You are on page 1of 83

ПОДРУМ

Бр. ПРОСТОРИЈА m2 ПОД ЗИДОВИ ПЛАФОНИ
1 Магацин 23.32 цем.под полидисперзија постој. бет.кон
2 Магацин 10.40 цем.под полидисперзија постој. бет.кон
с3 Магацин 5.18 цем.под полидисперзија постој. бет.кон
4 Тоалет 3.10 кер.плочице Кер.плочице постој. бет.кон
УКУПНО 42.00

ПРИЗЕМЉЕ

1 Улаз 4.81 мермер мермер полидисперзија
2 Изложбени прос. 5.22 терацо полидисперзија полидисперзија
3 Улазни хол 23.56 мермер мермер полидисперзија
4 Остава 2.00 бетон полидисперзија полидисперзија
5 Тоалет 6.58 кер.плочице кер.плочице полидисперзија
6 Изложбени прос 6.37 бетон полидисперзија полидисперзија
7 Степениште 2.52 мермер полудисперзија полидисперзија
8 Велика Сала 63.40 бетон полудисперзија постој. бет.кон
9 Научни клуб 18.54 бетон полудисперзија постој. бет.кон
УКУПНО 133.00
СПРАТ
1 Степениште 8.92 мермер мермер полидисперзија
2 Хол 32.40 мермер полидисперзија полидисперзија
3 Женски тоалет 5.91 кер. плочице керамика полидисперзија
4 Мушки тоалет 4.05 кер. плочице керамика полидисперзија
5 Чајна кухинја 9.00 паркет полидисперзија полидисперзија
6 Канцеларија 1 31.10 паркет полидисперзија полидисперзија
7 Канцеларија 2 18.96 паркет полудисперзија полидисперзија
8 Канцелариска сала 13.50 паркет полудисперзија полидисперзија

9 Директор 13.74 паркет полудисперзија полудисперзија
10 Канцеларија 3 72.24 паркет полудисперзија полудисперзија
УКУПНО 211.00
ТЕХНИЧКИ ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ АДАПТАЦИЈЕ
Опште
Пројектом се врши интервенција пробијања отвора у зиду приземља дефинисаном у архитектонском пројекту, прош
Диспозиција
Објекат је функционално јединствен са положајем назначеним на ситуацији. Објекат на коме се ради предметна инт
Конструкција-постојећег објекта.
Објекат је пројектован са армирано бетонскима плочама, ( авраменко и класичним а.б. плочама, са масивним
Темељи
Анализа стања темеља није предмет овог пројекта.

Зидови и стубови
Носећи зидови су од опеке старог формата димензија 38 и 45 цм. Преградни зидови од опеке д=12 цм.
Међуспратна конструкција
Међуспратну конструкцију је на деловима ситноребраста, а на деловима класична а.б. таваница. Правци н
Конструкција-адаптираног објекта
Пробијање отвора
Овим пројектом предвиђено је пробијање отвора између две просторије у приземљу објекта ширине 300цм и висин
Армирано бетонско степениште
Степениште је пројектовано као класично армирано бетонско коленаста завојна плоча (20*18,5/28) у свему према с
ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ОПШТИ ДЕО
Адаптација се односи на пословни простор и постојеће санитарне чворове, који се налазе у подруму, приземљу и на
Адаптацијом се изводи:
- у подруму: се само изводе инсталације за каснију уградњу једне wc шоље и лавабоа и тушаа са везом на
- у приземљу: се изводе инсталације водовода и канализације и уграђују 2 WC шоље, и 2 лавабоа с
- а на спрату: се изводе инсталације и уграђују 3 WC шоље , 2 лавабоа и додаје се писоар на постојеће вод.
- у остави испод степеништа у приземљу поставља се ел. бојлер 50л
ВОДОВОДНА МРЕЖА
У објекту су снабдевни водом потрошачи и то:
За санитарне потребе објекта (санитарна чворишта ,WC и лавабои и додат је на (спрату писоар ). У овој адаптацији
документацији.
1.Прикључак нових инсталација водовода извести на постојеће инсталације
водоводне мреже.
2.Целокупна водоводна мрежа је од полипропиленских вод. цеви и фазонских комада.
3.Испред сваког изливног места предвидети одговарајући вентил.
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
1.За одводњавање фекалних и других отпадних вода повезати на постојећу вертикалу В5 Ø100, а ново пројектоване и
2. Кан.мрежу предвидети од ПВЦ кан. цеви и фазонских комада .
САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ГАЛАНТЕРИЈА
Санитарне објекте, арматуре и галантерију по квалитету А класе, домаће производње.
Димензије, боје и облик, предвидети према захтевима из архитектонског пројекта и по избору инвеститора за тоалет
Изнад лавабоа у мушком и женском тоалету на спарту, као и у приземљу објекта предвидети огледало пречника 40цм
У тоалету приземља и на спрату уграђују се конзолне wц шоље са нискомонтажним
водокотлићем који се уграђује у зид дебљине 38 цм и претходно изолује стиродуром.
Инсталације водовода и канализације извести по важећим стандардима и прописима за ову
врсту радова.
НАПОМЕНА:
Све евентуалне измене и допуне током извођења остају у надлежности главног архитекте објекта и инвеститора, с т
ТЕХНИЧКИ ОПИС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Предвиђа се извођење нове електроенергетске инсталације у предметном пословном простору
на етажи подрума, приземља и спрата.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Предмет идејно пројекта електроенергетских инсталација објекта су следеће инсталације:
● Електроенергетски развод
● Унутрашње осветљење
● Напајање прикључница, технолошких и фиксних потрошача,
● Заштита од преношења пожара путем каблова,
● Заштита од електричног удара,

Касификација објекта у зависности од спољних утицаја, а према SRPS IEC 60364-5-51:2008 је:
● Температура околине: АА3 (од -5ºЦ до +40 ° Ц)
● Надморска висина: АЦ1 (<2000м)
● Присуство воде: АД1 (занемарљиво)
● Присуство страних чврстих тела: АЕ1 (занемарљиво)
● Присуство корозивних или прљајућих материјала: АФ1 (занемарљиво)
● Механичка напрезања: удари АГ1 (слаби); вибрације: АХ1 (слабе)
● Присуство Флоре или гљивица: АК1 (занемарљиво)
● Присуство фауне: АЛ1 (занемарљиво)
● Електромагнетски и електростатички утицај: АМ1 (занемарљиво)
● Сунчево зрачење: АНГ1 (занемарљиво)
● Сеизмички ефекти: АР1 (занемарљиво)
● Муње: АК2 (индиректно)
● Могућност евакуације: БД2 (Велико присуство људи, добри услови евакуације).
Како су објекти класификовани као БД2, инсталација се предвиђа безхалогеним кабловима који не
потпомажу горење, не шире пожар и не стварају токсичне гасове
Спречавање ширење пожара кроз и из успонске вертикале на остали део објекта се врши тако да се
сви отвори, а пре свега отвори у бетонским плочама између спратова, после провлачења каблова заптивају м
НАПАЈАЊЕ
Напајање предметног пословног простора ел.енергијом предвиђено је преко новопредвиђене кабловске п
Напајање ел.енергијом и мерење утрошка ел.енергиоје усагласити са техничким условима ЕДБ-а.
МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ
Мерење потрошње електричне енергије за свеку етажу пословног простора (подрум,приземље и спрат) врши се у м
-за подрум трофазним двотарифним ел.бројилима активне енергије 3х220/380В,10-40А уз уградњу аутоматских
-за приземље трофазним двотарифним ел.бројилима активне енергије 3х220/380В,10-60А уз уградњу аутоматских п
-за спрат трофазним двотарифним ел.бројилима активне енергије 3х220/380В,10-40А уз уградњу аутоматск
КАБЛОВСКИ РАЗВОД
Електроенергетски развод у предметном пословном простору конципиран је тако да постоје спратни разводни
Развод у објекту је кабловски. У подруму се не разводи инсталација.
Напојни каблови у објекту се предвиђају безхалогени, типа N2XH-J а за системе који раде и у пожару NHXHX FE18
Ови каблови треба да имају исправу о усаглашености према ЛВД директиви за уградњу у објекте класе БД2
Од МРО до разводних ормана пословног простора полажу се напојни каблови типа N2XH-J Ови водови се п
Инсталација унутар пословног простора се води кроз преградне зидове од гипс картона и испод малтера у з
Тачно место прикључака и пролаз каблова до појединих прикључница и прекидача, дефинисти са инвеститором у од
ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Овим пројектом је предвиђена инсталација општег (радног) осветљења, и противпаничног
осветљења.
Опште осветљење у канцеларијама на спрату изводи се са флуоросцентним светиљкама снаге 1x54W које се постав
Противпанично осветљење омогућава евакуацију присутних у објекту, у случају потребе. Усвојене су светиљке са угр
Укључење осветљења је предвиђено ручно прекидачима на лицу места.
УТИЧНИЦЕ И ФИКСНИ ПОТРОШАЧИ
Предвиђа се напајање извода, утичнице, опреме и уређаја других инсталација које се предвиђају у објекту као што су
● технолошке прикључнице и прикључци,
● прикључнице за радна места где је за свако планирано радно место предвиђена по две прикључниц
● прикључнице опште намене и прикључнице за чишћење.
● Напајање централа, модула и уређаја телекомуникационих и сигналних инсталација.
● Постављање кабла од термостата до најближе унутрашње клима јединице. Термостат и
повезивање овог кабла на машинску опрему нису предмет ове документације.

Тачна места свих ових прикључака и извода, узети на лицу места из технолошког пројекта и пројекта ентери
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН
Предвиђене су електро инсталације за потребе рада грејања, вентилације и климатизације сходно
пројекту машинских инсталација.
ЗАШТИТА
Као заштита од електричног удара примењено је аутоматско искључење извора напајања у оквиру
утврђених услова напајања и времена искључења за примењени ТН Ц/С напајања. Као уземљивач служиће п
На месту постављања главног мерно разводног ормана уградиће се лимени орман са шином за изједначавањ
Такође се каблом 1x16 мм2 са шином за изједначење потенцијала повезују и следећи метални делови:
● цеви грејања
● кабловске полице (регали)
● цеви водовода и металне цеви канализације
● изводни телефонски орман телефонске концентрације и Рек орман.
Инсталација је пројектована тако да је отпор петље кратког споја довољно мали да при споју фазног вода с
У тоалетима предвиђена је додатна заштита галванским повезивањем свих металних делова који не припадају елек
За технички пријем извођач мора припремити атесте о измереном отпору петље квара и резултати осталих мерења
I
ТЕХНИЧКИ ОПИС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Структурни кабловски систем,
Телефонска инсталација и Локална рачунарска мрежа
Предвиђен је структурни кабловски систем, који обезбеђује пренос података, гласа и слике разних
система (телефонија, рачунарска комуникација, видео надзор, информациони дисплеји, бежични пренос Интернет с
Структурни кабловски систем је пројектован у складу са међународним стандардом ISO/IEC 11801и европским норм
Главна концентрација система предвиђена је у 19“ рек орману, смештеним у техничкој просторији на нивоу подрума
У орман се монтира стандардна опрема: вентилаторски панел, шине за вертикално вођење каблова, напојна шина са
- patch панели, висине 1HU, са уграђених 24xRJ-45 cat.6 конектора за завршетак UTP каблова и
- voice панели, висине 1HU, са уграђених 25x RJ-45 cat.3 или 50xRJ-45 cat.3 конектора за завршетак вишепаричних т
Активна опрема није предмет пројекта. Инвеститор ће уградити посебан рек орман (обезбеђује инвеститор) са актив
Осим опреме намењене функционисању структурног кабловског система у ормане (и техничку просторију) монтира
Телекомуникационе утичнице у простору предвиђене су у складу са захтевима Инвеститора, архитектонском решењ
Кабловска инсталација предвиђена је кабловима са омотачем без халогених елемената која омогућава пренос подата
Предвиђен је кабл типа U/FTP 4x2x0.51mm cat.5e за повезивање утичница у простору на пасивну опрему у орманима
Инсталациони и разводни каблови су одговарајућих електричних карактеристика са омотачем без халогених елемена
Телефонска инсталација
За обезбеђење говорних комуникација, као и за обезбеђење приступа Интернету, планирана је
постојећа савремена кућна телефонска централа са инкорпорираним свим модерним телефонским сервисима. Предв
ТЕХНИЧКИ ОПИС МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ИНСТАЛАЦИЈА МИНИ ВРФ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ
Главним машинским пројектом за извођење испројектована је опрема MINI ECOi VRF система,
производ PANASONIC, са директном експанзијом и варијабилним протоком фреона R410А, у верзији за рад у режим
Опрема није обавезујућа и може се заменити одговарајућем у смислу техничких каракетристика, квалитета,
Спољна јединица, централна јединица MINI ECOi VRF, опремљена је потребном опремом, уређајима
и аутоматиком (микро-процесором), scroll и ротационим клипним компресорима прилагођеним за R 401А.
Јединица поседује функције Discarge Temperature Control (DTC) и LLC (Load Level Control) функцију континуиране
Испројектовано је интелигентно VRF управљање које гарантује снабдевање расхладним средством у количини потр
За покривање топлотног и расхладног капацитета целокупног објекта изабране су две MINI ECOi VRF јединице, јед
СИСТЕМ 2 – I СПРАТ
За покривање топлотног и расхладног капацитета I спрата изабрана је спољашња јединица МИНИ

Спољашна јединица је смештена на зиду дворишне фасаде. тип CZ-RTC4. Qh=18kW. различитих капацитета. .5kW. Унутрашње јединице (5 комада) су изабране у зависности од капацитета топлотних губитака и добитака за каналске унутрашње јединице тип S-ММ1Е5А. Усис ваздуха је преко усисне решетке са два реда лопатица и регулатором протока. а убацивање је са притисним решеткама са два реда подесивих За вођење унутрашњих температура изабрани су даљински управљачи са недељним програматором.ВРФ СИСТЕМА тип: U-6EL1E8 са карактеристикама: Qc=15. Овим је омогућено независно бирање температура по жељи корисника. Расхладни флуид је фреон R410а који се системом изоло Пре свих радњи потребно је извршити детаљан преглед објекта заједно са инвеститором и евидентирати и упознати се са затеченим стањем објекта.

са масивним зидовима и армирано бетонским стубовима. бет.кон постој. плочама.ПЛАФОНИ постој.кон постој. проширење отвора за ново а. бет. бет. . степениште између подрума и приземља. бет.кон полидисперзија полидисперзија полидисперзија полидисперзија полидисперзија полидисперзија полидисперзија полидисперзија полудисперзија полудисперзија ктонском пројекту. Све анализе су изведене пре се ради предметна интервенција је спратности је По+Пр+6+Тв.кон постој.кон постој. бет. .кон полидисперзија полидисперзија полидисперзија полидисперзија полидисперзија полидисперзија полидисперзија постој. бет.б.

разводе..В1 Ø30 и фек. верт. архивске документац ширине 300цм и висине 320цм. У тоалетима и кухињи испод лавабоа и с оар ). исоар на постојеће вод. до постојеће фекалне вертикале. C шоље. и 2 лавабоа са везом на постојеће вод. с тим да се консултују са пројектантом водовода и канализације. Отвор око степеништа ојачава се челичном гредом и подупире челичним ст подруму. и поставка судопере у кафе кухињи. разводе. верт. Правци ношења су предпостављени на основу снимљеног стања на лицу места. и фек. а ново пројектоване инсталације повезати у поду и у зиду. Отвор се ојачава челичним рамом који се састоји од стубова 2U26 и ригле 2x2U26.5/28) у свему према статичком прорачуну. таваница. приземљу и на спрату пословног простора. ом простору .верт. ру инвеститора за тоалет у приземљу и на спрату објекта. Ви 8.разводе Ø100. јекта и инвеститора. У овој адаптацији минимална је измена и она не утиче на хидростатичкo стање у згради јер локал има свој уређај за мере 00. боа и тушаа са везом на постојеће вод. огледало пречника 40цм лепљено директно на зид.В1 Ø30 и фек.

атестираном противпожарном смесом ватроотпорности исте као пл опредвиђене кабловске прикључне кутије КПК на месту постојеће КПК .има који не ња каблова заптивају материјалом отпорним на пожар. њу у објекте класе БД2. новопредвиђеног мерно разводног ормана (МРО) и бро ље и спрат) врши се у мерном орману објекта (МРО) и то : уз уградњу аутоматских прекидача ниског напона од 40А. з уградњу аутоматских прекидача ниског напона од 50А. на и испод малтера у зидовима од цигле. противпаничног е 1x54W које се постављају као висилице уз помоћ прибора за качење светиљки на висини до 60 цм у канцеларијама 7 војене су светиљке са уграђеним сопственим извором напајања (NiCd акумулаторима) и комплетно потребном аутоматиком која ђају у објекту као што су: ена по две прикључнице . док се у подруму оставља прикључак за будући у пожару NHXHX FE180/E90-J потребног пресека и броја жила. ти са инвеститором у односу на пројекат ентеријера. 2XH-J Ови водови се полажу у ПВЦ-цеви испод малтера .у армирано бетонској плочи или спуштеном плафону. а где је потребно се води кроз цеви у зиду до места будућег прикључка. А уз уградњу аутоматских прекидача ниског напона од 40А стоје спратни разводни орман на свакој етажи (на приземљу и на спрату.

Предвиђен је слободностојећи орман висине 24HU. Предња врата су стаклена. могућава пренос података различитих сервиса до 250 MHz. напојна шина са утичницама 220В АС. о уземљивач служиће постојећи уземљивач објекта као и новопредвиђени цевасти уземљивач . шином за изједначавање потенцијала која се повезује са уземљивачем траком Фе/Зн 25x4мм. осветљење. функцију континуиране промене температуре испаравања радног медија према температури околине у сврху додатне уште дством у количини потребној за сваку појединачну просторију без обзира на тип унутрашње јединице или разлике у уд ECOi VRF јединице.ојекта и пројекта ентеријера као и на основу испоручене и монтирање опреме. опремљена бравом и кљ аблова. квалитета. м без халогених елемената. ује инвеститор) са активном опремом. ивну опрему у орманима. . Ради прецизнијег праћења техничке документације и графичких прилога. Унутар ормана треба да је изв ршетак вишепаричних телефонских каблова. делом испод малтера. нским сервисима. Напајање ормана обрађено је Главним пројектом електро енергетских инстал архитектонском решењу и технолошким захтевима опреме. Предвиђена је квалитетна дистрибуција бежичног Интернет сигнала. Сви каблови се воде делом на кабловским носачима. 11801и европским нормама EN 50173 као и препорукама водећих произвођача опреме у тој области. као и димензија.На шину се повезују стезаљ ални делови: ри споју фазног вода са уземљеном масом прикључног апарата струја грешке изазове тренутно искључење струјног кола који не припадају електричним инсталацијама. еним за R 401А.Спајање металних делова предвиђено је проводником 1x4 мм2 на сабирну лтати осталих мерења и испитивања из чланова 193 до 198 '' Правилника о техничким нормативима за електричне инст ични пренос Интернет сигнала. фиксна полица за смештај опреме и сл. и једна за спрат SISTEM 2. и делом на обујмицама. видеоконференција). у верзији за рад у режимима хлађења и грејања. једна за приземље SISTEM 1.. Кабловска инсталација је пројектована кабловима са омотачем без халогених елемената. ку просторију) монтира се и телефонска централа. Систем омогућава пренос орији на нивоу подрума. уцрт тристика.

а који се системом изолованих бакарних цеви води видно по фасади. које омогућују промену смера ваздуха у летњим и зимским условима. 5. а затим се кроз спуштени плафон врши гранање цевоводн титором и . 4 и 3) и дате су графичком документациј ма са два реда подесивих лопатица.битака и добитака за сваку просторију засебно (канцеларија бр: 7.

.нализе су изведене према архивском пројекту.

архивске документације. Водо . а за анализу је усвојена неповољнија варијанта. а предвиђено је да се чист отвор после уградње шина буде 320цм. 26 и ригле 2x2U26.. Темељ степеништа у свему према статичком пр хињи испод лавабоа и судопере постављају се бојлери од 10л има свој уређај за мерење. На основу извршеног притиска на лицу места не постоји могућност поремећаја рада у објекту. Висина се одређује на лицу места. Прили одупире челичним стубовима у свему према статичком прорачуну.

ља прикључак за будућиразводни орман) са кога се напајају ел. удућег прикључка.8. На оси пу . цм у канцеларијама 7. У канцеларији 6 уградити флуоре бном аутоматиком која ће обезбедити да у случају прекида мрежног напајања светиљка ради најмање 3 сата.отпорности исте као плоча кроз коју се пролаз врши.потрошсчи на припадјућој етажи.9 и 10. Висину качења расвете урадити у договору са инвеститором. ог ормана (МРО) и бројила за предметни пословни простор.

делом на обујмицама. Орман тре тро енергетских инсталација. ATMи др. Захваљујући ECOi VRF систему.ину се повезују стезаљке уземљења МРО .У орману је извршено раздвајање заштитног и неутралног проводника . пренос г опремљена бравом и кључем. ице или разлике у удаљености и висини између јединица. р ормана треба да је извршено међусобно повезивање свих металних делова ради изједначења потенцијала у орману. кључење струјног кола. струјање расхладног ср .). м 1x4 мм2 на сабирну кутију ПС49 постављену на 0. док се бочне и задња страна могу лако скидати за монтажу опреме.3м од коте завршног пода иза врата. уцртана је опрема поменутог произвођача. у сврху додатне уштеде енергије и већег комфора због виших температура медија.Кутије ПС49 се повезују на заш има за електричне инсталације ниског напона ''. тем омогућава пренос података у оквиру различитих архитектура рачунарских мрежа (Fast/GigabitEthernet. афичких прилога.

сале за састанке и кухиње покривени су јединицама које су повезане на S врши гранање цевоводног система помоћу одговарајућих Y рачви до сваке унутрашње јединице. Топлотни губици ходника. Кондензна мрежа је положена .афичком документацијом.

.

Приликом пробијања међуспратну конструкцију подупирати металним ПГ подупирачима. Водоводну мрежу за санитарне потребе пројектовати од полипропиленских вод.шина буде 320цм. цеви и фаз.ком. према техн . ћаја рада у објекту. му према статичком прорачуну.

У великој сали приземља угра .арији 6 уградити флуоресцентне светиљке 2x54W које се постављају као надградне. Осветљење у холу на спрату и улазним зон мање 3 сата. На оси пута евакуације светиљке обезбеђују минимални осветљај од 1 Lx.

ног проводника . У орман се монтира струјање расхладног средства се оптимизира на нивоу сваког вентилаторског конвектора као и на нивоу целог система. мултимедијалне презентације). ATMи др. звука и видео сигнала (видеоконференције. rnet. ПС49 се повезују на заштитну сабирницу најближег разводног ормана проводником 1x6мм2. јала у орману. Орман треба да буде прописно уземљен на најближи сабирник за изједначавање потенцијала. Оптим . пренос говора.).

тј. На основу унутрашњег ентеријера изабране су нзна мрежа је положена у спуштеном плафону и води се са падом 0. MINI VRF приземља.ма које су повезане на SISTEM 1.5% до вертикале. Вертикала се поставља на двори .

.

према техничкој .ком.ви и фаз.

висину качења светиљки одредити у договору са инвеститоро .у на спрату и улазним зонама у канцеларијама изводи се са LED уградним светиљкама кружног облика пречника 21цм одгова кој сали приземља уграђује се LED расвета на висилица.

помоћу интелигентног управљања сензорима рас . Димензије ормана су одређене тако да је о у целог система. У орман се монтира пасивна опрема на којој се завршава кабловска инсталација. Оптималним управљањем струјом расхладног средства.јала.

ла се поставља на дворишној фасади и одводи кондензат до нивоа слободне површине дворишта. На крају вертикале поставља .

.

.

пречника 21цм одговарајућег степена механичке заштите сходно условима који владају у просторијама где се свети
договору са инвеститором. У холу приземља, ветробрану и изложбеном простору предвиђа се репарација постојећи

а су одређене тако да је омогућено додавање активних компонената, уређаја за беспрекидно напајање и накнадно проширење си

прављања сензорима расхладног средства загарантоване су унутрашње температуре у згради при великим висинским разл

рају вертикале поставља се заштитна мрежица.

.

уградња електронских компоненти и замена сијалице. ново ожичавање. У тоалетима се уграђују светљке у степену заштите ИП 65. . на спрату се постављају угр е репарација постојећих светиљки.росторијама где се светиљке постављају.

накнадно проширење система. За правилно функционисање система предвиђена је следећа пасивна опрема: великим висинским разликама између јединица. ECOi омогућава режим грејања од -25˚C до +15˚C и режим хлађења од .

.

.

.

. ау тоалету приземља надградне.спрату се постављају уградне.

.˚C и режим хлађења од -10˚C до +43˚C.

.

00 0.Демонтирана врата склопити. а дворишна врата утоварити на камион и одвести на 2 депонију коју одреди инвеститор.00 на депонију.00 0. Обрачун по ком.00 0.врата kom 1.прозора kom 8.00 5 Пажљива демонтажа прозора.00 0. приземље: ком 6 подрум: ком 1 1 Обрачун по ком. демонтирати водећи рачуна да се не оштете.00 4 Пажљива демонтажа прозора.утоварити на камион и одвести на депонију.површине до 2.00 0.Обележити врата.00-5.00 м² .00 0.врата 3 Пажљива демонтажа металних врата у подруму која се поново уградјују заједно са штоком површине до 2м².Краља Петра бр.00 0.00 .Демонтирана улазна врата поново уградити уместо постојећи дворишних врата која воде у подрум.00м2.46 Поз Опис Jединица Jединична цена Укупна цена Kоличина мере без ПДВ-а без ПДВ-а I РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ Пажљива демонтажа унутрашњих врата заједно са штоком површине до 2м².00 0.Врата очистити и сложити на градилишту.површине преко 2.врата kom 7.00 Обрачун по ком.00 Пажљива демонтажа спољашњих улазних врата у приземљу заједно са штоком површине преко 5.00м2.утоварити на камион и одвести kom 5. kom 2.A ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ у ул.прозора 0. Демонтиране прозоре склопити. Демонтиране прозоре склопити.00 0.00 0.00 м² и дворишних врата површине до 3.утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по ком. Обрачун по ком.

Шут прикупити.00 0.Шут прикупити.00 0.00 47.Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције.95 0.00 11 Пробијање конструктивног зида од опеке д-45цм у приземљу.утоварити на камион и одвести на градску депонију.утоварити на камион и одвести на градску депонију. Опеку очистити и сложити за поновну уградњу. Шут прикупити. надвратницима и свим облогама на зидовима. 7 m² 74.00 Обрачун по м3 зида. m² 1.00 0.утоварити на камион и одвести на градску депонију.7цм и 12цм.отвори се одбијају. 9 Рушење зида од опеке д-38цм за отвор врата у подруму. m³ 2. Шут прикупити.00 0.87 0. изнети.00 0.00 0.Шут прикупити.00м2.00 Рушење преградних зидова од опеке д.утоварити на камион и одвести на градску депонију. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију.отвори се одбијају.190.површине преко 5.малтеру. Пажљива демонтажа прозора. Шут прикупити.50 0. Обрачун по м2 зида.отвори се одбијају. изнети.90 8.00 0. Рушење преградних зидова од опеке 12цм на коме се налазе мермрне плоче у приземљу. Скидање подних керамичких плочица у приземљу (тоалет) постављених у цем.00 0. m² 17.утоварити на камион 12 и одвести на градску депонију. изнети. Обрачун по м2 зида m² 4.00 Обрачун по м2 зида.60 0.отвори се одбијају. .очистити за поновну уградњу. изнети. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију.00 Обрачун по м2 зида. надвратницима и свим облогама на зидовима.Пажљиво одвојити мермерне плоче пре рушења . m² 2. изнети. 6 Обрачун по ком. Демонтиране прозоре склопити. Рушење зидова извести заједно са серклажима.00 10 Делимично рушење зида од опеке д-30цм на спрату ка степеништу.00 Обрачун по м2 пода. изнети. Рушење зидова извести заједно са серклажима. Постојећи паркет и мермер заштити током рушења да се не оштети.502.утоварити на камион и одвести на депонију.утоварити на 8 камион и одвести на градску депонију.прозора kom 3.

00 помоћну скелу. Шут прикупити.Пробијање извести пажљиво.230.9. Обрачун по м2 пода. Паркет скинути. Обрачун по м² . Дебљима зида 12цм.87 3. Шут прикупити.У цену улази и помоћна скела. m² 63. материјал.сечење арматуре. транспорт И m² 2.таванице 45цм.утоварити на камион и одвести.1.ј скидање парапета . транспорт И помоћну скелу. материјал.00 0.00 Обрачун по м2. Обијање извести пажљиво.00 12. m² 3.13 Скидање паркета у приземљу (изложени простор и некадашња гардероба у склопу велике сале).00 1.00 0.Шут прикупити.00 14 Пробијање ребрасте таванице и отварање отвора за степениште ка подруму. У цену обрачунати рад.45.00 0.303.претходно скинути пажљиво мермрене плоче.утоварити на камион и одвести на градску депонију. Дебљима зида 12цм. Блокове пре 2 уградње квасити водом.130.00 Обрачун по м2. Обрачун по м² Зидање унутрашњег преградног зида од гитер блока (полублок) 25/12/19 на спрату ( зид ка подесту на степеништу)у продуженом малтером 1:2:6.утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15км. изнети.Отвор дим.00 Обрачун по м² Зидање унутрашњег преградног зида од опеке 12/25/6 у приземљу ( затварање отвора врата)у продуженом малтером 1:2:6. Дебљима зида 19цм.Проширење постојећег прозора т.60 изнети.60 II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 1 Зидање унутрашњег зида гитер блоком 19/19/20 у подруму (затварање отвора)у продуженом малтером 1:3. 3 m² 7.40 0.00 3.00 27.945.140. Блокове пре уградње квасити водом. Блокове пре уградње квасити водом. У цену обрачунати рад. транспорт И помоћну скелу. УКУПНО I 71. m² 11.00 0.30 0. утоварити у камион са шутом и одвести на градску депонију до 15км. 15 Скидање дашчаног каратавана са трском на ситноребрастој таваници у сали приземља. Обрачун по м2. 16 Делимично рушење фасадног зида (опека + мермерне плоче) код улаза.00x5.00 24.50 0.00 0.00 У цену обрачунати рад. m² 3.висина реб. m² 3.Употребљив материјал очистити.805. изнети.утоварити на камион и одвести на градску депонију. материјал.520.

00 0. m² 4.00 У цену улази рад.40 25.5 на спрату између кабина женског тоалетау продуженом малтером 1:2:6.00 УКУПНО II 57.700.00 0.Бетон уградити и неговати по прописима.612.00 IV ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 75.скела. m2 30. Сва крпљења извести продужним 6 малтером неколико милиметара упуштено у односу на раван зида. Обрачун по м³ 2 Израда арм.00 . разних оштећења на постојећим зидовима.00 0. 7 Обрада шпалетни око прозора након уградње пауш 1.862.Омалтерисане површине морају бити равне и глатке.Израдити оплату темеља и арм.бет.00 8 Израда испуне од гипс-картонских плоча и и темо изолацијом изнад прозора на месту некадашњих ролетни m 22. БЕТОНСКИ РАДОВИ 0.марке МБ20.20 0.00 71. Обрачун по м1 закрпљеног шлица. Пре малтерисања површине очистити. m³ 0.77 430 17. Први слој радити од просејаног шљунка ¨јединицом¨.080. у продужним малтером 1:3:9 у два слоја. материјал. Обрачун по м². Дебљима зида 5цм.00 0. 4 У цену обрачунати рад.120. транспорт И помоћну скелу.00 3. Пре m' 20.00 Обрачун по м² Малтерисање зидова у приземљу велике сале.шлицева иштемованих за постављање инсталација.темеља степеништа са припремним радовима .20 наношења малтера зидове очистити и опрати водом.бет. материјал. оплата и арматура.00 оплата.00 0.00 0. Обрачун по м³ УКУПНО III 75.Бетон уградити и 1 неговати по прописима.20 III БЕТОНСКИ И АРМ. транспорт. Блокове пре уградње квасити водом.00 Крпљење малтером.по пројекту и детаљима.У цену улазе и m³ 1. Други слој справити са ситним чистим песком.по пројекту. без таласа а 5 ивице равне.960.косе плоче и степеника степеништа марке МБ30.15 10.подупирачи. Зидање унутрашњег преградног зида од Ytong блока 5x20x62.детаљима и статичком прорачуну.арматура и пом.400.Израдити оплату косих плоча и степеника и арм. У цену обрачунати рад.00 Израда арм.00 0.080.

Поставити оков од алуминијума.00 m² У цену обрачунати рад. Изолацију радити преко потпуне суве и чисте бетонске површине и подићи изолацију уз зидове до 20цм . 16.приземље и спрат /под/. Све израдити по шеми столарије(окретно-нагибно отварање). боја алуминијума елоx 2000. боја алуминијума елоx 2000.00 0. УКУПНО IV 0.150/372 цм.интрфонски шлиц плехом и пумпом за самозатварање крила.Врата опремити са прагом.5. .1 флоат Излог се доноси финално обрадјен на градилиште. 9 и10 застаклити стоп сол стаклом д=4 солар/12/4мм и дихтовати ЕПДМ гумом.спољним рукохватом.Испуна елемента је термопан стакло 4+12+4. браву и три шарке по крилу. вулканизованом на угловима.са унутрашње стране кваком на главном крилу. 1 kom 1. Испуна елемента је термопан стакло 6 /12/5. материјал и транспорт. а прозоре на осталим позицијама застаклити термопан стаклом 4+12+4. Обрачун по м². по избору пројектанта.00 V СТОЛАРСКИ РАДОВИ Израда и уградња двокрилних спољашњих улазних врата са надсветлом од алуминијумске браварије са термопрекидом (АЛУТЕРМПЛУС) дим. 1 Хидроизолацију радити са двокопонентним премазом Цересит ЦЛ500 или слично.00 0.00 0.00 0. Набавка и израда хидроизолације мокрог чвора. Врата се доносе финално обрадјена на градилиште.00 Обрачун по комаду финално уградјених врата ПОС 1 2 Уградња фиксног излога дим. Оков и тон елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду ПОС 2 kom 1. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом.150/372 цм од алуминијумске браварије са термопрекидом (АЛУТЕРМПЛУС).подрум.00 0.00 Израда и уградња прозора од алуминијумске браварије са термопрекидом (АЛУТЕРМПЛУС М11000).00 0. Крила 3 прозора на позицијама 8.Отварање врата ка споља.

00 3е ПОС 7 двокрилни прозор .136/170 приземље kom 1.00 0.00 0.дим.00 0.дим.дим.00 0. материјал.00 ПОС 10 вишеделни елемент који се састоји из два једнокрилна прозора окретно 180степени-нагибно отворива са фиксном досветлом .152 / 165 спрат 3ж kom 2. Обрачун по комаду 3а ПОС 3 двокрилни прозор .стакло термопан 4+12+4 дим.00 0.00 3в ПОС 5 једнокрилни прозор .81 / 102 приземље kom 1.00 0.дим. покривне лајсне. У цену обрачунати рад.00 0.00 0.стакло термпона 4+12+4 дим.00 3д ПОС 6 двокрилни прозор .94 / 40 спрат kom 3.стакло тремопан 4+12+4 дим.137 / 166 спрат kom 1.310 /155 спрат 3з kom 2.00 0.дим.00 0. и транспорт.00 3ђ ПОС 6а двокрилна врата .дим.00 .квака) kom 1.522 / 155 спрат 3и kom 1.00 0.152 / 165 спрат kom 2.00 0.00 ПОС 9 вишеделни елемент који се састоји из два једнокрилна прозора окретно 180степени-нагибно отворива са фиксном досветлом .137 / 220 спрат (брава.00 0.дим.77 / 94 приземље kom 2.00 ПОС 8 вишеделни елемент који се састоји из два једнокрилна прозора окретно 180степени-нагибно отворива са два фиксна досветла .00 0.00 3г ПОС 5а једнокрилни прозор .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3б ПОС 4 једнокрилни прозор .00 0.

Опремљена су резом са унутрашње стране и кваком.Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Израда нових унутрашњих двокрилних врата велике сале дим. Поставити оков од елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду врата ПОС 6 .00 0. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.три усадне шарке по 7 крилу.браву укопавајућу са два кључа.Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче.00 0.по избору пројектанта.а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом деб.4мм по шеми столарије и детаљима.по избору пројектанта.У поду уградити вођицу врата а у горњиј зони шину са клизачима и маску 6 .Врата заштитити безбојном 4 акрилним. Поставити оков од елоксираног алуминијума.мат лаком за импрегнацију.00 0.9 мм по шеми столарије.Оков за отварање .Врата извести без довратника. Врата су једнокрилна без прага.00 0.три усадне шарке по 5 крилу.00 0.Довратник израдити од првокласне и суве храстовине а рамовска конструкција крила са саћем обострано обложити брезовим шпером деб.На поду kom 5.Поставити оков од елоксираног алуминијума. Врата су једнокрилна без прага.4 мм по шеми столарије.12мм.На поду поставити гумени одбојник. kom 2. Обрачун по комаду врата ПОС 2 Израда и уградња једнокрилних клизних обострано шперованих врата дим 65/205 цм (санитарни чвор у приземљу) Врата за улаз у тоалет без довратника према детаљу ентеријера.00 Обрачун по комаду врата.Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче.браву укопавајућу са два кључа. kom 1.00 поставити гумени одбојник.00 поставити гумени одбојник.На поду kom 1. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.160/225 која се раде по мери од Брезовог шпера бб/цц квалитета деб. Испуна крила је са сачем обострано обложена шпер плочом деб.брава и три усадне шарке по крилу . Врата су једнокрилна без прага.00 0. ПОС 1А Израда и уградња једнокрилних обострано шперованих врата дим 71/220 цм у приземљу.00 Обрачун по комаду врата ПОС 3 Израда и уградња једнокрилних обострано шперованих врата дим 90/210цм на спрату.а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом деб.Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.00 0.00 0.4мм по шеми столарије и детаљима.

по избору пројектанта.00 0. Димензија паравана је 150х50цм.50 0. у слогу и боји по избору пројектанта. дим 15 x 15 цм.00 0. Поставити оков од елоксираног алуминијума.00 VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ Набавка и постављање мат зидних керамичких плочица до висине од 120цм.00 0.00 УКУПНО V 0.у тоалетима. у тоалету.три 8 усадне шарке по крилу. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. на цементни малтер 1:3:9.Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Обрачун по комаду врата ПОС 5 Израда и уградња једнокрилних обострано шперованих врата дим 75/210 цм на спрату за кабине тоалета.Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче.4мм по шеми столарије и детаљима. Израда и уградња једнокрилних обострано шперованих врата дим 80/210 цм на спрату. ПОС 5а Израда клизних хармоника врата од универа у тоалту приземља између кабине и оставе испод 10 степенишног простора. Поставити оков од елоксираног алуминијума. m2 0.00 Израда преграде за писоар од универа.75 0. Преграда се фиксира елоксираним алуминијумским или прохром профилима за зид.а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом деб.На поду поставити гумени одбојник. У цену урачунати 11 уградњу и оков. m² 8.браву са индикатором 9 заузетости кабине и кључем са унутрање стране. Врата заштитити безбојним премазом за kom 3.На поду поставити гумени одбојник.00 0.00 Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. приземље: 8. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином.браву укопавајућу са два кључа.00 0.00 импрегнацију.00 0.4мм по шеми столарије и детаљима.три усадне шарке по крилу. стране домаће производње прве класе.по избору пројектанта. 1 У цену обрачунати рад. опремљена су бравом. материјал и транспорт. кваком и цилиндром kom 1.00 0.Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче. kom 3.00 0. кантована АБС траком.50м2 спрат:17м2 . Врата су једнокрилна без прага.00 Обрачун по м².а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом деб.

Обрачун по м². спрат:17м2 Набавка и постављање подних неклизајућих керамичких плочица у тоалетима стране или домаће производње прве класе.у тоалетима. Паркет лакирати 4 пута са воденим лаком. m2 17. Остругана површина мора бити равна без неравнина и избочина. Паркет пажљиво стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће 120.00 VIII СУВОМОНТАЖНИ ГИПСАНИ РАДОВИ . цементни малтер 1:3.00 0. m2 160. дим 30 х15 цм. Обложене површине морају бити равне и 2 вертикалне.00 0. материјал и транспорт.00м2 УКУПНО VI 0. домаће производње прве класе. Обрачун по м².дим 30 x 30 цм.00 0.00 0.00 0. у тоалету.00 транспорт. гитовање и уградња нових сокли лајсни ( 6цм висине )+ винер лајсна.40м2 спрат:10. На месту некадашњих преградних зидова уградити у нивоу пода елементе од храста. Све додирне спојнице морају бити затворене. на цементни малтер 1:3:9. Обрачун по м².9. у слогу и боји по изборупројектанта. материјал и m² 13. приземље: 3. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином.00 У цену обрачунати рад и материјал. у слогу по избору пројектанта. хобловање. У цену обрачунати рад. материјал и транспорт.00 У цену обрачунати рад. Набавка и постављање мат зидних керамичких плочица до висине од 120цм. спрат:17м2 1 Рестаурација-санација постојећег паркета дебљине 22мм. УКУПНО VII 0. Обрачун по м².40 0. Крпљење. 3 Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином.00 VII У цену обрачунати рад.

дебљине зависно од размака између насупротних плоча (ширина профила). произведене у складу са стандрадом ЕН 13162. обострано једноструко обложен с Кнауф или (Ригипс) плочама типа .00 0. транспорт и уградњу целокупног 2 m2 4.038 W/мК. Саставе обрадити глет масом и бандаж m2 85.5мм.влагоотпорна плоча (РБИ) дебљине 12.40м2 Израда сувомонтажног преградног неносивог зида у санитарном чвору са једноструком металном потконструкцијом од ЦW и УW профила.5мм. Укупна дебљина зида 125мм.038 W/мК. класе дозвољеног одступања Т5. звучне и противпожарне изолације. типа Кнауф Инсулатион Натурбоард ФИТ -Г ПЛУС минималног коефицијента топлотне проводљивости λ=0. транспорт и уградњу 1 целокупног материјала као и употребу лаке фасадне скеле. звучне и противпожарне изолације.00 тракама. произведене у складу са стандрадом ЕН 13162. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама.50м2 спрат: / . минералне вуне.50 0.00 0. АФ5. Израда сувомонтажног преградног неносивог зида са једноструком металном потконструкцијом од ЦW и УW профила.Овом позицијом обухватити набавку. отпорности према протоку ваздуха мин. Обрачун по м2 постављене површине. негоривости А1. дебљине зависно од размака између насупротних плоча (ширина профила). негоривости А1. отпорности према протоку ваздуха мин.40 0.Испуна зидне шупљине од топлотне. Испуна зидне шупљине од топлотне. типа Кнауф Инсулатион Натурбоард ФИТ -Г ПЛУС минималног коефицијента топлотне проводљивости λ=0. приземље : 4.00м2 спрат: 54.Овом позицијом обухватити набавку. АФ5. минералне вуне. обострано једноструко обложен с Кнауф или (Ригипс)плочама типа .. приземље: 31.00 материјала као и употребу лаке фасадне скеле. Укупна дебљина зида 125мм.стандардна плоча (ГКБ) дебљине 12. Обрачун по м2 постављене површине. класе дозвољеног одступања Т5.

m2 20.. минералне вуне. као и сви профилисани елементи предвиђени 5 пројектом и детаљима.80 0.60м2 4 m2 0. транспорт и уградњу целокупног 3 m2 9. Саставе обрадити 6 глет масом и бандаж тракама. Овом позицијом обухватити набавку.00 изведеног и обрађеног плафона.038 W/мК.00 IX М0ЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ . транспорт и уградњу целокупног материјала као и употребу лаке фасадне скеле. Израда сувомонтажног преградног неносивог зида у санитарном чвору са једноструком металном потконструкцијом од ЦW и УW профила. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама.40м2 Лепљење гипс плоче на зид у приземљу .00 Израда спуштеног плафона .суво малтерисање .На местима где се уграђују лавабо и писоар додатно ојачати зид са ОБС плочама или слично Обрачун по м2 постављене површине.60 0. Укупна дебљина зида 150мм. отпорности према протоку ваздуха мин. произвођач и тип по избору пројектанта (Кнауф или Ригипс). типа Кнауф Инсулатион Натурбоард ФИТ -Г ПЛУС минималног коефицијента топлотне проводљивости λ=0.Овом позицијом обухватити набавку. АФ5. Спуштени плафон монтирати на подконструкцију х≤0.Испуна зидне шупљине од топлотне. што све улази у јединичну цену. класе дозвољеног одступања Т5. Све спојеве бандажирати.00 материјала као и употребу лаке фасадне скеле.30цм. УКУПНО VIII 0. звучне и противпожарне изолације. негоривости А1. произведене у складу са стандрадом ЕН 13162.00 0.00 0.00 0.влагоотпорна плоча (РБИ) дебљине 12.00 Обрачун по м2 постављене површине. приземље : спрат:9. Обрачун по м2 m2 75.00 0. са свим потребним деловима и елементима за уградњу осветљења и вентилацију. приземље:/ спрат: 75.5мм.40 0. дебљине зависно од размака између насупротних плоча (ширина профила). обострано двоструко обложен с Кнауф или (Ригипс)плочама типа .

Набавка материјала.00 34.37.00 м2 m2 237.00м2 приземље . подрум . Постојеће слојеве боје скинути грејањем феном и употребом шпахтли и одговарајућих 3 алатки. 4 Бојити воденом бојом.брушење и надкитовање.Спуштене плафоне претходно 1 бандажирати по спојевима и глетовати целокупну површину па након тога боити У цену обрачунати рад.По m2 1. а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје.290.00 извршеном скидању боје дрво прбрусити фином шмиргом.40 1в спрат зидови m2 409. у тону по избору пројектанта са претходном припремом подлоге.00 12.00 1г спрат плафони .00м2 спрат .00 21.31м2 Скидање боје са унутрашњих двокрилних врата у приземљу употребом специјалног фена за скидање боје. Пре бојења дрво брусити и очистити.237. радну скелу и транспорт.202м2 m2 202.00 69.10.50 Обрачун по м2. Обрачун по ком. Површине морају бити равне.31 250.по сушењу и надкитовати китом.160/220 са стаклом Обрачун по ком. глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона који су предвиђени за глетовање у два слоја глет масом дисперзивном бојом у боји по избору пројектанта.42 170.00 170. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Боја мора бити 2 равномерно наношена и у истом интезитету тона на свим површинама.врата . m2 50.00 0.13.340. након наношења и сушења сваког слоја фино глачање зидне површине.Поступак поновити док се не скину сви слојеви боје и не додје до здравог и чистог дрвета.00 1б приземље плафони (сала ребраста таваница 64.530.577.Након потпуног глачања зидова обојити зидове полудисперзивном бојом у два слоја.00 40.00м2 1а приземље зидови .00 Бојење зидова и плафона санитарног чвора акрилном бојом у два слоја.Фино брусити и бојити воденим лаком за 1.00 170. Приликом обрачуна не одбијају се отвори до 3.00м2) m2 126.160/220 са којих је скинута стара фарба.00 0.00 0.00 m2 дрво.00 0.Боја мора бити потпуно равномерно наношена у и истом интензитету тона на свим површинама зидова.Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом. материјал. Обрачун по м² обојене површине. Бојење двокрилних врата у приземљу дим.00 170. дим.491.

израда и постављање челичног носача у постојечем зиду од опеке.00 1.5 Скидање старе боје и бојење металне ограде на степеништу . Рам очистити и премазати минијумим kom 2 10150.000. Поклопац израдити од лима д=3mm са рамом од угаоника 35/35/4mm.брусити и очистити. Краља Петра kom 3 8000.00 24.00 185.000.00 48.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемиским и физичким средствима.Нанети импрегнацију и 6 обојити основном бојом.Димензија врата 100/205.На ограду нанети импрегнацију и основну боју .000.00 1 Набавка.брусити и очистити.00 а затим бојити два пута бојом за метал. УКУПНО IX 180.10 135.00 Набавка.Чели kg 300 160. бојење и 3 постављање поклопца. која се претходно очисте.50 Обрачун по м2 обрађене површине.00 и обојити бојом за метал два пута. У цену улази комплетна израда.израда и постављање челичног носача са стубовима у подруму који држи таваницу и прихвата постојеће бетонско ребро које се с 2 Обрачун по кг челика.00 553.40 X БРАВАРСКИ РАДОВИ kg 875 160. m2 9. Израда и уградња поклопца за шахт дим 90/140цм.300. m2 4.447.00 140.665.према ул.бојом за метал. Метална врата претходно очистити од корозије и прашине хемиским и физичким средствима. Бојење основном бојом металних врата. Обрачун поброју поклопаца Репарација постојећих челичних решетки дим 70/85 цм. у подруму која се задржавају.00 20.00 XI ЛИМАРСКИ РАДОВИ .00 4 и према унутрашњем дворишту УКУПНО X 232. Обрачун по м2 ограде.300.

развијене ширине (РШ) до 20цм дебљине 0. Обрачун по м2 очишчћене површине.Притисак воде мора бити одговарајући да неоштечује фасаду и профилацију. Обрачун по м2 нето површине.70 0. прозора и свих застакљених површина унутар објекта.00 0.00 УКУПНО I - 617. m² 386.70мм. Очистити све флеке. Обрачун по мл солбанка 1a Приземље m 3.00 XII ОСТАЛИ РАДОВИ 1 Финално чишћење и прање подова.Испод лима поставити 1 слој тер папира. m2 43.20 XII .00 1б Спрат m 22.00 0.Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом.245.По потреби додати хемиска средства која неоштечују камен.00 0. врата.00 0. ограда. у боји столарије.00 2 Прање уличне фасаде водом под притиском.00 0.патину.00 УКУПНО XI 0.00 УКУПНО XII 0.00 0.Стране солбанака према зиду и штоку прозора подићи у висини до 25мм.прашину и сл.који улази у цену солбанка.40 0.

Спајање цеви јепомоћу гумених заптивача који компензују дилатацију цеви. транспорт и уграђивање цеви и спојних делова од ПВЦ-а за кућну канализацију (трговачки назив КК-цеви) – вертикале.Б ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ Поз Опис јединица јединична цена Укупна цена без количина мере без ПДВ-а ПДВ-а I РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ Демонтажа постојећих водоводних (чел.00 2 Одвоз демонтираних цевовода на депонију удаљену до 15км. у цену је урачунат утовар и истовар на депонији.15 Ц. Постојане су за температуре од +60 Ц до . паушално 0. развод у санитарним чворовима .) и кан. поц. Код полагања цеви по зиду учвршћивање се врши слободним обујмицама на растојању 10 x Д (Д-спољни пречник цеви).00 УКУПНО I 0. цеви из зидова санитарних чворова као и демонтажа 1 постојећих санитарних објеката паушално 0. Између цеви обујмице ставити .00 II КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА Набавка. Постојане су и на краткотрајно оптерећење виших температура у зависности од количине 1 воде.

00 1д спрат (ND) Ø50 m1 1. Цеви се испоручују у стандардним дужинама (Л=0. КАМА.00 1б подрум (ND) Ø110 m1 0.00 III ВОДОВОДНА МРЕЖА .95 0.55 0.00 УКУПНО II 0.00 0. д=1. Провођење кроз таванице треба извести тако да се омогући непропустљивост за влагу и звучна изолација (покривна постава од “полиестера” (према детаљу произвођача).00 Извршење приклучка канализације на постојеће фекалне канализационе вертикале (Ф4 и Ф5 Ø100) 3 Обрачун по комаду kom 2.00 1в приземље (ND) Ø50 m1 3.00 0.55 0.00 2 Набавка и монтажа подних решетки од ПВЦ-а . КАПА). уложну траку.80 0.0)м’.00 1ђ спрат (ND) Ø110 m1 2.00 0.25 – 4. Преко сливника у нивоу пода уградити хромирану решетку.5цм.00 0. По завршетку мреже сви отвори морају бити затворени одговарајућим заптивачима до пуштања инсталације у рад (урадити пробу) 1а подрум (ND) Ø50 m1 4.00 1г приземље (ND) Ø110 m1 0.45 0. 2а ВР Ø50 kom 3. КК-цеви које се директно убетониравају у зид (плочу) потребно је предходно спојне делове oбмотати валовитим картоном (бетонски или покривни слој преко темена највећег пречника треба да је мин. За спајање металне цеви на ПВЦ користити посебне ПВЦ прелазне комаде (КАСД.00 2б ХР Ø50 kom 3.

равни пропусни вентили Ø20 kom 4.00 2б .00 0. 2а . 1 По потреби извести термо и акустичну изолацију цеви.00 1в спрат Ø20 m1 6.00 0. m1 22.Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батрије буду потпуно равне са завршном површином зида. 1a подрум Ø20 m1 4. Обрачун по м1 уграђене цеви.равни пропусни вентили Ø25 kom 2.00 1б приземље Ø20 m1 11. Обрачун по м1 испитаног цевовода.00 0.40 0.ГАЛАНТЕРИЈА .00 УКУПНО III 0.00 IV САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И САН.50 0.00 2 Набавка транспорт и монтаžа пропусних вентила. Набавка транспорт и монтажа полипропиленских водоводних цеви и фазонских комада (ПВЦ). У цену улазе и изолација и испитивање мреже.00 3 Извршење везе прикључка водовода на постојеће водоводне разводе. Завршну водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник.70 0.60 0.00 4 Испитивање цевовода водоводне мреже на пробни притисак. Водоводна вертикала (В1) kom 1.

00 0.Под везом за водовод се подразумева: Стојећа једноручна батерија за топлу и хладну воду са продуженом лулом. за везу са нискомонтажним проточним бојлером.00 4 Извршење везе судопере на развод водовода и канализације са комплет прикључном арматуром ком 1. ЕК угаони вентил Ø1/2”/3/8” "геберит" 1 Све комплет монтирано “дуо фиx. 3 Све комплет монтирано ком 1.00 0.00 за довод и одвод воде.носећа конструкција. ЕК угаони вентил Ø1/2”/3/8” Веза канализације: Сифон-скупљач масти пластични са прикључком за машину за судове Обрачун по комаду . Набавка транспорт и монтажа клозетских конзолних шоља са уграђеним водокотлићем Уп100 активирање чеоно. са доводом воде и одводом и сензором за активирање водовода.Шоља од санитарне керамике.00 Набавка и монтажа комплет умиваоника од санитарне керамике Уз умиваоник се даје и монтира: једноручна стојећа батерија за топлу и хладну воду “ ЕК” угаони вентил Ø1/2”/3/8” хромирани сифон Ø30 Обрачун по комплету уграђеног умиваоника. маска прикључна цевчица хромирана за везу са водоводом.” kom 5. Уз шољу се даје и монтира: Клозетска даска .00 Набавка транспорт и монтажа комплет зидног кљунастог писоара.носећа конструкција типа "ГЕБЕРИТ".00 0. ( у подруму 1 ком посебно је рачунат ) 2 kom 4.00 0.

00 6 Набавка транспорт монтажа комплет умиваоника за подрум ком 0.00 УКУПНО IV 0.00 0.00 8 Набавка транспорт и монтажа ЕЛ. ком 1.00 УКУПНО I - 0.00 IV .00 0.00 7 Нискомонтажни проточни ЕБ-10Л ком 3.5 Набавка транспорт монтажа клозетске шоље за подрум ком 0.00 0.00 0. бојлера-прохром: вертикална изведба ЕБ-60Л.

уграђивање како је то наведено у појединим позицијама. Поз Опис Jединица Jединична цена Укупна цена без Kоличина мере без ПДВ-а ПДВ-а I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ Развезивање и демонтажа постојеће ел. светиљке. Извођач може уградити и другу опрему. УКУПНО I 0. галантерију. као и довођење у исправно (првобитно) стање свих оштећених места на већ изведеним радовима и конструкцијама. Сав демонтирани материјал се записнички предаје инвеститору.ктротехничке и конструктивне карактеристике као наведени. Наведени типови и про. потврду и оверу стручног лица-надзорног органа.00 давања понуде. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом у потпуности према важећим техничким прописима за предметне врсте радова. Цена укључује и израду све евентуално потребне радионичке документације. Сав употребљени материјал мора бити прво-класног квалитета и одговарати стандардима. остала неспецифицирана опрема сходно снимању на лицу места пре 1 пауш.инсталације у објекту и предавање инвеститору на даље коришћење и то : каблове. разводних ормана јаке струје. испитивање и пуштање у рад свих елемената инсталација наведених у позицијама. 1.00 . али под условом да исти има исте еле. испитивање и пу-штање у исправан рад. заштитних цеви.извођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала нису обавезни. одно-сно материјал.00 0. В РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТ Е НАПО МЕНЕ Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног неспецифици-раног материјала потребног за комплетну израду. уз претходну сагласност.

На вратима ормана поставити упозоравајућу таблицу "опасно по живот". тип према захтевимапрема условима електродистрибуције Београд.00 0. Поред свега горе наведеног у орман и на орман уградити материјал и опрему који су наведени у позицијама овог поглавља .КПК је израђен од пресованог полиестера (СМЦ).00 III РАЗВОДНИ ОРМАНИ 0. без зидарске поправке зида. изолаторима и стезаљкама. што ће потврдити надзорни орган. 1. Орман мора бити са вратима са заптивачем.4кV Општи услови Разводни орман мора бити направљен од два пута декапираног челичног лима. Сви елементи за команду и сигнализацију морају бити приступачни споља без отварања врата. УКУПНО II 0. Сви елементи на орману и у орману морају бити означени натписним плочицама. Поз Опис Jединица Jединична цена Укупна цена без Kоличина мере без ПДВ-а ПДВ-а 1 Разводни орман МРО .КПК Испорука. Пре почетка израде разводних ормана проверити да није дошло до каквих измена које би утицале на дефинисање ормана. по обради обојен печеним лаком по жељи Инвеститора.00 за исправан рад заједно са плаћањем таксе за преглед кабловске прикључне кутије. Орман мора бити снабдевен бакарним сабирницама потребног пресека. За све долазне и одлазне водове предвидети потребан број уводница као и уводнице за резервне изводе. са симболом електричне струје. уградња у фасадни зид.Плаћа се испоручено и постављено компл. механички заштићен и од продора влаге по стандарду 1 ИЕЦ 523. са израдом нише и шлица за увод кабла у зиду од опеке и повезивање типског кабловског прикључног ормана КПК са 3 ком. Све флексибилне везе морају бити изведене финожилним флексибилним проводницима. Орман мора бити израђен комплетно у сагласно одговарајућим техничким прописима и захтевима надлежне електродистрибуције. отпоран на ударце ИК10 и УВ зраке. Шемирање извести помоћу бакарних проводника са ПВЦ изолацијом.II КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ . боје Рал 7035. NV осигурача 400 / 125А.

00 0. 1.00 .00 .00 0. Трофазно двотарифно бројило активне енергије 3x400/230V. In=6А ком.00 . AC. 1. за монтажу на шину.2011. 50Hz ком.00 . део са бројилом и припадајућим осигурачима и део са прикључним стезаљкама. 6. 6.00 0. Све комплет са потпорним изолаторима за сабирнице. 2. 6кА. AC. 1. и израда мерно разводног ормана МРО (орјентационих димензија (шxвxд) 500x2000x250) са вратима и бравом по принципу ЕДБ.10-40А ком. In=50А ком.00 Орман је. In=40А ком.ГОД.лимитатор типа"C". ком.00 0.стезаљкама удоводу и одводу.00 .натписним плочицама и свим осталим потребним ситним материјалом и налепљеном једнополном шемом.00 . 5. 660А ком.Пг уводницама.00 0.00 0.за у зид.лимитатор типа"C". 2. Испорука материјала. AC. 6кА.00 .проводницима за шемирање. 240V.израђен од полиестера.00 0. Аутоматски једнополни прекидач типа "C". 6кА. са следећом уграђеном опремом : . (ПРИПРЕМЉЕНА ЗА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ОЧИТАВАЊА И УПРАВЉАЊА ПОТРОШЊОМ) .ЗА ПРИМЕНУ У АМИ/МДМ СИСТЕМИМА . Орман се састоји из три дела и то: део са шинским разводом и главном склопком.таблама за бројила. МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВРШИТИ МЕРНИМ УРЕЂАЈИМА ЧИЈЕ СУ ФУНКЦИОНАЛНЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСКЛАЂЕНЕ СА ЗАХТЕВИМА СТРУЧНОГ САВЕТА ЈП ЕПС УСВОЈЕНОМ 29.00 0. 1. за монтажу на шину. МТК уређај 230V. трополне теретне склопке B160 А.носачима и маскама осигурача .10-60А ком.00 0.00 . 5. ситан везни материјал и шемирање и повезивање на сабирнице. Аутоматски једнополни прекидач .00 0.кључа у заштити ИП-55. Трофазно двотарифно бројило активне енергије 3x400/230V. бакарних сабирница 15x3мм ком. Плоче за бројила ком. Аутоматски једнополни прекидач .00 0. за монтажу на шину.00 . 3.240V.00 .240V. бакарних сабирница 25x4мм ком.04.

10кА ком 2. 3P.32А.16А. 3P. главни прекидач . "C".00 .6А.00 . "B". ком.00 1P.00 . 1. 3п. аутоматски осигурач 230V . 10кА ком 1. Imax=65кА (8/20µs).00 . "C". 1.00 0. и израда главног разводног ормана РО-1(орјентационих димензија (шxвxд) 500x2000x250) са вратима и бравом.00 .00 0.00 0. "B"..6А. аутоматски осигурач 230V . 10кА .00 . ручка на вратима ком. аутоматски осигурач 230V . 3P. аутоматски осигурач 400V .10А.00 . "B".00 0. "C". 10кА ком 3.16А. са помоцним контактима за сигнализацију. 1P. аутоматски осигурач 400V . аутоматски осигурач 230V . 10кА ком 1. управљачки напон 230V ком 1. тип 2 ком. 10кА ком 15.20А. ИП54 Разводни орман садржи следећу опрему : 0.00 .00 0.00 0. 10кА ком 3. исталациони контактер. одводник пренапона . 3П.00 0.00 0.00 0. "B".00 0.1П.30mА ком 7.растављач 100А. аутоматски осигурач 400V .00 0. ком 4. 3P+N.00 0.00 0. "C".00 . In=20кА.00 . 3P. 1. ЗУДС-е 230V. Комплет израђен орман са свим изведеним и испитаним везама према захтевима ЕДБ. 40А. 1P.00 . 10кА ком 25.00 .00 2 Разводни орман РО-1 Испорука материјала. аутоматски осигурач 230V .25А.за монтазу у зид .10А.

00 0. "C".00 0. 3P.00 .00 .00 . 3P. 50Hz ком.00 0. "C". аутоматски осигурач 230V .растављач 63А. "B". 25А.10А. одводник пренапона . "B". 1.. 3P. 1. гребенасти прекидач (1-0). аутоматски осигурач 230V . аутоматски осигурач 400V . "C". Imax=65кА (8/20µs). 1P.00 . In=20кА. аутоматски осигурач 400V . 3P.00 .00 10кА . 240V.00 0. и израда главног разводног ормана РО-2(орјентационих димензија (шxвxд) 500x1000x200) са вратима и бравом.00 . ручка на вратима ком.00 Све комплет са шемирањем . исталациони контактер. 230V. 1. 10кА ком 1. тип 2 ком.00 .за монтазу у зид . 3P+N.00 0. главни прекидач .1P.00 0.00 0.00 0.00 0. 10кА ком 4. 10А ком 3.00 0. сигналне сијалице 5W. 6.00 .00 0. 10кА ком 15. са помоцним контактима за сигнализацију. 1P. 10кА ком 1. аутоматски осигурач 400V .25А.00 .6А.00 3 Разводни орман РО-2 Испорука материјала.25А.носачима и маскама осигурача уводницама. аутоматски осигурач 230V .00 0. ком 2. ИП54 Разводни орман садржи следећу опрему : .20А. 10кА ком 1. "C".6А. управљачки напон 230V ком 2.сабирницама И налепљеном једнополном семом ком. 3P.елементима за ношење сабирница.

са полагањем на кабловске регале.00 0. 10кА ком 1. 1.00 .00 0. управљачки напон 230V ком 2. 3P.00 0.16А. ЗУДС-е 400V. 1. "B". напонског нивоа 0.елементима за ношење сабирница.каналице или са провлачењем кроз челичне или ПВЦ цеви Испорука и монтажа са повезивањем кабла типа ПП00 4x50мм2 и израда везе КПК -МРО. сигналне сијалице 5W.носачима и маскама осигурача уводницама. 4P.1.2.00 0. m 5. 25А.00 .00 . 10кА ком 30.00 IV КАБЛОВИ.00 . Комплет са обележавањем кабла на крајевима .00 . КАБЛОВСКИ ПРИБОР 1 НАПОЈНИ ВОДОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР РАЗВОДНИХ ОРМАНА И ТАБЛИ Каблови изведени са жилама од бакра. обујмице. .00 Испорука и монтажа са повезивањем кабла типа ПП00-Y1x50мм2 и израда везе МРО . Комплет са обележавањм кабла на крајевима .6/1 кV .00 Све комплет са шемирањем . исталациони контактер. аутоматски осигурач 230V . Кабл се полаже под малтер или у бетон у ПВЦ цеви Æ80. 25А.16А.00 0.00 0. 50Hz ком. 1P. "B".00 0.00 . аутоматски осигурач 230V . 3P. гребенасти прекидач (1-0). 5. 1.сабирница за изједначење потенцијала.00 укупно III 0.00 0.сабирницама И налепљеном једнополном семом ком. 30mА ком 1. m 5.00 0. 10А ком 2. 240V. 230V.

ПНК -200/50 +поклопац m 22. Неспецифициран ситан-монтажни материјал пауш.00 0. у оплату глатких ПВЦ цеви са жицом за извлачење .00 1. ПНК -100/50 +поклопац m 5. Φ80 мм m 5. Испорука и монтажа перфорираних носача каблова комплет са угаоним елементима. Φ50мм m 20.7.00 .5. 0.00 1.6. Носачи каблова су дужине 2м следећих ширина: .00 0.8.00 0.4. Инсталационе ПВЦ цеви за увод спољњег куцног прикљуцка Φ100 мм m 4.00 0.9.00 0.00 1.00 1. Комплет са обележавањем кабла на крајевима. kg 5. Металне подконструкције на које се постављају разводне табле састављене од челичних L и U профила.00 .00 0.00 Израда ватроотпорних баријера при преласку каблова из једног пожарног сектора у други комплет са прскањем каблова са атестираном противпожарном масом према детаљу испоручиоца материјала у дужини од 1 м са обе стране баријере. пауш. m 34. елементима за рачвање као и потребним прибором причвршћивање на плафон или зид.3. Испорука и монтажа са повезивањем кабла типа N2XH –Ј 5x16мм2 и израда везе од МРО до РО.00 . 1.00 0. Испорука и постављање . премазане заштитном и завршном бојом. 1.00 1.1.00 0.

2.00 2. Савитљиве челичне поцинковане цеви .00 0. беле боје.00 0.00 . .ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА Каблови изведени жилама од бакра. 3x2. Каблови и проводници су следећих типова и пресека N2XH-Ј.00 0.4.00 0.1.3.00 0. 0. 2x1. за израду инсталације унутрашњег осветљења и прикључница.00 NHXHX-J Fe180/E90 2x1.00 Φ16 мм m 400.00 . панела .00 0.00 2. 1 кV: 2. Φ50 мм m 10. 5x4мм2 m 42.00 0.00 Φ23 мм m 50.00 .00 0.00 0.00 . . 3x1.00 0.00 0. Φ14 мм m 30.5 мм2 m 60.00 0. 5x1.5 мм2 m 65.00 2.5 мм2 m 800. испорука и монтаза ПВЦ перфорираних каналица: димензија 16x16мм. Набавка.00 НАПОМЕНА : Висину технолошких прикључака усагласити према условима из технолошког пројекта и захтева прозвођача опреме која се уграђује.00 0.00 . Инсталационе ПВЦ цеви постављене у зидовима Φ36 мм m 40. 5x2. -Неспецифициран ситан-монтажни материјал пауш. 2 КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР .00 .5 мм2 m 160.5 мм2 m 1.00 2.080.5мм2 m 45.. у инсталационим ПВЦ цевима испод завршне обраде зида.5. m 40. пода И у спуштеном плафону по обујмицама И носачима каблова.

За технолошке прикључнице монтажну висину усагласити према условима из технолошког пројекта и захтева прозвођача опреме која се уграђује.00 1.00 1. Боx 2М за у зид са 1x двополни прекидач 16А.250V ком 5. 250V ком 1.7.механизмом И слепом маском и то : 1.3.250V ком 1.8. 250V ком 2. Боx 3М за у зид са 3x обичан прекидач 10А.00 V ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ Испорука и постављање инсталационог материјала у ПВЦ кутијама у зиду од опеке или бетона и повезивање. 1 Испорука и постављање инсталационих прекидаčа модуларног типа . Боx 3М за у зид са 1x обичан прекидач 10А. Све прекидаче и прикључнице поставити према подацима датим у технолошком пројекту и пројекту ентеријера.250V +2x наизменични прекидач10А.250В +1x наизменични прекидач10А.00 1. 250V ком 1.00 0.3.250V ком 4. Боx 2М за у зид са 1x обичан прекидач 10А.00 0.4.носачем механизма .00 0.00 0.00 0.00 0. 250V ком 7.00 1.00 0.250В ком 5.250V ком 1. Боx 2М за у зид са 1x наизменични прекидач10А.00 1. Боx 2М за у зид са 1x обичан прекидач 10А.00 0.00 0.00 1.00 .00 1. Опрема мора бити реномирана од произвођача опреме ВИМАР.1.Све комплет са одговарајућом уградном монтажном кутијом.6. Боx 2М за у зид са 2x наизменични прекидач10А. Боx 2М за у зид са 3x двополни прекидач 16А.5. ЛЕГРАНД или слично.00 1. Боx 2М за у зид са 2x обичан прекидач 10А.оквиром. 0.2.

11 Боx 7М за у зид са 7x обичан прекидач 10А.за уградњу на зид.00 1. 1П+Н+Е.оквиром.00 2. 1.00 0.00 0.5.00 0.00 .250В. Испорука и постављање 4М бокса са 2x утицницом. Испорука и постављање 4М бокса са 2x утицницом ( тип B) ком 26. ком 2.Све комплет са одговарајућом уградном монтажном кутијом.250V +1x наизменични прекидач10А. 50HZ. 250V. 1P+N+E.00 0.механизмом и то : 2. Боx 5М за у зид са 4x обичан прекидач 10А. модуларног типа .са поклопцем ( тип А*) ком 4.00 2.00 0. за у зид .ИП54.1.плафон и са поклопцем. ИП44.00 2 Испорука и постављање монофазних утичница са заштитним контаком 16А. Испорука и постављање 6М бокса са 2x утицницом 2М + 2x RJ45 (обухвацена пројектом слабе струје).9.носачем механизма.00 2.2. 50Hz.ИП54.00 0.са поклопцем ( тип Е) ком 4. ИП54.00 0. 250V.00 0. ком 5. Испорука и постављање 2М бокса са 1x утичницом ( тип C) ком 13.250V ком 1.00 1.00 0.00 3 Монофазна прикључница са заштитним контактом 16А.00 0.3.4. 250В ком 1. Боx 6М за у зид са 6x обичан прекидач 10А.за уградњу у зид комплет са ПВЦ дозном Ø60мм и поклопцем.00 2.250V ком 1.10. Испорука и постављање 6М бокса са 2x утицницом 2М + 2x RJ45 (обухвацена пројектом слабе струје) ( тип А) ком 33.00 4 Монофазна прикључница ОГ са заштитним контактом 16А.

8М Прикључна кутија за подни развод је за 5 прикључних места. 50Hz. Подна кутија је са 3 енергетске утичнице и 2 утичнице слабе струје. ИП44. 3P+N+Е.00 0. ИП20.00 УКУПНО V 0.5мм² 400V ком 60. 50Хз.00 VI ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА 1 Ручни ископ канала ширине 40цм.00 са 5 увода у застити ИП55. Све комплет са енергетским утичницама. за уграђење у под. 3P+N+Е.за уградњу у зид комплет са ПВЦ дозном Ø60мм и поклопцем. 1. 500В.димензије (ВxШxД) 72мм/276мм/199мм.00 3 Испорука .5 Трофазна прикључница са заштитним контактом 16А.побијање цевних уземљивача .л=2м у предходно ископане канале.00 2 Испорука .сонди д=75мм.00 .00 0. нацињена од ПВЦ-а 9 Неспецифициран ситан-монтажни материјал пауш.полагање и повезивање траке Fe/Zn 25x4 мм у предходно ископане канале.00 0. 500V.00 0. Поклопац кутије израдјен од нердјајуцег челика. 0. m 5.дубине 80цм ради полагања траке Fe/Zn 25x4 мм m 5. ком 1.за уградњу на зид ком 4.00 6 Трофазна прикључница са заштитним контактом 16А.00 0.00 0. Плаћа се по уграђеној кутији. Обрачун по комаду побијене сонде ком.00 0. 7 ком 3.Утичнице слабе струје нису предмет ове техничке документације.00 8 Разводна кутија петополна 2.00 Испорука и постављање подних кутија.

повезано на сабирницу за изједначење потенцијала (ПС). цена укључује сав 8 потребан материјал и изводјење потребних радова и даје се у паушалном компл 4.936/ИИИ 6 ком 1. m 40.Б4. m. метална канализациона цев и сви метални делови који не припадају ел. Просечна дужина по санитарном цвору је 10 м.4 Враћање ископане земље у канале након завршетка полагања громобранске траке и сонди. P/F-Y1x16мм2. m 50.Укрсни комад трака .00 . ком 4.00 Испорука свог потребног материјала и уградња укрсног комада УК постављеног на свим местима међусобног спајања траке.00 5 Израда извода до главне сабирнице за изједначавање потенцијала.00 0.инсталацији). која се спаја на уземљивач укрсним комадом. изведено проводником ПП00-Y.00 0. 5.ручним насипањем и набијањем. По изради спојева сва места премазати заштитним средством против корозије.00 Међусобно галванско повезивање и уземљење свих металних делова у санитарним цворовима и кухињи (метална водоводна цев. према СРПС.трака на месту укрштања и спајања две траке.00 7 Испорука и полагање у зиду и поду у ПВЦ цевима каблова за изједначавање потенцијала и то: .00 0.траком Fe/Zn 25x4мм.00 0. 9 Испорука и уградња на местима означеним на плану ормарића (ПС) са сабирницама за изједначење потенцијала комплет са повезивањем.00 .00 0.00 0.00 0. PP00-Y 1x6мм2.1x4 мм2. m 5.00 износу по ПС.Н.

0.00 0.00 Обезбеђивање свих дозвола. Испорука и уградња. комплет са повезивањем на поцинковану траку изведену за везу на 10 уземљивач.00 Инвеститору у три примерка 12 Неспецифициран ситан-монтажни материјал пауш.00 VII . прелазног отпора уземљивача.00 VII ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИТОРА Испитивање ел. протокола мерења и израдом пратецце документације потребне за технички пријем објекта 1 пауш 0. плаштеви каблова и сл). израда и предаја и предаја елабората пауш.00 Мерење параметара уземљења.00 3 Трошкови израде пројекта изведеног стања у 3 примерка ком 0.инсталације у свему према члану 192 и 193 Правилника о тех .00 УКУПНО I - 0.инсталације ниског напона са издавањем свих атеста . 0.00 УКУПНО VI 0. атеста и картона за потребе измештања позиције МРО ормана. ком 1. нормативима за ел. напона додира и корака на постројењима у објекту и на металним масама изван објекта а које су у галванској вези са 11 уземљивачем (водоводна мрежа. замене КПК кабла и бројила од стране ЕПС-а са пратећим таксама уз овлашћење и сагласност инвеститора 2 paus 0.00 УКУПНО VII 0. ормарића СИП димензија 200x100x100 са уградјеном сабирницом за изједначење потенцијала.

ГАЛАНТЕРИЈА Светиљке се причвршћене на таваницу. ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА ИНВЕСТИТОРОМ И ПРОЈЕКТАНТОМ ЕНТЕРИЈЕРА УСАГЛАСИ ТИПОВЕ СВЕТИЉКИ.Овај део предмера и предрачуна обухвата: испоруку. Производ истих или бољих техничких карактеристика од светиљке Модус СПМИ700.00 0. У саставу позиција светиљки је и конструкција за вешање светиљки која се решава на лицу места као и сви потребни типлови . ОПШТА НАПОМЕНА: ПРЕ НАРУЧИВАЊА СВЕТИЉКИ. 700 лумена. Поз Опис Jединица Јединична цена Укупна цена без Kоличина мере без ПДВ-а ПДВ-а I СВЕТИЉКЕ 1 Светиљка С2 Уградна ЛЕД светиљка снаге 14W. зид или конструкцију објекта на начин условљен конструкцијом светиљке или помоћу специфицираног носећег прибора.Г РАСВЕТА . потребна висина за уградњу 90 мм. Производ истих или бољих техничких карактеристика од светиљке Модус СПМН4КА190.вијци. потребна висина за уградњу 58 мм.00 2 Светиљка С4 Уградна ЛЕД светиљка снаге 8W. Напон напајања светиљки је 230В.00 0. ком 5.00 3 Светиљка С4а Надградна ЛЕД светиљка тип ЕТЕА 15W у степену застите ИП65 ком 3. 50Хз. прецник светиљке фи 210 мм.00 4 Светиљка С5 . ком 15. 1300 лумена.00 0. монтажу и повезивање описаних светиљки .клеме и други ситни материјал и прибор. прецник светиљке фи 130 мм.

ком 4. опремљен са флуо цевима ОСРАМ лумилуx 840. снаге 1x54W.00 0.00 0.00 6 Светиљка С6 Надградна висећа светиљка тип АРЕС Т5 са АЛДП .00 0. Профил опремљен са ЛЕД извором снаге 35W. замена 5 сијалице и комплетно ново ожичавање 6.00 7 Светиљка С7 Надградна висећа светиљка тип АРЕС Т5 са АЛДП .двоструко параболиц високо полирани алуминијумски одсијач класе Ц2.00 0.00 0.00 8 Противпанична светиљка са уграђеним претварачем напона и сопственом НиЦд ком 10.00 РЕПАРАЦИЈА ПОСТОЈЕThИХ СВЕТИЉКИ уградња електронских преспојних уређаја у постојеће светиљке. опремљен са флуо цевима ОСРАМ лумилуx 840.двоструко параболиц високо полирани алуминијумски одсијац класе Ц2. са поликарбонантним дифузором. ком 16. лед 2835. комплет са приборм за висецу монтазу. и прибором за висецу монтазу и прибором за спајање у линију. радни напон 24V. лумена 3500 лумена са напојном јединицом у алу кућишту.00 . и прибором за висећу монтажу и прибором за спајање у линију. снаге 1x54W. 35W/24V ком 6. Систем ЛЕД од АЛУ профила крузног облика прецника фи60.

Кучиште је израђено од самогасиве пластичне масе беле боје. 9 Прибор за висећу монтажу сина. АКУ батеријом.00 УКУПНО I 0.Натпис "ИЗЛАЗ" или ознака "СТРЕЛИЦА" је на самолепљивој фолији. У светиљци су уграђене 1 флуо цеви снаге 8W (или еквивалентна ЛЕД СИЈАЛИЦА) у локално приправном споју. Уградња на цца 800мм ком 6.00 0. а дифузор од транспарентне тешко запаљиве пластичне масе.00 . са аутономијом рада од 3 часа.

висине 1U. типа HF U/UTP 4x2x0.5 мм. рек опремљен: са 6 LSA 24-портна RJ-45 patch панела категорије 6 висине 1U.00 0. 43.00 0. 1 m 4.050. Орман повезати на SIP. испорука и уградња делом у перфорираном носачу каблова. 6.00 Зидни надградни 19" орман висине 24U. m 25. прекид.00 0.00 Набавка.00 0. Д РАДОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ И СИГНАЛНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА Поз Опис Jединица Јединична цена Укупна цена без Kоличина мере без ПДВ-а ПДВ-а I РАЧУНАРСКА МРЕЖА Набавка.00 0. 49. у комплету са плафонско/зидним 8 конзолама и материјалом за постављање. са унапред ушпанованом металном жицом.00 0.00 11 Непредвиђени трошкови пауш. 1. пауш. 5е са повезивањем на оба краја кабла.00 0. испорука и уградња у подне уградне кутије* модуларне двоструке утичнице 2RJ-45. цат. испорука и уградња у зид модуларне двоструке утичнице 2РЈ-45. 1. у комплету са одговарајућом разводном кутијом.00 НАПОМЕНА: подне уградне кутије предвиђене у предмеру и предрачуну материјала електроенергетских инсталација. 1 напојни панел са по 6 утичница за 220V са прекидачем са 3 3 полице са раставним NT реглетама 2x10x2.00 6 Набавка. 7.00 12 Ситан инсталациони материјал комплет 1.00 0. испитивање на кратак спој.00 9 Преглед изведене инсталације.00 7 Набавка. ком. ком. 30.00 2 Набавка. отпор изолације пауш.00 0. са 1 модулом са 3 вентилатора. испорука и полагање цеви пвц Ø25мм у поду. . испорука и уградња у зид модуларне утичнице РЈ-45. 1. са 6 patch guide панела.00 0. монтажа и комплет 1.00 0. делом на плафону са обујмицама.00 10 Функционално испитивање елемента система. испорука и монтажа Перфорираног Носача Каблова димензија 200x50x2000.00 УКУПНО I 0. ком. и спојним NT реглетама 2x10x2 за каблове класе 2 или 3. ком.00 повезивање на кабловску инсталацију. 4 Набавка. у комплету са одговарајућом разводном кутијом.00 5 Набавка. делом у зиду инсталационог кабла у халоген фрее изведби.00 0. испорука и уградња пластичне разводне кутије Ø 60мм ком. Испорука.

25°C вт до +15°C ст. у плашту од лима антикорозионо заштићеног од спољних климатских утицаја. Производ: Panasonic .00 Уклањање цевних регистратора са припадајућом видном мрежом од црних челичних цеви kom 4. COP = 3. за: прој.00 0.Инвертер. . Тип: U-6LE1E8 Qc = 15500 W.00 0.56 kW са буком 49/52 dB(A) .у режиму хлађења од Тв = -10°C ст до +43°C ст.00 0. scroll и ротационим клипним компресорима прилагодјеним за Р 401А. tu = 26ºC Qh = 18000 W. слободностојећа.00 0.00 0.45. Опремљена са потребном опремом.00 II МАШИНСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ Кондензаторско-компресорска јединица (спољна јединица). Уклањање радијатора са припадајућом видном мрежом од црних челичних цеви.00 0. уреđајима и аутоматиком (микро-процесором).00 0. за: приј. Јединица поседује функције Discharge Temperature Control (DTC) и LLC (Load Level Control) функцију континуиране промене температуре испаравања радног медија према температури околине у сврху додатне уштеде енергије и већег комфора због виших температура медија Температурно подручје рада јединица: . φ =33%.95 Nmk = 4.00 a.Јапан или одговарајућа 1 ком.00 0.00 Дефектажа и довођење у функционалан рад једне јединице сплит система ( унутрашња касетна 90х90 цм и спољашња зидна) производ Tadiran komplet 0. Услове: ts = 35ºC. Услове: ts = -12ºC i tu = 20ºC EER = 3. Ђ РАДОВИ НА ИЗРАДИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА Поз Опис Јединица Јединична цена Укупна цена без Количина мере без ПДВ-а ПДВ-а I ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 1 Демонтажа и одвоз комлетне инсталације двоцевног радијаторског грејања у пословном простору инвеститора.у режиму грејања од Тв = . централна јединица Mini ECOi система VRF. kom 19. 1.

Qh = 5000 W Na = 49W. RAL 9010 Производ Клима Опрема Тип ПТР-2 или одговарајући 5а Димензија 825x125 ком. dB(A) 25 . Qh = 3200 W Na = 40W.00 e. dB(A) 28 .00 0.35 ком.Јапан или одговарајућа a.00 0.00 4 Рачва за повезивање бакарних цеви на месту гранања цеви ка унутрашњим јединицама Производ: Panasonic . 2 Тежина појединачних јединица G=19кг. Тип: S-36MM1E5A La = 420/480/540 m³/h 2в Qc = 3600 W. Унутрашња.32 ком. dB(A) 29 .00 0. Тип: S-45MM1E5A La = 480/570/630 m³/h 2г Qc = 4500 W. dB(A) 31 .00 0.27 ком. Производ: Panasonic . 1.00 5б Димензија 525x225 ком. 7. Тип: S-56MM1E5A La = 600/690/750 m³/h 2д Qc = 5600 W. 1.00 .4 kW ком. расхладно-испаривачка јединица каналског типа. Qh = 2500 W Na = 36W.00 d.00 0.енергије. 6.00 0. у режимима грејања. Qh = 4200 W Na = 42W.00 b.27 ком. Вентилатор је једносмерне струје па се на тај начин смањује потрошња ел.Јапан или одговарајућа a. dB(A) 32-34 ком.00 0. 1. 8. Ради аутоматски у спрези са спољашњом јединицом. Имапрегледан екран са осветљењем за ноћни рад.00 0.00 3 Управљачка јединица којом се управља системом (1 SJ и 5 UJ) а којом се моžе програмирати температура. изведена са закривљеним ламелама којим се може ручно подешавати смер иструјавања ваздуха. недељни рад. Тип: S-28MM1E5A La = 390/450/510 m³/h 2б Qc = 2800 W.00 0.Јапан или одговарајућа a.00 0. Тип: CZ-RTC4 ком.ECOi Branch Pipe 2way Indoor за капацитет до 22. Јединице следећих карактеристика Производ: Panasonic . 1. мале уградне висине (ултра танка h=200мм). односно хлађења. Qh = 6300 W Na = 64W. брзина вентилатора .00 0.00 0. 1.00 0.00 c.00 0.00 0. Тип: CZ-P224BK2BM . 1. Тип: S-22MM1E5A La = 360/420/480 m³/h 2a Qc = 2200 W. Монтира се на зид и повезује са спољном јединицом.00 0.00 5 Подесива притисна решетка за зидну уградњу.Садржу у себи одводну пумпу кондензата.00 0.00 0.

цевовода. типлова и другог ситног материјала за фиксирање црева.00 0. Све по дужном 3 метру за DN20 m 20.00 плафонског типа од челичног поцинкованог лима димензија као у графичкој документацији.00 1б Ø10x1 . под. греда или сл. напајање деоница канала и фазонских комада и начин постављања у свему према приложеним техничким условима са спојним и заптивним материјалом за ослањање УКУПНО I 0. за ношење опреме.00 1д Ø22x1 .00 УКУПНО II 0.00 0. RAL 9010 Производ Клима Опрема Тип ОАБ -1-л или одговарајућа 6 Димензија 525x225 ком.00 0. Специфициране су цеви за хоризонтални и вертиклани развод. све израдјено од челицних шипки. следећих величина: Напомена: Спецификација обухвата цеви Мини ВРФ система спрата.00 0.00 0.00 0.00 4б Ø50 m 13. пљоснатог гвождја и НП профила.00 Цеви за одвођење кондензата.00 0. Колена.00 7 Израда пленума за унутрашње јединице kg 10. Подразумева се и све за заваривање и везивање за носећи елемент (зид. вешаљки и сл. конзоле и држаци цеви. Начин израде.00 0.1/4" m 36.00 0. 4а Ø32 m 30.): kg 16. рачве итд.00 0.00 0.00 0.00 II СИТНА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 1 Комплетан цевовод за фреонски систем као и систем напајања фанцоила.1/2" m 50. алкали. ламеле су непомичне.00 0. те потребних ослонаца. производ ПЕШТАН или сл. од материјала са високим физичким перформансама и отпоран је на корозију и хемијска једињења као што су: киселине.5/8" m 12. Решетка за одвод ваздуха за зидну уградњу (спуштени плафон). вучених цеви по стандарду ЕН 12735-1. као и део цевовода за јединице на спрату које су прикључене на Мини ВРФ приземља 1a Ø6x1 . рамова.00 Армирана пластична савитљива црева за одвод кондензата из унутрашњих јединица као и одговарајућих шелни и спојница за повезивање.00 1в Ø12x1 .3/4" m 9.00 Сав потрошни и помоћни материјал потребан за монтажу бакарних цеви као што су фазонски комади. вешаљки. постоља. 8.00 0.00 0.00 0.00 5 Израда и уградња свих носача.00 1г Ø15x1 . клизне и чврсте тачке и ослонци.00 0. Цена обухвата и фазонске комаде и дихтовање. високо слане супстанце и многе друге. укључени у јединичну 4 цену дужине.00 0.00 0. хилзне и розетне на пролазу кроз зидове и под као и 2 сав остали материјал потребан за монтажу цевне мреже плаца се 30% од вредности претходне ставке: % 0. израдјен од бакарних. плафон.00 0.30 0. израдјене од Ал профила.00 0.00 0.00 0. материјал за лемљење.00 III ЗАНАТСКИ И СЛИЧНИ РАДОВИ .3/8" m 25.

00 0.00 0. Материјал мора задовољити и захтеве противпожарних прописа. израда и урамљивање функционалне семе и упутства за рад и сл.00 0.00 инсталацију. полиуретанским трубама-цевима које служе као термишки и хидро изолатор (као ARMAFLEX).00 0.00 0. хоризонтални ивертикални транспорт материјала и опреме везаног за предходно споменуту 4 компл 0.00 0.00 0.DN22 (као XG-09x022) m 4. свих носача. 1 Чишћење и минизирање у два слоја заштитном фарбом а затим бојење у одговарајућем тону лак бојом. 1. Паушално: компл. 0.00 .00 УКУПНО I - 0. Под овом ставком се подразумева и унутрашњи и спољни. према техничком опису. држача. стемовање зидова за постављање ночаца. Овим радовима није предвидјенно бушење отвора за вентилационе канале (ако их има).DN12 (као XG-09x012) m 15.00 . израда техничке документације стварно изведених радова. потребан алат и рад: m2 1.00 0. прирубница.DN10 (као XG-09x010) m 20.40 0.00 3 Допуњавање инсталације фреоном kg. затим продувавање (сусење) азотом те на крају вакуумирање на потребан 2 притисак. 0. Цена обухвата сав материјал.00 0. Подразумева се и лепак. За ово је предвидјена паусална сума: компл.Повезивање унутрашње јединице са командном јединицом која се налази на зиду. што је специфицирано.00 0.00 0.00 0. по избору архитекте (или корисника) Напомена: Напојни кабл за спољну јединицу 5 обезбедјује инвеститор.DN6 (као XG-09x006) m 11.00 0.DN15 (као XG-09x015) m 12.00 УКУПНО IV 0.00 0.00 Комплетни монтажни радови на извођењу инсталације за хлађење (фреонске). Такође напојни кабл за унутрашње јединице обезбеђује инвеститор. конзола и сл.00 Ситни градјевински радови који се буду јавили у току изводјења инсталација као сто су: пробијање отвора у зидовима за пролаз цеви. и други слични градјевински радови.00 0. пуштање у пробни рад. Специфицирано према спољњем пречнику цеви: . фазонски комади и сл. Овим радовима није предвиђено 3 враћање грађевинских површина у првобитно стање. 0.00 IV МОНТАЖНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ 1 Припремно завршни радови као што су расчишћавање и чишћење градилишта.00 . лепљива 2 трака.повезивања унутрашње јединице (УЈ) са спољном кондензаторскокомпресорском јединицом (СЈ) .Повезивање унутрашње јединице на напајање 220В . вентилатора и сл. вешаљки конзола за ношење канала и опреме. компл.00 Паушално: УКУПНО III 0.00 Изолација цевовода. 0.00 .00 0.00 0. упознавање радника са радом инсталација. Електро радови који се састоје од: .00 IV . Компл.00 Испитивање фреонског цевовода на притисак.00 0. делова клима комора.

Опис радова A ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ Б ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ В РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА Г РАСВЕТА .ГАЛАНТЕРИЈА Д РАДОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ И СИГНАЛНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА Ђ РАДОВИ НА ИЗРАДИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А .

00 617.00 0.Укупна цена без ПДВ-а 617.00 0.245.245.00 0.20 .20 0.00 0.

0.00 .