You are on page 1of 4

491 SUREOHPDV GH FRPELQDWRULD

4914 YDULDFLRQHV

410 Hq od oljd gh ixwero gh sulphud glylvlöq sduwlflsdq 53 htxlsrv/ ÁGh fxäqwdv
pdqhudv vh sxhghq rughqdu orv wuhv sulphurv fodvlfdgrvB

Vroxflöq=

T2f

' 2f b H ' SHef c 510 ÁFxäqwdv vhôdohv glvwlqwdv/ gh do phqrv grv froruhv/ vh sxhghq kdfhu frq 7 edqghudv gh glihuhqwhv froruhvB Vroxflöq= Frq 5 edqghudv= Te 2 ' e .

' 2 c Frq 6 edqghudv= Te .

' e .

 2 ' 2e c Frq 7 edqghudv= Te e ' e .

 2  ' 2e c Hq wrwdo srguðdprv kdfhu 2 n 2e n 2e ' Sf vhôdohv glvwlqwdv1 610 ÁGh fxäqwdv irupdv vh sxhghq uhsduwlu 6 suhplrv hqwuh 63 frqfxuvdqwhvB Vroxflöq= T.

f .

' .

f 2b 2H ' 2e.

Sf c 710 ÁFxäqwrv qýphurv gh 6 gðjlwrv h{lvwhq hq ho vlvwhpd ghflpdo hq grqgh qr vh uhslwh qlqjýq gðjlwrB +qr vh whqguäq hq fxhqwd orv txh hpslhfhq sru 3.1 Vroxflöq= Tf .

 Tf 2 ' S.

f c c 810 Frq orv qýphurv 4/ 5 | 6 ÁFxäqwrv qýphurv gh 8 fliudv sxhghq kdfhu vhBÁFxäqwrv gh hvwrv vhuäq sduhvB Vroxflöq= T -.

D ' .

D ' 2e.

c Vhuäq sduhv od whufhud sduwh/ sxhv vöor vrq sduhv frq odv fliudv 4/ 5 | 6 orv txh dfdedq hq 5/ hvwr hv .4 qýphurv1 SUREOHPDV GH FRPELQDWRULD " .

910 Vl Oxlv wlhqh flqfr fdplvdv/ wuhv sdqwdorqhv | fxdwur }dsdwrv/ Ágh fxäqwdv irupdv glvwlqwdv vh srguä yhvwluB Vroxflöq= D .

 e ' Sf :10 ÁFxäqwdv dsxhvwdv whqguhprv txh uhoohqdu sdud dfhuwdu orv 47 uhvxowdgrv hq xqd txlqlhod gh ixweroB Vroxflöq= Frpr whqhprv wuhv srvlelolgdghv +4/ {/ 5. vh wudwduä gh frqwdelol}du odv srvlelolgdghv gh wrpdu 6 hohphqwrv/ frq srvlelolgdg gh uhshwluvh/ hq juxsrv gh 47/ hvwr hv= T.

e ' .

2f Hpslh}dq sru F= D ' D.e ' e.' 2f Hpslh}dq sru Fru= .H2 bSb c 4915 SHUPXWDFLRQHV .' .10 Frq odv ohwudv gh od sdodeud Fruxôd1 ÁFxäqwdv rughqdflrqhv glvwlqwdv vh sxhghq kdfhuBÁFxäqwdv hpslh}dq sru FBÁFxäqwdv hpslh}dq sru FruB Vroxflöq= Rughqdflrqhv glvwlqwdv S ' S.

' .

' .' S <10 ÁGh fxäqwdv irupdv glvwlqwdv sxhghq vhqwduvh 43 shuvrqdv hq 43 sxslwuhvB Vroxflöq= f ' f..

' 2e # SUREOHPDV GH FRPELQDWRULD .S2HHff 4310 ÁGh fxdqwdv irupdv glvwlqwdv sxhghq vhqwduvh 8 shuvrqdv douhghgru gh xqd phvd flufxoduB Vroxflöq= Hvwh fdvr vh wudwd gh shupxwdflrqhv flufxoduhv sxhvwr txh do fdpeldu gh srvlflrqhv hq ho plvpr vhqwlgr vh rewlhqh od plvpd vlwxdflöq1 Vh wlhqh txh  ' E? - ? D ' ED .' e.

4410 Fxäqwdv sdodeudv glvwlqwdv vh sxhghq irupdu frq odv ohwudv gh od sdodeud PDWHPDWLFDV1 Vroxflöq= .

22 -  ' c c ' SS.

2ff .

e .-2-2- 4510 Gh fxäqwdv irupdv glvwlqwdv sxghq oohjdu d od phwd 8 fruuhgruhv1 Vroxflöq= D ' D.' 2f 4610 Frq 5 erodv urmdv/ : d}xohv | 7 dpduloodv1 ÁFxäqwrv frooduhv glihuhqwhv vh srguäq kdfhu hqjdu}dqgr odv erodv hq xq klorB Vroxflöq= 2.

- .

c c ' ' 2D.ef 2-.-e- 4710 ÁFxäqwrv qýphurv glihuhqwhv sxhghq kdfhuvh frq odv fliudv gho qýphur 886:69B Vroxflöq= S- S2 2 ' c ' Hf 2-2- 4916 Frpelqdflrqhv 4810 Gh fxäqwdv irupdv glvwlqwdv vh sxhghq hohjlu wuhv uhsuhvhqwdqwhv gh xqd fodvh gh 63 doxpqrv1 Vroxflöq= Frpr qr lpsruwd ho rughq | qr sxhghq uhshwluvh vh wudwd gh frpelqdflrqhv gh 63 hohphqwrv wrpdgrv gh 6 hq 6/ hvwr hv=  .

f .

f- .

f .

' ' ' efSf c .

-. 2.

- 4910 Fxäqwdv uhfwdv vh sxhghq wud}du sru 53 sxqwrv vlwxdgrv hq xq plvpr sodqr | gh irupd txh qr kd| 6 dolqhdgrv1 Vroxflöq= FRPELQDFLRQHV $ .

 2f 2f- 2f 2 ' ' ' bf c 2 H-2- 4:10 D xqd uhxqlöq dvlvwhq 43 shuvrqdv txh vh gdq od pdqr hqwuh vl/ ÁFxäqwrv dsuhwrqhv gh pdqrv vh uhdol}dqB Vroxflöq=  f f- f 2 ' ' ' eD c 2 H-2- 4.1 Vroxflöq=  eb eb- eb S ' ' ' .10 Fxäqwdv dsxhvwdv glvwlqwdv whqguðdprv txh fxeulu sdud dvhjxudu ho sulphu suhplr gh od orwhuðd sulplwlyd +9 dflhuwrv frq 7< srvleohv qýphurv.

bH.

HS c S e.

fkdv/ Áfxäqwrv mxhjrv glihuhqwhv vh sxhghq kdfhuB Vroxflöq=  2H 2H- 2H .- % SUREOHPDV GH FRPELQDWRULD . ' ' ' HDfef c . 2-.-S- 4<10 Hq ho grplqö vlhwh fkdv kdfhq xq mxhjr/ vdelhqgr txh whqhprv 5.