You are on page 1of 3

Họ và tên :……………………………...............

Lớp :……………….……..………………
MSSV :……………………………...............
Môn thi : Phân Tích Dữ Liệu
Ngày thi : ………………....………….. ……..
Thời gian làm bài : 60 phút (không sử dụng tài liệu)

Đề Test
Câu 1 (3đ)
Cho tổng giá trị ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Mỹ qua các giai đoạn như bảng sau:
ĐVT: Triệu USD
Giai đoạn 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996
Mỹ 208.6 249.8 281 344.4 746 986.6

Yêu cầu:
a. Vẽ biểu đồ phân phối tần số thể hiện số lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào EU qua các
giai đoạn.
b. Vẽ biểu đồ tần suất tích lũy thể hiện số lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào EU qua các
giai đoạn.

Biết:
+ Biết một chiếc xe ô tô nhập khẩu vào Mỹ có giá trung bình là 20000USD
Số lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của Mexico bằng 5 phần 7 lượng xe ô tô nhập
khẩu của Mỹ
+ Số lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của EU bằng một nữa tổng số lượng xe ô tô
nhập khẩu nguyên chiếc của Mỹ và Mexico

Lưu ý:
+ Lưu file excel vào ổ đĩa D:\ hoặc M:\ với tên file là Test_Ho_Ten.
+ Sử dụng công thức tính tổ k = (2n)1/3 (nếu cần).

Câu 2 (2đ)
Cho bảng dữ liệu như sau :

38 □ Trên 38 Yêu cầu: Mã hóa bảng dữ liệu trên vào phần mềm SPSS 20. Anh/chị biết đến Coca-cola thông qua? (Có thể chọn nhiều đáp án) □ Quảng cáo □ Bạn bè □ PG □ Khác 5. Anh/chi đã từng uống Coca-Cola chưa? □ Chưa □ Đã từng 2. Đánh giá độ tin cậy của các thang đo và điền kết quả vào bảng sau: Tên thang đo Hệ số Cronbach's Alpha Liệt kê tên biến bị loại và nêu lý do loại (Tên viết tắt) đã đạt điều kiện (nếu có) . Anh/chị vui lòng cho biết độ tuổi? □ <18 □ 18 . 1. Anh/chị chọn Coca-cola vì lý do gì? (Có thể chọn nhiều đáp án) □ Do gia đình thường dùng □ Giải khát □ Do sở thích □ Lý do khác 4. Câu 3: (5đ) Sử dụng file SPSS đính kèm đề thi với tên: “Test.28 □ 28 . Lưu ý: Lưu file vào ổ đĩa D:\ hoặc M:\ với tên file là Test_Ho_Ten.sav” Yêu cầu: Sử dụng phần mềm SPSS 20 thực hiện: a. Anh/chị cảm thấy mùi vị của Coca-Cola như thế nào? □ Rất không ngon □ Không ngon □ Bình thường □ Ngon □ Rất ngon 3.

....................................... ................................................ Thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) và cho biết.......................................................................... ....... Tên thang đo Hệ số Cronbach's Alpha Liệt kê tên biến bị loại và nêu lý do loại (Tên viết tắt) đã đạt điều kiện (nếu có) b.................................................................................. với kết quả lần cuối cùng............................................................................................. Lưu ý: Lưu file Output vào ổ đĩa D:\ hoặc M:\ với tên file là Test_Ho_Ten...................................................................... ............. nhân tố thứ 1 gồm những biến quan sát nào? .......................