You are on page 1of 21

Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP

Chöông 4 :
GIÔÙI THIEÄU VEÀ PHAÀN MEÀM ETAP

4.1. TOÅNG QUAÙT:
¾ Phaàn meàm Etap 4.0,phaàn Demo cho pheùp ta söû duïng ñöôïc taát caû aùc chöùc
naêng cuûa phaàn meàm nguyeân baûn,nhöng khaû naêng khaûo saùt coù haïn cheá.caùc
chöùc naêng cuûa phaàn meàm Etap bao goàm:
• Khaûo saùt vaø phaân tích moät heä thoáng ñieän ñôn tuyeán vôùi nhieàu nguoàn cung
caáp.
• Xaây döïng sô ñoà ñôn tuyeán cuûa HTÑ caàn phaân tích
• Phaân tích phaân boá coâng suaát HTÑ : phaân boá coâng suaát toån thaát treân ñöôøng
daây,suït aùp treân ñöôøng daây,quaù taûi treân ñöôøng daây,heä soá coâng suaát treân taûi,…
• Phaân tích ngaén maïch HTÑ : cheá ñoä ngaén maïch ñoái xöùng,khoâng ñoái
xöùng,ngaén maïch moät pha chaïm ñaát,hai pha chaïm ñaát vaø ngaén maïch giöõa hai
daây pha,tính toaùn doøng ngaén maïch,…
¾ Ôû ñaây ta chæ khaûo saùt phaàn tính toaùn phaân boá coâng suaát
‰ Ñeå hieåu roõ phaàn meàm Etap ta khaûo saùt phaàn Etap Powerstation Index
™ Load flowAnalist
Chöông trình phaân tích doøng coâng suaát taûi, tính ra ñieän aùp thanh caùi, caùc
coâng suaát nhaùnh, doøng ñieän vaø doøng coâng suaát ñi qua Heä Thoáng Ñieän.
Chöông trình cho pheùp nguoàn naêng löôïng dao ñoäng ñieàu chænh ñieän theá baèng
nhieàu dòch vuï vaø nhöõng lieân keát vôùi maùy phaùt ñieän khaùc.Noù taùc ñoäng ñeán hai
heä thoáng: taûn nhieät vaø maïch doøng.
Ngoaøi ra coøn nhieàu phöông phaùp giuùp cho baïn tính toaùn ñaït hieäu suaát toát
nhaát
Chöông naøy seõ ñöa ra nhöõng ñònh nghóa vaø giaûi thích caùch söû duïng coâng
cuï khaùc nhau maø baïn caàn thieát khi nghieân cöùu veà maïch taûi, neàn taûn lyù thuyeát
ñeå tính toaùn caùc loaïi maïch doøng khaùc nhau cuõng ñöôïc noùi ñeán.
Thanh coâng cuï maïch taûi giaûi thích laøm sao coù theå tính ñöôïc maïch taûi môõ vaø
xem baùo caùo cuûa ñaàu ra, hay löïa choïn nhöõng khaû naêng khaùc.
Thanh coâng cuï “The Load Flow Study Case Editor”

giaûi thích baèng caùch naøo ñeå taïo ra moät Study Case môùi, thoâng soá naøo caàn thieát
vaø caùch taïo laäp ra sao.

GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 1 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI

Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP

“The Display Option”
Giaûi thích baèng caùch naøo ñeå hieån thò thoâng soá heä thoáng khoaù, xeùt keát quaû
ñaàu ra treân sô ñoà moät sôïi vaø caùch xeáp ñaët chuùng.
Phöông phaùp tính doøng taûi cho thaáy nhöõng caùch khaùc nhau cuûa phöông
phaùp tính doøng taûi, so saùnh tæ leä gioáng nhau, khaùc nhau döïa vaøo caùc thoâng soá
caáu hình cuûa heä thoáng vaø moät vaøi kyõ thuaät ñeå choïn löïa phöông phaùp tính toaùn
thích hôïp cuõng ñöôïc noùi ñeán.
Döõ lieäu caàn thieát ñeå tính (Requiter Data For Calculetion):moâ taû nhöõng
döõ lieäu naøo caàn thieát ñeå tính ra ñöôïc doøng vaø ñöa noù vaøo choå naøo. Sau cuøng
“Load Flow Study Ontput Report” giaûi thích veà baùo caùo keát quaû vaø hình
thöùc cuûa noù.
™ Load flow toolbar
Thanh load llow seõ xuaát hieän treân maøng hình khi baïn môû ôû cheá ñoä load flow
study.

™ Run load flow studyes
Choïn moät soá study töø treân thanh study case editor
Click vaøo bieåu töôïng run load flow study

Ñeå thöïc hieän moät “Load Flow Study” moät hoäp thoaïi seõ xuaát hieän ñeå chæ
roõ caùi teân cuûa baùo caùo ñaàu ra. Neáu teân file ñaàu ra ñöôïc ñaët ôû cheá ñoä frompt thì
keát quaû baùo caùo seõ xuaát hieän treân sô ñoà moät sôïi vaø trong baùo caùo ñaàu ra.
™ Updataload caple load curent
(Caäp nhaät doøng taûi treân ñöôøng daây)

GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 2 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI

löu yù raèng caùc % ñieän theá theå hieän chæ danh thanh caùi laø ñieän aùp cô baûn (ñònh möùc) ™ Bus: Choïn ñieän aùp treân thanh caùi trong sô ñoà moät sôïi.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP Choïn bieåu töôïng “Up Data Cable Load Curent” seã chuyeån döõ lieäu doøng ñieän taûi treân ñöôøng daây tröôùc ñaây thì döõ lieäu seõ operrating load curent naèm trong Cable Editor cho moãi sôïi caùp noái vôùi Load Flow Study ™ Load flow display option Keát quaû töø Load Flow Sduties ñöôïc hieån thò töø sô ñoà moät sôïi. ™ Ví duï ™ Results page (Trang keát quaû) Bao goàm trang keát quaûvaø trang daønh cho chuù giaûi AC. ™ Voltage: Choïn tuyø yù kv hay % ñieän aùp treân sô ñoà moät sôïi. Muoán bieát keát quaû ra sau ta click vaøo bieåu töôïng Load Flow Display Option vaø xem chi tieát ôû help Load Flow Display Option.löu yù raèng maøu chuù giaûi cho moãi choïn löïa coù theå choïn tuyø yù.AC-DC.DC. ñieän aùp naøy theå hieän ôû 15 caáp khaùc nhau. GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 3 SVTH LE PHAÙT LÔÏI . ™ Color: Choïn maøu cho chuù giaûi keát quaû ñöôïc theå hieän treân sô ñoà moät sôïi.

treân sô ñoà moät sôïi. Select the kW + jkvar radio button to display power flow in kW+jkvar or MW+jMvar. doøng ñieän…tuyø yù. ™ Show unit( theå hieän ñôn vò). moto. tuï ñieän. ™ Power flows:(Doøng coâng suaát. ™ Elements (Caùc Yeáu Toá) ™ Branch (Maïch Ñieän) Choïn theå hieän doøng coâng suaát qua taát caû caùc maïch cuûa sô ñoà moät sôïi: Power Startion seõ theå hieän doøng coâng suaát taïi phaàn cuoái cuøng cuûa nhaùnh. Meters: Amperet: Theå hieän doøng sô caáp cuûa maïch maø ñoàng hoà ampe noái vaøo. Voltameter: GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 4 SVTH LE PHAÙT LÔÏI . Comporsit network ( Toaøn Boä Maïng) Choïn noù ñeå choïn doøng coâng suaát cuûa toaøn boä maïng. Bracs – losses:( Toån Thaát Maïch) Theå hieän toån thaát maïch treân sô ñoà moät sôïi (ñöôïc trình baøy ôû trong ngoaëc). ™ Unit: Choïn ñôn vò KVA hoaëc MVA ñeå theå hieän doøng coâng suaát treân toaøn sô ñoà.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP ™ Load term(%U) ™ Line/cable Choïn phaàn naøy theá hieän Uu cuûa daây vaø caùp treân sô ñoà moät sôïi.) Ôû ñaây baïn chæ ñònh caùc doøng seõ ñöôïc theå hieän nhö theá naøo:doøng coâng suaát. KVA Ampe %pf Khi nuùt Ampe hay nuùt KVA ñöôïc choïn baïn coù theå kieåm tra hoäp naøy ñeå theå hieän yeáu toá coâng suaát cuûa doøng coâng suaát cuøng vôùi doøng ñieän.coù nghóa laø caùi cuoái cuøng coù ñöôïc trò soá kw ñi vaøo trong maïch. ™ Load FDR: Choïn moät ñôn vò doøng coâng suaát hoaëc cho doøng ñieän treân danh muïc ñeå theå hieän treân sô ñoà moät sôïi. doøng coâng suaát phöùc. Gen/motor/load: Choïn noù ñeå theå hieän doøng coâng suaát cuûa maùy phaùt. Choïn nuùt naøy ñeå theå hieän doøng coâng suaát vaø doøng ñieän treân toaøn sô ñoà. taát caû caùc taûi.

Multimeter: Choïn nuùt naøy thì noù theå hieän söï ño ñaïc cuûa nhieàu ñoàng hoà: bao goàm (coâng suaát) ñieän aùp Thanh Caùi.result.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP Choïn vaøo nuùt naøy thì seõ hieån thò ñieän aùp sô caáp cuûa Thanh Caùi maø Volt keá noái vaøo.input. Load Flow Report Manager Baùo caùo ñaâuø ra doøng taûi ñöôïc theå hieän döôùi hai daïng file vaên baûn ASCII va Crystal Report : Quaûn lyù baùo caùo goàm coù 04 trang(comlete. doøng ñieän trong maïch duøng naêng löôïng maïch yeáu toá coâng suaát vaøo taàn soá.summary) · Branch : döõ lieäu ñaàu vaøo cuaû maïch ñieän · Bus : döõ lieäu ñaàu vaøo cuaû thanh caùi · Cable : döõ lieäu ñaàu vaøo cuaû cable · Complete baùo caùo keát quaû hoaøn chænh goàm taát caû döõ lieäu ñaàu vaøo vaø ñaàu ra Cover Title page of the output report · EqCable · LFreport Load Flow calculation results GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 5 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .

Veà phaân tích doøng taûi. Baïn coù theå söû duïng Desplay Option Editor ñeå chæ ñònh noäi dung theå hieän. tieâu hao naêng löôïng. doøng maïch nhoùm vaø suït aùp. Thanh Caùi dö hay thieáu ñieän baèng caùc maøu saéc khaùc nhau.coù nhieàu lónh vöïc vaø nuùt nhaán chung cho moãi trang ñöôïc moâ taû sao.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP · Losses Branch loss results · Summary Summary of load flow calculation · XFMR&X Transformer and reactor input data · Loading Branch loading results · UndrOver Bus undervoltage/overvoltage report ™ Load Flow Ouput Report: Keát quaû tính toaùn duøng maïch ñöôïc baùo caùo treân caû sô ñoà 1 sôïi vaø daïng Crystal Report.cuøng voái caùc danh muïc cuûa file döï aùn. Sô ñoà 1 sôïi theå hieän caùc pheùp tính ñieän aùp thanh Caùi. Cuõng coù theå ñaùnh daáu nhöõng ñieàu kieän thao taùc baát thöôøng nhö laø caùp quaù taûi. ™ Output Report Name Lónh vuïc naøy theå hieän ra teân cuaû baùo caùo maø baïn muoán xem. ™ Project File Name Lónh vuïc naøy moâ taû teân cuaû file döï aùn döïa vaøo ñoù maø baùo caùo ñöôïc thieát laäp. baïn cuõng coù theå söû duïng phaàn Load Flow Report Manager ñeå giuùp cho baïn thaáy ñöôïc baùo caùo toaøn dieän. input.sumary Moâ taû caùc khiaù caïnh khaùc nhau cuaû baùo caùo ñaàu ra Report Manager cho pheùpra choïn hình thöùc thích hôïp cho nhöõng kieåu baùo caùo khaùc nhau vaø thaáy ñöôïc noù qua Crystal Report. Heple: Click vaøo nuùt naøy ñeå xin trôï giuùp Ok/cancel: GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 6 SVTH LE PHAÙT LÔÏI . daây laø phaàn ñieàu khieån cuûa Report Manager khi baïn click vaøo nuùt view output report thì Etap töï ñoäng môû baùo caùo ñaàu ra treân thanh study case toolbar theo aûnh treân thì hình thöùc baùo caùo ñaàu ra coù teân laø LF winter vaø hình thöùc choïn laø test report ™ Report Manager Muoán môû Report Manager chæ caàn click vaøo nuùt View Report Manager treân thanh Load flow toolbar noù seõ xuaát hieän 04 trang comlete. ™ The Crystal Report Seõ cung caáp thoâng tin chi tieát.result.

GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 7 SVTH LE PHAÙT LÔÏI . click vaøo cancel ñeå giaûi taùn thö muïc maø khoâng caøn phaûi xem laïi baùo caùo.Eqcable .Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP Click vaøo Ok ñeå laøm bieán maát caùi hieän höuõ vaø xuaát hieän Crystal Report ñeå choïn baùo caùo ñaàu ra. ™ Input Data: döõ lieäu ñaàu vaøo: Trang naøy cho pheùp choïn löïa caùc hình thöùc ñeå xem döõ lieäu ñaàu vaøo gom laïi thaønh caùc nhoùm sau: Branch. Bus.Cable.Cover. XFMR & X.

Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP Trang naøy cho pheùp choïn löïa hình thöùc ñeå xem phaàn keát quaûdoøng taûi cuûa baùo caùo ñaàu ra GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 8 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .

Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP A. Summary: Toång Keát GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 9 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .

neân nhôù toång keát naøy chæ coù ñöôïc khi baïn choïn muïc ñaëc bieät.chaún haïn choïn Critical and Marginal GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 10 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP Trang naøy cho pheùp choïn löïa nhöõng phaàn toång keát doøng taûi khaùc nhau ñeå tham khaûo.

4792+j3.595+j2 0.4) (406+j414.2.4) (70+j71.3099 + j0.2.2 ΔU = Δ U’+ δU GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 11 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI . Ví duï maãu Cho maïch ñieän vôùi sô ñoà sau: 15kv AC-95 (z = 0.6198+j0. GIÔÙI THIEÄU CAÙCH SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM ETAP – VÍ DUÏ MAÃU 4.2.4 ) 1 2 3 4 15kv A 0.2.9297+j1.4) (294+j300.4) 2km 5km 3km 8km 105+j107 112+j114 224+j229 70+j71.1.2 2.8 1. Duøng coâng thöùc tính toaùn (511+j521.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP 4.4 4.

5495 * 406 + 2 * 414.4 ΔU 3 = = 42.8 * 521.193 + 42.92V 15 1.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP PX − QR δU = << ΔU’ U PR + QX ΔU’= (1.4 ΔU 2 = = 97.162V 4.8V 15 ⇒ ΔU = ΔU 1 + ΔU 2 + ΔU 3 + ΔU 4 = 48.4 ΔU 1 = = 48.3.8 = 215.6198 * 511 + 0.25V 15 2.193V 15 0.2 * 300. Tính laïi ví duï treân baèng phaàn meàm Etap.9297 * 294 + 1.25 + 26.92 + 97.4) U 0.4792 * 70 + 3. ¾ Caùch Veõ Sô Ñoà Treân Etap • Giao dieän phaàn meàm GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 12 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .4 ΔU 4 = = 26.2.2 * 71.

Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP • Caùch veõ(click vaøo caùc bieåu töôïng treân thanh coâng cuï) Thanh caùi Maùy bieán aùp 2 cuoän daây Ñöôøng daây Boä nguoàn Tuï buø Taûi • Sau ñoù laép ñaët caùc bieåu töôïng theo sô ñoà thöïc teá : GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 13 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .

Goùc pha ñieän aùp. Ñieän aùp danh ñònh. Coâng suaát ngaén Maïch heä thoáng Tæ soá toång trôû ngaén maïch GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 14 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .sau ñoù ta caøi ñaët giaù trò ñieän aùp. Toå ñaáu daây thay ñoåi tuøy theo tính chaát cuûa heä thoáng.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP • Sô ñoà etap theo ví duï maãu: ¾ Caùch nhaäp döõ lieäu vaøo sô ñoà phaàn meàm Etap : • Nhaán ñuùp vaøo boä nguoàn ta thaáy maøn hình hieän leân nhö sau. Phaàn traêm ñieän aùp.

sau ñoù ta vaøo info caøi ñaët chieàu daøi cuûa ñöôøng daây Chieàu daøi ñöôøng daây GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 15 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI . Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP • Nhaán ñuùp vaøo bus1 ta thaáy maøng hình hieän leân nhö sau. Thanh caùi thöù nhaát Ñieän aùp danh ñònh • Nhaán ñuùp vaøo line1 ta thaáy maøng hình hieän leân nhö sau.

thaáp ñieåm.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP • Impedance caøi ñaët giaù trò ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa daây daãn nhö hình veõ. Trôû khaùng ñôn Vò. bình thöôøng) ta thöïc hieän caùc böôùc sau : GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 16 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI . • Ñeå caøi ñaët heä soá mang taûi cuûa phuï taûi theo töøng thôøi ñieåm ( % cao ñieåm. Ω/km. Nhieät ñoä chuaån. Toång trôû thöù töï 0. Ñieän trôû ñôn vò.

toå ñaáu daây(coù theå thay ñoåi sao cho phuø hôïp vôùi heä thoáng löôùi).heä soá cos φ (%PF).ñaët heä soá mang taûi vaøo baûng Loading Category.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP • Nhaán ñuùp vaøo taûi ta thaáy maøn hình hieän leân nhö sau : Thay ñoåi tuyø theo taûi 1 pha hoaëc 3 pha • Sau ñoù vaøo Loading caøi : Ñieän aùp ñònh möùc. GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 17 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .coâng suaát taûi (coù theå thay ñoåi ñôn vò sau cho phuø hôïp :KVA hoaëc MVA).

GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 18 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP Ñieän aùp ñònh möùc Coâng suaát ñònh möùc Heä soá coâng suaát • Sau khi caøi ñaët taát caû caùc thoâng soá treân sô ñoà ñôn tuyeán ta thöïc hieän vieäc tính toaùn toån thaát nhö caùc böôùc sau : • Böôùc 1 : nhaán vaøo maøn hình seõ xuaát hieän.

Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP • Böôùc 2 : nhaán vaøo chöông trình seõ tính toaùn toån thaát. • Böôùc 4 : nhaán vaøo xuaát GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 19 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI . • Böôùc 3 : nhaán vaøo ñeå thay ñoåi ñieän aùp % hoaëc kv.

sau ñoù ta choïn complete roài choïn ok ñeå xuaát ra keát quaû.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP hieän cöûa soå sau. • Ñeå kieåm tra keát quaû ôû caùc thôøi ñieåm ta thöcï hieän caùc böôùc sau: Click vaøo vò trí con troû döôùi ñaây (maøn hình xuaát hieän) GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 20 SVTH LEÂ PHAÙT LÔÏI .

qua ñoù cho ta thaáy phaàn meàm Etap cho keát quaû töông ñoái hôïp lyù neân ta coù theå söû duïng tính toaùn vôùi maïch ñieän coù chieàu daøi lôùn vì vieäc tính baéng tay raát phöùc taïp.42% 15 4. 15 − 14.162 213 ΔU% 1. • Toån thaát ñieän aùp sau khi phaàn meàm tính toaùn laø: ΔUb = 15000-14787 = 213V. GVHD VOÕ QUOÁC NGUYEÂN 21 SVTH LE PHAÙT LÔÏI .43 1.Chöông 4 : Giôùi Thieäu Veà Phaàn Meàm ETAP • Sau khiù thay ñoåi caùc thôøi ñieåm tuyø yù click chöông trình seû ghi nhaän söï thay ñoåi ñoù tieáp ñeán click chöông trình seû tính toån thaát cuûa thôøi ñieåm mong muoán(cao ñieåm hoaëc thaáp ñieåm).4 Keát Quaû So Saùnh giöõa Tính Tay Vaø ETAP : Keát quaû Tính baèng tay Tính baèng ETAP ΔU 215.787 ΔUb% = * 100% = 1.42 ™ KEÁT LUAÄN : Töø ví duï treân ta thaáy giöõa hai phöông phaùp coù söï sai leäch veá keát quaû khoâng lôùn (do sai soá tính toaùn).2.