You are on page 1of 9

Clinical Practice Guideline for Acne

เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศ
วัณณศรี สินธุภัค
สุชาย ศรีปรัชญาอนันต
นุชา เนียมประดิษฐ

ความนํา การวินิจฉัย (Diagnosis)
แนวทางการดูแลรักษาโรคผิวหนังเปน 1.ลักษณะทางคลินิก (Clinical criteria)
ความเห็นรวมกันของกลุมผูรูที่ปฏิบัติการดูแลรักษา 1.1 ลักษณะจําเพาะของสิว คือมีcomedone
ผูปวย แนวทางที่วางไวนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการ (ductal hypercornification) อาจจะมี lesion หลาย
ดูแลรักษาผูปวย มิใชกฎตายตัวที่ตองปฏิบัติการ แบบปะปนกันไดแก
รักษาตามที่เขียนไวทุกประการ ทั้งนี้เพราะผูปวยแต ก. ชนิดไมอักเสบ
ละรายมีปญหาที่แตกตางกัน การวางแนวทางการ - closed comedone เปนตุมกลมเล็กแข็งสีขาว
รักษานี้เปนการสรางมาตรฐานและพัฒนาการดูแล จะเห็นชัดขึ้นเมื่อดึงผิวหนังใหตึงหรือโดยการคลํา
รักษาโรคผิวหนัง เพื่อใหประชาชนที่มาพบแพทย - open comedone เปนตุมกลมเล็กแข็งคลาย
ไดรับความมั่นใจวาจะไดรับการดูแลรักษาที่ดี dosed comedone แตตรงยอดมีรูเปดและมีกอนสีดํา
คณะผูจัดทําขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปใชอางอิง อุดอยูปากขุมขน
ทางกฏหมายโดยไมผานการพิจารณาจาก ข. ชนิดอักเสบ ไดแก
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในแตละกรณี - papule ตุมสีแดงขนาดเล็ก
นิยาม (Definition) - pustule ตุมแดงขนาดเล็ก มีหนองที่ยอด
สิว คือ การอักเสบของหนวยรูขนและตอม - nodule กอนสีแดงภายในมีหนองปนเลือด
ไขมัน (pilosebaceous unit) โดยมากมักเปนบริเวณ บางครั้งอาจเปนหลายหัวติดกันหรือมี open
หนา คอ และลําตัวสวนบน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีตอม comedone หัวดํามากกวา 1 หัวอุดอยู มักพบบริเวณ
ไขมันขนาดใหญอยูหนาแนน มักพบในวัยรุน แต หลังของผูเปนสิวชนิดรุนแรง (acne conglobata)
บางคนอาจเปนๆหายๆจนอายุเลย 40 ป ทั้งนี้ขึ้นอยู - cyst กอนนูนแดง นิ่ม ภายในมีหนองปนเลือด
กับปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสิว

1

Etc. papulo .Acne excorie'e .nodular scar.1 ใหทราบถึงลักษณะและความรุนแรงของสิว .Pityrosporum folliculitis . 1.Steroid induced acne และจากยาอื่นๆ ทํา pus smear and stain ดวย Gram .Pityrosporum หรือ bacterial folliculitis โดย . ค.Acneiform drug eruption .เล็กนอย (mild) มีหัวสิวไมอักเสบเปนสวน หลักในการรักษาสิว ใหญจํานวนไมมาก หรือมีสิวอักเสบขนาดเล็กรวม 1.etc. Acne culture fulminans. วาจะเปน pigmented maeule .โรคอื่นที่คลายสิว อาจตองทํา Biopsy hydrocarbon) 3.2 บริเวณที่เปนสิวบอย คือ หนา รองลงมาคือ ประจําเดือนผิดปกติเปนประจํา เสียงหาว ศีรษะลาน คอ หลัง และอกสวนบน แบบผูชาย ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางนรีเวชและ 1. ใหความรูแกผูปวย ดวยจํานวนนอย 1.รุนแรง (severe) มี papule และ pustule ผูปวย เพื่อใหผูปวยเกิดความมั่นใจและลดความวิตก มากมายมี nodule หรือ cyst เปนจํานวนมาก หรือมี กังวลจากความเขาใจและการรับรูผิดๆ ถูกๆ จาก nodule อักเสบอยูนานและกลับเปนซ้ําหรือมีหนอง เพื่อนฝูงหรือคําโฆษณาตางๆเชน เชื่อวาสิวเกิดจาก ไหล มี sinus tract หรือหายแลวเกิดแผลเปน ความสกปรกหรืออาหารบางอยางเปนตัวกระตุน 2.gram-negative folliculitis โดยทํา Bacterial . การวินิจฉัยแยกโรค .endocrine acne เชน ผูหญิงที่ขนดกดํา อวน 1.ปานกลาง (moderate) มี papule และ pustule ตลอดจนสาเหตุประกอบตางๆ ที่อาจทําใหอาการ ขนาดเล็กจํานวนมาก มี nodule จํานวนนอย ของสิวดีขึ้นหรือเลวลง เปนการรักษาทางจิตใจให .ชนิดรุนแรง เชน Acne conglobata.Chlor acne (สัมผัสกับสารพวก (Chlorinated . การตรวจทางหองปฏิบัติการ ความเชื่อนี้ยังไมมีหลักฐานสนับสนุนทางการแพทย 2 .Gram negative folliculitis .Infantile acne .Acne vulgaris พบบอย .4 การจัดระดับความรุนแรงของสิว การรักษา . keloid. Pyoderma faciale .3 ชนิดของสิว ตอมไรทอดวย .Endocrine acne เชน สิวเกิดรวมกับ ไดแก Polycystic ovary syndrome (PCOS) . รองรอยการหายของโรคสิว มีหลายแบบ โดยทั่วไปไมจําเปนตองทํายกเวนในรายที่สงสัย ไดแก Pitted scar.Cosmetic acne โรคผิวหนังคลายสิว (Acne-like conditions) . .

Sulfur.doxycycline 100-200mg/d หรือ .2 ใหความมั่นใจวาสิวที่หนาจะดีขึ้นได 1.2 ยารับประทาน ไดแก (รายละเอียดดูบทสง 2. 1. ตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด ทั้งในดาน isotretinoin) มีฤทธิ์ในการละลาย comedone การรับประทานยาและการใชยาทา โดยแพทย : 20% azelaic acid มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ จะตองบอกถึงผลดีและผลขางเคียงของยาแตละตัว แบคทีเรีย และละลาย comedone ใหผูปวยทราบดวย 1.Benzoyl peroxide 2.1 ยาทา ไดแก เปนสิว และที่สําคัญคือ ผูปวยตองเชื่อฟงและปฏิบัติ : synthetic retinoid (adapalene.trimethoprim-sulfamethoxazole หรือ ใชเฉพาะยาทา ไดแก amoxycillin ใชในรายที่เปน gram negative .05% .Clindamycin 1% solution minocycline 50-100mg/d ใชในรายที่ใช .1000 mg acne) ตั้งแตสิวหัวชางขึ้นไปหรือในรายที่ใชวิธีอื่นๆ ในกรณีที่แพ Tetracycline ใหใช erythromycin แลวไมไดผล ในรายสิวที่กอใหเกิดความนาเกลียด 1000 mg/day ระยะเวลาของการใชยา ดูบทสงทาย หรือความเครียดแกผูปวย Severe Acne ข.Alternative treatment ใชในรายที่ใชยา โดยทั่วไปถาไดรับการรักษาที่ถูกตองเหมาะสม สิว มาตรฐานแลวไมไดผลซึ่งควรพิจารณาเมื่อรักษา จะเริ่มดีขึ้นในเวลาประมาณ 2-3 เดือน และจะดีขึ้น ผูปวยติดตอกันไปแลว 4 – 6 สัปดาหขึ้นไปหรือเมื่อ มากในเวลา 4-8 เดือน และหลังจากนั้นอาจตองใช ผูปวยเกิดการแพยามาตรฐาน ยาคุมโรคไวเปนระยะเวลาหนึ่งจนกวาจะพนวัยที่ 1.Erythromycin 2%-4% solution หรือ gel tetracycline แลวไมไดผล . Standard treatment รักษารอยโรคแบบ ทาย) มาตรฐานตามความรุนแรงของสิว : ยาปฏิชีวนะ ไดแก Mild Acne . systemic corticosteroid ใหในราย ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรค severe nodular acne ใหขนาดต่ําๆ (ไมเกิน 15 มก.3 การรักษาตอไปนี้ควรใชโดยผูเชี่ยวชาญ Moderate Acne ก. resorcinol : ยาประเภท ฮอรโมน ไดแก Low dose estrogen หมายเหตุ ไมควรใช Clindamycin หรือ plus cyproterone acetate ใชไดเฉพาะผูปวยหญิง Erythromycin ทาอยางเดียว เพราะมีความเสี่ยงตอ หรือรักษาดวยวิธีมาตรฐานแลวไมไดผล การเกิดเชื้อดื้อยาควรใชรวมกับ Benzoyl peroxide 1.5%-5% folliculitis . tazarotene.01%-0.Retinoic acid 0. ยาพวก retinoid ไดแก 13-cis-retinoic ใชยาทา (ดังกลาวแลวใน mild acne) รวมกับยา acid ใชเฉพาะในสิวอักเสบรุนแรง (Nodulo.cystic รับประทานคือ Tetracycline วันละ 500 ./ ทางเลือกอื่นสําหรับการรักษา วัน ) ในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน 3 .

/ ml.Chemical peeling papillary dermis ทําใหมีการเพิ่ม blood flow ทําให การติดตามผล เห็นผิวหนังเปนสีชมพู 1.ผื่นสิวทุกชนิด แตตองใชรวมกับยาอื่นๆที่มี 4. หมายเหตุ ในหญิงมีครรภหรือระยะใหนมลูก pomade acne.5 mg. ลดอาการอักเสบ ทําใหตุมสิวอักเสบหาย . ดูผลการรักษา หลังรักษาอยางตอเนื่องกัน ขอบงชี้ แลวอยางนอย 4 ถึง 6 สัปดาหขึ้นไป ถาไมไดผล .รักษาแผลเปน โดยวิธี chemosurgery. ฉีดเขาตุมละ 0.สิวที่เกิดจากสารเคมี เชน acne cosmetica.ยา เชน Spironolactone horny cell หลุดลอกออกไปเร็วขึ้น ยาจึงสามารถ . ค.ใชไดดีมากสําหรับเปน prophylaxis ของสิว ทา retinoic acid หลังจากรักษาการอักเสบ ดวย systemic drug ได บทสงทาย แลว ยาทารักษาสิว 4 . หลังจากสิวยุบหมดแลว ควรใหผูปวยใชยา ฤทธิ์ตางกัน เชน antibiotics ทาคุมไวจนกวาจะพนวัยที่เปนสิว .ผื่นสิวชนิด comedone หรือเลวลง จึงจะพิจารณาเปลี่ยนยา . เพิ่มการสะสมของเนื้อเยื่อใหม (new เพื่อสอบถามถึงวิธีการใชยา และผลขางเคียง collagen) อยางชาๆจะเกิดหลังการใชยาแลวเปน 2.05 ml. oil acne and chloracne ควรใหใชเฉพาะยาทาเทานั้นและควรหลีกเลี่ยงการ .Physical agents เชน น้ําแข็งแหง prophylactic treatment ไนโตรเจนเหลว เพื่อชวยลดการอักเสบ ค. กระตุนการสรางเสนเลือดฝอยใหมๆในชั้น .Tretinoin (trans-retinoic acid. รวมทั้ง granulomatous reaction ดวย dermabrasion. laserbrasion. ลดการยึดติดกันของ horny cells ทําให . เรง epidermal cell turnover ทําใหสิ่งอุดตัน mg. ตอไปอาจนัดผูปวยทุก 1-3 เดือน เพื่อปรับ เวลานานหลายเดือน จึงมีผลในการรักษา ขนาดยา photoaging ดวย 3.2. ตอสัปดาห เพื่อกัน systemic side effect ฉีดใน ที่อัดแนนในหลวมและหลุดออก ทําให closed รายตุมหนองอักเสบและเจ็บ เพื่อลดอาการอักเสบ comedone เปลี่ยนเปน open comedone และหลุด และลดการเกิดแผลเปน งดการฉีดรอบตา รอบจมูก ออกไปจาก follicle 2.Antibiotic อื่นๆ ตาม sensitivity ปองกันการเกิด comedone ใหม จึงสามารถใชในแง . Intralesional steroid ใช crystalline 1. นัดผูปวยมาตรวจซ้ําครั้งแรกใน 1-4 สัปดาห จ. ฉีดไมเกิน 10 ก. Option ใชเฉพาะผูเชี่ยวชาญเทานั้น ข. vitamin A acid) suspension of traimcinolone acetonide เพราะไม การออกฤทธิ์ เปนยาที่มีฤทธิ์ Comedolytic ที่ดี ละลายงาย และจะอยูในเนื้อเยื่อเปนเดือน ขนาดที่ใช ที่สุดออกฤทธิ์โดย 1 . และ collagen injection ง.

ยาไมมีผล sebostatic ใหนมบุตร ขอบงชี้ ผลิตภัณฑยา ทําในรูป cream และ gel มีความ . alcohol และ วิธีใช ทาบางๆทั่วหนาวันละ 1 ครั้งกอนนอน แต acetone gel ในความเขมขนตางๆ กัน ตั้งแต 2. ตอมไขมัน ซึ่ง P.ไดผลในผื่นสิวอักเสบทุกชนิด โดยเฉพาะที่ ฤทธิ์โดยปลอยออกซิเจนอิสระออกมาเพื่อไป อักเสบไมมากจนตองใหยารับประทาน oxidise protein ของเชื้อ P.01%. Benzoyl peroxide 4. ถาใชรวมกับ retinoic acid ควรทาคนละ ในการรักษาหรือไม จะตองใชยาแลวอยางนอย 2-3 เวลา เดือน systemic toxicity ไมมี เพราะยามีการดูดซึม 3. กระตุน epidermal mitosis ทําใหเกิด solution หรือ gel acanthosis & hyperkeratosis 5 .acnes เปนตัว 3. ฆาเชื้อ gram positive organism & yeast ที่ เพราะยาจะกัดสีเสื้อผาทําใหดางได พบในทอรูขน. ตองอธิบายใหผูปวยทราบวาการทายาใน 1-2 4%.1% ถาเปน ไมไดผลใน comedonal acne aqueous cream จะระคายนอยลง ผลิตภัณฑยา มีในรูปของ aquagel. อาจทําใหเกิด allergic contact dermatitisได การออกฤทธิ์ 5.05% และ 0.ทาประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห ก็เพียงพอ 3. . ทาบางๆทั่วหนา เชา เย็น หลังลางหนาและ การใชยาลง เมื่อใชยานี้ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด หรือ เช็ดแหงแลว ทายากันแสงแดดในเวลากลางวัน การดูวายาใหผล 2.025%. ยามี irritating effect ปานกลาง ทําใหผิวแหง สําหรับเปนยาควบคุมสิวเพื่อไมใหกลับเปนซ้ํา และลอกเปนขุยๆ peeling action นี้อาจทําใหเขาใจ .ควรหลีกเลี่ยงการใชยานี้ในขณะตั้งครรภหรือ 4. 5% และ 10% ถาเปน aquagel จะระคายนอย สัปดาหแรก อาจมีผื่นเหอมากขึ้นเล็กนอย และยา กวา อาจทําใหหนาแดงและลอกบาง ซึ่งถือวาปกติแตถา วิธีใช เปนมากเกินไป ควรลดความเขมขนและความถี่ของ 1. 1-2% erythromycin base 2. 0. 0.mild to moderate papulopustular acne แต เขมขน 0.ใชไดทุกอายุแมแตเด็กทารก ผิดวาไปลดการทํางานของตอมไขมัน ผิวเลยแหง . อาจทําใหเกิดระคายเคืองตอผิวหนัง ผิวแหง แค 3-4% เทานั้น ลอก 2.5%. Topical antibiotics สําคัญ แตไมฆา normal flora ใน GI tract ตางจาก ขอบงชี้ oral antibiotic ซึ่งจะฆา normal flora ดวย ยาออก . ถาทาบริเวณลําตัวควรใสเสื้อผาสีขาวรองไว 1.acnes ทําใหจํานวนเชื้อ ผลิตภัณฑยา ที่ใชมาก ไดแก 1% clindamycin ลดลง phosphate lotion หรือ gel.

05% gel การรักษาใกลเคียงกัน clindamycin คอนขาง วิธีใช ทาทั่วหนากอนนอน ปลอดภัย แตมีรายงานวาทําใหเกิด bloody diarrhoea ยารับประทาน & colitis เหมือนที่เกิดกับยารับประทานบางแต 1. Tetracycline อาการจะหายอยางรวดเร็วหลังหยุดยา erythromycin ./วัน ขนาดสูงสุด 1500 มก. Adapalene (Naphthoic acid) เปน synthetic อาหารที่ทําลายฤทธิ์และลดปริมาณการดูดซึมของ retinoic analoque ยา ไดแก นม (มีแคลเซียมสูง) วิตามินที่มีธาตุเหล็ก ขอบงชี้ และแรธาตุอื่นๆ ยาเคลือบกระเพาะ และแคลเซียม ./วัน .ระยะเวลาของการใชยาไมมีกําหนดที่แนนอน .acnes 4. doxytetracycline หรือหนาลอก .moderate to papulopustular acne วิธีใช .ทาเฉพาะตุมที่อักเสบเทานั้น โดยใชปลายนิ้ว ขอบงชี้ ใชไดผลสําหรับ mild to moderate acne ทั้ง มือแตม วันละ 2-3 ครั้ง ชนิด comedone และสิวอักเสบ .ทาทั่วหนากอนนอน .form ที่ใชคือ tetracycline hydrochloride.ใชไดดีกับสิวชนิด comedone ทั้ง open & และใหรับประทานกอนอาหารถาคลื่นไสอาเจียนให closed และสิวอักเสบ เปลี่ยนเปน doxytetracycline แทนเพราะใหยาขนาด ผลิตภัณฑยา เปนรูปของ 0.ไดผลสําหรับ mild to moderate acne ขอบงชี้และวิธีใช ผลิตภัณฑยา อยูในรูป 20% cream .ยาไมมีผลทําใหผิวไวตอแสงแดด แตพบวาคอนขางปลอดภัย แมจะใหติดตอกันเปนป 6 .ไมไดผลใน open & closed comedone เพราะ ไมทําใหเกิดการระคายเคืองหรือการแพสัมผัส ไมใช comedolytics แตจะไดผลในผื่นสิวอักเสบ คอนขางปลอดภัย ผลขางเคียงเฉพาะที่ของยาเหลานี้ โดยเฉพาะตุมหนอง แตกวาจะเห็นผลใชเวลาหลาย มีบาง ไดแก อาการแดง ลอก และแสบๆโดยเฉพาะ สัปดาห ซึ่งเกิดจากการลดการเกิดใหมของ รอบๆตาซึ่งมักเกิดจากตัวทําละลาย (vehicle) papulopustules โดยไปยับยั้งการเจริญของ P. .ใชไดในเด็กตั้งแตอายุ 12 ปขึ้นไป นอน .1% gel นอยกวา คือ 100-200 mg. Azelaic acid ใน microcomedones ขนาดที่จะใชในการรักษาสิว ขอบงชี้ 500-1000 มก./วัน เนื่องจากยานี้ถูก วิธีใช อาหารและแรธาตุตางๆ ทําลายฤทธิ์ไดยากกวา .ทาบางๆทั่วใบหนา วันละ 2 ครั้ง เชาและกอน . oxytetracycline. Topical Isotretinoin .acne conglobata .ควรรับประทานยากอนอาหารตอนทองวาง 5.clindamycin และ erythromycin ใหผลของ ผลิตภัณฑยา เปนรูปของ 0.ผลขางเคียงอาจมีอาการระคายเคือง แสบ แดง phosphate.วิธีใช 6.

increase sunburn. Musculo-skeletal symptoms พบ arthralgia 4. ชั่งน้ําหนักเพื่อคํานวณขนาดยา 2./kg/d. อาจให non-medicated emollient ใชเฉพาะในรายซึ่งเปนสิวชนิดรุนแรง และ 10. อธิบายถึงผลในการรักษาและผลขางเคียง 5. ในสตรีเริ่มใหยาในวันที่ 3 ของประจําเดือน ขอบงชี้ 9. ถาผูปวยเปนเด็ก ควรอธิบายใหบิดามารดา เลนกีฬา เขาใจดวย 7. Hyperostosis and diffuse interstitial skeletal hyperostosis(DISH) พบนอยมาก 7 . Dry skin พบมากที่หนา upper arm. ไมควรใชในผูปวยที่มีการทํางานพบตับและ . ผลขางเคียง ขอหามของการใชยา คือ หามใชในผูปวยที่ 1./วัน แตก็ควรตรวจผูปวยทุกๆ 3 5. 11. Sticky palms & soles พบไมมาก ของยา 6. skin infection 2. Friction blister เกิดจากการทํางานหนักหรือ 3. งดการบริจาคโลหิตระวางรักษาและหลัง dissecting cellulitis of scalp และ pyoderma faciale รักษาอยางนอย 3 เดือน ขนาดที่ใชคือ 0. icthyosiform dermatitis ผูปวยถึงการคุมกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพขณะกิน 3. ควรตรวจเลือดเพื่อดูการทํางานของตับ. ดู เดือน การพิจารณาหยุดยาใหดูจากอาการเปนสําคัญ ระดับเม็ดเลือดและระดับไขมันเสนเลือดเปนระยะๆ แตถาใหยาแลว 3-6 เดือนยังไดผลไมดี อาจตอง ตั้งแตกอนใหยา 1 เดือนและ 3 เดือนหลังใหยา พิจารณาเปลี่ยนวิธีการรักษา 6. Isotretinoin (13-cis-retinoic acid) 8. gram negative folliculitis. Ophthalmologic side effects ไดแก ตาแหง ยาและหลังหยุดยาอยางนอย 1 เดือน (ระหวางใชยานี้ควรงดใช contact lens) cornea ขุน ขอแนะนํากอนการใชยา และลด night vision 1.1 ถึง 1 mg. ในผูที่สายตาสั้น งดการใช contend ใหงดใช รักษาดวยวิธีอื่นๆไมไดผล นอกจากนี้อาจใชรักษา ชั่วคราว ใหใชแวนแทน ผูปวยที่เปน rosacea./วัน แทน 7. Cheilitis พบเกือบทุกราย โดยเฉพาะถาให ตั้งครรภเพราะมี teratogenic effect และผูปวยที่แพ dose สูง ควรใหทา vaseline ointment บอยๆ paraben เพราะใช paraben เปนสาร preservative ใน 2.ในขนาด 250 มก. ระวังการใชยาในสตรี ควรตรวจปสสาวะ ไดประมาณ15% มักเกิดหลังจากออกกําลังกายหรือ พิสูจนวาไมมีการตั้งครรภกอนรับประทานยา มี activity มากๆ 8. Hair loss. gelatin capsule lower leg โดยเฉพาะในหนาหนาวที่มีความชื้นต่ํา เมื่อใหยานี้ในผูปวยหญิงตองใหคําแนะนําแก ผิวจะเปนแบบ scaling. wrist. เลือกผูปวยที่ควรใชยาใหถูกตอง 4.ในรายที่แพ tetracycline อาจเปลี่ยนให ไตผิดปกติ erythromycin 1000 มก.

Allaker RP. Little. ยาประเภทฮอรโมน ไดแก 7. Salamoto M. 4.Austen KF. ในเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 2. Marples RR. Thody AJ. 8. 2 mg.Spironolactone(aldosterone antagonist) lesions.Manual of dermatologic therapeutics. Dermatol 1987: 17: 1033-41. J Invest Dermatol 1977: 69: 401-6. 13. 16.King K. conglobata ผูหญิงที่เปนสิวรวมกับมี irregular 12. 8 .Holland KT Clinical and laboratory leg edema. Strauss JS : Endocrinologic control of the development and activity of the human ยาที่ใชไดแก combination ของ 160 mg. 10. J Invest Dermatol 1974 : 62 : 172-90. 210-21. 800 mg. Acta Derm Venereol [Suppl 143] peripheral thrombosis. Manual of ผลขางเคียง dermatologic therapeutics. Ethinyl 9. Dermatology in general medicine 4 edition MC Graw-Hill. ใชในผูหญิงที่เปนสิวและหนามันมากๆในราย 11.Wolff K. refractory acne and Company 1989: 3-13. Invest Dermatol 1974: 62 . Amdt KA. Kligman A. nausea & vomiting. Ethinyl 10. 3. Dermatology in general medicine 4th edition Me Graw-Hill.brown and Company 1989: 201-4. Holland KT. Strauss JS Sebaceous glands. Cunliffe WJ. sebaceous gland J Invest Dermatol 1974: 62: 191.Stewart ME. Greenman J.ed. Cyproterone acetate + 35 mg.Eisem AZ. An in vivo evaluation of the inflammatory effect of purified comedonal estradiol (Diane 35) components in human skin. J Am Acad enlargement. 6. J Invest . Mescon H. Doppel H. Wotiz HH. 15. Ardl KA. menstrual abnormality. Nazzarp-Porro M Azelaic acid. Shuster S Control and function of sebaceous glands. Acne vulgaris in Fitzpatrick TB. Downing DT. Boston Little. Sulfamethoxazole 4.Antiandrogen and estrogen ไดแก Dermatol 1977: 68: 251.Freedberg menstruation หรือรวมกับ PCOS อาการหนามันจะ IM. Lesson HM. Br J dermatol 1987: 117: 175-83. Cyproterone acetate + 50 mg. Acne In Arndt KA. al. Sulfamethoxazole trimethoprim 3. Strauss JS Biology of sebaceous glands. รับประทานวันละ 2 ครั้ง 5. headache. 2 mg.Gram negative folliculitis measurement of sebum secretion. melasma. Pochi PE. Br J Dermatol 1983: 108: 333-43.New York 1993: 1: 709- ลดลง 25-35% 26. Gould DJ. et. The in vitro metabolism of testosterone by human skin. coronary and studies on treatment with 20% azelaic acid cream for acne. Freedberg IM. The production of inflammatory compounds by estradiol (Diane) Proionibacterium acnes and other skin organism. หลายตัว เชน ไมควรใช tetracycline รวมกัน Wolff K. The control and . Eisem AZ. Early epiphyseal closure ดังนั้นจึงไมควรใช New York 1993 : 1 . breast tenderness & 14. fluid retention. Jones DII. Thody AJ. Cunliffe WJ. Puhvel SM. Pseudotumor cerebri เปน benign References intracranial hypertension อาจเกิดจากยาอื่นไดอีก 1. ขอบงชี้ J Invest Dermatol 1956 : 26 : 113-20. Osborne RH. In : Fitzpatrick TB. Physiol Rev 1989: 69: 383-416.brown resistant papulopustular acne.Miller AJ. An overview of acne J. J Invest Dermatol 1974 : 62 : 326-31. (Stockh) 1989: 69: 31-4. Formulary In Amdt KA. 9. 268-87.M. Boston. cd. The microflora of the face and acne . Shuster S.th Austen KF. Trimethoprim. A dose response study of 13-cis retinoic acid in acne vulgaris.

A double. J Am Acad Dermatol 1984: 10: 1717. ed : Acne London : Martin Dunitz Ltd. Arch Dermatol 1983: 119 : 480-1. J Invest Dermatol 1971: 20.Repini RP. In Cunliffe W. Akamatsu H. Intralesional corticosteroids.Shalita Ar. Golinick HPM. ปรับปรุง มิถุนายน 2548 22. sebum excretion rate and microbial 25.Blackwell Scientific Publications. 24. J Am Acad in acne and in normal human skin a possible Dermatol1981: 4: 149-51. Plastic Reconstr Surg 1977: 60: 398/405.J. Ebling FJG. Ebling FJG. Cunliffe WJ. Strauss JS. Injectable Am Acad Dermatol 1991: 24: 495-500. Report of acne.Daltrey DC. London. Knapp Tr.Daniels JR.Rasmussen JE. 230-1 23. al. Strauss JS. 5th ed. Zouboulis CC. Cunliffe W. et al. Levine RM. Burton JL. et al. Acne vulgaris In Champion RH. King K.1992: response study. conversion of testosterone to dihydrotestosterone 19. eds: 9 . al. pathogenic factor in acne.et. Reisner RM.J. Pathogenesis and pathogenesis related treatment of blind study of the effects of 13 cis retinoic acid on acne. Differential rates of population.Kaplan EN.1989 : 93-114.Jones DH. Pochi PE. corticosteroids in the treatment of nodulocystic 26. 11-75. 18. Sansone G. Dermatol1991 : 18 : 489-99 acne.et. Intrasional 56: 366-72. Isotretinoin Textbook of Dermatology. the consensus conference on acne classification. therapy for acne result of a multicenter dose. J.17. Br J Dermatol 1982: 107: 583-90. J 21. Shalita AR. Cullen JP. 490-6. collagen for soft tissue augmentation.