺺ ِﻣ َﻦ اﻟﻜِﺘ‬ ُ ‫ودةِ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳَـ ْﻌ‬  َ‫ﻀ ُﺪ َﻫﺎ ﻧ‬ َ ‫اﻟﻤ ْﺮ َد‬ ِ ِ ٌ ‫وﺻ‬ َ ‫ﻒ ﻟﻠْ ُﻤ ْﺤ َﺪﺛَﺔ‬ ْ َ memulakan zikir berkenaan adalah terlarang secara mutlak .‫ﻒ ﻟِﻠْ َﻤﺄﺛُﻮِر ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري‬ ٍ ِ‫ﻣ َﺨﺎﻟ‬ ُ dan para sahabat seperti yang diterangkan oleh golongan salafi di negara kita. hadis ini tidak sedikit pun menjelaskan ْ ََ ْ bahawa amalan yang tertolak dan tidak diterima ialah amalan yang tidak dilakukan atau tidak ada di zaman Rasulullah SAW . Mana- puasa tertentu tanpa ada dalil. Yang dilarang ialah mencipta satu bentuk ibadat mengiktiraf apa yang dilakukan oleh lelaki ini). Oleh sebab itulah kita dapati mana akad yang tidak bertepatan dengan kehendak syarak Ibnu Hajar Al Asqalani mengulas hadis bacaan ‫ربنا لك الحمد‬ sama ada pada rukun atau syarat amalan itu tertolak dan tidak yang dilakukan oleh seorang sahabat nabi dengan katanya: diiktiraf oleh syarak. 82 Dalam program Muzakarah Hukum anjuran Jabatan Mufti Negeri Kedah bertarikh 7hb Mei 2015. Tajuk Kaedah ٌ‫ودة‬ َ ‫ﺎت َﻣ ْﺮ ُد‬ ٌ َ‫ ٍﺔ َو ِﻫ َﻲ ُﻣ ْﺤ َﺪﺛ‬‫ﺎب ْأو ُﺳﻨ‬ ٍ َ‫أﺻﻞ ﺗَ ْﺴﺘَﻨِ ُﺪ َﻋﻠَ ِﻴﻪ ﻓِﻲ ﻛِﺘ‬ ٌ ْ ‫ﺲ ﻟَ َﻬﺎ‬ َ ‫أي ﻟَْﻴ‬ ْ Mazhab Hambali. Walaupun kepadanya: “Seratus ekor kambing dan hamba itu kaedah ini diterima oleh para ulamak lain tetapi bukan secara dikembalikan kepada engkau (maksudnya nabi tidak mutlak. ‫ﺪﻳ ِﻦ‬ ‫ﺖ ِﻣ َﻦ اﻟ‬ ْ ‫ﻴﺴ‬ َ َ‫ﺎت ﻟ‬ ٌ َ‫اﻷو ُل ُﻣ ْﺤ َﺪﺛ‬  : ‫ﺎن‬ ِ ‫ﻮﻋ‬ ِ َ‫اﻟﻤﺤ َﺪﺛ‬ َ َ‫ﺎت ﻧ‬ ْ ‫ن‬ ‫ﻳﺚ أ‬ ُ ‫اﻟﺤ ِﺪ‬ َ ‫ﺎد‬ َ َ‫ﻓَﺄﻓ‬ 81 Maktabah Syamilah . Nabi bersabda kaedah yang digunakan dalam mazhab Hambali81. Rasulullah SAW tidak melarang sahabat ‫ﺲ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻓَـ َﻬ َﺬا اﻟ َﻘ ْﻴ ُﺪ‬ ِِ َ ‫ﺸﺔَ َرﺿ َﻲ اﷲُ َﻋْﻨـ َﻬﺎ َوﻓﻴﻪ ﻗَﻮﻟُﻪُ )ص( َﻣﺎ ﻟَْﻴ‬ ِ َ ِ‫ﺚ َﻋﺎﺋ‬ ُ ْ‫َﺣ ِﺪﻳ‬ berkenaan mengadakan (memulakan) zikir tersebut walaupun baginda mengiqrarkan perbuatannya selepas itu.

diwajibkan oleh Allah SWT atau disukaiNya tidak akan tsabit ‫أﺻ ٌﻞ ﺗَ ْﺴﺘَﻨِ ُﺪ َﻋﻠَ ِﻴﻪ ِﻣ ْﻦ‬ ْ ‫أي ﻟَ َﻬﺎ‬ ْ ‫ﺪﻳْ ِﻦ‬ ‫ﺎت ﻣ َﻦ اﻟ‬ ِ ٌ َ‫ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺤ َﺪﺛ‬. Perkara baharu yang termasuk dalam lingkungan Maksudnya: Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu ajaran agama. iaitu perkara baharu yang mempunyai yang menentukan .80 Tidak boleh disyariatkan bermaksud perkara baharu terbahagi kepada dua bahagian. As Syura: 21 Sekiranya semua perkara baharu tertolak tentulah tidak ada faedah penambahan frasa yang disabdakan oleh Nabi SAW Lihat juga kitab ‫القواعد الفقھية وتطبيقھا عند المذاھب األربعة للدكتور محمد‬ (semua perkara baharu yang tertolak ialah yang bukan ‫مصطفى الزحيلي‬. asasnya tidak terlarang maka tidak boleh dilarang kecuali apabila Allah SWT ‫ﺲ ِﻣ ْﻦ‬ ِ َ ‫اﻟﻤﺮ ُد‬ َ ‫ودةَ ﺑ َﻤﺎ ﻟَْﻴ‬ ِ ْ ‫اﻟﻤﺤ َﺪﺛَﺎت‬ ِ ِ ْ (‫ﻲ )ص‬ ِ‫ﺒ‬‫ﻢ ﻓَﺎﺋِ َﺪةٌ ﻓﻲ ﺗَـ ْﻘﻴِْﻴﺪ اﻟﻨ‬ َ‫ﻟَ َﻤﺎ َﻛﺎ َن ﺛ‬ melarangnya. Perkara-perkara baharu yang bukan daripada ajaran termasuk dalam kalangan mereka yang difirmankanNya agama iaitu yang tidak berasaskan kepada mana- dalam ayat: mana sumber sama ada Al Quran atau sunnah. kalau tidak kita i. Frasa ini menerangkan sifat dihukum sebagai ibadat? Apa yang tidak dilarang daripada perkara baharu yang tertolak yang tidak disokong oleh nas Al perkara adat bagaimana mungkin dihukum sebagai Quran dan hadis. pengarang meletakkan kaedah ini sebagai daripada ajaran agama) dan nescaya Nabi SAW hanya akan 80 Jelas bahawa pandangan ini adalah pandangan Imam Ahmad mengungkapkan hadisnya seperti berikut sahaja:- sahaja. Oleh itu hadis ini perkara ibadat ialah At Tawqif .ٌ‫ﺎت َﻣ ْﻘﺒُﻮﻟَﺔ‬ ٍ َ‫ﻛِﺘ‬ mereka yang diperlukan oleh mereka. Hadis ini memberi makna – secara mafhum terlarang? Oleh kerana itulah Imam Ahmad dan Fuqaha almukhalafah – bahawa terdapat sebahagian perkara baharu Ahli Hadis selainnya berkata: “Sesungguhnya asal dalam adalah termasuk daripada ajaran agama. ‫ﺪﻳْ ِﻦ‬ ‫ْأﻣ ِﺮ اﻟ‬ larangan itu kedua-duanya adalah syariat Allah SWT. Apa Maksudnya: Hadis Aisyah RA yang di dalamnya Rasulullah yang tidak tsabit ianya diperintah bagaimana mungkin SAW bersabda “‫”ما ليس منه‬. ii. 134 71 . Perkara . Ia ِ ُ‫ﻪ‬‫َﻢ ﻳَﺄْذَن ﺑِﻪ اﻟﻠ‬ ْ ‫ﻳ ِﻦ َﻣﺎ ﻟ‬‫ﻣ َﻦ اﻟﺪ‬ ‫أ َْم ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺷ َﺮَﻛﺎء َﺷ َﺮﻋُﻮا ﻟ َُﻬﻢ‬ merupakan perkara baharu yang tertolak dan kembali kepada pelakunya.mana-mana bahagian dari agama mereka sandaran sama ada Al Quran atau sunnah. Yang demikian itu kerana perintah dan ‫ث ﻓِﻲ أ َْﻣ ِﺮﻧَﺎ َﻫ َﺬا َﺷ ْﻴﺌﺎً ﻓَـ ُﻬ َﻮ َرد‬َ ‫َﺣ َﺪ‬ ْ ‫ﺎل )ص( َﻣ ْﻦ أ‬ َ ‫ َوﻟََﻘ‬. Adapun ibadat mesti mempunyai perintah untuk melakukannya.‫ﺎﺣﺒِﻬﺎ‬ ُْ َ ‫ﺻ‬ ِ ‫ﻋﻠﻰ‬ َ َ melainkan dengan arahan syarak.sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah? baharu ini diterima (sebagai ajaran agama). Adapun adat-adat iaitu apa yang biasa dilakukan oleh manusia untuk kehidupan dunia ً‫ودة‬ َ ‫ﺎت َﻣ ْﺮ ُد‬ِ َ‫ﻞ اﻟﻤﺤ َﺪﺛ‬ ‫ﺖ ُﻛ‬ ْ ٌ َ‫ ٍﺔ َو ِﻫ َﻲ ُﻣ ْﺤ َﺪﺛ‬‫ﺎب ْأو ُﺳﻨ‬ ْ َ‫ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎﻧ‬. melainkan apa yang disyariatkan Allah SWT .

Sementara golongan yang berpendapat semua perkara baharu adalah bid’ah yang sesat frasa “‫ ”ما ليس منه‬hanyalah ‫قيد الزم‬ Benarkah dakwaan ini? Perlu diketahui kaedah ini bukan bagi semua perkara bid’ah. menyatakan semua perkara baharu adalah bid’ah dhalalah.29 membenarkan kita melakukannya. "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya Maksudnya: Ibnu Taimiah berkata : “dengan menganalisa terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut dalil-dalil syariat kita dapat mengetahui bahawa ibadat yang 29 79 Mafhum Al Bid’ah ms 89 Majmuk Fatawa Ibnu Taimiah .ُ‫ﻪ‬‫اﻟﻠ‬ shallallahu`alaihi wa sallam bersabda. Perkara ibadat yang hendak Maksudnya: “Sesiapa yang mengadakan apa-apa perkara dilakukan mestilah mempunyai dalil dan nas yang baharu dalam urusan kami ini maka ianya tertolak”. 29/17 72 133 . selawat antara solat Terawih dll adalah ibadat.‫{… اﻧﺘﻬﻰ‬21 :‫ }اﻟﺸﻮرى‬. barulah kita boleh melakukannya.‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ‬ ُ ِ‫ـ ْﻮﻗ‬‫ات اﻟﺘ‬ ِ ‫ﺎد‬ َ َ‫اﻷﺻ َﻞ ﻓِﻲ اﻟﻌِﺒ‬ ْ ‫َﻢ ﻳَﺄْذَن ﺑِ ِﻪ‬ ِِ ِ Maksudnya: Daripada Abu Abdillah Nu’man bin Basyir ْ ‫ﻳ ِﻦ َﻣﺎ ﻟ‬‫ﻣ َﻦ اﻟﺪ‬ ‫ أ َْم ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﺷ َﺮَﻛﺎء َﺷ َﺮﻋُﻮا ﻟ َُﻬﻢ‬:‫َد َﺧ ْﻠﻨَﺎ ﻓﻲ َﻣ ْﻌﻨَﻰ ﻗَﻮﻟﻪ‬ radhiallahuanhu dia berkata. Saya mendengar Rasulullah 79 . Ibnu Taimiah berkata: Dalil Ketiga : Ijtihad & pendapat ulamak bukan bid’ah ِ ‫ﺎد‬ ِ ‫ن‬ َ‫ﺸ ِﺮﻳﻌ ِﺔ ﻧَـ ْﻌﻠَﻢ أ‬ ِ ‫ﺻ‬ ِ ِ َ ِ َ ‫ﺖ رﺳ‬ ِ ِ ‫ﺎن ﺑ ِﻦ ﺑ ِﺸﻴ ٍﺮ ر‬ ِ ْ ‫َﻋ ِﻦ اﻟﻨـ‬ ‫ات اﻟﺘﻲ أَ ْو َﺟﺒَـ َﻬﺎ‬ َ َ‫اﻟﻌﺒ‬ ُ َ  ‫ﻮل اﻟ‬ ُ ُ‫ﺎﺳﺘ ْﻘ َﺮاء أ‬ ْ ِ‫ ﻓَﺒ‬:‫ﻗﺎل رﺣ َﻤﻪُ اﷲ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ َ ُ ‫ َﺳﻤ ْﻌ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ﻪُ َﻋﻨْـ ُﻬ َﻤﺎ ﻗ‬‫ﺿ َﻲ اﻟﻠ‬ َ َ ْ ‫ﻌ َﻤ‬ ُ‫ﺎدﻩ‬ َ َ‫ات ﻓَ ِﻬ َﻲ َﻣﺎ ا ْﻋﺘ‬ ُ ‫ﺎد‬ َ ‫ﻣﺎ‬ َ‫ َوأ‬،‫ﺸ ْﺮ ِع‬ َ ‫اﻟﻌ‬  ‫إﻻ ﺑِﺎﻟ‬ ‫ﺖ اﻷَ ْﻣ ُﺮ ﺑِ َﻬﺎ‬ ُ ُ‫ـ َﻬﺎ َﻻ ﻳَـﺜْﺒ‬‫اﷲُ أَ ْو أَ َﺣﺒ‬ ‫ﻮر‬ َ ‫ن اﻟ‬ ِ‫ ٌﻦ َوإ‬‫ْﺤ َﻼ َل ﺑَـﻴ‬ ٌ ‫ َوﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ أ ُُﻣ‬، ‫ ٌﻦ‬‫ْﺤ َﺮ َام ﺑَـﻴ‬ َ ‫ن اﻟ‬ ِ‫ إ‬: ‫ﻮل‬ ُ ُ‫ َﻢ ﻳَـﻘ‬‫َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬ ِ ‫ﺎس ﻓِﻲ دﻧْـﻴ‬‫اﻟﻨ‬ ‫اﻟﺤﻈْ ِﺮ ﻓَ َﻼ ﻳَ ْﺤﻈَُﺮ‬ ِِ ِ ‫اﺳﺘَْﺒـ َﺮأَ ﻟِ ِﺪﻳﻨِ ِﻪ‬ ِ  ‫ـ َﻘﻰ اﻟ‬‫ ﻓَﻤ ِﻦ اﺗ‬، ‫ﺎس‬ ِ ِ َ ُ‫اﻷﺻ ُﻞ ﻓﻴﻪ َﻋ َﺪم‬ ْ ‫ﺎﺟﻮ َن إﻟَْﻴﻪ َو‬ ُ َ‫ﻤﺎ ﻳَ ْﺤﺘ‬ ‫ﺎﻫ ْﻢ ﻣ‬ َُُ ُ ْ ‫ﺸﺒُـ َﻬﺎت‬ َ ِ ‫ﻦ َﻛﺜ ٌﻴﺮ ﻣ َﻦ اﻟﻨ‬ ‫ َﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤ ُﻬ‬، ‫ﺎت‬ ٌ ‫ُﻣ ْﺸﺘَﺒِ َﻬ‬ ِ ُ‫ـ ْﻬﻲ ُﻫﻤﺎ َﺷﺮع‬‫ن اﻷﻣﺮ واﻟﻨ‬ ‫ﺮﻩُ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وذﻟﻚ ﻷ‬‫ِﻣ ْﻨﻪُ إﻻ ﻣﺎ ﺣﻈ‬ ِ ِ ِ ‫ﻟﺮ‬ ‫ َﻛﺎ‬، ‫ﺎت وﻗَﻊ ﻓِﻲ اﻟْﺤﺮ ِام‬ ِ  ‫ وﻣﻦ وﻗَﻊ ﻓِﻲ اﻟ‬، ‫ﺿ ِﻪ‬ ِ ‫و ِﻋﺮ‬ ،‫اﷲ‬ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ‫اﻋﻲ ﻳَـ ْﺮ َﻋﻰ َﺣ ْﻮ َل‬ ََ َ َ ‫ﺸﺒُـ َﻬ‬ َ َ ْ ََ ْ َ ِ‫ﻪ‬‫ن ِﺣﻤﻰ اﻟﻠ‬ ِ‫ أََﻻ وإ‬، ‫ﻚ ِﺣﻤﻰ‬ ٍ ِ‫ﻞ ﻣﻠ‬ ‫ن ﻟِ ُﻜ‬ ِ‫ أََﻻ وإ‬، ‫ﻚ أَ ْن ﻳـﺮﺗَﻊ ﻓِ ِﻴﻪ‬ ِ ِ ‫ﻒ ﻳُ ْﺤ َﻜ ُﻢ‬ َ ‫ﻮر ﺑِ ِﻪ َﻛ ْﻴ‬ ٌ ‫ﻪُ َﻣ ُﺄﻣ‬‫ﺖ أﻧ‬ ْ ُ‫ﺪ أ ْن ﺗَ ُﻜﻮ َن َﻣ ُﺄﻣﻮراً ﺑِ َﻬﺎ ﻓَ َﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَـﺜْﺒ‬ ُ‫ﺎدةُ َﻻ ﺑ‬ ِ‫و‬ َ َ‫اﻟﻌﺒ‬ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ‫اﻟْﺤ َﻤﻰ ﻳُﻮﺷ‬ ِ ِ ‫ﻒ ﻳُ ْﺤ َﻜ ُﻢ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ‬ َ ‫ﻲ َﻋ ْﻨﻪُ َﻛ ْﻴ‬ ‫ﻪُ َﻣ ْﻨ ِﻬ‬‫ات أﻧ‬ ِ ‫ﺎد‬ َ ‫اﻟﻌ‬ َ ‫ﺖ ﻣ َﻦ‬ ْ ُ‫ﺎدةٌ؟ َوَﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَـﺜْﺒ‬ َ َ‫ﻪُ ﻋﺒ‬‫َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﺑِﺄَﻧ‬ ، ُ‫ﻪ‬‫ﺴ ُﺪ ُﻛﻠ‬ َ ‫ْﺠ‬ َ ‫ﺻﻠَ َﺢ اﻟ‬ َ ‫ﺖ‬ ْ ‫ﺻﻠَ َﺤ‬َ ‫ﻀﻐَﺔً إِذَا‬ ْ ‫ﺴ ِﺪ ُﻣ‬ َ ‫ْﺠ‬ ِ َ ‫ن ﻓﻲ اﻟ‬ ِ‫ أََﻻ َوإ‬، ُ‫َﻣ َﺤﺎ ِرُﻣﻪ‬ ِ ‫أﺣﻤ ٌﺪ وﻏَْﻴـﺮﻩُ ِﻣﻦ ﻓُـ َﻘ َﻬ ِﺎء أَ ْﻫ ِﻞ اﻟﺤ ِﺪ‬ ِ ِ ‫ن‬ ‫ إ‬:‫ﻳﺚ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن‬ َ ْ ُ َ َ ْ ‫ﻮر؟ َوﻟ َﻬﺬا ﻛﺎ َن‬ ٌ ُ‫ﻪُ َﻣ ْﺤﻈ‬‫أﻧ‬ ُ ‫ أ ََﻻ َوﻫ َﻲ اﻟْ َﻘﻠ‬، ُ‫ﻪ‬‫ﺴ ُﺪ ُﻛﻠ‬ ‫ْﺐ‬ َ ‫ْﺠ‬ َ ‫ﺴ َﺪ اﻟ‬ َ َ‫ت ﻓ‬ْ ‫ﺴ َﺪ‬ ِ َ َ‫َوإذَا ﻓ‬ ‫إﻻ‬ ‫إﻻ َﻣﺎ َﺷ َﺮ َﻋﻪُ اﷲُ ﺗﻌﺎﻟﻰ َو‬ ‫ﻴﻒ ﻓََﻼ ﻳُ ْﺸ َﺮعُ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ‬ . ‫ث ﻓِﻲ أ َْﻣ ِﺮﻧَﺎ َﻫ َﺬا َﺷ ْﻴﺌﺎً ﻓَـ ُﻬ َﻮ َرد‬ َ ‫َﺣ َﺪ‬ ْ ‫َﻣ ْﻦ أ‬ tahlil yang dihadiahkan kepada si mati. Oleh itulah mereka bertegas kaedah yang diterima secara mutlak oleh semua para ulamak.

Riwayat Bukhari dan Muslim30 Tidak terdapat di dalamnya At Tark. Perkara ini disepakati ‫ﺨﻮ َن ﻓِﻲ‬ ُ ‫اﺳ‬ِ ‫ﺮ‬ ‫ﺎت ﻳـﻌﻠَﻤﻬﺎ اﻟ‬ ٍ َ ُ ْ َ ‫ﻀﺎﻳَﺎ ُﻣ ْﺸﺘَﺒِ َﻬ‬ ِ ‫ﻳﺚ َﻋﻠﻰ وﺟ‬ َ َ‫ﻮد ُأﻣﻮٍر َوﻗ‬ ُُ ُ ‫اﻟﺤ ِﺪ‬ َ ‫ل َﻫﺬا‬ ‫َد‬ oleh umat Islam. yang halal dan meninggalkan syubhat. Hadis Dhaif hati. Kitab Musaqat. bacaan 78 30 Perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tidak termasuk dalam Syarh Muslim No 1599 11/ 26 .Ketahuilah kaedah َ ‫ﻒ َو‬ َ ‫اﻟﻌ‬ ُْ perkara yang musytabihat (samar atau tidak jelas hukumnya) tidak disepakati ulamak yang hanya diketahui oleh para alim ulamak yang mendalam S eringkali juga golongan Salafi menggunakan hujah ilmunya. seolah-olah kaedah ini disepakati oleh para berijtihad tentang sesuatu perkara maka pandangan dan ulamak. maka lambat laun dia akan memasukinya. Terdapat banyak syawahid (hadis sokongan) ‫اﻟﻌﻠ ِْﻢ ﻓِﻲ‬ ِ ‫اﺳ ِﺨﻴﻦ ﻓِﻲ‬ ِ ‫ﺮ‬ ‫ﻪ إ َذا ﻣﺎ اﺟﺘـﻬ َﺪ َﻋﺎﻟِﻢ ِﻣﻦ اﻟﻌﻠَﻤ ِﺎء اﻟ‬‫ل أﻧ‬ ‫ﻤﺎ ﻳ ُﺪ‬ ‫اﻟﻌﻠ ِْﻢ ِﻣ‬ ِ dan atsar yang menunjukkan para sahabat tidak memahami َ َُ َ ٌ ََْ َ ُ َ ٍ ‫ﺎد اﻟﻤ ْﺸﺮو ِع وﻻ ﺗَ ُﻜﻮ ُن ِﻣﻦ اﻻﺑْﺘِ َﺪ ِاع ﺑِ َﺤ‬ ‫ﺎل‬ ِ ِ ‫ ٍﺔ ﻣﺎ ﻓَ ِﻬﻲ ِﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋِ ِﻞ‬‫ﻀﻴ‬ ِ َ ُ َ ‫اﻻﺟﺘ َﻬ‬ َ َ ْ َ َ َ‫ﻗ‬ perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW (tidak dilakukan olehnya) dihukum haram ataupun makruh. Dan siapa yang terjerumus dalam menentukan hukum syarak. maka 5. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan dan 3. Inilah yang َ ْ . Sad Az Zara’ik memasukinya. ْ ‫ﻣ َﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨْ ُﻊ‬ ِ ‫ﺒﺎد‬ ُ ‫ـ َﻮﻗ‬‫ات اﻟﺘ‬ ِ ‫اﻷﺻﻞ ﻓﻲ‬ Maksudnya: Hadis ini menunjukkan terdapat perkara- 8. Istihsan buruklah seluruh tubuhnya. Hadis Mursal bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Antaranya: perkara syubhat. 132 73 . jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk. Bab mengambil kaedah yang diguna pakai oleh ulamak. ‫اﻷﺣ َﻮ ِال‬ ِ difahami sejak zaman berzaman.78 Dr Muhammad Said Hawwa memberi komen: At Tark semata-mata tidak boleh dijadikan dalil untuk menentukan sesuatu hukum syarak. haiwan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk 2. ketahuilah bahawa dia adalah 6. maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Pendapat sahabat. Apabila seseorang ulamak yang mendalam ilmunya kaedah ini. Amal Ahli Madinah larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. terhadap syubhat bererti dia telah menyelamatkan agamanya Mereka berbeza pendapat pada kaedah-kaedah lain untuk dan kehormatannya. Ketahuilah 4. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan 1. Membaca Yasin pada malam jumaat.

Sebagai contoh umat Islam yang bermazhab Syafie ،‫ﻴﻦ‬ َ ‫اﻟﻤ ْﺴﻠﻤ‬ ُ ‫ـ َﻔﺎق ﺑَـ ْﻴ َﻦ‬‫ﻞ اﺗ‬ ‫ َو َﻫ َﺬا َﻣ َﺤ‬،‫ﺎ ﺑ ُﻤ ْﻔ َﺮدﻩ‬‫ـ ْﺮ ُك َﻻ ﻳُﻔﻴ ُﺪ ُﺣ ْﻜ ًﻤﺎ َﺷ ْﺮﻋﻴ‬‫ﻓَﺎﻟﺘ‬ mengamalkan qunut sepanjang masa dalam solat Subuh. timur dan barat yang beramal dengan pendapat mereka sebagai mubtadi’ bahawa At Tark77 semata-mata bukan kaedah yang betul (pengamal bid’ah). Terdapat nas Al Quran ‫ﻰ ﺑِﻨَﺎ‬‫ﺻﻠ‬ ِ َ ‫ﺎك َزاﺋِ ِﺮﻳﻦ و َﻋﺎﺋِ ِﺪﻳﻦ وﻣ ْﻘﺘَﺒِ ِﺴﻴﻦ ﻓَـ َﻘ‬ َ َ‫ ْﻤﻨَﺎ َوﻗُـﻠْﻨَﺎ أَﺗَـ ْﻴـﻨ‬‫ﺴﻠ‬ َ ‫ﺎض‬ ُ َ‫ﺎل اﻟْﻌ ْﺮﺑ‬ َ َُ َ َ َ َ َ‫ﻓ‬ 2. ‫اﻟ ُﻔ َﻘ َﻬﺎءُ ِﻋ ْﺒـ َﺮ اﻟﻌُﺼﻮِر‬ mereka bukan dilakukan mengikut hawa nafsu bahkan melalui disiplin ijtihad yang digariskan oleh Islam. Qiyas ‫ ِﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬َ ‫ﺎل ﻗَﺎﺋِ ٌﻞ ﻳَﺎ َر ُﺳ‬ ِ ْ ‫ﺖ ِﻣْﻨـﻬﺎ اﻟْﻌﻴﻮ ُن ووِﺟﻠ‬ ِ ُ ‫َﺖ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ اﻟْ ُﻘﻠ‬ َ ‫ُﻮب ﻓَـ َﻘ‬ َ َ ُُ َ ْ َ‫ﺑَﻠﻴﻐَﺔً ذَ َرﻓ‬ 31 77 Jami’ al Ulum Wal Hikam ibnu Rajab Al Hambali hadis 28 ms 109 Perkara yang tidak dilakukan 74 131 .‫اﻟﻤﺮﺳﻞ‬ َ ‫اﻻﺳﺘ ْﺤ‬ ُ َ ُْ bid’ah.‫ـ ْﺮ ُك‬‫ﺲ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ َﻬﺎ اﻟﺘ‬ ِ ِ ‫اﻟﻤ‬ Terdapat banyak amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang َ ‫ َواﻟﺘﻲ ﻟَْﻴ‬،ُ‫ﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻲ ا ْﻋﺘَﺒَـ َﺮَﻫﺎ اﻟﻌُﻠَ َﻤﺎء‬ََ diterima oleh sebahagian ulamak dan sebahagian yang lain ِِ ٍ ِِ ِ ِ ِ menolak. melafazkan niat ِ ِ ِِ sebelum memulakan solat (USALLI). Pendapat dan ijtihad ‫اﻧﺘﻬﻰ‬. harus. salaf dan khalaf. menganggap ُ‫ َوذَﻟﻚ َﻣﺎ ﻓَ ِﻬ َﻤﻪ‬،‫ﻰ اﻟ َﻜ َﺮ َاﻫﺔ‬‫ﻳﻢ َوَﻻ َﺣﺘ‬ َ ‫ ْﺤ ِﺮ‬‫ﺗَـ ْﺮﻛﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺘ‬ menyimpan janggut hanya sunat dsbnya. Dalil Keempat : Hadis Irbad bin Sariyah31 Kaedah yang mereka gunakan untuk menentukan hukum ِ ِ ‫ﺴﻠ‬ َ َ‫ﻲ َو ُﺣ ْﺠ ُﺮ ﺑْ ُﻦ ُﺣ ْﺠ ٍﺮ ﻗَ َﺎﻻ أَﺗَـ ْﻴـﻨَﺎ اﻟْﻌ ْﺮﺑ‬ ‫َﻤ‬  ‫اﻟﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو اﻟ‬ syarak sama ada wajib.‫ﺴﺎ ُن‬ ِ ْ -5 .ijtihadnya sekali-kali tidak boleh dianggap sebagai perkara ‫ﻚ ِﻣ ْﻦ‬ َ ِ‫ َوﻏَْﻴـ ُﺮ َذﻟ‬،‫ﻴﻒ‬ ُ ‫ﻀ ِﻌ‬  ‫ﻳﺚ اﻟ‬ ُ ‫اﻟﺤ ِﺪ‬ َ -6 . . ‫ﺼ َﺤﺎﺑَﺔَ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻟَ ْﻢ ﻳَـ ْﻔ َﻬ ُﻤﻮا ِﻣ ْﻦ‬  ‫ن اﻟ‬ ‫اﻫ ِﺪ َواﻵﺛَﺎ ِر َﻋﻠَﻰ أ‬ ِ ‫ﺸﻮ‬ ِ َ ‫وﻫﻨ‬ َ  ‫ﺎك ﻣ َﻦ اﻟ‬ َُ َ membaca talqin selepas dikebumikan jenazah. Ijmak terhadap sesuatu hukum.. untuk digunakan sebagai dalil (untuk menyatakan hukum). Terdapat nas hadis ٍ ً‫ﻢ أَﻗـْﺒَ َﻞ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﻓَـ َﻮ َﻋﻈَﻨَﺎ َﻣ ْﻮ ِﻋﻈَﺔ‬ ُ‫ات ﻳَـ ْﻮم ﺛ‬ َ َ‫ َﻢ ذ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫رﺳ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ 3. 4. Maka hormatilah Terjemahan pandangan mereka dan jangan sesekali menghukum amalan seumpama itu sebagai bid’ah atau menghukum umat Islam Para ulamak telah sepakat. sunat. makruh atau haram ‫ﺎض ﺑْ َﻦ‬  ‫ﻋﻦ َﻋ ْﺒﺪ‬ ‫ﻤ ْﻦ ﻧَـ َﺰَل ﻓِ ِﻴﻪ‬ ‫َﺳﺎ ِرﻳَﺔَ َو ُﻫ َﻮ ِﻣ‬ ialah: { ‫َﺣ ِﻤﻠُ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ‬ ْ ‫َﺟ ُﺪ َﻣﺎ أ‬ ِ ‫ْﺖ َﻻ أ‬ َ ‫ﻳﻦ إِذَا َﻣﺎ أَﺗَـ ْﻮ َك ﻟِﺘَ ْﺤ ِﻤﻠَ ُﻬ ْﻢ ﻗُـﻠ‬ ِ َ ‫} َوَﻻ َﻋﻠَﻰ اﻟﺬ‬ 1.

mereka berkata. 130 75 . Seorang daripada kami berkata.‫ﺎم ﻟَ ُﻬﻢ ﻓِﻲ‬ ِ ِ َ َ‫ن ﺗَـ ْﺮَﻛ ُﻬ ْﻢ ﻟﻠْ َﻌ َﻤ ِﻞ ﺑِﻪ ﻗَ ْﺪ ﻳﻜﻮ ُن ﻟﻌُﺬ ٍر ﻗ‬ ‫ﻒ" ﻷ‬ ِ ُ َ‫ﺴﻠ‬  ‫َوﻟَ ْﻮ ﻟَ ْﻢ ﻳَـ ْﻌ َﻤ ْﻞ ﺑِﻪ اﻟ‬ ‫ﺴ ْﻤ ِﻊ‬ ‫ ِﻪ َواﻟ‬‫ُوﺻﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺘَـ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ‬ َ ‫ع ﻓَ َﻤﺎ َذا ﺗَـ ْﻌ َﻬ ُﺪ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ ﻓَـ َﻘ‬ٍ ‫ن َﻫ ِﺬﻩِ َﻣ ْﻮ ِﻋﻈَﺔُ ُﻣ َﻮد‬ َ‫َﻛﺄ‬ ِ ‫ﺎل أ‬ ‫ﻪُ ﻟَ ْﻢ ﻳَـْﺒـﻠُ ْﻎ َﺟﻤﻴﻌُ ُﻬ ْﻢ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ ﺑﻪ‬‫ﻀﻞُ ِﻣﻨﻪُ أو ﻟَ َﻌﻠ‬ 75 ِ َ ْ‫ﺖ ْأو ﻟِ َﻤﺎ ﻫﻮ أﻓ‬ ِ ْ‫اﻟﻮﻗ‬ َ ‫ﺴﻴَـ َﺮى ا ْﺧﺘِ َﻼﻓًﺎ َﻛﺜِ ًﻴﺮا‬ ِ ِ ‫ﻪ ﻣﻦ ﻳ ِﻌ‬‫ﺎ ﻓَِﺈﻧ‬‫ﺎﻋﺔِ وإِ ْن ﻋﺒ ًﺪا ﺣﺒ ِﺸﻴ‬‫واﻟﻄ‬ َ َ‫ﺶ ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺑَـ ْﻌﺪي ﻓ‬ْ َ َْ ُ َ َ َْ َ َ َ  ‫ﺴ ُﻜﻮا ﺑِ َﻬﺎ َو َﻋ‬ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ‫ﻓَـﻌﻠَْﻴ ُﻜﻢ ﺑ‬ Maksudnya: Begitu juga ulamak salaf meninggalkan sesuatu ‫ﻀﻮا‬  ‫ﻳﻦ ﺗَ َﻤ‬ َ ‫ﺮاﺷﺪ‬ ‫ﻴﻦ اﻟ‬ َ ‫ﺔ اﻟْ ُﺨﻠَ َﻔﺎء اﻟ َْﻤ ْﻬﺪﻳ‬‫ﺘﻲ َو ُﺳﻨ‬‫ﺴﻨ‬ ُ ْ َ perkara – iaitu mereka tidak melakukannya – tidak ‫ﻞ ﺑِ ْﺪﻋَ ٍﺔ‬ ‫ﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪﺛٍَﺔ ﺑِ ْﺪﻋَﺔٌ َوُﻛ‬ ‫ن ُﻛ‬ ‫ﺎت ْاﻷ ُُﻣﻮِر ﻓَِﺈ‬ ِ َ‫ﺎ ُﻛﻢ وﻣ ْﺤ َﺪﺛ‬‫اﺟ ِﺬ وإِﻳ‬ ُ َ ْ َ ‫ﻮ‬ ِ ‫َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﺑِﺎﻟﻨـ‬ َ menunjukkan bahawa perkara itu terlarang. sesungguhnya sesiapa yang akan hidup lagi selepasku dia akan melihat perselisihan yang banyak.‫ﺎس‬ُ َ‫ اﻟﻘﻴ‬-4 .‫اﻟﻤﺪﻳْـﻨَﺔ‬ ِ ِ ‫ َﻋﻤﻞ أَ ْﻫ ِﻞ‬-3 .‫ﺬ ِرﻳـﻌ ِﺔ‬ ‫ﺪ اﻟ‬ ‫ ﺳ‬-2 . “Seolah-olah ِ ِ  ‫ﺺ ِﻣﻦ اﻟ‬ ِ ‫اﻟ ُﻘ‬ tazkirah tuan ini adalah tazkirah yang terakhir.‫ﺮآن‬ ingin berpesan kepada kami?”. apa yang tuan . jawapan telah diberikan { ‫َﺣ ِﻤﻠُ ُﻜ ْﻢ ﻋَﻠَﻴْ ِﻪ‬ َ ‫ﻳﻦ إِذَا َﻣﺎ أَﺗَـ ْﻮ َك ﻟِﺘَ ْﺤ ِﻤﻠَ ُﻬ ْﻢ ﻗُـﻠ‬ ِ ‫ْﺖ َﻻ أ‬ ْ ‫َﺟ ُﺪ َﻣﺎ أ‬ ِ َ ‫} َوَﻻ َﻋﻠَﻰ اﻟﺬ‬ bagi soalan yang berbunyi adakah kita harus melakukan sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW?76 Kami memberi salam dan berkata. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafak Ar 75 Rasyidin. “Kami datang untuk menziarahi tuan dan untuk mengambil ilmu dari tuan”. 76 Laman Web Darul Ifta’ Mesir.‫ﺼﺤﺎﺑِﻲ‬ َ َُ َْ َ َ  ‫اﻟ‬ habsyi. Lalu baginda bersabda.‫ﺔ‬‫ﺴﻨ‬ َ  َ‫ود ﻧ‬ ُ ‫ ُوُر‬-2 . berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi Ibid 22 gerahammu dan jauhilah dari perkara-perkara baharu. merupakan orang yang diturunkan ayat: Melalui laman web Dar Ifta’ Mesir. Ini kerana mereka meninggalkannya mungkin ‫رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ‬ disebabkan ada keuzuran pada ketika itu atau kerana ada Maksudnya : Daripada Abd Rahman bin Amru dan Hajar bin perkara yang lebih afdal daripadanya atau mungkin Hajar. kami menemui Irbadh bin Sariah yang pengetahuan tentangnya tidak sampai kepada mereka semua.‫اﻟﺤ ْﻜ ِﻢ‬ ُ ‫اﻹﺟ َﻤﺎعُ َﻋﻠﻰ‬ ْ -3 . Imam Syafie berkata: “Semua perkara yang mempunyai sandaran syarak ٌ‫ﺿ َﻼﻟَﺔ‬ َ maka perkara itu bukan bid’ah sekali pun tidak dilakukan oleh salaf”. “Aku ‫ ﻗَـ ْﻮ ُل‬-1 :‫ﻲ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ‬ ‫ﺸ ْﺮ ِﻋ‬ ‫اﻟﺤ ْﻜ ِﻢ اﻟ‬ ِ ِ ُ ‫ﻚ أُ ْﺧ َﺮى ﻹﺛْـﺒَﺎت‬ َ ِ‫ﺴﺎﻟ‬ ِ َ ‫اﺧﺘَـﻠَ ُﻔﻮا ﻓﻲ َﻣ‬ْ ‫َو‬ berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah swt . hendaklah kamu dengar dan taat sekalipun kepada hamba ُ ‫اﻟﺤ ِﺪ‬ ‫ﻳﺚ‬ َ -4 . Lalu  ِِ Irbadh bercerita: Pada suatu hari Rasulullah SAW solat ‫ﺲ‬َ ‫ـ ْﺮ َك ﻟَْﻴ‬‫ﻴﻦ َﺳﻠًَﻔﺎ َو َﺧﻠَ ًﻔﺎ َﺷ ْﺮﻗًﺎ َوﻏَ ْﺮﺑًﺎ َﻋﻠَﻰ أن اﻟﺘ‬ ُ ُ‫ـ َﻔ َﻖ ﻋُﻠَﻤﺎء‬‫َوﻟَ َﻘ ْﺪ اﺗ‬ َ ‫اﻟﻤ ْﺴﻠﻤ‬ dengan kami dan setelah selesai solat baginda menghadap ِ ‫ﺎﻟﻮ ُﺟ‬ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ‫ﻮب‬ ُ ‫ﻲ ﺑ‬ ‫ ﻓَﻜﺎ َن َﻣ ْﺴﻠَ ُﻜ ُﻬ ْﻢ ﻹﺛْـﺒَﺎت ُﺣ ْﻜ ٍﻢ َﺷ ْﺮﻋ‬،‫َﻣ ْﺴﻠَ ًﻜﺎ ﻟ ْﻼ ْﺳﺘ ْﺪَﻻل ﺑ ُﻤ ْﻔ َﺮدﻩ‬ kepada kami lantas menyampaikan tazkirah kepada kami dengan sepenuh hati sehingga kami menangis dan jiwa kami ‫ﺺ ِﻣ َﻦ‬  َ‫ود ﻧ‬ ُ ‫ ٌوُر‬-1 : ‫اﻟﺤ ْﺮَﻣ ِﺔ ُﻫ َﻮ‬ ُ ‫اﻫﺔ ْأو‬ ِ ‫ب أو اﻹﺑﺎﺣ ِﺔ أو اﻟ َﻜﺮ‬ َ َ ْ َ َ ْ ِ ‫ ْﺪ‬‫ْأو اﻟﻨ‬ rasa takut.

atau lafaz menunjukkan haram disusuli celaan Al Qurtubi berkata: ِ ٍ َ ِ‫ﻒ ﻟ‬  ‫َوَﻛﺬﻟِﻚ ﺗَـ ْﺮ ُك اﻟ‬ ‫ﺼ َﺤ ِﺔ‬  ‫ﺸﺮ َﻳﻌ ِﺔ َﻣﺎ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ ﻟَ َﻬﺎ ﺑِﺎﻟ‬  ‫ﺲ ﻟَ َﻬﺎ ﻓِﻲ اﻟ‬ ِِ ُ‫ﻪ‬‫ل َﻋﻠﻰ أﻧ‬ ‫أي َﻋ َﺪ ُم ﻓِ ْﻌﻠ ِﻬ ْﻢ ﻟَﻪُ – َﻻ ﻳَ ُﺪ‬ ْ – ‫ﺸ ْﻲء‬ ِ َ‫ﺴﻠ‬ َ ‫ﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟَْﻴ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﺤ َﺪ‬ ُ ‫اﻟﻤ َﺮادُ ﺑﻪ‬ ُ ‫ﺪﻋ ٍﺔ‬ َ ِ‫ﺲ ﺑِﺒ‬  ‫ﻞ َﻣﺎ ﻟَﻪُ ُﻣ ْﺴﺘَـﻨَ ٌﺪ ِﻣ َﻦ اﻟ‬ ‫ " ُﻛ‬: ‫ﺸﺎﻓِﻌِﻲ‬ َ ‫ﺸ ْﺮ ِع ﻓَـﻠَْﻴ‬  ‫اﻹﻣﺎمُ اﻟ‬ َ ‫ﺎل‬ َ َ‫ ﻗ‬. Tirmizi No 2676 Husnu At Tafahhum Wad Dark Li Mas’alati At Tark 3 76 129 . Perlu ditegaskan.‫ﻮر‬ ٌ ُ‫َﻣ ْﺤﻈ‬ ‫ﻤﺎةُ ﺑِﺎﻟﺒِ َﺪ ِع‬ ‫ﺴ‬ ُ ‫اﻟﺠ َﻮا ِز ﻓَ ِﻬ َﻲ‬ َ ‫اﻟﻤ‬ َ ‫َو‬ 32 74 Abu Daud No 4607. bid’ah mazmumah dan ghair mazmumah nabi kita meninggalkan sesuatu atau apa-apa pembahagian yang lain. dan berpendapat ianya satu hukum yang benar dan pandangan ini hanyalah pandangan minoriti ulamak Islam. Sebahagian ulamak seperti ‫ـر ٍيم يُ َوا ِكــبُ َعابا‬ ِ ْ‫أوْ َذ ﱡم فِ ْع ٍل ُم ْؤ ِذ ٍن بِ ُعقُـوبَ ٍة *** أوْ لَ ْفظُ تَح‬ Ibn Baz. betul Majoriti ulamak berpendapat frasa ini bersifat umum yang Dia telah sesat dari cara pendalilan semuanya ditakhsis (dikhususkan) oleh dalil yang lain iaitu dengan bahkan dia tersalah dari hukum yang betul dan rugi istilah . Ibn Usaimain.‫عام مخصوص‬ Tidak ada larangan melainkan disertai tegahan Imam Nawawi rah. Bagi mereka semua perkara bid’ah dianggap sesat tidak menunjukkan larangan atau wajib serta menolak pembahagian bid’ah kepada bid’ah hasanah Sesiapa yang menghendaki larangan dengan kerana dan bid’ah dhalalah.sesungguhnya setiap yang baharu itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah itu sesat” ‫ضي َم ْن ًعا َوال إ ْي َجابا‬ ِ َ‫س بِ ُح ﱠج ٍة فِي َشرْ ِعنَا *** َال يَ ْقت‬ َ ‫ك لَ ْي‬ُ ْ‫التﱠر‬ ‫ص َوابا‬ َ ‫صا ِدقًا َو‬ َ ‫ك نَبِيﱢنَا *** َو َرآه ُ ُح ْك ًما‬ ِ ْ‫ظرًا بِتَـر‬ ْ ‫فَ َم ْن ا ْبتَ َغى َح‬ Riwayat Abu Daud dan Tirmizi Kata Imam Tarmizi hadis ini Hasan Sahih32 ‫ص ِحي ُح َوخَ ابا‬ ‫طأ َ ال ُح ْك ُم ال ﱠ‬ َ ‫أخ‬ ْ ْ‫ج األ ِدلﱠـ ِة ُكلﱢھَا *** بَل‬ ِ ‫ض ﱠل َع ْن نَ ْھ‬ َ ‫قَ ْد‬ ‫ي أتَى *** ُمتَ َو ﱢعــ ًدا ِل ُمخَ الِفِي ِه َع َذابا‬ ْ ‫ظ َر يُ ْم ِكنُ ﱠإال‬ ٌ ‫إن َن ْھ‬ ْ ‫ال َح‬ Ulamak tidak sepakat dalam menghurai maksud frasa “ ‫كل بدعة‬ 74 ‫( ”ضاللة‬semua bid’ah itu sesat). Nasiruddin Albani dan yang sealiran dengan mereka berpendapat frasa ini perlu dikekalkan sifat At Tark bukan hujah dalam syariat kita umumnya. berkata: Frasa ini bersifat umum yang yang mengancam dengan penentangnya dikhususkan dan yang dimaksudkan oleh nabi ialah Atau celaan kerana melakukan dengan balasan kebanyakan bid’ah.

Kata Al Ghimari perkara baharu ini batil secara pasti. Aku bertanya. “Itu dhab wahai : (‫ ِﺮﻣ ِﺬي )اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬‫اﻟﻌ َﺮﺑِﻲ ﻓِﻲ َﺷ ْﺮِﺣ ِﻪ َﻋﻠﻰ ُﺳﻨَ ِﻦ اﻟﺘ‬ َ ‫ﻆ أﺑﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ اﺑ ِﻦ‬ ُ ِ‫ﺎل اﻟﺤﺎﻓ‬ َ َ‫َوﻗ‬ Rasulullah!”. inilah bid’ah dhalalah. Khalid berkata. tetapi oleh َ َ ‫ﻀﻰ‬ َ ‫ﺸ ْﻬ َﻮةَ َو‬ ْ ُ‫ﺲ ﻟَﻪ‬ َ ‫ث ﻟَْﻴ‬ٌ ‫ُﻣ ْﺤ َﺪ‬ kerana tidak terdapat di negeri kaumku. “Aku mencubit dan ُ ُ َ ْ ُ ٌ ‫ﻀﻼﻟَﺔُ َوُﻣ ْﺤ َﺪ‬ َ ‫أي َو ُﻫ َﻮ اﻟﺒﺪﻋﺔُ اﻟ‬ ْ memakannya dalam keadaan Rasulullah SAW melihatnya”. “Tidak.Rasulullah menjawab. ِ ‫ﻀ‬ ‫ﻼء‬ َ ‫ﻤ ِﺔ اﻟ ُﻔ‬ ِ‫ﺨﻠَ َﻔ ِﺎء َواﻷﺋ‬ ُ ‫اﻟ‬ Riwayat Bukhari ‫ث‬ٌ ‫ﺮِد اﻟﻨَﻈَ ِﺮ إﻟَﻴ ِﻬﻤﺎ( – ُﻣ ْﺤ َﺪ‬ ‫ﻮﻣﻴ ِﻦ )ﻟِ ُﻤ َﺠ‬ َ ‫ث َواﻟﺒﺪﻋﺔُ َﻣ ْﺬ ُﻣ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﺤ َﺪ‬ ُ ‫ﺲ‬ َ ‫ َوﻟَْﻴ‬:‫ﺎل‬ َ َ‫ﻗ‬ ٍ ‫ﻣﺤ َﺪ‬ ‫ ِﻬﻢ‬‫رﺑ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻦ ِذ ْﻛ ٍﺮ‬ ‫ ﻣﺎ ﻳﺄْﺗِﻴ ِﻬﻢ‬: ‫وﺑﺪﻋﺔٌ – وﻻ ﻟِﻤ ْﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ث‬ Syeikh Abdullah bin Muhammad Al Ghimari mengulas hadis ْ َ َ َ َ ini dalam kitabnya Itqan as Sun’ah Fi Tahqiq Makna al Bid’ah: ‫م ِﻣ َﻦ‬ ‫ﺔَ َوﻳُ َﺬ‬‫ﺴﻨ‬  ‫ﻒ اﻟ‬ ِ َ َ‫اﻟﺒﺪﻋﺔ َﻣﺎ َﺧﺎﻟ‬ ‫ ِﻣ َﻦ‬‫ﻤﺎ ﻳُ َﺬم‬‫ َوإﻧ‬. ketahuilah perkara baharu itu terbahagi kepada dua “Apabila Nabi meninggalkan sesuatu ia tidak bermaksud bahagian: perkara baharu yang tidak mempunyai asas hukumnya haram. Ketika Rasulullah SAW menghulurkan tangannya kepada makanan tersebut. “Adakah ianya haram wahai ً‫ﺎﻃ ٌﻞ ﻗَﻄْﻌﺎ‬ ِ ‫ادةِ ﻓَﻬﺬا ﺑ‬ َ ‫اﻹر‬ َ َ‫اﻟﻌ َﻤ َﻞ ﺑِ ُﻤ ْﻘﺘ‬  ‫أﺻ ٌﻞ إﻻ اﻟ‬ Rasulullah?”. Maksudnya: Yang dimaksudkan dengannya ialah perkara Maksudnya: Daripada Abdullah bin Abbas daripada Khalid baharu yang tidak ada dalil dalam syariat yang boleh bin Al Walid bahawa beliau bersama-sama Rasulullah SAW mengesahkan dan mengharuskannya maka dinamakan masuk ke rumah Maimunah. Kata beliau lagi: “Perkara baharu dan bid’ah tidak 128 77 . aku tidak ُ‫ﺔ‬‫ﻬﺬﻩ ُﺳﻨ‬ ِ َ‫ ِﻈﻴ ِﺮ ﻓ‬‫ ِﻈﻴﺮ َﻋﻠﻰ اﻟﻨ‬‫ث ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻨ‬ gemarkannya”. beberapa orang wanita Al Hafiz Abu Bakar ibnul Arabi berkata: berkata: “Beritahu Rasulullah SAW apa yang hendak dimakannya”. ُ‫ﺖ اﻟﺒﺪﻋﺔ‬ ِ ‫ ﻧِ ْﻌﻤ‬: ‫ﻗﺎل ﻋُﻤﺮ‬ َ ُ َ ‫َو‬ ‫ﺿﻼﻟَ ٍﺔ‬َ ‫ث َﻣﺎ َد َﻋﺎ إﻟﻰ‬ ِ ‫اﻟﻤ ْﺤ َﺪ‬ ُ ِ ِ  ‫ن ﺗَـﺮ َك اﻟ‬ ‫ ِﺔ " أ‬‫ﺎﻋ َﺪةِ اﻷﺻﻮﻟِﻴ‬ ِ ‫ﻳﺚ دﻟِﻴﻞ ﻟِ ْﻠ َﻘ‬ ِ ِ ‫ﻓِﻲ‬ ُ ‫ﺸﻲء َﻻ ﻳَـ ْﻘﺘَﻀﻲ ﺗَ ْﺤ ِﺮ‬ "ُ‫ﻳﻤﻪ‬ ْ ُ ٌ َ ‫اﻟﺤﺪ‬ َ Maksudnya: Maksud “Jauhilah kamu perkara-perkara Maksudnya: Pada hadis ini terdapat dalil bagi kaedah usul baharu”. seekor dhab panggang. Dengan segera Rasulullah SAW mengangkat : ‫ث َﻋﻠﻰ ﻗِ ْﺴ َﻤ ْﻴ ِﻦ‬ ُ ‫ن‬ ‫ َﻤ ُﻜﻢ اﷲُ أ‬‫اﻷﻣﻮِر – ا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا َﻋﻠ‬ َ ‫اﻟﻤ ْﺤ َﺪ‬ ِ ُ ‫ﺎ ُﻛ ْﻢ َوُﻣ ْﺤ َﺪﺛَﺎت‬‫إﻳ‬ tangannya. lalu dihidangkan kepada mereka bid’ah. Mereka pun berkata.”73 melainkan syahwat dan amal semata-mata mengikut rasa hati. Perkara baharu yang diqiaskan dengan amalan lain dianggap sunnah yang dilakukan oleh khulafak dan imam-imam yang 73 Itqan Al Sun’ah Fi Tahqiq Makna al Bid’ah ms 3 mulia.

Allah SWT berfirman : melakukannya kerana amalan sunat terlalu banyak atau perbuatan itu harus atau perkara tersebut tidak diperlukan pada ٍ ‫ﻣﺤ َﺪ‬ ‫ ِﻬﻢ‬‫رﺑ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻦ ِذ ْﻛ ٍﺮ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄْﺗِﻴ ِﻬﻢ‬ ‫ث‬ ْ َ َ ketika itu dan bukan sesekali adalah terlarang contohnya: Saidina Umar RA berkata: “perkara ini sebaik-baik bid’ah”. Berwuduk setiap masa. 78 127 . Amalan bid’ah yang dicela adalah yang bercanggah dengan ii. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis: Hadis 1 (Doa dengan nama Allah SWT yang paling agung) ‫ﻰ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ِ ‫ﻪُ َد َﺧﻞ ﻣﻊ رﺳ‬‫ أَﻧ‬: ‫ﻴﺪ‬ ِ ِ‫ﺎس َﻋﻦ َﺧﺎﻟِ ِﺪ ﺑ ِﻦ اﻟْﻮﻟ‬ ِ ِ ‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ َ َ‫ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ﺑُـ َﺮﻳْ َﺪةَ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗ‬‫َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟﻠ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ ََ َ َ ْ ْ ٍ ‫ﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋﺒ‬‫َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠ‬ َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﺎل " َﺳﻤ َﻊ اﻟﻨ‬ ‫ ِﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ ‫ﻮذ ﻓَﺄَ ْﻫ َﻮى إِﻟ َْﻴ ِﻪ َر ُﺳ‬ ٍ ُ‫ﺐ ﻣﺤﻨ‬ َْ ‫ﻀ‬ َ ِ‫ﺖ َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔَ ﻓَﺄُﺗِ َﻲ ﺑ‬ َ ‫ َﻢ ﺑَـ ْﻴ‬‫ﻪُ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫اﻟﻠ‬ ‫ ِﺬي َﻻ إِﻟ ََﻪ‬‫ﻪُ اﻟ‬‫ﻚ اﻟﻠ‬ َ ‫ﻲ أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَﻧ‬‫ُﻚ ﺑِﺄَﻧ‬ ْ ‫ﻲ أ‬‫ﻢ إِﻧ‬ ‫ ُﻬ‬‫ اﻟﻠ‬: ‫ﻮل‬ َ ‫َﺳﺄَﻟ‬ ُ ‫ َوﻳَـ ُﻘ‬، ‫َر ُﺟ ًﻼ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ‬ ‫ﻰ‬‫ﺻﻠ‬ ِ َ ‫َﺧﺒِﺮوا رﺳ‬ ِ ‫ﺎل ﺑـﻌﺾ اﻟﻨ‬ ِِ ِ ِ ،‫َﺣ ٌﺪ‬ َ ‫َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ ُﻛ ْﻔ ًﻮا أ‬ ْ ‫ َوﻟ‬،‫َﻢ ﻳُﻮﻟ َْﺪ‬ ِ ‫ ِﺬي ﻟ‬‫ اﻟ‬،‫ﺼﻤ ُﺪ‬ ْ ‫َﻢ ﻳَﻠ ْﺪ َوﻟ‬ ْ َ  ‫َﺣ ُﺪ اﻟ‬ َ ‫ ْاﻷ‬،‫ﺖ‬ َ ْ‫ﻻ أَﻧ‬ِ‫إ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ َ ُ ْ ‫ﺴ َﻮة أ‬ ْ ُ ْ َ َ ‫ ﻓَـ َﻘ‬، ‫ َﻢ ﺑﻴَﺪﻩ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫ ِﺬي إِ َذا ُد ِﻋ َﻲ‬‫ اﻟ‬،‫ﺎﺳ ِﻤ ِﻪ ْاﻷَ ْﻋﻈَ ِﻢ‬ ِِ ِ ْ ِ‫ﻪَ ﺑ‬‫ ﻟََﻘ ْﺪ َﺳﺄ ََل اﻟﻠ‬، ‫ﺬي ﻧَـ ْﻔﺴﻲ ﺑِﻴَﺪﻩ‬‫ َواﻟ‬: ‫ﺎل‬ ِ َ ‫ﻓَـ َﻘ‬ ‫ ﻓَـ َﺮﻓَ َﻊ‬، ‫ ِﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َ ‫ﺐ ﻳَﺎ َر ُﺳ‬ ‫ﺿ‬ َ ‫ ُﻫ َﻮ‬: ‫ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا‬، ‫ َﻢ ﺑِ َﻤﺎ ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪ أَ ْن ﻳَﺄْ ُﻛ َﻞ‬‫ﻪُ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫اﻟﻠ‬ ِ ‫ﻳﺚ‬ ِ  ‫ﺮِﻣ ِﺬ‬‫ﺎل اﻟﺘـ‬ ِِ ِ ِ ‫ﻴﺢ‬ ٌ ‫ﺻﺤ‬ َ ٌ ‫ َﺣﺪ‬: ‫ي‬ ْ َ َ‫ َوإِ َذا ُﺳﺌ َﻞ ﺑﻪ أَ ْﻋﻄَﻰ " ﻗ‬،‫ﺎب‬ َ ‫َﺟ‬ َ ‫ﺑِﻪ أ‬ ‫ض‬ ِ ‫َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﺑِﺄ َْر‬ ِ ْ ‫ " َﻻ َوﻟَﻜ ْﻦ ﻟ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ ِﻪ ؟ ﻗ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َ ‫َﺣ َﺮ ٌام ُﻫ َﻮ ﻳَﺎ َر ُﺳ‬ َ ‫ أ‬: ‫ْﺖ‬ ُ ‫ ﻓَـ ُﻘﻠ‬، ُ‫ﻳَ َﺪﻩ‬ Maksudnya: Daripada Abdullah bin Buraidah RA daripada ‫ﻰ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫ ﻓَﺎﺟﺘـﺮرﺗُﻪ ﻓَﺄَ َﻛﻠْﺘﻪ ورﺳ‬: ‫ﺎل َﺧﺎﻟِ ٌﺪ‬ َ ‫َﺟ ُﺪﻧِﻲ أ‬ ِ ‫ﻗَـﻮِﻣﻲ ﻓَﺄ‬ ayahnya bahawa : Nabi SAW mendengar seorang lelaki َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ ََ ُُ ُ ََْْ َ َ‫ ﻗ‬، " ُ‫َﻋﺎﻓُﻪ‬ ْ berdoa dan dalam doanya dia berkata: . dilakukan oleh seorang sahabat baginda.tercela kerana semata-mata ianya baharu dan bid’ah dan menjadi fardu ke atas umatnya atau sengaja tidak bukan kerana makna keduanya.”33 iv.‫ َﻢ ﻳَـ ْﻨﻈُُﺮ‬‫ﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫اﻟﻠ‬ 33 Aridatul Ahwazi. Membaca surah Al Ikhlas setiap rakaat seperti yang sahabat semasa hayat Rasulullah SAW. yang dilakukan oleh sahabat semasa zaman Rasulullah SAW. Solat Terawih berjemaah setiap malam. Abu Bakar ibn Al Arabi 10/147. Berterusan melakukan sesuatu zikir. membawa kepada kesesatan. Memberus gigi setiap kali bersolat. Dalil Kelima: Perkara baharu yang dilakukan oleh v. Berwuduk setiap kali batal dan mengerjakan solat dua rakaat seperti yang dilakukan oleh Bilal. Hadis-hadis dalam bab ini berkenaan perkara-perkara baharu vi. sunnah dan perkara baharu yang dicela adalah yang iii. kitab ilmu . bab ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬ hadis tentang berpegang dengan sunnah. i.

Harus iii. Imam Tarmizi berkata: Hadis ini sahih34 Ibnu Muflih Al Hambali berkata: Hadis 2 ( Solat sunat wuduk dan memperbaharui wuduk setiap kali batal) ‫اﻫ ِﺔ‬ ِ َ ‫ل َﻋﻠﻰ اﻟ َﻜ َﺮ‬ ‫ن ﻋَ َﺪ َم اﻟﻔ ْﻌ ِﻞ َﻻ ﻳَ ُﺪ‬ ‫ﻷ‬ ِ‫ﻢ ﻟِﺒِ َﻼ ٍل ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺻ َﻼة‬‫ﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ ِﻪ ﺻﻠ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ ‫ﺎل َر ُﺳ‬ َ َ‫َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة ﻗ‬ َ َ‫ﺎل ﻗ‬ َ َ ََ َْ ُ َ Maksudnya: … kerana “tidak melakukan sesuatu perbuatan” ِْ ‫ﺪﺛْﻨِﻲ ﺑِﺄ َْر َﺟﻰ َﻋ َﻤ ٍﻞ َﻋ ِﻤﻠْﺘَﻪُ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك ﻓِﻲ‬ ‫اﻟْﻐَ َﺪاةِ ﻳَﺎ ﺑِ َﻼ ُل َﺣ‬ ‫ﻲ‬‫اﻹ ْﺳ َﻼِم َﻣْﻨـ َﻔ َﻌﺔً ﻓَِﺈﻧ‬ tidak menunjukkan makruh. Wajib .‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ‬ ii. Sunat Maksudnya: Daripada Abi Hurairah RA Rasulullah SAW iv. Wahai Bilal ceritakan v. meninggalkannya lebih (‫ )أرجح‬kuat daripada melakukannya. Maksudnya: “Tidak melakukan sesuatu perbuatan” tidak apabila dia berdoa dengannya pasti dia akan perkenankannya menunjukkan bahawa dilarang. Para ulamak membahagikan hukum taklifi ِ َ ِ‫ﺖ ﺑِ َﺬﻟ‬ kepada lima bahagian iaitu: َ ‫ﻪُ ﻟﻲ أَ ْن أ‬‫ﺐ اﻟﻠ‬ ‫ َﻲ‬‫ُﺻﻠ‬ َ َ‫ ُﻬﻮِر َﻣﺎ َﻛﺘ‬‫ﻚ اﻟﻄ‬ ُ ‫ْﻴ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻻ‬ِ‫ﻟ َْﻴ ٍﻞ َوَﻻ ﻧَـ َﻬﺎ ٍر إ‬ i. َ ‫ ْاﻷ‬،‫ﺖ‬ َ ‫َﺳﺄَﻟ‬ ‫َﺣ ٌﺪ‬ ِ ‫ ِﺬي ﻟ‬‫اﻟ‬ Ibnu Hajar berkata: َ ‫َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ ُﻛ ْﻔ ًﻮا أ‬ ْ ‫ َوﻟ‬،‫َﻢ ﻳُﻮﻟ َْﺪ‬ْ ‫َﻢ ﻳَﻠ ْﺪ َوﻟ‬ ْ lalu baginda bersabda “Demi jiwaku yang berada di dalam ‫ﺢ ِﻣ ْﻦ ﻓِ ْﻌﻠِ ِﻪ‬  ُ ‫ن ﺗَـ ْﺮَﻛﻪُ ْأر َﺟ‬ ‫اﻟﻤ ْﻨ ِﻊ ﺑَ ْﻞ ﻳَ ُﺪل َﻋﻠﻰ أ‬  ِ َ ‫َو َﻋ َﺪ ُم اﻟﻔ ْﻌ ِﻞ ﻻ ﻳَ ُﺪل َﻋﻠﻰ‬ tangannya. Haram berkata kepada Bilal ketika solat zohor. Sesungguhnya aku mendengar bunyi Kadang-kadang Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu amalan hanya kerana takut menyusahkan umatnya atau akan 34 Tirmizi No 3475 126 79 . mereka tidak memasukkan At Tark sebagai salah satu ‫ﺎﻋ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ‬ َ ‫ﻣﺎ ﻓِﻲ َﺳ‬ ‫ﻮرا ﺗَﺎ‬ ً ‫ﺮ ﻃُ ُﻬ‬ ِ ِ ِ ِ ِْ ‫ﻓِﻲ‬ ُ ‫ﻲ َﻻ أَﺗَﻄَﻬ‬‫اﻹ ْﺳ َﻼم أ َْر َﺟﻰ ﻋ ْﻨﺪي َﻣْﻨـ َﻔ َﻌﺔً ﻣ ْﻦ أَﻧ‬ daripadanya. sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah SWT yang teragung. hanya menunjukkan dan apabila dia meminta akan diberi. Makruh kepadaku apa amalan engkau yang paling kamu harapkan manfaatnya dalam Islam. ُ ‫ﺎل ﺑِ َﻼ ٌل َﻣﺎ َﻋ ِﻤﻠ‬ ‫ْﺖ َﻋ َﻤ ًﻼ‬ َ َ‫ﺔ ﻗ‬ِ ‫ْﺠﻨ‬ ِ  ‫ﻚ ﺑـﻴﻦ ﻳ َﺪ‬ َ ‫ي ﻓﻲ اﻟ‬ َ َ ْ َ َ ‫ﻒ ﻧَـ ْﻌﻠَْﻴ‬َ ‫ْﻴـﻠَﺔَ َﺧ ْﺸ‬‫ﺖ اﻟﻠ‬ ُ ‫َﺳ ِﻤ ْﻌ‬ Para ulamak juga ketika membincangkan tajuk hukum-hukum taklifi. َ ْ‫ﻻ أَﻧ‬ِ‫ ِﺬي َﻻ إِﻟ ََﻪ إ‬‫ﻪُ اﻟ‬‫ﻚ اﻟﻠ‬ َ ‫ﻲ أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَﻧ‬‫ُﻚ ﺑِﺄَﻧ‬ ْ ‫ﻲ أ‬‫ﻢ إِﻧ‬ ‫ ُﻬ‬‫اﻟﻠ‬ Jika ada sesiapa yang melakukannya tidak boleh dikatakan ،‫ﺼ َﻤ ُﺪ‬  ‫َﺣ ُﺪ اﻟ‬ makruh apatah lagi haram atau bid’ah.

Jawab Bilal. Kata Al Hakim Sahih menurut syarat 72 Bukhari dan Muslim tetapi mereka tidak mengeluarkannya.dua kasutmu di dalam syurga. Husnu At Tafahhum Wa Dark Li Mas’alati At Tark 9 80 125 . tanpa dan Imam Ahmad menjelaskan lagi maksud hadis riwayat ada nas yang melarang perbuatan yang ditinggalkan tersebut Bukhari dan Muslim di atas: yang menunjukkan sama ada haram atau makruh. Maka begitulah halnya ‫ﻚ‬َ ُ‫ َﻢ ﻟ َْﻮَﻻ ﻏْﻴـ َﺮﺗ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫ﺎل رﺳ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ َ َ ‫ﺎب ﻓَـ َﻘ‬ ِ ‫ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟِﻌُ َﻤﺮ ﺑْ ِﻦ اﻟْ َﺨﻄ‬ dengan golongan yang selalu berhujah dengan menggunakan َ frasa “… amalan ini haram atau bid’ah kerana Nabi SAW ‫ﺎل‬ َ َ‫ﻚ ﻗ‬ َ ‫ﺖ ِﻷَﻏَ َﺎر ﻋَﻠَْﻴ‬ ُ ‫ ِﻪ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬َ ‫ﺎل ﻳَﺎ َر ُﺳ‬ ْ ‫ْﺖ اﻟْ َﻘ‬ َ ‫ﺼ َﺮ ﻓَـ َﻘ‬ ُ ‫ﻳَﺎ ﻋُ َﻤ ُﺮ ﻟَ َﺪ َﺧﻠ‬ tidak pernah melakukannya” atau “jika amalan ini baik tentulah Nabi SAW akan melakukannya”. Orang yang mempertahankan ِ ْ ‫ﻲ ﻟ َﻤ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘ‬ ِ‫ْﺖ أَﻧَﺎ َﻋ َﺮﺑ‬ ِ ‫ﺼﺮ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟِﺮ ُﺟ ٍﻞ ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻌﺮ‬ ِ ‫ﺼ ُﺮ ﻗَﺎﻟُﻮا‬ ُ ‫ب ﻗُـﻠ‬ َ َ ُ ْ ‫ﻟ َﻤ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘ‬ hukum perbuatan tersebut sebagai haram semata-mata kerana Nabi SAW tidak melakukannya adalah jahil tentang cara ‫ﺼ ُﺮ‬ ِ ْ ‫ﻤ ٌﺪ ﻟ َﻤ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘ‬ ‫ْﺖ ﻓَﺄَﻧَﺎ ُﻣ َﺤ‬ ُ ‫ﻤ ٍﺪ ﻗُـﻠ‬ ‫ﻣ ِﺔ ُﻣ َﺤ‬ُ‫ﻴﻦ ِﻣ ْﻦ أ‬ ِ ِ ‫ﻟِﺮﺟ ٍﻞ ِﻣﻦ اﻟ‬ َ ‫ْﻤ ْﺴﻠﻤ‬ ُ ْ َُ pengeluaran hukum dalam Islam.Paling tinggi hukum 35 Bukhari no 1098 Bab berwuduk pada waktu malam dan siang dan yang boleh diberikan hanyalah meninggalkannya lebih utama. mereka tidak melakukannya. kelebihan sembahyang selepas berwuduk malam dan siang. kita tidak boleh memberikan hukum َ ‫ْﺖ اﻟْﺒَﺎ ِر َﺣﺔَ اﻟ‬ َ‫ﺔ‬‫ْﺠﻨ‬ ُ ‫ﻲ َد َﺧﻠ‬‫ﻚ أ ََﻣ ِﺎﻣﻲ إِﻧ‬ َ َ‫ﺸﺘ‬ َ ‫ﺖ َﺧ ْﺸ َﺨ‬ ُ ‫ﻻ َﺳ ِﻤ ْﻌ‬ِ‫ﻂ إ‬  َ‫ﺔَ ﻗ‬‫ْﺠﻨ‬َ ‫اﻟ‬ makan di atas meja atau makan menggunakan garpu sebagai ٍ ‫ﺐ ﻣﺮﺗَ ِﻔ ٍﻊ ﻣ ْﺸ ِﺮ‬ ِ َ‫ﺖ ﻋﻠَﻰ ﻗ‬ ُ ‫ﺴ ِﻤ ْﻌ‬ ُ ْ ُ ٍ ‫ﺼ ٍﺮ ﻣ ْﻦ ذَ َﻫ‬ ‫ْﺖ‬ haram atau makruh dengan alasan Nabi SAW atau para ُ ‫ف ﻓَـ ُﻘﻠ‬ ْ َ ُ ‫ﻚ ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴ‬ َ َ‫ﺸﺘ‬ َ ‫ﺖ َﺧ ْﺸ َﺨ‬ َ َ‫ﻓ‬ sahabat tidak melakukannya. ِ ُ ‫ﻮل أَﺻﺒﺢ رﺳ‬ ُ ‫ﺎل َﺳ ِﻤ ْﻌ‬ َ َ‫ ِﻪ ﺑْ ُﻦ ﺑُـ َﺮﻳْ َﺪةَ ﻗ‬‫َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠ‬ ‫ﻰ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ َ َ َ ْ ُ ‫ﺖ أَﺑِﻲ ﺑُـ َﺮﻳْ َﺪةَ ﻳَـ ُﻘ‬ Jika Nabi SAW tidak melakukan sesuatu perkara maka perbuatan Nabi SAW yang tidak melakukan perkara tersebut ُ ‫ﺔ َﻣﺎ َد َﺧﻠ‬ِ ‫ْﺠﻨ‬ ‫ْﺖ‬ ِ َ ‫ﺎل ﻳَﺎ ﺑِ َﻼ ُل ﺑِ َﻢ َﺳﺒَـ ْﻘﺘَﻨﻲ إِﻟَﻰ اﻟ‬ َ ‫ َﻢ ﻓَ َﺪ َﻋﺎ ﺑِ َﻼًﻻ ﻓَـ َﻘ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫اﻟﻠ‬ tidak boleh dijadikan hujah bahawa perbuatan itu haram atau makruh. Sebagai contoh. Riwayat Bukhari35 dan Muslim36 Maksudnya: “‫( ”الترك‬Tidak dilakukan/ ditinggalkan ) maksudnya ialah perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Mustadrak37 dan para salafussoleh . “Tidak ada ‫ﻒ‬  ‫ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎً ْأو ﻳَ ُﺘﺮَﻛﻪ اﻟ‬ ِ‫ﺒ‬‫ـ ْﺮ ُك ُﻫ َﻮ أ ْن ﻳَ ُﺘﺮ َك اﻟﻨ‬‫اﻟﺘ‬ ُ َ‫ﺴﻠ‬ amalan yang paling aku harapkan manfaatnya selain ِ ‫ﺸ‬ ِ ‫ﻲء اﻟﻤ ْﺘـﺮ‬ ‫وك‬  ‫ـ ْﻬ ِﻲ َﻋ ْﻦ ذﻟِﻚ اﻟ‬‫ﺣﺪﻳﺚ أو أﺛَـ ٌﺮ ﺑِﺎﻟﻨ‬ ‫ﺢ ِﻣ ْﻦ ﻏَﻴ ِﺮ أ ْن ﻳَﺄﺗِ َﻲ‬ ِ  ‫اﻟ‬ daripada setiap kali aku berwuduk pada mana-mana waktu ُ َ ٌ ُ ‫ﺼﺎﻟ‬ sama ada malam atau siang melainkan aku akan bersolat 72 ِ ِ dengan wuduk itu apa yang ditulis oleh Allah untuk aku ُ‫ﻳﻤﻪُ ْأو َﻛ َﺮ َاﻫﺘُﻪ‬ُ ‫ﻤﺎ ﻳَـ ْﻘﺘَﻀﻲ ﺗَ ْﺤﺮ‬ ‫ﻣ‬ bersolat. 36 Muslim no 2458 37 Mustadrak Al Hakim no1220.

membaca Fatihah ketika emas yang besar.”Aku melawat sebuah istana yang diperbuat dari setiap malam jumaat bid’ah . Aku pun bertanya. Milik siapa istana ini? Mereka menjawab: Istana ini milik Umar bin Al Khattab. Umar berkata: oleh Nabi SAW atau para sahabat.Adakah apabila Nabi tidak pernah melakukan Maksudnya: Abdullah bin Buraidah berkata : aku sesuatu perkara maka perkara itu bid’ah? mendengar ayahku berkata: “Satu pagi Rasulullah SAW G olongan yang selalu berhujah dengan menyatakan memanggil Bilal dan berkata: Wahai Bilal! Apa amalan kamu sesuatu perkara itu bid’ah kerana tidak dilakukan yang menyebabkan kamu mendahului aku dalam syurga? oleh Rasulullah SAW atau para sahabat perlu Tidak pernah aku masuk syurga kecuali aku mendengar bunyi mengetahui bahawa majoriti ulamak menetapkan bahawa tapak kasutmu di hadapanku. berkata: Akulah Muhammad. “Sambutan Maulid Nabi bid’ah . tidak pernah aku berhadas (batal wuduk) melainkan aku akan mengambil wuduk dan aku akan mengerjakan solat dua rakaat”. 38 Musnad Ahmad no 22487 124 81 . Aku mereka gunakan. Aku dilakukan oleh Rasulullah SAW”. َ َ‫ﺔِ ﻗ‬‫ْﺠﻨ‬ ِ ِ َ َ‫وﻗ‬ ُ ‫ْﻴ‬‫ﺻﻠ‬  ‫ﻻ ﺗَـ َﻮ‬ِ‫ﺖ إ‬ َ ‫ﺎل ﻟﺒِ َﻼ ٍل ﺑِ َﻢ َﺳﺒَـ ْﻘﺘَﻨﻲ إِﻟَﻰ اﻟ‬ dengan seorang perempuan yang kedatangan haid ‫ﺖ‬ yang diharuskan melewatkan solatnya. At Tark umumnya ialah perkara yang tidak dilakukan Umar nescaya aku akan masuk ke istana itu. Sebagai contoh mereka syurga lalu aku mendengar bunyi tapak kasutmu di berkata. Malam tadi aku masuk ke tidak boleh berhujah dengan cara itu. Wahai Rasulullah. aku tidak akan cemburu kepadamu. Rasulullah Dalam istilah usul Fiqh perkara ini dinamakan “‫( ”الترك‬At SAW berkata: Jika tidak kerana sifat cemburu engkau wahai Tark). Rasulullah berkata kepada Bilal: Apa amalan yang menyebabkan engkau mendahului aku di dalam syurga wahai Bilal? Bilal menjawab: “Ya Rasulullah.membaca Yasin hadapanku. Mereka perlu tahu majoriti berkata: Aku berbangsa arab. Milik siapa istana ini? Mereka ulamak Usul Fiqh tidak menerima pakai kaedah berhujah yang menjawab: Milik seorang lelaki umat Muhammad. syurga ini milik siapa? memulakan sesuatu majlis bid’ah… kerana tidak pernah Mereka menjawab: Istana ini milik seorang lelaki arab. (Al Mughni َ ‫ْت َو‬ ُ ‫ﺿﺄ‬ ُ ْ‫َﺣ َﺪﺛ‬ ْ ‫ﺎل َﻣﺎ أ‬ َ 1/267) ‫ َﻢ ﺑِ َﻬ َﺬا‬‫ﻪُ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫ﺎل رﺳ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ َ َ ‫َرْﻛ َﻌﺘَـ ْﻴ ِﻦ ﻓَـ َﻘ‬ 38 ‫رواﻩ أﺣﻤﺪ‬ 7.

Rasulullah SAW menjawab, “Dengannya” (iaitu dengan 10. Menurut Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya
kedua-dua amalan inilah yang menyebabkan Bilal hendaklah dibasuh semua najis dengan 7 kali basuhan
dimasukkan Allah ke syurga). salah satunya dengan tanah kerana beliau
Riwayat Ahmad mengqiyaskannya dengan anjing dan babi. (Al
Mughni 1/54-55)
Hadis ini menunjukkan Bilal melaksanakan dua amalan di atas
11. Ulamak mazhab Hambali menghukum batal wuduk
tanpa diajar atau disuruh oleh Rasulullah SAW. Jika perbuatan
bagi orang yang mempunyai keuzuran seperti orang
ini tidak dibenarkan sudah tentu Rasulullah SAW akan
yang kencing tidak lawas apabila hilang keuzurannya
menegah apa yang dilakukan oleh Bilal.
selepas dia berwuduk dan memakai khufnya. Hukum
Hadis 3 ( Solat sunat sebelum dibunuh) ini diqiyaskan dengan orang yang menemui air
selepas bertayammum. (Al Mughni 1/283)
‫ﺼ َﺤﺎﺑﻲ رﺿﻲ اﷲ‬  ‫ي اﻟ‬  ‫ﺑﻦ َﻋ ِﺪ‬ َ ‫ﻴﺐ‬ َ َ‫ن ُﺧﺒ‬ ‫ "إ‬:‫ﻗﺎل‬َ ‫ن أﺑَﺎ ُﻫﺮﻳﺮَة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‬ ‫أ‬
َ َ‫ َﻢ ﻗ‬‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ِ ‫ﻔ‬ ‫أﺧﺮﺟﻪ اﻟ ُﻜ‬ ِ
:‫ﺎل‬ َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﺎر ﻟﻴَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮﻩُ ﻓﻲ َزَﻣ ِﻦ اﻟﻨ‬ ُ َ َ ْ ‫ﻴﻦ‬ َ ‫ ﺣ‬،‫ﻋﻨﻪ‬
12. Para ulamak dalam mazhab Hambali dan Maliki
ُ mengqiyaskan hukum harus berbuka puasa bagi orang
".‫ﺮْﻛ َﻌﺘَﻴ ِﻦ ِﻋﻨ َﺪ اﻟ َﻘ ْﺘ ِﻞ‬ ‫ﻰ اﻟ‬‫ﺻﻠ‬
َ ‫و َل َﻣ ْﻦ‬ َ‫ ﻓَﻜﺎ َن أ‬، ‫ﻲ َرْﻛ َﻌﺘَـ ْﻴ ِﻦ‬‫ﺻﻠ‬
ِ
َ ُ‫َدﻋُﻮﻧﻲ أ‬ yang sedang berpuasa dua bulan berturut-turut ketika
sakit dan dianggap tidak memutuskan “berturut-turut”
‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬ dengan hukum wanita yang kedatangan haid. (haidnya
Maksudnya: Abu Hurairah RA berkata: Sesungguhnya tidak memutuskan berturut-turut). (Al Mughni 7/366)
Khubaib bin Adi ialah sahabat yang ketika dibawa oleh 13. Ulamak mazhab Syafie mengqiyaskan hukum
orang-orang kafir untuk dibunuh pada zaman Nabi SAW telah kawasan dubur (‫ )حلقة الدبر‬dengan kemaluan pada
berkata:“biarkan aku bersembahyang dua rakaat, dialah membatalkan wuduk jika disentuh dengan tangan.
orang pertama yang mengerjakan solat dua rakaat ketika (Mughni Muhtaj 1/36)
dibunuh. 14. Para ulamak mazhab Hanafi berpendapat seseorang
Riwayat Bukhari39 yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan
diwajibkan membayar kafarah (puasa dua bulan
Hadis 4 (Doa iktidal) berturut-turut) kerana mereka mengqiyaskannya
dengan kafarah jimak siang hari di bulan Ramadan.
(Fathul Qadir 2/264)
39
Bukhari meriwayatkannya secara panjang lebar, No 4086 Bab 15. Imam Malik berpendapat diharuskan melewatkan
Perang Raji’, Ra’l, Zakwan dan Bi’ru Maunah solat bagi mereka yang ketiadaan air diqiyaskan
82 123

yang sedang leka berjual beli di pasar. (Nailul Authar
3/322) ‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﺒِﻲ‬‫اء اﻟﻨ‬َ ‫ﻲ َوَر‬‫ﺼﻠ‬ َ ُ‫ﺎ ﻳَـ ْﻮًﻣﺎ ﻧ‬‫ﺎل ُﻛﻨ‬ َ َ‫ﻰ ﻗ‬ ِ‫اﻟﺰَرﻗ‬  ‫ﺎﻋ َﺔ ﺑْ ِﻦ َراﻓِ ٍﻊ‬ َ َ‫َﻋ ْﻦ ِرﻓ‬
َ َ‫ ﻗ‬. ُ‫ﻪُ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﺣ ِﻤ َﺪﻩ‬‫ َﺳ ِﻤ َﻊ اﻟﻠ‬: ‫ﺎل‬  ‫ْﺳﻪُ ِﻣ َﻦ‬
َ َ‫اﻟﺮْﻛ َﻌ ِﺔ ﻗ‬
5. Jumhur ulamak mengharuskan solat sunat yang
bersebab dilakukan pada waktu yang diharamkan. ٌ‫ﺎل َر ُﺟﻞ‬ َ ‫ﻤﺎ َرﻓَ َﻊ َرأ‬ َ‫ ﻓَـﻠ‬، ‫ َﻢ‬‫َو َﺳﻠ‬
Mereka mengqiyaskannya dengan perbuatan ‫ف‬َ ‫ﺼ َﺮ‬ ِِ ِ
َ ْ‫ﻤﺎ اﻧ‬ َ‫ ﻓَـﻠ‬. ‫ﺒًﺎ ُﻣﺒَ َﺎرًﻛﺎ ﻓﻴﻪ‬‫ َﺣ ْﻤ ًﺪا َﻛﺜ ًﻴﺮا ﻃَﻴ‬، ‫ْﺤ ْﻤ ُﺪ‬ َ ‫َﻚ اﻟ‬ َ ‫ـﻨَﺎ َوﻟ‬‫ َرﺑ‬: ُ‫اءﻩ‬ َ ‫َوَر‬
Rasulullah SAW mengqada solat sunat zohor selepas
solat asar. (Syarah Sahih Muslim 6/111) : ‫ﺎل‬ َ َ‫ ﻗ‬. ‫ أَﻧَﺎ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ ُﻢ ؟ ﻗ‬‫ َﻣ ِﻦ اﻟ ُْﻤﺘَ َﻜﻠ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ َﻢ ﻗ‬‫ﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ِﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫رﺳﻮل اﷲ‬
6. Para ulamak menghukum wajib menyapu sehingga ke
siku ketika bertayammum. Hukum ini berdasarkan ‫َو ُل‬ ‫ﻦ أ‬ ‫ـ ُﻬ ْﻢ ﻳَﻜْﺘُﺒُـ ُﻬ‬‫ أَﻳ‬، ‫ﻴﻦ َﻣﻠَ ًﻜﺎ ﻳَـ ْﺒﺘَ ِﺪ ُروﻧَـ َﻬﺎ‬ ِ
َ ‫ﻀ َﻌﺔً َوﺛَﻼَﺛ‬ ْ ِ‫ﺖ ﺑ‬ُ ْ‫َرأَﻳ‬
qiyas terhadap wuduk kerana ketika wuduk tangan ‫رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬
hendaklah dibasuh sehingga ke siku. (Mughni Muhtaj
1/99 , Mughni Ibnu Qudamah 1/204) Maksudnya: Daripada Rifa’ah bin Rafi’ , beliau bercerita :
Kami sedang bersembahyang di belakang Nabi SAW, apabila
7. Para ulamak yang berpendapat solat sunat qabliah mengangkat kepalanya dari ruku’ baginda mengucapkan:
sebelum jumaat sebagai muakkad mengqiyaskannya
ِ
dengan solat sunat zohor. Sebahagian ulamak lain ُ‫َﺳ ِﻤ َﻊ اﷲُ ﻟ َﻤ ْﻦ َﺣ ِﻤ َﺪﻩ‬
seperti Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim
menganggapnya sebagai sunat mutlak dengan tiba-tiba seorang lelaki yang berada di belakangnya berkata:
mengqiyaskannya dengan solat sunat hari raya yang
.‫ﺒﺎً ُﻣﺒَ َﺎرﻛﺎً ﻓِ ِﻴﻪ‬‫اﻟﺤ ْﻤ ُﺪ َﺣ ْﻤﺪاً َﻛﺜِﻴﺮاً ﻃَﻴ‬
َ ‫ﻚ‬ َ َ‫ﻨَﺎ َوﻟ‬‫َرﺑـ‬
tidak ada solat sunat muakkad sebelumnya. (Fatawa
Ibnu Taimiah 24/194) Selepas selesai mengerjakan sembahyang Rasulullah SAW
8. Para ulamak mazhab Hambali mengharuskan ganti bertanya, siapa yang bercakap tadi? Jawab lelaki itu “Saya
dengan memberi makanan sebagai kafarah bunuh wahai Rasulullah”. Lalu Rasulullah SAW bersabda , aku telah
(tidak sengaja) dengan mengqiyaskannya dengan melihat lebih tiga puluh orang malaikat berebut-rebut untuk
kafarah zihar dan jimak pada siang hari di bulan menjadi orang pertama yang menulisnya.
Ramadan. ( Al Mughni 1/15)
9. Para ulamak Hambali juga menghukum suci air bekas Riwayat Bukhari40
minuman tikus dengan mengqiyaskannya dengan baki Hafiz Ibnu Hajar memberi komennya:
minuman kucing kerana kedua-dua jenis binatang
tersebut sentiasa berada di sekeliling manusia. 40
Bukhari, No 799 , Kitab Azan, Bab Fadilat ‫اللھم ربنا لك الحمد‬
122 83

‫ﺼﻼةِ ﻏَﻴ ِﺮ َﻣﺄﺛُﻮٍر إ َذا ﻛﺎ َن ﻏَْﻴـ َﺮ‬
 ‫اث ِذ ْﻛ ٍﺮ ﻓِﻲ اﻟ‬
ِ ‫ل ﺑِ ِﻪ َﻋﻠَﻰ ﺟﻮا ِز إﺣ َﺪ‬ ‫واﺳﺘُ ِﺪ‬
ْ ََ ْ
dalam perkara muamalat sebagaimana yang disangka
antaranya:
‫ﻒ ﻟِﻠْ َﻤﺄﺛُﻮِر‬
ٍ ِ‫ﻣ َﺨﺎﻟ‬
ُ 1. Nabi Muhammad SAW mengqiyaskan hukum wajib
melakukan haji untuk orang lain (upah haji) dengan
Maksudnya: Boleh dijadikan dalil keharusan mengadakan hutang seseorang terhadap orang lain dan juga hukum
zikir yang tidak ma’tsur41 dalam sembahyang sekiranya tidak menggantikan (mengqada) puasa orang yang telah
bercanggah dengan yang ma’tsur42 meninggal dunia. Walau pun hukum upah haji dan
Hadis 5 ( Doa iftitah) qada puasa dikira sebagai hukum yang tsabit dengan
nas kerana baginda yang memperakuinya tetapi
‫ﺻ َﻞ إِﻟَﻰ‬ ِ َ ‫ ﻓَـ َﻘ‬, ِ‫ﺼ َﻼة‬
 ‫اﻟﻨﺎس ﻓِﻲ اﻟ‬ َ َ‫ ﻗ‬، ‫َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ‬ perbuatan dan ucapan baginda dalam perkara ini
َ ‫ﻴﻦ َو‬َ ‫ﺎل ﺣ‬ ُ ‫ أَﺗَﻰ َر ُﺟ ٌﻞ و‬: ‫ﺎل‬ membuka ruang yang luas kepada umatnya untuk
، ‫َﺻ ًﻴﻼ‬ ِ ‫ ِﻪ ﺑﻜْﺮةً وأ‬‫ وﺳﺒﺤﺎ َن اﻟﻠ‬، ‫ ِﻪ َﻛﺜِﻴﺮا‬‫ واﻟْﺤﻤ ُﺪ ﻟِﻠ‬، ‫ﻪُ أَ ْﻛﺒـﺮ َﻛﺒِﻴﺮا‬‫ اﻟﻠ‬: ‫ﻒ‬ ‫ﺼ‬  ‫اﻟ‬
َ َ ُ َْ ُ ً ْ َ َ ً َُ melakukan qiyas walau pun dalam urusan ibadat.
ِ ‫ " ﻣﻦ‬: ‫ﺎل‬ ِ
َ ‫ َﻢ‬‫ﻪُ ﻋَﻠ َْﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﻀﻰ اﻟﻨ‬
‫ﺐ‬ (Fathul Bari 4/64)
ُ ‫ﺻﺎﺣ‬ َ َْ َ َ‫ ﻗ‬، ُ‫ﺻ َﻼﺗَﻪ‬ َ َ‫ﻤﺎ ﻗ‬ َ‫ﻓَـﻠ‬
2. Saidina Umar RA mengqiyaskan hukum tidak batal
‫ﻻ‬ِ‫ﻦ إ‬ ‫ت ﺑِ ِﻬ‬ ُ ‫ واﷲَ َﻣﺎ أ ََر ْد‬، ‫ ِﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َ ‫ أَﻧَﺎ ﻳَﺎ َر ُﺳ‬: ‫ﺮ ُﺟ ُﻞ‬ ‫ﺎل اﻟ‬ َ ‫ﺎت ؟ " ﻓَـ َﻘ‬ ِ ‫اﻟْ َﻜﻠِﻤ‬
َ puasa apabila seseorang suami mencium isterinya
ِ
َ ‫ﺖ أَﺑْـ َﻮ‬ َ ‫ ﻓَـ َﻘ‬، ‫اﻟْ َﺨ ْﻴـ َﺮ‬
: ‫ﺎل اﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ‬
َ ‫ " ﻓَـ َﻘ‬, ‫ﻦ‬ ‫ﺢ ﻟ َُﻬ‬ dengan hukum berkumur-kumur ketika berwuduk.
ُ َ‫ﺴ َﻤﺎء ﺗَـ ْﻔﺘ‬
 ‫اب اﻟ‬ ُ ْ‫ " ﻟَ َﻘ ْﺪ َرأَﻳ‬: ‫ﺎل‬
(Riwayat Ibnu Khuzaimah 3/245, Baihaqi 4/261)
‫ﻦ‬ ‫ﻦ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌﺘُـ ُﻬ‬ ‫ﻓَ َﻤﺎ ﺗَـ َﺮْﻛﺘُـ ُﻬ‬ 3. Saidina Umar menambah Zatu Irqin sebagai miqat
‫رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ yang ke-5 bagi Jemaah haji yang datang dari Iraq
Maksudnya: Daripada Abdullah bin Umar RA dia berkata: sedangkan Rasulullah SAW hanya menamakan 4
Seorang lelaki datang dan masuk ke dalam saf ketika orang miqat sahaja semasa hayatnya. Beliau
ramai sedang solat.Ketika sampai ke saf dia berkata: mengqiyaskannya dengan miqat yang paling dekat
dengannya iaitu Qarnul Manazil. (Al Mughni 3/258,
ِ َ‫اﷲ ﺑ ْﻜﺮًة وأ‬
ِ ِ ِِ
َ ‫ َو‬، ً‫اﷲُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ َﻛﺒِﻴﺮا‬
.ً‫ﺻ ْﻴﻼ‬ Fathul Bari 3/389)
َ َ ُ ‫ َو ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن‬، ً‫اﻟﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠﻪ َﻛﺜﻴﺮا‬ 4. Saidina Usman menambah azan jumaat yang pertama
di zamannya. Beliau mengqiyaskannya dengan azan
pertama dalam solat subuh. Jika azan subuh bertujuan
mengejutkan orang yang sedang tidur maka azan
41
42
Ma’tsur ialah yang diambil daripada Nabi SAW. jumaat yang pertama untuk mengejutkan orang ramai
Fathul Bari Jld 2/350
84 121

Pendapat ini tidak benar. bilangan saie. Perkara ibadat ada dengannya melainkan kebaikan”. Beliau mengemukakan banyak ‫ﺎل " ﻳَﺎ ﻓَُﻼن َﻣﺎ ﻳَ ْﻤﻨَـﻌُﻚ‬ ُ َ‫أَﺗ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻮرةِ ﻓِﻲ ُﻛ‬ ِ contoh yang menunjukkan para ulamak sejak turun-temurun َ‫ﺴ‬ ‫َﺻ َﺤﺎﺑُﻚ َوَﻣﺎ َﺣ َﻤﻠَﻚ َﻋﻠَﻰ ﻟ ُُﺰوم َﻫ ِﺬﻩِ اﻟ‬ ِ ْ ‫أَ ْن ﺗَـ ْﻔ َﻌ َﻞ َﻣﺎ ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮك ﺑِﻪ أ‬ ِ ‫ﻲ أ‬‫ﺎل إِﻧ‬ َ َ‫َرْﻛ َﻌ ٍﺔ ؟ " ﻗ‬ َ ‫ﻚ إِﻳ‬ mengharuskan qiyas dalam perkara ibadat dan bukan hanya َ ‫ﺎﻫﺎ أَ ْد َﺧﻠَﻚ اﻟ‬ "‫ﺔ‬‫ْﺠﻨ‬ َ ‫ﺎل " ُﺣﺒ‬ َ َ‫ـ َﻬﺎ ﻗ‬‫ُﺣﺒ‬ ‫ واﻟﺘﺮﻣﺬي ِﻣ ْﻦ ﻃَ ِﺮ ِﻳﻖ اﻟﺒُ َﺨﺎ ِري‬، ً‫ﻘﺎ‬‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ُﻣ َﻌﻠ‬ 70 Ibadat tertentu yang mana maksud dan hikmahnya dapat difikirkan melalui akal fikiran. ‫ﻢ‬ ُ‫ﻮرة ﺛ‬َ‫ﺴ‬ ْ ‫ َﻤﻪُ أ‬‫ﻞ َرْﻛ َﻌﺔ ﻓَ َﻜﻠ‬ ‫ﻚ ﻓﻲ ُﻛ‬ ُ َْ Namun demikian terdapat banyak perkara ibadat yang ِ ِ ِ ِ ‫ﻣﺎ أَ ْن ﺗَ َﺪ َﻋ َﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎ أَ ْن ﺗَـ ْﻘ َﺮأَ ﺑ َﻬﺎ َوإ‬ ‫ﻰ ﺗَـ ْﻘ َﺮأَ ﺑ ْﺎﻷُ ْﺧ َﺮى ﻓَﺈ‬‫ﻚ َﺣﺘ‬ َ ُ‫ـ َﻬﺎ ﺗُ ْﺠ ِﺰﺋ‬‫َﻻ ﺗَـ َﺮى أَﻧ‬ ‫ْﺖ َوإِ ْن‬ َ ِ‫ﻣ ُﻜ ْﻢ ﺑِ َﺬﻟ‬‫َﺣﺒَْﺒﺘُ ْﻢ أَ ْن أَ ُؤ‬ ِ ْ ‫ﺎل َﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑِﺘَﺎ ِرﻛ َﻬﺎ إِ ْن أ‬ َ ‫ ﻓَـ َﻘ‬. yang ‫( معقول المعنى‬maa’qul makna70) dan ada yang ‫غير معقول‬ Aku melihat pintu-pintu langit dibuka untuknya. “Aku tidak pernah meninggalkannya sejak Ghair Ma’qul Al Makna yang tidak boleh diqiyaskan ialah aku mendengar perkara itu”. bilangan batu Hadis 6 (Surah Al Ikhlas setiap rakaat) lontaran dalam ibadat haji dll.Dr Abd Malik As Saa’di melalui kitabnya Al Bid’ah Fi Al Apabila selesai solat baginda bertanya. demi Allah SWT saya tidak menghendaki perkara ibadat. Muslim No 601 120 85 . Abdullah bin ‫( المعنى‬Ghair maa’qul makna71). siapa yang Mafhum Al Islami Ad Daqiq membincangkan persoalan ini. bilangan tawaf. Perkara seumpama ini َ ‫ﻗَـﺒَﺎء ﻓَ َﻜﺎ َن ُﻛﻠ َﻤﺎ اﻓـْﺘَﺘَ َﺢ ُﺳ‬ ِ َ ‫ﻪُ أ‬‫ﺑِ ُﻘ ْﻞ ُﻫ َﻮ اﻟﻠ‬ tidak ada ruang untuk para ulamak berijtihad padanya bahkan ‫ُﺧ َﺮى َﻣ َﻌ َﻬﺎ َوَﻛﺎ َن‬ ْ ‫ﻮرة أ‬ َ ‫ﻢ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻘ َﺮأ ُﺳ‬ ُ‫ﻰ ﻳَـ ْﻔ ُﺮغَ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﺛ‬‫َﺣ ٌﺪ َﺣﺘ‬ kita beribadat dengannya sebagaimana diajarkan kepada kita  ‫ﻚ ﺗَـ ْﻔﺘَﺘِﺢ ﺑِ َﻬ ِﺬﻩِ اﻟ‬‫َﺻ َﺤﺎﺑﻪ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا إِﻧ‬ ٍ ِ َ ِ‫ﻳﺼﻨَﻊ ذَﻟ‬ oleh syarak. 71 Ibadat tertentu yang mana maksud dan hikmahnya tidak mampu 43 dicapai oleh akal fikiran. Perkara-perkara ini tidak boleh diqiyaskan kerana tidak ada illah tertentu yang mampu dicapai ‫ﻣ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ َﻣ ْﺴ ِﺠﺪ‬‫ﺼﺎر ﻳَـ ُﺆ‬ ِ َ َ‫ﻪ َﻋ ْﻨﻪُ ﻗ‬‫ﺿ َﻲ اﻟﻠ‬ ِ ‫َﻋﻦ أَﻧَﺲ ر‬ oleh akal dengan pasti walau pun ada ulamak yang cuba َ ْ‫ َﻛﺎ َن َر ُﺟ ٌﻞ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧ‬: ‫ﺎل‬ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ‫ﻤﺎ ﻳَـ ْﻘ َﺮأُ ﺑﻪ اﻓـْﺘَﺘَ َﺢ‬ ‫ﺼ َﻼة ﻣ‬ ِ ِ  ‫ﻮرةً ﻳَـ ْﻘ َﺮأ ﺑ َﻬﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓﻲ اﻟ‬ ِ  memberikan hikmah pensyariatannya. Contoh perkara ibadat yang Umar RA berkata. mengungkapkan kalimat tadi? Lelaki itu menjawab. wahai Rasulullah. Terdapat banyak contoh yang menunjukkan ْ ‫ﻀﻠ‬ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ ُْ ِ َ ‫ﻰ اﻟﻠﻪ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ أَ ْﺧﺒَـ ُﺮوﻩُ اﻟْ َﺨﺒَـ َﺮ ﻓَـ َﻘ‬‫ﺻﻠ‬   َ ‫ﺒِ ّﻲ‬‫ﺎﻫ ْﻢ اﻟﻨ‬ majoriti ulamak menggunakan qiyas dalam perkara-perkara ibadat dalam kategori ini. seperti bilangan rakaat solat fardu. “saya Ada yang berpendapat tidak dibenarkan qiyas dalam perkara. bilangan rukuk dan sujud Riwayat Muslim43 setiap rakaat. Rasulullah SAW bersabda. ‫َوﺗَـ ْﻘ َﺮأَ ﺑِﺄُ ْﺧ َﺮى‬ termasuk dalam kategori Maa’qul Al Maa’na yang dibenarkan syarak untuk diqiyaskan oleh para ulamak bagi mentsabitkan ُ ‫ﻚ ﻓَـ َﻌﻠ‬ ‫ﻤﺎ‬ َ‫ﻣ ُﻬ ْﻢ ﻏَْﻴـ ُﺮﻩ ﻓَـﻠ‬‫ﻬﻢ َوَﻛ ِﺮُﻫﻮا أَ ْن ﻳَـ ُﺆ‬ ِ َ ْ‫ﻪ ِﻣﻦ أَﻓ‬‫َﻛ ِﺮْﻫﺘﻢ ﺗَـﺮْﻛﺘ ُﻜﻢ وَﻛﺎﻧُﻮا ﻳـﺮو َن أَﻧ‬ sesuatu hukum.

hukum melafazkan beliau. jika kamu semua suka aku akan menjadi termasuk dalam perkara yang diperselisihkan oleh imam kepada kamu atau jika kamu tidak suka aku tinggalkan para ulamak67. “Cintamu terhadap surah inilah yang akan 67 Lihat perbahasannya dalam laman web Darul Ifta’ Mesir di bawah memasukkan engkau ke dalam syurga”. sahaja. mereka yang berlainan pandangan dalam sesuatu hukum contohnya memberitahunya kisah tersebut. Tetapi mereka secara mutlak68 dan sebahagian lagi tidak membenarkannya69. kafarah. Apabila Nabi SAW mengunjungi mereka . Jawab 66 Ar Ruh. Dia melakukan demikian pada setiap rakaat. “ Tidak bolehkah engkau hanya membaca surah ini sahaja atau tinggalkan surah itu dan baca surah lain sahaja” 6.Qiyas dalam ibadat. “apa sebab yang menghalang engkau untuk mengikut niat. tetapi mereka tidak membenarkannya pada perkara yang ‫غير معقول المعنى‬. 86 119 . tajuk ‫القياس في العبادات‬ 68 Imam Syafie dan ulamak mazhab Syafie membenarkannya secara Riwayat Bukhari44 mutlak pada perkara yang adat dan ibadat yang ‫ معقول المعنى‬. setelah selesai dia akan membaca surah lain pula. Hadis 7 (Surah Al Ikhlas setiap rakaat) Inilah pandangan jumhur ulamak usul. “aku sekali-kali tidak akan dakah boleh qiyas dalam ibadat? Persoalan ini meninggalkannya. Rasulullah SAW bertanya hukum solat sunat qabliah sebelum jumaat. semua berpendapat dialah yang terbaik dalam kalangan Kegagalan memahami khilaf yang berlaku dalam perkara ini mereka dan mereka tidak mahu orang lain mengimami menyebabkan tuduhan bid’ah dilemparkan kepada umat Islam mereka. Qias dan Ijmak juga sebahagian “Engkau selalu membaca surah ini kemudian engkau daripada dalil yang diterima dalam Islam. Kitab azan. 69 Ulamak mazhab Hanafi tidak membenarkannya pada perkara usul 44 Bukhari No 774. A lelaki itu menjawab. Dalil bukan hanya Al Quran dan hadis Sahabat-sahabatnya bercakap dengannya. Bab menghimpun dua surah dalam ibadat dan perkara yang ditentukan kadarnya seperti hudud dan satu rakaat. merasakannya tidak cukup dan engkau membaca surah lain pula”. apa yang dicadangkan oleh sahabat-sahabatmu?” “Apa sebab engkau selalu membaca surah ini pada setiap rakaat?”. “Saya sukakan surah ini”. Setiap kali dia membaca surah dia memulakan Ingat!!! dengan { ‫ } قل ھو ﷲ أحد‬.Maksudnya: Daripada Anas bin Malik RA terdapat seorang lelaki Ansar yang selalu menjadi imam kepada mereka di masjid Quba’. Ibnul Qayyim 20 Rasulullah SAW. hukum fidyah solat dsbnya. kata mereka. Sebahagian ulamak membenarkannya kamu (tidak menjadi imam kepada kamu)”. Jawab lelaki tersebut.

66 menamakan diri mereka salafi. “kerana ia amalan pun boleh dilakukan. adalah sifat Ar Rahman. kata mereka: ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬ “Syariat ini bukan kita punya. Bab hadis berkenaan seruan 65 ‫ التأصيل لمفھوم البدعة وأثره في توحيد األمة‬27 nabi terhadap umatnya mentauhidkan Allah. Bahawa Nabi SAW mana ayat atau mana hadis yang membenarkan kita mengutus seorang lelaki mengetuai sebuah pasukan tentera melakukan amalan ini!!!” Ungkapan-ungkapan seumpama ini “sariyyah”. Nabi SAW bersabda. Seringkali "ُ‫ﻪ ﺗَـ َﻌﺎﻟَﻰ ﻳُ ِﺤﺒّﻪ‬‫ن اﻟﻠ‬ َ‫َﺧﺒِ ُﺮوﻩُ أ‬ ْ ‫ َﻢ " أ‬‫ﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ kedengaran sesetengah penceramah menghukum amalan- amalan tradisi umat Islam sebagai bid’ah. aku suka membacanya”. Mereka percaya jika tidak ada dalil yang jelas dan Nabi SAW. sukakannya”. setiap kali dia mengimami mereka solat dia akan mengelirukan orang ramai yang terpesona dengan kepetahan mengakhiri bacaannya dengan surah ‫قل ھو ﷲ أحد‬. mana dalilnya? Beritahu saya Maksudnya: Daripada Aisyah RA.lain selaras dengan syarat-syarat ijtihad yang diguna pakai ‫ﺚ َر ُﺟ ًﻼ َﻋﻠَﻰ‬ َ ‫ َﻢ ﺑَـ َﻌ‬‫ﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ َ ِ‫َﻋﻦ َﻋﺎﺋ‬ َ ‫ﺒِ ّﻲ‬‫ن اﻟﻨ‬ َ‫ﻪ َﻋْﻨـ َﻬﺎ أ‬‫ﺸﺔ َرﺿ َﻲ اﻟﻠ‬ ْ oleh para fuqahak. Ijmak atau dalil-dalil lain yang tidak disepakati oleh ulamak. Nabi berkata: “Tanya dia kenapa dia berbuat terang daripada Al Quran atau hadis maka tidak ada satu demikian?” Mereka pun bertanya. Riwayat Bukhari45 Ibnu Al Qayyim melalui kitab Ar Ruh berkata: Iqrar atau perakuan nabi terhadap perbuatan para sahabat suatu perkara yang baginda sendiri tidak pernah ِ ‫ﺎن أﻣ ٍﺮ أو اﺳﺘِ ْﻘﺒ‬ ‫ﺎﺣ ِﻪ ُﻣ ْﻌﺘَﺒَـ ٌﺮ‬ ِ َ‫ن ﺗَـﻮاﻃُﺄَ رأْ ِي اﻟﻌﻠ‬ ‫إ‬ ِ ‫ﻤﺎء َﻋﻠﻰ اﺳﺘِﺤ‬ َ ْ ْ ْ ‫ﺴ‬ َْ ْ ُ َ َ melakukannya tetapi tidak bercanggah dengan ajarannya menunjukkan kepada kita bahawa tidak semua perkara baharu Maksudnya: Kesepakatan pendapat para ulamak terhadap itu bid’ah yang tercela seperti pendapat golongan yang sesuatu perkara sebagai baik atau buruk diterima. 45 Sahih Bukhari No 6940. 118 87 .65 ِ ِ ِ ِ ‫ﻤﺎ َر َﺟﻌُﻮا‬ َ‫َﺣﺪ ﻓَـﻠ‬ َ ‫ﻪ أ‬‫ﺗﻬﻢ ﻓَـﻴَ ْﺨﺘﻢ ﺑِ ُﻘ ْﻞ ُﻫ َﻮ اﻟﻠ‬ ْ ‫ﺻ َﻼ‬ َ ‫َﺻ َﺤﺎﺑِﻪ ﻓﻲ‬ ْ ‫ﺔ َوَﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻘ َﺮأ ﻷ‬‫َﺳ ِﺮﻳ‬ Sikap terburu-buru dalam menghukum sesuatu perkara ِ َ ِ‫ذََﻛﺮوا َذﻟ‬ sebagai bid’ah hanya kerana tidak ada dalil daripada Al Quran ‫ﺼﻨَﻊ‬ ْ َ‫ي َﺷ ْﻲء ﻳ‬  َ‫ﺎل " َﺳﻠُﻮﻩُ ِﻷ‬ َ ‫ َﻢ ﻓَـ َﻘ‬‫ﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﻚ ﻟﻠﻨ‬ ُ ‫ﺒِ ّﻲ‬‫ﺎل اﻟﻨ‬ َ ‫ﺐ أَ ْن أَﻗـ َْﺮأ ﺑِ َﻬﺎ ﻓَـ َﻘ‬ ِ ِ ِ َ ِ‫َذﻟ‬ atau sunnah merupakan punca perbalahan dan perpecahan ّ ‫ﺮ ْﺣ َﻤﻦ َوأَﻧَﺎ أُﺣ‬ ‫ـ َﻬﺎ ﺻ َﻔﺔ اﻟ‬‫ﺎل ﻷَﻧ‬ َ ‫ﺴﺄَﻟُﻮﻩُ ﻓَـ َﻘ‬ َ َ‫ﻚ " ﻓ‬ dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita. adakalanya sesuatu hukum tsabit melalui dalil Qiyas. “ Beritahu dia sesungguhnya Allah SWT Umat Islam perlu tahu bahawa selain Al Quran dan sunnah. jawabnya. Apabila dan kefasihan penceramah berkenaan membaca ayat Al Quran pulang mereka menceritakan perbuatan lelaki tersebut kepada dan hadis. Kitab tauhid.

‬إِ ْذ إ ‪‬ن اﺳﺘِ ْﻨﺒﺎ َط ﺣ ْﻜ ٍﻢ ﻣﺎ إﻧ‪‬ﻤﺎ ﻳ ُﻜﻮ ُن ﺑِﺎﻟﻨ‪‬ﻈَ ِﺮ ِﻓﻲ ﻣﺠﻤ ِﻞ ﻣﺼ ِ‬ ‫ُ َْ َ َ‬ ‫ْ َ ُ َ َ َ‬ ‫ﻂ‬‫ﻀ ِﻬ ْﻢ َﺷ ْﻲءٌ ﻓَﺄَﺗَـ ْﻮ ُﻫ ْﻢ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ أَﻳ‪‬ـ َﻬﺎ اﻟ ‪‬ﺮْﻫ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫غ وﺳﻌﻴـﻨﺎ ﻟَﻪ ﺑِ ُﻜ ‪‬ﻞ َﺷﻲ ٍء َﻻ ﻳـ ْﻨـ َﻔﻌﻪ ﻓَـﻬﻞ ِﻋْﻨ َﺪ أَﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻜﻢ ِﻣﻦ َﺷﻲءٍ‬ ‫إِ ‪‬ن ﺳﻴ‪َ ‬ﺪﻧَﺎ ﻟ ِ‬ ‫ث ﻓِﻲ أَ ْﻣ ِﺮﻧَﺎ‬ ‫ﻳﺚ اﻟ‪ِ ‬ﺬي َﺳﺒَ َﻖ ِذ ْﻛ ُﺮﻩُ ‪َ :‬ﻣ ْﻦ أَ ْﺣ َﺪ َ‬ ‫اﻟﺤ ِﺪ ُ‬‫ﺢ َ‬ ‫اﻟﻤ ْﻌﻨَﻰ ﻳَـﻠْ َﻤ ُ‬ ‫َوإﻟَﻰ َﻫ َﺬا َ‬ ‫ْ ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ُُ َ ْ‬ ‫ُﺪ َ َ َ َ ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ﻀ ْﻔﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ﻓَـﻠَ ْﻢ‬ ‫اﺳﺘَ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻀ ُﻬ ْﻢ ﻧَـ َﻌ ْﻢ َواﻟﻠ‪‬ﻪ إِﻧ‪‬ﻲ َﻷ َْرﻗﻲ َوﻟَﻜ ْﻦ َواﻟﻠ‪‬ﻪ ﻟََﻘ ْﺪ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ﺎل ﺑَـ ْﻌ ُ‬ ‫ﻓَـ َﻘ َ‬ ‫اﻟﻤ ْﺠﺘَ ِﻬ ُﺪ إﻟَﻰ َدَﻻﻟَ ِﺔ َﻛﻠِ َﻤ ِﺔ أَ ْﻣ ِﺮﻧَﺎ‬ ‫ف ُ‬ ‫ﺲ ِﻣْﻨﻪُ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َرد‪ . kedua-duanya merupakan sumber asas yang dirujuk‬‬ ‫‪Beberapa orang sahabat nabi SAW berada dalam satu‬‬ ‫‪oleh seorang mujtahid diikuti dengan ijmak dan qiyas yang‬‬ ‫‪ditunjukkan oleh Al Quran dan sunnah seterusnya dalil-dalil‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪Sahih Bukhari No 2276.‫)‪Hadis 8 (Ruqyah surah Al Fatihah‬‬ ‫‪e. Kitab Al Ijarah‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪117‬‬ .‬‬‫ﺎدﻳ‪ِ‬ﺔ اﻟﻤ ْﻌﻤ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫اﻻﺟﺘِﻬ ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْﺴﻤﻮا ﻓَـ َﻘ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ‬ ‫ﺻﻠ‪‬ﻰ‬ ‫ﺎل اﻟ‪‬ﺬي َرﻗَﻰ َﻻ ﺗَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮا َﺣﺘ‪‬ﻰ ﻧَﺄْﺗ َﻲ اﻟﻨ‪‬ﺒِ ‪‬ﻲ َ‬ ‫ﻀ ُﻬ ْﻢ اﻗ ُ‬ ‫ﺎل ﺑَـ ْﻌ ُ‬ ‫ﻮل‬‫اﻟﻠ‪‬ﻪُ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ و َﺳﻠ‪‬ﻢ ﻓَـﻨَ ْﺬ ُﻛﺮ ﻟَﻪُ اﻟ‪ِ ‬ﺬي َﻛﺎ َن ﻓَـﻨَـ ْﻨﻈُﺮ َﻣﺎ ﻳَﺄ ُْﻣﺮﻧَﺎ ﻓَـ َﻘ ِﺪ ُﻣﻮا َﻋﻠَﻰ ر ُﺳ ِ‬ ‫‪Maksudnya: Sesiapa yang ingin mengkaji persoalan bid’ah‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫‪dia hendaklah mengetahui dalil-dalil dan sumber-sumber‬‬ ‫ﺻﻠ‪‬ﻰ اﻟﻠ‪‬ﻪُ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ٌ ُ ‪َ َ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺎل ﻗَ ْﺪ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﺔ‬ ‫ْﻴ‬ ‫ـ‬ ‫ﻗ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻬ‬ ‫‪‬‬ ‫ـ‬ ‫ﻧ‬‫َ‬‫أ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺎل‬ ‫ﻘ‬ ‫ـ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻛ‬‫ﺬ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻠ‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫اﻟﻠ‪‬ﻪ َ‬ ‫‪syarak kerana cara mengeluarkan sesuatu hukum ialah‬‬ ‫ﺻﻠ‪‬ﻰ اﻟﻠ‪‬ﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ‬ ‫ﻚ رﺳ ُ ِ‬ ‫ﺿ ِﺮﺑﻮا ﻟِﻲ ﻣﻌ ُﻜﻢ ﺳ ْﻬﻤﺎ ﻓَ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻮل اﻟﻠ‪‬ﻪ َ‬ ‫ﻀﺤ َ َ ُ‬ ‫ََ ْ َ ً‬ ‫َﺻ ْﺒﺘُ ْﻢ اﻗْﺴ ُﻤﻮا َوا ْ ُ‬ ‫أَ‬ ‫‪dengan meneliti sumber-sumber dalil hukum. Sad Az Zarai‬‬ ‫ِﻣ ْﻦ‬ ‫وﻫﺎ َﺣﺘ‪‬ﻰ ﻧَـ َﺰﻟُﻮا َﻋﻠَﻰ َﺣ ‪‬ﻲ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ‪َ ‬ﻢ ﻓﻲ َﺳ ْﻔ َﺮة َﺳﺎﻓَـ ُﺮ َ‬ ‫ِ‬ ‫‪Dr Muhammad Said Hawa berkata:‬‬ ‫ْﺤ ‪‬ﻲ‬ ‫ﻚ اﻟ َ‬ ‫غ َﺳﻴ‪ُ ‬ﺪ ذَﻟِ َ‬ ‫ﻮﻫ ْﻢ ﻓَـﻠُ ِﺪ َ‬‫ﻀﻴ‪‬ـ ُﻔ ُ‬ ‫ﻮﻫ ْﻢ ﻓَﺄَﺑَـ ْﻮا أَ ْن ﻳُ َ‬ ‫ﻀﺎﻓُ ُ‬ ‫ﺎﺳﺘَ َ‬‫ب ﻓَ ْ‬ ‫َﺣﻴَ ِﺎء اﻟ َْﻌﺮ ِ‬ ‫أْ‬ ‫َ‬ ‫ﺎد ِر اﻟﺘ‪ْ ‬ﺸ ِﺮﻳ ِﻊ‬ ‫ﻮل وﻣﺼ ِ‬ ‫ﺻ ٍ ََ َ‬ ‫ف إﻟَﻰ أُ ُ‬ ‫ﺚ ﻓِﻲ اﻟﺒِ ْﺪ َﻋ ِﺔ أَ ْن ﻳَـﺘَـ َﻌ ‪‬ﺮ َ‬ ‫َﻻ ﺑُ ‪‬ﺪ ﻟِ َﻤ ْﻦ ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪ اﻟﺒَ ْﺤ َ‬ ‫ﻂ‬‫ﻀ ُﻬ ْﻢ ﻟ َْﻮ أَﺗَـ ْﻴﺘُ ْﻢ َﻫ ُﺆَﻻ ِء اﻟ ‪‬ﺮ ْﻫ َ‬ ‫ﺎل ﺑَـ ْﻌ ُ‬ ‫ﺴ َﻌ ْﻮا ﻟَﻪُ ﺑِ ُﻜ ‪‬ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻌُﻪُ َﺷ ْﻲءٌ ﻓَـ َﻘ َ‬ ‫ﻓَ َ‬ ‫اﻟ‪ِ ‬ﺬﻳﻦ ﻧَـﺰﻟُﻮا ﻟَﻌﻠ‪‬ﻪُ أَ ْن ﻳ ُﻜﻮ َن ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺑـ ْﻌ ِ‬ ‫اﻷدﻟ‪ِ ‬ﺔ ‪. ‬ﻓَ َﻼ ﺑُ ‪‬ﺪ أَ ْن ﻳَـﺘَـ َﻌ ‪‬ﺮ َ‬ ‫َﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻟَْﻴ َ‬ ‫َﺤﻮ ُﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ﻗَ ِﻄﻴ ٍﻊ ِﻣ ْﻦ‬ ‫ﺼﺎﻟ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻀﻴ‪‬ـ ُﻔﻮﻧَﺎ ﻓَ َﻤﺎ أَﻧَﺎ ﺑَِﺮاق ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﺣﺘ‪‬ﻰ ﺗَ ْﺠ َﻌﻠُﻮا ﻟَﻨَﺎ ُﺟ ْﻌ ًﻼ ﻓَ َ‬ ‫ﺗُ َ‬ ‫اﻹﺟ َﻤﺎعُ‬ ‫اﻟﻤ ْﺠﺘَ ِﻬ ُﺪ ﺛُ ‪‬ﻢ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ﺼ َﺪ َران اﻟﻠ‪َ ‬ﺬان ﻳَـ ْﺮﺟ ُﻊ إِﻟَﻴﻪ ُ‬ ‫ﺴﻨ‪‬ﺔُ ُﻫﻤﺎ اﻟﻤ ْ ِ‬ ‫ﺎب َواﻟ ‪َ َ ‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ . Al Quran. Mazhab Sahabi‬‬ ‫‪f. Syar’u Man Qablana‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻴﺪ ر ِ‬ ‫ِ ٍِ‬ ‫اﻟﻠ‪‬ﻪُ‬ ‫ﺻﻠ‪‬ﻰ‬‫ﺎب اﻟﻨ‪‬ﺒِ ‪‬ﻲ َ‬ ‫َﺻ َﺤ ِ‬ ‫َﻖ ﻧَـ َﻔ ٌﺮ ﻣ ْﻦ أ ْ‬ ‫ﺎل اﻧْﻄَﻠ َ‬ ‫ﺿ َﻲ اﻟﻠ‪‬ﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ ﻗَ َ‬ ‫َﻋ ْﻦ أَﺑﻲ َﺳﻌ َ‬ ‫’‪g.‬ﻓَﺎﻟﻜﺘَ ُ‬ ‫ﻂ ِﻣ ْﻦ‬ ‫ﻴﻦ ﻓَ َﻜﺄَﻧ‪َ ‬ﻤﺎ ﻧُ ِﺸ َ‬ ‫ِ‬ ‫ب اﻟ َْﻌﺎﻟَﻤ َ‬ ‫ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠ‪ِ ‬ﻪ َر ‪‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟْﻐَﻨَ ِﻢ ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَ َﻖ ﻳَـ ْﺘﻔ ُﻞ َﻋﻠَْﻴﻪ َوﻳَـ ْﻘ َﺮأُ اﻟ َ‬ ‫ﻀ َﻮاﺑِ ِﻂ‬ ‫اﻷدﻟ‪ِ ‬ﺔ ِ‬ ‫ﺴﻨ‪‬ﺔُ ﺛُ ‪‬ﻢ ﺑﺎﻗِﻲ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺿ ْﻤ َﻦ اﻟ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺎب َواﻟ ‪‬‬ ‫ﺎس َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َد ‪‬ل ﻋَﻠَﻴﻪ اﻟﻜﺘَ ُ‬ ‫ﺛُ ‪‬ﻢ اﻟﻘﻴَ ُ‬ ‫ﻮﻫ ْﻢ‬‫َﺤ ُ‬‫ﺻﺎﻟ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ﺎل ﻓَﺄ َْوﻓَـ ْﻮ ُﻫ ْﻢ ُﺟ ْﻌﻠَ ُﻬ ْﻢ اﻟ‪‬ﺬي َ‬ ‫ﺎل ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَ َﻖ ﻳَ ْﻤ ِﺸﻲ َوَﻣﺎ ﺑِ ِﻪ ﻗَـﻠَﺒَﺔٌ ﻗَ َ‬ ‫ِﻋ َﻘ ٍ‬ ‫ﻮل ﺑِ َﻬﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟ ُﻔ َﻘ َﻬ ِﺎء‪. dan‬أمرنا( ”‪perkataan “dalam urusan kami ini‬‬ ‫‪Maksudnya: Daripada Abu Said RA beliau berkata:‬‬ ‫‪sunnah. Seseorang mujtahid perlu mengerti maksud‬‬ ‫‪). Hadis yang kita‬‬ ‫‪sebutkan sebelum ini mengisyaratkannya iaitu “Sesiapa yang‬‬ ‫َو َﺳﻠ‪َ ‬ﻢ‬ ‫‪mengada-adakan perkara baharu dalam urusan kami ini‬‬ ‫‪Riwayat Bukhari46‬‬ ‫‪adalah tertolak”.‬‬ ‫ﺎد ِر ِ‬ ‫‪ .

berjaya. Bahkan mereka perlu berlapang dada tentang sumber. tersebut. Sahabat yang mengubati ketua kampung dengan jampi a. boleh mengubati ketua mereka lalu mereka pergi menemui rombongan para sahabat. kemungkinan ada seseorang yang sikap para salaf. upaya untuk mengubatinya tetapi semua usaha mereka tidak Untuk menentukan hukumnya kita perlu meneliti sama ada berhasil. mereka singgah di sebuah perkampungan arab Jawabnya: “Bid’ah tetapi ia adalah sebaik-baik bid’ah”64 dan memohon menginap di kampung tersebut sebagai tetamu tetapi permintaan mereka ditolak.Keperluan mengetahui sumber dan kaedah dipatuk ular. Sebahagian mereka mencadangkan agar meminta bercanggah dengan syarak atau tidak. menolak permintaan kami untuk menjadi tetamu di tempat haram atau makruh. Tindakan terburu-buru bantuan daripada rombongan para sahabat yang telah menghukum setiap bid’ah sebagai haram bercanggah dengan singgah di tempat mereka. Penduduk di situ telah berusaha sedaya menghukum setiap perkara baharu sebagai bid’ah yang sesat. Saya tidak akan menjampi melainkan dengan upah”. Para ulamak perlu tahu bahawa Lalu mereka bersetuju untuk memberikan beberapa ekor selain dua sumber tersebut. Tiba-tiba ketua kampung Nukilan-nukilan ini menunjukkan para sahabat tidak terus tersebut dipatuk ular. Katanya: “Sempurnakanlah berlainan mazhab. perjalanan. Lalu c.dia berkata: Aku bertanya Ibnu Umar tentang solat dhuha. Adakah ada sesiapa di kalangan kamu yang boleh Sebelum menentukan sesuatu amalan sebagai bid’ah atau mengubati ketua kami?” Jawab salah seorang sahabat: Ya. Al Quran dan sunnah sahaja. Mereka berkata “ketua kami telah 5. sunat. sebaliknya. Sumber hukum dalam Islam bukan hanya kamu. Antara sumber penentuan hukum yang apa yang kamu janjikan kepada mereka”. harus. Benar 64 Fathul Bari syarah hadis 1121 116 89 . qiyas dan ijmak juga merupakan kambing sebagai upah. Beberapa orang tidak disepakati oleh para ulamak ialah: sahabat berkata: “bahagikanlah kambing-kambing tersebut”. kita lihat apa yang akan diarahkan kepada kita”. Al Masalih Al Mursalah SAW. Al Istihsan berkata. “Jangan bahagikannya sehingga kita bertemu Nabi b. Al Istishab mereka menceritakan apa yang berlaku kepada Rasulullah d. para ulamak perlu mengetahui kaedah yang betul saya boleh mengubatinya dengan jampi tetapi kamu telah untuk menentukan hukumnya sama ada wajib. kami telah berusaha mengubatinya tetapi tidak penentuan hukum. Rasulullah bersabda “Dari mana kamu tahu surah Fatihah itu boleh digunakan sebagai jampi? . Sahabat berkenaan telah menjampi sumber hukum yang disepakati dan diterima oleh semua dan membacakan surah Fatihah kepada ketua kampung ulamak. Al Urf SAW. lalu sakitnya terus sembuh seperti unta yang baru sumber lain yang tidak disepakati oleh para ulamak yang dilepaskan dan bangun berjalan.

tetapi beliau berpendapat ianya baik.ٌ‫ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ‬: ‫ﺎل‬ َ ‫ ﻓَـ َﻘ‬، ‫ﺻ َﻼﺗِ ِﻬ ْﻢ‬ َ ‫َﻋ ْﻦ‬ tersebut dan memperakui amalan yang mereka lakukan Maksudnya: Daripada Mujahid beliau berkata: “Aku dan baginda tidak pernah berkata kepada mereka – walau sekali. meriwayatkan: ‫ ِﻪ‬‫ ﻓَِﺈ َذا َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠ‬، ‫اﻟﺰﺑَـ ْﻴ ِﺮ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ‬  ‫ْﺖ أَﻧَﺎ َوﻋُ ْﺮَوةُ ﺑْ ُﻦ‬ ُ ‫ " َد َﺧﻠ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ﺎﻫ ٍﺪ ﻗ‬ِ ‫ﻋﻦ ﻣﺠ‬ menunjukkan bahawa para sahabat telah melakukan perkara. bahagi-bahagikanlah kambing tersebut dan SAW dinamakan bid’ah tetapi sebahagiannya bid’ah yang berikan juga kepadaku satu bahagian sambil baginda ketawa. baik dan ada yang sebaliknya. Ibnu Hajar 2/479 63 Bukhari No 1775. Kami memperakui perbuatan sahabat tetapi memberitahu mereka bertanya Abdullah bin Umar tentang solat mereka. Bahkan baginda bukan sekadar orang yang sedang solat Dhuha di dalam masjid.perbuatan kamu.62 Abdullah bin Umar RA menamakan solat Dhuha sebagai Riwayat Bukhari bid’ah. Setelah Rasulullah SAW mengetahui perbuatan ‫ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬. َ ُ َْ ِ ِ ِ َ ‫ﻮ َن اﻟﻀ‬‫ﺼﻠ‬ perkara tersebut tanpa merujuk dahulu perbuatan tersebut sebelum dan selepasnya sedangkan Rasulullah SAW berada di ُ‫ﺴﺄَﻟْﻨَﺎﻩ‬ َ َ‫ ﻓ‬، ‫ﺤﻰ‬ َ ُ‫ﺎس ﻳ‬ ٌ َ‫ َوإِ َذا ﻧ‬، ‫ﺲ إِﻟَﻰ ُﺣ ْﺠ َﺮة َﻋﺎﺋ َﺸ َﺔ‬ ٌ ‫ﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ َﺟﺎﻟ‬ sisi mereka. Bilal diberitakan oleh baginda bahawa Riwayat Bukhari63 beliau mendahului Rasulullah SAW di syurga. َ َ Maksudnya: Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad Jika memulakan sesuatu ibadat atau melakukan perkara yang yang sahih daripada ibni Hakam bin A’raj daripada Al A’raj. jangan melakukan terserempak dengan Abdullah bin Umar RA sedang duduk di perbuatan tersebut sebelum bertanya dan mendapat kawasan bilik Aisyah RA . Muslim No 1255 90 115 . tidak dilakukan oleh baginda memang tidak dibenarkan dalam Islam sudah tentulah Rasulullah SAW akan menegur perlakuan para sahabat kerana telah menjadi kaedah dalam Islam: 62 Fathul Bari. Imam Bukhari Perhatikan semua hadis di atas (1-8) di bawah tajuk ini. baginda mendengar bunyi tapak kakinya di dalam syurga kerana ‫ْﺤ َﻜ ِﻢ ﺑْ ِﻦ‬ ٍ ‫ﺻ ِﺤ‬ َ ‫ﻴﺢ َﻋ ِﻦ اﻟ‬ ٍ َ ‫َوَرَوى اﺑْ ُﻦ أَﺑِﻲ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ ﺑِِﺈ ْﺳﻨَﺎد‬ amalannya melakukan solat yang tidak pernah diajar oleh : ‫ﺎل‬ َ ‫ ﻓَـ َﻘ‬، ‫ﺤﻰ‬ ِ ‫ْﺖ اﺑﻦ ﻋُﻤﺮ َﻋﻦ‬ َ َ‫ْاﻷَ ْﻋ َﺮ ِج َﻋ ِﻦ ْاﻷَ ْﻋ َﺮ ِج ﻗ‬ baginda. pada ketika itu terdapat beberapa kebenaran daripadaku”. tiba-tiba kami “sepatutnya kamu wahai sahabat . Sahabat yang lain mendapat kasih sayang Allah SWT َ ‫ﺻ َﻼة اﻟﻀ‬ َ ْ َ َ َ ْ ُ ‫ َﺳﺄَﻟ‬: ‫ﺎل‬ kerana membaca surah Al Ikhlas yang tidak pernah diajar ُ‫ﺖ اﻟْﺒِ ْﺪ َﻋﺔ‬ ِ ‫ وﻧِ ْﻌﻤ‬، ٌ‫ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ‬ begitu cara pembacaannya. Jawab amalan mereka diterima dan diberi ganjaran yang sangat besar beliau: “Ianya bid’ah” di sisi Allah SWT. Urwah bin Zubair masuk ke dalam masjid.

haram. dengan tujuan membantah amalan tersebut dan kemungkinan Riwayat Bukhari juga maksudnya azan pertama itu tidak ada pada zaman Nabi SAW kerana setiap perkara yang tidak ada pada zaman Nabi Ibnu Hajar mengulas hadis ini dengan katanya: “Pengajaran yang dapat diperolehi dari hadis ini ialah. Jawab para ‫ﻚ‬ َ ِ‫ف َذﻟ‬ ِ ‫ﻦ ِﻣْﻨـﻬﺎ ﻣﺎ ﻳ ُﻜﻮ ُن ﺣﺴﻨﺎ وِﻣْﻨـﻬﺎ ﻣﺎ ﻳ ُﻜﻮ ُن ﺑِ ِﺨ َﻼ‬ ‫َﻜ‬ ِ ‫ ﻟ‬، ً‫ﻤﻰ ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ‬ ‫َزﻣﻨِ ِﻪ ﻳﺴ‬ sahabat: “Beliau ialah Abu Israel.‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ . beliau bernazar untuk َ َ َ َ ًَ َ َ َ َ َُ َ berdiri dan tidak akan duduk. setiap yang 114 91 . sunat. Kemungkinan maksud perkataannya ialah tetapi hendaklah dia menyempurnakan puasanya”. DIPERLUKAN ADALAH TIDAK HARUS” makruh dan harus. tidak akan bercakap dan akan berpuasa”. “MELEWATKAN KETERANGAN PADA KETIKA Hukum hanya terdapat lima iaitu wajib.‫ َﻢ‬‫ﻪُ ﻋَﻠ َْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ . ِ ِ ُ ُ‫ ﻳَ ْﺨﻄ‬.B id’ah ialah perkara baharu dan bukannya hukum.‫ي‬  ‫ " َرَواﻩُ اﻟْﺒُ َﺨﺎ ِر‬.‫ﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ‬‫ﺿ َﻲ اﻟﻠ‬ِ ‫ ر‬.‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻓﻲ َزَﻣ ِﻦ اﻟﻨ‬ ْ ‫ﻪُ ﻟ‬‫أَﻧ‬ lelaki berdiri lalu baginda bertanya tentangnya.‫ﻢ‬‫َو َﺳﻠ‬ Abdullah bin Umar RA menganggap azan pertama yang ‫ أَﺑُﻮ‬: ‫ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا‬، ُ‫ﺴﺄ ََل ﻋَ ْﻨﻪ‬ َ َ‫ ﻓ‬، ‫ﺐ إذَا ُﻫ َﻮ ﺑَـ َﺮ ُﺟ ٍﻞ ﻗَﺎﺋ ٍﻢ‬ َ ِ ِ ِ ditambah oleh Saidina Usman RA sebagai bid’ah. beliau juga bernazar tidak akan Maksudnya: Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Ibnu berteduh. berteduh dan duduk jumaat itu bid’ah”. Apabila Saidina Umar ra dipersoalkan tentang pandangannya Dalil Keenam: Perkara baharu yang ditegur oleh berkenaan solat Terawih yang ditetapkannya. bid’ah َ ‫ﺗَﺄْﺧ ُﻴﺮ اﻟﺒَـﻴَﺎن َﻋ ْﻦ َوﻗْﺖ‬ َ ‫اﻟﺤ‬ sunat.‫ﺎس‬ َ ٍ ‫َو َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒ‬ atau bid’ah hasanah pada pandangan ulamak lain. tetapi beliau ‫ﺎل‬َ ‫ ﻓَـ َﻘ‬، ‫ﻮم‬ َ ‫ﺼ‬ ُ َ‫ َﻢ َوﻳ‬‫ﻞ َوَﻻ ﻳَـﺘَ َﻜﻠ‬ ‫ َوَﻻ ﻳَ ْﺴﺘَﻈ‬، ‫ﻮم َوَﻻ ﻳَـ ْﻘﻌُ َﺪ‬ َ ‫ﻴﻞ ﻧَ َﺬ َر أَ ْن ﻳَـ ُﻘ‬ َ ‫إ ْﺳ َﺮاﺋ‬ tidak melarangnya. bid’ah haram. Oleh sebab itulah Imam Iz ibnu ‫ﺎﺟ ِﺔ َﻻ ﻳَ ُﺠ ْﻮُز‬ ِ ِ ِ Abd Salam membahagikan bid’ah kepada bid’ah wajib.‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫اﻟﻨ‬ ‫ْﺠ ُﻤ َﻌ ِﺔ‬ ُ ‫َو ُل ﻳَـ ْﻮَم اﻟ‬ ‫ " ْاﻷَذَا ُن ْاﻷ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫َوَرَوى اﺑْ ُﻦ أَﺑِﻲ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ ِﻣ ْﻦ ﻃَ ِﺮ ِﻳﻖ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ ﻗ‬ . Ibnu Hajar menukilkannya melalui riwayat Ibnu Abi Syaibah seperti berikut: ‫ﻢ‬ ِ‫ﻞ َوﻟْﻴَـ ْﻘﻌُ ْﺪ َوﻟْﻴُﺘ‬ ‫ ْﻢ َوﻟْﻴَ ْﺴﺘَ ِﻈ‬‫ " ُﻣ ُﺮوﻩُ ﻓَـﻠْﻴَﺘَ َﻜﻠ‬: . Nabi Umar bahawa beliau berkata: “Azan pertama pada hari SAW bersabda: “Suruhlah dia bercakap. beliau mengakui Rasulullah SAW (1) perkara itu sebagai bid’ah tetapi ia adalah sebaik-baik bid’ah atau dalam istilah Iz ibnu Abd Salam ia adalah bid’ah sunat ‫ﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ . bid’ah makruh dan bid’ah harus.‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ ﺑَـﻴْـﻨَﺎ اﻟﻨ‬: ‫ﺎل‬ َ َ‫ ﻗ‬. ُ‫ﺻ ْﻮَﻣﻪ‬َ ‫ﻪُ ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪ‬‫ َوﻳَ ْﺤﺘَ ِﻤ ُﻞ أَﻧ‬، ‫اﻹﻧْ َﻜﺎ ِر‬ ِ ِ‫ﻚ َﻋﻠَﻰ َﺳﺒ‬ ِْ ‫ﻴﻞ‬ َ ِ‫ﺎل َذﻟ‬ َ َ‫ﺑِ ْﺪ َﻋﺔٌ " ﻓَـﻴَ ْﺤﺘَ ِﻤ ُﻞ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن ﻗ‬ Maksudnya: Daripada Ibnu Abbas RA katanya: Ketika Nabi ‫َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ِﻓﻲ‬ ِ ِ SAW sedang berkhutbah tiba-tiba baginda ternampak seorang ْ ‫ﻞ َﻣﺎ ﻟ‬ ‫ َوُﻛ‬.

47 yang keji dan bid’ah yang terpuji. ِ Abd Aziz bin Baz apabila ditanya tentang hukum mencium َ‫ﺴﺎء‬ ِ َ ‫ﺎل آ َﺧ ُﺮ أَﻧَﺎ أَ ْﻋﺘَﺰ ُل اﻟﻨ‬ َ َ‫ﻫ َﺮ َوَﻻ أُﻓْﻄ ُﺮ َوﻗ‬ ْ ‫َﺻﻮمُ اﻟﺪ‬ ُ ‫ﺎل آ َﺧ ُﺮ أَﻧَﺎ أ‬ َ َ‫ْﻴ َﻞ أَﺑَ ًﺪا َوﻗ‬‫اﻟﻠ‬ mushaf. bab nazar pada perkara yang tidak mampu dan 61 maksiat. Baginda telah ٌ‫ﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔٌ" َﻋﺎم‬ ‫ﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " ُﻛ‬  ‫ﻮل اﻟﻨ‬ memerintahkan Abu Israel RA menyempurnakan puasa ‫ﻮص‬ sedangkan yang lainnya tidak. Beliau menjawab. Itqan As Sun’ah Fi Tahqiq Maknal Bid’ah. Saidina Umarlah orang Dalil Ketujuh: Perkara baharu yang ditegur oleh yang mula-mula mengungkapkannya dan mereka sepakat Rasulullah SAW ( 2) bahawa sabda Nabi SAW ‫ كل بدعة ضاللة‬perlu difahami melalui kaedah ‫( كل عام مخصوص‬setiap yang umum itu ِ ‫ﻮل ﺟﺎء ﺛََﻼﺛَﺔُ رْﻫ ٍﻂ إِﻟَﻰ ﺑـﻴ‬  ِ ٍِ ‫اج‬ِ ‫ﻮت أَ ْزَو‬ ُُ َ َ َ ُ ‫َﻋ ْﻦ أَﻧَﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣﺎﻟﻚ َرﺿ َﻲ اﻟﻠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ ﻳَـ ُﻘ‬ dikhususkan). Abdullah Al Ghumari 16 92 113 . Sebagai contoh. ‫ِﻔ ُﻘﻮ َن َﻋﻠﻰ‬‫ﻠﻤﺎء ُﻣﺘ‬ ِ ِ َ ُ‫ن اﻟﻌ‬ ‫ أ‬-‫ﺮ‬ ‫ﻤﺎ َﻣ‬ ‫ ﻳُـ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻣ‬: ‫ﺦ َﻋﺒ ُﺪاﷲ اﻟﻐﻤﺎري‬ ُ ‫ﻗﺎل اﻟﺸﻴ‬ َ menyakitkan manusia walaupun pada masa akan datang yang tidak terdapat pensyariatannya melalui Al Quran atau sunnah seperti berjalan kaki tanpa memakai kasut dan duduk di ‫أول َﻣ ْﻦ ﻧَﻄَ َﻖ ﺑِﺬﻟِﻚ‬  ‫ن ﻋُﻤﺮ‬ ‫ إ‬.61 ‫ َﻢ‬‫ﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ َ ‫ﻢ ﻳﺴﺄَﻟُﻮ َن ﻋﻦ ِﻋﺒ‬‫ﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺒِﻲ ﺻﻠ‬‫اﻟﻨ‬ َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫ﺎدة اﻟﻨ‬ َ َْ َْ َ ََ َْ ُ َ  Bahkan para ulamak yang agak keras menganggap semua ِ‫ﻪ ﻋَﻠَﻴﻪ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺒِﻲ ﺻﻠ‬‫ﻮﻫﺎ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا وأَﻳﻦ ﻧَﺤﻦ ِﻣﻦ اﻟﻨ‬‫ـﻬﻢ ﺗَـ َﻘﺎﻟ‬‫ُﺧﺒِﺮوا َﻛﺄَﻧ‬ perkara baharu sebagai bid’ah yang sesat pun ada kalanya ْ ُ َ  ْ ُ ْ َْ َ َ ُْ ُ ْ ‫ﻤﺎ أ‬ َ‫ﻓَـﻠ‬ mengeluarkan fatwa yang menunjukkan mereka juga ِ ِ ِ ‫ﻢ ﻗَ ْﺪ ﻏُ ِﻔﺮ ﻟَﻪُ ﻣﺎ ﺗَـ َﻘﺪ‬‫وﺳﻠ‬ ‫ﻲ‬‫ُﺻﻠ‬ َ ‫ﻲ أ‬‫ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻓَِﺈﻧ‬ َ‫َﺣ ُﺪ ُﻫ ْﻢ أ‬ َ ‫ﺎل أ‬ َ َ‫ﺮ ﻗ‬َ ‫م ﻣ ْﻦ ذَﻧْﺒﻪ َوَﻣﺎ ﺗَﺄَﺧ‬ َ َ َ َ ََ sependapat dengan jumhur ulamak yang lain. ianya kerana baginda ٌ ‫ﺼ‬ُ ‫َﻣ ْﺨ‬ mengetahui puasa tidak membebankannya dan menyuruhnya Maksudnya: Para ulamak sepakat bid’ah kepada bid’ah duduk. bercakap dan berlindung dari panas matahari”. : َ ‫ َﻢ إِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪِ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ‫ﺎل أَﻧْـﺘُ ْﻢ‬ ِ ُ ‫وج أَﺑ ًﺪا ﻓَﺠﺎء رﺳ‬‫ﻓَ َﻼ أَﺗَـﺰ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ َ َ َ ُ َ ِ ِ‫ﺪﻟ‬ ‫ﻀ ُﻞ ﻟِ َﻌ َﺪِم اﻟ‬ ‫ﻴﻞ‬ َ ِ‫ج ﻓِﻲ ذَﻟ‬ َ ْ‫ﻚ ﻟَ ِﻜﻦ ﺗَـ ْﺮُﻛﻪُ أﻓ‬ َ ‫َﻻ َﺣ َﺮ‬ ِ ِ  ِ ِ ِ  ْ ‫ﻲ َﻷ‬‫ﻳﻦ ﻗُـﻠْﺘُ ْﻢ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا أ ََﻣﺎ َواﻟﻠﻪ إﻧ‬ ِ ‫ﻮم‬ ُ ‫َﺻ‬ ُ ‫ﻲ أ‬‫ﺸﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟﻠﻪ َوأَﺗْـ َﻘﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻪُ ﻟَﻜﻨ‬ َ ‫َﺧ‬ َ ‫اﻟﺬ‬ Maksudnya: “Tidak mengapa melakukannya ‫ﻲ‬‫ﺲ ِﻣﻨ‬ ِ َ ‫ﺘﻲ ﻓَـﻠَْﻴ‬‫ﺐ َﻋ ْﻦ ُﺳﻨ‬ ِ َ ‫ﺎء ﻓَ َﻤ ْﻦ َرﻏ‬ َ ‫ﺴ‬ َ ‫ج اﻟﻨ‬ُ ‫و‬‫ﻲ َوأ َْرﻗُ ُﺪ َوأَﺗَـ َﺰ‬‫ُﺻﻠ‬ ِ َ ‫َوأُﻓْﻄ ُﺮ َوأ‬ tetapi meninggalkannya lebih baik kerana tidak ada dalil.Bid’ah bukan hukum 47 Fathul Bari.” .‫ي‬ ‫َرَواﻩُ اﻟْﺒُ َﺨﺎ ِر‬ 4.‫ﻮﻣ ٍﺔ‬ َ ٍ َ ‫اﻟﺒﺪﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻤ‬ َ ‫ﻮدة َوَﻣ ْﺬ ُﻣ‬ َُْ ِ ِ ‫اﻧْ ِﻘ‬ ‫ﺴﺎم‬ bawah panas matahari bukan dari bentuk ketaatan kepada ٍ َ َ‫ن ﻗ‬ ‫ﻔ ُﻘﻮ َن َﻋﻠﻰ أ‬ِ ‫َوُﻣﺘ‬ Allah maka tidak sah bernazar dengannya.

dia bukan umatku”. tambahan ucapan talbiah oleh ‫ َﻢ‬‫ﻪُ ﻋَﻠ َْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫د رﺳ‬ ‫ﻮل ر‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ ُ َ َ ُ ‫ﺎص ﻳَـ ُﻘ‬ ٍ ‫ﻋﻦ َﺳ ْﻌﺪ ﺑْ ِﻦ أَﺑِﻲ َوﻗ‬ Saidina Umar dan anaknya Abdullah bin Umar dll. para sunnahku . Demi Allah. “kamukah orang secara jelas melalui definisi yang dikemukakan oleh mereka berkata demikian?”. Sekiranya 112 93 . “saya akan sedangkan pada hakikatnya ia bukan bid’ah dhalalah yang mengasingkan diri dari wanita dan tidak akan berkahwin”. Apabila diberitahu. baginda berkata. Jika dinamakan “saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan bid’ah sekalipun hanyalah pada sudut bahasa berbuka”. contohnya Dalil Kelapan: Perkara baharu yang ditegur oleh penetapan jumlah rakaat Terawih secara berjemaah oleh Rasulullah SAW (3) Saidina Umar RA menambah azan pertama pada hari jumaat oleh Saidina Usman RA. sahabat melakukan banyak perkara baharu sama ada dalam Riwayat Bukhari perkara ibadat dan bukan ibadat semasa hayat Rasulullah SAW mahu pun setelah kewafatan baginda.Tidak Semua Perkara Baharu Bid’ah P Salah seorang daripada mereka berkata. Jika ِ ٍ perkara tersebut sesuatu yang terlarang sudah tentulah mereka ‫ﺼ ْﻴـﻨَﺎ‬ َ ‫ﺒَﺘ‬‫َﻋﻠَﻰ ﻋُﺜْ َﻤﺎ َن ﺑْ ِﻦ َﻣﻈْﻌُﻮن اﻟﺘ‬ َ َ‫ﻞ َوﻟ َْﻮ أَذ َن ﻟَﻪُ َﻻ ْﺧﺘ‬ tidak akan melakukannya. mereka seolah- subuh juga salaf? Bukankah para sahabat yang menambah olah menganggapnya sedikit lalu mereka berkata. Hanya Imam Syatibi dan ulamak-ulamak takut kepada Allah dan paling bertaqwa tetapi aku berpuasa Arab Saudi dan yang sealiran dengan mereka sahaja yang dan aku berbuka. akulah orang yang paling berkaitan bid’ah. yang ketika pula berkata. 3.  ‫َرَواﻩُ اﻟْﺒُ َﺨﺎ ِر‬ ‫ي‬ Syeikh Abdullah Al Ghumari berkata: Maksudnya: Daripada Saad bin Abi Waqqas RA: Rasulullah SAW menolak permintaan Usman bin Maz’un untuk tidak berkahwin (untuk tujuan beribadat semata-mata). juga mengahwini wanita.termasuk dalam kalangan sahabat besar Rasulullah SAW dan Maksudnya: Daripada Anas bin Malik RA : Tiga orang lelaki bukankah zaman itu adalah zaman salaf? Bukankah Imam telah datang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW bertanya tentang Syafie yang menghukum sunat membaca qunut dalam solat cara ibadat Nabi SAW. aku bersolat dan aku juga tidur dan aku menganggap semua perkara baharu sebagai bid’ah yang sesat. baginda telah diampunkan dosanya sama ada yang terdahulu mahupun yang kemudian”. Barangsiapa yang membenci Jika diteliti dalil-dalil yang dikemukakan sebelum ini. “siapalah bacaan zikir tertentu dan talbiah juga termasuk dalam salaf? kita berbanding Nabi SAW. dimaksudkan oleh Nabi SAW. perkara baharu dianggap bid’ah. “ Saya akan bersolat ara ulamak sepakat menerima bahawa tidak semua sepanjang malam selama-lamanya. Perkara ini dapat diperhatikan Apabila Rasulullah tiba. yang kedua berkata.

Riwayat Bukhari menyerupai agama lain ciptaan atau tambahan manusia dan Al Hafiz Ibnu Hajar menukilkan kesepakatan ulamak zaman memudaratkan tubuh badan serta menentang fitrah kejadian yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW hanya sehingga manusia. Islam menentang keras amalan-amalan sebegini. mengandungi makna melampau “GHULUW” . Maksudnya: Daripada Imran bin Husain RA . tahun 220H. Rasulullah Hadis 7.baginda mengizinkannya kepada beliau nescaya kami akan 59 ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬ mengasi kemaluan kami (mengkembiri).Talbiah para sahabat ‫ﻳﻦ َوِﻣﺎﺋﺘَـ ْﻴ ِﻦ‬ ِ ِ َ ‫ُﺣ ُﺪود اﻟﻌ ْﺸﺮ‬ Maksudnya: Mereka sepakat bahawa orang terakhir dari ‫ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ َ ‫ن رﺳ‬ َ‫ﻪُ َﻋ ْﻨـﻬﻤﺎ أ‬‫ﺿﻲ اﻟﻠ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ َُ ِ ِ ِ َ ‫َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ َر‬ kalangan atba’ at tabi’in yang diterima kata-katanya adalah َ ‫ ﻓَـ َﻘ‬‫ْﺤﻠَْﻴـ َﻔ ِﺔ أ ََﻫﻞ‬ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ْ ‫َﻛﺎ َن إِذَا اﺳﺘـﻮ‬ ‫ﻚ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﺎل ﻟَﺒ‬ ُ ‫ت ﺑِﻪ َراﺣﻠَﺘُﻪُ ﻗَﺎﺋ َﻤﺔً ﻋ ْﻨ َﺪ َﻣ ْﺴﺠﺪ ذي اﻟ‬ ََْ sesiapa yang hidup sehingga tahun 220H. mengamalkan qunut dalam solat subuh.8 dan 9 memberi panduan kepada kita tentang SAW bersabda: “Sebaik-baik umatku ialah yang hidup perkara-perkara bid’ah sebenar yang diperangi oleh Rasulullah sekurun (sezaman) denganku. menambah lafaz atau sighah zikir dan selawat dsbnya sebagai bukan ‫َواﻟ َْﻌ َﻤ ُﻞ‬ mengikut salafussoleh adalah keterlaluan dan fanatik yang ‫رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ terkeluar dari perilaku dan adab yang diamalkan oleh para Maksudnya: Daripada Abdullah bin Umar RA bahawa sahabat dan salafsussoleh. sia-sia. Beliau berkata: Dalil Kesembilan: Perkara Baharu Yang Dilakukan Oleh ِ ‫ﺎﺑِ ِﻌ‬‫أﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺎ َن ِﻣﻦ أﺗْـﺒ ِﺎع اﻟﺘ‬ ِ Para Sahabat Setelah Kewafatan Nabi SAW ‫ﺎش إﻟﻰ‬ َ ‫ﻤ ْﻦ ﻳُـ ْﻘﺒَ ُﻞ ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ َﻣ ْﻦ َﻋ‬ ‫ﻴﻦ ﻣ‬ َ َ ْ ْ َ َ ‫ن‬ ‫ـ َﻔ ُﻘﻮا أ‬‫َواﺗ‬ 1. ُ‫ﻪُ َﻋ ْﻨﻪ‬‫ﺿ َﻲ اﻟﻠ‬ ِ ‫ ِﻪ ر‬‫ﺎل ﻧَﺎﻓِﻊ َﻛﺎ َن َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠ‬ ِ ِ ِ ‫رﺳ‬ َ ٌ َ َ‫ َﻢ ﻗ‬‫ﻪُ َﻋﻠ َْﻴﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ Menuduh orang yang melakukan azan dua kali sebelum solat ‫ﻚ‬ ِ َ ‫اﻟﺮﻏْﺒَﺎءُ إﻟ َْﻴ‬ ‫ﻚ َو‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻚ ﻟَﺒ‬ ِ َ ْ‫ﻚ َواﻟْ َﺨ ْﻴـ ُﺮ ﺑﻴَ َﺪﻳ‬ َ ْ‫ﻚ َو َﺳ ْﻌ َﺪﻳ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻳَ ِﺰﻳ ُﺪ َﻣ َﻊ َﻫ َﺬا ﻟَﺒ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻚ ﻟَﺒ‬ jumaat. Jika amalan tersebut bercanggah dengan prinsip agama mengikuti mereka. Bukankah Saidina Usman RA apabila Rasulullah SAW berada di atas untanya berdekatan 59 dengan masjid Zul Hulaifah baginda akan mula bertalbiah Sahih Bukhari No 3650 60 Fathul Bari 7/8 94 111 .eumpama ini. kemudian kurun yang SAW. Islam.60 ‫ْﻚ َﻻ‬ َ ‫ْﻤﻠ‬ ُ ‫َﻚ َواﻟ‬ َ ‫ﻌ َﻤﺔَ ﻟ‬ ْ ‫ْﺤ ْﻤ َﺪ َواﻟﻨـ‬ َ ‫ن اﻟ‬ ِ‫ﻚ إ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫َﻚ ﻟَﺒ‬ َ ‫ﻳﻚ ﻟ‬ َ ‫ﻚ َﻻ َﺷ ِﺮ‬ َ ‫ـْﻴ‬‫ﻚ ﻟَﺒ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻢ ﻟَﺒ‬ ‫ ُﻬ‬‫اﻟﻠ‬ Atsar yang diriwayatkan daripada para sahabat dan tabi’in perlu dianalisa secara adil dan saksama khususnya dalam ُ‫ﻮل َﻫ ِﺬﻩِ ﺗَـ ْﻠﺒِﻴَﺔ‬ُ ‫ﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﻳَـ ُﻘ‬‫ﺿ َﻲ اﻟﻠ‬ ِ ‫ ِﻪ ﺑﻦ ﻋُﻤﺮ ر‬‫َﻚ ﻗَﺎﻟُﻮا وَﻛﺎ َن َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠ‬ َ ََ ُ ْ َ َ ‫ﻳﻚ ﻟ‬ َ ‫َﺷ ِﺮ‬ persoalan menentukan bid’ah atau tidak sesuatu amalan. kemudian kurun yang mengikuti mereka.

Allah SWT berfirman: ‫ْﻤﻨ َﻜ ِﺮ‬ ِ ِ ِ ‫ﺖ ﻟِﻠﻨ‬ ْ ‫ﻣ ٍﺔ أُ ْﺧ ِﺮ َﺟ‬ُ‫ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ َﺧ ْﻴـ َﺮ أ‬ Riwayat Muslim48 ُ ‫ﺎس ﺗَﺄ ُْﻣ ُﺮو َن ﺑﺎﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮوف َوﺗَـ ْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟ‬ ‫ ِﻪ‬‫َوﺗُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠ‬ Saidina Umar RA49 juga menambah lafaz talbiah sebagaimana berikut: Maksudnya: Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia. serta kamu pula Ibnu Hajar memberi komen selepas meriwayatkan talbiah beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). ‫َﻚ‬ َ ‫ْﻚ َﻻ َﺷ ِﺮ‬ َ ‫ﻳﻚ ﻟ‬ َ ‫َواﻟ ُْﻤﻠ‬ Mereka berkata Abdullah bin Umar berkata. “Inilah talbiah 2. menambah talbiah Rasulullah SAW dengan: G enerasi sahabat dijamin oleh Allah SWT sebagai generasi terbaik yang perlu diteladani oleh umat َ ‫اﻟﺮ ْﻏﺒَﺎءُ إِﻟ َْﻴ‬ ُ‫ﻚ َواﻟ َْﻌ َﻤﻞ‬  ‫ﻚ َو‬ َ ْ‫ﻚ َواﻟْ َﺨ ْﻴـ ُﺮ ﺑِﻴَ َﺪﻳ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻚ ﻟَﺒ‬ َ ْ‫ﻚ َو َﺳ ْﻌ َﺪﻳ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻚ ﻟَﺒ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻟَﺒ‬ Islam.diperselisihkan oleh para ulamak. (kerana) kamu menyuruh ‫ﺴ ِﻦ‬ َ ‫اﻟﺤ‬ ْ ‫ـ ْﻌ َﻤ ِﺎء َواﻟ َﻔ‬‫ﻚ ذَا اﻟﻨ‬ َ ‫ﻀ ِﻞ‬ َ ْ‫ـﻴ‬‫ﻚ َﻣ ْﺮﻏُﻮﺑﺎً ْأو َﻣ ْﺮُﻫﻮﺑﺎً ﻟَﺒ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻟَﺒ‬ berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji). “Abdullah bin Umar RA dan zaman salafussoleh. Utamakan perpaduan dan ‫َﻚ‬ َ ‫ﻌ َﻤﺔَ ﻟ‬ َ ‫ن اﻟ‬ ِ‫ﻚ إ‬ ْ ‫ْﺤ ْﻤ َﺪ َواﻟﻨـ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫َﻚ ﻟَﺒ‬ َ ‫ﻚ َﻻ َﺷ ِﺮ‬ َ ‫ﻳﻚ ﻟ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻚ ﻟَﺒ‬َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻢ ﻟَﺒ‬ ‫ ُﻬ‬‫ﻚ اﻟﻠ‬َ ‫ـ ْﻴ‬‫ﻟَﺒ‬ jauhi sebarang sikap yang membawa kepada kehancuran umat. Saidina Umar RA: Ali Imran: 110 Generasi yang seterusnya yang mengikuti para sahabat iaitu 50 ‫اﻟﻨﺒﻲ )ص( ﻓِﻲ ذﻟِﻚ‬ ِ َ ‫اﻟﺰﻳ‬  ‫ﺎدة َﻋﻠﻰ َﻣﺎ َوَر َد َﻋﻦ‬ ِ ‫اﺳﺘِ ْﺤَﺒ‬ َ  ‫ﺎب‬ ِ ِ ‫و‬ ْ ‫ل ﺑِﻪ َﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘُﺪ‬ ْ tabi’in dan atba’ at tabi’in juga termasuk dalam generasi yang masih terpelihara dan wajar dijadikan contoh ikutan umat Maksudnya: Perkara ini dijadikan dalil sunat menambah Islam. Nafi’ berkata. : ‫َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﻤﺮان ﺑ ِﻦ ﺣﺼﻴﻦ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ‫ﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ‬ ُ‫ﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ﺛ‬ ُ‫ﻣﺘِ ْﻲ ﻗَـ ْﺮﻧِﻲ ﺛ‬ ُ‫َﺧ ْﻴـ ُﺮ أ‬ 48 Muslim No 1184 49 Musannaf Ibnu Abi Syaibah 4/283 50 Fathul Bari. Nabi SAW bersabda: talbiah melebihi talbiah Nabi SAW.Kepentingan berpegang kepada amalan sahabat Rasulullah SAW. Ibnu Hajar 3/499 110 95 .

membaca Bismilah dengan nyaring ketika membaca Fatihah? Sebaliknya setiap perkara baharu dan tambahan lafaz-lafaz Marilah kita berlapang dada dan saling menerima dengan hati zikir tertentu dirujuk kepada dalil-dalil syarak. dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada yang membaca Bismillah.3 َ َ ََ Sebagai contoh. Jika Imam Syafie kamu. Inilah natijahnya jika semua kamu. masih hidup sanggupkah anda yang berpendapat fatwa dan amalan Imam Syafie bid’ah memanggilnya dan meminta Al Maidah: 3 supaya beliau bertaubat kerana memfatwakan perkara bid’ah Hadis ini juga menyokong pandangan ulamak yang tidak yang menyebabkan ramai orang menjadi mubtadi’ kerana menganggap semua perkara baharu itu bid’ah yang sesat. Jika tidak. ‫ِدﻳﻨًﺎ‬ Golongan yang taksub dengan pandangan yang menghukum bid’ah menguatkan bacaan Bismillah ketika membaca Fatihah Maksudnya: Pada hari ini.2 ulamak lain. Antaranya: mengamalkan adab-adab Islam ketika berikhtilaf.1 berkenaan tidak dihukum sebagai mubtadi’ (pengamal bid’ah) kerana mengharuskan amalan yang dianggap bid’ah oleh ‫اﻟﻤ َﻌﺎ ِر ِج‬ َ ‫ﻚ ذَا‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ ﻟﺒ‬. tidak sedar tentang kesempurnaan agama dengan turunnya Golongan yang fanatik dan taksub dengan Ibnu Taimiah ayat: dalam masalah USALLI pula akan menghukum pengikut ُ ‫ْﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِدﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ َوأَﺗْ َﻤ ْﻤ‬ ِ ‫ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ ﻧِ ْﻌﻤﺘِﻲ ور‬ mazhab Syafie. ِ ‫ﻚ ذَا اﻟﻤﻌﺎ ِر ِج وذَا اﻟ َﻔﻮ‬ ‫اﺿ ِﻞ‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ ﻟَﺒ‬. Hanafi dan sebahagian mazhab Maliki sebagai ‫ﻼم‬ َ ‫ﻴﺖ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ْاﻹ ْﺳ‬ ُ ‫ﺿ‬ ََ َ ْ ْ ‫اﻟْﻴَـ ْﻮَم أ‬ ُ ‫َﻛ َﻤﻠ‬ mubtadi’. maka tidak ada seorang pun daripada ulamak-ulamak ِ ُ‫ﺬﻧ‬ ‫ﻔ َﺎر اﻟ‬ َ‫ﻚ ﻏ‬ ‫ﻮب‬ َ ‫ـ ْﻴ‬‫ ﻟَﺒ‬. Situasi seperti sebahagiannya dilakukan di hadapan Nabi SAW tanpa inilah yang menuntut semua pihak berlapang dada dan diriwayatkan tegahan daripada baginda.Ibnu Hajar menukilkan sejumlah lafaz talbiah yang lain. golongan yang menerima pendapat Imam Ahmad dalam masalah yang pertama iaitu menghukum bid’ah Lafaz talbiah termasuk dalam perkara ibadah. Aku telah sempurnakan bagi dalam solat akan mengecam Imam Syafie dan pengikutnya kamu agama kamu. Para sahabat kepada sesiapa yang mengucapkan “Bacaanku adalah menambah lafaz talbiah yang tidak bertentangan maksudnya makhluk” sudah tentu akan menghukum Imam Bukhari dan dengan talbiah Rasulullah SAW. dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk bertegas dengan pandangan masing-masing. Tidak mungkin para sahabat Imam Al Karabisi sebagai mubtadi’. lain menganggapnya sunat dan digalakkan. sekiranya ia terbuka khususnya apabila berhadapan dengan perkara yang 96 109 .

Para ulamak berselisih tentang solat ini َ ُ‫ﺮﻗُﻮ َن ﻳ‬ ‫ﺎس أ َْوَزاعٌ ُﻣﺘَـ َﻔ‬ ُ ‫ﻀﺎ َن إﻟَﻰ اﻟ َْﻤ ْﺴﺠﺪ ﻓَﺈ َذا اﻟﻨ‬ sehingga kepada enam pendapat. Imam Abu Hanifah. Ada yang solat seorang sebahagian yang lain menganggapnya bid’ah sedangkan diri dan ada yang mengimamkan beberapa orang. Bahkan Ibrahim An ‫ﺎب ﻓِﻲ‬ ِ ‫ﺖ َﻣ َﻊ ﻋُ َﻤﺮ ﺑْ ِﻦ اﻟْ َﺨﻄ‬ َ ُ ‫ﺎل َﺧ َﺮ ْﺟ‬ َ َ‫ﻪُ ﻗ‬‫ي أَﻧ‬ ‫اﻟﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟْ َﻘﺎ ِر‬  ‫ﻋﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ‬ ْ Nakhie’ menganggapnya sebagai bid’ah. Pertama: Jumhur ulamak ‫ﻲ َﻷ ََراﻧِﻲ ﻟ َْﻮ‬‫ ِﻪ إِﻧ‬‫ﺎل ﻋُ َﻤ ُﺮ َواﻟﻠ‬ َ ‫ﻂ ﻓَـ َﻘ‬  ‫ﺼ َﻼﺗِ ِﻪ‬ ُ ‫اﻟﺮْﻫ‬ َ ِ‫ﻲ ﺑ‬‫ﺼﻠ‬ َ ُ‫ﺮ ُﺟ ُﻞ ﻓَـﻴ‬ ‫ﻲ اﻟ‬‫ﺼﻠ‬ َ ُ‫َوﻳ‬ menggalakkannya. ada yang solat di sana dan di sini. berbaring tetapi maksudnya untuk dipisahkan antara solat tidak bertentangan dengannya maka ia termasuk dalam sunnah sunat subuh dan solat subuh sama ada dengan berbaring walaupun pada zahirnya bid’ah. Abu Yusuf. Umar RA jumhur mazhab Syafie dan Hambali menggalakkannya. Imam Malik ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬ menghukumnya makruh. berkata: Aku berpendapat ada baiknya semua mereka diimamkan oleh seorang qari . satu malam di bulan Ramadan ke masjid. bahkan Ibrahim An Nakhie’ menganggapnya sebagai bid’ah sedangkan Imam Syafie. itu lebih baik. atau bercakap-cakap. ُ‫َوﻟَﻪ‬ ‫ﻮﻣﻮ َن أ‬ ُ ‫ﺎس ﻳَـ ُﻘ‬ ُ ‫َوَﻛﺎ َن اﻟﻨ‬ Kelima: Tidak disunatkan. Keempat: Solat ini disyariatkan ketika ada ِ ‫ﺘِﻲ ﺗَـ ُﻘﻮﻣﻮ َن ﻳـﻌﻨِﻲ‬‫ﻀﻞ ِﻣﻦ اﻟ‬ ِ ِِ sebab berlaku pada waktu Dhuha seperti berlaku perkara ‫ْﻴ ِﻞ‬‫آﺧ َﺮ اﻟﻠ‬ َْ ُ ْ ُ َ ْ‫ﺘﻲ ﺗَـﻨَ ُﺎﻣﻮ َن َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ أَﻓ‬‫اﻟْﺒِ ْﺪﻋَﺔُ َﻫﺬﻩ َواﻟ‬ yang besar contohnya seperti semasa Pembukaan Mekah. ِ ‫ﺮ ُﺟ ُﻞ ﻟﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ‬ ‫ﻲ اﻟ‬‫ﺼﻠ‬ ِ ِِ ِ َ ‫َرَﻣ‬ 8. Solat sunat sebelum solat Maghrib. sebahagian ulamak menghimpunkan mereka dengan dimamkan oleh Ubai bin menghukumnya sebagai bid’ah. Ketiga: Digalakkan untuk َ َ َ َ ُ ‫َﺟ َﻤ ْﻌ‬ ِ ‫ﺎل ﻋُﻤﺮ ﻧِ ْﻌﻤ‬ ِ ِ ِ‫ﻮ َن ﺑ‬‫ﺎس ﻳﺼﻠ‬‫ﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻌﻪ ﻟَﻴـﻠَﺔً أُ ْﺧﺮى واﻟﻨ‬ ُ‫ﺛ‬ َ ُ َ َ ‫ﺼ َﻼة ﻗَﺎ ِرﺋ ِﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ‬ melakukannya untuk seketika waktu dan ditinggalkan ‫ﺖ‬ َ َُ ُ َ َ ْ ََُ ُ ْ ََ sekali sekala. Sebahagian ulamak dapati orang ramai bersolat dalam keadaan berasingan iaitu mazhab Hanafi dan Maliki menghukumnya makruh. Talqin selepas pengkebumian. Maksudnya: Daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari Imam Ahmad. Solat Dhuha. Muhammad bin Al Hasan katanya: Aku keluar bersama Umar bin Al Khattab RA pada menganggapnya sunat. Pada masa yang sama ulamak 108 97 . Sebahagian 2. Dalil Kesepuluh: Perkara Baharu Yang Dilakukan Oleh 7. Kedua: Solat ini digalakkan untuk ‫ﺎل‬َ َ‫ﺐ ﻗ‬ ٍ ‫ﻲ ﺑْ ِﻦ َﻛ ْﻌ‬ َ‫اﺣ ٍﺪ ﻟَ َﻜﺎ َن أ َْﻣﺜَﻞ ﻓَ َﺠ َﻤ َﻌ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻰ أُﺑ‬ِ ‫ﺖ ﻫ ُﺆَﻻ ِء ﻋﻠَﻰ ﻗَﺎ ِر ٍئ و‬ dilakukan di rumah sahaja. Lalu Umar RA Berdasarkan perkara-perkara di atas. Keenam: Amalan ini dihukum bid’ah oleh Ibnu Mas’ud dan Ibnu Umar RA. 9. Sujud syukur. Keenam: Solat ini bid’ah. tiba-tiba kami 10.Solat Terawih menggalakkannya seperti mazhab Syafie dan sebahagian yang lain tidak menggalakkannya. Para ulama berselisih Para Sahabat Setelah Kewafatan Nabi SAW pendapat mengenainya kepada dua pendapat.

Membaca doa qunut dalam solat Subuh. berpendapat ianya bid’ah sedangkan ia ‫ﻮد َوِﻣْﻨـ َﻬﺎ‬ ِ َ ‫ن اﻟﺒﺪﻋﺔَ ﻣْﻨﻬﺎ‬ ‫ﻮل ﻳَ ُﺪل َﻋﻠﻰ أ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﺤ ُﻤ‬  َ ‫ن ﻫﺬا اﻟ َﻘ‬ ‫ أ‬: ‫اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧِﻲ‬ ُ  diamalkan dalam Syafie dalam 15 malam kedua di bulan ‫ﻣﺎ‬ ‫ أ‬. Bab kelebihan sesiapa yang sunat. ‫ إ ْذ‬. Ketiga: Digalakkan. mazhab Hambali menganggapnya sebagai bid’ah seperti yang disebut oleh Ibnu Taimiah. Kedua: Mazhab Syafie berpendapat hukumnya 51 Bukhari No 2010. sedang orang ramai bersembahyang Sedangkan Imam Husain bin Ali Al Karabisi. ‫ﻲ‬ ‫أﺻ ٌﻞ َﺷ ْﺮ ِﻋ‬  ‫ﻒ اﻟ‬ ْ ُ‫ﺸﺮﻳﻌﺔَ ْأو ﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪ‬ َ َ‫ﻮم َﻣﺎ َﺧﺎﻟ‬ َ ‫ن‬ ‫ َوأ‬. Kelima: menghidupkan Ramadan. Menguatkan suara ketika membaca Bismillah surah : ‫َواﻟﻌُﻠَ َﻤﺎءُ ﻓِﻲ ﻓَـ ْﻬ ِﻢ َﻣ ُﻘﻮﻟَ ِﺔ ﻋُ َﻤ َﺮ َﻋﻠﻰ َرأﻳَـ ْﻴ ِﻦ‬ Fatihah. Kemudian pada malam yang lain aku keluar lagi bukan makhluk” juga termasuk dalam perkara bid’ah. Ibrahim An Nakhie’ dan Wakie’ bin Al Jarrah menganggapnya sebagai bid’ah sedangkan mazhab Syafie menganggapnya sebagai sunat. Berbaring sekejap selepas solat sunat subuh. Para ulamak berselisih pendapat dalam perkara ini kepada enam pendapat. Mazhab Syafie ً‫ﺪ ﺑﺪﻋﺔ‬ ‫ﻲ ﻳَـ ْﺮِﺟ ُﻊ إﻟَ ِﻴﻪ ﻓَﻼ ﻳُـ َﻌ‬ ‫أﺻ ٌﻞ َﺷ ْﺮ ِﻋ‬ ِ dan Maliki menganggapnya sebagai sunat. Pertama: Ibnu Hazm berpendapat hukumnya wajib. 6. Dia berkata: “Sebaik. Amalan ini bukannya dimaksudkan agar seseorang 98 107 . Imam Malik menolak untuk melakukannya kerana tidak tsabit dalam sunnah. َ‫ﺔ‬‫ﺸ ْﺮ ِﻋﻴ‬  ‫ﺖ اﻟﺒﺪﻋ َﺔ اﻟ‬ ْ‫ﺴ‬  ِ َِ ‫ﺼ‬ َ ‫ﺔُ َوﻟَْﻴ‬‫ﻮد ﺑ َﻬﺎ اﻟﺒ ْﺪ َﻋﺔُ اﻟﻠﻐَ ِﻮﻳ‬ َ ‫ن‬ ‫ أ‬: ‫اﻷو ُل‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﻘ‬  ‫أي‬ ُ ‫اﻟﺮ‬  4. yang mengerjakannya (maksud Umar ialah orang yang tidur 2. Mazhab di awal dan bangun di akhir malam adalah lebih baik) Syafie dan Hanafi menggalakkan amalan ini sedangkan sedangkan orang ramai mengerjakan solat di awal malam. seorang dengan diimamkan oleh qari mereka. Keempat: Khilaf Aula. ‫ﻮم‬ َ ‫اﻟﻤ ْﺬ ُﻣ‬ ُ ‫اﻟﻤ ْﺬ ُﻣ‬ َ Ramadan. bersama dengannya. 3.‫اﻹﺷﺎرةُ إﻟﻰ ﻗَـ ْﻮﻟِ ِﻪ‬ َ ‫ﺐ َﻛ َﻤﺎ‬ ٍ ‫اﺑﻦ َر َﺟ‬ ُ ‫ﺐ‬ ِ َ ‫ وإﻟﻰ ﻫﺬا ذَ َﻫ‬. Tawus Rah.Kaab RA. Membaca qunut dalam solat witir. Melafazkan niat sebelum memulakan solat. yang tidur lebih baik daripada berpendapat ucapan sedemikian adalah harus. . Kitab Solat Terawih. ulamak mazhab Imam Syafie dan Imam Bukhari baik bid’ah ialah amalan ini. Mazhab Hanafi dan Hambali dan ulamak- ulamak lain mengamalkannya sepanjang tahun dalam solat witir. sedangkan ْ ُ‫ن ﻫﺬا اﻟﻔ ْﻌ َﻞ َوإ ْن ﻛﺎ َن ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺤ َﺪﺛﺎً ﻓَـﻠَﻪ‬ ‫أ‬ mazhab Hanafi dan Hambali berpandangan sebaliknya. ً‫ﺔ‬‫َﺷ ْﺮﻋﻴ‬ 5. Manakala mazhab Maliki Riwayat Bukhari51 dalam qaul yang marjuh menganggapnya sebagai Mengulas hadis di atas Dr Muhammad Said Hawwa berkata: digalakkan.

Dr Abdul Ilah bin Husain Al Arfaj mengumpulkan 36 isu yang Pendapat kedua: Kata-kata Umar RA menunjukkan bahawa para ulamak terdahulu berbeza pandangan mereka adakah bid’ah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Inilah pandangan yang dipegang oleh Imam Syafie. Imam Syafie tidak membenarkan amalan ini sekalipun amalan baharu tetapi mempunyai asas jual beli mua’tah (‫)معاطاة‬. Bahkan Imam Ahmad menganggap mengucapkan “Bacaan Al Quran yang dibaca olehku Dalil Kesebelas : Perkara Baharu Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Setelah Kewafatan Nabi SAW 58 Golongan ini sebenarnya hipokrit. adalah pendapat Ibnu Rejab. Golongan ini sengaja َ ‫أﺻ ٌﻞ ﻳَـ ْﺮﺟ ُﻊ إﻟﻴﻪ ﻓَـﻠَْﻴ‬ ْ َ َ ِ  ‫ﺎﻩُ اﻹﻣﺎم اﻟ‬‫ وﻫﺬا اﻟﺬي ﺗَـﺒـﻨ‬. mempopularkan pandangan Imam Syafie yang berpendapat ُ‫ـ ْﻘ ُﻞ َﻋ ْﻨﻪ‬‫ﺸﺎﻓ ِﻌﻲ َﻛ َﻤﺎ َﺳﺒَ َﻖ اﻟﻨ‬ 52 pahala bacaan Al Quran tidak sampai kepada si mati. Pada َُ َ َ masa yang sama mereka tidak tahu atau sengaja buat-buat tak tahu Imam Ahmad dan sebilangan ulamak berpendapat pahala Para ulamak mempunyai dua pendapat dalam memahami bacaan Al Quran sampai kepada si mati. 52 ‫ التأصيل لمفھوم البدعة وأثره في توحيد األمة‬ms 26 106 99 . mereka akan menggunakan pendapat َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ Imam Syafie. Merekalah yang tidak mahu menerima pandangan Imam Syafie dalam mendefinisikan bid’ah 3.Tambahan azan sebaliknya menerima ulamak Hambali seperti Ibnu Taimiah dan ِْ ‫َوﻟُﻪُ إِذَا َﺟﻠَﺲ‬ ‫ْﺠ ُﻤ َﻌ ِﺔ أ‬ ُ‫اﻹ َﻣﺎم‬ ِ ِ‫ﺴﺎﺋ‬ َ َ‫ﺐ ﺑْ ِﻦ ﻳَ ِﺰﻳ َﺪ ﻗ‬ ُ ‫ َﺪاءُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ‬‫ﺎل َﻛﺎ َن اﻟﻨ‬  ‫َﻋ ْﻦ اﻟ‬ ulamak Arab Saudi yang kebanyakannya bermazhab Hambali. Begitu juga isu sampai atau tidak pahala ً‫ﺲ َﻣ ْﻤﻨُﻮﻋﺎً َوإ ْن ﻛﺎ َن ُﻣ ْﺒﺘَ َﺪﻋﺎ‬ ِ ِ ْ ُ‫ﻣﺎ واﻓَ َﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔَ أو ﻛﺎ َن ﻟَﻪ‬ bacaan Al Quran kepada ruh si mati. Pendapat ini sesudahnya mengharuskannya. Berapa banyak persoalan agama yang dipegang oleh Imam Pendapat pertama: Maksud bid’ah di sini adalah bid’ah pada mazhab tertentu tetapi tidak dipersetujui oleh ulamak lain sudut bahasa dan bukannya bid’ah pada istilah syarak. Imam Ahmad tegas melarang ucapan seumpama ini. Adapun yang sesuai dengan 1. َ Tetapi apabila ada isu tertentu (seperti isu ini) yang nampaknya ِ ‫ﻢ وأَﺑِﻲ ﺑ ْﻜ ٍﺮ وﻋُﻤﺮ ر‬‫ﻪُ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ وﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﻲ ﺻﻠ‬ ِ‫ﺒ‬‫َﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻤ ْﻨﺒ ِﺮ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﻬ ِﺪ اﻟﻨ‬ ‫ﺿ َﻲ‬ menguntungkan mereka. Antaranya: mempunyai asas pada syarak.58 kisah ini. Sesiapa yang mengucapkan seperti ini dianggap sebagai mubtadi’.kelahiran Nabi SAW. Hukum berkata “Bacaan Al Quran yang dibaca olehku ajaran syarak atau mempunyai asas yang boleh dirujuk adalah makhluk”. Yang tercela termasuk dalam perkara bid’ah yang dilarang atau harus ialah yang bercanggah dengan syariat atau pun yang tidak dilakukan. tetapi ulamak Syafie yang datang (dalil syarak) maka tidak boleh dianggap bid’ah. Iaitu pengikut mazhab tersebut. Adakah ucapan ini bid’ah atau tidak? kepadanya maka ia tidak ditegah sekalipun dinamakan bid’ah.

‫ات‬ ‫ﺘَـ َﻬﺎ‬‫ﻮﺻﻴ‬ ِ ‫ﺼﻠَﻮ‬  ‫ ِﺔ اﻟ‬‫ﻗِﻴَﺎﺳﺎً َﻋﻠﻰ ﺑَِﻘﻴ‬ ُ َ َُْ perkara tetapi aku tinggalkannya esok. para ulamak sama ada harus atau tidak memperingati hari 54 Imam Bukhari 100 105 . Maksudnya: Celaka engkau wahai Yaakob – maksudnya Abu . Dalam isu sambutan maulid contohnya. ada golongan Sahih Bukhari No 912. Apabila Saidina Usman menjadi khalifah orang Imam Abu Hanifah berkata: semakin ramai. ‫ ﻓَﺄُﻟْ ِﺤ َﻖ اﻟﺠﻤﻌﺔُ ﺑِ َﻬﺎ‬. mimbar di zaman Rasulullah SAW . bab azan pada hari yang enggan menerima bahawa terdapat perselisihan pendapat jumaat. lusa aku ِ ‫ان ﺑَـ ْﻴ َﻦ ﻳَ َﺪ ْي اﻟ َﺨ ِﻄ‬ ‫ﻴﺐ‬ ِ َ‫ﺑِﺎﻷذ‬ tinggalkannya. lalu beliau memasukkan solat tidak mahu menerima adanya khilaf dalam sesuatu isu lahirlah ustaz-ustaz yang memaksa masyarakat menerima pendapatnya 53 sahaja. Esok aku memberikan pendapatku tentang sesuatu perkara esok. beliau menambah azan yang ke tiga di atas Zaura’. “Azan pada Maksudnya: Pendapatku betul ada kemungkinan salah dan hari jumaat pada mulanya apabila imam duduk di atas pendapat orang lain salah ada kemungkinan benar. Jika sikap menghormati pandangan pihak lain dapat dipraktik Maksudnya: Jelaslah melalui apa yang telah lalu bahawa dan diamalkan maka akan lahirlah keharmonian dan sifat Usman RA mengadakannya (azan pertama) untuk toleransi dalam masyarakat Islam. tidak lama kemudian mereka mengubah pendirian terhadap persoalan . ‫ﻮق ﺑِﺎﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ‬ ِ ‫ﺴ‬ ِ ‫اﻟﺰوراء ﻣﻮ‬  ‫ﺿ ٌﻊ ﺑِﺎﻟ‬ ِ ْ َ ُ َ ْ  ‫ﻪ‬‫ﺎل أَﺑُﻮ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠ‬ َ َ‫ﻗ‬ Imam Syafie rah berkata: ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬  ‫ي ﻏَْﻴ ِﺮي َﺧﻄَﺄٌ ﻳَ ْﺤﺘَ ِﻤ ُﻞ اﻟ‬ ِ ٌ ‫رأْﻳِﻲ ﺻﻮ‬ ‫اب‬ ُ ‫ﺼ َﻮ‬ ُ ْ‫اب ﻳَ ْﺤﺘَﻤ ُﻞ اﻟ َﺨﻄَﺄُ َوَرأ‬ ََ ْ َ Maksudnya: Daripada Saib bin Yazid katanya. Malangnya sikap ego dan memberitahu orang ramai masuknya waktu solat secara qias merasakan pendapat ulamak tertentu sahaja yang betul serta terhadap solat-solat yang lain. kitab solat jumaat.َ ِ‫ﺎﻟ‬‫ َﺪ َاء اﻟﺜ‬‫اد اﻟﻨ‬ ‫ﺚ‬ َ ‫ﺎس َز‬  ِ  ُ ‫ﻤﺎ َﻛﺎ َن ﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن َرﺿ َﻲ اﻟﻠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ َوَﻛﺜُـ َﺮ اﻟﻨ‬ َ‫اﻟﻠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﻓَـﻠ‬ sesuatu hukum terhadap persoalan tertentu.‫ﺰْوَر ِاء‬ ‫َﻋﻠَﻰ اﻟ‬ tersebut.‫ﻳﻌﻘﻮب‬ ُ ‫" َوﻳْ َﺤﻚ ﻳﺎ‬ Riwayat Bukhari53 Abu Abdillah54 berkata Az Zaura’ ialah sebuah rumah di "‫ي ﻏَﺪاً َوأﺗْـ ُﺮُﻛﻪ ﺑَـ ْﻌ َﺪ ﻏَ ٍﺪ‬َ ْ‫اﻟﺮأ‬  ‫ي اﻟﻴَـ ْﻮَم َوأﺗْـ ُﺮُﻛﻪُ ﻏَﺪاً َو َأرى‬َ ْ‫اﻟﺮأ‬  ‫َأرى‬ pasar. sesungguhnya kadang-kadang aku berpendapat tentang satu ِ ‫ وأﺑْـ َﻘﻰ ُﺧﺼ‬. ‫ﻲ ﻗَ ْﺪ‬‫ﻲ ﻓَﺈﻧ‬‫ﻞ َﻣﺎ ﺗَ ْﺴ َﻤ ُﻊ ِﻣﻨ‬ ‫ﺐ ُﻛ‬ ْ ُ‫ ﻻ ﺗَ ْﻜﺘ‬-‫ ُﻫﻮ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ‬. zaman Abu Bakar RA dan Umar RA . ِ‫ﺼﻼة‬ ِ ْ‫ﻮل وﻗ‬  ‫ﺖ اﻟ‬ ِ ِ ِ ‫ﻼم اﻟﻨ‬ َ ‫ﺎس ﺑ ُﺪ ُﺧ‬ ِ ‫أﺣ َﺪﺛَﻪُ ﻹ ْﻋ‬ ْ ‫ن ﻋُﺜْﻤﺎ َن‬ ‫ﻀﻰ أ‬ َ ‫ َﻦ ﺑِ َﻤﺎ َﻣ‬‫َوﺗَـﺒَـﻴ‬ Yusuf – jangan tulis semua yang engkau dengar daripadaku.

Kitab Zakat. Para ulamak telah berusaha berijtihad memahami nas-nas syarak sama ada Al Quran atau hadis menurut kemampuan dan kefahaman masing-masing. ikap taksub terhadap pandangan seseorang ulamak merupakan punca perbalahan dan perpecahan umat Riwayat Muslim56 Islam sejak zaman berzaman.Jangan Taksub & Fanatik Terhadap Pandangan amalannya dan dosa orang yang turut melakukannya Ulamak selepasnya tanpa dikurangkan daripada dosa mereka sedikit S pun. beliau mengekalkan terhadap nas-nas syarak atau melalui qias yang benar keistimewaannya dengan azan ketika khatib berada di hadapannya (ketika imam berada di atas mimbar). Bab galakan supaya bersedekah walau pun dengan sebelah kurma atau perkataan yang baik dan 104 101 . Hari ini mereka memberikan 56 Muslim No 1017.55 Dalil Keduabelas: Sunnah yang baik ‫ﻦ‬ ‫ َﻣ ْﻦ َﺳ‬:‫ َﻢ‬‫ﻪُ ﻋَﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬ ِ ُ ‫َﻋﻦ ﺟ ِﺮﻳ ٍﺮ و َﻋﻦ أﺑﻲ ﺟﺤﻴ َﻔﺔ أن رﺳ‬ َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬ َُ َُ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ‫َﺟ ُﺮ َﻣ ْﻦ ﻋَﻤ َﻞ ﺑ َﻬﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ ﻣ ْﻦ ﻏَْﻴﺮ أَ ْن‬ ِ ِْ ‫ﻓِﻲ‬ ْ ‫َﺟ ُﺮَﻫﺎ َوأ‬ ْ ‫ﺴﻨَﺔً ﻓَـﻠَﻪُ أ‬ َ ‫ﺔً َﺣ‬‫اﻹ ْﺳ َﻼم ُﺳﻨ‬ ِْ ‫ﻦ ﻓِﻲ‬ ‫ُﺟﻮِرِﻫ ْﻢ َﺷﻲءٌ َوَﻣ ْﻦ َﺳ‬ ‫ﺌَﺔً َﻛﺎ َن َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ِوْزُرَﻫﺎ‬‫ﺔً َﺳﻴ‬‫اﻹ ْﺳ َﻼِم ُﺳﻨ‬ ِ ‫ﻳـْﻨـ ُﻘ‬ ْ ُ ‫ﺺ ﻣ ْﻦ أ‬ َ َ .sendiri sebagai ijtihad yang diperoleh melalui pemahaman jumaat sebahagian daripadanya. Ibnu Hajar 2/480 mungkin tersalah dan tersilap. Namun. mereka tidak maksum. Mereka 55 Fathul Bari. ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌ‫ﺺ ﻣ ْﻦ أ َْوَزارﻫ ْﻢ َﺷ ْﻲء‬َ ‫َو ِوْزُر َﻣ ْﻦ ﻋَﻤ َﻞ ﺑ َﻬﺎ ﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪﻩ ﻣ ْﻦ ﻏَْﻴﺮ أَ ْن ﻳَـ ْﻨـ ُﻘ‬ ِ Bab 3 ‫رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ Maksudnya: Daripada Jarir RA dan Abi Juhaifah RA bahawa nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang memulakan Tips Penting Untuk Memahami satu sunnah yang baik dalam Islam maka baginya pahala amalannya dan pahala orang yang turut melakukannya Bid’ah dan Mengelakkan Perbalahan selepasnya sehingga hari kiamat tanpa dikurangkan daripada dan Perpecahan Perpecahan pahala mereka sedikit pun dan barangsiapa yang memulakan satu sunnah yang buruk dalam Islam maka baginya dosa 1.

57 Syarah Muslim dalam bab ‫بيان إثم من سن القتل‬ 102 103 .. Jika itulah maksud sabdaan ِ ِ ِ ِ ‫ﻞ َﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ‬ ‫َﺟ ِﺮ ُﻛ‬ْ ‫ع َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻣ َﻦ اﻟْ َﺨ ْﻴ ِﺮ َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ ﻣﺜْ ُﻞ أ‬ َ ‫ َوﻣﺜْـﻠُﻪُ َﻣ ِﻦ اﺑْـﺘَ َﺪ‬، ‫ﻳَـ ْﻮم اﻟ ِْﻘَﻴ َﺎﻣ ِﺔ‬ Rasulullah SAW. . Hadis ini sama seperti hadis sahih yang berbunyi:- Maksudnya: Tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim melainkan anak nabi Adam yang pertama (Qabil) juga ً‫ﺌَﺔ‬‫ﺔً َﺳﻴ‬‫ﻦ ُﺳﻨ‬ ‫ َﻣ ْﻦ َﺳ‬. " ‫ﺿ َﻼﻟ ٍَﺔ‬ َ ‫َد ٍاع ﻳَ ْﺪﻋُﻮ إِﻟَﻰ‬ Oleh yang demikian makna yang tepat untuk hadis ini ialah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi iaitu ianya adalah hijab dari neraka.. Kitab Ilmu No 2674. sudah tentu baginda hanya akan berhenti ً‫ﺴﻨَﺔ‬ ِ ‫ﺼ ِﺤ‬ ِ ‫ و ُﻫﻮ ﻣﻮاﻓِ ٌﻖ ﻟِﻠْﺤ ِﺪ‬، ‫ﺑِ ِﻪ إِﻟَﻰ ﻳـﻮِم اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ‬ sekadar bahagian pertama hadis iaitu “sesiapa yang َ ‫ﺔً َﺣ‬‫ﻦ ُﺳﻨ‬ ‫ " َﻣ ْﻦ َﺳ‬: ‫ﻴﺢ‬  ‫ﻳﺚ اﻟ‬ َ َُ َ َ َ َ َْ menghidupkan sunnah-sunnahku yang baik maka dia akan ‫ل َﻋﻠَﻰ َﺧ ْﻴ ٍﺮ ﻓَـﻠَﻪُ ِﻣﺜْ ُﻞ‬ ‫ﻴﺢ َﻣ ْﻦ َد‬ ِ ‫ﺼ ِﺤ‬  ‫ﻳﺚ اﻟ‬ ِ ‫ﺌَﺔً " وﻟِﻠْﺤ ِﺪ‬‫ﺔً ﺳﻴ‬‫ﻦ ﺳﻨ‬ ‫" " وﻣﻦ ﺳ‬ َ َ َ ُ َ ْ ََ memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya” dan tidak akan menyambung bahagian yang ‫ " َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َد ٍاع ﻳَ ْﺪﻋُﻮ إِﻟَﻰ ُﻫ ًﺪى " " َوَﻣﺎ ِﻣ ْﻦ‬: ‫ﻴﺢ‬ ِ ‫ﺼ ِﺤ‬  ‫ﻳﺚ اﻟ‬ ِ ‫ﺎﻋﻠِ ِﻪ وﻟِﻠْﺤ ِﺪ‬ َ َ َ‫َﺟ ِﺮ ﻓ‬ ِ ْ‫أ‬ kedua kerana tidak ada dalam Islam sunnah-sunnah yang tidak baik yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Golongan yang dilabel sebagai wahabi atau salafi di negara kita.Perkataan “‫ ”سن‬membawa maksud memulakan suatu perkara “Hadis ini termasuk dalam hadis yang menjadi asas-asas yang baik atau buruk. Imam Nawawi menjelaskan ketika ajaran Islam. iaitu sesiapa yang memulakan suatu perkara menghuraikan hadis : buruk maka dia akan mendapat dosa orang yang mengikuti perbuatannya sehinggalah hari kiamat. Begitulah juga ‫و ُل َﻣ ْﻦ‬ َ‫ﻪُ أ‬‫وِل ﻛِ ْﻔ ٌﻞ ِﻣ ْﻦ َد ِﻣ َﻬﺎ ِﻷَﻧ‬ َ‫آد َم اﻷ‬ َ ‫إﻻ َﻛﺎ َن َﻋﻠَﻰ اﺑْ ِﻦ‬ ً‫ﺲ ﻇُﻠْﻤﺎ‬ ٌ ‫َﻻ ﺗُـ ْﻘﺘَﻞُ ﻧَـ ْﻔ‬ sesiapa yang memulakan suatu perkara baik maka dia akan 57 mendapat pahala orang-orang yang mengikutinya ‫ﻦ اﻟ َﻘْﺘ َﻞ‬ ‫َﺳ‬ sehinggalah hari kiamat. Pendapat ini tidak benar sama sekali.... Mereka sebaliknya Imam Nawawi menjelaskan : membataskan maksud hadis ini hanya bermaksud ‫ع َﺷ ْﻴﺌًﺎ ِﻣ َﻦ‬ َ ‫ﻞ َﻣ ِﻦ اﺑْـﺘَ َﺪ‬ ‫ن ُﻛ‬ َ‫ أ‬: ‫ َو ُﻫ َﻮ‬، ‫اﻹ ْﺳ َﻼِم‬ ِْ ‫اﻋ ِﺪ‬ ِ ‫ﻳﺚ ِﻣﻦ ﻗَـﻮ‬ َ ْ ُ ‫ْﺤﺪ‬ ِ ‫وﻫ َﺬا اﻟ‬ َ ََ menghidupkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Islam dan bukannya memulakan sesuatu amalan ‫ﻚ اﻟ َْﻌ َﻤ ِﻞ ِﻣﺜْ َﻞ َﻋ َﻤﻠِ ِﻪ إِﻟَﻰ‬ َ ِ‫ﻞ َﻣ ِﻦ اﻗـْﺘَ َﺪى ﺑِ ِﻪ ﻓِﻲ َذﻟ‬ ‫ﺮ َﻛﺎ َن َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ِﻣﺜْ ُﻞ ِوْزِر ُﻛ‬ ‫ﺸ‬  ‫اﻟ‬ yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. tidak menerima huraian ini. ‫ﻪُ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ‬‫ َواﻟﻠ‬. ً‫ﺔً َﺣ َﺴﻨَﺔ‬‫ﻦ ُﺳﻨ‬ ‫َﻣ ْﻦ َﺳ‬ mendapat dosa kerana dialah orang yang memulakan tradisi membunuh. bab sesiapa sesiapa yang memulakan suatu perkara baik daripada dirinya yang membuat sunnah yang baik atau buruk.