You are on page 1of 1

Societate în comandită

Societate în comandită (SC) se constituie în urma încheierii unui contract de asociere a
două şi mai multe persoane fizice şi (sau) persoane juridice, în scopul desfăşurării în comun a
activităţii de antreprenoriat sub aceeaşi firmă.
SC este persoana fizică şi în componenţa sa are cel putin un comanditat şi un comanditar.
Comanditaţii sau asociaţii cu cota deplină de participare poartă răspundere nelimitată şi
solidară pentru obligaţiunile societăţii. Asociaţii numiţi comanditari, răspund de
obligaţiunile asociaţiei numai în limita cotei de participare, n-au dreptul să conducă
activitatea societăţii şi să conteste hotărârile asociaţilor cu cota de participare deplină în ce
priveşte dirijarea activităţii societăţii.
Componenta numerică a societăţii în comandită nu poate depasi cifra de 20 persoane.
Denumirea societăţii în comandită trebuie să includă sintagme în limba de stat “societate în
comandită” sau abrevierea “SC”, numele sau denumirea comanditaţilor. Dacă nu sunt incluse
numele sau denumirea tuturor comanditaţilor, în denumirea societăţii trebuie să se includă
numele sau denumirea a cel putin unuia dintre comanditaţi şi sintagma în limba de stat “şi
compania” sau abrevierea “şi Co”. Daca în denumirea societăţii este inclus numele sau
denumirea comanditarului, acesta poartă răspundere solidară nelimitată.
Pentru înregistrarea SC este necesar de prezentat Oficiului teritorial al Camerei
Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale:
 cererea de înregistrare;
 contractul de constituire;
 buletinele de identitate ale fondatorilor şi managerului principal;
 documentul bancar, ce atestă plata taxei de înregistrare în valoare de 50% din salariul
minim stabilit în republică (numarul contului poate fi transcris la Banca de Economii).
La momentul înregistrării societăţii în comandită, comanditarul este obligat să transfere
pe contul societăţii cel putin 40 la sută din cota bănească de participare.
În termen de până la 15 zile organul înregistrării de stat verifică legalizarea actelor
recepţionate pentru înregistrarea societăţii în comandită şi emite decizia de înregistrare sau
decizia privind refuzul de a înregistra întreprinderea.

Camera Înregistrării de Stat, în termen de 15 zile de la data înregistrării societăţii, va
expedia autorităţii administraţiei publice locale respective, organului fiscal, organului de
statistică şi organului de asigurare socială câte o copie de pe hotărârea de înregistrare a
întreprinderii.

Încetarea activităţii societăţii în comandită. Societatea în comandită îşi încetează
activitatea fie prin reorganizare, fie prin lichidare.
Un temei specific de încetare este retragerea sau excluderea tuturor asociaţilor comnaditari
sau a celor comanditaţi. În cazul în care în societate au rămas numai comanditaţi, aceştia pot
continua activitatea cu statut de societate în nume colectiv, iar în cazul în care în societate au
rămas numai comanditarii, aceştia vor putea transforma sociatatea într-o societate cu răspundere
limirată.
Transformarea va avea loc cu respectarea condiţiilor de publicare, de introducere a
modificărilor corespunzătoare lor la Camera Înregistrării de Stat.
Lichidarea societăţii se face conform regulilor generale. Din averea rămasă după achitarea
datoriilor vor fi restituite cotele comanditarilor, iar restul va fi împărţită între asociaţi aşa cum s-a
convenit prin contractul de societate.