You are on page 1of 1

Judecătoria Cahul (sediul central

)
De la pârâtul Savva Vasile

REFERINŢĂ
La cererea de chemare în judecată depusă de Savva Vasilisa impotriva lui Savva Vasile
privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului minor
Dosar nr. 2-130/2017; PIGD 15-852-21022017

Subsemnatul , Savva Vasile, pârâtul în cauza civilă formulată de Savva Vasilisa împotriva lui
Savva Vasile, privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului minor. În conformitate
cu prevederile art. 186 Cod de procdura civilă, depun referinţă pe marginea acestei cauze civile.
În argumentarea pretenţiilor sale, din conţinutul cererii de chemare în judecată rezultă că
reclamanta la 02.11.2005 a încheiat cu mine căsătoria, înregistrată de către Primăria s. Paşcani, r.
Cahul, iar din căsătoria dată s-a născut copilul minor Savva Eugen.
De la instanţă reclamanta solicită desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului minor.
Pretenţiile sale reclamanta şi le întemeiază pe norme legale generale si interpretative, fără a fi
probate de careva mijloace materiale de probă.
Nu sunt de acord cu pretenţiile reclamantei, le apreciez ca incorecte din următoarele
considerente:
Reclamanta, afectată de o ceartă puternică generată de distanţă dar şi faptul că preponderent mă
aflu peste hotarele ţării a depus cererea respectivă de chemare în judecată (fapt confirmat de
paşapotul pârâtului ce confirmă ieşirile din ţară).
Relaţia mea cu fiul minor este una foarte apropiată şi strînsă , de aceea nu doresc separarea mea
de acesta, nici separarea de mama sa nu ar fi cel mai bun factor în educaţia şi psihica unui minor.
În ceea ce priveste locul de trai al acestuia, reclamanta nu dispune de bunuri imobile, aceasta
locuind in casa dobîndită de mine anterior incheierii casatoriei deci in caz de divorţ si stabilirea a
locului de trai al copilului minor aceasta nu va putea asigura minorului un domiciliu, dar si nici cu
venituri necesare acestuia, întrucît nici macar nu este angajată in cîmpul muncii, mijloacele
financiare ale familiei fiind asigurate de către pârât.
În contextul celor expuse, şi rezultând din circumstanţele enunţate şi lipsa motivelor elocvente de
admitere a pretenţiilor reclamantei, solicit respingerea ca fiind neîntemeiată a acţiunii înaintate de
Savva Vasilisa împotriva lui Savva Vasile, privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului
copilului minor.

Anexă :

1. Copia referinţei- 2
2. Certificatul de căsătorie, 3 copii
3. Copia buletinelor de identitate-3
4. Copia certificatului de naştere a copilului Savva Eugen-3
5. Copia extrasului din registrul bunurilor imobile-3
6. Copia paşaportului pârâtului-3

23.02.2017