Alleluia Ang Mesias ay Dumating Na

Lalaki: Isang tala sa umaga ang aming nakita
Nagpapahiwatig magandang balita
Ang ipinangakong Mesias ay dumating na
Sa makasalanan Siya ang pag-asa

Lahat: Kami ay naglakbay patungo sa Kanya
Ginto, insenso at mira ang aming dala
Upang ihandog sa dakilang Ama
Nang S’ya ay aming Makita kami sa Kanya’y sumamba

Lahat: Aleluya, si Hesus ay dumating na
Purihin S’ya, lahat ng tao’y magsaya
Aleluya, si Hesus ay dumating na
Purihin S’ya, sa kaarawan N’ya
Ah Ah Ahhh, Oh oh oh, oh oh oh

Babae: Ngayon ay tanggapin mo na ang kaloob N’ya
Lalaki: Buhay na payapa at walang hanggan
Lahat: Magbalik ka sa Kanya, kasalana’y pagsisihan
Babae: At iyong mararanasan muling kapanganakan

Lahat: Aleluya, si Hesus ay dumating na
Purihin S’ya, lahat ng tao’y magsaya
Aleluya, si Hesus ay dumating na
Purihin S’ya, sa kaarawan N’ya

Lahat: Aleluya, si Hesus ay dumating na
Purihin S’ya, lahat ng tao’y magsaya
Aleluya, si Hesus ay dumating na
Purihin S’ya, sa kaarawan N’ya