You are on page 1of 22

UNMB

CONŢINUTUL
ŞI
METODOLOGIA

AN UNIV. 2016 - 2017

FACULTATEA DE COMPOZIŢIE, MUZICOLOGIE
CUPRINS
pag.
ŞI PEDAGOGIE MUZICALĂ
Metodologia organizării şi desfăşurării Concursului
de Admitere în învăţământul universitar 2016-2017 4
1. Cicluri de învăţământ ………………………………………. 4
Calendarul general al Concursului de Admitere 12
2. Calendarul general al Concursului de Admitere ……….. 12
Conţinutul probelor pe cicluri universitare şi pe specializări 17
3. Calcularea mediilor ……………………………………………… 14
4. Conţinutul probelor vocaţionale pe cicluri de învăţământ şi
17
specializări:
A. Studii universitare de licenţă (ciclul I)…………………............... 17
Specializări:
COMPOZIŢIE MUZICALĂ
- COMPOZIŢIE CLASICĂ ……………………………………..... 17
- COMPOZIŢIE JAZZ-MUZICĂ UŞOARĂ..................................... 20
MUZICOLOGIE …………………………………………………………............. 22
DIRIJAT 24
- DIRIJAT ORCHESTRĂ………………………………….................................... 24
- DIRIJAT COR ACADEMIC…………………….................................................. 27
PEDAGOGIE MUZICALĂ .................................................................................... 29
MUZICĂ RELIGIOASĂ ........................................................................................ 30
B. Studii universitare de masterat (ciclul II)................................... 32
Specializari:
Stil şi limbaj compoziţional ………………………………………….......………. 32
Sinteză muzicologică ……………………………………………………………... 34
Stilistică dirijorală ………………………………………………………....……… 35
Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase 35
Jazz si culturi muzicale pop ………….…………………………………………... 39

5.MODULE / DISCIPLINE FACULTATIVE........................... 41

 Module ............................................................................................................... 41
 Discipline facultative ...................................................................................... 41
6. CENTRUL PENTRU EDUCAŢIA MUZICALĂ CONTINUĂ ŞI STUDII
POST-UNIVERSITARE (CEMCSP) ………………………………………
42

3

69/1 februarie 2016 şi a Art. conform metodologiilor de şcolarizare în A. Studii universitare de masterat. A.Dirijat orchestră de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi . în aceleaşi condiţii prevăzute Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti organizează de lege pentru cetăţenii români.C. conform unei liste şi metodologii 1. cu modificările şi completările 3. ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei nr. universitare de licenţă. pe trei cicluri universitare: română. Partea I. ianuarie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României. Elveţiene cu diplome de bacalaureat obţinute în statele menţionate. precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute . 288/2004 2.Dirijat cor academic 4. Specializările din cadrul Facultăţii de Compoziţie. ca ofertă pentru opţiunea candidaţilor la absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de concursul de admitere. cetăţenii Uniunii Europene şi din statele terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române. pe domeniul aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (1) pot participa la admiterea în ciclul de studii generală finală. de licenţă Muzică. Admiterea românilor de pretutindeni. după caz.. pentru anul universitar 2016-2017. recunoscute 1/ 2011.Compoziţie jazz-muzică uşoară ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform legii nr. 84/1995. nr.C. astfel: de instituţiile de învăţământ superior. Muzicologie privind organizarea studiilor universitare. Înscrierea candidaţilor se va face pe specializări. terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. concurs de admitere în domeniul La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba MUZICĂ. Susţinerea probelor vocaţionale fixate de F.P. Media de la bacalaureat are o pondere de 10% din media categoriile prevăzute la alin.N. şi cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în 2. 3107/2016 din 27 precum. B. precum şi a cetăţenilor din state C.Ş. absolvenţii cu diplomă de licenţă ai . Studii universitare de licenţă. Ciclul I: Studii universitare de licenţă La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa Concursul de admitere pentru anul universitar 2016/2017 se va absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă. pe conformitare cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din specializări. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.M. în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în 3. Dirijat : ulterioare. Muzică religioasă 5 4 . Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene. România a acestora. sunt: lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. Muzicologie şi La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa Pedagogie muzicală.E. republicată 1. ai statelor aparţinând admitere în învăţământul universitar 2016-2017 Spaţiului Economic European şi ai Confederaţeii Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare. Studii universitare de doctorat. desfăşura în conformitate cu Ordinul M. distinct. Pedagogie muzicală Cercetării Ştiinţifice.Compoziţie clasică cu modificările şi completările ulterioare. ca fiind studii universitate de licenţă.M. cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 5. Compoziţie muzicală : .

Programul instrumental. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu precizarea: « apt pentru instituţiile de învăţământ care le oferă. două programe de studii concomitent. iar media scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în finală este 5 (cinci). adeverinţa (în original) . Jazz şi culturi muzicale pop 6 7 . . doveditoare): diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta. Acte doveditoare pentru scutirea totală sau parţială de taxe de admitere (dacă este facultatea pe care doreşte să o urmeze. 1 dosar plic. învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate în cămine. inclusiv cele privitoare la contestaţii (se completează la înscriere) .M. Dca). 1. diplomei/adeverinţei ciclului anterior absolvit după caz. nota cea mai mică admisă la o probă este 5 (cinci).culturi muzicale religioase. Un candidat declarat admis poate profilul MUZICĂ » şi examen ORL efectuat de un medic specialist sau primar beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de ORL din care să reiasă: «apt pentru profilul MUZICĂ ». original. p. mediile obţinute în anii de studiu. pentru absolvenţii 2016. 4. în cerere va fi Specializările din cadrul Facultăţii de Compoziţie. Diploma de bacalaureat în original (pentru candidaţii care concurează pe 2. 5. e. candidaţii vor depune un dosar La concursul de admitere se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomă de compus din următoarele acte: licenţă. Trei fotografii tip buletin de identitate. Certificat de căsătorie (copie xerox). Muzicologie şi consemnată acceptarea necondiţionată a prevederilor legale. la termenul stabilit. M. eliberată de liceu în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi . licenţă şi pentru un singur program de master. indiferent de specializarea şi profilul la care candidatul a obţinut diploma de licenţă. Do. o. în original. Probele concursului de admitere la studii universitare de licenţă sunt Potrivit legii. Cjmu) Depăşirea termenului de înscriere la concursul de admitere nu este admisă şi ea atrage după sine pierderea dreptului de participare la concursul de admitere. respectând termenul de depunere cazul – copiii personalului didactic). proprii Pedagogie muzicală. Dca.educaţie muzicală contemporană. dacă este cazul. Sinteză muzicologică locurile de la buget) sau copie legalizată (pentru candidaţii care concurează 3. cu respectarea i. conform normelor legale. pentru absolveţii care doresc să urmeze o a optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de doua facultate/specializare. l. ori diploma de Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare absolvire însoţită de fotocopie (xerox). prin depunerea diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a j. Foaie matricolă a diplomei de bacalaureat (copie xerox).B. a. d.dirijat ochestră .N. Fişa de repertoriu pentru testul de aptitudini (Do. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă sau a adeverinţei. copiii personalului didactic aflat în activitate sunt eliminatorii. duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. Stil şi limbaj compoziţional b. sunt grupate după cum urmează: U. stabilit de aceasta din urmă. în m. indiferent de ciclul de studii şi de g. religioase c. privitoare la Concursul de admitere. Fişă de repertoriu pentru proba de instrument (Cc. din vina exclusivă a candidatului admis.dirijat cor . Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult f. Stilistică dirijorală pe locuri cu taxă) iar. Declaraţie privitoare la eventualele studii universitare anterioare (acte prevederilor legale în vigoare. h. vocal sau vocal-instrumental. stat. B. Carte de identitate (copie xerox). Ciclul II : Studii universitare de masterat Pentru înscrierea la concurs. la k. Certificat de naştere în copie legalizată. Chitanţa care atestă plata taxei de înscriere pentru concursul de admitere . termenul de valabilitate şi faptul că nu s. Adeverinţă de student – pentru a doua specializare – conform opţiunii. . Cerere tip de înscriere sub semnătura proprie a candidatului. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale a eliberat diploma. n.

4 fotografii tip buletin de identitate. sub semnătură. actul în baza căruia vor avea acces în institut şi vor precizarea: « apt pentru profilul MUZICĂ » şi examen ORL beneficia de drepturile conferite candidatului la concurs. Omiterea unor componente sau l. Cerere de înscriere tip (eliberată de secretariat). Durata unei probe scrise este de maximum 3 (trei) ore. efectuat de un medic specialist sau primar ORL din care să reiasă: Candidaţii înscrişi au obligaţia de a urmări afişarea planificărilor. admisă şi ea atrage după sine pierderea dreptului de participare la Copiii personalului didactic în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de concursul de admitere. subiectele sunt notate pe bilete de masterat sunt eliminatorii. candidaţii vor depune un dosar compus Candidaţii vor completa.la « apt pentru profilul MUZICĂ ». Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu Legitimaţia de concurs. candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate valabil comune vor fi examinaţi (la proba comună) o singură dată şi notaţi pe cataloage corespunzătoare (aceeaşi notă valabilă pentru fiecare din specializările respective). tratarea lor parţială va fi luată în considerare la notare în mod corespunzător. Cuantumul specific va fi anunţat în timp util. nerambursabilă. avizierele facultăţii şi pe site-ul www. Depăşirea termenului de înscriere la concursul de admitere nu este diferenţiată pe cicluri de studii. având scutirea de la plata acesteia conform normelor legale.şi de a se prezenta la probele c.unmb. dacă este cazul . La înscriere se percepe o taxă de concurs de admitere. Certificat de naştere în copie legalizată. care nu pot fi schimbate. fişele de repertoriu. comunicării subiectelor probei scrise pierd dreptul de a mai susţine proba g. nota cea mai mică admisă la o probă este 5 concurs. Neprezentarea unui candidat la ora stabilită pentru proba de concurs f. studii de licenţă. 1 dosar plic. asupra lor legitimaţia de concurs şi actul de identitate corespunzător (carte de d. identitate sau paşaport). conform baremurilor stabilite. Carte de identitate (copie xerox). (cinci). adeverinţa (în original) respectivă şi în consecinţă pierd concursul de admitere. e. 8 9 . pe locurile de la buget) sau copie legalizată (pentru candidaţii Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sala de examen în momentul care concurează pe locurile cu taxă).ro . candidaţii care concurează pe locurile cu taxă). Certificat de casătorie (copie xerox). probele scrise şi orale şi repertoriul pentru proba instrumentală sau k. Diploma de licenţă în original (pentru candidaţii care concurează duce la suspendarea dreptului de a participa la proba respectivă. iar media minimă finală este 5 (cinci) Candidaţii înscrişi la mai multe specializări care au prevăzute probe La înscriere. Diploma de bacalaureat în original (pentru candidaţii care aproba prezentarea acestuia la proba/componenta probei în cauză numai după concurează pe locurile de la buget) sau copie legalizată (pentru examinarea tuturor candidaţilor programaţi în ziua respectivă. în cazuri de forţă majoră. Prezentarea integrală a conţinutului stabilit pentru fiecare probă (subiectele j. Pentru absolvenţii 2016. a. Probele concursului de admitere la studiile universitare de La probele orale şi/sau practice. candidaţii vor primi b. decanul poate i. Chitanţa de plată a taxei de înscriere sau acte doveditoare pentru de concurs anunţate cu cel puţin 60 de minute înaintea orei programate. apreciază că există posibilităţi de reprogramare a candidatului. justificate cu dovezi obiective şi unde se h. indicate. Foaia matricolă a diplomei de bacalaureat (copie xerox). înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior Pentru înscrierea la concurs. prevăzute din următoarele acte: pentru specializarea aleasă. La depunerea dosarului complet de înscriere. eliberată de facultate în care se menţionează media examenului de La probele/componentele probei cu examinare individuală (orală şi/sau licenţă şi mediile obţinute în anii de facultate. m. vocală) este obligatorie pentru toţi candidaţii. practică). Foaia matricolă a diplomei de licenţă (copie xerox).

în limita numărului de Candidaţii declaraţi admişi.B. verificate de Comisia de admitere. legii). în original (dacă nu au depus-o la înscriere din motive pe parcursul mai multor zile. deciziile comisiilor de concurs fiind inatacabile şi definitive. Candidaţii declaraţi admişi vor depune o cerere de înmatriculare. buget au obligaţia să depună. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti asigură cazarea în Locurile cu taxă de studii sunt în număr limitat. numai pentru o singură secretariatul facultăţii. cu retragerea specializare. Pentru probele orale şi practice-interpretative nu se primesc contestaţii cu privire la aprecierea şi notarea candidaţilor. Ele se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor (conform după încheierea studiilor. În vederea înmatriculării. distinctă pentru fiecare specializare şi de secretariat. de către pentru locuri subvenţionate de la bugetul de stat.N. Dacă un candidat renunţă la calitatea de student. conform sunt înmatriculaţi în anul I de studii prin decizia rectorului Universităţii legislaţiei în vigoare. afişarea rezultatelor se va face numai după întemeiate) la secretariatul facultăţii. inclusiv pe parcursul concursului. la registratura universităţii. locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă de studii. aplicându-se criteriile menţionate anterior. personal. în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. candidaţii admişi pe locurile finanţate de la Rezultatele pentru fiecare probă parcursă integral se comunică. respectiv a reglementărilor U. Eventualele contestaţii vor putea fi formulate doar cu privire la probele scrise. legitimaţiei de concurs. la cerere.M. încheierea examinării tuturor candidaţilor. 10 11 .B. diploma de prin afişare. generale obţinute de candidaţii înscrişi la concurs. autonomiei universitare. pe specializări şi pe cicluri universitare. dar nu asigură repartizarea absolvenţilor capacităţii. locul liber se ocupă în ordinea mediilor generale. Dosarele candidaţilor RESPINŞI sau ale celor care nu doresc să Candidaţii declaraţi admişi la mai multe specializări pot opta continue concursul de admitere pot fi eliberate. pentru confirmarea locului obţinut. în baza Naţionale de Muzică din Bucureşti. Vor fi luate în considerare numai sesizările privind eventualele abateri de la normele organizatorice cuprinse în prezenta metodologie. odată cu cererea de înmatriculare. cu respectarea cămine în limita locurilor disponibile. se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor din Bucureşti. se aduc la cunoştinţa publicului prin afişarea lor la sediul U.N. la avizierul facultăţii. Rezultatele concursului de admitere în învăţământul universitar. până la data de 23 septembrie 2016. dobândită prin concurs. atrage neînmatricularea în Universitatea Naţională de Muzică ciclu universitar. În cazul în care o probă se desfăşoară bacalaureat/licenţă. Neprezentarea diplomei în original până la o dată stabilită şi anunţată Admiterea în facultate.M.

CICLURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI 5 – 14 septembrie 2016 SPECIALIZĂRI STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 1. CALENDARUL GENERAL AL CONCURSULUI DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 1. Concurs de admitere: PE FACULTĂŢI. Concurs de admitere: 16 – 20 septembrie 2016 12 13 . Înscrierea candidaţilor: 13 – 14 septembrie 2016 2. Înscrierea candidaţilor: PROBELE (vocaţionale) 29 august – 01 septembrie 2016 2.

dirijat orchestră . 11 Calendarul general al concursului de admitere . Muzicologie .Solfegiu la prima vedere învăţământ cu frecvenţă: . MUZICOLOGIE şi se notează cu admis/respins. PENTRU STUDII UNIVERITARE DE LICENŢĂ MUZICOLOGIE ŞI PEDAGOGIE MUZICALĂ 1-14 SEPTEMBRIE 2016 1. 5. Pedagogie muzicală prin împărţirea la 2 (doi) a sumei mediilor celor două etape: I şi a II a. Dirijat : .educaţie muzicală contemporană .culturi muzicale religioase 5. pentru specializarea : 2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT sumei mediilor obţinute la: Specializări: .jazz-muzică uşoară 4.Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase 14 . pe cicluri de studii universitare: a.Stil şi limbaj compoziţional c. Sinteză muzicologică  Dirijat .dirijat cor academic 4.Dirijat orchestră b. .Armonie .Auz muzical şi solfegiu 3.Stilistică dirijorală prin împărţirea la 2 (doi) a sumei mediilor celor două etape: I şi a II a. . C I C L U R I D E Î N V Ă Ţ Ă M Â N T ŞI 3. pentru specializările: A .compoziţie clasică . Muzică religioasă . Compoziţie muzicală : prin împărţirea la 2 (doi) a sumei mediilor celor două etape: I şi a II-a.clasică frecvenţă:  Muzicologie Specializări:  Dirijat .Dictat muzical şi Teoria muzicii . pentru specializarea: . CALCULAREA MEDIILOR SPECIALIZĂRI A.Dirijat cor academic  Compoziţie muzicală .compoziţie jazz-muzică uşoară mediilor obţinute la : 2. CALENDARUL PROBELOR VOCAŢIONALE1 FACULTATEA DE COMPOZIŢIE.învăţământ cu  Compoziţie muzicală .Teoria muzicii 1. Studii universitare de licenţă : Probele eliminatorii sunt probe practice pentru testarea capacităţilor artistice si La FACULTATEA DE COMPOZIŢIE.Media etapei a II-a se calculează prin împărţirea la 3 (trei) a sumei . PEDAGOGIE MUZICALĂ se organizează. 2.Media etapei a II a se calculează prin împărţirea la 2 (doi) a 3. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ .Jazz şi culturi muzicale pop 13 1 Vezi pag.cor academic 3.orchestră 1. în anul 2016 concurs de Media probelor vocaţionale se calculează după cum urmează: admitere în domeniul MUZICĂ.

sau. Baraj-examen. cu o pondere de 90%. locul va fi atribuit Media finală se compune din : candidatului cu media superioară. . solfegiu la prima vedere .la probele (disciplinele) de specialitate e. În cazul în care pe ultimul loc finanţat de la buget. 2 Pentru specializările Compoziţie muzicală – clasică şi jazz-muzică uşoară Muzicologie.media de la bacalaureat.Media etapei a II a se calculează prin împărţirea la 2 (doi) a Media minimă de admitere pentru locuri finanţate de la buget şi sumei mediilor obţinute la: pentru cele cu taxă este 5 (cinci).Auz muzical 1. Pentru specializarea Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase: Didactica educaţiei muzicale (educaţie muzicală contemporană) şi prezentarea planului disertaţiei (pt. sau. luând în calcul următoarea ordine de .Teoria muzicii (bizantine/gregoriene) taxă. după caz. s-au clasat doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale. cu . pentru specializarea : taxă. pentru specializarea B. 3 Pentru specializarea Stil şi limbaj compoziţional: Prezentarea lucrărilor proprii. Pentru specializarea Stilistică dirijorală: Dirijat orchestră sau cor. cu o pondere de 10%. după caz. Media examenului de licenţă.Auz muzical. cu d. promovarea este condiţionată de obţinerea notei minime 5 (cinci). vocaţionale). Pentru specializarea Sinteză muzicologică: Prezentarea planului disertaţiei. Proba de specialitate2 .media probelor vocaţionale.Dictat muzical şi Teoria muzicii. 1. s-au clasat doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale.Teoria muzicii 3.Proba vocală (repertoriu bizantin/gregorian) În cazul în care pe ultimul loc finanţat de la buget. Pentru specializarea Jazz şi culturi muzicale pop: recital/lucrări proprii-Proba 1. Studii universitare de masterat:  Muzică religioasă prin împărţirea la 2 (doi) a sumei Media finală se calculează prin împărţirea la 2 (doi) a sumei mediilor mediilor obţinute la : obţinute la cele două probe. muzică religioasă) 16 15 . departajare: . locul va fi atribuit  Pedagogie muzicală prin împărţirea la 3 (trei) a candidatului cu media superioară luând în calcul următoarea ordine de sumei mediilor obţinute la: departajare: . Dirijat – orchestră şi cor academic: ETAPA I Pentru specializarea Pedagogie muzicală: Auz muzical şi solfegiu. Baraj – examen – la probele (disciplinele) de specialitate. Media examenului de bacalaureat . Media minimă de admitere pentru locuri finanţate de la buget şi La specializările unde nu sunt prevăzute 2 etape de concurs.Solfegiu la prima vedere 2. Pentru specializarea Muzică religioasă: Proba vocală: repertoriu. . promovarea fiecărei etape presupune obţinerea mediei 1. . Proba de specialitate3 La specializările unde sunt prevăzute 2 etape de concurs (etape 2. minime 5(cinci). pentru cele cu taxă este 5 (cinci).

Istoria muzicii.. Stilistică muzicală. fagot..... 17 18 ... în tonalităţi ... CONŢINUTUL PROBELOR PE CICLURI UNIVERSITARE ŞI PE SPECIALIZĂRI Conţinutul probelor: Proba eliminatorie: Probă instrumentală (practic). Auz muzical şi solfegiu la prima vedere ….. Toate instrumentele cuprinse în lista de specializări a Facultăţii de Interpretare Muzicală (pian... Corepetiţia.. Armonie. tetrasonuri în stare directă.. flaut.. A..... clarinet..Armonie (scris). orgă......... acordeon) …. vioară.. Test de aptitudini componistice..oral 1. trompetă. candidatul va prezenta lista Compoziţie.....oral a) Recunoaşterea şi intonarea intervalelor simple şi compuse..... Arta construcţiei melodice...... .Dictat muzical (melodic) şi teoria muzicii (scris).. Teoria instrumentelor şi lucrărilor ce urmează a fi executate. 6..... Planul de învăţământ cuprinde discipline de studiu precum: ..Candidaţii care se prezintă în concurs cu alte instrumente decât pianul au obligaţia de a avea propriul corepetitor. oboi.Auz muzical şi solfegiu la prima vedere (oral)... romantică sau modernă COMPOZIŢIE MUZICALĂ ....oral . Portofoliu de compoziţii proprii Etapa I (partitură şi document sonor). . Forme şi analize muzicale. Portofoliu de compoziţii Etapa a II-a proprii (partitură şi document sonor)... Teoria superioară a muzicii..... care o preferă candidatul.. Admis/R... clavecin. 4.. în cazul Proba eliminatorie: Probă instrumentală (practic). într-una din măsurile de 3. precum şi a Etapa a II-a acordurilor tonale în poziţie strănsă: trisonuri în toate stările şi ......... chitară....... Citire de partituri. percuţie. S T U D I I U N I V E R S I T A R E D E L I C E N Ţ Ă contrabas. cu intervale până la decimă (inclusiv). trombon.Test de aptitudini componistice. tubă.espins Probele vocaţionale: Etapa I ...o lucrare clasică.……………... Estetică muzicală.... violoncel. nu intră în obligaţiile facultăţii....... b) Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa. până la patru alteraţii constitutive. având formule ritmice de grad superior...........…. Pian... Polifonie . orchestraţie...La intrarea în sala de examinare. harpă.Repertoriul va fi executat din memorie.…….. se notează cu admiterii.o lucrare preclasică ... nai..... cu elemente cromatice... corn.. …………practic FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ Repertoriul va cuprinde 2 piese la alegerea candidatului : .. cu modulaţii în tonalităţi apropiate. 4.Lucrările din programul propus pot fi prezentate în ordinea pe (Contrapunct şi fugă).....CLASICĂ Precizări: . violă. 9 sau 12 timpi.....…………….

. excepţională a valorilor de note binare şi ternare.Teoria muzicii (oral). minore (în toate cele trei variante).……….. Agogica muzicală.Test de aptitudini interpretative şi componistice (oral). échappé . Forme şi analize muzicale. septima de dominantă şi nona de dominantă. Teoria sau 4 alteraţii constitutive. tematică: Sunetul muzical şi proprietăţile lui. candidatului i se va cere să facă anticipaţii. broderii. cu intervale până la undecimă (inclusiv). Armonie. pasaje. Divizarea normală şi cea . 8 măsuri). Interpretările la cca... cu diviziuni de cel Citire de partituri. Ritmul muzical şi ..…. răsturnarea 1 şi a 2-a UNMB. intensitatea şi timbrul sunetelor). se notează cu Admis/R. pe jumătate. Notaţia muzicală (semnele şi termenii prin care se notează durata. Rezonanţa naturală.………………………………. Dictat muzical ………………………………. Prezentarea pieselor se va face la 3..…. mult 4 sunete pe un timp. 8 instrumente monofone sau piesele vocale vor fi însoţite de un acompaniament măsuri) şi a unui sopran dat (cca. apogiaturi. 6/4 ). Cromatizarea Jazz: gamelor majore şi minore. Teoria muzicii (test) ……. Pregătirea unui repertoriu de cel puţin 5 piese în caracter de jazz din care îndepărtate. scris Planul de învăţământ cuprinde discipline de studiu precum: Compoziţie Scrierea unei melodii executată la pian într-o tonalitate cu 2.……. cuprinzând 10-14 măsuri de 3 sau de 4 instrumentelor şi orchestraţie. Teorie.espins şi pe sfert de timp) şi contratimpi (pe timp şi pe jumătate de timp). Modulaţia la tonalităţi apropiate şi a. Clasificarea măsurilor după diferite criterii. Intonarea şi recunoaşterea intervalelor simple şi a acordurilor tonale de 3 Intervalele caracteristice (mărite şi micşorate) din gamele majore şi sunete în poziţie strânsă. Aranjamente muzicale specifice. contratimpul şi Conţinutul probelor: anacruza. Înrudirea Etapa I 4 tonalităţilor după diferite criterii (tonalităţi relative. solfegiu... Acordurile de 3 şi 4 sunete. Tema va conţine înlănţuiri live sau înregistrat. Dacă instrumentul ales este bateria.. armonice şi melodice ale gamelor majore şi minore. Polifonie timpi. 20 19 4 Candidaţii vor opta pentru una din cele două direcţii ale specializării: Muzică uşoară sau Jazz ..JAZZ-MUZICĂ UŞOARĂ 2 .uri) pe 6/4 (şi pe 6). enarmonice.. constând în armonizarea la 4 voci a unui bas dat (cca. Istoria muzicii. Probele vocaţionale: b. cu elemente cromatice şi cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi (Contrapunct şi fugă). comisia va alege spre a fi interpretate 2 piese. Armonie ……………………………………………………… scris instrumentul ales sau vocal.. Armonizarea unei teme date (sopran-bas). Realizarea unei teme de Repertoriul poate include şi compoziţii ale candidatului. tonalităţi apropiate şi îndepărtate).… scris Etapa I Rezolvarea unor probleme de teoria muzicii din următoarea . Sincopa.. pe treime Proba eliminatorie: Auz muzical (practic). Etapa a II-a înălţimea... Variantele Auz muzical ……………………………. omonime. note melodice (întârzieri. până la 7 alteraţii constitutive (inclusiv).………………….Solfegiu la prima vedere (oral). COMPOZIŢIE MUZICALĂ .. Funcţionalitatea tonală. a.. cu sincope (pe timp. cele două componente ale sale: ritmul propriu-zis şi metrul. (5. înrudite.Dictat muzical (melodic) şi teoria muzicii (test) ………………. Pian. Asiguarea acestui acompaniament nu intră în obligaţia ale acordurilor principale ( I.practic naturale. V) în stare directă. 16 măsuri.scris . 3 jazz-Compoziţie muzică uşoară. 6. IV.Test de aptitudini interpretative şi componistice (oral).. . Intervalele muzicale şi clasificarea lor după diferite criterii. dictat.. Opţional piesele pot fi însoţite de improvizaţii. Tonalităţile majore Proba eliminatorie: şi minore.

..espins a. stiluri şi muzicală. O discuţie despre principalele personalităţi.Auz muzical şi solfegiu la prima vedere (oral)..... fagot. 3 ...... Estetică muzicală..o lucrare clasică... se notează cu Muzică uşoară: Admis/R. . Ritmul şi metrul muzical – Lucrările din programul propus pot fi prezentate în ordinea pe care o noţiuni de bază... Etapa a II-a .Dictat muzical (melodic) şi teoria muzicii (scris).. Prezentarea şi susţinerea unui dosar de compoziţii care să conţină Probele vocaţionale: minim 3 lucrări... Interviu – motivarea deciziei de a concura la examenul pentru muzicale.. clarinet.. violă... Teoria superioară a muzicii... tubă...... Proba eliminatorie: Probă instrumentală (practic)...... specialitate a examenului de bacalaureat şi i se vor testa aptitudinile Etnomuzicologie.. romantică sau modernă corespunzătoare) într-una din măsurile de 2. caracteristici ale genului. candidatul va prezenta lista lucrărilor minore până la 2 alteraţii constitutive (inclusiv) cu variantele naturale şi ce urmează a fi executate. Precizări: 2.... oral . în măsurile 2. Armonie....Candidaţii care se prezintă în concurs cu alte instrumente decât pianul au 4 4 obligaţia de a avea propriul corepetitor. note întregi (şi cu pauzele ... Dacă instrumentul ales este contrabasul..... Interviu – motivarea deciziei de a concura la examenul pentru Etapa a II-a specializarea Compoziţie muzică pop. preferă candidatul.Repertoriul va fi executat din memorie. Proba eliminatorie: Probă instrumentală (practic).…………… …………practic dificultate.……….. 4 c) Diviziuni normale şi excepţionale ale valorilor binare până la 22 4 diviziuni (valori). Istoria muzicii. b. percuţie. Solfegiu la prima vedere.oral Toate instrumentele cuprinse în lista de specializări a Facultăţii de ...intonarea la prima vedere a unei ritmodii cu valori de ... .. Dosarul va include partiturile în variantă de voce – pian Etapa I sau aranjament orchestral şi înregistrările audio ale pieselor. optimi. Citire de partituri. Paleografie muzicală. în cazul admiterii.. candidatului i se va cere să prezinte un studiu la nivelul probei de Planul de învăţământ cuprinde discipline de studiu precum: Muzicologie... Pian. nai. o tonalitate cu 0 sau 1 alteraţie constitutivă... Arta construcţiei melodice.... Polifonie (Contrapunct şi fugă). ritmice. flaut...Armonie (scris).. nu intră b) Măsurile compuse binare 4 în obligaţiile facultăţii. contrabas. Tonalităţile majore şi . 1.. violoncel. Intervalele muzicale şi clasificarea lor. orgă. Teoria instrumentelor şi orchestraţie. harpă. 1.. corn.. trombon... Conţinutul probelor: 2. clavecin.intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa într. acordeon) …. 3 sau 4 pătrimi.. Repertoriul va cuprinde 2 piese la alegerea candidatului . Interpretare muzicală (pian..o lucrare preclasică şaisprezecimi.. . vioară. oboi. 3 sau 4 pătrimi. Teoria muzicii (oral).. Forme şi analize b. Solfegiu la prima vedere (oral). cu formule ritmice cu grad redus de chitară. nemodulatoriu (monotonal). pătrimi. a) Măsurile simple binare şi ternare 2 .Test de aptitudini muzicologice (oral).La intrarea în sala de examinare. trompetă.... modificate ale gamelor şi cu teoria aferentă. Corepetiţia...dovada cunoaşterii câtorva din ritmurile de bază ale jazz-ului şi i se vor MUZICOLOGIE testa aptitudinile solistice.. Stilistică specializarea jazz.. Teoria muzicii …………………………………….. doimi. 21 .

în unui sopran dat (cca. a. Ritmul muzical şi cele două componente ale sale: ritmul simfonică. măsuri. Divizarea normală şi cea excepţională a valorilor de note istoria muzicii universale.……………………………….. Teoria instrumentelor şi orchestraţie Teoria superioară a muzicii. Mozart.. Trăsături dominante ale propriu-zis şi metrul. Stilistică muzicală. enarmonice. la decimă (inclusiv). Pian. cu intervale până (5. şi creaţiile lor: Franz Schubert. Înrudirea tonalităţilor după diferite criterii Liszt. 6... Ludwig van Beethoven – omul şi opera..16 stările şi tetrasonuri în stare directă.. Simfonia în anacruza... 2.. broderii..Etapa I b.. Johannes Brahms... 8 măsuri) şi a b. Armonie. note melodice (întârzieri. Tema va conţine înlănţuiri ale acordurilor tonalităţi până la patru alteraţii constitutive.ORCHESTRĂ Scrierea unei melodii executată la pian într-o tonalitate cu 2.….. cu orchestră. Notaţia muzicală tematica publicată.. muzicale.. lirico-teatrală şi instrumentală.. 23 . răsturnarea 1 şi a 2-a cromatice. 6. cuprinzând 10-14 măsuri de 3 sau de 4 Planul de învăţământ cuprinde discipline de studiu precum: Dirijat timpi. Studiul partiturilor dirijorale.. Istoria sunete pe un timp.…. binare şi ternare. Clasificarea măsurilor după diferite criterii. Realizarea unei teme de cca.. Tonalităţile majore şi minore....….. cu intervale până la undecimă (inclusiv)..……………. omonime. Frédéric Chopin. Teoria muzicii (test) …….…. Auz muzical şi solfegiu la prima vedere …. apogiaturi. 9 sau 12 échappé -uri) pe 6/4 (eventual şi pe 6). Intervalele caracteristice (mărite şi micşorate) din promovate de compozitorii romantici. Opera în creaţia lui Wolfgang Amadeus diferite criterii. Proba se notează cu Admis / Respins. 1... Rezonanţa naturală. anticipaţii. ilustrate în creaţia compozitorilor Joseph Haydn. Simfoniile lui Wolfgang Amadeus Mozart şi rolul lor în evoluţia Acordurile de 3 şi 4 sunete. 3. intensitatea şi Tematica : Creaţia lui Johann Sebastian Bach – moment de sinteză în timbrul sunetelor). Estetică muzicală. cu modulaţii în tonalităţi apropiate.…………. Forme şi analize elemente cromatice şi cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite.… scris precum şi a acordurilor tonale în poziţie strănsă: trisonuri în toate Armonizarea unei teme date (sopran-bas). având formule ritmice de grad superior. pe jumătate. scris DIRIJAT .. tonalităţi apropiate şi îndepărtate). 6/4). armonice şi melodice ale Romantismul şi estetica sa... alteraţii constitutive (inclusiv).. Richard Wagner. Citire de partituri. Piotr Ilici (tonalităţi relative. cu sincope (pe timp. George Enescu. 24 sfert de timp) şi contratimpi (pe timp şi pe jumătate de timp). dominantă. Genuri muzicale gamelor majore şi minore.oral Rezolvarea unor probleme de teoria muzicii din următoarea tematică: Candidatul va prezenta un portofoliu cu 3 eseuri de istoria muzicii din Sunetul muzical şi proprietăţile lui.oral a. Variantele naturale.Armonie . 8 măsuri). Ludwig van Beethoven.…… scris Test de aptitudini muzicologice . pasaje.. Hector Berlioz.……………….. Giuseppe Verdi. cu elemente principale ( I. într-una din măsurile de 3.…………. până la 7 simfonismului clasic.. Dirijat cor academic. Principalii compozitori romantici gamele majore şi minore (în toate cele trei variante). Franz Funcţionalitatea tonală. Sincopa. clasicismului muzical. Agogica muzicală. (semnele şi termenii prin care se notează durata.(scris). Modulaţia la tonalităţi apropiate şi Etapa a II-a îndepărtate.. Dictat muzical (melodic) şi teoria muzicii ………………. contratimpul şi Wolfgang Amadeus Mozart.. Cromatizarea gamelor majore şi minore. 3 sau 4 alteraţii constitutive. Ceaikovski.…...... 4. septima de dominantă şi nona de timpi... pe treime şi pe muzicii. Georg Friedrich Händel şi creaţia sa vocal. constând în armonizarea la 4 voci a unui bas dat (cca.…………….. Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa.…... IV. Muzica cu program.. V) în stare directă. cu diviziuni de cel mult 4 Arta construcţiei melodice. înălţimea. Intervalele muzicale şi clasificarea lor după concepţia lui Joseph Haydn. Robert Schumann.. Recunoaşterea şi intonarea intervalelor simple şi compuse.... Polifonie (Contrapunct şi fugă)... Dictat muzical ………………………………….

diferite criterii.Repertoriul va fi executat din memorie.. .Auz muzical şi solfegiu la prima vedere (oral).. a. trombon. Agogica muzicală... propriu-zis şi metrul.o lucrare clasică.………………. cu modulaţii Conţinutul probelor: în tonalităţi apropiate. (scris).o lucrare preclasică cromatice şi cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite. tetrasonuri în stare directă. Etapa I Etapa a II-a . 6. Variantele naturale. Dictat muzical (melodic) şi teoria muzicii…………………….…… scris lucrărilor ce urmează a fi executate. violoncel. cu elemente ... pe jumătate.Candidaţii care se prezintă în concurs cu alte instrumente decât timbrul sunetelor). Intervalele muzicale şi clasificarea lor după . vioară.Dictat muzical (melodic) şi teoria muzicii (scris). pe treime şi pe sfert de timp) şi contratimpi (pe timp şi . 4. flaut... Dictat muzical ………………………………….. 3 sau 4 Repertoriul va cuprinde 2 piese la alegerea candidatului alteraţii constitutive. b) Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa.……. Auz muzical şi solfegiu la prima vedere ….. Rezolvarea unor probleme de teoria muzicii din următoarea tematică: Lucrările din programul propus pot fi prezentate în ordinea pe care o Sunetul muzical şi proprietăţile lui. Interpretare muzicală (pian. armonice şi melodice una două lucrări / părţi orchestrale ce urmează a fi executate.. intensitatea şi .. Tonalităţile majore şi minore. romantică sau modernă undecimă (inclusiv)... violă. acordurilor tonale în poziţie strănsă: trisonuri în toate stările şi . candidatul va prezenta lista b... Divizarea normală şi cea excepţională a valorilor de note pianul au obligaţia de a avea propriul corepetitor. cu diviziuni de cel mult 4 sunete pe un timp. oboi.……...... acordeon) …...... în cazul binare şi ternare.. în tonalităţi până la patru alteraţii constitutive.. 26 25 ... cu intervale până la decimă (inclusiv). (semnele şi termenii prin care se notează durata.. precum şi a . Sincopa. se notează cu Examenul va consta în: interpretarea dirijorală a unei lucrări/părţi.….Armonie (scris)..Test de aptitudini dirijorale (oral) 1. pe jumătate de timp). chitară.. vor avea un grad moderat de dificultate. nu intră în obligaţiile facultăţii. cu pianist corepetitor sau Probele vocaţionale: alte mijloace corespondente acestuia. Corepetiţia..espins propusă de comisie din lista prezentată de canditat. cu intervale până la . scris tubă. corn.... clarinet.……………..……practic Scrierea unei melodii executată la pian într-o tonalitate cu 2. orgă. fagot.. nai.……………. Lucrările ale gamelor majore şi minore. 9 sau 12 timpi.. contratimpul şi anacruza. Admis/R. 2 .. cu sincope Precizări: (pe timp.. Test de aptitudini dirijorale. candidatul va prezenta lista cu la 7 alteraţii constitutive (inclusiv).La intrarea în sala de examinare.. clavecin. Ritmul muzical şi cele două componente ale sale: ritmul admiterii.. Acordurile de 3 şi 4 sunete.. într-una Proba eliminatorie: Probă instrumentală (practic)... percuţie..(oral). Etapa I Clasificarea măsurilor după diferite criterii... Proba eliminatorie: Probă instrumentală (practic). Teoria muzicii (test) …….. din măsurile de 3.. având formule ritmice de grad Toate instrumentele cuprinse în lista de specializări a Facultăţii de superior. harpă. până La intrarea în sala de examinare.. contrabas... cuprinzând 10-14 măsuri de 3 sau de 4 timpi. trompetă.. . cu elemente cromatice.. Rezonanţa naturală. oral Etapa a II-a a) Recunoaşterea şi intonarea intervalelor simple şi compuse.…………………. înălţimea. Notaţia muzicală preferă candidatul...

in toate starile. dificultate. sincope). Funcţionalitatea tonală. urmatoarea tematica: Conţinutul probelor: Ritmul muzical si cele două componente ale sale: ritmul propriu-zis şi metrul. V) în stare directă. Ansamblu coral. Citire de dificultate (triolet egal.Auz muzical. enarmonice.Test de aptitudini dirijorale ………………. Armonie ………………………. Lucrările vor avea un grad moderat de tonalităţilor după diferite criterii (tonalităţi relative. Înrudirea tonalităţilor după diferite criterii. . ale acordurilor principale ( I. Acordurile tonale de 3 sunete. 16 măsuri. anacruze. contratimpi. Dictat muzical (melodic): scrierea unei melodii executate la pian. b. anacruze. 3 şi 4 timpi . repertoriul românesc şi universal. 6/4 ). Gamele majore şi minore cu până la 4 Intonarea unei piese de cca 3 minute: lied. Pian. cromatice nemodulatorii aparute prin mers treptat. Armonie. 1. solfegiu la prima vedere (oral). contratimpi. Tema va conţine înlănţuiri . cu formule metro-ritmice cu grad mediu de dificultate (triolet Etapa a II-a egal. septima de dominantă a. . Istoria muzicii. muzică uşoară românească Intervalele caracteristice (mărite şi micşorate) din gamele majore şi minore cu Etapa I : până la 4 alteraţii constitutive (inclusiv). solfegiu la prima vedere……………. 6. b. Clasificarea măsurilor după diferite criterii. arie.…………. 8 măsuri). 27 28 . Modulaţia la tonalităţi apropiate şi îndepărtate. Cromatizarea gamelor Examenul va consta în: interpretarea dirijorală a unei piese corale din majore şi minore. Auz muzical: intonarea şi recunoaşterea intervalelor simple si a şi nona de dominantă. lor. Teorie. broderii. în măsurile de 2.. cu pianist corepetitor sau alte mijloace corespondente acestuia. in masurile de 3 Polifonie (Contrapunct şi fugă). Test de aptitudini dirijorale ……………….… scris canditat.(oral) Funcţionalitatea tonală. Lucrarea va fi executată din memorie. solfegiu la prima vedere (oral). intr-o tonalitate cu 2 alteratii constitutive.Dictat muzical şi Teoria muzicii (scris).. 4 patrimi sau 6 optimi. candidatul va prezenta lista cu trei şi minore (în toate cele trei variante). apogiaturi. 2.……oral anticipaţii. trisonurilor tonale in pozitie stransa. Teoria muzicii: rezolvarea unor probleme de teoria muzicii din . se notează cu a. Teoria instrumentelor şi orchestraţie.Auz muzical. propusă de comisie din lista prezentată de 3. Solfegiu la prima vedere: intonarea la prima vedere a unui solfegiu in Planul de învăţământ cuprinde discipline de studiu precum: Dirijat cheile sol si fa. Realizarea unei teme de cca.. sincope). cântece populare. constând în armonizarea la 4 voci a unui bas dat (cca. muzică alteraţii constitutive (inclusiv). armonica. dictat. cu elemente cor academic. Înrudirea lucrări corale ce urmează a fi executate. solfegiu.Dictat muzical şi Teoria muzicii (scris). tonalităţi apropiate şi îndepărtate). échappé-uri) pe 6/4 ( eventual şi pe 6). cuprinzand 8 masuri de 4 timpi sau 10 masuri de 3 timpi. (5. cu diviziuni de cel mult 4 sunete pe un . partituri etc. Canto. note melodice (întârzieri. Intervalele caracteristice (mărite şi micşorate) din gamele majore La intrarea în sala de examinare. răsturnarea 1 şi a 2-a . în toate cele trei variante. Auz muzical. Intervalele muzicale şi clasificarea Proba eliminatorie: Probă vocală (practic).COR ACADEMIC formule ritmice elementare. pasaje. cu Etapa I intervale pana la octavă inclusiv. omonime. variantele naturale.(oral) timp. Reproducerea unor DIRIJAT . religioasă. 8 Etapa a II-a măsuri) şi a unui sopran dat (cca.espins tonalitate cu 1-2 alteraţii constitutive (varianta naturala. Dictat muzical (melodic) si teoria muzicii ……………………… scris Proba eliminatorie: Probă vocală (practic). şi modificate ale acestora. cu formule ritmice cu grad mediu de muzicale. IV. Forme şi analize patrimi. canzonetă. într-o Admis/R. Armonizarea unei teme date (sopran-bas). Probele vocaţionale: melodica).………………………….………….

. Suceveanu a) Măsurile simple binare şi ternare 2 .Ceata Sfinţilor Părinţi. A..espins Planul de învăţământ cuprinde discipline de studiu precum: Cântare bizantină. Auz muzical: intonarea intervalelor simple şi a acordurilor tonale de 3 sunete . glas VIII. glas VI. doimi. modificate ale gamelor şi cu teoria aferentă. Canto.De tine se bucură. glas VIII. Muzică bizantină Admis/R. Probă vocală :Repertoriu bizantin………………………………. glas VIII. Teoria muzicii ……………………………. Ansamblu coral. bizantină. în poziţie strânsă. arie. muzică Probele vocaţionale: religioasă. 3 sau 4 pătrimi. Teoria muzicii bizantine. Auz muzical oral)... Teorie solfegiu dictat. Conţinutul probelor: Proba eliminatorie: Auz. 3 . glas VIII. optimi.oral 2. se Proba eliminatorie: Probă vocală (practic). Forme şi analize muzicale. Probă vocală (repertoriu-oral). cu formule ritmice cu grad redus de în cheia sol în do major sau la minor. Armonie. o tonalitate cu 0 sau 1 alteraţie constitutivă. D. Gherontie Nicolau noţiuni de bază. 1. Forme şi analize muzicale. Teoria muzicii bizantine (scris). Paralaghie. Pian.. Reproducerea unor formule ritmice elementare.. Proba eliminatorie:Auz.. Solfegiu la prima vedere: a. D.Doamne. Probele vocaţionale: Cântare după modele imnologice. c.intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa într. notează cu Admis/R. MUZICĂ RELIGIOASĂ5 Proba eliminatorie: Probă vocală (practic). Tipic şi liturgică.. Istoria muzicii. Polifonie 2. Istoria muzicii. Ioniţă Năpârcă minore până la 2 alteraţii constitutive (inclusiv) cu variantele naturale şi . Auz muzical ………………………..…. diviziuni (valori). Dirijat coral. nemodulatoriu (monotonal). Paleografie muzicală 1. note întregi (şi cu pauzele Probe de muzicalitate: corespunzătoare) într-una din măsurile de 2.espins Intonarea unei piese de cca 3 minute: lied. oral a.……………………………….. Pian... ş. solfegiu şi paralaghie la prima vedere (practic). Teoria muzicii (oral). Polifonie c) Diviziuni normale şi excepţionale ale valorilor binare până la 4 (Contrapunct şi fugă). Repertoriu bizantin: Intervalele muzicale şi clasificarea lor. muzică uşoară românească Probe de muzicalitate: 1. Canto 3.. canzonetă... Intonarea la prima vedere a unei piese bizantine (numai neume) . Tonalităţile majore şi .intonarea la prima vedere a unei ritmodii cu valori de în glasurile I-VIII.a. dificultate. se notează cu ....Axion. b. Armonie.……. Citire de partituri. . femeia ce căzuse …. 1. solfegiu şi paralaghie la prima vedere (practic) 2. cântece populare. Solfegiu la prima vedere (oral) (Contrapunct şi fugă). Conţinutul probelor: Intonarea şi recunoaşterea intervalelor simple şi a acordurilor tonale de 3 sunete în poziţie strânsă.1.De tine se bucură. pătrimi. 3 sau 4 pătrimi. Solfegiu la prima vedere: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în măsurile 2. şaisprezecimi.Pann. Suceveanu 4 4 30 29 5 Candidaţii vor opta pentru muzică bizantină sau cea gregoriană . oral 3. Ritmul şi metrul muzical – . PEDAGOGIE MUZICALĂ b) Măsurile compuse binare 4 Planul de învăţământ cuprinde discipline de studiu precum: Dirijat 4 coral.

D. Timpurile liturgice stihirarică şi papadică.espins 4.. Uncu. Cantorizare şi tipic. Macarie Ieromonahul ..De vreme ce eu păcătosul. mărturii.) 2. Dom.. . glas VIII.. annis A et B (Hebdomada III.) ...Conditor alme siderum (pag.Popescu-Pasărea. 90.. înnegrite suflete. Probele concursului de admitere: 1... solfegiu şi cântare în sistem editio-vaticana la modale gregoriene.Teoria muzicii gregoriene (scris).. glas V..Communio. Cântare în cele patru moduri gregoriene (protus.Communio.H..Graduale Triplex prima vedere (practic).Slava Laudelor. anno B (Hebdomada II. sisteme Proba eliminatorie: Auz.. caracteristicile ehurilor autentice şi plagale. Imnuri ... 2. pag. prima vedere (practic) Acompaniamentul modern al coralului gregorian. Irinarh Vântu . I.. irmologică. a.Teoria muzicii bizantine (test)……………. durate şi .oral  Compoziţie – prezentarea lucrărilor proprii şi a proiectului unei lucrări de mari dimensiuni (gen vocal-simfonic sau coregrafic) .. G.Veni redemptor gentium (pag.Missa I (Tempus Paschale) ornamente... 1. Muzică gregoriană .... tritus şi tetrardus cu variantele lor plagale).H. deuterius. 11.. editio-mediceea. la 6 August. glas VIII. Canto coral ş.… scris Misse Testul de teoria muzicii vizează următoarele probleme: semne. S T U D I I U N I V E R S I T A R E DE M A S T E R A T b..Împărăteasa mea. G.(Timpul de peste an) - .....Veni creator spiritus (pag. notată de Anton V. Proba vocală (repertoriu-oral) 2. Teoria muzicii. L. Solfegiu la prima vedere: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol în do major sau la minor...... . Auz muzical: intonarea intervalelor simple şi a acordurilor tonale de 3 sunete în poziţie strânsă. editio-vaticana. Suceveanu . Dom. . solfegiu şi cântare în sistem editio-vaticana la 3.) Planul de învăţământ cuprinde discipline de studiu precum: Cânt .H..Liber Hymnarium Probele vocaţionale: Fiecare candidat va interpreta o lucrare la alegerea comisiei.. Teoria muzicii gregoriene (test)……………………..Missa in tempus quadragesimae modalităţi de cântare specifice muzicii bizantine: recitativică. 2. 264. a.Liber Usualis cultură muzicală. annis A et B (Hebdomada III. pag 266.………... G... ftorale... STIL ŞI LIMBAJ COMPOZIŢIONAL c.. Probă vocală: repertoriu gregorian …. Bibliografie: Paleografie muzicală gregoriană.. Forme muzicale.. sonopoetice).. Istorie şi 1.. Reproducerea unor formule ritmice elementare B.………scris Conţinutul probelor: Sisteme semiografice de tip gotic. 263.a.. Dom. pag. Dirijat coral.) bisericesc gregorian.**) 2..Introitus..T. 3.H... Forme şi analize muzicale 32 31 * Liber Hymnarius ** Graduale triplex .Ave..Kyriale Romanum Proba eliminatorie: Auz. ritmica gregoriană (elemente grafice.. L.Unde umbrează darul tău. Istoria religiei creştine..T.. maris stella (“in sollemnitatibus”) (Pag. L. L. Orgă.) -Vai.. . Repertoriu gregorian: .*) . glas V. literale. se notează cu Admis/R. 258.. glas V.T.

. Green Form in tonal music. Nu se vor putea prezenta lucrări incomplete. M. 1979 33 ..Prezentarea planului disertaţiei indiferent de gen (de ex. Un alt fel de manual : coordonator volum Editura Muzicală.. Lucrările camerale vor fi concepute într-o parte (minimum 5 minute) sau Probele concursului de admitere: în mai multe părţi.Stil şi retorică în muzică .... . Stabilirea lucării (lucrărilor) analizate se va face în funcţie ...... Prezentarea lucrărilor proprii ………………………..... o lucrare camerală pentru ansamblu (trio. concert.scris părţi) Candidaţii vor dezvolta... un subiect desprins 2. Editura Universităţii Oradea.Analiza muzicologică (Prezentarea planului disertaţiei) .. Ellis B... Antigona Rădulescu.. instrument de coarde. Grafoart.... Elemente de estetică şi stilistică muzicală.. 2003 2.…….. muzici desfăşoară la specializarea Compoziţie. Rinehart and Winston. 1982 subcapitolele acesteia şi bibliografia generală. New York 34 Holt. 2007..... King's College..Limitările şi delimitările categoriilor estetice contemporan.. Forme şi analize muzicale ... Sandu Dediu. atitudini.oral V. 1976 Douglas... University Press.. Oxford Candidaţii vor trebui să prezinte proiectul unei lucrări vocal. 2005.. Editura Didactică şi Pedagogică. la indicarea comisiei. un act dintr-o operă – gândită în mai multe acte Conţinutul probelor: – sau o parte dintr-o lucrare simfonică sau camerală gândită în mai multe 1...... Estetica muzicală.scris din tematica următoare: În cadrul acestei probe se va analiza în scris o lucrare sau două  Estetică : aparţinând unui compozitor baroc. piesă simfonică de minimum 10-15 minute).... afecte..oral Nicholas Cook A guide to musical analysis.. Kohs Musical Form.. Conţinutul probelor: 1. oratoriu..... suflat sau percuţie). muzici însoţitoare.. London / Boston. muzici programatice. 1988 uvertură.. o lucrare simfonică sau concertantă (simfonie. Editura Muzicală...Elemente de estetică şi stilistică muzicală într-o parte sau mai multe.. 2014 Valentina.in theory and practice. Alegeri. 10-15 minute)... Teodorescu-Ciocănea Tratat de forme şi analize muzicale. cvartet etc. Lucrarea simfonică sau concertantă va fi concepută .Stiluri muzicale în secolul XX BIBLIOGRAFIE: Bibliografie : L.. Bucureşti 2010 de gen şi conştiinţa de formă.. clasic. Herman Originile şi dezvoltarea formelor Candidaţii vor prezenta planul general al lucrării.. Despre stil şi retorică în V. Houghton Mifflin Company. Timaru Analiza muzicală între conştiinţa muzică. operă de minimum Jonathan Dunsby & Arnold Whittall Music Analysis . 1997 simfonice de dimensiuni mai mari (cantată.Sursele muzicii şi funcţiile epifenomenale ale artei sunetelor : de programa analitică a cursului de Forme şi analize muzicale care se muzici pure.... modern sau ... capitolele şi muzicale..........Definiţii diferite ale stilului muzical parţială a unei lucrări). Editura UNMB. romantic. Lucrările audiate vor fi integral conceptuale sau parţial prezentate analitic de candidaţi în funcţie de solicitarea  Stilistică : expresă a comisiei de examinare (care poate solicita analiza completă sau .) şi o lucrare camerală pentru SINTEZĂ MUZICOLOGICĂ instrument solo (pian.. .

2.pentatonii.. Tehnică şi artă dirijorală . STILISTICĂ DIRIJORALĂ6 a. 1963 punct de vedere gestual (tehnică dirijorală) şi al viziunii semantic... cu analiza ..I-II.stilistic interpretativ asupra retoricii limbajului dirijoral din Boulez. Analiza dirijorală . (coord.. pregătită de candidat... susţinerea probei... Intonarea unui solfegiu tonal de dificultate medie (extras dintr- Probele concursului de admitere: un set de 10. tempo....serialismul dodecafonic şi serialismul integral.. Analiza va face referiri: ... .... vocal-simfonic..Teoria muzicii. ce va fi comunicat cu 24 ore înainte de . de .teoretice asupra limbajului muzical din punct de vedere BIBLIOGRAFIE: structural formativ (formă..Teoria muzicii Firca....... Conservatorul ”Ciprian Porumbescu”... Interpretarea dirijorală a unei lucrări (fragmente) reprezentative... armonie. 2006.. 1966 . referitoare la interpretarea ei..) ..Victor .Bartók....oral 1986 (prin extragerea unui bilet conţinând un solfegiu şi un subiect Halbreich.... din repertoriul simfonic. vol.......moduri antice greceşti.Dirijat orchestră sau cor 7 susţinerea examenului). Editura Enciclopedicǎ. Messiaen.... Bucureşti. sisteme metrice-ritmice.Didactica educaţiei muzicale Bucureşti ...... polifonie..Dicţionar de termeni muzicali. Firca.. 2004 PACHETUL A. Probele concursului de admitere: Editura Muzicala. – Fenomenul polimodal în viziunea lui O.. Iasi.... ... vocale sau mijloace tehnice (electronice) de redare audio. Fayard. Editura UNMB. Editions Gonthier.moduri populare diatonice Analiza unei lucrări dintr-o listă de 5 (cinci) propuneri – la  Sisteme sonore moderne: indicaţia comisiei – şi prezentarea punctului de vedere al candidatului. . Alexandrescu. Gheorghe – Bazele modale ale cromatismului diatonic.. Fondation Sacem...... 2004. . operă sau corale aleasă de comisie dintr-o listă de 5 (cinci) propuneri .... Gh. Bucureşti..dualismul diatonic-cromatic în creaţia lui B..... conform teoriei lui Lendvai. în cheile de violinǎ şi bas.... conform teoriei lui Lendvai.. Dragoş . Harry – Olivier Messiaen... timbralitate etc.... Bucureşti. 1... dinamică...Tratat de teoria muzicii...scris ...sistemul axial la B. Editura MUZICALE RELIGIOASE Junimea.  Sistemul modal: cu grad sporit de dificultate.. . Colecţia de „Solfegii admitere” 1981-1988..... Editura Muzicalǎ. Teoria muzicii ……………………… …………………….. muzicale...Analiza unei lucrări simfonice sau corale metro-ritmicǎ şi a planului tonal Conţinutul probelor : Susţinerea oralǎ a unui subiect teoretic: 1.).. Lucrarea va fi selectată în ziua concursului ...Bucureşti.. dintr-un repertoriu stabilit. 1980 teoretic) 35 36 6 Candidaţii vor opta pentru Dirijat orchestră sau Dirijat cor academic 7 Cu pian (corepetitor).... 2008 Conţinutul probelor: Giuleanu..oral b.........sistemul modal al lui Olivier Messiaen .. 1982-1989 EDUCAŢIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ ŞI CULTURI Duţicǎ. Gh. Bartók.oligocordii. formaţii instrumentale. publicat pe site-ul UNMB cu 5 zile înainte de . Pierre – Penser la musique aujourd’hui.

Anatol – Cartea modurilor. & CROITORU. Proiectarea didactică: 1.oral Urmǎ. Muzicală. Ed. muzica bizantină. Evoluţia educaţiei muzicale în România Bucureşti (1939) .vol.. Kahn & Averill. Bartok. 37 38 8 Candidaţii vor opta pentru Muzica bizantină sau Muzica gregoriană. Roman – Istoria dodecafoniei.Carl Orff 2.Emile Jaques .Acusticǎ şi muzicǎ.……scris contribuţia proprie şi bibliografia.realizarea unui proiect didactic pentru o lecţie mixtă.LUNGU..a) Concepte fundamentale de estetică şi semiologie gregoriană…… . Concepte fundamentale de estetică şi semiologie gregoriană.Kodaly Zoltan psaltice. Cânt bizantin.Principii de muzică bisericească orientală. 2. Olivier – Technique de mon langage musical. Sisteme modale al 1944 notaţiei hrisantice.GIULEANU. ce va fi comunicat Vieru. Bucureşti (1981) . .scris 1993 Candidaţii vor dezvolta. Lendvai. Editura ştiinţificǎ şi enciclopedicǎ. E. Victor . 2000 1. Gr. Conţinutul probelor: PACHETUL B8 1. e). Bucureşti.Dalcroze 1. Paris. Prezentarea planului dizertaţiei …………….PASĂREA. la indicaţia comisiei. gregoriană propriu-zisă. Constantin – Teoria superioarǎ a muzicii. I. 1980 cu 5 zile înainte de susţinerea probei.…………………….Dmitri Kabalevski 3. următoarea tematică: Modulaţia în muzica bizantină. 1982 sondaj sau prin bilet de concurs.. Concepte fundamentale ale teoriei muzicii bizantine şi post- bizantine.Melodica bizantină. b). Grigore . Cluj Napoca. Kecksemet.. un subiect desprins din Messiaen.a) Concepte fundamentale ale teoriei muzicii bizantine şi post Lendvai. bizantine ……………………………………………………. Dem. Editura National.………………………….scris  Muzica bizantină Probele concursului de admitere: 1. Bucureşti. Bucureşti (1951) .Notaţia şi ehurile muzicii bizantine. 2. Leduc. Kodaly Institute. 2. PANŢIRU. a). – B. Didactica educaţiei muzicale …………………………. Tehnici de compoziţie în Râpǎ. Vlad.oral 1998 Candidaţii vor prezenta structura generală a lucării pe capitole şi subcapitole.I (Sisteme sonore). Ion Popescu . Metodica realizării obiectivelor educaţiei muzicale Probele concursului de admitere: d). Funcţiile muzicii Concepte europene moderne de realizare a educaţiei muzicale BIBLIOGRAFIE: .. Nicolae & COSTEA. Erno – Symmetries of Music. Funcţionalitatea sunetelor în modurile bizantine.Gramatica muzicii . Editura Media Musica. An Analysis of his Music. Prezentarea planului dizertaţiei. Metode didactice specifice activităţilor de educaţie muzicală. 2001 b) Cânt bizantin…………………. cântarea . .. Ornamentica în cântul bizantin. Conţinutul probelor: London.George Breazul 4. Candidaţii vor interpreta şi analiza o piesă aleasă de către comisie prin Bucureşti. dintr-un repertoriu stabilit. 2. Bucureşti (1971) .. Prezentarea planului dizertaţiei.Educaţia muzicală în epoca modernă  Muzica gregoriană c).

la indicaţia comisiei.06 şi 021-3. Muzicologie şi Pedagogie Probele concursului de admitere . este formată din rector.). prorectori.. operetă etc. secţie ritmică şi cel puţin trei suflători) pe o temă aleasă de comisie. motivând alegerile făcute. Notaţiile de tip qudrat (Editio Vaticana. Se poate opta pentru prezentarea unei lucrări de mai mari înainte de susţinerea probei. Proba 2 Candidaţii vor dezvolta. un subiect desprins Candidaţii vor dezvolta în scris un subiect ales de comisie. Candidatul va face o prezentare verbală şi scrisă (minim 20 pg.). contribuţia proprie şi bibliografia. Mediceea etc. dimensiuni (musical.26.90 şi 021-3. aleasă prin Candidaţii vor prezenta cel puţin 4 compoziţii. ***  Jazz Relaţii privitoare la concursul de admitere se pot obţine de la Secretariatele Facultăţilor de Compoziţie..14. Prezentarea planului dizertaţiei ………………………………….10/173) şi Interpretare Muzicală (telefon/fax : 021-314. Recitalul va avea o durată de aproximativ 20-25 decizii ale Senatului universitar. Tipuri de nume ornamentale.conţinutul probelor: muzicală (telefon/fax: 021-313.74.……………….83. Tema aleasă va avea o lungime de JAZZ ŞI CULTURI MUZICALE POP9 minim 16 măsuri şi maxim 32 măsuri. decani şi prodecani. istoria sau stilistica jazz-ului. Durata trebuie să fie de 2. referitor la din următoarea tematică: Notaţiile adiastematice de tip Saint-Galle.10/156 Proba 1 Decanatele îşi rezervă dreptul de a opera eventuale modificări survenite Candidaţii vor trebui să susţină un recital în dublă postură de interpret şi ulterior. din dispoziţiileMinisterului Educaţiei şi cercetării Ştiinţifice sau conducător de formaţie. Estetica coralului gregorian (tehnici de  Muzică uşoară compoziţie şi de acompaniere la orgă) Probele concursului de admitere . incluzând partiturile şi bilet de concurs.) a Comisia centrală care coordonează desfăşurarea Concursului de Admitere materialului muzical inclus în recital. de minute şi va conţine cel puţin trei piese distincte.conţinutul probelor: b) Cânt gregorian……………………………….14. 39 40 9 Candidaţii vor opta pentru Muzică uşoară sau Jazz . Candidaţii vor prezenta structura generală a lucării pe capitole şi Proba 2 subcapitole. dintr-un repertoriu stabilit ce va fi comunicat cu 5 zile înregistrările audio.26. Se va realiza un aranjament orchestral (solist.oral Proba 1 Candidaţii vor interpreta şi analiza o piesă prin sondaj. muzică de scenă.oral minimum 15 minute..

Block-flöte- ul/Chitara în educaţia muzicală.M. JAZZ Iniţiere în scris-citit muzical. Muzică uşoară vocală. Iniţiere în muzica instrumentală. organizate de Facultatea de Compoziţie. Dirijat de orchestră la adresa: . Compoziţie sunet) . (orice altă disciplină prevăzută în Planurile de învăţământ ale specializărilor din domeniul Muzică) - 3. Muzicologie şi Pedagogie muzicală. Muzică gregoriană educatie-muzicala-continua-si-studii-postuniversitare/ . Muzicologie Detalii despre tematica şi modul de organizare al acestor cursuri găsiţi . absolvenţi ai unei universităţi.unmb. Citire de partituri . Etc. Realizare acompaniament şi aranjamente 2. CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE MUZICALĂ CONTINUĂ ŞI 5. Resursele IT în educaţia muzicală. MANAGEMENT CULTURAL clasic. adulţi. Iniţiere în Canto . care se adresează unor categorii largi Durata studiilor 2-6 semestre în funcţie de modul/disciplină. adeverinţă . Stilistică . FOCLOR APLICAT colective). Dirijat cor . Discipline din cadrul curriculei universitare a UNMB (numai cursuri . Forme şi analize muzicale . care 1. 6.N. Oferă o serie de cursuri/module. Oboiul: reglare şi confecţionare ancii. FINALITATEA CURSULUI: . MODULE / DISCIPLINE FACULTATIVE STUDII POST-UNIVERSITARE (CEMCSP) Module/discipline facultative (contra-cost) pentru studenţii admişi la orice specializare din cadrul U. . Muzică bizantină http://www. Discipline (facultative): . COMPOZIŢIE APLICATĂ în muzica tradiţională. Semiotică muzicală . de persoane interesate de domeniul muzical: elevi. Instrument la alegere / canto instrumentale. Module (facultative) doresc să se perfecţioneze în continuare:Interpretare muzicală – . studenţi ai UNMB sau ai altor instituţii de învăţământ superior. MUZICĂ USOARA semestre şi Modulul de Muzicoterapie Receptivă cu o durată de 4 semestre.ro/departamente/departamentul-pentru- . Regie muzicală (regie de . ACUSTICĂ MUZICALĂ Instrument/Canto.B. Au luat fiinţă: Modulul de Acordeon Clasic cu o durată de 6 . Instruire asistată de calculator . Redactare muzicală computerizată. disciplinele vor fi integrate în suplimentul la diplomă 42 41 .