HOTĂRÂRE nr.

125 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)
pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale politistilor în cazul mutării în alte localităţi
şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de
transport ale membrilor familiilor politistilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în alta localitate
(actualizată până la data de 4 aprilie 2013*)
EMITENT
GUVERNUL

--------------
*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul
juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor
modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 130 din 27 martie 2013.
Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor
În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 28 alin. (1) lit. j) şi al art. 35 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
politistului şi având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/2002 privind
demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1) Poliţiştii mutati dintr-o localitate în alta, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la decontarea
cheltuielilor de transport pentru ei şi gospodăria lor.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-încadrate sau reincadrate în corpul ofiţerilor ori
agenţilor de poliţie în activitate, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul.
(3) Poliţiştii în activitate, care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, beneficiază după absolvire de
decontarea costului transportului, prevăzută la alin. (1), dacă sunt mutati în alte localităţi decât cele din care au
plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.
(4) La absolvirea instituţiilor de învăţământ elevii şi studenţii cărora li se acordă grade profesionale prevăzute
pentru poliţiştii în activitate ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea
la unităţi, la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei şi gospodăria lor, dacă sunt mutati în alte localităţi decât
cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.
(5) Poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi j) din Legea nr.
360/2002
privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12
luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ei şi gospodărie,
până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul.
-----------
Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 130 din 27 martie 2013, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 4 aprilie 2013.
(6) De dreptul la decontarea cheltuielilor de transport beneficiază şi membrii de familie, în situaţia mutării
politistului în interes de serviciu în alta localitate.
Articolul 2
(1) Pentru mutarea efectivă a gospodăriei dintr-o localitate în alta, poliţiştii pot folosi:
a) mijloacele de transport în comun, feroviare, auto, navale, aeriene sau alte mijloace, pe traseele unde nu exista
reţea de cale ferată ori de transport auto;

1

b) mijloace de transport deţinute legal, cu orice titlu.
-----------
Lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 130 din 27 martie 2013,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 4 aprilie 2013.
(2) Călătoriile cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează cu documente de transport, alte
documente similare, precum şi cu legitimatii de călătorie plătite de politisti, care se decontează de unităţi, în limita
drepturilor prevăzute pentru aceştia la art. 3.
Articolul 3
(1) Când se deplasează cu mijloace de transport feroviare, poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de
transport astfel:
a) ofiţerii de poliţie, la clasa I, pe orice distanta;
b) agenţii de poliţie, la clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km, şi la clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km
inclusiv.
(2) Costul suplimentelor de viteza şi al tichetelor de rezervare a locurilor se decontează la orice fel de tren,
indiferent de distanta.
(3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit şi cuseta se decontează pentru chestorii şi comisarii de poliţie,
precum şi pentru conducătorii de unităţi, indiferent de gradul profesional deţinut, care călătoresc pe timp de noapte
la distanţe mai mari de 300 km. Ceilalţi politisti pot folosi în aceleaşi condiţii vagonul de dormit, având aprobarea
prealabilă a conducătorului unităţii. Poliţiştii care au dreptul sa călătorească la clasa I pot folosi vagonul cuseta fără
aprobare.
Articolul 4
În cazul în care poliţiştii folosesc alte mijloace de transport în comun decât cele feroviare au dreptul sa călătorească
astfel:
a) cu mijloace de transport fluviale şi maritime, la clasa I, ofiţerii de poliţie şi la clasa a II-a, agenţii de poliţie;
b) cu mijloace de transport auto pe orice distanta, iar cu avionul, pe baza aprobării conducătorului unităţii;
c) cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu exista reţea de cale ferată sau de transport auto.
Articolul 5
(1) Poliţiştii au dreptul la transport dus-întors în contul unităţilor din care fac parte, când se deplasează pentru
efectuarea concediului de odihnă aferent anului respectiv, o singură dată pe an.
(2) Poliţiştii care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de contravaloarea a două călătorii cu
mijloace de transport feroviare pentru rangul de tren şi clasa la care au dreptul, pe distanţa calculată între localitatea
unităţii în care acesta este încadrat şi localitatea în care se află punctul de trecere al frontierei pe unde se face
ieşirea din ţară.
-----------
Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 130 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 190 din 4 aprilie 2013.
Articolul 6
Membrii de familie ai politistilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport aferente clasei de călătorie la
care au dreptul poliţiştii respectivi.
Articolul 7
Poliţiştii detaşaţi în afară Ministerului de Interne beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport şi concediu de
odihnă, pentru ei şi membrii lor de familie, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.
Articolul 8
Elevii (studenţii) instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea politistilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de
transport dus-întors în contul instituţiilor respective, o singură dată, pentru fiecare vacanta din cursul unui an de

2

învăţământ, dacă au domiciliul în alta localitate decât cea în care se afla instituţia de învăţământ ai carei elevi
(studenţi) sunt.
Articolul 9
Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta pot folosi autoturismul deţinut legal, cu orice titlu, cu aprobarea prealabilă
a conducătorului unităţii din care se mută, pentru un singur drum. În acest caz deţinătorul legal, cu orice titlu, al
autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de
alimentare al autoturismului. De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţistul împuternicit să îndeplinească o funcţie
într-o unitate care este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă ori cea în care acesta are
funcţia de bază.
-----------
Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 130 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 190 din 4 aprilie 2013.
Articolul 10
La stabilirea cheltuielilor de transport ce se decontează se iau în considerare şi cheltuielile efectuate pentru
transportul gospodăriei, pe baza documentelor justificative.
Articolul 11
Decontarea cheltuielilor de transport se face numai pe baza documentelor de transport şi a legitimatiilor de
călătorie plătite în numerar. În cazul pierderii legitimatiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile
reglementărilor în vigoare, dar numai atunci când acestea sunt nominale.
Articolul 12
Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum şi al comisioanelor percepute
de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.
Articolul 13
Nu se admit la decontare taxele suplimentare percepute de agenţiile de voiaj (convorbiri telefonice, telegrame,
telex) pentru reţinerea locului în trenuri cu regim de rezervare a locurilor.
Articolul 14
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul de Interne va emite norme
metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului de interne.
Articolul 15
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz, precum
şi răspunderea materială ori de câte ori s-a produs o paguba.
Articolul 16
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
ORDIN Nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale – ACTUALIZAT
[expand title=”FIŞA ACT”]
Data
Titlu
MOF
Modificări
03 aprilie 2009 Ordin nr. 547/2009 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea

3

. 1a) – PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament ANEXA nr.angajamentelor bugetare şi legale. 1a). 1. sintagma „persoana împuternicitã sã exercite controlul financiar preventiv” se înlocuieşte cu sintagma „persoana desemnatã sã exercite controlul financiar preventiv propriu”. Of. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr./……. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 3421/2008 – pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. precum şi organizarea. iar sintagma „viza de control financiar preventiv” se înlocuieşte cu sintagma „viza de control financiar preventiv propriu”.792/2002 M. 1 NORME METODOLOGICE privind angajarea. 2 la normele metodologice – ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL ANEXA nr. 2 ART. 1b) 27 noiembrie 2008 Ordin nr. 1b) – PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare ANEXA nr. 547 din 20 martie 2009.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile şi a Normelor metodologice privind angajarea. simbolul contului 950 se înlocuieşte cu 8066 şi îşi pãstreazã aceeaşi denumire şi simbolul contului 960 se înlocuieşte cu 8067 şi îşi pãstreazã aceeaşi denumire. [/expand] 4 . aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1. în tot cuprinsul normelor metodologice. 216 din 3 aprilie 2009. 1. 1. în tot cuprinsul normelor metodologice simbolul contului 940 se înlocuieşte cu 8060 şi îşi pãstreazã aceeaşi denumire. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ANEXA nr. precum şi organizarea. [/expand] [expand title=”NOTA”] NOTA: Conform pct. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. De asemenea. 797/2008 NORME METODOLOGICE 2003-01-23 – Data intrarii in vigoare: 23 Ianuarie 2003 2003-01-23 – Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. Of. ANEXA Nr. 1 ART. 6 al art. ANEXA Nr. 3 ANEXĂ nr. 37 din 23 ianuarie 2003. [/expand] [expand title=”CUPRINS ORDIN ALOP”] ART. 3. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 1 – Angajarea cheltuielilor 2 – Lichidarea cheltuielilor 3 – Ordonanţarea cheltuielilor 4 – Plata cheltuielilor 5 – Organizarea.792/2002 M. lichidarea. lichidarea. 3 la normele metodologice – ORDONANTARE DE PLATA ANEXA nr. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. 4 la normele metodologice – SITUAŢIA PRIVIND EXECUŢIA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului ………. 216/2009 NORME METODOLOGICE. 5. I din ORDINUL nr..

792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. în baza prevederilor art. 82/1991. (1) din Hotărârea Guvernului nr. lichidarea. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 5 . (2) din Legea contabilităţii nr. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – ACTUALIZAT În temeiul art. 17 alin. 2 Direcţia contabilităţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentului ordin. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. având în vedere prevederile art.ORDIN nr. 1. 14 alin. Art. 1 Se aprobă Normele metodologice privind angajarea. republicată. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv. ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările ulterioare. 19 lit. 301/2002. lichidarea. d) din Legea nr. prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. precum şi organizarea. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. precum şi organizarea. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice.

Cheltuielile de investiţii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare. se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare. Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investiţii publice sau alte cheltuieli asimilate investiţiilor. În conformitate cu acţiunile finanţate prin buget. Ministrul finanţelor publice. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. – programele de investiţii publice care se prezintă în anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite. respectiv se pot angaja. 500/2002. – programele finanţate din fonduri externe nerambursabile de preaderare. lichidarea. 1. la partea de cheltuieli. secretar de stat ANEXĂ NORME METODOLOGICE privind angajarea. precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare. se ordonanţează şi se efectuează plăţi. 1 alin. prezentate în anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite. 64/2007 privind datoria publică. politicilor agricole comune şi de pescuit. Pentru acţiunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament şi creditele bugetare. Fondurile aferente acestor acţiuni multianuale se vor evidenţia sub forma creditelor de angajament şi a creditelor bugetare. (2) din Legea nr. Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate. Acţiunile multianuale reprezintă programe.Art. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. în timpul exerciţiului bugetar. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale. Plăţile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerciţiul bugetar curent sau în exerciţiile bugetare anterioare. cu modificările ulterioare. p. proiecte şi altele asemenea care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi dau naştere la credite de angajament şi credite bugetare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. sunt considerate acţiuni multianuale: – programele sau proiectele finanţate în cadrul acordurilor de împrumut care se preiau de Ministerul Finanţelor Publice. precum şi programele şi proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene. Gheorghe Gherghina. Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanţate şi plătite în cursul exerciţiului bugetar. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. în cadrul cărora se angajează. prin bugetele prevăzute la art. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Creditul bugetar este suma aprobată prin buget. 109/2008. Partea I.159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul. ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni. – programele întocmite de ordonatorii principali de credite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. în limitele aprobate. cofinanţate de o instituţie internaţională. Pentru acţiunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerciţiul bugetar respectiv. Anexele respective sunt considerate parte integrantă a bugetului unui ordonator principal de credite. 6 . precum şi organizarea. în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite. forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale[1] 1 Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate.

1 la prezentele norme metodologice. în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor. Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate. Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite. La instituţiile publice la care operaţiunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat. altele decât cele care privesc acţiuni multianuale. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale. acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exerciţiului bugetar următor. Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerciţiului bugetar. ale unui management financiar sănătos. după caz. comandă. cu excepţia acţiunilor multianuale. din motive obiective. convenţie. 7 . trebuie să se facă menţiuni cu privire la instituţia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. potrivit modelelor prezentate în anexele nr. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. şi se vor plăti în exerciţiul bugetar respectiv. recepţionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerciţiului bugetar curent. respectiv prestate. Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: a)Angajamentul legal – fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice. angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului. contract de muncă. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în condiţiile legii. potrivit modelului prezentat în anexa nr. respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul calendaristic pentru derularea principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar. Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli. Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare. Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziţie publică. acord de împrumut etc.Angajarea cheltuielilor bugetare. astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare. respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială. care implică o obligaţie de efectuare a unei cheltuieli faţă de terţe persoane. comandă etc. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. acte de control. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul. Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele obţinute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. În situaţia în care. 1a) şi 1b) la prezentele norme metodologice. conform legislaţiei în vigoare. pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice şi cu respectarea dispoziţiilor legale. potrivit dispoziţiilor legale. Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu împreună cu formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» sau împreună cu formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare».

iluminat. b)Angajamentul bugetar – orice act prin care o autoritate competentă. – cheltuieli cu abonamentele la reviste. respectiv angajarea. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plăţii acestora în exerciţiul bugetar. se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii. în limita creditelor bugetare aprobate. telefon. canal. materializate în bugete previzionale. În vederea respectării acestei cerinţe. angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinaţii. cu excepţia angajamentelor multianuale efectuate în condiţiile legii. radio. În scopul garantării acestei reguli. – cheltuieli cu asigurările. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite operaţiuni noi care urmează să se efectueze. Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual. Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu terţe persoane fără viza de control financiar preventiv decât în condiţiile autorizate de lege. în limita creditelor bugetare aprobate. potrivit legii. lichidarea. poştă. apă. cu excepţia angajamentelor legale aferente acţiunilor multianuale care nu pot depăşi creditele de angajament aprobate în buget. b2) angajamente bugetare globale. angajamentele legale. precedă angajamentul legal. respectiv de rezervarea creditelor necesare plăţii angajamentelor legale. – cheltuieli de protocol.). – cheltuieli cu chiriile. Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale. După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenţa cheltuielilor angajate. furnituri de birou etc. în limita disponibilului de credite de angajament pentru acţiuni multianuale. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare şi. b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă. se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerciţiu bugetar sau în exerciţiile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerciţiului bugetar respectiv. buletine lunare etc. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de funcţionare de natură administrativă. salubritate.Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună ştiinţă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget. care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale. în limita creditelor bugetare aprobate. sunt precedate de angajamente bugetare. În aplicarea principiului anualităţii. Valoarea angajamenelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare şi. cu excepţia acţiunilor multianuale. respectiv. ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerciţiu bugetar. respectiv toate actele prin care statul sau unităţile administrativ-teritoriale contractează o datorie faţă de terţii creditori. ordonanţarea. la partea de cheltuieli. potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze. – cheltuieli de întreţinere şi gospodărie (încălzit. respectiv. potrivit căruia „plăţile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv“. a creditelor bugetare aprobate. şi a prevederilor legale. 8 . afectează fonduri publice unor anumite destinaţii. cum ar fi: – cheltuieli de deplasare.

după caz. Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. b) existenţa creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie însoţite de toate documentele justificative aferente şi. După avizarea angajamentului bugetar individual sau global. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global. care vor fi ştampilate şi datate. În cazul în care nu există diferenţe semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive. dacă este cazul. d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile. Orice cheltuială angajată şi neplătită până la data de 31 decembrie a exerciţiului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop. Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar. prin care se certifică existenţa unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli. Creditele bugetare neangajate. e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). 9 . acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenţa cheltuielilor angajate. potrivit destinaţiei prevăzute în buget. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condiţii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice.Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr. precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerciţiului bugetar sunt anulate de drept. de orice alte documente şi informaţii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. acoperite de aceste angajamente legale provizorii. pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite atribuţiile conform legii. nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus. stabilite potrivit legii. de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar. în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate). atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferenţe semnificative. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului. precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. 2 la prezentele norme metodologice. persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv.

se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. în cazul bunurilor de natura stocurilor. 216/2009. 10 . cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare. – lucrările au fost executate şi serviciile prestate. cu regim special de tipărire. existenţa unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu. însoţite de memorii justificative. – alte condiţii prevăzute de lege sunt îndeplinite. înseriere şi numerotare. 547/2009 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea. întocmite de compartimentul de specialitate. după caz). comune pe economie. şi alte documente prevăzute de lege. În situaţia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale. lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4- 10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. M. acord de grant etc. este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare iniţiale. prin care se confirmă că: – bunurile furnizate au fost recepţionate. Salariile şi indemnizaţiile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective. lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată certe se vizează pentru „Bun de plată“ de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii. cu specificarea datei şi a locului primirii. precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetul aprobat. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Verificarea existenţei obligaţiei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenţia creditorului. – bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. sau alte formulare ori documente cu regim special.792/2002 din 20 martie 2009. modificat de Ordin nr. 1A „Catalogul formularelor tipizate.În angajamentele legale individuale şi cele provizorii. pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare. Salariile personalului cuprins în statele de funcţii anexate bugetului aprobat şi obligaţiile aferente acestora. după caz. acord de împrumut. pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recepţie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recepţie – cod 14-2-5. lichidarea. precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate. Of. cu excepţia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. 2 Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor. Proces-verbal de punere în funcţiune – cod 14-2-5/b.). Nota de recepţie şi constatare de diferenţe – cod 14-3-1 A. precum şi realitatea „serviciului efectuat“ (bunurile au fost livrate. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. privind activitatea financiară şi contabilă“ la Hotărârea Guvernului nr. precum şi organizarea. Determinarea sau verificarea existenţei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. – condiţiile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plăţilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. în cazul mijloacelor fixe. Documentele care atestă bunurile livrate. 1. lucrările executate şi serviciile prestate sau. aprobate potrivit legii. Documentele care atestă bunurile livrate. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Proces-verbal de recepţie provizorie – cod 14-2- 5/a.

Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plăţii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul. Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. după caz. care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obligaţiei. după caz. în conformitate cu prevederile contractuale. precum şi.Prin acordarea semnăturii şi menţiunii „Bun de plată“ pe factură. În situaţia în care. înregistrarea bunurilor în gestiunea instituţiei şi în contabilitatea acesteia. se vor avea în vedere următoarele: – prima ordonanţare de plată va fi însoţită de documentele justificative care dovedesc obligaţia către creditor pentru plata ratei respective. lichidate şi ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii formularului «Ordonanţare de plată». Ordonanţarea de plată trebuie să conţină date cu privire la: – exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata. dar şi de cheltuielile care au fost angajate. Modelul formularului „Ordonanţare de plată“ este prezentat în anexa nr. precum şi de plăţile efectuate din contul 770 «Finanţarea de la buget» sau din alte conturi de disponibilităţi. existenţa unui alt titlu care să justifice plata. În cazuri excepţionale. se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate poziţiile din factură au fost verificate. La înscrierea informaţiilor în coloana 1 «Disponibil înaintea efectuării plăţii» din formularul «Ordonanţare de plată» se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în contul 8066 «Angajamente bugetare». care să confirme corectitudinea sumelor de plată. – ordonanţările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). livrarea şi recepţionarea bunurilor. Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obligaţie certă şi o sumă datorată. – datele de identificare a beneficiarului plăţii. după caz. La emiterea ordonanţării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că operaţiunea s-a finalizat. lucrărilor executate şi a serviciilor prestate. executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor. 3 Ordonanţarea cheltuielilor Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată. – subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata. Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. 3 la prezentele norme metodologice. Condiţiile de exigibilitate a obligaţiei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a instituţiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de plată faţă de terţii creditori. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii. când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original. exigibilă la o anumită dată. Ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative. – modalitatea de plată. urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate. Ordonanţarea de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii. – suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă naţională sau în monedă străină. şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite „Ordonanţarea de plată“ pentru efectuarea plăţii. 11 . – natura cheltuielilor.

În cazul în care Ordonanţarea de plată nu se avizează. se semnează de două persoane autorizate în acest sens. Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. Instrumentele de plată utilizate de instituţiile publice. precum şi organizarea. poartă denumirea generică de contabil. 547/2009 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). prin unităţile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au conturile deschise. a persoanei cu atribuţii în efectuarea plăţii. sau a altor plăţi prevăzute de lege să se efectueze prin bănci. răspunderea pentru angajarea. – există credite bugetare disponibile. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. – documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. M. – numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare. respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT).792/2002 din 20 martie 2009. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. – cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilităţilor aflate în conturi. lichidarea. 1.Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată Ordonanţarea de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. cu excepţia plăţilor în valută. în limita creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate în condiţiile dispoziţiilor legale. se aplică prevederile pct. 1 „Angajarea cheltuielilor“. potrivit legii. după caz. iar a doua. – ordonanţarea de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă. care se efectuează prin bănci. Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 12 . După aprobare Ordonanţarea de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. 216/2009. potrivit legii. modificat de Ordin nr. Of. Primele trei faze ale procesului execuţiei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul instituţiei publice. Ordonanţările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata. Scopul acestei avizări este de a stabili că: – ordonanţarea de plată a fost emisă corect. dacă nu sunt autorizate în condiţiile prevăzute de lege. În cazul instituţiilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil. plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribuţie în cadrul instituţiei publice. Nici o ordonanţare de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonanţările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condiţiile de lichidare a angajamentelor. 4 Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finală a execuţiei bugetare prin care instituţia publică este eliberată de obligaţiile sale faţă de terţii-creditori.

Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spaţiul rezervat obiectul plăţii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. prin persoanele special împuternicite în acest sens. după caz. instituţiile publice au obligaţia de a prezenta unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre. Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plăţilor. vor purta un număr de ordine unic. potrivit legii. – beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat. – alte condiţii prevăzute de lege. Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilităţi de către instituţiile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea şi funcţionarea trezoreriilor statului. Nu se poate efectua plata: – în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilităţile sunt insuficiente. – când beneficiarul nu este cel faţă de care instituţia are obligaţii. – există toate documentele justificative care să justifice plata. repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau terţiari. – când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonanţarea de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege. – când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru „Bun de plată“. împreună cu amprenta ştampilei. Un ordin de plată nu poate cuprinde plăţi referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. deschise la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci. conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata. – subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective. – semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribuţii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. se va exercita în mod exclusiv de către instituţiile publice pe seama cărora au fost deschise. – documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct. 13 . după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata. spre informare. Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. lichidate şi ordonanţate. Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau parţial o datorie contractată şi justificată. – există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi de disponibil. Motivele deciziei de suspendare a plăţii se prezintă într-o declaraţie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi. persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerciţiu bugetar. şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată. În vederea efectuării cheltuielilor.– cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate. Pentru efectuarea cheltuielilor de capital instituţiile publice vor prezenta unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investiţii aprobat în condiţiile legii. – documentele de angajare şi ordonanţare au primit viza de control financiar preventiv. pe modelele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. – suma datorată beneficiarului este corectă. Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite. Dreptul de administrare şi dispoziţie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil.

Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale este ţinută concomitent de compartimentul de contabilitate şi de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. Scopul organizării evidenţei angajamentelor legale este de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. burse pentru elevi şi studenţi. bon de comandă-chitanţă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special. după caz. pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar. printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribuţii pe linia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale.Acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plăţi în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi. aprobate potrivit legii. Ţinerea acestei evidenţe în paralel şi la alte compartimente. inclusiv de persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu. actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Instituţiile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plăţilor în numerar. indiferent de subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor. Sumele reprezentând plăţi în avans nejustificate prin bunuri livrate. instituţiile publice pot ridica. Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale este ţinută de compartimentul de contabilitate. deplasări. lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către instituţia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament. iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea şi ţinerea evidenţei. precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 „Credite bugetare aprobate“. În acest scop. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agenţii economici sau de persoane fizice autorizate. cum ar fi: drepturi cu caracter social. În vederea efectuării de plăţi în numerar pentru deplasări sau achiziţionarea de bunuri. semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribuţii în efectuarea plăţilor în numerar. b) evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 „Angajamente bugetare“. au obligaţia să organizeze evidenţa angajamentelor bugetare şi legale. potrivit legii. Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale se va ţine în mod obligatoriu de către compartimentul contabilitate/financiar-contabilitate. 14 . respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A). Principalele atribuţii ale acestora privesc: a) evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent. numerarul pentru efectuarea plăţilor de salarii. efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament. ajutoare etc. executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza „Dispoziţiei de plată – încasare către casierie“ (cod 14-4-4). c) compararea datelor din conturile 940 „Credite bugetare aprobate“ şi 950 „Angajamente bugetare“ şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. În fila de cec se menţionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Instituţiile publice. chitanţe (cod 14-4-1). Scopul organizării evidenţei angajamentelor bugetare este de a furniza informaţii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin comparaţie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria instituţiei publice în condiţii de siguranţă. 5 Organizarea. este opţională. premii. facturi (cod 14-4-10/aA).

precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare. e) la finele lunii. care micşorează angajamentele bugetare iniţiale. fără utilizarea de conturi corespondente. e) datele necesare întocmirii „Situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului“. Contul 950 „Angajamente bugetare“ Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice. b) angajamentele legale. după caz. Situaţia privind execuţia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi însoţită de un raport explicativ privind toate informaţiile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerciţiului bugetar. Datele se preiau din conturile 700 „Finanţarea bugetară privind anul curent“. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. c) plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat. reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda naţională. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerciţiului bugetar. f) la finele anului. 950 „Angajamente bugetare“ şi 960 „Angajamente legale“ au următoarea funcţiune: Contul 940 „Credite bugetare aprobate“ Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice. care majorează creditele bugetare aprobate. potrivit modelului prezentat în anexa nr. valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 950 „Angajamente bugetare“ şi 960 „Angajamente legale“. ţin evidenţa angajamentelor bugetare. 120 „Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii“. înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont. 15 . În debitul contului se înregistrează la începutul exerciţiului bugetar creditele bugetare aprobate. angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale. ţin evidenţa creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. înregistrarea în creditul contului 960 „Angajamente legale“ a totalului plăţilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerciţiului bugetar. cu defalcarea pe trimestre. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ţine pe titluri.d) evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 „Angajamente legale“. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar. care majorează angajamentele bugetare iniţiale. Conturile de ordine şi evidenţă 940 „Credite bugetare aprobate“. 4 la prezentele norme metodologice. Cu diferenţele din reevaluare se majorează sau se diminuează. care micşorează creditele bugetare aprobate. Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. indiferent de subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor. 119 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire“ etc. utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă. acestea se evidenţiază în contabilitate în conturi în afara bilanţului. în limita creditelor bugetare aprobate. valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii. situaţie care este parte componentă din structura „Situaţiilor financiare“ trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice. Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare. În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare. indiferent de subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor. Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri.

conform prezentelor norme metodologice. ordonanţarea şi plata cheltuielilor. Soldul debitor al contului reprezintă totalul creditelor de angajament aprobate la un moment dat. În creditul contului. au obligaţia să aplice prezentele norme metodologice. În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate. pentru care în debitul contului 950 „Angajamente bugetare“ se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exerciţiul bugetar curent. Contabilitatea analitică a creditelor de angajament angajate se ţine pe structura bugetului aprobat. 189/1998 privind finanţele publice locale. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. La începutul fiecărui exerciţiu bugetar. în debitul contului 950 „Angajamente bugetare“ se preia soldul contului 960 „Angajamente legale“ de la finele exerciţiului bugetar anterior. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar. cu defalcarea pe trimestre. totalul plăţilor efectuate în contul angajamentelor legale. În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate. ţin evidenţa angajamentelor legale. precum şi a asigurării. Contul 960 „Angajamente legale“ Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice. 16 . precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate. Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale. Contul 8072 «Credite de angajament angajate» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor de angajament angajate în limita creditelor de angajament aprobate. precum şi organizarea. a parcurgerii etapelor de lichidare. Fac excepţie angajamentele legale neplătite aferente acţiunilor multianuale. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite de angajament aprobate şi efectuate în cursul exerciţiului bugetar. lichidarea. cu modificările şi completările ulterioare. iar la finele anului. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar. în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale iniţiale. în condiţiile prevederilor Legii nr. totalul angajamentelor rămase neachitate. În scopul aplicării în bune condiţii a prevederilor prezentelor norme metodologice. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. În debitul contului se înregistrează angajamentele legale. Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ţine pe titluri. începând cu exerciţiul bugetar al anului 2003. aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. Soldurile conturilor 940 „Credite bugetare aprobate“ şi 950 „Angajamente bugetare“ la finele exerciţiului bugetar nu se redeschid în anul următor. circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile legate de angajarea. iar la finele anului. indiferent de sistemul de finanţare din structura administraţiei publice locale. care majorează angajamentele legale iniţiale. Contabilitatea analitică a creditelor de angajament aprobate se tine pe structura bugetului aprobat. care majorează creditele de angajament. ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele. ordonanţare şi plată.Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. La finele anului 2002 instituţiile publice au obligaţia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii precedenţi şi neachitate până la finele anului 2002 şi evidenţierii acestora în debitul contului 950 „Angajamente bugetare“ şi în debitul contului 960 „Angajamente legale“. pentru exerciţiul bugetar respectiv. Contul 8071 «Credite de angajament aprobate» Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa creditelor de angajament aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de credite. indiferent de subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor. Ordonatorii de credite.

………. Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate*) Control financiar preventiv CFPP CFPD Data ………. M. ………. Of. ANEXA Nr. 8071 + SID ct.………. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. alin. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. titlu ……….……….În creditul contului se înregistrează creditele de angajament angajate. ………. Scopul: ………. subcap. Semnătura ………. ………. 1a) PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament MINISTERUL (INSTITUŢIA) ………. Ordonator de credite. 547/2009 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea. lichidarea. Data ……….………. 3 – 7 ………. Credite de angajament(ct. Viza Viza Semnătura ………. Data ……….………. 17 . Semnătura ………. precum şi organizarea.Nr.792/2002 din 20 martie 2009. modificat de Ordin nr. 216/2009. art. Beneficiar: ………. TOTAL ………. precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra acestora. ………. 1 – 2 4 5 6 7 8 = col.Compartimentul de specialitate ……….……….Nr.………. Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament neangajate. 8072) Disponibil de credite de angajament ce mai poate fi angajat Suma angajată Disponibil de credite de angajament rămas de angajat valuta curs valutar lei felul suma 0 1 2 3 = col. Data Data ………. Semnătura ………. ………. Conturile de angajamente bugetare şi legale se vor ţine pe analitice distincte pentru acţiunile multianuale şi celelalte acţiuni. ………. 1b) PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare MINISTERUL (INSTITUŢIA) ……….………. Data emiterii ………. Semnătura ………. 8072) Credite de angajament angajate (ct.………. ……….Compartimentul de specialitate ………. 1. ANEXA Nr. care vor putea fi angajate în anul următor. Calculul disponibilului de credite de angajament – lei – ANEXA LA BUGET*) Subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobatcap. Data emiterii ……….

Semnătura ………. Beneficiar: ………. Data ………. 301/2002. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv. 3*) la normele metodologice ANEXA Nr. d) din Legea nr. să lichideze şi să ordonanţeze cheltuieli pe parcursul exerciţiului bugetar. 500/2002 privind finanţele publice. Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de contabil.………. alin.………. Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 17 alin. Semnătura ………. 2*) la normele metodologice ANEXA Nr. Semnătura ………. Semnătura ………. în limita creditelor bugetare aprobate. Ordonator de credite. 1 alin. Data ………. poartă denumirea generică de contabil. iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. 4*) la normele metodologice În baza prevederilor art.………. ………. Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate*) Control financiar preventiv CFPP CFPD Data ………. Semnătura ………. cu modificările ulterioare.………. indiferent de subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor. a persoanelor implicate şi a documentelor privind execuţia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice. Data ………. Data ………. (2) din Legea nr. Viza ………. respectiv angajarea. TOTAL ………. au obligaţia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor. instituţiile publice. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. art.………. 3 – 7 ………. subcap ………. lichidarea. Credite bugetare aprobate(ct. ……….Scopul: ………. 500/2002 sunt autorizaţi să angajeze. precum şi să organizeze. 1 – 2 4 5 6 7 8 = col. potrivit legii. să conducă evidenţa şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003. 19 lit. În vederea respectării prevederilor menţionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor. titlu ………. ………. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. ale art. Calculul disponibilului de credite bugetare – lei – Subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobatcap. 82/1991. 18 . (2) din Legea contabilităţii nr.………. ANEXA Nr. 8060) Credite bugetare angajate(din ct. ………. 8066) Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat Suma angajată Disponibil de credite bugetare rămas de angajat valuta curs valutar lei felul suma 0 1 2 3 = col.……….………. republicată. Viza ………. ordonanţarea şi plata cheltuielilor. şi ale art.

– conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonanţată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens. 2 şi 3. De asemenea. precum şi subdiviziunile clasificaţiei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste operaţiuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. în tot cuprinsul prezentelor norme metodologice. lichidării şi ordonanţării cheltuielilor sunt în competenţa ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale instituţiei publice. 547/2009. trebuie comunicate: – persoanelor împuternicite. *): Răspunde de datele înscrise în coloanele 1. actele de încetare a delegării se comunică persoanelor menţionate mai sus. Actele de delegare. 19 . *): Se completează pentru acţiunile multianuale pe baza datelor din anexele la bugetul ordonatorului de credite. simbolul contului 950 se înlocuieşte cu 8066 şi îşi păstrează aceeaşi denumire şi simbolul contului 960 se înlocuieşte cu 8067 şi îşi păstrează aceeaşi denumire. prin care au fost stabilite creditele de angajament. 2 şi 3. sintagma „persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv“ se înlocuieşte cu sintagma „persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu“. sintagma „viza de control financiar preventiv“ se înlocuieşte cu sintagma „viza de control financiar preventiv propriu“ iar simbolul contului 940 se înlocuieşte cu 8060 şi îşi păstrează aceeaşi denumire.Operaţiunile specifice angajării. *): Răspunde de datele înscrise în coloanele 1. însoţite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite. secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. respectiv atribuţiile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare. Actele de delegare a atribuţiilor desemnează persoanele din cadrul instituţiilor publice împuternicite să semneze pentru şi în numele ordonatorilor de credite. >Note de subsol: [1]: Conform punctului 6 din Ordinul nr. Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept. În actul de delegare trebuie să se specifice limitele şi condiţiile delegării. – persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor.

ORDIN nr. şi ale Legii nr. datoriilor şi capitalurilor proprii. republicată. 15/2008. 2. ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul 1 20 . aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1991. 677 din 28 septembrie 2012 Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. cu modificările şi completările ulterioare. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. în temeiul art.861/2009. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. ale Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. 7 alin. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor EMITENT MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr.512/2008 privind documentele financiar-contabile. 3. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. cu modificările şi completările ulterioare.

b) să ia toate măsurile pentru organizarea raţională a circuitului bunurilor materiale.861/2009 şi a prezentelor norme metodologice. Nr. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. datoriilor şi capitalurilor proprii. NORME METODOLOGICE din 25 septembrie 2012 privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor EMITENT MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. __________ Notă *) Ordinul ministrului de interne nr. 2. le revine obligaţia organizării inventarierii elementelor de natura activelor. Partea I. Partea I. distrugerea sau sustragerea acestora. Articolul 2 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. astfel încât să se prevină degradarea. d) să urmărească ţinerea corectă a evidenţei tehnic-operative şi contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale. depozitării. prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Ordinul ministrului de interne nr. 677 din 28 septembrie 2012 Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Conducătorilor unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. denumite în continuare unităţi.Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. potrivit normativelor tehnice în vigoare. Mircea Duşa Contrasemnează: ────────────────── Ministrul delegat pentru administraţie Radu Stroe Bucureşti. conservării şi manipulării. deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de ordine publică. 25 septembrie 2012. c) să dispună efectuarea întreţinerii. conducătorii compartimentelor financiar-contabile şi logistice din unităţi au următoarele obligaţii: a) să asigure folosirea bunurilor materiale în conformitate cu prevederile regulamentelor şi normativelor tehnice în vigoare. reviziilor şi reparaţiilor la bunurile materiale. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor*) se abrogă. 231. datoriilor şi capitalurilor proprii cu respectarea prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. a transportului. 21 . (2) Conducătorii unităţilor. Ministrul administraţiei şi internelor.

c) şi d) se execută integral sau parţial. (4) În anumite situaţii. d) după incendii. degradări de bunuri. la data la care aceasta se efectuează. în urma cărora s-au produs pagube. închiriate. iar cele de la alin. precum şi în caz de furturi. Articolul 6 (1) Pentru executarea acţiunii de inventariere. (2) lit. Articolul 2 Inventarierea reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor patrimoniale. cantitativ-valoric sau numai valoric. f) cu ocazia reorganizării unităţilor în baza unor acte normative. inundaţii sau alte calamităţi naturale ori evenimente neprevăzute. Articolul 3 Inventarierea are drept scop stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor patrimoniale de natura activelor. Articolul 5 (1) Inventarierea anuală a elementelor patrimoniale face parte din ansamblul lucrărilor de încheiere a exerciţiului financiar şi se execută în perioada 1 octombrie-31 decembrie. (3) Inventarierile menţionate la alin. precum şi a bunurilor materiale aparţinând altor unităţi. pentru reparare şi prelucrare ori sub orice altă formă prevăzută de lege. conducătorii unităţilor numesc comisii de inventariere la propunerea contabilului-şef/conducătorului compartimentului financiar-contabil şi a adjunctului conducătorului pentru 22 . de regulă cu ocazia încheierii exerciţiului financiar. (3) Termenele de efectuare a inventarierii patrimoniului în unităţi sunt prezentate în anexă. (2) lit. comodat. bunurile materiale se verifică şi prin sondaj. potrivit legii. evidenţa şi folosirea raţională a bunurilor materiale. cu prilejul efectuării controlului sau a altor organe prevăzute de lege. g) în alte cazuri prevăzute de lege. actualizată cu valoarea intrărilor şi ieşirilor de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar. persoane juridice sau fizice şi care temporar se află în păstrarea unităţii în custodie. Capitolul II Organizarea inventarierii bunurilor materiale Articolul 4 (1) Unităţile au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului la începutul activităţii. c) la cererea organelor de control. operaţiunea de inventariere poate fi asimilată inventarierii anuale.e) să efectueze controale privind depozitarea. capitalurilor proprii. altele decât cele prevăzute la alin. delapidări. e) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune. (3) În înţelesul prezentelor norme metodologice. după cum stabilesc organele care au dispus inventarierea. datoriilor. conducători ai compartimentelor logistice din unităţi sunt consideraţi inclusiv conducătorii compartimentelor de comunicaţii şi informatică. precum şi în cazul fuzionării sau încetării activităţii. (2) În cazul în care în cursul anului s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale dintr-o gestiune. cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării acestora. b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere. conservarea. iar în registrul-inventar se înscrie valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere. (1)-(3). a). cu aprobarea ordonatorului de credite. b) şi e)-f) se execută integral. după caz. (4) Perioadele efectuării lucrărilor de inventariere se stabilesc astfel încât să fie posibilă înregistrarea şi reflectarea rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale. procentul de verificare urmând a se stabili de conducătorul unităţii sau organul de control care a dispus efectuarea inventarierii. întreţinerea. (2) Inventarierea patrimoniului poate fi efectuată şi în următoarele situaţii: a) cu prilejul reorganizării gestiunilor.

modul de efectuare a inventarierii. (2) Instructajul comisiilor de inventariere se efectuează de către contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil împreună cu adjunctul conducătorului pentru logistică/similari şi se consemnează într-un proces- verbal semnat de toţi membrii comisiilor. alături de listele de inventariere. după caz. (8) În cazul gestiunilor dispersate teritorial. metoda de inventariere utilizată. (4) Instructajul subcomisiilor de inventariere prevăzute la alin. c) documentele care se întocmesc şi modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. în dispoziţie/ordin de zi pe unitate se menţionează obligativitatea instruirii comisiilor de inventariere cu privire la: a) cunoaşterea actelor normative care reglementează inventarierea. (5) În cazul unităţilor care nu dispun de structuri logistice. Comisia centrală de inventariere are ca sarcină să organizeze. b) modul de lucru al comisiei de inventariere. contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil şi adjunctul conducătorului pentru logistică/similari. (3) Pentru inventarierea patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite. iar subcomisiile de inventariere se numesc prin dispoziţii ale conducătorilor direcţiilor centrale de resortul cărora sunt elementele patrimoniale supuse inventarierii. să supravegheze. (7) În cazul în care volumul materialelor din unitate sau dintr-un compartiment este mare. acesta se înlocuieşte cu altă persoană având aceeaşi specialitate sau similară. numite prin dispoziţie a conducătorilor acestor structuri. se pot constitui comisii de inventariere pe gestiuni. să îndrume. 23 . data de începere şi terminare a operaţiunii. Subcomisiile de inventariere se compun din personal al unităţii şi persoane desemnate de unitatea care asigură suportul logistic. la solicitarea conducătorului structurii din al cărei patrimoniu fac parte gestiunile în cauză. comisia şi. în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. din cauza numărului insuficient de persoane care îşi desfăşoară activitatea. gestiunile supuse inventarierii. la propunerea directorilor generali ai Direcţiei generale financiare şi Direcţiei generale logistică. (6) În cazul schimbării unui membru al unei comisii de inventariere din motive bine justificate. Comisiile de inventariere se constituie pe compartimente/profiluri de activitate sau pe unitate când gestiunile mai multor compartimente sunt ţinute de o singură persoană ori volumul materialelor ce fac obiectul inventarierii este redus. datoriilor şi capitalurilor proprii. nu se pot numi comisii de inventariere din rândul personalului propriu. să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere şi să centralizeze rezultatele inventarierii într-un proces-verbal care să asigure. subcomisiile de inventariere se numesc prin ordin/dispoziţie zilnică al/a conducătorilor acestora. numele preşedintelui fiecărei comisii. împreună cu adjunctul conducătorului pentru logistică/similar din cadrul unităţii care asigură suportul logistic. comisia centrală de inventariere se numeşte prin dispoziţie a secretarului general al ministerului. prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate. De asemenea. Instructajul conţine în mod obligatoriu precizări referitoare la modul de evaluare a elementelor de natura activelor. Instructajul comisiilor/subcomisiilor de inventariere se efectuează de către contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii. unde. Articolul 7 (1) Comisiile de inventariere sunt coordonate.logistică/similari prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate. în care se menţionează componenţa comisiei. consemnarea rezultatelor inventarierii în registrul-inventar. din comisiile de inventariere pot face parte şi persoane din cadrul altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) se efectuează de către comisia centrală de inventariere. de către o comisie centrală numită prin aceeaşi/acelaşi dispoziţie/ordin de zi pe unitate. acolo unde ordonatorul de credite hotărăşte că este cazul. adjunctul conducătorului pentru logistică/similari şi alţi şefi de compartimente din unitate. precum şi dacă inventarierea este integrală sau parţială. formată din contabilul- şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil.

(2) Gestionarii sau înlocuitorii lor legali nu pot fi numiţi în comisiile de inventariere. prin: a) organizarea depozitării valorilor materiale grupate pe surse de finanţare. Articolul 10 Membrii comisiilor de inventariere au următoarele obligaţii: a) să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentelor norme metodologice. stocurilor şi creanţelor inventariate. d) să folosească aparate şi instrumente de măsurat şi cântărit verificate de către organele specializate de metrologie. pentru a prezenta bunurile materiale şi a da explicaţiile necesare. indicând locul. dispoziţiile tehnice emise de unităţile centrale cu atribuţii logistice referitoare la activitatea de inventariere. semnat atât de membrii comisiei centrale. din care una îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei. Dacă gestionarul sau reprezentantul său legal nu se pot prezenta la locul. Contabilul care ţine evidenţa gestiunii nu poate face parte din comisia de inventariere a gestiunii respective. Articolul 8 (1) Comisiile de inventariere se compun din cel puţin două persoane. b) ţinerea la zi a evidenţei tehnic-operative la gestiunile de valori materiale şi a celei contabile cantitativ-valorice şi efectuarea lunară a confruntării datelor din aceste evidenţe. b) să îşi desfăşoare activitatea în plen şi să verifice existenţa bunurilor materiale aflate în folosinţă şi a celor din depozite prin numărare. ordonatorilor de credite. comisia de inventariere sigilează încăperea/încăperile în care se păstrează bunurile materiale şi informează conducătorul unităţii. De regulă. Capitolul III Executarea inventarierii patrimoniului Articolul 11 (1) Pentru buna desfăşurare a operaţiunilor de inventariere. 24 . pe bază de proces-verbal. c) să stabilească dacă bunurile materiale îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi scoase din funcţiune. care să îl reprezinte pe gestionar ori să preia gestiunea acestuia. în vederea determinării exacte a cantităţilor. Ei sunt obligaţi să participe la efectuarea operaţiunilor de inventariere. c) asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariază. e) să întocmească documentele de inventariere în mod corect şi la timp şi să le prezinte conducătorului unităţii pentru aprobare. comisia execută inventarierea în prezenţa unei persoane numite prin dispoziţia zilnică/ordinul conducătorului unităţii. şefilor de compartimente şi gestionarilor le revine obligaţia să asigure condiţii corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere. cântărire. sorto-tipodimensiuni. atunci când este cazul. precum şi dispoziţiile legale referitoare la efectuarea cercetării administrative. cât şi de toţi membrii comisiilor de inventariere. activelor fixe necorporale. Articolul 9 În cazul când gestionarul lipseşte. (3) Instructajul comisiilor de inventariere se asigură de comisia centrală de inventariere. data şi ora fixată. ziua şi ora fixată pentru începerea operaţiunii de inventariere. care are obligaţia să informeze de îndată. în funcţie de specificul bunurilor materiale supuse inventarierii. f) să aplice coeficienţii de perisabilitate la bunurile materiale la care s-au înregistrat minusuri. dar poate participa la efectuarea operaţiunilor de inventariere. în componenţa comisiei este numit în mod obligatoriu şi dirigintele de şantier. în comisii se numesc persoane cu pregătire de specialitate tehnică şi economică. codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft.(2) Constituirea comisiei centrale de inventariere este obligatorie în cazul în care există gestiuni dispersate teritorial. în scris. declasate şi casate. g) să efectueze reevaluarea activelor fixe inventariate atunci când valoarea justă a acestora diferă semnificativ de valoarea contabilă şi să propună ajustări pentru depreciere în cazul activelor fixe corporale. (3) Pentru inventarierea lucrărilor de investiţii neterminate. pe gestionar despre inventarierea ce trebuie să se efectueze. măsurare şi alte metode.

despre a căror cantitate ori valoare are cunoştinţă. primite cu sau fără documente. (2) Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele: a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere. (3) Declaraţia prevăzută la alin. e) asigurarea comisiei de inventariere cu tehnică de calcul şi cu un sigiliu. (2) La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact. Articolul 13 (1) Dacă valorile materiale supuse inventarierii. f) solicită conducătorului unităţii şi gestionarului sistarea pe cât posibil a operaţiunilor de primire-eliberare a valorilor materiale şi băneşti gestionate.d) asigurarea dotării comisiilor de inventariere cu formulare şi rechizite. ori de câte ori se întrerupe acţiunea de inventariere şi se părăseşte gestiunea. neînregistrate şi dispune înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate. membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile de acces. (vii) are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. c) asigură închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare în prezenţa gestionarului. fişele de magazie sau fişele de evidenţă tehnic-operativă în cazul inventarierii bunurilor aflate în folosinţă. (vi) deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa. (v) a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale. dacă este cazul. (2) După primirea dispoziţiei/ordinului de zi pe unitate. d) barează şi semnează. precum şi punerea la dispoziţia acestora a instrumentelor de măsură şi control pentru efectuarea măsurătorilor şi determinărilor calitative necesare. (iv) are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate. g) verifică numerarul din casierie/aflat asupra casierilor mandatari şi stabileşte suma încasărilor din ziua curentă. 25 . iar pe documentele de intrare-ieşire se înscrie menţiunea "primit/eliberat în timpul inventarierii". (iii) are plusuri sau lipsuri în gestiune. depozite. pentru care s-au întocmit documentele aferente. după care comisia se prezintă la sediul gestiunii în vederea efectuării inventarierii faptice. luându-se măsurile corespunzătoare. din care să rezulte dacă: (i) gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare. gestionarul menţionează în declaraţia scrisă felul. f) asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecţie a muncii. Semnarea declaraţiei de către gestionar se face în faţa comisiei de inventariere. (2) lit. menţionând data la care s-a efectuat inventarierea. sunt depozitate în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe căi de acces. preşedintele comisiei de inventariere preia listele de inventariere de la contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil semnate de către acesta spre neschimbare. Articolul 12 (1) Comisia de inventariere execută lucrările în plen. gestiuni etc. (îi) în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor. porţilor şi a altor mijloace de acces de la magazii. gestionate de o singură persoană. depunerea numerarului la casieria entităţii. solicitând. numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune. b) identifică toate locurile în care există valori materiale sau băneşti ce urmează a fi inventariate. în caz contrar întocmindu-se un proces-verbal de constatare. g) asigurarea securităţii uşilor. aceste operaţiuni se efectuează numai în prezenţa comisiei de inventariere. care se semnează de comisia de inventariere şi de către gestionar. (4) Dacă în timpul inventarierii au loc intrări şi ieşiri de bunuri în/din gestiune. ia declaraţia scrisă de la gestionar. a) se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere. ferestrelor. după ultima operaţiune. e) vizează documentele care privesc intrări şi ieşiri de valori materiale aferente perioadei supuse inventarierii.

de către preşedintele comisiei. se solicită unităţilor bancare şi de trezorerie să aplice ştampila oficială pe ultimele extrase de cont cu care se închide exerciţiul financiar la 31 decembrie. ale căror cantităţi se determină pe baza datelor înscrise pe ambalaje. determină diferenţele cantitative şi/sau valorice şi completează listele de inventariere cu datele rezultate în urma inventarierii. temperatură ori de alte mărimi fizice. denumirea bunurilor/codul/numărul de inventar. (2) Plusul de casă constatat cu ocazia inventarierii casieriei se virează la bugetul de stat. compoziţie. sigilate de producător. dulapuri. densitate. intacte. corespunzător numărului carnetelor. Atunci când situaţia impune. locuri de folosinţă. încuiate şi sigilate. Articolul 14 (1) Inventarierea anuală a disponibilităţilor în lei şi în valută din casieria unităţii se efectuează în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar. întocmindu-se liste de inventariere separate. (4) Formularele cu regim special se înscriu în listele de inventariere în ordinea seriilor şi numerotării. clienţi. furnizori şi creditori care deţin ponderea în totalul soldurilor acestor conturi sau punctajelor reciproce. pe durata inventarierii. În acest scop. (3) Comisia de inventariere stabileşte stocurile faptice. măsurare sau cubare. bunurile materiale aparţinând terţilor şi bunurile din camera de corpuri delicte. responsabili. casete. contractelor de asigurare tip casco şi altora asemenea. cantităţile scriptice şi preţul/valoarea contabilă. cu ocazia inventarierii se verifică realitatea soldurilor conturilor respective întocmindu-se cereri de confirmare care se ataşează la listele respective. acestea se determină în funcţie de volum. datoriile restante. (7) Odată cu inventarierea anuală a patrimoniului se inventariază şi creanţele potenţiale înregistrate în afara bilanţului. seriilor şi numerelor acestora. cât şi pentru celelalte elemente patrimoniale de activ şi de pasiv aflate la terţi sau în relaţie cu aceştia. în fişete. (3) Pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori în litigiu se întocmesc situaţii analitice distincte. după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi. existente sub forma scrisorilor de garanţie bancară.(3) Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate. cântărire. după caz. iar în cadrul acestora. Articolul 17 (1) Pentru lichidele păstrate în vase. operaţiunile de determinare a volumului sau a cantităţilor se 26 . recipienţi cu forme neregulate. pentru a se putea stabili cu uşurinţă integritatea acestora. Fac excepţie muniţiile şi alte bunuri aflate în ambalaje originale. (2) Pentru inventarierea faptică se utilizează listele de inventariere cod 14-3-12. programul şi perioada acesteia se afişează la loc vizibil. grupe de bunuri şi conturi aferente. Listele se întocmesc într-un singur exemplar şi se completează în prealabil de către compartimentul financiar-contabil cu informaţiile privind gestiunea. Articolul 15 (1) Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi se verifică şi se confirmă pe baza extraselor de cont (cod 14-6-3) ale soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de debitori. după primirea confirmării. (5) Mărcile poştale. întocmite distinct pe activitatea curentă şi cea de mobilizare. Sigiliul se păstrează. tichetele de călătorie şi altele asemenea se înscriu în listele de inventariere la valoarea nominală. (3) Disponibilităţile aflate în conturi la trezorerie sau la bănci se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitate. Articolul 16 (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare. timbrele fiscale. pe surse de finanţare. la care nu se pot stabili cantităţile efective prin măsurare sau transvazare. (4) Pe toată durata inventarierii. (6) Bonurile valorice de carburant auto se înscriu în listele de inventariere la valoarea nominală. confruntându-se soldurile din registrul de casă cu cele din contabilitate. (2) Atât pentru creanţele neîncasate la termen. Neprimirea răspunsului în termen de 5 zile de la data solicitării se consideră confirmare. pe gestiuni.

a căror inventariere prin cântărire şi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea acestora. urmând ca proprietarul/administratorul bunurilor să comunice eventualele neconcordanţe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere. închiriate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conţină informaţii cu privire la numărul şi data actului de predare- primire şi ale documentului de livrare. abandonate ori sistate. închiriate. după caz. produsele din rezerva de stat sau din rezervele proprii ale instituţiei. se pot inventaria pe bază de calcule tehnice. Articolul 20 (1) Se întocmesc liste de inventariere separate şi pentru: a) bunurile aflate la alte unităţi în custodie. e) bunurile reprezentând patrimoniul public al statului. (2) O copie a listelelor de inventariere cuprinzând valorile materiale aflate în custodie. comenzile pentru executare de lucrări în curs. d) animale de serviciu. i) investiţiile puse în funcţiune total sau parţial. h) stocul de mobilizare. responsabili etc. pentru a nu se întârzia consumul imediat al acestora. iar persoanele care răspund de păstrarea lor confirmă sub semnătură. pentru care nu s-a efectuat recepţia finală. (2) Bunurile materiale aflate în curs de prelucrare. primite pentru reparat sau transformat. f) lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. primite spre prelucrare sau deţinute/folosite sub alte forme. existenţa şi integritatea bunurilor. expertizare şi cercetare ştiinţifică neterminate. luate în custodie. precum şi cele păstrate pe locuri de folosinţă sau pe persoane se inventariază similar gestiunilor. achiziţionate în leasing.completează cu verificarea conţinutului vaselor prin scoaterea de probe care se constată organoleptic. g) lucrările de proiectare. produsele de carieră şi balastieră. inutilizabile sau deteriorate. (1) şi (2) se menţionează în listele de inventariere modul cum s-a făcut inventarierea. Neprimirea răspunsului privind soldurile conturilor respective nu reprezintă confirmare tacită. reparare. (3) Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate. c) bunurile depreciate. comodat. (3) Listele de inventariere întocmite pentru bunurile din domeniul public al statului se completează cu următoarele date referitoare la bunurile inventariate: a) codul de clasificare conform clasificării oficiale. se trimite unităţii care le are în proprietate ori administrare în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii. la reparat ori sub alte forme sau la diverşi deţinători care execută misiuni în afara ţării. se inventariază şi se înscriu în liste separate. prin măsurători. precum şi cu evidenţa contabilă cantitativ-valorică. Articolul 19 (1) Bunurile materiale aparţinând altor unităţi. întocmindu-se situaţii desfăşurătoare pe responsabili. cauzele sistării şi măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări. pe fişa de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă. Datele din situaţiile desfăşurătoare se centralizează şi apoi se preiau în listele de inventariere în vederea comparării cu evidenţa tehnic-operativă. dezvoltări şi modernizări aflate în curs de execuţie. precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor. Bunurile materiale în folosinţă se inventariază în liste şi situaţii desfăşurătoare întocmite separat pe locuri de folosinţă. comenzi etc.. b) utilajele primite de la beneficiari pentru montaj şi neîncorporate în lucrări. oţelul beton. precum şi cele sistate. materialele şi produsele agricole ori alte produse. arătându-se actul de aprobare. (2) Materialele de masă precum cimentul. transformare. (4) Pentru bunurile materiale de la alin. fără mişcare. probe etalon sau analize de laborator. Articolul 18 Bunurile materiale aflate asupra angajaţilor se inventariază şi se trec în liste separate. 27 .

bunurile materiale distribuite individual personalului pe timpul misiunilor internaţionale se inventariază doar scriptic. gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate valorile materiale şi băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa şi dacă are obiecţii. utilaje. reparaţii capitale. de către unitatea care le deţine în patrimoniu. fără spaţii sau ştersături. accesorii. dezvoltări. iar concluziile la care a ajuns se menţionează în procesul-verbal de inventariere. listele de inventariere se semnează de către toţi gestionarii. prin înscriere cu cerneală ori pix. c) numărul de identificare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice. instalaţii. făcându-se menţiunea că s-a verificat existenţa faptică integrală a componentelor constând în piese. Articolul 23 (1) Bunurile materiale a căror evidenţă se ţine şi pe serii se inventariază nominal. (2) Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar. (2) Bunurile materiale care se dau în consum în funcţie de anul de fabricaţie sau termenul de valabilitate (alimente. care sunt scoase în afara unităţii pe o perioadă îndelungată ce se poate suprapune cu perioada inventarierii.b) regimul juridic şi titlul de deţinere. (2) Inventarierea bunurilor materiale distribuite individual personalului pe timpul misiunilor internaţionale se realizează. acestea se semnează atât de gestionarul predător. respectiv pe termene de păstrare şi valabilitate. cât şi de cel primitor. prin confirmări scrise din partea utilizatorilor/deţinătorilor. Articolul 24 Inventarierea lucrărilor de investiţii. (4) Bunurile materiale aflate în folosinţa ataşaţilor de afaceri interne/ofiţerilor de legătură se inventariază anual pe bază de confirmări scrise din partea acestora. descrierea amănunţită a stadiului realizării şi menţionarea valorii lucrărilor realizate conform documentaţiilor întocmite în acest sens. (4) Bunurile materiale propuse pentru scoatere din funcţiune/declasare şi casare se înscriu şi în liste întocmite distinct. maşini. sistemelor şi mărcilor respective. stoc de mobilizare) se inventariază pe loturi şi ani de fabricaţie. prin inspectarea şi compararea constatărilor cu datele prevăzute în documentele respective. la începerea şi terminarea misiunii. conform inventarului completului. (3) În cazul gestiunilor colective. Articolul 21 (1) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar. comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile. (3) În cadrul inventarierilor periodice prevăzute de legislaţia naţională. în ţară. mijloace de transport etc. Articolul 25 (1) Pe ultima filă a listei de inventariere. precum şi anual. după identificarea acestora prin inventariere faptică şi constatarea de către comisia de inventariere a îndeplinirii condiţiilor care justifică scoaterea din funcţiune/declasarea şi casarea. modernizări. sau cu ajutorul 28 . pe fiecare serie în parte. în cadrul grupelor. Articolul 26 (1) Inventarierea faptică a patrimoniului unităţilor se consemnează în documentele de inventariere prin înscrierea în acestea a bunurilor materiale inventariate. Articolul 22 Clădirile şi terenurile se inventariază prin identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate sau pe baza documentelor care atestă luarea în administrare şi a evidenţei de cadastru. menţionarea valorii de deviz. se inventariază înaintea ieşirii din unitate. iar în cazul predării- primirii gestiunii. se face prin înscrierea în liste de inventariere distincte a denumirii acestora. truse şi altele asemenea. (3) Bunurile materiale la care evidenţa se ţine pe complete se înscriu ca atare în documentele de inventariere. În acest caz. extinderi şi altele asemenea aflate în curs de execuţie la clădiri. muniţii. medicamente.

Articolul 27 Inventarierea bunurilor din patrimoniul cultural naţional se face în condiţiile şi la termenele stabilite prin norme emise de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. fără a se face alte compensări decât cele conforme cu prevederile legale şi cu aprobarea conducătorului unităţii. e) propunerile de scoatere din funcţiune. cauzele producerii şi persoanele vinovate. numărul şi data actului de desemnare a acestora. g) creanţele şi datoriile unităţii. În urma verificării existenţei faptice. consemnate în listele de inventariere şi confirmate prin semnătură de contabilitate pe baza stocurilor scriptice pe fiecare gestiune în parte. în scopul punerii de acord a acestora cu stocurile şi soldurile aferente din evidenţa contabilă analitică pentru bunurile inventariate. conservarea şi asigurarea integrităţii bunurilor din patrimoniu. Articolul 30 (1) Pentru toate plusurile. Erorile descoperite cu această ocazie se corectează operativ. se preiau în procesul-verbal de inventariere. h) propunerile comisiei privind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.echipamentelor informatice. bunurile achiziţionate din aceste fonduri şi bunurile din camera de corpuri delicte se inventariază pe baza reglementărilor interne specifice. (2) Plusurile şi minusurile se înregistrează în evidenţa contabilă şi tehnic-operativă. atipice. c) plusurile şi minusurile constatate. Articolul 28 (1) Mijloacele tehnice şi celelalte bunuri materiale existente la stocul de mobilizare se inventariază conform prevederilor prezentelor norme şi reglementărilor de linie emise de Direcţia generală management operaţional. depozitarea. d) propunerile de compensări şi scăzămintele. şi cele supranecesare. comisia de inventariere solicită explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării acestora. (2) Documentele din Fondul arhivistic naţional se inventariază numai cantitativ. j) diferenţele constatate între evidenţele unităţii şi inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului în ceea ce priveşte valoarea înregistrată în evidenţa contabilă şi descrierea tehnică a imobilelor aflate în domeniul 29 . Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă. i) constatări privind păstrarea. lipsurile. altele decât cele de natura bunurilor materiale. se face prin înscrierea acestora în situaţii analitice distincte care se totalizează în vederea justificării soldurilor conturilor sintetice în care acestea sunt reflectate şi care se preiau în registrul-inventar cod 14-1-2. f) bunurile depreciate. elementele patrimoniale de natura bunurilor materiale inventariate se înscriu în formularul "Lista de inventariere" cod 14-3-12. Capitolul IV Stabilirea rezultatelor inventarierii Articolul 29 (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnic-operativă. Articolul 31 (1) Rezultatele inventarierii. b) persoanele care au efectuat inventarierea. precum şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de valabilitate a bunurilor sau de prescripţie a creanţelor. conform reglementărilor şi procedurilor interne. declasare şi casare. cu mişcare lentă sau fără mişcare. deprecierile de bunuri. (3) Fondurile operative. (2) Înainte de efectuarea comparării se procedează la o analiză a stocurilor consemnate în documentele de evidenţă tehnic-operativă. în condiţiile şi la termenele stabilite prin legea bibliotecilor. care trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: a) perioada şi gestiunile inventariate. (2) Inventarierea elementelor patrimoniale. iar a documentelor specifice bibliotecilor. după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii.

conducătorului unităţii care are calitatea de ordonator de credite. directorul general al Direcţiei generale logistice. 30 . procesul-verbal de inventariere se aprobă de secretarul general al ministerului. după avizarea prealabilă a acestuia de către directorul general al Direcţiei generale financiare. (3) Listele cu sorturile de bunuri şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către ordonatorii de credite.. (6) În cazul inventarierii patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite. b) transferarea bunurilor disponibile la alte unităţi sau valorificarea acestora la terţi. unde este cazul. dimensiuni. precum şi propunerile de modificare a inventarului. se avizează de adjunctul conducătorului pentru logistică/similari. (3) Procesul-verbal de inventariere aprobat şi avizat conform alin. împreună cu copiile tuturor documentelor anexate. directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei. din cauza asemănării în ce priveşte aspectul exterior: culoare. c) înlăturarea cauzelor care au provocat lipsuri. 2 al procesului-verbal de inventariere. se predă la compartimentul logistic şi la compartimentul de comunicaţii şi informatică. împreună cu toate actele şi lucrările anexate. ordonatorul de credite este obligat să sesizeze organele de urmărire penală. desen. la propunerea organelor cu atribuţii logistice. Articolul 33 (1) La stabilirea valorii debitului se are în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate. (2). plusuri şi alte abateri în gestionarea şi conservarea bunurilor. (2) Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective din vina persoanelor care răspund de gestionarea acestora. (2) Urmărirea şi recuperarea pagubelor constatate de comisia de inventariere se fac cu respectarea prevederilor legale privind răspunderea materială a personalului. sustrageri şi orice alte fapte ce produc pagube şi care constituie infracţiuni. Articolul 32 (1) Pentru lipsuri. (4) Compensarea se face numai pentru cantităţi egale între plusurile şi lipsurile constatate. în condiţiile şi la termenele stabilite de lege. astfel: a) când plusurile sunt mai mari decât lipsurile pe sorturile admise la compensare. altele decât mijloacele fixe. precum şi de conducătorul compartimentului juridic din cadrul Direcţiei generale logistice. (5) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către ordonatorul de credite. pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor constând în: a) redistribuirea bunurilor disponibile la şi între subunităţi. model. (4) Exemplarul nr. contabilul-şef/conducătorul compartimentului financiar-contabil şi reprezentantul compartimentului juridic şi se prezintă. se predă la contabilitate pentru efectuarea înregistrărilor contabile aferente şi ducerea la îndeplinire a măsurilor ce cad în sarcina acestui compartiment. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) există riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material. potrivit reglementărilor legale. ambalaj etc. acolo unde este cazul. se semnează de membrii comisiei şi de gestionari. de declasare şi casare a bunurilor materiale. se procedează la stabilirea egalităţii cantitative prin eliminarea diferenţei în plus. d) întocmirea documentaţiei cu propuneri de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe. începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute. b) diferenţele în plus sau în minus privesc aceeaşi perioadă de gestiune şi aceeaşi gestiune.public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. în ordine crescătoare. în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere. Acesta aprobă procesul-verbal şi dispune asupra modului de soluţionare a propunerilor făcute. (2) Procesul-verbal de inventariere se întocmeşte în două exemplare.

Diferenţa stabilită în minus în urma compensării şi aplicării tuturor cotelor de scăzăminte. reprezentând prejudiciu pentru unitate. începând cu sorturile care au preţurile unitare cele mai scăzute. laboratoare. Normele de scăzăminte nu se aplică anticipat.b) când lipsurile sunt mai mari decât cantităţile sorturilor admise la compensare. la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii. se înscriu în liste de inventariere separate şi se înregistrează în contabilitate şi în evidenţa tehnic-operativă. ci numai după constatarea existenţei efective a lipsurilor şi numai în limita acestora. de către o comisie de cercetare administrativă. inventariate şi grupate după natura lor. este document contabil obligatoriu. f) efectuarea propunerilor de redistribuire. atipice sau cu termen de valabilitate expirat. conform reglementărilor interne pe această linie. care. Articolul 34 Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scăzăminte. dacă este cazul. 31 . e) efectuarea propunerilor de declasare şi casare a obiectelor de inventar uzate şi a materialelor degradate. pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi în procesele-verbale de inventariere a elementelor patrimoniale. (5) Elementele inventariate se detaliază în registrul-inventar pe fiecare cont de activ şi pasiv. subunităţi sau în alte locuri de prelucrare/folosinţă. g) darea la scădere a pagubelor constatate cu ocazia inventarierii. (2) Registrul-inventar se completează la începutul activităţii. scăzămintele se calculează numai în situaţia în care cantităţile lipsă sunt mai mari decât cantităţile constatate în plus. prin eliminarea cantităţii care depăşeşte totalul cantitativ al plusurilor. se procedează la stabilirea egalităţii cantitative. c) înregistrarea minusurilor în contabilitate şi în evidenţa tehnic-operativă. d) efectuarea propunerilor de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe care îndeplinesc condiţiile tehnice şi legale prevăzute. b) înregistrarea plusurilor în evidenţa tehnic-operativă şi în contabilitate. fără ştersături şi fără spaţii libere. Articolul 36 Valorificarea rezultatelor inventarierii se face cu respectarea prevederilor legale şi constă în: a) acordarea compensărilor şi scăzămintelor în vederea stabilirii corecte a plusurilor şi minusurilor în gestiune. prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi. constatate de comisia de inventariere ca existente în stoc la ateliere. h) alte operaţiuni necesare şi legale dispuse de ordonatorul de credite sau organul de control care a dispus efectuarea inventarierii. conform posturilor din bilanţul contabil. potrivit legii. de transfer sau valorificare la terţi a bunurilor materiale declarate disponibile de compartimentele logistice de specialitate. Articolul 35 Materialele înregistrate pe cheltuielile unităţii. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului. în ordine crescătoare. (4) În cazul încetării activităţii. Capitolul V Finalizarea şi raportarea rezultatelor inventarierii Articolul 37 (1) Toate elementele de activ şi de pasiv. în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere. se recuperează de la persoanele vinovate. cu cerneală ori pix. pentru conturile de valori materiale fiind posibilă şi defalcarea pe gestiuni. se înregistrează anual în registrul-inventar (cod 14-1-2). (3) Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărei poziţii cuprinse în toate conturile din bilanţ. dacă în urma cercetării administrative s-a stabilit că sunt îndeplinite condiţiile pentru aceasta. registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor patrimoniale inventariate faptic la acea dată. în registrul-inventar se înregistrează soldurile evidenţiate în listele de inventariere actualizate cu valoarea intrărilor şi ieşirilor până la data închiderii exerciţiului. precum şi efectuarea cercetării administrative în vederea stabilirii răspunderii materiale pentru aceste lipsuri.

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. administrativ. chimic şi mijloace specifice de ordine publică Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie. Transporturi Trimestrial: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului încheiat. concluziile sau rezultatele acestora. precum şi orice alte situaţii aferente acestor activităţi. pentru carburanţi şi lubrifianţi. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. Articolul 39 (1) Ordonatorii secundari de credite. geniu. pentru nerespectarea atribuţiilor ce le revin pe linia organizării şi executării inventarierii şi a valorificării rezultatelor sale. 1. precum şi direcţiile centrale de specialitate solicită structurilor subordonate. material. şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. la nevoie şi în funcţie de atribuţiile specifice. după caz. pe compartimente logistice I. cu modificările şi completările ulterioare. cu respectarea prevederilor Legii nr. contabilii-şefi/conducătorii compartimentelor financiar-contabile.(6) Registrul-inventar se păstrează şi se arhivează la compartimentul financiar-contabil. Articolul 40 (1) Cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului. ordonatorii de credite includ o informare succintă privind modul de efectuare a inventarierii patrimoniului şi eventualele deficienţe semnificative constatate. ale Hotărârii Guvernului nr. 32 . de reevaluare a activelor fixe.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. (2) În raportul de analiză pe bază de bilanţ. 1. penal sau civil.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui. cu modificările şi completările ulterioare. documentele referitoare la modul de desfăşurare a activităţilor de inventariere a patrimoniului.705/2006. II. precum şi celelalte persoane care participă la inventariere răspund disciplinar. Articolul 38 Când operaţiunea efectivă de predare-primire a unei gestiuni de bunuri materiale se încheie în perioada de executare a inventarierilor. la toate bunurile materiale de resort. după caz. întocmit cu ocazia prezentării situaţiilor financiare anuale. (2) Actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor se efectuează de către Direcţia generală logistică. conducătorii compartimentelor logistice. preşedinţii şi membrii comisiilor de inventariere. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie. Anexa la normele metodologice PERIOADELE la care se execută inventarierea bunurilor materiale. inclusiv pentru bonurile valorice. Articolul 42 Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice. 1. cu modificările şi completările ulterioare. în cazul constatării unor diferenţe faţă de situaţia existentă la data ultimei inventarieri în ceea ce priveşte bunurile din domeniul public. unităţile în cadrul cărora se exercită calitatea de ordonator de credite iniţiază şi supun spre aprobare actele normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public. gestiunea respectivă nu se mai supune unei noi inventarieri. Armament. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 41 Conducătorii unităţilor. ulterior efectuării alimentărilor sau distribuţiilor. în funcţie de data începerii inventarierii.

la toate bunurile materiale de resort. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie. în funcţie de data începerii inventarierii.cai de cavalerie . inclusiv cele din depozitele centrale. VIII. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru ultima zi a semestrului încheiat. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie. III. inclusiv din depozitele centrale şi atelierele de reparaţii.mânji de la 6 luni la 3 ani . Animalele de serviciu se inventariază pe următoarele grupe: Cabaline (pe sexe): . Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face la 30 septembrie sau 31 octombrie. la materiile prime şi materialele aflate în evidenţa atelierelor de confecţionat plăci cu numere de înmatriculare şi la plăcile cu numere de înmatriculare aflate în evidenţa serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. în aceeaşi perioadă se inventariază şi animalele pentru experienţe. la celelalte bunuri materiale de resort existente la unităţi şi depozitele centrale. VI. în funcţie de data începerii inventarierii. IX. la toate bunurile materiale de resort. Totodată. în funcţie de data începerii inventarierii. Alimente Trimestrial: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului încheiat. Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie. la combustibilii de tot felul. Mijloace tehnice şi materiale de prevenire şi stingere a incendiilor Anual: între 1 octombrie-30 noiembrie. VII. la toate bunurile materiale de resort. precum şi la toate celelalte bunuri materiale de resort. IV. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie. în funcţie de data începerii inventarierii. inclusiv cele din depozitele centrale. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie. inclusiv cele din depozitele centrale. în funcţie de data începerii inventarierii. în funcţie de data începerii inventarierii. în funcţie de data începerii inventarierii. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie. la alimente şi furaje. Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie.mânji de la 3 săptămâni la 6 luni . Cazarmare De două ori pe an: la 30 aprilie şi 30 septembrie (la sfârşitul şi începutul perioadei de încălzire). Echipament Semestrial: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului încheiat. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie. Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru ultima zi a trimestrului încheiat. Anual: în perioada 1 octombrie-30 noiembrie.cai de munte . V. în funcţie de data începerii inventarierii. Determinarea stocurilor scriptice şi faptice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie.cai de sport Câini (pe sexe): 33 . la toate bunurile materiale de resort. la formularele cu regim special. la toate bunurile materiale de resort.cai de tracţiune . Sanitar Anual: între 1 octombrie-30 noiembrie.Lunar: în ultima zi a lunii. la clădiri şi terenuri. Mijloace de comunicaţii şi informatică Anual: între 1 octombrie-30 noiembrie. Animale de serviciu Anual: între 1 octombrie-30 noiembrie.

5 al cap.câini de urmărire. ORDIN nr. 1.căţei de la 8 la 18 luni . cap.câini de însoţire . III şi anexele nr. 23 alin. 15/2008. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. cu modificările şi completările ulterioare.căţei de la 3 la 6 săptămâni .în temeiul art. 126 din 19 august 2016pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. II şi IV şi anexele nr. IV din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. depistare de stupefiante.ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulile şi politicile contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.031/1999 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României. 1.1 al cap.Articolul 3Prezentul 34 .Notă ────────── *) Instrucţiunile ministrului de interne nr. 1. ale art. cu modificările şi completările ulterioare.căţei de la 6 săptămâni la 4 luni . (2) şi (3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1. 676 din 1 septembrie 2016 Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 2. cu completările ulterioare.471/2008. cu modificările şi completările ulterioare. ale pct. se abrogă. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. ──────────(2) La data stabilirii prin dispoziţie a secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne a dispoziţiilor tehnice privind organizarea evidenţei tehnic-operative în unităţile Ministerului Afacerilor Interne. ale Hotărârii Guvernului nr. 82/1991.căţei de la 4 la 8 luni .câini nedresaţi în vârstă de peste 18 luni . aprobată cu modificări prin Legea nr. aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. I. (5) din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice. 1-11 din Instrucţiunile ministrului de interne nr. 1. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.câini de pază . 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne. 12-35 din Instrucţiunile ministrului de interne nr.Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin.634/2015 privind documentele financiar-contabile.031/1999 privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale în unităţile Ministerului de Interne*). 7 alin.917/2005. Partea I. explozivi .câini de reproducţie. 1. I şi ale pct. dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice şi ale art. 3.031/1999 se abrogă.. prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cap.

lunar. pentru plusuri de inventar sau bunuri rezultate cu ocazia scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe. c) valoarea justă.A. Articolul 2 (1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor se face la valoarea de intrare. Partea I.A. REGULI din 19 august 2016 şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. organizarea contabilităţii şi ţinerea evidenţei contabile se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale prezentelor reguli. (3) Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare utilizate în M. pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit. Petre TobăBucureşti. Ministrul afacerilor interne. nr. pentru bunurile procurate cu titlu oneros. (2) În M. pentru bunurile produse în unitate. Partea I. Registrul- inventar (cod 14-1-2). iar principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1). publicat în Monitorul Oficial al României. 19 august 2016. 676 din 1 septembrie 2016 Notă ────────── Aprobate prin Ordinul Ministrului afacerilor interne nr. 126.ordin se publică în Monitorul Oficial al României.A. a executării lucrărilor de reparaţii etc. în cazul procedurilor de transfer. d) valoarea consemnată în documentele de transfer de către unitatea de la care au fost transferate bunuri. b) costul de producţie.I. Fişa de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22) şi Balanţa de verificare. (4) Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică.I. prin care se înţelege: a) costul de achiziţie. pentru bunurile reevaluate în baza unor dispoziţii legale exprese. documentele justificative şi documentele contabile sunt cele reglementate de actele normative în vigoare. denumită în continuare valoare contabilă.Nr.I. ────────── Capitolul I Reguli generale Secţiunea 1 Organizarea şi conducerea contabilităţii Articolul 1 (1) În Ministerul Afacerilor Interne. 676 din 1 septembrie 2016. e) valoarea rezultată în urma reevaluării. denumit în continuare M. 126 din 19 august 2016... precum şi cele prevăzute în prezentele reguli.. 35 . se întocmesc balanţe de verificare. este "maestru-şah simplificat".

care determină o creştere a funcţionalităţii acestuia. atât cantitativ. se reevaluează. care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial. taxele de import şi alte taxe. prin înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare şi ieşire. valoarea justă este identică cu valoarea de piaţă. (5) În cazul achiziţionării de servicii. precum disponibilităţi şi depozite bancare. 36 . (2) Cheltuielile ulterioare majorează costul activului fix necorporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial. precum şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei bunurilor respective. (3) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută. elementele monetare exprimate în euro. Articolul 3 (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix. dar care nu determină o creştere a funcţionalităţii bunurilor materiale. comunicat de Banca Naţională a României. mai performante datorită evoluţiei tehnologice. În cazul în care se adaugă în structura/inventarul de complet al bunului material componente noi. lucrări. conform normelor contabile. bunurile materiale se achiziţionează din fondurile prevăzute la titlul XIII "Active nefinanciare". la cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. conducând astfel. (4) Elementele monetare exprimate în valută care nu provin din fonduri europene nerambursabile. la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. cât şi valoric. Pentru bunurile care au valoare de piaţă. creanţe şi datorii. se înregistrează în contabilitate la cursul zilei. cu excepţia acelor taxe pe care unitatea le poate recupera de la autorităţile fiscale. (4) Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză. care nu provin din fonduri europene nerambursabile. materiale. Articolul 6 (1) Contabilitatea stocurilor se organizează folosind metoda inventarului permanent. se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. precum disponibilităţi şi alte elemente asimilate. piese de schimb. (2) În cazul proiectelor finanţate prin fonduri europene nerambursabile. cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare. (3) Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. creanţe şi datorii. destinate efectuării unor operaţiuni de natura modernizărilor sau care îmbunătăţesc sau extind performanţele şi/sau funcţionalitatea unor mijloace fixe. după achiziţionarea. Articolul 5 Amortizarea activelor fixe se face după metoda amortizării liniare. Articolul 4 (1) Unităţile care efectuează operaţiuni finanţate din fonduri europene în calitate de agenţii şi/sau autorităţi de implementare sau beneficiari finali ai fondurilor respective utilizează pentru înregistrarea în contabilitate cursul INFO-euro. finalizarea sau primirea acestuia cu titlu gratuit. se realizează majorarea valorii cu valoarea componentelor respective.(2) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: preţul de cumpărare. (4) În cazurile în care înlocuirea pieselor/subansamblurilor defecte ale unui mijloc fix sau ale unui material de natura obiectelor de inventar se face cu altele noi. nu se majorează valoarea acestuia. astfel încât să fie cunoscute în orice moment stocurile. subansamble şi altele asemenea. cheltuielile de transport şi manipulare. (3) Cheltuielile ulterioare majorează costul activului fix corporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau mărirea duratei de viaţă utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare. se reevaluează la data întocmirii situaţiilor financiare. la majorarea valorii acestora.

(2) Stocurile se evaluează prin aplicarea metodei costului mediu ponderat (CMP), calculat la sfârşitul lunii. CMP se
calculează după formula:
V(SI) + V(I)
CMP = ───────────────── ,
SI + I
unde:
CMP = costul mediu ponderat;
V(SI) = valoarea stocului iniţial;
V(I) = valoarea intrărilor din cursul lunii;
SI = cantitatea din stocul iniţial;
I = cantitatea intrată în cursul lunii.
(3) Materialele de natura obiectelor de inventar se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de
intrare.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), materialele aflate în rezerva de stat şi rezerva de mobilizare, gestionată
de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, precum şi alimentele, produsele şi alte
materiale aflate în gestiunea popotelor se evaluează prin aplicarea metodei primul intrat-primul ieşit (F.I.F.O.).
Articolul 7
(1) Contabilitatea analitică a stocurilor se ţine folosind metoda cantitativ-valorică.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul cărţilor şi altor documente cu statut de bunuri culturale comune
aflate în fondurile bibliotecilor, contabilitatea analitică se ţine folosind metoda global-valorică, cu aprobarea
ordonatorului de credite.
(3) Contabilitatea analitică a produselor, alimentelor şi a altor materiale din gestiunea punctelor de desfacere,
organizate în baza legislaţiei privind hrănirea efectivelor, se ţine după metoda global-valorică.
Articolul 8
(1) Consumul materialelor de natura obiectelor de inventar se înregistrează pe cheltuieli la momentul scoaterii din
folosinţă. Prin excepţie, în cazul echipamentului şi uniformelor acordate cadrelor militare şi poliţiştilor în cadrul
normelor de echipare, înregistrarea pe cheltuieli se face la momentul distribuirii acestora, pe baza bonului de
consum.
(2) Trecerea materialelor de natura obiectelor de inventar dintr-o categorie în alta se înregistrează numai în
conturile sintetice de gradul III: 303 01 00 "Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie" şi 303 02 00
"Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă".
Articolul 9
(1) Verificarea exactităţii înregistrărilor în evidenţa de gestiune şi în contabilitate se efectuează lunar sau ori de câte
ori se impune, prin compararea cantităţilor operate în fişele de magazie (cod 14-3-8) cu cele din fişele de cont
analitic pentru valori materiale.
(2) Modelul fişei de cont analitic pentru valori materiale este prevăzut în anexa nr. 1.
Secţiunea a 2-a Aplicarea principiilor contabile
Articolul 10
(1) Respectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente presupune ca efectele tranzacţiilor şi ale altor
evenimente să fie recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau
echivalentul său este încasat sau plătit. Pentru respectarea acestui principiu, salariile, soldele şi celelalte drepturi
asimilate, precum şi obligaţiile angajatorului aferente acestora, care se plătesc în luna următoare celei la care se
referă, se înregistrează în contabilitate în luna în care munca a fost prestată.
(2) Drepturile de hrană, de echipament, ajutoarele la trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu şi alte
drepturi care se plătesc pentru luna în curs sau care nu pot fi asociate unei anumite perioade se înregistrează în
contabilitate în luna în care s-a emis documentul justificativ, constând în situaţie centralizată, stat de plată etc.

37

(3) Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, conform
următorului exemplu: facturile privind furnizarea de energie electrică, energie termică, apă, canal, salubritate,
telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de unităţi până la data
întocmirii bilanţului, se înregistrează în contabilitate în luna decembrie.
(4) Toate veniturile şi cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine seama de data încasării
veniturilor, respectiv data plăţii cheltuielilor, astfel încât pentru înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor care privesc
exerciţiile următoare, precum chirii, abonamente, asigurări etc., se utilizează conturile 472 "Venituri înregistrate în
avans" şi 471 "Cheltuieli înregistrate în avans".
Articolul 11
Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont contabil prevăzute în Normele metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt obligatorii şi pot fi dezvoltate în cazul operaţiunilor care nu au fost
prevăzute în respectivele norme metodologice.
Articolul 12
În vederea reflectării în contabilitate a operaţiunilor în funcţie de conţinutul lor economic, precum şi pentru
realizarea unei execuţii bugetare corecte, în situaţia în care se achiziţionează materiale în scopul transformării
acestora în materiale de natura obiectelor de inventar, încadrarea în clasificaţia economică se face la articolul
bugetar 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar", alineatul corespunzător naturii materialului de natura
obiectelor de inventar ce urmează a rezulta din transformare, iar înregistrarea în contabilitate se face în contul de
materiale corespunzător naturii lor.
Articolul 13
(1) Eventualele erori constatate în contabilitate, precum greşeli matematice, greşeli de aplicare a politicilor
contabile, ignorarea sau interpretarea greşită a tranzacţiilor şi a altor evenimente etc., după aprobarea şi depunerea
situaţiilor financiare se corectează în anul în care se constată.
(2) Prin corectarea erorilor aferente exerciţiilor precedente, situaţiile financiare aferente acelor exerciţii nu se
modifică.
(3) Erorile contabile aferente exerciţiilor precedente se corectează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi
capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se corectează pe seama rezultatului reportat. Aceste operaţiuni
se prezintă şi se justifică în notele justificative la situaţiile financiare.
Secţiunea a 3-a Utilizarea şi închiderea unor conturi contabile
Articolul 14
Unităţile M.A.I. efectuează înregistrările în contabilitate pe baza Planului de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a Planului de conturi pentru unităţile din Ministerul Afacerilor Interne,
aprobat prin dispoziţie a secretarului general al M.A.I.
Articolul 15
(1) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se face trimestrial, în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.
(2) Pentru asigurarea unei imagini fidele a cheltuielilor şi veniturilor, în situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie
înregistrate în debitul conturilor de venituri sau în creditul conturilor de cheltuieli, acestea se înregistrează în
creditul conturilor de venituri, respectiv în debitul conturilor de cheltuieli, în roşu, cu excepţia operaţiunilor
specifice închiderii conturilor de cheltuieli şi venituri în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.
(3) Contul de finanţare bugetară se închide la finele anului conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 16

38

(1) Soldurile conturilor 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări între
instituţii subordonate" se închid prin intermediul contului 117 "Rezultatul reportat", atât la unitatea care a transferat
bunurile, cât şi la unitatea care a primit bunurile, până la finele lunii în care au avut loc transferurile.
(2) Componenta soldului contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate", care
evidenţiază sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea unor
cheltuieli aprobate, se închide cu suma plăţilor efectuate. Sumele rămase neutilizate şi restituite instituţiei
superioare se înregistrează în debitul contului 481, la instituţia subordonată, şi în creditul contului 481, la instituţia
superioară.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul unităţilor care şi-au schimbat subordonarea în urma unor
procese de reorganizare, conturile de decontări 481 şi 482 se închid la momentul întocmirii bilanţului de închidere,
conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.
Articolul 17
Direcţia generală financiară este abilitată să stabilească şi să comunice unităţilor M.A.I. ai căror conducători au
calitatea de ordonatori de credite monografii contabile pentru unele operaţiuni economico-financiare al căror mod
de înregistrare în contabilitate nu este stabilit de către Ministerul Finanţelor Publice prin acte normative sau
precizări.
Secţiunea a 4-a Utilizarea unor formulare/documente
Articolul 18
(1) La nivelul ordonatorilor de credite, prin grija contabilului-şef şi a şefilor compartimentelor de specialitate, se
întocmeşte Graficul de circulaţie al documentelor justificative, adaptat specificului de activitate al unităţii, care
trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) categoriile de documente justificative care se utilizează;
b) responsabilităţile şi termenele privind întocmirea, verificarea, certificarea, avizarea/vizarea, aprobarea, circulaţia
şi păstrarea acestora, stabilite cu respectarea normelor de utilizare prevăzute în prezentele reguli şi în actele
normative în vigoare;
c) după caz, numărul de exemplare în care se întocmeşte, circulă şi se păstrează documentele, atunci când acesta
diferă de cel stabilit în prezentele reguli şi în actele normative în vigoare, precum şi în cazul în care se utilizează
alte documente în afara celor prevăzute în prezentele reguli şi în actele normative în vigoare.
(2) Graficul poate să fie însoţit şi de un tabel cu specimenele de semnături ale persoanelor responsabile cu
întocmirea, avizarea şi aprobarea operaţiunilor respective, precum şi ale celor responsabili cu
gestionarea/păstrarea/folosirea bunurilor materiale.
Articolul 19
Cu ocazia recepţiei serviciilor se încheie de către comisia de recepţie un proces-verbal care trebuie să cuprindă
elementele prevăzute de actele normative în vigoare, menţiuni din care să rezulte că serviciul a fost prestat în
condiţii corespunzătoare, fără a exista obiecţiuni din partea beneficiarului, şi data la care s-a efectuat serviciul.
Articolul 20
În cazul lucrărilor nefinalizate, materialele, subansamblele, piesele livrate de furnizor, care urmează a fi prelucrate,
asamblate sau utilizate în procesul tehnologic pentru realizarea lucrării, se recepţionează pe baza "Procesului-verbal
de recepţie provizorie" (cod 14-2-5/a).
Articolul 21
Pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind justificarea cheltuielilor de deplasare în interesul
serviciului pe teritoriul ţării se utilizează Ordinul de serviciu (deplasare/misiune/delegare), al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 2.
Articolul 22

39

iar contabilitatea analitică pe feluri de active fixe necorporale. Secţiunea 1 Reguli privind contabilitatea activelor fixe Articolul 29 (1) Activele fixe necorporale sunt active fără substanţă fizică şi care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an. precum şi de alte compartimente/servicii în funcţie de resortul cărora sunt bunurile. brevete.I. Articolul 23 În cazul transferurilor între unităţile M. b) concesiuni. activităţi (curentă şi de mobilizare) şi pe feluri de bunuri (mijloace fixe. în condiţiile reglementate prin acte normative. drepturi şi active similare. evidenţa contabilă se ţine pentru fiecare proiect. precum şi alte active fixe necorporale.I. transformarea şi evoluţia celorlalte elemente patrimoniale în unităţile M. Articolul 25 Fişa de cont analitic pentru valori materiale şi Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2) se ţin în continuare. materiale de natura obiectelor de inventar şi materiale).A. mărci comerciale. c) înregistrări ale unor evenimente. se înregistrează în fişele de cont analitic pentru valori materiale. cu excepţia celor create intern de unitate. iar în cadrul acestora pe surse de finanţare. e) active fixe necorporale în curs de execuţie. Articolul 28 Documentele de intrare şi ieşire a bunurilor materiale primite de la structurile logistice. Articolul 27 Înregistrarea operaţiunilor economice privind existenţa şi mişcarea bunurilor materiale. licenţe. Capitolul II Reguli privind contabilitatea bunurilor Articolul 26 (1) Contabilitatea sintetică se dezvoltă în analitic pe gestiuni. (2) Contabilitatea sintetică a activelor fixe necorporale se ţine pe categorii. d) alte active fixe necorporale. pe Avizul de însoţire al mărfii se evidenţiază sursa de finanţare la nivel de capitol. se face pe baza documentelor justificative. (4) În categoria activelor fixe necorporale intră şi programele informatice create de instituţie sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare. materiale publicate sau altele asemenea. legal întocmite de compartimentele/serviciile logistice. la Avizul de însoţire al mărfii (cod 14-3-6A) se anexează şi documentul de predare-preluare reglementat de respectivele acte normative.. efectuate/existente pe orice fel de suport. existenţa. (3) Activele fixe necorporale cuprind: a) cheltuieli de dezvoltare.În cazul predării bunurilor materiale către operatorii economici. titlu. stabilindu-se stocul şi soldul perioadei. (2) În cazul proiectelor cofinanţate din fonduri externe nerambursabile. conform Graficului privind circuitul documentelor justificative.A. fără a se deschide fişe noi la începutul anului următor. articol şi alineat al clasificaţiei bugetare. instituţiile publice sau alte entităţi. Articolul 30 40 . subcapitol. Contabilul este obligat ca înainte de efectuarea înregistrărilor să verifice modul de emitere şi completare a documentelor privind mişcarea bunurilor materiale. Articolul 24 Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de ataşaţii de afaceri interne şi înregistrarea în contabilitate a acestora se utilizează Decontul de cheltuieli (cod 14-5-5).

(6) Terenurile se înregistrează în contabilitate. complete. şi la art. aparatură birotică. (2) Fac parte din domeniul public al statului bunurile de natura activelor fixe care nu se amortizează şi care prin natura lor sau prin declaraţia legii sunt de uz sau de interes public şi sunt reglementate la art. completului setului sau corpului. pe categoriile "terenuri aflate în domeniul public al statului" şi "terenuri aflate în domeniul privat al statului/proprietatea privată a instituţiei publice". (5) Amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de 10 ani. 38 din Legea fondului funciar nr. e) terenuri cu construcţii. fâneţe.(1) Activul fix corporal este obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) are o valoare mai mare decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. mijloace de transport. împrejmuirile şi altele asemenea. care modifică valoarea contabilă a activului fix respectiv. la intrarea în patrimoniu. vii. seturi sau care formează un singur corp. (4) Investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor. Articolul 31 Activele fixe corporale cuprind: a) terenuri şi amenajări de terenuri. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. (2) Pentru bunurile folosite în loturi. 3. 36 şi art. complet. înlocuirea se execută în regim de lucrări de investiţie . 41 .modernizare. cu modificările şi completările ulterioare. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. Articolul 32 (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. precum şi alte lucrări similare care nu se concretizează în mijloace fixe se înregistrează ca amenajări la terenuri. (4) În cazul în care componentele noi modifică parametrii tehnici şi funcţionali. animale şi plantaţii. b) are o durată normală de funcţionare (utilizare) mai mare de un an. Articolul 33 (1) Contabilitatea activelor fixe neamortizabile se ţine după cum acestea aparţin domeniului public al statului sau domeniului privat al statului/sunt în proprietatea privată a instituţiei publice. (3) Înlocuirea componentelor unui lot. livezi). c) instalaţii tehnice. 18/1991. lucrările de acces. republicată. terenurile se evidenţiază pe următoarele grupe: a) terenuri agricole (arabile. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice. b) terenuri silvice. cu modificările ulterioare. b) construcţii. (2) Contabilitatea sintetică a terenurilor se ţine distinct în raport cu regimul juridic al proprietăţii. la valoarea stabilită potrivit Hotărârii Guvernului nr. d) mobilier. I din anexa la Legea nr. e) active fixe corporale în curs de execuţie. păşuni. art. (3) În contabilitatea analitică. d) terenuri cu zăcăminte. f) alte terenuri. set sau corp. complet. c) terenuri fără construcţii. la încadrarea lor ca active fixe se are în vedere valoarea întregului lot. 6 şi pct. 136 din Constituţia României. Acestea cuprind lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică. set sau corp cu componente noi se face în regim de lucrări de reparaţii curente. dacă acestea nu modifică parametrii tehnici şi funcţionali ai lotului.

achiziţionate din credite bugetare. Articolul 36 (1) Activele fixe de natura tehnicii de luptă şi armamentul se încadrează în grupa 3. se înregistrează în contabilitate ca materiale de natura obiectelor de inventar. alte bunuri mobile sau imobile neamortizabile care nu fac parte din domeniul public al statului etc. c) grupa 3 . 2. Articolul 35 Potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. fac parte din domeniul privat al statului sau sunt în proprietatea privată a instituţiei publice în funcţie de destinaţia stabilită de transmiţător în actul de donaţie/sponsorizare. dobândite din donaţii sau legate. tehnica de luptă. Partea I. cu excepţia bunurilor care prin natura lor sau prin declaraţia legii nu pot face parte decât din domeniul public al statului. ────────── (2) Tehnica de luptă şi armamentul cu valoarea de intrare mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. destinat să îndeplinească în mod independent. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prin intermediul conturilor 102 01 01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" şi 102 01 02 "Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice". aparatură birotică. Articolul 34 Contabilitatea analitică a activelor fixe se ţine pe fiecare obiect de evidenţă. mijloacele fixe se clasifică în trei grupe principale: a) grupa 1 .Instalaţii tehnice. 72/2014 se achiziţionează din fondurile aprobate la titlul II "Bunuri şi servicii". Notă ────────── *) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. Prin obiect de evidenţă se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile lui.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. În această categorie intră. potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.Mobilier. furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată".Construcţii. (5) Activele fixe corporale neamortizabile. animale şi plantaţii. 572/2005*) pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. în totalitatea lui.01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului". corecţiile se efectuează la propunerea comisiilor de inventariere. b) grupa 2 . de exemplu: armamentul.139/2004. mijloace de transport. locuinţele de serviciu.5 "Alte active corporale specifice Ministerului Afacerilor Interne". (4) Bunurile de natura activelor fixe corporale. neamortizabile.15 "Muniţie. 572/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României. se înscriu individual cu serii. 2. articolul 20. care nu fac parte din domeniul public al statului. subgrupa 3.(3) Contabilitatea sintetică a activelor fixe care fac parte din domeniul privat al statului se ţine în funcţie de apartenenţa acestora la domeniul privat al statului sau la proprietatea privată a instituţiei publice. o funcţie distinctă. 42 . dacă se constată că activele fixe existente în evidenţă nu sunt încadrate corect în cele două categorii sus-menţionate. la propunerea comisiilor de recepţie. Cu ocazia inventarierii. cu modificările ulterioare. fac parte din domeniul privat al statului şi se înregistrează în contul 102. (6) Încadrarea activelor fixe în domeniul privat al statului sau în proprietatea privată a instituţiei publice se efectuează la momentul intrării acestora în patrimoniu. se evidenţiază ca obiecte de inventar în evidenţa tehnic- operativă şi urmează regimul mijloacelor fixe în ceea ce priveşte păstrarea.01. utilizarea şi scoaterea din funcţiune.

cele de la lit. f) animalele tinere şi la îngrăşat. amenajări la terenuri. (2) Nu se trec în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe corporale care nu au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar. h) se ţine doar o evidenţă tehnic-operativă în cadrul compartimentelor logistice. (2) Bunurile materiale prevăzute la alin. instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie. care au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar şi care se trec în categoria acestora. mijloace de transport. g) prototipurile. Articolul 38 (1) Nu sunt considerate mijloace fixe: a) sculele. (2) Activele fixe corporale prevăzute la alin. d) muniţiile de orice fel. din categoria activelor fixe corporale. animale şi plantaţii. i) fondurile bibliotecilor. atât timp cât servesc ca model la executarea producţiei în serie. (4) Bunurile cu caracter specific M.I. remorci şi semiremorci.Articolul 37 Sunt asimilate mijloacelor fixe: a) bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil constituite în colecţii speciale. aeronave. precum şi accesoriile de pat. (1) lit. prin mijloace de transport se înţelege autovehicule. cu ocazia reparaţiilor de orice fel care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix. iar cele de la lit. echipamentul şi uniformele de serviciu. obiectele de artă şi expoziţii cu valoare artistică. muzeelor şi arhivelor care au statut de bunuri culturale comune. fie la executarea unei anumite comenzi. 72/2014 se trec la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.A. c) şi d) ca materiale. c) motoarele. g) ca produse. echipamentul şi materialul sportiv. iar valoarea rămasă neamortizată se recuperează prin includerea integrală în cheltuielile instituţiei publice sau prin includerea în cheltuielile acesteia într-o perioadă stabilită de către o comisie tehnică. (2). a). rachetele şi torpilele. inclusiv seria 0. nave. cele de la lit. Articolul 40 (1) Activele fixe corporale amortizate integral care aparţin domeniului privat al statului. autospeciale. autoutilitare. d) investiţiile efectuate la mijloace fixe luate cu chirie. (3) În sensul prevederilor alin. inclusiv bombele. c) costumele şi decorurile destinate spectacolelor. Articolul 39 (1) În situaţia în care valoarea de înregistrare actualizată a unor active fixe corporale este mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. b) valorile de muzeu. b) echipamentul de protecţie şi de lucru. (1) lit. cum ar fi: construcţii. (3) Pentru bunurile materiale prevăzute la alin. indiferent de valoarea şi durata lor de funcţionare normală. aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe. îmbrăcămintea specială. f) ca animale tinere şi la îngrăşat. în analitice distincte. h) pădurile. indiferent de valoarea şi durata lor de utilizare. b). e) şi i) se înregistrează ca materiale de natura obiectelor de inventar. precum şi cele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte. se stabilesc prin grija Direcţiei generale 43 . sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării. 72/2014. cu aprobarea ordonatorului de credite. alte vehicule motorizate. activele fixe corporale se menţin în continuare în evidenţa contabilă în aceleaşi conturi. precum şi cele care aparţin proprietăţii private a instituţiilor publice şi care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate. e) construcţiile şi instalaţiile provizorii. istorică sau documentară care constituie fond muzeistic. (1) urmează regimul de scoatere din funcţiune al activelor fixe corporale.

dezmembrări. (5) Pe baza propunerilor comunicate de ordonatorii secundari şi terţiari de credite din M. donaţii. evidenţa se ţine în funcţie de seriile poansonate pe fiecare armă. b) Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2) . b) Procesul-verbal de recepţie (cod 14-2-5).I. investiţii.A. al cărui model este prevăzut în anexa nr. Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi al Direcţiei medicale din cadrul M. c) mişcări ale activelor fixe în cadrul unităţii.A. se atribuie un singur număr de inventar. 3. între subunităţi. pentru intrările de mijloace fixe de natura obiectivelor de investiţii.. modernizări.I. şi se păstrează pe grupe de mijloace fixe. degradări. donaţii.document de atribuire a numerelor de inventar la toate activele fixe existente în unitate. Lista se actualizează prin grija aceleiaşi direcţii. Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi a Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. aprovizionări centralizate. În cadrul acestui număr. inclusiv pentru reparaţii capitale şi modernizări. pe care o definitivează cu avizul Direcţiei generale logistice.I.A. lipsuri la inventariere. cantitativ şi valoric.financiare.I. (2) Pentru categoriile de tehnică militară de acelaşi fel. Direcţiei generale logistice. dispoziţiile alin. (4) Fişa mijlocului fix se întocmeşte într-un exemplar. custodia şi trimiterea la reparaţie. (4). precum şi alte căi legale.A.document contabil de înregistrare în evidenţa sintetică în cadrul formei de înregistrare contabilă "maestru-şah simplificat". Direcţia generală financiară întocmeşte o listă a bunurilor prevăzute la alin.. b) ieşiri de active fixe prin: transfer cu titlu gratuit între instituţii publice. sponsorizări. de compartimentul financiar-contabil. transferuri. (3) Înscrierea numerelor de inventar în cazul animalelor de serviciu se face conform precizărilor structurilor de specialitate din M.A. operaţiuni de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului. plusuri de inventar. sponsorizări.I. Articolul 43 (1) Documentele justificative de înregistrare în contabilitate a intrărilor de active fixe sunt: a) Procesul-verbal de recepţie a mijlocului fix.I. inclusiv repartizări la unităţile subordonate. sau de la un loc de folosinţă la altul. (6) Lista definitivată se aprobă prin dispoziţie a secretarului general al M. de la magazie la locul de folosinţă şi invers..A. Pe activele fixe înseriate nu se mai înscrie numărul de inventar. prin grija Direcţiei generale financiare. în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare. care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună. casări. vânzări către persoane juridice sau fizice. pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare. transferuri de la alte unităţi ale M. d) alte mişcări: închirierea. (5) şi (6) aplicându-se în mod corespunzător. c) Fişa de cont pentru operaţii diverse (cod 14-6-22) . până la finele fiecărui trimestru. Articolul 42 Principalele operaţiuni economico-financiare privind existenţa şi mişcarea activelor fixe sunt: a) intrări de active fixe din: achiziţii de la operatorii economici. precum armament. transferuri între unităţile M. 44 .. identificarea acestora realizându-se prin înscrierea seriei respective în registrul numerelor de inventar la rubrica "Alte menţiuni". aparatură artileristică etc. modernizări şi alte căi legale. prelucrări/transformări de bunuri materiale în ateliere proprii sau la terţi. În cadrul grupelor de mijloace fixe. fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă. Articolul 41 (1) Evidenţa contabilă a activelor fixe se ţine cu ajutorul următoarelor documente de înregistrare contabilă: a) Registrul numerelor de inventar (cod 14-2-1) .document pentru ţinerea contabilităţii analitice a mijloacelor fixe. (7) Lista aprobată se comunică ordonatorilor de credite din Ministerul Afacerilor Interne. pentru intrările de mijloace fixe din dotări.

a) se întocmeşte pe baza: a) unei facturi sau a altui document legal cu funcţie similară. considerate ca puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice. la Avizul de însoţire a mărfii se anexează Procesul-verbal de predare-preluare. sau de Procesul-verbal de inventariere şi de Listele de inventariere (cod 14-3-12). valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne. după caz. d) Procesul-verbal de punere în funcţiune (cod 14-2-5/b). cu modificările şi completările ulterioare. de Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6/A) şi Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2). nr. f) Procesului-verbal de inventariere. c) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale. precum şi pentru clădirile sau construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice. însoţit de Procesul-verbal de evaluare pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a activelor fixe constatate plus la inventariere şi de Listele de inventariere (cod 14-3-12). al cărui model este prevăzut în anexa nr. întocmit conform modelului prevăzut de Instrucţiunile viceprim-ministrului. în cazul în care nu are loc o dislocare a bunurilor respective. însoţit. pentru mijloacele fixe intrate ca urmare a comasării sau desfiinţării unor unităţi. nr.. (3) Înregistrarea în contabilitate în afara bilanţului a activelor fixe utilizate în baza unui contract de închiriere şi a celor primite în custodie sau comodat se face pe baza contractelor şi a proceselor-verbale de predare-primire încheiate/întocmite în acest scop. ministrul administraţiei şi internelor. pentru ieşirile de mijloace fixe. b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A). nr. 167/2009. pentru animalele tinere trecute în categoria animalelor de muncă sau de serviciu. 45 . d) Procesului-verbal de predare-preluare. pentru înregistrarea în contabilitate a ieşirii mijlocului fix. cu modificările şi completările ulterioare. g) Actului de mutaţie a animalelor. c) Procesului-verbal de transformare. ministrul administraţiei şi internelor. Unitatea predătoare are obligaţia de a urmări şi solicita instituţiei primitoare exemplarul 2 al avizului de însoţire a mărfii cu menţiunea "Recepţionat integral mijlocul fix". e) Procesului-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale prevăzut de Instrucţiunile viceprim-ministrului. considerate ca puse în funcţiune la data terminării montajului. pentru activele fixe primite prin transfer cu titlu gratuit de la alte instituţii publice. (2) Pentru mijloacele fixe transmise fără plată către alte instituţii publice. (1) lit.I. care se întocmeşte pentru activele fixe rezultate în urma dezmembrării altor active fixe. respectiv data terminării construcţiei. al cărui model este prevăzut în anexa nr. conform modelului stabilit prin Instrucţiunile viceprim-ministrului. inclusiv cele de natura armamentului. (2) Procesul-verbal de recepţie a mijlocului fix prevăzut la alin. Articolul 44 (1) Documentele justificative de înregistrare în contabilitate a ieşirilor de mijloace fixe sunt: a)factura. ministrul administraţiei şi internelor. la care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12). întocmit pentru utilajele care necesită montaj. precum şi cele distribuite din aprovizionări centralizate sau descentralizate. pentru intrările de mijloace fixe din achiziţii proprii. 4. pentru intrările de active fixe obţinute în urma unui proces de transformare sau pentru modernizări. prin transfer cu titlu gratuit către alte unităţi sau către unităţile M. pentru intrările de mijloace fixe primite prin transfer. b) Avizului de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A). 5. prevăzut de legislaţia statului în care are loc achiziţia. dar care nu necesită probe tehnologice. pentru activele fixe constatate plus la inventariere. 167/2009. cu modificările şi completările ulterioare.A. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune.c) Procesul-verbal de recepţie provizorie (cod 14-2-5/a). întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate. precum şi pentru clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice. pentru scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe. d) Procesul-verbal de inventariere pentru activele fixe constatate lipsă la inventariere. întocmit pentru utilajele şi instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice.

lenjerie şi accesorii de pat. la unităţi de reparaţii specializate. publicaţii. alte categorii de documente. (2) Baracamentele şi amenajările provizorii sunt bunuri achiziţionate sau construite de unităţi pentru executarea lucrărilor de construcţii. documente grafice. indiferent de durata de folosinţă şi valoarea lor: a) scule. dispozitive. pentru înregistrarea în contabilitate a ieşirii mijlocului fix. 1. dispersate teritorial. Articolul 48 (1) Evidenţa analitică a cărţilor şi publicaţiilor ţinute de bibliotecile unităţilor M. manuscrise. precum şi bunurile asimilate acestora. 46 . care au statut de bunuri culturale comune. verificatoare. e) hărţi topogeodezice. Colecţiile pot cuprinde şi alte documente.(3) În cazul transmiterii fără plată a mijloacelor fixe amortizabile către alte unităţi ale M. Secţiunea a 2-a Reguli privind contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar Articolul 46 Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu valoare mai mică decât limita prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice. în cadrul aceleiaşi unităţi.I. indiferent de valoarea lor. c) ambalaje de natura obiectelor de inventar care se utilizează în interiorul unităţii.I. microformate. seriale. la sfârşitul lunii. echipament şi material sportiv. documente arhivistice. 7. echipament şi uniforme de serviciu. Registrul se completează în două exemplare de către bibliotecar sau persoana desemnată cu responsabilităţi în acest sens. pentru predarea armamentului şi a tehnicii de luptă.). precum şi pentru transferul între subunităţi ale aceleiaşi unităţi. între locuri de folosinţă sau între gestiuni şi locuri de folosinţă. documente electronice. 6. (4) Bunurile materiale de natura obiectelor de inventar. aparate de măsură şi control. se ţine de bibliotecar sau de persoana desemnată cu responsabilităţi în acest sens. al cărui model este prevăzut în anexa nr. valoarea de inventar a bibliotecii se recalculează prin însumarea valorii cărţilor intrate (partea I) şi scăderea din aceasta a valorii cărţilor ieşite (partea II).. Articolul 47 (1) Din grupa materialelor de natura obiectelor de inventar fac parte sau sunt asimilate acestora următoarele categorii de bunuri materiale. precum şi construcţii şi instalaţii provizorii executate din fondurile de investiţii. nespecifice bibliotecilor. d) accesorii armament şi aparatură artileristică. Pe baza exemplarului nr. Articolul 45 Documente justificative de înregistrare în contabilitate a altor mişcări de mijloace fixe sunt: a) Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A). complete pentru reparat tehnică militară. f) fondul bibliotecilor. care reprezintă un document de mişcare a activelor fixe între gestiuni.I.A..A. b) echipament de protecţie şi de lucru. cu ajutorul Registrului inventar cărţi. formează un complet şi se înregistrează ca atare în contabilitate. indiferent de suportul material. b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A). muzeelor şi arhivelor. (3) Colecţiile bibliotecilor cuprind cărţi. al cărui model este prevăzut în anexa nr. la care se anexează Procesul-verbal de predare-preluare. în vederea asigurării informaţiilor necesare pentru calculul şi evidenţierea amortizării de către unitatea primitoare. indiferent de durata lor de folosinţă sau cu o durată mai mică de un an. echipament militar ce se acordă elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ din M. la Avizul de însoţire al mărfii (cod 14-3-6A) se anexează Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2). documente cartografice. documente de muzică tipărite. de natura activelor fixe. echipament alpin. documente audiovizuale. (2) Evidenţa intrărilor şi ieşirilor de cărţi şi publicaţii în şi din biblioteci în expresie valorică se ţine cu ajutorul Registrului de mişcare a fondurilor. istoriceşte constituite sau provenite din donaţii sau sponsorizări. 72/2014 pentru a fi considerate mijloace fixe. Unitatea predătoare are obligaţia de a urmări şi solicita unităţii primitoare exemplarul 2 din avizul de însoţire a mărfii cu menţiunea "Recepţionat integral mijlocul fix".A. truse criminalistice etc. care se folosesc împreună pentru executarea unei anumite activităţi (truse de scule.

nr. b) Procesul-verbal de transformare. 167/2009. în care numărul mare al cărţilor reprezintă un impediment în ţinerea evidenţei analitice a acestora pe fiecare obiect sau titlu în parte. cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 51 (1) Documentele justificative privind intrările materialelor de natura obiectelor de inventar în gestiune sunt: a) Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A). (2) Evidenţa contabilă analitică a materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine cu ajutorul Fişei de cont analitic pentru valori materiale. însoţit de Procesul-verbal de inventariere şi de Listele de inventariere (cod 14-3-12).(3) Prevederile alin. b) ieşiri de materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul unităţii. pentru înregistrarea în contabilitate a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate ca urmare a înlocuirilor de componente de această natură. uzate. cu modificările şi completările ulterioare. pentru intrările de materiale de natura obiectelor de inventar obţinute din producţie proprie sau rezultate în urma unui proces de prelucrare sau asamblare în unitate. primiri prin transfer cu titlu gratuit şi din aprovizionări centralizate. d) Bonul de predare. deschisă separat pentru materialele de natura obiectelor de inventar aflate în magazie şi separat pentru cele în folosinţă. prevăzut de Instrucţiunile viceprim-ministrului. întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate. conform modelului stabilit prin Instrucţiunile viceprim-ministrului. sponsorizări. ministrul administraţiei şi internelor. 167/2009. nr. b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A). c) Procesul-verbal de predare-preluare. în cazul transferului cu titlu gratuit de la alte instituţii publice. pentru intrările de materiale de natura obiectelor de inventar din achiziţii proprii. în cadrul formei de înregistrare contabilă "maestru-şah simplificat". b) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale. însoţit de Listele de inventariere (cod 14-3-12).I. pentru valorificări. transfer. pentru materialele de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventariere. în cazul în care nu are loc o dislocare a bunurilor respective. restituire (cod 14-3-3A ). 47 .A. (2) Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A) este însoţită de următoarele documente: a) factura sau alt document legal cu funcţie similară. la avizul de însoţire a mărfii se anexează şi Procesul-verbal de predare-preluare. Articolul 50 Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate în legătură cu existenţa şi mişcarea materialelor de natura obiectelor de inventar sunt: a) intrări de materiale de natura obiectelor de inventar în patrimoniul unităţii. care se întocmeşte pentru materialele de natura obiectelor de inventar rezultate în urma dezmembrării unor active fixe sau materiale de natura obiectelor de inventar. Articolul 49 (1) Contabilitatea sintetică a materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine cu ajutorul Fişei de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22). c) mişcări ale materialelor de natura obiectelor de inventar în cadrul unităţii şi între unităţi ale M. pentru intrările din donaţii. (1) şi (2) pot fi aplicate şi în cazul punctelor documentare sau al altor astfel de organizări. f) Procesul-verbal de inventariere. din inventarul de complet al unui mijloc fix. Articolul 52 Documentele justificative pentru ieşirea materialelor de natura obiectelor de inventar sunt: a) factura. e) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale. pentru materialele de natura obiectelor de inventar intrate ca urmare a comasării sau desfiinţării unor unităţi. prevăzut de legislaţia statului în care are loc achiziţia. ministrul administraţiei şi internelor.

. transfer. în cazul materialelor de natura obiectelor de inventar transferate la alte unităţi ale M. precum şi în cazul transferului cu titlu gratuit la alte instituţii publice. Secţiunea a 3-a Contabilitatea bunurilor materiale. ambalajele. dispozitive. însoţit de Listele de inventariere (cod 14-3-12). Reguli generale Articolul 54 (1) Prin bunuri materiale. de la locul de folosinţă la magazie. de la un loc de folosinţă la altul şi în cazul înregistrării în evidenţă a componentelor retrase din inventarul de complet. în cazul echipamentului acordat personalului conform drepturilor de echipament cuvenite. materialele consumabile. şi anume: a) în industrie: materii prime. restituire (cod 14-3-3A). în cadrul formei de înregistrare "maestru-şah simplificat". solicitate pe plan local. epidemii. conjuncturi externe sau în caz de război. pentru ieşirile de materiale de natura obiectelor de inventar supuse unui proces de transformare. b) în comunicaţii şi transporturi: materiale destinate restabilirii şi menţinerii în stare de funcţionare a capacităţilor de transport şi telecomunicaţii necesare asigurării nevoilor forţelor sistemului naţional de apărare. materii prime şi materiale necesare fabricării produselor farmaceutice. b) Avizul de însoţire a mărfii. de la magazie la locul de folosinţă. (2) Contabilitatea analitică a materialelor se ţine cu ajutorul Fişei de cont analitic pentru valori materiale. se înţelege: materiile prime. al cărui model este prevăzut în anexa nr. (4) Ambalajele din rezerva de stat şi de mobilizare cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie în rezerva de stat şi de mobilizare. (3) Rezerva de mobilizare cuprinde bunuri din proprietatea publică a statului. subansambluri şi elemente de completare. (2) Rezerva de stat cuprinde bunuri din proprietatea privată a statului care se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei. semifabricate.c) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A). deschisă separat pe fiecare fel de material. altele decât activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar. care reprezintă document de mişcare a materialelor de natura obiectelor de inventar în cadrul unităţii între gestiuni. scule. altele decât mijloacele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar §1. c) în sănătate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile. în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale.I. utilaje strict specializate. produsele. mărfurile. instrumentar medical. verificatoare. Articolul 53 Documentele justificative privind mişcarea materialelor de natura obiectelor de inventar în cadrul unităţii sunt: a) Bonul de predare. pentru scăderea din gestiune a componentelor introduse în complet şi în cazul hărţilor topogeodezice. materiale. accidente industriale sau nucleare. Articolul 55 (1) Contabilitatea sintetică a materialelor se ţine cu ajutorul Fişei de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22).A. d) în comerţ: produse alimentare şi industriale necesare asigurării cererilor unităţilor militare. la mobilizare. d) Bonul de consum (cod 14-3-4A) sau Bonul de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA). animalele. materialele rezervă de stat şi rezervă de mobilizare. aparatură. 8. pentru transferurile de materiale de natura obiectelor de inventar între subunităţi şi gestiuni dispersate teritorial. întocmit conform Buletinului de distribuţie- retragere. 48 . a economiei şi pentru apărarea ţării. epizootii. f) Procesul-verbal de transformare întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate. e) Procesul-verbal de inventariere pentru materialele de natura obiectelor de inventar constatate lipsă la inventariere. fenomene sociale sau economice.

în cazul în care nu are loc o dislocare a bunurilor respective. Articolul 56 (1) În cazul în care ieşirile de materiale nu sunt înregistrate zilnic. întocmit de comisia numită în acest scop. cu modificările şi completările ulterioare. în cuprinsul căreia consumurile sunt grupate pe subdiviziunile cadrului comun al clasificaţiei bugetare. nefacturate sau primite prin donaţii sau sponsorizări. (4) Toate ieşirile din cursul unei luni se înregistrează în contabilitate la valoarea stocului iniţial. pe baza costului mediu ponderat calculat pentru luna încheiată. restituire (cod 14-3-3A). 167/2009. pentru înregistrarea în contabilitate a deşeurilor/bunurilor uzate rezultate în activităţile specifice. 6 alin. se efectuează regularizarea soldului astfel: a) stocul final se înmulţeşte cu costul mediu ponderat calculat la sfârşitul lunii. Articolul 58 Documentele justificative privind înregistrarea în contabilitate a intrărilor de materiale sunt: a) Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A). precum şi a bunurilor reparabile. Articolul 59 Principalele documente justificative legale privind ieşirea materialelor sunt: a) Bonul de consum (cod 14-3-4A) şi Bonul de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA). ieşiri. sunt: intrări. separat pe surse de finanţare. f) Bonul de predare. la care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12). c) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale. (5) La sfârşitul lunii. prelucrări. care fac obiectul înregistrărilor în contabilitate. b) se stabileşte diferenţa faţă de valoarea stocului final existentă în contabilitate înainte de regularizare şi se înregistrează în contabilitate pe cheltuieli. cu excepţia prevăzută la art. (4). custodii. transfer. b) Procesul-verbal de inventariere. (2) Înregistrările se fac potrivit înregistrării cronologice şi sistematice şi pe baza documentelor justificative primite în conformitate cu Graficul privind circuitul documentelor justificative. obţinându-se valoarea stocului final (valoarea stocului iniţial al lunii următoare). ce se întocmeşte de comisia constituită în acest scop. calculată prin metoda costului mediu ponderat la sfârşitul lunii precedente. (3) Operaţiunile de acelaşi fel şi pentru aceleaşi categorii de materiale pot fi grupate în documente cumulative sau situaţii centralizatoare de consum. pe baza datelor puse la dispoziţie de compartimentele financiar-contabile. însoţită. transformări. se întocmeşte în acest scop. sau de Avizul de însoţire a mărfii. pentru toate eliberările de materiale din gestiune destinate consumului intern care nu prezintă particularităţi specifice unor servicii şi 49 . inclusiv în cazul efectuării operaţiunilor de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului. d) Procesul-verbal de transformare. nr. pentru plusurile de inventar constatate cu ocazia inventarierii. bunurile materiale se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei costului mediu ponderat (CMP). însoţit de Listele de inventariere (cod 14-3-12). pentru materialele primite din aprovizionări centralizate. rezultate din înlocuire în procesul asigurării mentenanţei şi retrase în depozit în vederea reparării. conform modelului stabilit prin Instrucţiunile viceprim-ministrului.(3) La ieşirea din gestiune. e) Procesul-verbal de predare-preluare. primite prin transfer cu titlu gratuit. ministrul administraţiei şi internelor. de factură. pentru materialele intrate ca urmare a comasării sau desfiinţării unor unităţi. întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate. Articolul 57 Principalele operaţiuni în legătură cu materialele. pentru intrările de materiale obţinute în urma unui proces de transformare-prelucrare. Consemnarea în documentele justificative privind ieşirile de bunuri materiale a valorii unitare a acestora se face de persoanele din compartimentele logistice. pentru achiziţiile directe de la furnizori. o situaţie centralizatoare. după caz. pe gestiuni. pentru materialele rezultate din casarea mijloacelor fixe sau a materialelor de natura obiectelor de inventar.

pentru transferul de materiale între unităţile M. 50 . (2) Costul imprimatelor Bonuri de valoare pentru carburanţi auto se înregistrează direct pe cheltuieli.078/2000*) privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi. pe baza documentului de livrare emis de furnizor. 167/2009. prevăzut de Instrucţiunile ministrului de interne nr. bunuri recuperabile. Particularităţi privind înregistrarea în contabilitate a unor categorii de materiale Articolul 61 (1) Înregistrarea în evidenţa contabilă a aprovizionării cu Bonuri de valoare pentru carburanţi auto se realizează pe baza facturii şi a Notei de recepţie şi constatare diferenţe (cod 14-3-1A). ────────── Articolul 60 Mişcările de materiale între gestiuni. întocmit pe baza documentelor de evidenţă tehnic-operativă. provenite din perisabilităţi. f) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale . (cod 14-3-6A).întocmit de comisia constituită în acest scop. Partea I. întocmită pe baza facturii şi a desfăşurătorului sau a altui document similar. la preţul de achiziţie. Notă ────────── *) Instrucţiunile ministrului de interne nr. la care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12). §2. pentru bunurile constatate lipsă la inventariere.activităţi. g) Actul justificativ privind lipsurile constatate la inventariere. eliberate de furnizor. caz în care se vor întocmi şi documentele justificative de predare-preluare impuse de legislaţia de mediu în vigoare. c) factura. e) Procesul-verbal de transformare. între gestiuni şi locuri de folosinţă se fac pe baza Bonului de predare. precum şi a celor din rebuturi a bunurilor materiale din unităţile Ministerului de Interne. (2) Conducătorii auto au obligaţia să ataşeze la foile de parcurs predate bonurile de casă emise de furnizorii de carburanţi odată cu alimentarea pe bază de Bonuri de valoare pentru carburanţi auto sau pe bază de card. conform modelului stabilit prin Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate (produsul obţinut.078/2000 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României. în condiţiile contractului încheiat între părţi. iar pentru cele dispersate teritorial. precum şi în cazul materialelor introduse în inventarul de complet al mijloacelor fixe în scopul înlocuirii unor componente uzate. b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A). Articolul 62 (1) Înregistrarea în contabilitate a intrărilor de carburanţi achiziţionaţi pe bază de carduri se efectuează pe baza Notei de recepţie şi constatare diferenţe (cod 14-3-1A). la care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12). pentru transferul cu titlu gratuit către alte instituţii publice şi pentru predarea deşeurilor înregistrate în evidenţa contabilă şi a căror predare la operatorii economici autorizaţi se face contracost. d) Procesul-verbal de inventariere. pentru materialele valorificate la terţi contra cost. 1.A. (3) Scăderea din evidenţa contabilă a Bonurilor de valoare pentru carburanţi auto consumate şi înregistrarea în evidenţa contabilă a carburanţilor lichizi astfel rezultaţi se fac cu ajutorul Procesului-verbal de transformare.I. deşeuri etc. pe baza Avizului de însoţire a mărfii. 1. între locuri de folosinţă. restituire (cod 14-3-3A). transfer..) pentru ieşirile de materiale supuse unui proces de transformare.

restituire (cod 14-3-3A). Articolul 65 (1) Scăderea din contabilitate a muniţiei consumate la tragere se face pe baza Bonului de consum (cod 14-3-4A).I. împreună cu celelalte materiale înlocuite/consumate. al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10. ambalajele care se valorifică numai ca deşeuri. intrările şi ieşirile de carburanţi şi lubrifianţi. publicaţiile destinate pentru bibliotecă sau pentru vânzare. pe baza Notei de recepţie şi constatare de diferenţe. transfer. poduri. al cărui model este prevăzut în anexa nr. al cărui model este prevăzut în anexa nr. întocmită de comisia de recepţie din unitate. drumuri. respectiv a Dării de seamă asupra consumului orar de carburanţi şi lubrifianţi la aeronave. Articolul 66 Scăderea din contabilitate a medicamentelor scoase din depozit se face cu Bonul de consum (cod 14-3-4A). materialele rezultate din scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi alte materiale care nu se încadrează în categoriile enumerate în prezenta secţiune. întocmit pe baza Borderoului lunar privind consumul subzistenţelor. transfer. Cele incluse în costul materialelor şi care nu sunt recuperabile nu se înregistrează distinct în gestiune şi în contabilitate.Articolul 63 Scăderea din evidenţa de gestiune şi din contabilitate a alimentelor şi furajelor distribuite în cadrul hrănirii la norme a efectivelor se face cu ajutorul Bonului de consum (cod 14-3-4A). (2) Restituirea la magazie a muniţiei neconsumate şi a materialelor rezultate în urma tragerii se face pe baza Bonului de predare. restituire (cod 14-3-3A). 9. materiale procurate pentru reparaţii capitale executate în regie. încărcându-se gestiunea subunităţii. a Dării de seamă centralizatoare privind consumul lunar de carburanţi şi lubrifianţi la nave. dar care sunt supuse regimului de recuperare-valorificare ca atare sau ca deşeuri. (4) Tipăriturile şi publicaţiile editate de unităţile M. la finalizarea lucrării de mentenanţă. după caz. care se întocmeşte. La terminarea acţiunii/dislocării se efectuează scăderea muniţiei consumate din gestiunea subunităţii în baza Bonului de consum (cod 14-3-4A). 11. transfer. ambalajele facturate distinct de către furnizori. însoţită de factură şi de Avizul 51 . restituire (cod 14-3- 3A). (2) Ambalajele urmează regimul evidenţei de gestiune a materialelor. (3) Ambalajele care se valorifică la terţi ca deşeuri. beneficiare şi tipărite de către operatori economici sau alte unităţi pe bază de comandă sau contract de prestări servicii se înregistrează în gestiune pe baza Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A). (2) Scăderea din contabilitate a lubrifianţilor auto eliberaţi din gestiune către atelierul de reparaţii autovehicule se face pe baza Bonului de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA). al cărui model este prevăzut în anexa nr. al cărei model este prevăzut în anexa nr. mijloacele de marcare a focului se distribuie din depozitul unităţii cu Bon de predare. în cantităţile cuprinse în normele de consum pentru o perioadă mai lungă de timp. Ambalajele incluse în costul materialelor. Articolul 67 (1) În contul 302 08 "Alte materiale consumabile" se înregistrează materialele procurate pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente executate în regie proprie la clădiri. 13. instalaţii şi mobilier. ambalajele incluse în costul materialelor achiziţionate care nu sunt de natura obiectelor de inventar şi care se pot valorifica. (3) Pentru subunităţile dislocate de la sediul unităţii. 12. Articolul 64 (1) Scăderea din contabilitate a carburanţilor lichizi şi a lubrifianţilor pentru completare se face cu ajutorul Bonului de consum (cod 14-3-4A)/Bon de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA).A. întocmit la sfârşitul lunii pe baza Borderoului justificativ al consumului de medicamente. precum şi cele care se includ în costul bunurilor materiale valorificate se înregistrează în contabilitate la valoarea justă. pe baza Centralizatorului privind consumurile. refolosibile. iar muniţia neconsumată şi deşeurile rezultate se predau la depozitul unităţii cu Bon de predare. se înregistrează în evidenţa de gestiune şi în contabilitate în momentul consumului materialelor pe care le conţin.

ca document de justificare a consumurilor de materiale. sau la terţi se face cu Aviz de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A). 52 . revistele şi broşurile primite pe bază de abonamente. restituire (cod 14-3-3A) ca bunuri uzate sau deşeuri. transfer. (4) Procesul-verbal de recepţie în cazul lucrărilor de reparaţii poate fi folosit şi în cazul înlocuirii elementelor componente ale unui mijloc fix sau material de natura obiectelor de inventar. până la întocmirea documentelor de declasare şi/sau casare.. transfer. Articolul 71 (1) Mijloacele fixe se introduc în atelierul de reparaţii cu Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A). Articolul 68 (1) Rechizitele de birou. transfer. care se gestionează potrivit reglementărilor legale în vigoare. conform prevederilor legale. sau. restituire (cod 14-3-3A). Materialele rămase. restituire (cod 14-3-3A). Articolul 69 (1) În cazul predării materialelor pentru prelucrare în unitate. precum şi cele recuperate se restituie la gestiune pe baza Bonului de predare. (3) La terminarea reparaţiei. comisia numită prin dispoziţie zilnică/ordin de zi pe unitate execută recepţia calitativă a bunurilor reparate şi întocmeşte Procesul-verbal de recepţie în cazul lucrărilor de reparaţii. piese de schimb etc. transfer. se înregistrează direct în conturile de cheltuieli. după caz. cu excepţia formularelor cu regim special. se retrag în depozit. după caz. pe care se înscrie menţiunea "pentru prelucrare la terţi". pe bază de Bon de predare. urmând a fi transferate. precum ansambluri. Cele de natura obiectelor de inventar constatate nereparabile se înregistrează ca deşeuri şi se depozitează în locuri special amenajate. respectiv predarea către operatorii economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor. întocmit concomitent cu Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A). după caz. destinate informării sau compartimentelor interesate în anumite domenii. iar materialele şi materialele de natura obiectelor de inventar cu Bon de predare. (2) Predarea materialelor pentru prelucrare la unităţi specializate ale M. Procesul-verbal de recepţie în cazul lucrărilor de reparaţii rămâne la organul de specialitate. conform modelului stabilit prin metodologii/proceduri interne. pe baza Bonului de predare. În baza Comenzii de lucru se întocmeşte Bonul de predare. după închiderea comenzii de lucru. transfer. (5) Tipăriturile şi publicaţiile realizate în regie proprie şi pentru nevoi proprii se înregistrează în contabilitate şi în gestiune la costul de producţie. Articolul 70 Trecerea animalelor din categoria animale tinere în categoria animale adulte se înregistrează cantitativ şi valoric în evidenţa contabilă şi de gestiune pe baza Actului de mutaţie a animalelor. (2) În urma stabilirii necesarului de materiale şi piese de schimb pentru reparaţii. (2) Trecerea pe cheltuieli se face în baza Bonului de consum (cod 14-3-4A). pe baza Procesului-verbal de transformare. emise de către furnizor. persoana desemnată din cadrul compartimentului în care are loc reparaţia lansează Comanda de lucru. 14. compartimentul de specialitate întocmeşte Bonul de predare. conform modelului prevăzut în anexa nr. (5) Bunurile materiale rezultate din înlocuire în procesul de reparare.A. restituire (cod 143-3A). restituire (cod 14-3-3A). imprimatele şi alte materiale consumabile aprovizionate în cantităţi mici. pot fi trecute direct pe cheltuieli. la bibliotecă sau la gestiune. caz în care se face menţiunea corespunzătoare în conţinutul acestuia. După aprobarea de către şeful unităţii. restituire (cod 14-3-3A). (6) Ziarele. la preţul facturat şi se predau la locurile de depozitare sau la bibliotecă. Primirea bunurilor materiale rezultate din prelucrare se înregistrează în evidenţa de gestiune şi în contabilitate cu ajutorul Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A). întocmită pe baza Avizului de însoţire a mărfii şi/sau a facturii. după caz. pentru nevoi curente.de însoţire a mărfii. ca document justificativ pentru înregistrarea mişcării materialelor necesare reparaţiilor de la depozit la atelier. transfer. Bunurile rezultate din prelucrare se înregistrează în evidenţa de gestiune şi în contabilitate pe baza Procesului-verbal de transformare.I.

Articolul 75 Evidenţa contabilă. (6) În cazul reparaţiilor efectuate în atelierele unităţilor specializate ale M.A. La finele fiecărei luni se totalizează rulajele din fişe în vederea întocmirii balanţei analitice de materiale sau produse. potrivit reglementărilor specifice. 1-14 fac parte integrantă din prezentele reguli. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 73 Facturile care se referă la valorificări de bunuri. pe baza documentelor de intrare şi ieşire a bunurilor materiale. nu fac obiectul evidenţei contabile cantitativ-valorice. cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu. la care se anexează exemplarul 1 al Procesului-verbal de recepţie în cazul lucrărilor de reparaţii. evidenţa programării şi execuţiei bugetare.. produselor şi mărfurilor. transfer. (2) Evaluarea realizată de evaluatori autorizaţi se realizează după aprobarea de către ordonatorul de credite a unei note. Anexa 1 la reguli FIŞA DE CONT ANALITIC pentru valori materiale Serveşte la ţinerea contabilităţii analitice pe sortimente a materialelor. în care se prezintă motivele utilizării acestei modalităţi şi faptul că sunt prevăzute în buget resursele financiare necesare. Articolul 76 Anexele nr.garanţie. pe care se înscrie menţiunea "pentru reparaţii". precum şi facturile reprezentând penalităţi de întârziere se întocmesc de persoane desemnate din cadrul compartimentelor logistice. conturi şi. precum şi cele pierdute sau abandonate. restituire (cod 14-3-3A). corpuri delicte. toate piesele de schimb şi materialele noi. iar în cursul anului. de comisii formate din specialişti din cadrul unităţilor. (7) La terminarea reparaţie se întocmeşte Bonul de consum (cod 14-3-4A) pentru trecerea pe cheltuieli a materialelor şi pieselor de schimb menţionate în coloana "Consum" a Comenzii de lucru.I. Se completează la începutul anului pe baza stocurilor şi soldurilor de la finele anului precedent. Când formularul se utilizează pentru contabilitatea analitică a obiectelor de inventar. Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul într-un exemplar. fiind document de înregistrare contabilă. Articolul 72 Bunurile materiale provenite din confiscări. emise de furnizor.I.Se retrag în gestiune. sau de evaluatori autorizaţi. şi se sortează pe gestiuni. bunurile se predau pe baza Avizului de însoţire a mărfii. pe grupe sau subgrupe de bunuri materiale. iar facturile reprezentând operaţiuni care au caracter strict financiar se întocmesc de persoane desemnate din cadrul compartimentelor financiar-contabile.A. întocmită pe baza facturii sau Avizului de însoţire a mărfii şi Certificatului de calitate .. eventual. Ele se supun numai regimului evidenţei cantitative de gestiune. (8) Primirea de la terţi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar reparate/recondiţionate se înregistrează în evidenţa contabilă şi de gestiune cu ajutorul Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A). evidenţa şi calculul drepturilor salariale şi asimilate acestora se realizează cu ajutorul aplicaţiilor informatice asigurate de Direcţia generală financiară. eliberate şi neutilizate în procesul de reparare. se deschid fişe separate pentru cele "în magazie" şi pentru cele "în folosinţă". prestări de servicii sau alte operaţiuni privind bunurile şi serviciile. cu Bon de predare. Nu circulă. fără a se scoate din patrimoniu. la termenele prevăzute de acestea. separat pentru fiecare fel de material sau produs. Articolul 74 (1) Reevaluarea activelor fixe se efectuează conform prevederilor legale în vigoare. care nu aparţin şi nu sunt supuse valorificării prin unităţile M. 53 .

...Se arhivează la compartimentul financiar-contabil............ *Font 7* ┌───────────────────────────────────────────────────┬──────┬───── ───────┬───────────────────────┬────────────┬───────┐ │FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU VALORI MATERIALE │ │ Preţ unitar│ │ Gestiunea │ Pag..│ ├─────┼─────┼────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─ ┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ 54 ........... │ │ Lei │ B │ │ │ │ │............................... │ U/M ├──────┬─────┤ Cod ├────────────┼───────┤ │............. │ Intrată │ Ieşită │ Stoc │ Debit │ Credit │ Sold │coresp......... ├──────┼──────┼─────┼───────────────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Simbol cont │ │ ├─────┬──────────┬──────────────────────────────────┴──────┼───── ─┴─────┴───────────────────────┴────────────┼───────┤ │ │ Document │ Cantitatea │ Valoarea │Simbol │ │Data ├─────┬────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┼─────────── ──────┬─────────────────┬─────────────┤ cont │ │ │Felul│Nr...... │ │..............................

document pentru decontarea cheltuielilor efectuate. . Serveşte ca: . 55 .│ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │ │ │ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ │││││ │ ├─────┴─────┴────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─ ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤ │De reportat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││││││ │ └────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─ ┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┘ Anexa 2 la reguli ORDIN DE SERVICIU (DEPLASARE/MISIUNE/DELEGARE) 1.dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea.

..... auto pers... pe baza actelor justificative anexate la acesta de către titular........... │ Unitatea ......... lei... pentru aprobarea cheltuielilor efectuate..... data .. .. bugetar . . Unitatea .......... lei.......... │ 56 ....) │ Călătoreşte cu ....... Scopul deplasării ........... ORDIN DE SERVICIU │ (DEPLASARE/MISIUNE/DELEGARE) │ Nr..................... ....... din .. │ Data emiterii ......... cu luarea în considerare a eventualelor penalizări şi semnătura pentru verificare... Data emiterii .......... etc.. │ (misiune................................ art..document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans.......... 2.. │ (ordin. │ Primit la ........... ...... │ ORDIN DE SERVICIU (DEPLASARE/MISIUNE/DELEGARE) │ Nr.... │ În baza ..... │ │ Data .. avion............ .. funcţia/gradul .... Întocmit ..document justificativ de înregistrare în contabilitate........ .) │ Se legitimează cu . mijloacele de transport ale unităţii........................ │ │ │ ...... ................... 4...................... Circulă: ...... .......... Se arhivează la compartimentul financiar-contabil..........la persoana împuternicită să dispună deplasarea............. la întoarcerea din deplasare..................... │ se deplasează în perioada .............. Localitatea .... pentru semnare.. stabilindu-se diferenţa de primit sau de restituit..................... │ (tren... detaşare. │ │ ┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────── ───────────┐ │ │ Ziua şi ora plecării ........... │ (unitatea) Se deplasează în localitatea .. │ Scopul deplasării ... raport..... .. în localitatea ............... pentru confirmarea sosirii şi plecării persoanei delegate.............. bugetar .......... │ vagon de dormit........la persoanele autorizate ale unităţii la care s-a efectuat deplasarea................. │ │ Semnătura conducătorului unităţii. pentru fiecare deplasare... │ În baza ............. mutare........la conducătorul unităţii........... │ ................ 3........ concediu........ │ Localitatea ......la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului....) De la data . Dl/Dna ...... *Font 7* Ministerul Afacerilor Interne │ Ministerul Afacerilor Interne Depus decont nr..... Întocmit. │ Avans spre decontare: │ │ │ Ziua şi ora sosirii ....... │ Dl/Dna ............la persoana care efectuează deplasarea.............. │ │ │ Data depunerii decontului │ plecare: alin......... referat.. dispoziţie...... etc.... Se întocmeşte într-un exemplar... art.

... lei │ │ └─────────────────────────────┴────────────────────────────────── ───────────┘ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────┐ ││ CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE │ │ ├───────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┬ ───────────┤ │ │ Felul actului │ Nr. │ │ │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼ ───────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼ ───────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼ ───────────┤ ││ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼ ───────────┤ ││ X │ X │ DIURNA │ │ │ │ ├───────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┼ ───────────┤ │ │TOTAL CHELTUIELI │ │ │ ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┴ ───────────┤ │ │ Diferenţa de restituit s-a │ Diferenţa │ │ │ depus la casierie cu │ de primit/ │ │ │ dispoziţie de încasare │ restituit ... .. │ │ Penalizări calculate ..... │ Suma │ │ │ şi emitentul │ actului │ cheltuielilor │ alin ... │ ││ │ Primit în │ ││ │ timpul .... lei. art.. art.. lei. .... │ alin. lei. │ ││ │ deplasării: alin....... şi data │ Natura │ Art..... │ 57 .... bugetar.. bugetar ..... bugetar ...... │ ││ │ alin......... │ ││ │ ........ ....... │ ││ │ TOTAL . art.. bugetar ......

│ ││ │ alin........ │ │ L...... │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ L. │ │ │ Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de spaţiu............. │ │ │ Aprobat conducătorul │ decont......S. │ │ │ Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de spaţiu... │ Anul . │ │ L.. luna .. │ S-a asigurat cazarea.... │ 58 . lei │ │ ├─────────────────────────────┼───────────┬──────────────┬─────── ───────────┤ │ │ Deplasarea a fost utilă ........ ora .......... │ Unitatea .. │ │ Anul .S. │ │ Anul . │ │ │ │ L......... │ │ │ │ │ │ ŞEFUL UNITĂŢII...│ Verificat │ Şef │ Titular......... ziua ....... │ Unitatea ......... │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────── ──────────────────────────────────────┤ │ VIZELE DE SOSIRE │ VIZELE DE PLECARE │ │ Unitatea .. localitatea ........ art.. │ alin... localitatea . │ │ Anul . .. localitatea . localitatea .... │ │ │ │ L..VERSO - ┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────── ──────────────────────────────────────┐ │ VIZELE DE SOSIRE │ VIZELE DE PLECARE │ │ Unitatea ............ bugetar .. din ... ora .......... ziua .... ora .... ziua ... localitatea ...... │ │ │ │ │ └─────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────── ───────────┘ ..... ziua .... ora ..S.... luna ........ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────── ──────────────────────────────────────┤ │ VIZELE DE SOSIRE │ VIZELE DE PLECARE │ │ Unitatea .... luna ..... │ │ nr.. │ │ ŞEFUL UNITĂŢII. ora ........ luna . │ Anul ... │ ││ │ Diferenţa │ ││ │ de primit/ │ ││ │ restituit ... localitatea ... │ Unitatea ........ luna ........ │ ││ │ TOTAL ..S........................... │ │ ŞEFUL UNITĂŢII...... luna .... lei.........S. ora ..... ziua .......... ... │ compartiment │ │ ││ unităţii.... │ │ │ Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de spaţiu......... │ │ │ │ │ │ ŞEFUL UNITĂŢII.. │ Anul .. ziua ........ │ S-a asigurat cazarea................. ............

. │ │ L.. donaţii. │ Unitatea ...│ ŞEFUL UNITĂŢII. localitatea .......S... │ │ │ │ L........ ...... localitatea .... │ S-a asigurat cazarea...... pentru intrările de mijloace fixe din dotări. │ │ │ Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de spaţiu. Nu se foloseşte în cazul lucrărilor de investiţii sau în cazul utilajelor care necesită montaj. modernizări.S. ora ....... transferuri de la alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne... │ │ Anul .... ziua ....... │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────── ──────────────────────────────────────┤ │ VIZELE DE SOSIRE │ VIZELE DE PLECARE │ │ Unitatea ...exemplarul nr..exemplarul nr..... sponsorizări. │ └─────────────────────────────────────────────────┴────────────── ──────────────────────────────────────┘ Anexa 3 la reguli PROCES-VERBAL de recepţie a mijlocului fix Serveşte ca document de aprobare a recepţiei şi de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate a mijloacelor fixe.. luna ....... │ S-a asigurat cazarea. luna ... │ │ │ │ │ │ ŞEFUL UNITĂŢII.. cu următoarele destinaţii: . │ │ L............ │ │ │ │ L.S..... │ │ │ │ │ │ ŞEFUL UNITĂŢII...... │ │ ŞEFUL UNITĂŢII.... │ Anul .. 2 la compartimentul logistic (responsabilul de inventar pe unitate). 1 la compartimentul financiar-contabil.....S. ziua ... │PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A MIJLOCULUI FIX │ ├───────────────┬──────────────────────────────┼────────────┬──── ────────────┬─────────────┤ │ │ Document │ │ │ Cod │ │ Denumire ├────────┬─────────────────────┤ Cod │ Cod debitor │ creditor │ │ │ Număr │ Data │ primitor │ │ │ │ │ ├──────┬──────┬───────┤ ├────────┬───────┼─────────────┤ │ │ │ zi │ lună │ an │ │ S │ A │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────────┼──── ────┼───────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 59 .. ora ........ Proces-verbal de recepţie a mijlocului fix *Font 9* ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────── ──────────────────────────┐ │UNITATEA .. Se întocmeşte în două exemplare de către comisia de recepţie... aprovizionări centralizate. operaţiuni de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului....

........................................ Accesorii ................├───────┬───────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────────┼──── ────┼───────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴───────┴────────┴──────┴──────┴───────┴────────────┴──── ────┴───────┴─────────────┘ Comisia de recepţie constituită conform D............................... Mijlocul fix şi caracteristici tehnice ...U...) ................... .. Comisia de recepţie ┌──────────────────────┬───────────────┐ ┌───────────────────────┐ │ Numele şi prenumele │ Semnătura │ │ Serii │ ├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┬──────────┤ │ │ │ 1│ │ │ ├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┼──────────┤ │ │ │ 2│ │ │ ├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┼──────────┤ │ │ │ 3│ │ │ ├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┼──────────┤ │ │ │ 4│ │ │ ├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┼──────────┤ │ │ │ 5│ │ │ └──────────────────────┴───────────────┘ ├────────────┼──────────┤ 6│ │ │ ├────────────┼──────────┤ 60 ........ ..................Z......................... nr............ Cantitate ..................................Z..................................................................................................................... Condiţii tehnice (specificate în anexă) ....... Asigurarea funcţionării maşinilor şi instalaţiilor în timpul probelor s-a făcut de: ...................... Am procedat la recepţia mijlocului fix furnizat de ...................... Termen de garanţie ............................................................................................................ Concluziile comisiei ........ .............................U................................................................... Felul recepţiei (calitativ..................................... din .................................................... Probe efectuate şi rezultatul lor (consemnare în anexe) ........................ Alte date ................................................................. ...... cantitativ etc.......................................................... ..................... .................................................. din ................................................ Anexe ..................../O.. Contract nr..........................................

│Denumirea │UM│Cantitate│Preţ │Valoare│ Operat în │ │crt...... din ..................... din ... ... Data înregistrării ................. Valoare de inventar . nr......................... *Font 7* ┌────┬────────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬─────────────┬──── ┬─────────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬─────────────┐ │Nr...... Proces-verbal de transformare Nr.. cu urmatoarele destinaţii: ..... lei ........................... a examinat şi a făcut recepţia materialelor rezultate prin transformarea comenzii nr. din ..... notate mai jos....... .......... .. ...... MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob............... din ........................exemplarul nr. lei ......... ... ....................... Înregistrat în contabilitate.........exemplarul nr. modernizare .exemplarul nr...│materialelor│ │ │unitar│totală │contabilitate│crt..... 7│ │ │ ├────────────┼──────────┤ 8│ │ │ Date cu privire la finanţare ├────────────┼──────────┤ Poziţia prevăzută în programul de investiţii ......... ....... Gestiune .. .... Unitatea ....... .. 2 la compartimentul de specialitate......... documentul se întocmeşte de către compartimentul logistic (atelier) în care are loc operaţiunea................... Cheltuieli transport document nr.......................... Subgestiune ..................... din ......... în trei exemplare.. Anexa 4 la reguli PROCES-VERBAL de transformare Pentru operaţiunile de natura mijloacelor fixe şi/sau obiectelor de inventar.... nr..│produselor │ │ │unitar│totală │contabilitate│ │ │înscrise în │ │ │ │ │ │ │rezultate în │ │ │ │ │ │ │ │procesul de │ │ │ │ │ │ │urma │ │ │ │ │ │ │ │transformare│ │ │ │ │ │ │transformării│ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼──── ┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤ 61 .............................................. Număr de inventar .............. 1 la gestiune şi apoi la contabilitate............... şi ............ Alte cheltuieli document nr.. │Denumirea │UM│Cantitate│Preţ │Valoare│Operat în │Nr.. └────────────┴──────────┘ Comanda/Contract nr.... ca preşedinte....... Primit în gestiune............ Executat de .. Comisia compusă din .. . din . ca membri. Cod de clasificare ..... 3 la atelier (la cotorul carnetului).. lei .. Factura nr. 9 │ │ │ Poziţia din anexe ........... lei ....... lei ........ completare .............

.... ..... cât şi calitativ. Act de mutaţie a animalelor Nr.... *Font 9* MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Unitatea .. ......lei -│Predare│Primire│ 62 . .... ┌────┬──────┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────┬─── ────┬───────────────┐ │Nr. Mutaţia se poate face pe grupuri de animale sau individual.│ 0 │ 1 │ 2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼──── ┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼──── ┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼──── ┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼──── ┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼──── ┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼──── ┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────┴──┴─────────┴──────┴───────┴─────────────┴──── ┴─────────────┴──┴─────────┴──────┴───────┴─────────────┘ Materialele au fost recepţionate şi corespund atât cantitativ.......│.lei -│. de│Greutatea│ Preţ │Valoare│ Semnătură │ │rând│ │sau categoria│ în care │capete│ totală │unitar │totală ├───────┬───────┤ │ │ │din care iese│ intră │ │ ...... Preţul unitar din coloana 6 este preţ/kilogram.... 1 serveşte la înregistrarea în evidenţa contabilă analitică. 2 la înregistrarea în evidenţa tehnico-operativă. din . │Specia│Nr... Exemplarul nr... Membri: ...... când acestea sunt marcate (au număr matricol) sau pot avea alte semne distincte de identificare...... Preşedinte.kg . matricol │Categoria│Nr...... Anexa 5 la reguli ACT DE MUTAŢIE a animalelor Se întocmeşte în două exemplare de către persoana responsabilă în vederea trecerii animalelor de la o categorie la alta...... iar exemplarul nr...

. Anexa 6 la reguli REGISTRUL INVENTAR CĂRŢI Serveşte ca document de evidenţă analitică şi inventariere a cărţilor şi publicaţiilor din biblioteci. Întocmit.........├────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─── ────┼───────┼───────┤ │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─── ────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─── ────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼─── ────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴───────┴─── ────┴───────┴───────┘ Şef compartiment... .... (Pag... cu ocazia fiecărei intrări sau ieşiri de cărţi.... MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Unitatea .. dreapta) ┌─────┬───────┬────┬──────┬───────────┬────────────────────────── ─┬────────────┐ 63 .... Se întocmeşte într-un exemplar de către responsabilul cu gestiunea bibliotecii. se păstrează şi se arhivează la bibliotecă.... de │ Însemnări la verificarea fondurilor │ Autorul şi │ │înregistrării│inventar├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤ titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─ ──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─ ──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─ ──────────────┘ (Pag. sau de câte ori este nevoie. stânga) ┌─────────────┬────────┬───────────────────────────────────────┬─ ──────────────┐ │ Data │ Nr. este supus verificării contabilului care are în atribuţii evidenţa contabilă a bibliotecii................ .. care serveşte la stabilirea valorii de inventar a bibliotecii.. Pe baza informaţiilor din acest document se completează "Registrul de mişcare a fondurilor"... Nu circulă. Lunar. Registru inventar cărţi Anul .

Intrări *Font 7* Anul .│Ştiinţe │Lingvistică. │Totalul documentelor │ Inventariate │ │ │ │crt. Se întocmeşte în două exemplare pentru fiecare bibliotecă de către gestionar (bibliotecar).. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Unitatea . │literatură │biografii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │politice │geografie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │economice.. sport. │ Menţiuni │ │ │ │ │ │topografică├───────────┬───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ partea I │ partea a-II-a │ │ │ │ │ │ │ │ intrări │ ieşiri │ │ ├─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼────────────── ─┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼────────────── ─┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴───────┴────┴──────┴───────────┴───────────┴────────────── ─┴────────────┘ Anexa 7 la reguli REGISTRUL de mişcare a fondurilor Serveşte ca document de înregistrare în evidenţa contabilă sintetică a intrărilor şi ieşirilor de cărţi şi publicaţii care modifică valoarea contabilă a bibliotecii.│Locul│Editura│Anul│Preţul│ Cota │ Poziţia în R.│tehnică. Registrul de mişcare a fondurilor Partea I .│înregis-│nienţa│nr. ┌────┬────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────── ──────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┐ │Nr.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │social.. la data operaţiunii (cel mai târziu sfârşitul lunii).F. │Data │Prove-│Denumirea. pe baza datelor corespunzătoare din "Registrul inventar cărţi". │filologie şi│artă.│ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │numărul│numărul│ştiinţe │exacte... 2 rămâne la bibliotecă.. şi data│intrate în bibliotecă│ │ Repartizarea după conţinut │Menţiuni│ │ │trării │ │ actului ├──────────┬──────────┼───────┬───────┼──────────┬─────────┬───── ───────┬─────────────┤ │ │ │ │ │însoţitor │Cantitatea│ Valoarea │De la │ La │Filozofie. Exemplarul nr.. iar exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil...M..│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │istorie │ │ │ │ │ 64 ..│Generalităţi..

.. │literatură │biografii │biblio-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │politice │geografie│ │ │tecar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │ ├─┬─────┼─┬─────┼──┬─────┼─┬─────┤ │ │ │ │ │ │ │economice..│actului │Cantitatea│ Valoarea │Filozofie.│ │ │ │C│ V │C│ V │ C│ V │C│ V │ │ │ │ │ │ │ │istorie │ │ │ │ │(lei)│ │(lei)│ │(lei)│ │(lei)│ │ ├────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────── ┼────────────┼─────────────┼─┼─────┼─┼─────┼──┼─────┼─┼─────┼──── ────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ ││ │ │ ├────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────── ┼────────────┼─────────────┼─┼─────┼─┼─────┼──┼─────┼─┼─────┼──── ────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ ││ │ │ └────┴─────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────── ┴────────────┴─────────────┴─┴─────┴─┴─────┴──┴─────┴─┴─────┴──── ────┘ Partea a III-a . │data ├──────────┬───────────┼──────────┬─────────┬────────────┬─────── ──────┼───────┬───────┬────────┬───────┤Menţiuni│ │ │tră.├────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼─ ──────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼─ ──────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────┴─ ──────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴────────┘ Partea a II-a ....Recapitulare *Font 8* Anul .│Schimb │ Uzate │Neresti-│Alte │ │ │ │rii │însoţitor│ │ (lei) │ştiinţe │exacte....│înre-│nr..│ │tuite │cauze │ │ │ │ │ │ │ │social... ┌────┬─────┬─────────┬──────────────────────┬──────────────────── ───────────────────────────┬────────────────────────────────┬──── ────┐ │Nr. 65 .. şi │ieşite din bibliotecă │ Repartizarea după conţinut │ ieşirii │ │ │ │gis..│Generalităţi.│tehnică. │inter. │filologie şi│artă.. │Data │Denumirea│ Totalul documentelor │ │ Repartizarea după cauzele │ │ │crt.Ieşiri *Font 7* Anul .... sport.│Ştiinţe │Lingvistică.

│ │ │ │ │ │ │social.│tehnică.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ istorie │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼────── ───┼────────────┼─────────────┼────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼────── ───┼────────────┼─────────────┼────────┤ │ │Existent la începutul anului│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼─ ───────────┼─────────────┼────────┤ │ │Intrări în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼─ ───────────┼─────────────┼────────┤ │ │Ieşiri în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼────── ───┼────────────┼─────────────┼────────┤ │ │Existent la începutul anului│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼─ ───────────┼─────────────┼────────┤ │ │Intrări în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼─ ───────────┼─────────────┼────────┤ │ │Ieşiri în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼────── ───┼────────────┼─────────────┼────────┤ │ │Existent la începutul anului│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼─ ───────────┼─────────────┼────────┤ │ │Intrări în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │ 66 .┌────┬────────────────────────────┬────────────┬───────────────── ──────────────────────────────┬────────┐ │Anul│ Mişcarea fondurilor │ Totalul │ │ │ │ │ │documentelor│ Repartizarea după conţinut │Menţiuni│ │ │ ├──────┬─────┼──────────┬─────────┬────────────┬─────────────┤ │ │ │ │ │ │Filozofie. │filologie şi│artă.│Generalităţi.│Ştiinţe │Lingvistică.│ │ │ │ │ │ │ştiinţe │exacte. sport. │literatură │biografii │ │ │ │ │ │ │politice │geografie│ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │economice.

.. prin ..... norme etc...(gradul.. Se întocmeşte în două exemplare...... MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Unitatea .... 1 se anexează la bonul de consum şi serveşte la eliberarea din gestiune a bunurilor şi apoi se predă la compartimentul financiar-contabil.(ordin. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ şi gestionarul în │ │ │ │ .. cu următoarele destinaţii: .......│ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼─ ───────────┼─────────────┼────────┤ │ │Ieşiri în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼────── ───┼────────────┼─────────────┼────────┤ │ │Existent la începutul anului│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼─ ───────────┼─────────────┼────────┤ │ │Intrări în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼─ ───────────┼─────────────┼────────┤ │ │Ieşiri în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────┴────── ───┴────────────┴─────────────┴────────┘ Anexa 8 la reguli BULETIN DE DISTRIBUŢIE-RETRAGERE Se foloseşte pentru distribuirea echipamentului la personal... *Font 7* BULETIN de distribuţie/retragere*) Data ...... denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Total │Semnătura de primire│Observaţii│ │crt. Unitatea de măsură şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ cantităţi │ (beneficiarul...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 67 .... numele şi prenumele delegatului)... starea materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pentru control │ caz de distribuţie │ │ │ │ . servicii sau persoane etc.).... în │ │ │ │ .... .. potrivit drepturilor de echipare.....│ ..(consum... subunităţi......... unde se păstrează şi se arhivează.exemplarul nr.. În baza .exemplarul nr. ┌────┬─────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─ ──┬───┬───┬───┬───┬─────────────────┬────────────────────┬─────── ───┐ │Nr... │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬────────┤ caz de retragere) │ │ │ │ .... depozitul va distribui la/retrage de la*) . Codul.......... materialele specificate mai jos..... 2 rămâne la compartimentul tehnic de specialitate.)...

. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼─────── ───┤ │ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .... Notă 68 ..│ │ .. . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în cifre│în cifre│ │ │ │ │ .... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(la care distribuie . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Denumirea organului .....) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼─────── ───┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ ├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼─────── ───┤ │ 1. ..│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼─────── ───┤ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┴────────────────────┴─────── ───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─ ──┴───┴───┴───┴───┴────────┴───────────────────────────────────── ───┘ Data distribuţiei/retragerii Întocmit Am predat............ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau de la care se retrag .....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoane etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼─────── ───┤ │ 3...... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │materialele) (atelier. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼─────── ───┤ │...

┌────┬──────────────────────┬─────────────┬──────┬─────────┬───── ─┬──────┐ │Ziua│Buletin de distribuţie│Boia de ardei│Brânză│ Carne │ Etc.... Serveşte la evidenţierea cantităţilor totale de alimente şi furaje consumate zilnic în decurs de o lună şi la scăderea la finele lunii din evidenţa de gestiune şi din contabilitate a cantităţilor respective de alimente consumate...... │ │ │ │ │ │ 1 │ ├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───── ─┼──────┤ │ 2.......... MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Unitatea ......... ... Are rol de document cumulativ..│ │ │ │ │ │ ... │ │ ├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───── ─┼──────┤ │ 1. │ │ │ │ │ │ 2 │ ├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───── ─┼──────┤ │ 3.. Borderou privind consumul subzistenţelor pe luna ... │ │ │ │ │ │ 3 │ ├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───── ─┼──────┤ │ ... Cantităţile distribuite se înscriu zilnic.. iar centralizarea borderoului se efectuează lunar... 20.────────── *) Se taie ce nu corespunde ────────── Anexa 9 la reguli BORDEROU LUNAR privind consumul subzistenţelor Se utilizează de către unităţile care asigură hrănirea la norme a efectivelor.... anexă la bonul de consum..│ │ │ │ │ │ 31 │ ├────┴──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───── ─┼──────┤ │Total x x x │ │ │ │ │ x │ ├───────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───── ─┼──────┤ │Total alimente distribuite │ │ │ │ │ x │ 69 . Aprob..... │ ├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───── ─┼──────┤ │ 31.. │ Ziua │ │ │ Seria şi numărul │ │ │de bovine│ │ │ │ │ ├─────────────┼──────┼─────────┼──────┤ │ │ │ │ kg │ kg │ kg │ ..

.......... ┌──────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───┐ │ A.............. unde se şi arhivează... iar exemplarul nr. anul . │ Tip │Rezervor la│ Intrări │Consum │ Ieşiri │ Rezervor │ │crt... Exemplarul nr...... Anexa 10 la reguli CENTRALIZATOR privind consumurile.. 2 se arhivează la compartimentul auto. document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a consumului de carburant lichid. Carburanţi │ ├────┬─────────┬───────────┬───────────────────────────────────── ────────────────────┬───────┬────────────────────────────┬─────── ───┤ │Nr... Şef logistică (similar) .... intrările şi ieşirile de carburanţi şi lubrifianţi*) pe luna .│în natură │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───── ─┼──────┤ │Total general consum │ │ │ │ │ x │ ├───────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───── ─┼──────┤ │Înregistrat vol. anul ... Se întocmeşte la sfârşitul lunii în două exemplare... 1 se predă la compartimentul financiar-contabil............. intrările şi ieşirile de carburanţi şi lubrifianţi pe luna ./filă │ │ │ │ │ x │ └───────────────────────────┴─────────────┴──────┴─────────┴───── ─┴──────┘ Întocmit . Centralizator privind consumurile.............. de către compartimentul auto..... *Font 7* MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob. Unitatea .. Stă la baza întocmirii bonului de consum..│carburant│ începutul ├──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┤real**)├─ ──────────┬─────────┬──────┤la sfârşit│ │ │ │ lunii │Alimentări│Alimentări│Alimentări │ Alimentări │ Total │ │Transferuri│Retrageri│Total │ de lună │ │ │ │ │furnizori │din staţia│din intrări│ pe bază de │alimentări│ │ cu AIM │ │ieşiri│ │ │ │ │ │ │ proprie │ cu AIM │ bonuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ valorice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transformate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în carburant│ │ │ │ │ │ │ 70 .

............... Lubrifianţi │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────── ┬──────────────────────────────────────────────────────────────── ───┤ │Nr........ 10W40 │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────── ┼──────────────────────────────────────────────────────────────── ───┤ │ 2│ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────── ┴──────────────────────────────────────────────────────────────── ───┘ Verificat. Notă 71 ... Întocmit Şef compartiment tehnic (similar) ... │ Tip ulei pentru completare │ Cantitate**) │ │crt..........│ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────── ┼──────────────────────────────────────────────────────────────── ───┤ │ 0│ 1 │ 2 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────── ┼──────────────────────────────────────────────────────────────── ───┤ │ 1│ Ex......│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─── ─────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────┴─────── ───┤ │ B....... ..├────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─── ─────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼─────── ───┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3+4+5+6)│ │ │ │(9+10)│(2+7-8-11)│ ├────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─── ─────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼─────── ───┤ │ 1 │Benzină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─── ─────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼─────── ───┤ │ 2 │Motorină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─── ─────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼─────── ───┤ │ .....

..... ────────── Anexa 11 la reguli DARE DE SEAMĂ CENTRALIZATOARE privind consumul lunar de carburanţi şi lubrifianţi la nave pe luna ...... *Font 7* MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Unitatea ....... Se întocmeşte la nivelul ordonatorilor terţiari . Documentul se întocmeşte pentru fiecare navă alocată la drepturi.lubrifiant │ │crt... Aprob. Dare de seamă centralizatoare privind consumul lunar de carburanţi şi lubrifianţi la nave pe luna . ...────────── *) Centralizatorul se întocmeşte de către structurile logistice. măsurilor şi acţiunilor pe linie de asigurare tehnică de marină (exploatare şi reparaţii)..litri │ Unsoare . anul ........... │ Cod │Nr... anul.│Stroke│80w90│ │Ca3│brand│ │Ca3│ ├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───── ─┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─── ┤ 72 ...structuri deţinătoare de tehnică navală.....│Nava│ Tip carburant .. de către personalul din cadrul compartimentului logistic desemnat responsabil cu organizarea şi coordonarea activităţilor...│ │ │ │15W40│ M46 │ PD │Trans....... "Lubrifianţi". **) Bonul de consum se întocmeşte în baza datelor cuprinse în coloana 8 din secţiunea A.. în baza documentelor proprii de evidenţă tehnic- operativă privind exploatarea autovehiculelor..... Serveşte ca document de lucru pentru monitorizarea consumurilor de carburanţi şi lubrifianţi şi respectiv pentru informarea şefilor ierarhici.......... │gestiune│ de │ ├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────── ────────────────┬───────────────────┤ │ │ │ consum │ │Benzină│Motorină│ Ulei .. "Carburanţi" şi în coloana 2 din secţiunea B. ┌─────┬────────┬────────┬────┬─────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ┐ │Nr. P...V... care a înregistrat consumuri...kg │ │ │ │ │ │ fără │ EURO ├──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬─────┬──────┼ ───┬─────┬─────┬───┤ │ │ │ │ │ plumb │ │N 22-A│TCW 3│M40 S2│ SAE │ AWH │5w30│Ev/Jo │Ev/Jo │ BP │AWS 68│U90│ Rem │ EP3 │ Li│ │ │ │ │ │-litri-│-litri.. respectiv asigurarea cu carburanţi şi lubrifianţi a navelor..

........ (şef al resurselor şi inginer şef)........ Se întocmeşte de către structura ce are în dotare aeronave. anul .....exemplarul nr............ anul .... .. Nr. din ........ │Denumirea │ UM │Norma de consum│ Ora de │ Consum │Consum real│Consum peste│Consum sub│ 73 ...│ 1................................. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───── ─┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─── ┤ │ ... cu următoarele destinaţii: ......exemplarul nr.. Orele de zbor se completează pe baza consemnărilor din livretul fiecărei aeronave.. în două exemplare.. Adjunct al inspectoratului general Subunitatea ... .. 2 rămâne la compartimentul emitent... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───── ─┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─── ┤ │ 2.. Anexa 12 la reguli DARE DE SEAMĂ asupra consumului orar de carburanţi şi lubrifianţi la aeronave pe luna ...... unde se păstrează şi se arhivează..... *Font 8* MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───── ─┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─── ┤ │ 3. Norma de consum carburant este conform manualelor de exploatare a fiecărui tip de aeronavă....... ┌─────┬──────────┬────────┬───────────────┬───────────┬────────── ┬───────────┬────────────┬──────────┐ │Nr........ Dare de seamă asupra consumului orar de carburanţi şi lubrifianţi la aeronave pe luna .................. Verificat ..│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───── ─┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─── ┤ │Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴────────┴────────┴────┴───────┴────────┴──────┴─────┴───── ─┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴─────┴──────┴───┴─────┴─────┴─── ┘ Întocmit .... Unitatea .......... .

.........│crt......│ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────┼───────┼───────┼───── ────────────┤ │ .........│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────── ┼───────────┼────────────┼──────────┤ │Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴──────────┴────────┴───────────────┴───────────┴────────── ┴───────────┴────────────┴──────────┘ Verificat Verificat Întocmit Comandant detaşament... 74 ...../20..... Extras din ordinul de zi pe unitate nr... │produselor│ │ la 100 ore de │funcţionare│după normă│ │ normă │ normă │ │ │ │ │ funcţionare │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────── ┼───────────┼────────────┼──────────┤ │ 1..... ┌────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────────┬───── ────────────┐ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────── ┼───────────┼────────────┼──────────┤ │ 2.. Comandant detaşament... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────── ┼───────────┼────────────┼──────────┤ │ 3... .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼────────── ┼───────────┼────────────┼──────────┤ │. │ Tipul aeronavelor │ Nr....... ...│ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────┼───────┼───────┼───── ────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────────┴─────────────────┴───────┴───────┴───── ────────────┘ Pentru conformitate. Şef birou exploatare..│ │ ├───────┬───────┤ │ │ │ │ │ Sol │ Aer │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────┼───────┼───────┼───── ────────────┤ │ 1.............. ..│ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼─────────────────┼───────┼───────┼───── ────────────┤ │ 2....... aeronavelor │Ore funcţionare│ Observaţii │ │crt. cuprinzând orele executate de aeronave Unitatea ..

... ..│medicamentelor│ ├───────┬───────┬────────┬───────┬────────┤ │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ...... 2 se păstrează la compartimentul (cabinetul) medical. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Unitatea ........ Formularul propus se poate adapta... anexat la bonul de consum. Exemplarul nr..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──── ────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──── ────┴─────┘ Verificat Întocmit . prin introducerea a două coloane (înainte de coloana "Consum zilnic"): . Borderou justificativ al consumului de medicamente pe luna .... .. Exemplarul nr. 1..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──── ────┼─────┤ │....... Se anexează la bonul de consum..... ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──── ────┼─────┤ │ 2. │ 31 │ │ ├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──── ────┼─────┤ │ 1............"Medicamente scoase la infirmerie".... Aprob. ... recepte de elaborare).........."Medicamente scoase pentru subunităţi dispersate".... 20. serveşte la scăderea gestiunii de medicamente şi la efectuarea înregistrărilor în contabilitate........... Anexa 14 75 ..│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──── ────┼─────┤ │ 3... Se întocmeşte în două exemplare...... │ Denumirea │ UM │ Consumul zilnic │TOTAL│ │crt.... ┌────┬──────────────┬──────┬───────────────────────────────────── ────┬─────┐ │Nr..... Anexa 13 la reguli BORDEROU JUSTIFICATIV al consumului de medicamente Formularul se utilizează în compartimentul sanitar (uman şi veterinar) şi foloseşte ca document cumulativ de scădere din evidenţă a medicamentelor consumate în decurs de o lună... la care se anexează documentele care stau la baza înscrierilor făcute (extrasele privind consumul zilnic de medicamente.

........... 2.. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil.. data de mai sus...... Atelierul ... Se confirmă utilizarea în procesul de reparaţie a materialelor şi pieselor de schimb menţionate în coloana "Consum" a Comenzii de lucru şi avizăm trecerea acestora pe cheltuieli......... mase plastice etc...exemplarul nr............. 76 . Membri: ............... şi ..) ... cu bon de consum..... sub Comanda de lucru nr....... cu următoarele destinaţii: .. . . În urma înlocuirii în procesul de reparare s-au recuperat în vederea predării la magazie următoarele piese de schimb şi materiale: a) recondiţionabile .. ..... Noi.... comisia de recepţie compusă din .....la reguli PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE în cazul lucrărilor de reparaţii Se întocmeşte de către compartimentul care are în subordine atelierul de reparaţii. membri... ......... Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în trei exemplare. introduse în atelier pentru reparare de către .. ..... am efectuat recepţia lucrărilor de reparaţii efectuate la bunurile ..... MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Unitatea . Formularul propus se poate adapta în funcţie de natura reparaţiei şi de alte situaţii../....... au trecut toate probele şi verificările la care au fost supuse şi pot fi predate beneficiarului... pentru fiecare comandă de lucru deschisă.....exemplarul nr..... 3... 1 se predă la contabilitate.... însoţit de documentele aferente... Preşedinte...... Lucrările executate corespund din punct de vedere tehnic şi calitativ iar bunurile reparate .exemplarul nr.... b) în 3 exemplare pentru repararea bunurilor primite de la alte unităţi (inclusiv terţi).. preşedinte. 2 rămâne la atelier.... cu următoarele destinaţii: ...... cauciuc......exemplarul nr... 2 se anexează la Avizul de însoţire a mărfii trimis unităţii beneficiare........ întruniţi azi... ...... însoţit de documentele aferente.. Proces-verbal de recepţie în cazul lucrărilor de reparaţii Nr. 3 rămâne la atelierul de reparaţii.. ........ astfel: a) în două exemplare pentru repararea bunurilor proprii ale unităţii.... şi am constatat următoarele: 1...exemplarul nr.. b) deşeuri (fier vechi............