You are on page 1of 58

THIS E-BOOK IS SPONSORED
BY: www.giedeeamsolar.com

GAJANANA BOOKS AND ADS
is a sponsored project of
www.giedeeamsolar.com

GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail.com

ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು

1. ವ ೇದ ಸು್ಳಾದರು ಗಳದ ಸು್ಳಾಗದು.
2. ಅಿಕ ಗ ಹ ೇದ ಮಳನ ಆನ ಕ ್ಟರು ಬರ್ಲ.
3. ಕುಂಬಳರಿಗ ವರುಷ, ದ ್ ೆಗ ಿಿಷ.
4. ಎ್ುು ಏಿಗ ಳೇ್ು, ಕ ೇಣ ಿೇಿಗ ಳೇ್ು.
5. ಎ ುಗ ್ವರ ಬಂದರ ಎಮೆಗ ಬರ ಹಳಿದರಂತ .
6. ಕ ೈ ಕ ಸರಳದರ ಬಳಿ ೊಸರು.
7. ನಳಿ ಬ ಗಳದರ ದ ೇವಲ ೇಕ ಹಳ್ಳಗು್ು?
8. ಹ ೆಗ ಹ್ಿರಬಳರದು, ಗಂಿಗ ಚ್ಿರಬಳರದು.
9. ಮಳ್ು ಬ ಳಾ, ಮೌನ ಬಂಗಳರ.
10. ಮಳ್ು ಮನ ಮುಿ್ು, ್ ್ು ಓಲ ಕ ಿಿ್ು.
11. ಮಂಗ ೊಸರು ಂದು ಮೇಕ ಬಳಿಗ ಸವಿದ ಹಳಗಳಿ್ು.
12. ಮನ ಗ ಮಳಿ, ಊಿಗ ಉಪಕಳಿ.
13. ಆ್ಳಗಬ್ಲವನು ಅರಸನಳಗಬ್ಲ.
14. ಊಿಗ ದ ರ ಆದರ ತಳಿಗ ಮಗನ .
15. ಹ ್ುವಿಗ ಹ ಗಗಣ ಮುದುು.
16. ಊರ ್ಲ ದ ೇಿಕ ಂಡು ಹ ೇದಮೇಲ ದ ಿಿ (ಕ ೇಟ ) ಬಳಿ್ು
ಹಳಿದರಂತ .
17. ಿಡವಳಿ ಬಗಗದುು, ಮರವಳಿ ಬಿಗೇತ ೇ?

1|Page

GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail.com

18. ಮಳಡ ೇದ ್ಲ ಅನಳಚಳರ, ಮನ ಮುಂದ ಬ ಂದಳವನ.
19. ಮನಿದುರ ಮಳಗಗ.
20. ಅಡಿಗ ೇಡ ಯ ಮೇಲ ದೇಪ ಇ್ಟ ಹಳಗ .
21. ಆರಕ ಕೇರಿ್ಲ, ಮ ರಿಕೇಳಯಿ್ಲ.
22. ಆರು ಕ ್ಟರ ಅತ ು ಕಡ , ಮ ರು ಕ ್ಟರ ಸ ಸ ಕಡ .
23. ಅಿಕ ಮೇಲ ಆಸ ನ ಂ್ರ ಮೇಲ ಇಷಟ.
24. ಎ್ ೆ ಬಂದಳಗ ಕಣುೆ ಮುಿಿಕ ಂಡಂತ .
25. ಅತ ುಗ ಂದು ಕಳ್, ಸ ಸ ಗ ಂದು ಕಳ್.
26. ಬ ಕುಕ ಕಣುೆಿಿ ಹಳಳು ಕುಿದರ ್ಗ ುಗ ಗ ತಳುಗಲಳವ?
27. ಬ ಿಕಗ ಚ ಲಳಲ್ ಇಿಗ ್ಳಾಣ ಸಂಕ್.
28. ಬ ಳಾಿರ ೇದ ್ಲ ಹಳ್್ಲ, ಹ ್ ಯೇದ ್ಲ ಿನನ ಅ್ಲ.
29. ಹ್ುು ಕಟ ಟೇ ಕಡ ಒಂದು ಮು್ುು ಕ್ುಟ.
30. ್್ ಶ ೇಿಿ ಿೇರು ್ಬ ೇಗಕು, ಕು್ ಶ ೇಿಿ ಹ ಣುೆ ್ಬ ೇಗಕು
.
31. ಿಂತ ಇ್ಲದವಿಗ ಸನ ುೇ್ು ಿದ .ು
32. ದ ೇವರು ವರ ಕ ್ಟರು ಪೂಜಳಿ ಕ ಡ ಬ ೇಕ್ಲ.
33. ಹನುಮಂತಳನ ಬಳ್ ಕಿ ರುವಳಗ, ಇವನಳಾವನ ೇ ಶಳಿಗ
ಕ ೇಳದನಂತ .
34. ್ುಂಿದ ಕ ಡ ್ುಳುಕುವುದ್ಲ.
35. ಗಂಡ ಹ ಂಿರ ್ಗಳ ಉಂಡು ಮ್ಗ ೇ ್ನಕ.

2|Page

42. ಬ ೇಿೇನ ಎದುು ಹ ್ ಮೇಯು೦ತ . ಹುಚಿರ ಮದುವ ಯಿಲ ಉನ ಿೇನ ಜಳಣ. 45. ಬ ಕುಕ ಕಣುೆಮುಿಿ ಹಳ್ು ಕುಿದ ಹಳಗ . ಹಳಿಗ ಇದುಷುು ಕಳ್ು ಚಳಚು.com 36. 44. 48. 38. ಅಜಿಗ ಅಿವ ಿ೦ತ . 43.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಧಮಗಕ ಕ ದಟಟ ಕ ್ಟರ ಿ್ು್ಿಲ ಮಣ ಹಳಿದರ೦ತ . 37. ಮಗಳಗ ಗ೦ಡನ ಿ೦ತ . ಕ್ ೆನ ್ಕಕಿಿ ಹಳಿದ ಹಳಗ . 47. ನಳಿನ ಕರ ದುಕ ಂಡು ಹ ೇಿ ಿಂಹಳಸಳನದ ಮೇಲ ಕ ಿಿ ದ ಹಳಗಯುು. ಕು೦ಬಳಕಳಿ ಕಳಾ ಅ೦ದರ ಹ ಗ್ು ಮುಟಟ ನ ೇದಕ ೦ಡನ೦ತ . ಹಿ ಹಿ ಸ ೇಿದರ ಹಳಾ. ಿ್ು್ ಿಡ ಮದು್. ಕಳ್ಳಗವಳಿ ಕತ ುಕಳ್ು ಿಿ. 50. ಅ್ೆಿಗ ಐ್ವಯಗ ಬ೦ದರ ಅಧಗರಳ ಾೇಿ ಕ ಡ ಿಿದನ೦ತ . ಮಳಿದುು್ ೆೇ ಮಹರಳಯ. 46. ಜಳಣಿಗ ಮಳ ನ ್ ್ುಟ. ಅ೦ಗ ೈ ಹು ೆಗ ಕನನಿ ಬ ೇಕ . 40. 51. 3|Page .ಲ 41. ಹ ಟ ಟಗ ಿಟಟ್ಲ. 49. ್ುಟಟಗ ಮಿಲಗ ಹ ವು. ದಡಿಿಗ ದ ್ ೆ ್ ್ುಟ. 52. ಿೇದೇಿ ಹುಿ. ಮನ ೇಿ ಇಿ. 53. 39. ತ ನ ತ ನ ಸ ೇಿದರ ಬಳಾ.

.

ಹು್ುಟತಳು ಹು್ುಟತಳು ಅಣೆ ್ಮೆ೦ದರು. ವ ೈದಾರ ಹ ುರ ವಿೇ್ರ ಹ ುರ ಸುಳುಾ ಹ ೇಳಬ ೇಡ. ಭ೦ಿದ ೇವಿಗ ಹ ೦ಡುಗುಡುಕ ಪೂಜಳಿ. 62. 61. ತಳನು ಮಳಡುವುದು ಉ್ುಮ. ಗುಿಬ ಮೇಲ ಬಾಹಳೆಸರ.com 54. 70. ಅವರು ಚಳ್ ಕ ಳಗ ್ ಿದರ ಿೇನು ರ೦ಗ ೇಿ ಕ ್ಗ ್ ರು. 59. ಉಚ ಿೇಿ ಿೇನು ಿಿಯೇ ಜಳ . 63. ಗ್ ೇ್ನನುನ ಮಳಡ್ು ಹ ೇಿ ಅವರಪೆನನುನ ಮಳಿದನ೦ತ . ಅ೦ಬಿ ಕುಿಯುವವಿಗ ಿೇಸ ಕುಕವನ ಬಬ. 64. ಗ ದ ು ುನ ಬಳ್ ಿಿದ ಹಳಗ . ಸಳಿರ ಸುಳುಾ ಹ ೇಳ ಒ೦ದು ಮದುವ ಮಳಡು. 71.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಕ ಸು ಹು್ುಟವ ಮು೦ಚ ಕುಲಳಿ. ದ ರದ ಬ ್ಟ ಕ ೆಗ ನುಣೆಗ . 4|Page . ಮಗ ಮಳಡುವುದು ಮಧಾಮ. 55. 68. 58. 66. 60. ಚ ೇಳಗ ್ಳರುಪ್ಾ ಕ ್ಟ ಹಳಗ . ಕಳಿಗ ್ಕಕ ಕಜಳಿಯ. 67. ಅ೦್ು ಇ೦್ು ಕು೦ ಮಕಕಳಗ ಎ೦್ ರಳ್ಾಿ್ಲ. 65. ಇಬಬರ ್ಗಳ ಮ ರನ ಯವಿಗ ಲಳಭ. ಆಳು ಮಳಡುವುದು ಹಳಳು. 57. ಬ ಳತಳ ಬ ಳತಳ ದಳ್ಳದಗಳು. 69. 56. ಎ್ುು ಈಿ್ು ಅ೦ದರ ಕ ಟಟಗ ಗ ಕ್ುಟ ಎ೦ದರ೦ತ .

ಮಳ್ು ಬ ಳಾ.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಅ೦ಗ ೈಯಿಲ ಬ್ೆ ಇಟ ಕ೦ಡು ಊರ ಲಳಲ ್ುಪೆಕ ಕ ಅಲ ದಳಿದರ೦ತ . 76. ನಮೆ ದ ೇವರ ಸ್ಾ ನಮಗ ಗ ು್ಲವ ೇ ? 77. 79. ್ುಭ ನುಿಯೇ ಸ ೇಮ ಅ೦ದರ ಗ ಬ ಕಳ ುದಾಲ ಲೇ ಮಳಮ ಅ೦ದ ಹಳಗ . 81. 84. 75. ಅಭಳವ ವ ೈರಳಗಾ. 83. 85. ತಳಿಯ೦ತ ಮಗಳು ನ ಿನ೦ತ ಿೇರ . ್ಮೆ ಮನ ೇಿ ಹಗಗಣ ಸ ುದುರ ಬ ೇರ ಮನ ಯ ಸ್ು ನ ಣದ ಕಡ ಬ ್ುಟ ಮಳಿದ ಹಳಗ . ಎಲಳಲರ ಮನ ದ ೇಸ ನ ್ ತ . ನದೇನ ನ ೇಡದ ಇರುವನು ಸಮುದಾವಣಗನ ಮಳಿದ ಹಳಗ . 80. ಉಗುಿನಿಲ ಹ ೇಗ ೇ ಿಗುಿಗ ಕ ೇಡಳಿ ಏಕ ? 88. 73. ಮಗ ನ ಿವುಟ ತ ಟಟ್ು ್ ಿದ ಹಳಗ . 5|Page .com 72. ಮೌನ ಬ೦ಗಳರ. 82. ಕ ಚ ಿ ಮೇಲ ಕ್ುಲ ಹಳಿದ ಹಳಗ . ಕಜಿ ಹ ೇದರ ಕಿ್ ಹ ೇಗಿ್ಲ. ಅಡುಗ ಮಳಿದವಳಿ೦್ ಬಿಿದವಲ ೇ ಮೇ್ು. 86. ಅ್ೆರ ಸ೦ಘ ಅಿಮಳನ ಭ೦ಗ. 74. ಒ್ಲದ ಗ೦ಡಿಗ ೊಸರ್ ಲ ಕ್ುಲ. 78. ಅನುಕ ್ ಿ೦ಧು. ಹು ಸ ಮು್ಳೆದರ ಹುಳ ಮು್ ೆೇ ? 87.

.

98. 104. 106. 108. ಮಳಿದವರ ್ಳಪ ಆಿದವರ ಬಳಯಿಲ. ಕ೦ತ ಗ ್ಕಕ ಬ ೦ತ . ಸಗ ಯವನ ಸ ನೇಹಿಕ೦್ ಗ೦ಧದವನ ಜ ತ ಗುದಳು್ ಮೇ್ು. ಓದ ಓದ ಮರು್ಳದ ಕ ಚ೦ಭ್ಟ. ಗ ೇಕಗ್ಲ ಮೇಲ ಿೇರು ಸುಿದ೦ತ . 91. ಿಿ್ಳ ಉ೦ಡ ಬಳಾಹೆಣ ಿಷ ಬ ೇಿದ. 107. ಅ೦ಕ ಇ್ಲದ ಕಿ ್೦ಕ ಸುಟಟ್ು. 97. 96. ಪುರಳಣ ಹ ೇ್ ೇಕ ಕ. ಎ್ ೆ ಬ೦ದಳಗ ಕಣುೆ ಮುಿಿಕ ೦ಡ ಹಳಗ 102. ನಳಿ ಬ ಗಳದರ ದ ೇವಲ ೇಕ ಹಳ್ಳಗುತ ಾೇ ? 92. ದುಡ ಿೇ ದ ಡಿಪೆ. 90. 95. 103. ಬರಗಳ್ದಿಲ ಅಿಕ ಮಳಸ. 93. ಗಳಳ ಬ೦ದಳಗ ್ ಿಕ ೇ. ಬದನ ೇಕಳಿ ನ ನೇಕ ಕ. 105. 6|Page . ದಡಿಿಗ ದ ್ ೆ ್ ್ುಟ.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಕುರುಡರ ರಳ್ಾದಿಲ ಒಕಕಣೆನ ೇ ರಳ್. ಜಳಣಿಗ ಮಳ ನ ್ ್ುಟ. 99.com 89. ಆಕಳ್ ನ ೇಡ ೇದಕ ಕ ನ ಕುನುಗಗಲ ೇ ? 94. ಮ೦್ಾಿಕ೦್ ಉಗು್ ೇ ಜಳಿು. ್ಳರದ ುೇ ದುಡುಿ ಯ್ಲಮೆನ ಜಳತ ಾ. ಹಳಗ್ಕಳಿಗ ಬ ೇಿನಕಳಿ ಸಳಿ. ಹ ್ ಿೇಿಗ ದ ್ ೆನಳಯಕನ ಅಪೆ್ ಬ ೇಕ ? 101. 100.

ಉಿೆಿ೦್ ರುಿಿ್ಲ ತಳಿಿ೦್ ದ ೇವಿ್ಲ. ಕ ್ಟವನು ಕ ೇಡ೦ಿ. ಸ೦ಸಳರ ಗು್ುಟ. ಸುಳಾಗ ಸುಖಿ್ಲ. 118. ಸ್ಾಕ ಕ ಸಳಿ್ಲ. ಇಿ ಬ೦್ು ಅ೦ದರ ಹುಿ ಬ೦್ು ಎ೦ದರು. ವಳಾಿ ರ್ುಟ. ಿ ಸಳಿ ಿಡುಗನ ಕ ೈಗ ಕ ್ಟರ೦ತ . 111. 124. ದುಿಮಯೇ ದುಿಿನ ತಳಿ. ಕುಿ ಕಳಯೇದಕ ಕ ತ ೇಳನನುನ ಕಳಿದರ೦ತ . ರಳವಣನ ಹ ಟ ಟಗ ಅರ ಕಳಿನ ಮಜಿಗ ಯೇ ? 123. ಬ ್ಟ ಅಗ ದು ಇಿ ಿಿದ ಹಳಗ . ಇಸ ಕ೦ಡ ೇನು ಈರಭದಾ. ಮ೦್ಾಕ ಕ ಮಳಿನಕಳಿ ಉದುರತ ಾೇ ? 121. 122. ್ಟಟ ಿದುರ ಿೇಸ ಮ್ಳೆಗಿ್ಲ. ಆಡುವಳಗ ಆಡು. ಎ೦್್ು ಕ ೈಯಿಲ ಕಳಗ ಓಿಸದ ಬುದಿ. 112.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 128. ಇರಲಳರದ ಇರುವ ಿ್ುಟಕ ೦ಡ ಹಳಗ . 120. 127. 117. ಮುಖ ನ ೇಿ ಮ್ ಹಳಕು. 126. ಓದುವಳಗ ಓದು. ಮೇಲ ಿದು ಸ ್ ಮ ರು ಕಳಿಗ ಬ ೇಡ. ಕ ೇಟ ಿದ ಾಿ೦್ ಮೇಟ ಿದ ಾಯೇ ಮೇ್ು. 119. 115. 114. 110. 116.com 109. ಕ ೈ ತ ೇಿಿ ಅವ್ಷಣ ಅಿನಿಕ ೦ಡರು. ಊಿಗ ಬ೦ದವಳು ಿೇಿಗ ಬರದ ಇರುತಳು್ ಯೇ ? 7|Page . 125. 113.

131. ಮನ ಕಟಟ ನ ೇಡು. 8|Page .GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 142. 135. ಕ ್ು ನುನವವಿಗ ಕುಿಕ ಹಣ ಸಳ್ದು. ಮದುವ ಮಳಿ ನ ೇಡು. 138. ಬಡವನ ಕ ೇಪ ದವಡ ಗ ಮ ್. 134. 144. ಬ ರಳು ತ ೇಿಿದರ ಹಸು ನು೦ಿದನ೦ತ . 137. ಕ ೇ ಗ ಹ ೦ಡ ಕುಿಿದ ಹಳಗ . 133. ಸ೦ಕ್ ಬ೦ದಳಗ ವ ೦ಕ್ರಮಣ. 130. 141. ಎರಡ ್ುು೦ಡವ ಭ ೇಿ. ರ ೇಿ ಬಯಿದುು ಹಳ್ು-ಅನನ. ಬ್ಲವನ ೇ ಬ್ಲ ಬ ್ಲದ ರುಿಯ. ಈಚ್ ಮರದ ಕ ಳಗ ಕುಳ್ು ಮಜಿಗ ಕುಿದ ಹಳಗ . 145. ಯಥಳ ರಳ್ ್ಥಳ ಪಾಜಳ. ವ ೈದಾ ಕ ಟಟದುು ಹಳ್ು-ಅನನ. 139. ಕ ೇ ಕ ೈಯಿಲ ಮಳ ಕಾ ಕ ್ಟ ಹಳಗ . ಒಪೆ್ುು೦ಡವ ಯೇಿ. ನಳಲ ಕ್ುು೦ಡವನ ಹ ತ ಕ೦ಡ ಹೇಿ. ಮ ರ ್ುು೦ಡವ ರ ೇಿ. 136.com 129. 146. ಕಳಾನ ಮನಸುು ಹುಳ-ಹುಳಗ . 143. ್ರಣರ ಬದುಕು ಅವರ ಮರಣದಿಲ ನ ೇಡು. 140. ಹ ರಗ ಥಳಕು ಒಳಗ ಹುಳಕು. ಿವಪೂಜ ೇಿ ಕರಿ ಿ್ಟ ಹಳಗ . 132. ಇರುಳು ಕ೦ಡ ಭಳಿೇಿ ಹಗ್ು ಿದುರ೦ತ . ಕತ ುಗ ೇನು ಗ ್ುು ಕಸ ುಿ ಪಿಮಳ. ಉಪುೆ ೦ದ ಮನ ಗ ಎರಡು ಬಗ ಯ ಬ ೇಡ. 147.

.

ಹರ ಯದಿಲ ಹ೦ದ ಕ ಡ ಚ ನಳನಿರುತ ು. ಮಳಾ ಮಳಾ ಮ೦ಚಕ ಕ ಎಷುು ಕಳ್ು ಎ೦ದರ . 164. ್ಳಿ ಸಮುದಾ ಹ ಿಕದರ ೊಳಕಳ್ುದು ಿೇರು. 155. 156. 163.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 151. ಬ ಳಾಿರುವುದ ಲಳಲ ಹಳ್್ಲ. 160. ಹಳವೂ ಸಳಯಬ ೇಕು. ಒಳಗ ಗ ೇ ಸ ಪುೆ. 9|Page . ಬಡವರ ಮನ ಊ್ ಚ ನನ. ಕ ್ಟ ಮೇಲ ಬುದಿ ಬ೦್ು. 154. 157. ಬ ಳಗಳಗ ದುು ರಳಮಿಗ ಿೇತ ಗ ಏನು ಸ೦ಬ೦ಧ ಅ೦ದ ಹಳಗ .ಅ್ು ಮೇಲ ಒಲ ಉಿಿ್ು. 161. ಮ ರು ಮತ ು೦ದು ಅ೦ದಳ೦ತ . 153. ಹ ಸ ವ ೈದಾಿಿ೦್ ಹ್ ೇ ರ ೇಿೇನ ೇ ಮೇ್ು. ಬ ೦ಿಿ್ಲದ ಹ ಗ ್ಳಡುವುದ್ಲ. ಬಳಿ ಿ್ಟರ ಬಣೆಗ ೇಡು. 152. 149. ಪಾ್ಾಷವಳಿ ಕ೦ಡರ ಪಾಮಳ ಿ ನ ೇಡು. ರಳ ಾಯಲಳಲ ರಳಮಳಯಣ ಕ ೇಳ. ತ ೇ್ ್ ೦ಗಳರ. ಿೇಮ೦್ರ ಮನ ನ ೇ್ ಚ ನನ. ನಳಿ ಮುಿದರ ಮಳಿ. ಗ೦ಡ ಹ ೦ಿರ ್ಗಳದಿಲ ಕ ಸು ಬಡವಳಯುು. 165. ಉಪುೆ ೦ದಮೇಲ ಿೇರ ಕುಿಯಲ ೇಬ ೇಕು.com 148. ಹಳಿನಿಲ ಹುಳ ಿ೦ಿದ೦ತ . 150. ಮ ಗ ಿಕಕದಳದರು ಿೇ ಗ ದ ಡಿದು. 162. 159. ಕ ೇ್ ಮುಿಯಬಳರದು. 158.

ಮನ ್ು೦ಬಳ ಮು ುದುರ ಕಕ ಕ ಪೇ ಿಕ ೦ಡರ೦ತ .com 166. 181. ಅ್ಟದ ಮೇಿ೦ದ ಿದುವಿಗ ದಿಗ ತ ಗ ಡು ಹ ೇಿದರ೦ತ . 177. 179. ಇದುದುು ಇದು ಹಳಗ ಹ ೇಳದ ಾ ಎದುು ಬ೦ದು ಎದ ಗ ಒದುನ೦ತ . 174. 167. 173. 10 | P a g e . 171. 178. ಕ ೈಯಿಲ ್ರ್ಳ ಗ. ಕುಿಯೇ ಿೇಿನಿಲ ಕ ೈ್ಳಿಿದ ಹಳಗ . 175. ಕ೦ಕುಳಿಲ ದ ್ ೆ. ಆಕಳು ಕ್ಳೆದರ ಹಳ್ು ಕ್ ೆ. ಕಬುಬ ಡ ೦ಕಳದರ ಿಿ ಡ ೦ಕ . ಅಪೆ ಹಳಿದ ಆ್ದ ಮರಕ ಕ ನ ೇಣು ಹಳಿಕ ೦ಡ೦ತ . ಕ ೇಣನ ಮು೦ದ ಿನನಿ ಬಳಿಿದ ಹಳಗ . ಕಳಿದುರ ಕ ೈಲಳಸ. 185. 170. ಅತ ು ಮೇಿನ ಕ ೇಪ ಕ ು ಮೇಲ . 169. ರ೦ಗನ ಮು೦ದ ಿ೦ಗನ ೇ ? ಿ೦ಗನ ಮು೦ದ ಮ೦ಗನ ೇ ? 184. 176. ಊರು ಸು್ಟರ ಹನುಮ೦್ರಳಯ ಹ ರಗ . ಒಕಕಣೆನ ರಳ್ಾದಿಲ ಒ೦ದು ಕಣುೆ ಮುಿಿಕ ೦ಡು ನಿ. ಹೌಡಪೆನ ಚಳವಿಯಿಲ ಅ್ಲಪೆನನುನ ಕ ೇಳುವವರಳರು. 172. ಹತಳುರು ್ನ ಓಡಳಡ ೇ ಕಡ ೇಿ ಹು್ುಲ ಬ ್ ಯೇ್ಲ. 182. ನಿ ಕ ಗು ಿಿ ಮು್ುಟತ ಾೇ ? 180.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 183. ಿೇರ ಗ೦್ು ಿಚ ಿೇವಳಗ ದಳರದ ನ೦್ು ್ಳಿಗ ಬ ೇಕು. ಿೇಸ ಬ೦ದವನು ದ ೇ್ ಕಳಣ. 168. ರ ಟಟ ಜಳಿ ್ುಪೆಕ ಕ ಿದು೦ತ .

.

ಅ್ು ದಿ. ಕ ್ಸಿ್ಲದ ಕು೦ಬಳರ ಮಗನ ಮುಕಳ ಕ ುದನ೦ತ . 198. ಐದು ಬ ರಳು ಒ೦ದ ೇ ಸಮ ಇದುವುದ್ಲ. ಎ್ವೇ ಎ೦ದರ ನರಕ. 201. 195. 194. 188. ಕ ನ ಯ ಕ ಸು ಕ ್ ಿ್ು. 193. 191. ನು೦ಗ ೇಕ ಕ ಆಗ ೇ್ಲ. ್೦ಖದ೦ದ ಬ೦ದರ ೇನ ೇ ೇಥಗ. ಇ್ು ಪುಿ. ಆರಕ ಕ ಹ ಿಿ್ಲ. ದೇಪದ ಕ ಳಗ ್ಳವ್ ು ಕ್ುಲ . ಎಲಳಲ ಜಳಣ. ಕಟಟಕ ೦ಡವಳು ಕ ನ ೇ ್ನಕ. ಮ ಿಿ೦್ ಮ ಗು ು ಭಳರ. ಕಳಾನ ಹ ೦ಡ ಎ೦ದದುರ ಮು೦ಡ . 11 | P a g e . 199. 203. 190. 197. ನಿ್ನುನ ನ ೇಿ ಕ ೦ಭ ್ ಪುಕಕ ಕ ದಿ್೦ತ . ್ುಸು ಕ ೇಣ. 189. 192. ಆಪ ುಗಳದವನ ೇ ನ ೦್. ಮ ರಕ ಕ ಕಿೆಿ್ಲ. 196. ಮ್ ಹುಯುರ ಕ ೇಡ್ಲ. ್ಮೆ ಕ ೇಳ ಕ ಿದುಿ೦ದಲ ೇ ಬ ಳಗಳಯುು ಎ೦ದುಕ ೦ಡರು. 200. 202. 204. 205. ಕುಿ ಕ ಿಬದಷುಟ ಕುರುಬಿಗ ೇ ಲಳಭ. ಇ್ುಟಕ ೦ಡವಳು ಇರ ೇ ್ನಕ.com 186. ಹ ಿನ ಜ ತ ದಳರ ಮುಿಯೇಿ್ು.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಕ ೇಪದಿಲ ಕ ಯು ಮ ಗು ಶಳ೦್ವಳದ ಮೇಲ ಬರುವುದ್ಲ. ಅ್ಳಾ ಎ೦ದರ ಸವಗಗ. ಮಗ ಉ೦ಡರ ಕ ೇಡ್ಲ. ಉಗು್ ೇಕ ಕ ಆಗ ೇ್ಲ. ಿಿ ್ುಪೆ. ಒನ ಯ ಕ ಸು ಬ ್ ಿ್ು. 187.

ಹುಿಲನ ಬಣವ ೇಿ ಸ ಜ ಹುಡುಿದ ಹಳಗ . ಕಣೆಿಯದದುರ ಕರುಳಿಯು್ುದ . 215. 219.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 222. 209. ಅಕಕ ಸ್ುರ ಅಮಳವಳಸ ಾ ಿ್ುಲ್ುದ ಯೇ ? 220. ್ನನ ಓ ಯಿಲ ನಳಿಯ ಿ೦ಹ. ಮುಳುಗು ುರುವವಿಗ ಹು್ುಲ ಕಿಿಯ ಆಸರ . ರ ೇಶ ೆ ಶಳಿನಿಲ ಸು ುದ ಚಪೆಿ ಏ್ು. ಮಹಳ್ನಗಳು ಹ ೇದದ ುೇ ದಳಿ. 216. ಹ ್ ದಳಟದ ಮೇಲ ಅ೦ಿಗ ಿ೦ಡ. ಕ ರಳಿಲ ಡ ೇ್ು ಬ ೇರ . ತ ೇಳ ಿದುರ ಆಳಗ ೦ದು ಕ್ುಲ. 12 | P a g e . ಯುದಿ ಕಳಲ ೇ ್ಸಳರಭಳಾಸ. 207. 218. 214. 210. 221. 208. ಅಕಕನ ಿನನವನ ನ ಿಡುವುದ್ಲ. ಅಕಕಸಳಿ. ಕ ್ಟ ಕಳ್ ಬ೦ದಳಗ ಕಟಟಕ ೦ಡವಳ ಕ ್ಟವಳು. 223. ಿೇದೇಿ ಹ ೇಿುದು ಮಳಿಯನುನ ಕರ ದು ಮನ ಗ ಸ ೇಿಿಕ ೦ಡ೦ತ . ನಳಿ ಬಳ್ ಎ೦ದಗ ಡ ೦ಕು. ಮುಸುಿನ ಳಗ ಗುದುಿಕ ೦ಡ೦ತ . 224.com 206. ್ನಗ ೇ ಜಳಗಿ್ಲ. ಧಮಗಕ ಕ ಕ ್ಟ ಆಕಳ ಹ್ುಲ ಎ ಿದರು. 213. ಇರ ೇ ಮ ವರಿಲ ಕದ ುೇರು ್ಳರು ? 211. 217. ಹ ದರುವವರ ಮೇಲ ಕ್ ೆ ಎಸ ದರ೦ತ . 212.

.

ಕದುು ೦ದ ಹಣುೆ. ಸಣೆವರ ನ ರಳು ಉದುವಳದಳಗ ಸ ಯಗಿಗ ಮುಳುಗುವ ಕಳ್. ಹ್ ಚಪೆಿ. ಅರವ್ುಕ ಕ ಅರಳು ಮರಳು. 241. ಐದು ಕುರುಡರು ಆನ ಯನುನ ಬ ೆಿದ ಹಳಗ . ಕ೦ಡವರ ಮಕಕಳನುನ ಭಳಿಗ ್ಳಾ ಆಳ ನ ೇಡುವ ಬುದಿ. ಹ ಸ ಹ ೦ಡ ಕಚ ಿ್ಲ. ್ನ ಮರು್ ೇ ಜಳತ ಾ ಮರು್ ೇ. ಿಸುಹಳಯಕರಮೇಲ ಹು್ುಲ ಕಿಿ ಸಹ ಬುಸುಗು್ುಟತ ು. 230. ಚ ಿಲದ ಹಳಿಗ . ಕು೦್ಿಗ ಎ೦್ು ಚ ೇಶ ಟ. ಕುದಯುವ ಎ್ ೆಿ೦ದ ಕಳದ ್ವಳದ ಮೇಲ ಿದು ಹಳಗ . ಪಕಕದ ಮನ ಊ್. ದುಷಟರ ಕ೦ಡರ ದ ರ ಇರು. ರಿ ಕಳಣದುನುನ ಕಿ ಕ೦ಡ. ಹ೦ಿನರಮನ ಿ೦್ ಗುಿಸಲ ೇ ಮೇ್ು. ಮಳ್ು ಆಿದರ ಹ ೇಯುು. 233. ಒಡ ದ ಕನನಿಗ ಎ೦ದ ಅಳಬ ೇಡ. 243. 235. 242. 227. 226. 237. ಕ ೈಗ ್ುಕದ ದಳಾಿ ಹುಳ. 13 | P a g e . 240. ಒ೦ದು ಕ ೆಗ ಬ ್ ೆ. 232. 238. ಕ ೦ಕಣ ಸು ು ಮೈಲಳರಕ ಕ ಬ೦ದರು.com 225. 229.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 234. ಕ ್ುಟ ಪ್ಟಣ ಸ ೇರು. 231. ಇನ ನ೦ದು ಕ ೆಗ ಸುಣೆ. ಬ ಗಳುವ ನಳಿ ಕಚುಿವುದ್ಲ. 239. 236. 244. 228. ಮು್ುು ಒಡ ದರ ಹ ೇಯುು. ಎ೦ದ ಹ ಚುಿ ರುಿ.

ಲ ೇ ! ಅನ ನೇಕ ಕ ಅವ್ ೇ ಇ್ಲ. ಬಿಿಟಟದುು ಪರಿಗ . 251. ಕದಲ ಿದುವಿಗ ಹಿಲ್. ಕಳಿನದು ಕಳಿಗ . 252. ತಳನ ನನ. ನ ರು ್ಿವಳರ ಒಟಟಿರಬಹುದು.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 253. ನಳಿ ್ನನ ಬಳ್ಕ ಕ ಹ ೇಳ್೦ತ . ಕ ್ಟದುು ್ನಗ . ಕನನಿ ಒಳಿನ ಗ೦್ು ಕ ೈಗ ದಿಕೇತ ? 248. ಪರಿಗ ಕ ಡ. 255. 250. 261. 257. ಮದುವ ್ಳಗ ೇ ಗು೦ಡ ಅ೦ದರ ಿೇನ ನನನ ಹ ೦ಡ ್ಳಗು ಅ೦ದ ಹಳಗ . 262. ಕ ೈಗ ಬ೦ದ ್ು್ುು ಬಳಿಗ ಬರಿ್ಲ. ್ಲ ಯದು ್ಲ ಗ . ಮಗಳ ಹ ಸರು ಅನ೦್ಯಾ.ಲ 247. ನಮಸಳಕರ ಮಳಡ್ು ಹ ೇಿ ದ ೇವಸಳಾನದ ಗ ೇಪುರ ್ಲ ಮೇಲ ಿ್ುು. ಮಳಡಬಳರದುು ಮಳಿದರ ಆಗಬಳರದುು ಆಗುತ ು. ಮಹಿ ಹ ುದ ಮೇಲ ಏ ಒದು ಹಳಗ . ತ ಟಟ್ನುನ ್ ಗುವ ಕ ೈ ್ಗ್ುನ ನೇ ್ ಗಬ್ಲದು. ಗ೦ಡಿಗ ೇಕ ಗೌಿ ದುಃಖ ? 259. 260. 14 | P a g e .com 245. ನಗುವ ಹ ೦ಗಸು. 258. ಗಳಯದ ಮೇಲ ಬರ ಎ್ ದ ಹಳಗ . 256. ಹಿಲದುವಿಗ ಕಡಲ ಇ್ಲ. 249. ನ ರು ್ಡ ಒಟಟಿರುವುದ್ಲ. ನಳಿಗ ಹ ೇಳದರ . ಅಳುವ ಗ೦ಡಸು ಇಬಬರನ ನ ನ೦ಬಬಳರದು. ಹುಟಟಿದ ದ ೇವರು ಹು್ುಲ ಮೇಿಸದ ೇ ಇರುವನ ೇ ? 254. 246.

.

ಬಡವ. ಅ ಆಸ ಗ ಕ ೇಡು. ಅ ್ಳದರ ಆಮ ್ವೂ ಿಷವ ೇ. ಹಳ್ು ಕುಿದ ಮಕಕ್ ೇ ಬದುಕ ೇ್ಲ. ಕ ೦ಡ ಹ ೇದ. 266. 276. ಹುಚುಿಮು೦ಡ ಮದುವ ೇಿ ಉ೦ಡವನ ೇ ಜಳಣ. ಆ್ುರಗಳರಿಗ ಬುದಿ ಮ್ಟ. 279. 264. ಎಲ ಎತ ುೇ ಜಳಣ ಅ೦ದರ ಉ೦ಡ ೇರ ್ುಟ ಅ೦ದನ೦ತ . ್೦ಘನ೦ ಪರಮೌ್ಧ೦. ಕಳಮಳಲ ಕಣೆವಿಗ ಕಳಣುವುದ ಲಳಲ ಹಳದ. 15 | P a g e . 268. 270. 269. ಗಳಜನ ಮನ ೇಿರುವರು ಅಕಕ ಪಕಕದ ಮನ ಮೇಲ ಕಲ ಲಸ ಯಬಳರದು. 271.com 263. ಹಿ ಗ ೇಡ ಮೇಲ ಹರಳು ಎಸ ದ೦ತ . ಕ ೇ ತಳನು ೊಸರನನ ೦ದು ಮೇಕ ಬಳಿಗ ಒರಿದ ಹಳಗ . 273. 274. ಿನಳ್ ಕಳಲ ೇ ಿಪಿೇ್ ಬುದಿ. ಹಳಿದ ುೇ ಹಳಡ ೇ ಿಸುಬಳಿ ದಳಸ. ಗುಡಿ ಕಿದು.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 265. 278. ಉ೦ಡ ಹ ೇದ. ಕಳಡು ಬಳ ಅನುನತ ು. ಇನುನ ಿಷ ಕುಿದ ಮಕಕಳು ಬದುಕು್ುವ ಯೇ. ರ್ನ ್ಗ ೦ಡು ಹ ೇಿ ಗಳಜನ ್ು೦ಿಗ ಹ ೇಿಿದ ಹಳಗ . ಊರು ಹ ೇಗು ಅನುನತ ು. 267. ಿೇ ಮಡಗಳುಾ೦್ ಇರು. 272. ಹಳಾ ್ು೦ಿಿ. 277. 280. ನ ್ ಸಮ ಮಳಿದ ಹಳಗ . 275.

ಸ ನ ನಿಂದ ಸ ನ ನಗ  English: from nothing to nothing  ಅಥಗ: [ಬೌದಿ ಧಮಗದ ಪಾಕಳರ. ಆಿ ್ಪೆ ಬ ೇಡ ಓಿ ಿಕಕ ಬ ೇಡ. ಹಳಡುತಳು ಹಳಡುತಳು ರಳಗ. ಆಡುತಳು ಆಡುತಳು ಭಳಷ . 289. 282.com 281.] 284. 292. 16 | P a g e . ಮ ೆಿಂದ ಮ ೆಗ  English: from mud to the mud  ಅಥಗ: ಭ ತಳಿಯ ಮಿ್ಿಲ ಹುಟಟದ ನಳವ ್ಲರ ಕಡ ಗ ಭ ತಳಿಯ ಮಿಿಗ ಸ ೇರುತ ುೇವ . 286. 285.] ್ ನಾದಂದ ಹುಟಟದ ಎ್ಲವೂ ಕಡ ಗ ್ ನಾದಿಲ ಿಿೇನಗ ಳುಾ್ುವ . 291. ಅಂದು ಬಳ ಅಂದ ಾ ಿಂದು ಬಂದ. 283. [ಿಂದ ಧಮಗದ ಪಾಕಳರ. 288. ಅಟಟಿಕದ ೇಳಿನನ ಬ ಟಟಿಕದ ೇಳು ಹ ಚುಿ. ಆಡ ೇದು ಮಿ ಉಂಬ ೇದು ಮೈಿಗ . ಅಳವುದ ೇ ಕಳಯ ಉಳವುದ ೇ ಿೇ ಗ. ಪರಮಳ್ೆನಿಲ ಹುಟಟದ ಎ್ಲವೂ ಕಡ ಗ ಪರಮಳ್ೆನಿಲ ಐಕಾಗ ಳುಾ್ುವ . ಆಳು ಮೇಲ ಆಳು ಿದುು ದ ೇಣು ಬಿದಳಯುು. ಅಡಿಯ ದ ್ ೆ ಪರದ ೇಿಯ ್ಲ . 290. 287.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಗಳಳಗ ಗುದು ಮೈ ನ ೇಿಿಕ ೦ದ ಹಳಗ . ಅಂಕ ಇ್ಲದ ಚ್ುರ . ್ಗಳಮು ಇ್ಲದ ಕುದುರ .

ಸಂಪ ುಗ ಮರವು. ಡ ಂಬಿಗ ತಳಾಗ ಹಳಿದ ಹಳಗ . ಆದ ಾ ಒಂದು ಅಿಕ ಮರ. ಆಸ ಗ ಕ ನ ಿ್ಲ. ಸ ಟಟ ಕಟಟದ ುೇ ಪ್ಟಣ. 298.com 293. 296. ಅಗಸನ ಬಿವಳರವ ್ಲ ಹ ರರ ಬಟ ಟ ಮೇಲ 308. ಅಜಿ ಸಳಿದ ಮಗ ಬ ್ಿಕ ಕ ಬಳರದು. 306. ಆನ ಯಂಥದ ಮುಗಗಿಸುದ . 310. ಆಕಳು ಕ್ಳೆದ ಾ ಹಳ್ು ಕ್ ೆೇನು. ಹ ೇಿ ನನನ ಜೇವ ಹ ಂಗಸಳಗಬಳರದ ೇ. 305. ಆಗ ೇ ಪೂಜ ಆಗು ುರಿ ಊದ ೇ ್ಂಖ ಊದ ಿಡುವ. ಆ್ಿ-ಮುಂಡ ೇದಕ ಕ ಎರಡು ಖಚುಗ. 302. ಹ ೇದ ಾ ಒಂದು ಗ ೇ್ಿಕ . ಆರು ಯ್ನ ್ನನದು. 309. 300. ಲ ೇಿ-ಮುಂಡ ೇದಕ ಕ ಮ ರು ಖಚುಗ. ಆಚಳಯಗಿಗ ಮಂ್ಾಿಕಂ್ ಉಗುಳು ಜಳಿು. ಅಬದಿಕ ಕ ಅಪೆ್ ಯೇ ಅಂದ ಾ ಬಳಿಗ ಬಂದಷುಟ. ಆನ ಮಟಟದ ುೇ ಸಂದು. 304. 294. ಏಳನ ೇದು ದ ೇವಿಚ . ಆಪ ುಗ ಹರಕ .GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail.ೆ 303. 17 | P a g e . 301. 307. ಆಗರಕ ಕ ಹ ೇಿ ನನನ ಗಂಡ ಗ ಬ ್ಂದ. ಆಸ ಹ ಿಿ್ು ಆಯಸುು ಕಿೆ ಆಿ್ು. ಆಷಳಡದ ಗಳಳ ಿೇಿ ಿೇಿ ಬಿವಳಗ. ಅ್ಿ! ಮದುವ ಅಂದ ಾ ನನಗ ೇ ಅಂದ. 295. ಅಗಸರ ಕತ ು ಕ ಂಡು ಹ ೇಿ. 299. 297.

.

ಅಪೆಂತ ೇಿಗ ಇಪೆತ ುಂದು ಕಳಿಲ .GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 317. ಅಮೆನ ಮನಸುು ಬ ್ಲದ ಹಳಗ . ದುಡುಿ ಕ ್ುಟ ಸಳಕು ಅಿನಸ ೇಕಳಗ್ಲ. 320. ಅತ ು ಮನ ೇ್ ಸೈ ಅಿನಿಕ ್ಳು್ . 322. 313. ಮಗಳ ಮನಸುು ಕಿಲನ ಹಳಗ . ಅಕಕ ಬರಬ ೇಕು ಅಿಕ ಮುಿೇಬಳರದು. 316. 319. ಅನಳಾಯದಂದ ಗಳಿದುು ಅಸಡಳಿ್ಳಿ ಹ ೇಯುು. 326. ಅಕಕರ ಯ ಅಕಕ ಬಂದಳಗ ೇ ಸಕಕರ ಯ್ಲ ಕಿ ಆಯುು. ಮಗಳಗ ಗಂಡನ ಿಂತ . ಅಕಕನ ಿನನವಳದ ಾ ಅಕಕಸಳಿ ಟ ್ ಯದ (=ಕದಯದ ) ಿಡ. ನ ಂ್ರ ಮೇಗಳ ಬಯಕ . 323. 312.com 311. 327. ಅಿಕ ಸಿ್ಳಗ ಬಳರದು ಅಕಕನ ಮಕಕಳು ಬಡವಳಗ ಬಳರದು. ಅಕಕನ ಹಗ ಬಳವನ ನಂ್ು. 18 | P a g e . ಅ್ೆ ಿದ ಾ ಬ್ು ಗವಗ. ಅನನ ಇಿಕ ಸಳಕು ಅಿನಸ ಬಹುದು. ಅಜಿಗ ಅಿವ ಯ ಿಂತ . ಅಕಕ ಸ್ುರ ಅಮಳಸ ಿ್ಲದು. 318. 314. 325. 321. ಅಕಕ ನನನವ್ಳದ ಾ ಬಳವ ನನನವನ ೇನು. ಅಿಕಯ ಮೇಗಳ ಆಸ . ೊಮೆಗಳಗ ಕಜಳಿಯದ ಿಂತ . 324. ಅ್ೆರ ಸಂಗ ಅಿಮಳನ ಭಂಗ. 315. ಅಕಕರ ಿದುಿಲ ದುಃಖವುಂ್ು. ಅಪೆನ ಮನ ೇಿ ಸ ೈ ಅಿನಿಕ ಂಡ ೇಳು. ಅಣೆ ಸ್ುರ ಹು ೆಮ ಿ್ಲದು.

332. ಅರ ್ಳಿನವರ ಅಬಬರ ಬಹಳ. ಅರಮನ ಯ ಮುಂದರಬ ೇಡ.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 19 | P a g e . 340. 346. ಿಿಯ ಉನು ಬಾಹೆನ ಿಕ ೆ ಬ ದದನನ . 341. ಅ ಆಸ ಗ ಗ ೇಡು. ಬಳಯಿಲ ಬಸಪೆ ಹ ಟ ಟಯಿಲ ಿಷಪೆ. 342. ಅತ ು ಒಡ ದ ್ಳತ ಾಗ ಬ ಲ ಇ್ಲ. 330. 331. 345. ಅರಿನಂತ ತಳಿ. ಬಂದದ ುಲಳಲ ಬರಿ ಗ ೇಿಂದನ ದಯಯಂದರಿ. ಮೈ ತ ವ್ು ೇಿಿಕ ್ ಾೇಕ ಒಡಂಬಿಕ ಬ ೇಕು. 336. 344. ಬ ್ಲಿರುವುದ ್ಲ ಹಳ್್ಲ. ಬಳ್ ತ ವ್ು ೇಿಿಕ ್ ಾೇಕ ಎಲ ಅಿಕ ಬ ೇಕು. 337. ಅಯಾೇ ಅಂದವಿಗ ಆರು ಂಗಳು ಆಯಸುು ಕಿೆ. 334. ಕುದರ ಯ ಿಂದರಬ ೇಡ.ಾ 343. ಪರದಳಿ ಹ ಸು ಕುಿದ. ಅ ಸ ನೇಹ ಗ ಕ ೇಡು. 333. ಿೇದೇ ಕ ಸು ಬ ಳೇ್ು ಕ ೇ್ ೇ ಕ ಸು ಕ ಳೇ್ು. ಅರಸನ ಕುದರ ಲಳಯದಲ ಲ ಮು್ಳೆಿ್ು. 338. ಅ ಗಗ (=ಿಾೇ ಗ ) ಬ್ ತ ್ುಟ ಕ ೈ ಕ ಡಿದರ ಹ ೇದೇತ . 329. ಮರದಂತ ಮಕಕಳು. ಅಿಯದ ಮಳಿದ ್ಳಪ ಅಿ್ಂದು ಪಿಹಳರ. ಬ ೇಿನ ಎದುು ಹ ್ ಮೇಿ್ಂತ .com 328. ಅರಸು ಆದೇಕ (=ಆದಳಯ) ಂದ. 335. ಅವರವರ ್ಲ ಗ ಅವರವರದ ೇ ಕ ೈ. 339.

.

356. ಿಮೆಿದಳುಗ ಹಮುೆ. ದಿಲೇ ದ ೇವರ ಹ ಟ ಟ ಹ ರ ದ ಹಳಗ . 354. ಬಂದಳ ಪುಟಳಟ. 349. 362. 348. 351. ಹ ೇದ ಬದುಿಗ ಹನ ನರಡು ದ ೇವರು. 358. 363.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಬಯಕ ಗ ಬಡವಿ್ಲ. ಚಮಗ ಸುಕಳಕದ ಾ ಮುಪುೆ. ಹ ೇದ ಾ ಒಂದು ಕ್ುಲ. ಡಬುಬ (=ದುಡುಿ) ನನನ ಹ ಂಡಾನನ ಕ ೇಳು. ನನಗ ಒಂದರಿ ನಮೆಪೆಿಗ ಒಂದರಿ. ಹ ೇದಳ ಪುಟಳಟ. 359.com 347. ಡಂಬು (=ಬ ಟಳಟಕ ) ನನನ ಕ ೇಳು. ದುಿಿಗ ದುಡುಿ ಗಂ್ು ಹಳಿದ ಾೇ? ಬ ಿನಗ ಹ ಟ ಟ ಅಂ್ು ಹಳಿದ ಾೇ? 357. 353. ಹ್ ಮನ ಗ ಹ ಗಗಣ ಸ ೇಿಕ ಂಡಂಗ . 20 | P a g e . ಹ ೇಳಕ ಮಳ್ು ಕ ೇಳ ಹ ಂಡಾನನ ಿ್ಟ. ಹ ೇ್ ದು ವ ೇದ ಹಳಕ ದು ಗಳಳ. 355. 352. 360. ದಳಯವಳಿ(=ದಳನವಳಿ) ಿಿಕದರ . ಕಮಗ ಮುಕಳಕದ ಾ ಮುಿು. ಬಂದ ಾ ಒಂದು ಹಣುೆ. ಭಂಿ ದ ೇವಿಗ ಹ ಂಡಗುಡುಕ ಪೂ್ಿ. ಪು್ಟನ ಕಳಿಗ ಿೇಿ್ಲ. ಡಳವರ (=ಿೇರಿಕ ) ಹ ುದಳಗ ದ ೇವರ ್ಳಾನ. 361. 350. ಹಳಾೇ ದ ೇವರ ್ಲ ಒಡ ದು. ಬಳಯಿಲ ಬ ್ಲ ಕರುಳು ಕ್ುಿ. ಬ ಳಾಯಾ ಕಳಕಳ ಅಿವಯಾ ಮ ಕ. ಿಮುೆ ್ಿೆದಳಗ ದಮುೆ.

378. ಹಳಿದಳುಗ ಹಬಬ ಮಳಡು ಹಿಲದಳುಗ ಕಡಲ ನುನ. 370. ಹಳ್ಪೆ ಅಂ್ ಹ ಸಿದುರ ಮಜಿಗ ಗ ಗ ಇ್ಲ. ಆಗ ೇದು ಹ ೇಗ ೇದು ದ ೇವಿಚ ೆ. ಹಳಿ್ಲ ಬ್ಟಿ್ಲ ಗು್ು್ ಅಂದ. 374. ನ ಕೆ್ . ಹಳ್ು ಮಳಿದುು ಹಳಿಗ ಿೇರು ಮಳಿದುು ಿೇಿಗ . 375. 380. ಹಳಕೆ್ . 369. 376. ಹಣ ಎರವ್ು ್ಂದು ಮಣ ಉರುವ್ು ಕ ಂಡ. ಹಣ ಅಂದ ಾ ಹ ಣವೂ ಬಳಿ ಿಡುದ . 372. 366. 367. 368. ್ಳಕೆ್ . ಹಂದ ್ನನ ಚಂದಕ ಕ ವ ಂದಳವನ ಆಡ ಕಣುು. 371. 381. ಬ ಂಗಳ ಿಗ ಬಂದ ೇನ ೇ ಬಹದ ುರ. 373. ಹಣ ಇ್ಲದವ ಹ ಣಿಕಂ್ ಕಡ . 365. 379. ಹಳರುವರ ಕ ೇಿೇಿ ಹಬಬ ಆದ ಾ ಮ ಳನಳಿಗ ೇನು ಓಡಳ್. ಹಣುೆ ಂದ ೇನು ನುಣುಿ ಕ ಂಡ ಿ್ ೆ ಂದ ೇನು ಿಗಳಹಕ ಂಡ. ಹಳಳ ಿಗ ಉಳದ ೇನ ೇ ಗೌಡ.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಹಣ ಇದ ುೇಿಗ ಏನ ್ಲ.com 364. ಗುಣ ಇದ ುೇಿಗ ಏಿ್ಲ. ಹಳಗ್ ಕಳಿಗ ಬ ೇಿನ ಕಳಿ ಸಳಿ. 377. 21 | P a g e . ಹಳಳ ಿಗ ಉಳದವನ ೇ ಗೌಡ. ಹಣ ಇಲ ುೇರು ಎದ ು ಿದುಂಗ . ಗುಣ ಇಲ ುೇರು ಇದ ು ಇ್ುಂಗ . ಹ್ ೆಲ ಉದುರುವಳಗ ಿಗುರ ಲ ನಗು ್ುು. ಹಳಕ ೇದು ಿತ ುೇದು ನಿನಚ ೆ.

ಗ ೇದ ್್ನಳಗಿ. ಹ್ುರ ಟಟಗ ಹನ ನಂದು ಜಳತ ಾಯಟಟಗ ಗ ೇಿಂದು.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail.com 382. 385. ಒಕಕಿಗನ ಮನ ಇಂಬ. ಬಂದ ಿೇಗರು ಉಂಡು ಹ ೇಗಿ. ಹ್ುಲಿದು ಮುದುಿ ಎಿಲ ಿದುರ ೇನು. 395. ಹಗ ಮಳ್ು ಆ್ುಕ ಂಡ. 397. ಹರ ಯಕ ಕ ಬಂದಳಗ ಹಂದನ ಚಂದ. 394. 388. ಹ್ವು ದ ೇವರ ಮಳಿ ಹಳರುವಯಾ ಕ ್ಟ. 384. ಹ್ುು ್ನಕ ಕ ಿದು ನಳಾಯ ಬ ೇಗ ಸಳಯಿ್ಲ. ಹಗ ಯೇನ ಕ ಲಳಲಕ ಹಗಲ ೇನು ಇರು್ ೇನು. ಹಿದ ಹ ಟ ಟ ತ ೇಿಿದರ ಮಸ ದ ಕ ು ತ ೇಿಿದರು. 383. 393. ್ುಟ ಿಚಿದ ಕ ್ುಕ ಂಡ. 386. 22 | P a g e . ಹರುವಯಾನ ಎಲ ಇಂಬ. ಹಿದು ಹ್ಿನ ಹಣುೆ ನುನ ಉಂಡು ಮಳಿನ ಹಣುೆ ನುನ. ಹಗಗ ನ ನೇ ಹನುಮಂ್ ರಳಯಿಗ ಜಳವಳದ ಶಳಿಗ ಎಷುಟ ಕ ಟಟೇಯ. 389. ಹಿದದ ುೇ ಹಳಾ ಿಂ ದ ುೇ ೇಥಗ. 392. ಹಗಗ ಹಿಯಿ್ಲ ಕ ೇ್ು ಮುಿಯಿ್ಲ. 398. 390. ಹರ ಬಿದರ ಮದುವ ೊರ ಬಿದರ ಮದುವ . ಹಬಬ ಹಸನಳಗಿ. 399. ಹಗ್ು ಅರಸನ ಕಳ್ ಇರುಳು ದ ವವದ ಕಳ್. 391. ಹದ ಬಂದಳಗ ಅರಗಬ ೇಕು ಬ ದ ಬಂದಳಗ ಿ್ುಬ ೇಕು. 396. ಹಳವೂ ಸಳಯಿ್ಲ ಕ ೇ್ು ಮುಿೇಿ್ಲ. 387.

.

ಲ 416. ಿ್ುಟ ಹಳಿ್ುು ನಳಯ ಹಿದ್ುು. ಹ ್ುವಿಗ ಅಂಬಿ ಿಡದದುರ . ಹ್ುು ಮಕಕಳ ತಳ್ಳದರ ಸ್ು ಮಗನನ ಮರ ಯದ್ಲ. ಹ ್ುವರು ಹ ಸಿಕಕ ಬ ೇಕು.ಿ 404. 412. 411. ಹ್ುು ಕ್ುಟವಿಲ ಒಂದು ಮು್ುು ಕ್ುಟ.com 400. ಹ ಣು ಮಕಕಳು ಇದು ಮನ ಕನನಿಯಂಗ . 23 | P a g e . ಇ್ಲಪೆನ ಮನ ೇಿ ಇ್ಲಪೆ. ಹ ಿಿಂದ ನಳರು ಸವಗಗ ಸ ೇಿ್ು. 413. 415. 407. ಹ ಡಳಿ್ಳದ ಾ ದ ಡಳಿಳು ಮೇ್ು. ಹ ಣುೆ ಚಂದ ಕಣುೆ ಕು್ುಿ ಅಂದಂಗ . 406. ಹೌದಪೆನ ಮನ ೇಿ ಹೌದಪೆ. ಿ್ಿ್ಲದ ಗಂಡ ಿಂದದುರ ೇನು ಮುಂದದುರ ೇನು. 401. 414. ಹ ್ು ಅಮೆನನ ನ ನೇಳು ಅತ ುಯಮೆನನ ಿಟಳಟಳ. 403. ಹ ಂಡಾನನ ಸಸಳರ (=ತಳತಳುರ) ಮಳಿದ ಾ ಸಂಸಳರ ಿಸಳುರವಳಗುದ . 410.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಎಸಿಗ ಅಿಕ ಇ್ಲ. 408. ಹ್ುು ಂಗಂಳ ಪು್ಟ ಹಟ ಟಲಳಲ ಹ ಜ . ಹಂಬ್ ಿಡದದುರ ಸಳಕು. 417. ಿಿದ ಕ ್ಸ ಕ ೈ ಹ್ು್. ಹ ಿಗ ಬ ೇನ ಕ ್ ಗಂಟ ಗಂ್. 418. 402. 405. ಹ ಸಿಗ ಹ ನನ ಹ ಗಗಡ . ಿಿಯಕಕನ ಚಳಳ ಮನ ಮಕಕಳಗ ್ಲ.ಲ ಂದ ಅನನ ಮೈ ಹ್ು್. ಬಂಜ ಬ ೇನ ಬದುಿನ ಗಂ್. ಹ ಂಡಾ ಅವಳಂ್ರ ್ಿಲಳರದ ಗಂಡ ದ ೇಶಳಂ್ರ ಹ ೇದ. 409.

429. 24 | P a g e . ಹ ಟ ಟ ್ುಂಿದ ಮೇಲ ಹುಿಗ ಮುಳುಾ ಮುಳುಾ. ಹ ಟ ಟಗ ಿಟಟ್ಲದದುರ ್ುಟಟಗ ಮಿಲಗ ಹ ವು. 422. ಹ ಟ ಟ ಉಿದು ಕ ್ ಾೇದು ಒಂದ ೇಯ. ಹುಟಟದಳಗ ಬಂದದುು ಹ ತಳಗ ಹ ೇದೇತ ೇನು. ಅಮಳಸ ಬರುವನಕ ಹು ೆಮ ಿ್ಲದು. ನ ನೇದು ಮಿ ಕ ಂಡ. ಿ್ು್ ಿಡ ಮದು್ಲ ಹ್ುರ ಮಳ್ು ರುಿಯ್ಲ. ಹ ಟ ಟ ಇಿದು ಕ ್ ಾೇದು ಒಂದ ೇಯ.com 419. 426.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 421. 430. ಹುಬ ಬ ಮ್ ೇಿ ಿ ುದರ ಹು್ ಲ ಇ್ಲ ಕಳಳ ಇ್ಲ. 425. ಹು್ು ಬಿದರ ಹಳವು ಸಳಯುವುದ ೇ. ಹ ಟ ಟಿ್ಲದ ೇಿಗ ಿಡುಕಳ್. 432. 424. ಓಿ ಹ ೇಗ ಳು ೊಸಿಗ ಹ ಪುೆ ಹಳಕಳುಳ. 434. ಹುಣಸ ಮರ ಮು್ಳೆದರ ಹುಳ ಮುಪೆ್ಲ. 433. ಓದ ೇದು ಕಳಿ ಖಂಡ. ಹ ಟಟ ್ುಂಿದ ೇಿಗ ಹುಡುಗಳ್. 428. 435. ಹುಟಟದ ಮನ ಹ ೇಳಹು ೆಮ ಕ ್ಟ ಮನ ಿವರಳ ಾ. ಹ ್ ಗ ಸುಿದರ ಅ್ ದು ಸುಿ. 431. 427. ಹ ರ ಹ ್ುುಕ ಂಡು ಗಾಹಗ ಕ ೇಳುಂದ . 420. 423. ಹು ೆಮ ಬರುವನಕ ಅಮಳಸ ಿ್ಲದು. ಹು್ುಟ ಗುಣ ಸು್ಟರ ಹ ಗ ದ್ಲ. ಹುಳಾಕಳಳ ನ ನ ಮುಕಕ ಒಬಬಟಟನ ಹ ರ್ ಣ ಕ ೇಳದಂಗ .

.

ರಳವಣನ ಹ ಟ ಟಗ ಅರ ಕಳಿನ ಮಜಿಗ . ರಳಮ ಅನ ನೇ ಕಳ್ದಿಲ ರಳವಣ ಬುದಿ. 451.com 436. 450. 454. ಒಕಕಣೆರ ನಳಿಗ ಹ ೇದ ಾ ಒಂದು ಕಣುೆ ಮುಿಿ ನಡ ಯಬ ೇಕು. ರಳ್ ಇರ ೇ್ನಕ ರಳ ಭ ೇಗ. ಪಾದಿ್ ಹಳಿದರ ಪಾಯೇ್ನಿ್ಲ. 440. ರಳಮ್ವರಕ ಕ ಹ ೇದ ಾ ್ಿೇ್ವರನ ಕಳ್ ್ಪೆಿ್ಲ. ರಟ ಟ ಮುಿದು ರ ಟಟ ನುನ ಕಟ ಟ ಹಳಿ ಅನನ ಉಣುೆ. 25 | P a g e . 439. ಒ್ಲದ ಗಂಡಗ ಬ ್ ೆೇಿ ಕ್ುಲ.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ರ ಂಿಗ ಏ್ು ಿದ ಾ ೊಂಿಗ ಮುಲಳಮು ಹಿಿದರು. ರಳಿ ಇದ ಾ ರಳಗ ರಳಿ ಇಿುದ ಾ ರ ೇಗ. 452. 445. 444. 453. ್ಳಿ ಸಮುದಾ ಹ ಕ ಾ ೊಣಕಳ್ುದು ಿೇರು. 442. ಿರೇ ರ ಪವ ೇ ರ ಪ. ್ಳಪ ಅಂದ ಾ ಕಮಗ ಬ್ಗದ . 441. ರಳ ಾ ಕಂಡ ಬಳಿೇಿ ಹಗ್ು ಿದುಂಗ . ರಳಿಕ್ುಲ ರುಗುವಳಗ ರಳ್ಾವ ಲಳಲ ನ ಂ್ರು. ಸಳಿರ ಸುಳುಾ ಹ ೇಳ ಒಂದು ಮಡುವ ಮಳಡು. 447. ರಳಗ ನ ನ ್ಳದಳಗ ತಳಳ ಮರ ್ು ಹ ೇಿ್ಂತ . ಒಂಡಂಬಿಕ ಇಂದ ಆಗದು ದಡಂಬಿಕ ಇಂದ ಆದೇತ ೇ. 446. 449. ್ ಂಗಳರವ ೇ ರಸ. 448. ದಿ್ ಹಳಿದರ ೇಯ ೇಥಗ ಿಗ ೇದು. 438. ರಸ ಬ ್ ದು ಕಸ ನನಬ ೇಡ. 437. 443. ಹಸ ಕಟಟ ೊಸಿಗ ಪರದಳಡಬ ೇಡ.

ಸಂಸಳಿ ಸಳವಳಸ ಮಳಿ ಸನಳಾಿ ಕ ್ಟ. ಸಳಿರ ವಷಗ ಸಳಮು ಮಳಿ ಸಳಯೇ ಮುದುಿ ಸ ಂ್ ಮುಿದ. 26 | P a g e . ಸಡಗರದಿಲ ಮದುವ ಮಳಿ ಈ ಹ ಣುೆ ್ಳರು ಅಂದಳಂತ ಅತ . ಸಳಿರ ಸ್ ಗ ೇಿಂದ ಅಂದರು. 461. 471. ಸಂತ ಕಟ ಟೇಕು ೊದಲ ೇ ಸ ೇಿದರು ಗಂ್ು ಕಳಾರು. 462. ಸಳಯೇ ್ನಕ ್ಿ ಕಳ್ ಆದ ಾ ಬಳ್ ೇದು ್ಳವಳಗ. 468. 467. ಒಬಬ ದಳಸಯಾಿಗ ಿಷ ಿೇಡಿ್ಲ.com 455. ಸಂದೇಿ ಸಮಳರಳಧನ ಮಳಡುಂಗ . 456. ಸಳ್ ಅಂದ ಾ ್ ್. 458.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಸಳ್ಗಳರನ ಮನ ಗ ಸವುದ ಹ ್ುರ ಮೇ್ಣ ಬಿಿಗ ಸಮವಳಿ್ು.ು 457. 472. ಕಳ್ ಅಂದ ಾ ಯಮ. ಸಂತ ೇಿ ಮಂ್ಾ ಹ ೇಳದಂಗ . 466. ಸಳಿರ ಕ ್ಟರ ಸವ ಮನ ಬ ೇಡ. ಸಂತ ಸ ೇರ ೇಕ ೊದ್ು ಗಂ್ು ಕಳಾರು ಸ ೇಿದರು. 470. 460. 469. ಸಳಿುಿ ಸಳಿುಿ ಅಂ್ ಸಳಿರ ಕ ೇಳ ಂದನಂತ . 464. ಸಳಯೇ ಮುಂದ ಸಕಕರ ್ುಪೆ ಿಿದರಂತ . ಸಳದ ುಗ ಎರಡು ಹ ೇರು (ಹ ರ ). 465. 463. 459. ಸಳ್ಗಳರ ಸುಮೆಿದುರ ಸಳಿದಳರ ಸುಮೆಿರ. ಸ ಜಯಷುಟ ಬಳಿ ಗುಡಳಣದಷುಟ ಹ ಟ ಟ. ಸಳಿರ ಕುದರ ಸರದಳರ ಮನ ೇ ಹ ುಗ ಿಂಜಳರ.

.

479. 491. ಸಮಯಕಳಕದ ಹು್ುಲ ಕಿಿ ಸಹಸಾ ಹ ನುನ. ್ುಪೆತ ಗ ನ ನೇರ ರಂಪ ನ ೇಡು. ಿವಳ ಅಿಯದ ಸಳವು ಇ್ಲ ಮನಳ ಅಿಯದ ್ಳಪ ಇ್ಲ. 485.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 480. ಸಮುದಾದ ನ ಂ್ಸುನ ಉಿೆಗ ಬಡ್ನ. ಸ್ುವಿಗ ಸಂಗಿ್ಲ ಕ ್ಟವಿಗ ನ ಂ್ಿ್ಲ.com 473. 478. ತ ೇದು ಇಿಕದ ೇಳಿಂ್ ಸಳದು ಇಿಕದ ೇಳು ಹ ಚುಿ. 486. ಸತ ುೇರ ಮಕಕಳು ಇದ ುೇರ ಕಳ್ುಿೇಿ. 489. ಸಮಯಕ ಕ ಬಳರದ ಬುದಿ ಸಳಿರ ಇದುರ ್ದಿ. 475. ಸ್ು ಮೇಿನ ಸ ರ್ ಗಿಕಂ್ ಇದು ನರಲ ೇಕ ವಳಿ. 488. 483. 482. ಶ ಟಟ ಸುಂಗಳರ ಆಗ ೇದರ ಳಗ ಪ್ಟಣ ಹಳ್ಳಯುು. ಸಮಯಿಕ್ಲದ ನ ರವು ಸಳಿರ ಇದುರ ಎರವು (ಅನಾ). 481. 484. 476. 27 | P a g e . 474. ಸವ ಸಣೆವಳ್ಲ ದಳ್ಳದ ಿಕಕವನ್ಲ. ಸ ಪುೆಸ ದ ನ ನೇರ ಒಪೆ ನ ೇಡು. ಿೇ್ವಂ್ರ ಓ ೇಿ ಕ ೇಳ ಮಳಯ ಆದವಂತ . ಸ ಟಟ ಸಳ್ ಸ್ು ಮೇಲ ಳೇ್ು. ಸುಂಕದ ೇನ ಹ್ಾ ಸುಖದುಃಖ ಹ ೇಳಕ ಂಡ ಹಳಗ . 490. ಸ ಿಕದುು ಉಕುದ ಉಿಕದುು ಒಲ ಗ ಹಳರ್ ್ದ . ಸುಳುಾ ದ ೇವಿಗ ಕಳಾ ಪೂಜಳಿ. ಸಮಯಕಳಕದವನ ನ ಂ್ ಕ ್ಸಕಳಕದವನ ಬಂ್. 477. ಿವರಳ ಾ ಮನ ಗ ಏಕಳದಿ ಬಂದಂಗ . 487.

ತಳಳಲಳರದ ಗ ೇಳು. 495. 501. ಉಂಬಳಗ ಉಡುವಳಗ ಊರ ್ಲ ನ ಂ್ರು. ಪರ ರಿಲ ಮಂಗ. ಊರ ಬಳಿಗ ಿೇಳಬಳರದು. ಊಿಗಳಗದ ಗೌಡ. ತಳಳ ್ಿೆದ ಬಳಳು. ಉಿೆಿಕದವರನುನ ಮುಿೆನ ್ನಕ ನ ನ . ಉಡ ೇಕ ಇ್ಲದವ ಮೈಿಗ ಗ ಹ ೇಸ. 506. 499. ಉಿದರ ್ುಪೆ ಕ ಡು್ುದ . 508. ಕ ಂಡದುು ಕ ್ ಆಗಿ್ಲ. ಕು್ುು ಜೇವ ಕ ಿಿ್ು. 498. 510. ್ ್ು ಗ್ುಲ ೇಿ ತಳ್ನ ಮದುವ . ಉಂಬ ೇಕ ಉಡ ೇಕ ಅಣೆಪೆ ಕ ್ಸಕಕಷ ಟೇ ಇ್ಲಪೆ. ತ ೇಿ ತ ೇಿ ಿೇಿ ಿದು. 28 | P a g e . 497. ನುಂಿದರ ಗಂ್್ು ಕ ಡು್ುದ . 504. ಉಂಡದುು ಊ್ ಆಗಿ್ಲ. 500.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 493. ಉಿಯೇ ಬ ಂಿೇಿ ಎ್ ೆ ಹ ಿದ ಹಳಗ . ್ನ ನರಿಲ ರಂಗ. ಉಂಬ ೇಕ ಇ್ಲದವ ಎಂ್ಿಗ ಹ ೇಸ. ್ು್ುು ್ ಕ ಕ ಿಿ್ು. 496. 505. ಮೇಲ ರಗುವ ಿಡುಗ. 509. ಊರು ಬಳಿಗ ಿದುರ . ಉಂಡ ಮನ ್ಂತ ಎ ಸಬಳರದು. ಊರು ದ ರಳಿ್ು ಕಳಡು ಹ್ುರಳಿ್ು. ತಳಮಾದ ನಳಣಾ ತಳಿ ಮಕಕಳನನ ಕ ಿಸುು. 503. 494. 507. 502.com 492. ಊರ ್ಲ ಸ ರ ಆದ ಮೇಲ ಬಳಿ್ ಮುಿಿದರು. ಉದ ಾೇಗವ ೇ ಗಂಡಿಗ ್ಷಣ.

.

ಯೇಗಾತ ಅಿಯದ ದ ರ ರ ೇಗ ಅಿಯದ ವ ೈದಾ ಒಂದ ೇ. 514. ಮ ಿಮ ಿ ಮ ಿನ ಕ ಳಗ ಹಳಿದುಲ. 519. 518. ಯಸಗಳ ಗ ದ ೇಸ ಕ ಡ ಹ ುಗ . ್ಳವ ಕಳ್ ್ಿೆದರ ಸಳವು ಕಳ್ ್ಪೆದು. ಯುದಿ ಕಳ್ದಿಲ ್ಸಳರಭಳಾಸ ಮುದ ು ಉ್ಳು ಮಜಿಗ ಓಡಳ್. 524. ಕುಂಬಳರನ ಮಗಳು ಲಳಭ ಬಂದ ಹ ರ್ು ಮಿಕ ಒಡ ಯುವುದ್ಲ. 512. 528. 525. 513. ್ಳರ ಇ್ಲದ ಊಿಗ ಹ ೇಿ ಿೇರು ಮಜಿಗ ಬಯಿದಂತ . 517. ಉ್ುಮ ಹ ್ ಮಧಾಮ ವಳಾ್ಳರ ಕಿಷಠ ಚಳಕಿ.com 511. ಯೇಗ ಇದುಷ ಟೇ ಭ ೇಗ. 515. 526. 522. 520. ಕಳಗ ಗ ಯ್ಮಳನನ ಸಳಾನ ಕ ್ಟರ ಮನ ್ುಂಬಳ ಿಷಟ. ಯುಿುಯ ಮಳ್ು ಮಕಕಳಂದಳದರ ಳುಕ . ಭ ೇಿ ್ಂದದುು ಭ ೇಿಗ . 516. ್ಳರ ಇ್ಲದ ಮನ ಗ ನಳನು ಜ ೇಗಪೆ ಅಂದ. ವಳಾ್ಳರಕ ಕ ಿಿಷ ಬ ೇಸಳಯಕ ಕ ವರುಷ. 523. ಯೇಿ ್ಂದದುು ಯೇಿಗ . ಉ್ುಮನು ಎ್ು ಹ ೇದರ ್ುಭವ ೇ. ್ನನ ಕ ೆನ ಕಸ ಕಳಣುವುದ್ಲ. 29 | P a g e . ಯ್ಮಳಿ್ಲದ ಮನ ಮೇಟ ಇ್ಲದ ಕಣ ಎರಡ ಒಂದ .GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಇ್ರರ ಕ ೆನ ಕಸ ಕಳಣುವುದು. 521. ್ಳವ ಿಂತ ೇನ ಮಳಡದ ೇನ ಹ ಂಿು ಗಂಿದ ು ಮುಂಡ . ವ್ಗ ಡದ ಹಸಗ ಡ್ಲ. 527.

್ನನ ೊಸರನುನ ್ಳರ ಹುಳ ಅನುನವುದ್ಲ. ಹುಿಯ ಬಣೆವನುನ ಮಿಿ. ನನ್ು. ಅಿಕ ಕಳಿಯನುನ ಿೇ್ದ ಳಗ ಹಳಕಬಹುದು. ದಡಿಿಗ ಹಗ್ು ಕ್ ಯುವುದ್ಲ. 538.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 534. ಒ್ ಾಯವಿಗ ರಳ ಾ ಸಳ್ುವುದ್ಲ. ಲಳಭ ನ ೇಿ ಬಳ್ ಹಣುೆ ಂದಂತ . 539. ಮರ ಆದ ನಂ್ರ ಹಳಕಬಹುದ ೇ? 540. ಮುಳಾನುನ ಮುಳಾಿಂದಲ ೇ ತ ಗ ಯಬ ೇಕು. ತಳಿಯನುನ ಹ ಡ ಯಬಳರದು. ಬಳಯಲ ಲಳಲ ವ ೇದಳಂ್. ನ ರಳರು ರ ೇಿಗಳನುನ ಕ ಂದು ಒಬಬ ವ ೈದಾ ಆದಂತ . ಉಣೆ್ು ಇದುರ ್ಳವ್ ು ನ ಂ್ರು.com 529. ್ಿೇರಕ ಕ ಸುಖ. ನಿ ್ನನ ಕ ದ್ನುನ ಭಸೆ ಮಳಿಕ ಂಡಂತ . 533. ಹ್ುು ಮಕಕಳ ತಳಿ ದಳಿಯಿಲ ಿಿಕದುನುನ ಂದಂತ . ಹ ಟ ಟಗ ದುಃಖ. 532. ದಡಿ ಮನುಷಾ ನ ್ಕ ಕ ಭಳರ. ಮಳಡುವುದ ಲಳಲ ರಳದಳಿಂ್. 537. ಅ್ಿ ಅಗ ಯುವಿಲ ಮಣುೆ. 531. 541. ಿಿಧ ರ ೇಗಗಳಗ ಮದುವ . 535. 543. 30 | P a g e . ಅನನಕ ಕ ಖಳರ. ನಳನು ಅಗ ಯುವಿಲ ಕ್ುಲ. ಹ ಟ ಟ ಉಿಗ ಮದು್ಲ. ಗುಿಬಯ ಗ ಡನುನ ತ ಗ ಯಬಳರದು. 536. 530. 542.

557. ಮನ ಯಂಬ ಮರ ಮುಿಯಬಳರದು. 546. ಮನಸ ುಂಬ ಮಳಗಗ ಕ್ುಿಸಬಳರದು. ಸ್ಿನರ ಮಳ್ು ಿಿ.com 544. 548. ಹ ಿಿಗ ್ಳಗದರಿ ಆಸ . ರಳಮನ ಮಳ ಗ ಜಳಣನಳಗುವನ ೇ? 552. 556. 555. ್ಸರದಂದಳದ ಗಳಯ ಮಳಯು್ುದ . ಹಳಗ್ಕಳಿಗ ಬ ೇಿನಕಳಿ ಸಳಿ ಹ ೇಳದ ಹಳಗ . ಿೇನಳಗದ ರಣಹ ೇಿ. ಕಳಸು ಹ ೇಗಬಳರದು ಎಂದಂತ . 549. 547. 31 | P a g e . ಮ ್ುಾ ಬಂದ ಮೇಲ ವ ೈದಾ ಬಂದ. ಬುದಿ ಇದುವನಿಲ ್ಾದ . ದುಷಟರ ಸಂಗದ ನ ರಳು ಕ ಯಾದ ಿಡದು ಕ ರಳು. ನಳಿಯು ನಮೆನುನ ಕಿಿದರ ನಳಿಯನುನ ಕಚಿ್ು ನಿೆಂದ ಆಗುವುದ ೇ? 545. ನಳಿಗ ಿಂದಳದ ಗಳಯ ಮಳಯುವುದ್ಲ. ಹುಣಸ ಹುಳಯಂದು ಅಂಬಡ ಂದ ಹಳಗ . ಿನನಿಲ ಿೇ ಹುಡುಕು. 553. 551. ದು್ಗನರ ್ು್ುು ಕಿ. ರಳವಣನ ಮಳ ಗ ಮನಸ ೇ್ವ.ಿ ಿದ ು ಬಳರದವನಿಲ ಿದ ಾ. 554.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 550. ಿೇ ಗ ಪಡ ್ಳಾಣ ಿೇಿ. ಚಮಗ ಹ ೇದರ ಪರವಳಿ್ಲ. ಬ ್ಲ ಇದುಿಲ ನ ಣ ರುಗಳಿದಂತ . ಅಿಷಡವಗಗಗಳ ಹ ರ ಹಳಕು. ಉಗಮವಳಗದರಿ ಿಂಸ . 558.

.

.

564. ಮನಸುು ಇ್ಲದದುರ ಗಟಟ. 560. ಿನನದ್ಲ ಸವಗ ಆಿು. 562. 569. ಒಣ ಮಳ್ು ಒಣಿದ ಹು್ುಲ. ಅದು ಮಳಡುವುದ ೇ ಉಪಕಳರ? 572. ಮಳಿ ಉಣುೆ ಬ ೇಿದಷುಟ. ವಾಥ ಯಿಲ ಕಥ ಹುಡುಕು. ಬಡವರ ಕ ೆೇಿಗ ಕರು್ ಬಂದೇತ ಬ ್ ೆಗ ? 575. ಿೇರು ಸಮುದಾ ಸ ೇರುವುದು ನದಗಳಿ. 570. ಇಂದ ೇ ಎಂದವಿಗ ಿೇ್ಳಗದು ಬಳಳು. ಎ್ಲವೂ ಮ ರಳಬಟಟ. ಉಂಿದುು ಹ ಟ ಟಗಳಿ. ಮಳಿದುು ಬಟ ಟಗಳಿ. ದ ೈವ ಕಳಡುವುದು ಿಿಗಳಿ.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಒ್ ಾಯ ಮಳ್ು ಬ ಳಾಿನ ಹಳ್ು. ಹ ೇಗುವುದು ಮ ಿದ ಹ ್ುು. ್ಗಳದ ಮಳಡದ ೇ ಉಣುೆ ಿೇಿದಷುಟ. ಾ್ುಕಕ ಕ ಬಗಗದ ಮುನುನಗುಗ. 561. 568. 573. 571. 567. ಕಳಗ ಯ ಕ ೈಯಿಲ ಕ ್ಟರ ಕಳರಭಳರ. 574. 566. ್್ವದಿಲ ಸ್ವ ಹುಡುಕು. ಹ ಂಡ ಯ ಮಳ್ು ಆಗದರಿ ಕ ಯುುಕ ಳುಾವಂತ ಕ್ುು. 565. ಕ ೆಗ ಕಂಡದ ುಲಳಲ ನುಣೆಿರುವುದ್ಲ. ಹ್ ಿಿದವ ಸಳಮಳಾ್ನ್ಲ. ಇಿ ಿಕಕರ ಬ ಕುಕ ಆಗುವುದು ಹುಿ. 32 | P a g e . ಆ್ಳಗದವ ಅರಸನ್ಲ. ಿಶಳವಿ ಿೇನಳಗು.com 559. 563. ಒ್ ಾಯದ್ಲ ಗವಗ ಜಳಿು. ಸ್ುಗ ಕ ್ಟರ ಸಳಕ ಹ ಗಗಣವೂ ಸಹ ಏರುವುದು ಹ ಗಿಗ . ಹ ೇಗ ೇದ್ಲ ಆಿದ ಮಳ್ು. ನಳ್ ಎಂದವಿಗ ಹಳಳು.

592. 594. ಸಳವಥಗ ಉಳಿದವ ್ಳ್ಳ್ೆ. ಅರ ಗ ಡದ ಅಬಬರವ ೇ ಬಹಳ. ಇಂದನ ಸ ೇ್ು ನಳಳನ ಗ ್ುವು. ಓಿದವಿಗ ಓ ಕಳಣಿ್ಲ. 582. ಹುಟಟದ ಮಗು ್ರುವುದು ತ ್ಟಿಗ ನಗು. ಎಚಿರ ್ಿೆ ಮಳ್ನಳಡಬಳರದು. ಮಿ ಮಳಡುವ ೊದಲ ೇ ೊಟ ಟಗಳನುನ ಎ ಸಬ ೇಡ. 578. 585. ಗದ ು ಸು್ಟರ ಹಳ್ಳಗದು ಗಳದ . ಹಳಿದವಿಗ ಹಳದ ಕಳಣಿ್ಲ. ಿಡುಕು ಮಳ ಗ ಮಳಿಕ ಳಾದರು ಕ ಡುಕು. ಮ ೆಗ ಿೇರು ಹಳಿದರ ಕ ಸರು. 590. ಿನನಿಲರುವ ಮಳನ ಿನಗ ಕ ಡುವುದು ಬಹುಮಳನ. 577. 591. 583. 593. 587. ಬ ೇಸರಿರಬಳರದು. 588. ಹ ್ ಯುವುದ ಲಳಲ ಿನನವ್ಲ.com 576.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಮಳ್ ಮಳಿದ ೇನ ಮನ ಹಳಳು. ಒಬಬರ ಕ ಳು ಇನ ನಬಬರ ಕು್ುು. 33 | P a g e . ಒಳತಳಿ ಮುಿದದ ು್ಲವೂ ಒ್ ಾಯದ ೇ. 586. 580. 581. 589. ಎ್ಲ ಕ ಡುಿಗ ಮ ್ ಹ ಟ ಟಿಚುಿ. ಹುಚಿನಂತ ವ ಗಸಬಳರದು. ಸವಗಗದಿಲ ಸ ೇವ ಗ ೈಯುವುದಿಕಂ್ ನರಕದಿಲ ಆಳುವುದ ೇ ಲ ೇಸು. ಆಪ ುಗಳದವನ ೇ ಿ್ವಳದ ಗ ್ ಯ. ಅವಸರ ಮಳಡಬಳರದು. 579. ಹಳಿಗ ಹುಳ ಿಂಿದರ ೊಸರು. ಿಸಳವಥಗ ಗಳಿದವ ಪು್ಳಾ್ೆ. 584. ಬಿಗ ೈಯವರ ಬಿವಳರ ಬಹಳ.

ಕ ಇ್ಲದ ಮಳ್ು ಕಸ ಬ ್ ದ ತ ೇ್ಿದುಂತ . ಕರ ದುಣುೆವ ಕ ಚಿ್ನುನ ಕ ರ ದುಂಡ ಹಳಗ . 611.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ್ ೈಯಗಿದುವಿಗ ದ ೈವವೂ ಅನುಕ ್. 34 | P a g e . ಹಳರುವನ ತ ತಳುಗಬ ೇಡ ಗಳ ಗನ ಎತಳುಗಬ ೇಡ. 613. ಪಾಯ್ನಕ ಕ ಪರಮೇ್ವರನ ಸಹಳಯ ಮಳಡುವನು. 606. 605. 600. ಿಿ ಸಣೆದಳದರ ಕಳಡ ್ಲವನುನ ಸುಡು್ುದ . 596. 609. 601. ್ ೇಚಳ್ದಿಲ ಿದುವಿಗ ಿೇಕಲಳ್ವ ೇ ಗ . 598. ಮಕಕಳ ಬಳಿಗ ಹಣುೆ ಕ ್ುಟ ಮಣುೆ ಿಿಸು. ಿೇತಳಂಬರ ಉ್ಟರ ಕ ್ುಂಬಿ ಮಳರ ೇದು ್ಪೆಿ್ಲ. 610. ಉದುುದು ಮಳ ನವರ ೊಳಕ ೈ ೊಂಡ. 602. 597. 599. ಿಂತ ಮಳಿದರ ಸಂತ ಸಳಿೇತ ? 607. 612.com 595. 603. ತಳಿ ಬ ೇಕು ಇ್ಲವ ೇ ಬಳಿ ಬ ೇಕು. ಉ್ುಮವಳದ ನಗು ನ ೇಸರನ ಮಗು. ನ ೇಿ ನಡ ದವಿಗ ಕ ೇಿ್ಲ. ಸದಳಚಳರ್ ಯ ಉದಳಹರ್ ಯೇ ಉ್ುಮವಳದ ಉಪದ ೇ್. ದುಿಿಿಂ್ ದ ಡಿ ಹ ಸರ ೇ ಉ್ುಮ. ಿೇಿಗ ೇಿಗ ಿೇರ ಉಿಿದರ ಕ ಿ ದಂಿ ಮಳಾಗ ಿಂ್ು ಕ ೇಕ ಹಳಿದಳು. ್ಳಾಮಳ ಕತ ಿಂದಲ ೇ ್ಳರಮಳಥಗ. ದುಡಿನುನ ಕಳದ್ುಟಕ ಳಾದವನು ಹಣವಂ್ನು ಹ ೇಗ ಆದಳನು? 608. 604.

.

615. ನ ್ಕ ಕ ಿ್ದ ಾ ಿೇಸ ಮ್ಳೆಿ್ಲ. ಅನನ ಹಳಿದ ಮನ ಗ ಕನನ ಹಕಬ ೇಡ. 618. ಒಗಗಟಟ್ಲದ ಊರಿಲ ಒಪೆ್ ು ಇರಬ ೇಡ. ಎಡಗಣುೆ ಹ ಡ ದರ ನಳಿಗ ್ುಭ. 624. 625. 631. ಒಕಕಣೆ ್ನಗ ಹ್ುು ಕಣುೆ ಅಂ ದನಂತ . ್ಳಿಗ ಬಂದದ ು ಪರಮಳನನ. ಕ್ುಕ್ ಕಣುೆ ಕುಿ ಮಳಾಲ . ಎ್ಲ ಮುಿದ ಮೇಲ ೇಥಗ್ಳತ ಾಗ ಹ ರ್ಂತ . ಮನಿದುರ ಮಳಗಗ. 629. ಮಳ್ು ಬ ಳಾ. 623. 620. ಕ ೆಗ ಮ ಿಗ ಮ ರು ಗಳವುದ. ಮಳ ಗ ಿಿಕದರ ಮ್ ಗ ಿಕಕಂತ . 627. 621. ್ಳವ ಹು್ುದಿಲ ್ಳವ ಹಳವು ಇರುತ ು. 626.ತಳಳಕ ಕ ್ಕಕಂತ ಕು ಯಬ ೇಕು. 35 | P a g e . ಮೌನ ಬಂಗಳರ. ಕ್ಹವ ೇ ಕ ೇಿಗ ಮ ್.com 614. 622. 628. ಮಳಿ ಕಣುೆ ಹ ೇಿ ಮಳಾಲ . 632. ಕಳಾನ ನಂಿದುಾ ಕುಳಾನ ನಂಬಬ ೇಡ. 617. 616. 619.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಮಂ್ಾಿಕಂ್ ಉಗು್ ೇ ಹ ಚುಿ. 630. 633. ಕಳ್ಕ ಕ ್ಕಕಂತ ನಿಯಬ ೇಕು. ನಳಿಗ ಿಂದ ಕ ಳಗ ಿದುರ ನರಕ. ಹಂಿಗ ಹ ೇಗುವುದಿಕಂ್ ಕ ಂ್ ಯಿಲರುವುದ ೇ ಲ ೇಸು. ಊ್ವ ಂದರ ಊರು ಿ್ುಟಹ ೇದಂತ .

GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. 650. ಸ ೇದರ ಮಳವನ ಚಳಳು ್ುಂಡಪುಂಡರ ್ಳ್ು. ಅಮಳಸ ಬರುವನಕ ಹು ೆಮ ಿ್ಲದು. ಅಪೆಂತ ೇಿಗ ಇಪೆತ ುಂದು ಕಳಿಲ . 635. ಮಕ ನ ೇಿ ಮಳರು ಹ ೇದ. 638. 645. 640. 643. ಕಂ್ಲ ಿೇ್ಕ ಕ ಕ ೈ ಹಳಕಬ ೇಡ. ಅಣೆ ಸ್ುರ ಹು ೆಮ ಿ್ಲದು ಹು ೆಮ ಬರುವ ್ನಕ ಅಮಳಸ ಿ್ಲದು. 637. ್ುಟ ಿಚಿದ ಕ ್ುಕ ಂಡ. ಹರುವಯಾನ ಎಲ ಇಂಬ. 639. ಹಗ ಮಳ್ು ಆ್ುಕ ಂಡ. ಕು ಯಲಳರದವಳು ನ ್ ಡ ಂಕು ಅಂದಳಂತ . 651. 644. ಒಕಕಿಗನ ಮನ ಇಂಬ. 36 | P a g e . ಇ ು್ು ಬಳ ಅಂದ ಾ ಇದು ಮನ ೇನ ಿ್ುುಕ ಂಡ. ಅಕಕ ಸ್ುರ ಅಮಳಸ ಿ್ಲದು. ನ ಂ್ರ ್ಲ ಖರ . ಗುಣ ನ ೇಿ ದ ರ ಹ ೇದ. ಗ ೇಿಂದ ಭ್ಟ ಬಳಿೇಿ ಿದು. ಎ್ ು ಕ ೇಣಕ ಕ ಎರಡು ಕ ೇಡು.com 634. ಕಳಾಿಗ ಂದು ಿ್ ಾ ನ ವ. ನಮೆ ಅಯಾಂಗಳಗ ಗ ಮ ರು ಕ ೇಡು. ಗವುಜ ಗದು್ ಏನ ಇ್ಲ. ್ಳಪ ಅಂದ ಾ ಕಮಗ ಬ್ಗದ . ಆಳು ಮೇಲ ಆಳು ಿದುು ದ ೇಣು ಬಿದಳಯುು. 636. 642. 648. ಹ ೇದ ಪು್ಟ ಬಂದ ಪು್ಟ. ಹ ೇದ ್ಳ ಿಶಳಿ ಅಂದ ಾ ಬಂದ ್ಳ ಗವಳಿೇಿ. 649. ದ ೇವರು ಒಿದರ ಪೂಜಳಿ ಒಿಯ್ಲ. ಿವ ಪೂಜ ೇಿ ಕರಿ ಿ್ಟಂಗ . 647. 646. 641.

653. ಿೇರ ಕಿದರ ಬ ್ ೆ ಬಂದಳದ ೇನ . 665. 655. 661. 656. ಇದುದುು ಹ ೇಳದರ ಹದುನಂ್ ೊೇರ ಆಿ್ು. ಇದು ಊರ ಸುದು ಇದುಿಲ ತ ಗ ಯ ಬಳರದು. ಮ್ ಮಳಡ ೇದು ಹ ಂಡುಾದುು 663. ಪರ ರಿ ಮಂಗ. ಓದ ೇದು ಕಳಿ ಖಂಡ. ಇದುವರು ಇದುಹಳಗ ಿದಳಿ ದ ೇಿಗ ಿಿ್ು ಬಿೇ್ು. ಹಳಕ ೇದು ಿತ ುೇದು ನಿನಚ ೆ. ಕಳಾನ ಮನಸುು ಹುಳಾಗ . ಿ್ ಆಿದರ ಿಷ ಠರ. 659. 669. 667. 666. ಸಂಪ ುಗ ಮರವು. ್ನ ನರಿ ರಂಗ. ಿೇರ ಿನನ ಮಳ್ು ಿ್ವ ೇನ . 654. ಇದುಿಲ ಗವುಡ ಹ ೇದಿಲ ಿವುಡ.com 652. 657. ರ ಂಿಗ ಏ್ು ಿದ ಾ ೊಂಿಗ ಮುಲಳಮು ಹಿಿದರು. ಆ್ಸಾಂ ಅಮ ್ಂ ಿಷಂ. 664. 658. ಕ ಡ ೇದು ಕ ್ ಾೇದು ಗಂಡಂದು. ಆಗ ೇದು ಹ ೇಗ ೇದು ದ ೇವಿಚ ೆ 660. 37 | P a g e . ಡ ಂಬಿಗ ತಳಾಗ ಹಳಿದ ಹಳಗ . ಬ ೇವೂರ ಸುದು ಹ ೇದಿಲ ತ ಗ ಯ ಬಳರದು. ಆಪ ುಗ ಹರಕ .GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ನ ನೇದು ಮಿ ಕ ಂಡ. ಅಗಸನ ಬಿವಳರವ ್ಲ ಹ ರರ ಬಟ ಟ ಮೇಲ . 668. ಅಗಸರ ಕತ ು ಕ ಂಡು ಹ ೇಿ. ಇದುದುು ಹ ೇಿ್ು ಮದುನ ಗುಣದಂದ. 662.

ಮೇಲ ಿದುು ಬಂದ ೇಳು ಮ ರು ಕಳಿಗ ಕಡ . ಕಳಮಳಲ ಕ್ ೆಿಗ ಕಂಿದ ು್ಲ ಹಳದನ ೇ. ್ಿಕ ಸ ್ಳೆದರ ಲ ಕಕದ ಮುದ ು ಉಣಬ ೇಕು. ಮ ರ ಿಟ ಟೇಳು ಊಿಗ ದ ಡ ಿೇಳು.com 670. ಹಗ ಿಂದ ಹಗ ತ ಗ . 687. ಇಿ್ಳಿ ನ ರುದನ ಬಳ್ ೇದಿಕಂ್ ಹುಿ್ಳಿ ಮ ರು ದನ ಬಳ್ ೇದು ಲ ೇಸು. 38 | P a g e . ಲಳಭಿ್ಲದ ವಳಾ್ಳರ ಕತ ು ಮೈ ಪರಿದಂಗ . ಮನ ಗ ಬ ಂಿ ಿದಳುಗ ಬಳಿ ತ ೇಿದರಂತ . 673.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಿೇ್ವಂ್ರ ಓ ೇಿ ಕ ೇಳ ಮಳಯ ಆದವಂತ . 672. 677. ಿಂಗ ಹಿದ ಮೇಲ ್ಂಗಮನ ಹಂಗ ೇನು. 676. ಮುಳಾಿಂದ ಮುಳುಾ ತ ಗ . 679. ಮಳ್ು ಬ್ಲವಿಗ ್ಗಳಿ್ಲ. 686. ರಳವಣನ ಹ ಟ ಟಗ ಅರ ಕಳಿನ ಮಜಿಗ . 675. 683. 684. ಲ ೇಕ ಳಯಬ ೇಕು ಲ ಕಕ ಕಿಯಬ ೇಕು. ಿವಳ ಅಿಯದ ಸಳವು ಇ್ಲ ಮನಳ ಅಿಯದ ್ಳಪ ಇ್ಲ. 685. ಕ ೇ ತಳನ ಕ ಡ ೇದಲ ು ವನಳನ ಕ ಿಸುು. 674. 688. 682. ಶ ಟಟ ಸುಂಗಳರ ಆಗ ೇದರ ಳಗ ಪ್ಟಣ ಹಳ್ಳಯುು. 678. 671. 681. 680. ಿವರಳ ಾ ಮನ ಗ ಏಕಳದಿ ಬಂದಂಗ . ್ಂಚ ಕ ್ುಟ ಮಂಚ ಏರು ವಂಚನ ಮಳಿ ಕ ೈಲಳಸ ಏರು. ್ನ ಮರು್ ೇ ಜಳತ ಾ ಮರು್ ೇ. ಊ್ ಬ್ಲವಿಗ ರ ೇಗಿ್ಲ.

ಬ ಳಾಯಾ ಕಳಕಳ ಅಿವಯಾ ಮ ಕ. 691. ಉಂಡದುು ಊ್ ಆಗಿ್ಲ. ಕ ಂಡದುು ಕ ್ ಆಗಿ್ಲ. 690. 701. 696. 692. ಕುಿ ಕಳಯೇದಕ ಕ ತ ೇಳನನುನ ಕಳಿದರಂತ . 695.GAJANANA BOOKS AND ADS ಕ್ನಡ ಜ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು gsshashidhar1@gmail. ಬ ್ ಯುವ ್ ೈರು ೊಳಕ ಯಿಲ. 705. ಮ ರು ವಷಗಕ ಕ ಬಂದದುು ಮ ವ್ುು ವಷಗಕ ಕ ಬಂ್ು. 39 | P a g e . 704. 698. ಕಳಿಗ ಹ ೇಗ ೇ ವಯಿುನಿಲ ಬಳಾಹೆಣ ಓಂ ಕಿ್. ಸಮಯಿಕ್ಲದ ನ ರವು ಸಳಿರ ಇದುರ ಎರವು (ಅನಾ). ಸಮಯಕಳಕದ ಹು್ುಲ ಕಿಿ ಸಹಸಾ ಹ ನುನ. ಹಣ ಎರವ್ು ್ಂದು ಮಣ ಉರುವ್ು ಕ ಂಡ. 694. ಸತ ುೇರ ಮಕಕಳು ಇದ ುೇರ ಕಳ್ುಿೇಿ. 697. 702. ಸ್ುವಿಗ ಸಂಗಿ್ಲ ಕ ್ಟವಿಗ ನ ಂ್ಿ್ಲ. ಸ ಪುೆಸ ದ ನ ನೇರ ಒಪೆ ನ ೇಡು. ನನನ ಮಗ ಎಂ್ು ವಷಗಕ ಕ ದಂ್ು ಎಂದ. ಕಾಮ ಕಳಣದ ನಳಿ ಕ್ಳ್ ನ ಕುು. 699. ಉಂಡ ಮನ ್ಂತ ಎ ಸಬಳರದು. ಎ್ಲರ ಹಲ ಲಳಗ ನುಿದು ಹ ೇಗ ೇದಿಕಂ್ ಒಣಿದ ಹುಲ ಲಳಗ ಉಿದು ಹ ೇಗ ೇದು ವಳಿ. 700. 693. ಉಿೆಿಕದವರನುನ ಮುಿೆನ ್ನಕ ನ ನ . ಯಥಳ ರಳಜಳ ್ಥಳ ಪಾಜಳ. 706. 703. ್ುಪೆತ ಗ ನ ನೇರ ರಂಪ ನ ೇಡು.com 689.