You are on page 1of 2

Tra n s c r i e r e a u n u i v e h i c u l p r o v e n i t d i n a c e l a și j u d e ț

o cerere tip de înmatriculare completată (semnată) de proprietar. În cazul
înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi
vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate,
proprietarul va men ț iona solicitarea explicită în cerere;
o fi ș a de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform
reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura ( ștampila) fostului
ș i actualului proprietar ș i având vizele organului fiscal competent al
autorită ț ii administra ț iei publice locale;
o în cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de
atestare fiscală emis de autorită țile administra ției publice locale, situa ție în
care nu mai este necesară depunerea fi șei de înmatriculare;
o în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va
depune ș i fi ș a de înmatriculare completată cu datele și semnătura acesteia;
o în situa ț ia în care proprietarul este o societate de leasing, numai fi șa de
înmatriculare cu datele utilizatorului semnată ( ștampilată) va avea viza
organului fiscal competent al autorită ții administra ției publice locale de la
locul de domiciliu/sediul acestuia;
o cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
o documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra
autovehiculului sau remorcii, în original și în copie;
o actul de identitate al solicitantului, în original și în copie. În situa ția în care
în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o alta persoan, se va
prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste
dobândirea personalită ț ii juridice, denumirea și sediul, în copie;
o copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente de circula ție, în termenul de valabilitate al
acesteia, încheiată pe numele noului proprietar;
o dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
o trei certificate de transcriere tip, completate și având semnătura ( ștampila)
vânzătorului;
o dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
o dovada de plată a contravalorii plăcu țelor cu număr de înmatriculare;
o certificatul de autenticitate, în original;
o certificatul de înmatriculare in care vechiul proprietar a facut men țiunea de
transmitere a dreptului de proprietate;
o dovada de efectuare a inspec ției tehnice periodice, în termenul de
valabilitate al acesteia;
o plăcu ț ele cu numărul de înmatriculare, în situa ția în care noul proprietar nu
dore ș te men ț inerea vechilor plăcu țe, dovada de plată a contravalorii noilor
numere de înmatriculare ș i a tarifului legal de atribuire a unei combina ții
preferen ț iale (se achită la ghi șeu);

în copie. denumirea. se depune de către vechiul proprietar împreună cu dovada de plată a tarifului legal de păstrare (se achită la ghi ș eu). etc. pe lângă documentele prevăzute anterior și acte care să ateste dobândirea personalită ț ii juridice. Atenție! Documentele se depun numai de către titularul din acte.). în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană. în afara documentelor mai sus men ționate.o cererea de păstrare a numerelor de înmatriculare. o pentru entită ț i care nu au personalitate juridică (notari. sediul și reprezentantul legal. o persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent. acestea vor prezenta copia actului de înfiin ț are sau a autoriza ției de func ționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală. . avoca ți.