You are on page 1of 4

PROIECT DIDACTIC

Uniatea şcolară: Liceul Tehnologic Special Bivolărie
Profesor: Hurjui Andreea
Modulul II: Servirea preparatelor și băuturilor
Clasa: a XI-a profesională
Specializarea: cofetar-patiser
Data: 8 VI 2016

Unitatea de învăţare: Servirea în unități de alimentație
Lecţia: Servirea la farfurie a preparartelor din pește
Tipul lecţiei: comunicare de noi cunoştinţe
Durata lecţiei: 50 minute
Locul de desfăşurare: sală de clasă

Competenţa specifică: C1- Servirea preparatelor și băuturilor în unitățile de alimentație
Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1:să caracterizeze și sa dea exemplu de preparate din pește
O2: să enumere obiectele de inventar necesare efectuări mise-en-place-ului
O3 : să descrie activitățile necesare efectuării mise-en-place-ului
O4: să clasifice sistemele de servire a preparatelor din pește

Strategia didactică:
(a) Metode şi procedee de instruire:
Conversaţia în limbaj mimico-gestual, explicaţia,metoda ciorchinelui, exerciţiul.
(b) Mijloace de învăţământ:
Tabla, pix, caiete de notiţe, fişe de lucru, videoproiector.
(c) Forme de organizare a activităţii:
Frontală, individuală.
(d) Resurse:
 umane: elevi
 bibliografice: fisă de lucru , fisă de documentare, fisă de autoevaluare, prezentare power-point

Adresează clasei întrebări recapitulative Transmiterea noilor Caiete de notiţe cu privire la lecţia anterioară. cu ajutorul videoproiectorului. Individuală 2 . pix Frontală - clasei. obiecte de inventar necesare efectuării mise-en- place-ului . solicită să burete. Observare curentă Prezintă obiectivele lecţiei. timpul alocat procedee/ tehnici învăţământ organizare Profesorul face prezenţa elevilor. Liderul fiecărei grupe . de teme. face observaţii şi recomandări. În continuare prezintă şi exemplifică tipurile de preparate din pește și obiectele necesare efectuări mise-en-place-ului. Frontală Observare performanţei și elevi în grupe de câte doi. Conversaţia Catalog. oper. Cere Expunerea cunoştinţe O1 Pix elevilor să dea exemple de preparate Explicaţia Frontală 3 O2 Videoproiector - lichide. Alimentatie publică și turism –manual pentru clasa a X-a Evaluare: observare curentă. profesorul solicită caietele Verificarea temelor Conversaţia Caiete de teme. 1 min dacă este cazul. Ob. Observaţia Individuală Dirijarea învăţării Tablă Conversaţia 10 min Cretă În prima etapă prezintă caracteristicile preparatelor din pește.exemple. Propune elevilor o nouă situaţie (lecţie): Servirea la farfurie a preparatelor din pește: definiţie. lecţiei şi Conţinut instructiv-educativ Metode/ Mijloace de Forme de Evaluare crt. Profesorul continuă prezentarea. Secvenţa notează elevii absenţi în catalogul 1 organizatorică . Face aprecieri. 4 Obţinerea O1 Profesorul împarte elevilor fisă de lucru Conversaţia Tablă. unde Evaluare orală 3 min Explicaţia pix colorate Frontală este cazul. evaluare orală. cretă. 5 min completeze fișa cu exemple de Evaluare orală preparate din pește și operația termică aplicată acestuia. Prin sondaj. corectări. Individuală curentă. evaluare scrisă Desfăşurarea activităţii: Etapele/ secvenţele Strategia didactică Nr.

scrie pe tablă câte un exemplu de pe fisă. consolidarea noilor punând accent pe noţiunile mai dificile. dacă este cazul. 5 BACKului O2 corecte ale elevilor. Observaţia 6 Dirijarea învăţării Pixuri Frontală Observare curentă O4 Profesorul pune în evidenţă Conversaţia 10 min Tablă caracteristicile principale ale fiecărui Exerciţiu Cretă sistem de servire. punând accent pe noţiunile mai dificile. Frontală Observare curentă Evaluarea exerciţiu practic la cerinţele unei fişe de Exerciţiul fişa de lucru. explicaţii suplimentare. noţiunile predate. Face observaţii şi Explicaţia Caiete de notiţe Observare curentă Individuală 2 min corecţii. Solicită căte un elev să recunoască din Caiete de notiţe Obţinerea O4 imagini tipurile de sisteme de servire. O1 Confirmă şi apreciază răspunsurile Videoproiector Frontală. Explicaţia Individuală 6 min Pixuri Elevii se corecteză reciproc. Tablă Individuală Evaluare orală 5 min observaţii sau completări pe marginea Cretă temei discutate. dacă este cazul. Prezintă din nou imaginile la videoproiector oferind elevilor posibilitatea să-şi fixeze noţiunile. 9 Fixarea şi Prezintă. pe scurt. Profesorul apreciază activitățile efectuate corect. noţiunile predate. Folosind videoproiectorul continuă cu prezentarea activităților efectuării Videoproiector mise-en-place-ului și clasificarea Expunerea Caiete de notiţe O3 sistemelor de servire. Videoproiector O3 exerciţiu practic mise-en-place-ul Conversaţia Frontală 8 BACK-ului Caiete de notiţe Observare curentă O4 necesar servirii unui preparat din pește. pe scurt. Individuală Evaluare orală performanţei autoevaluare. Asigurarea FEED. Solicită elevilor să efectueze printr-un Asigurarea FEED. Prezintă. cunoştinţe Solicită elevilor să răspundă printr-un Conversaţia Caiete de notiţe. pixuri 5 min O3 Solicită un elev să scrie la tabla procese . Oferă. Conversaţia Pixuri Frontală Observare curentă 7 performanţei Restul clasei sunt solicitaţi să facă Exerciţiul.

Apreciază prin note Conversaţia Pixuri - Individuală rii cunoştinţelor răspunsurile elevilor motivându-le. termice necesare prgătirii preparatelor din pește.. observaţii şi Caiete de notiţe Frontală 10 rii lecţiei şi a asimila O3 recomandări. Solicită clasa de elevi să enumere sistemele de servire. răspunsurile greşite. Corectează. Frontală 11 lucru individuale . Catalog 2 min Prezentarea temei de Prezintă fisa de lucru pentru acasă Explicaţia. Caietul de teme - Conversaţia Individuală 1 min . Solicită alţi elevi din clasă să enumere obiecte de inventar necesare efectuării mise-en-place-ului. Secvenţă finală Aprecierea desfăşur Formulează aprecieri. După finalizarea fişei discută împreună cu elevii răspunsurile. dacă este cazul.