You are on page 1of 41

13 2016

2016


ij po o ol la a a a a a a

e
e
e e
e e
e e
th h
h


De

e
e
e

e e

e e e


spo o
o ta a
a a a a

-1-

,
. .


.

.

.
,
.

103
, ,
, .
,
.
,
.
, -
.

.

.
,
.
,
.

, .
, , -
.
, -
.
-2-
, -
.
-
.
-
.

.

.

.
,
, .
,
.
,
.

.
, -
.

.
, ,
.
,
.
, !
.

, , -
.
,
.

-3-
, -
-
.
-

.
, ,
.
, -
, .
-
.
-
, .
,
.
, -
.
,
. , ,
.

,
.
, !
.

.
.
.
, ,
( ').
, , .

-4-

u
ri
e e le
h
son

u
ri
e e le h
son

u ri
e e le hson

u
ri e e le h h

h h son

u
ri

e e

le h son

u ri
e
e le hson

u
ri e


e le h h h son

u
ri e

e le h h son

u
ri
e e e
le h
son

u

ri
e e le h son

oi
ri e
Ku
-5-

u ri
e e le e h
son

u

ri e e

le e
e hson


u
ri
e
e le e e h son


u riee
le e e h son

u u e
ri e le

e e

h h son

u
riee
le e
e
e

e

h

son

:

ri
u e
e
e le e

h son


u ri e
e e le

e h son

u e e
ri
e le
h son
-6-

u ri
e le
e h
son

u le eh
ri
e e
son

u
ri e e

le e e h son

u
ri
e e le
h
son

u
ri
e e le h
son

u ri
e
le
e h
son

u le eh
ri
e e
son

u
ri e e

le e e h son

oi e
Kuri

-7-


u ri e e ke kra xa proj se ei sa lou

so on mou ei sakou so on
mou
Ku
ri
e
Ku
ri

e e ke kra xa proj de ei sa kou so on

mou
proscej th fw nh
thj
de h
se
wj mou
en

tw
ke kra ge nai me proj se ei son
sa kv
mv


Ku u ri i e

K
a teu qun qh h tw h pro seu ch h mou

wj qu mi a ma e

nw pi o o on sou

e

par
sij twn
cei rwn mou qu si i a e spe ri nh


ei sa kv
son

mv
Ku
u
ri
e

-8-E

xa ga ge ek fu la khj thn yu chn mou

tou e xo mo lo gh sa sqai tw o no ma ti sou

s
e ton Ba si le a kai De spo o thn Agge loi

a pau stwj a nu mnou ou esin gw de
soi

oi pros pi
i
i ptw
wj
o
Te lw
nhj
kra a a


zwn o Qe oj
i la
sqh
ti
i moi kai


sw w so on me


E

me u po me nou si di kai oie wj ou an ta po dwj moi

-9-
A
qa na toj u par cou sa yu ch h


mou toij ku ma si tv Vi ou mh
ka

luptv a
na

nh yon Vo w sa
proj
ton so

on eu er ge thn


o Qe oj
i la
sqh ti
i moi kai


sw w so on me


Ek

Va qe wn e ke kra xa soi Ku ri e

ei

Ku ri e sa a kou son thj fw nh hj mou

D
a kru a moi do oj o Qe oj wj po

te
th
gu nai ki
th
a mar tw lw
kai
a xi w

son me

Vre e e cein tvj po daj sv touj e me

ek thj
o dou thj pla nhj e le eu
qe rw

san

taj
kai
mu ron eu w di aj soi pros fe e rein

- 10 -

Vi
on ka qa ron en me ta noi a moi kti sqen

ta
i
naa
kou
ou
sw ka gw w
thj
eu ktai aj

sou fw
nhj
h pi
i stij sv se sw ke e se


po reu
ou
eij ei rh nhn


e

nh qh tw ta w ta sou pro se con taeij thn fw nh hn thj de h se wj mou

O
tan la Vw ka ta noun ta plh h h qh twn


pe prag me nwn moi dei nwn
kai
eij an
en noi

qw
el thj e
fo Ve raj kei
nhj
e ta
se
wj
tro mw

su
ne
co noj
mee proj
se e ka ta fe eu gw

Qeon
ton fi lan qrwpon di
o
mh
me pa

- 11 -
ri i

i dhj i se mone
ke teu w a a
na


marthte dw
rh sai ka ta nu xin th
ta
pei


nh
mou
yu ch leu
pro te thjkai


sw w so on me

an a no mi aj pa ra th rh shj Ku ri eKu ri e tij u po sth se tai o ti pa ra


soi o i la

smo o oj e

sti

E
g kra tei a thn sar ka ta pei nw sei pa


an tej spou da a a

sw men to qei on u


per co me noi sta di on thj a mw mou ou ou nh h

- 12 -

stei

ei ei aj

kai eu caij kai ai da kru si

Ku
ri
on ton sw zon ta h maa
a aj ek zh


th h h h
sw
w
w w men

kai lh qhn

thj ka ki aj

pan te lh poi h

sw w w me

e en Vo
w wn
tej
h h mar
to
mee
e
en

soi
sw
son wj
pa lai
Ni neu
i taj Cri ste
ba


si i leu kai koi nw nouj h h ma aj


ou ra

ni ou ba si i lei

ei ei a aj


poi
h so

on e
e eu spla
a
ag
cne

- 13 -

E ne pe
mei

ken tou o no ma toj sou u na

se Ku ri e
u
pe mei nen h yu ch mou eij ton


lo gon sou
pi senh epi

hl yu ch mou ton


Ku u
u

ri on

E
mau ton a pel pi zw en no wn ta e

er ga mou

Ku u u ri

e
ta
pa shj ti mw

ri i
a a aj e pa
a
a
xii
i ai i


dou gar pa ra a Vle

e e yaj ta se pta


sou Sw w ter en

ta a al ma ta a sw twj

ton Vi i i
i on h na a a
lww
w
w

sa

di i

o ka qi ke

te e e

e eu

w

me ta noi aj omVroij me ka a qa

a

- 14 -
a
raj

nh
h stei

a a a

kai ai ai de h h

sei
wj
mo noj e le h h
h
h mwn ek


la a a a am pru u

u u non

kai mh h

h

Vde e e

lu u xh

h h me

eu er


ge ta twn a pan
tw
wn kaiu
pe e


a a a gaa
a a
qe


A po me
cri
nu ktoj a

fu la khj prw i aj po


khj prw i aj

fu la el pi sa tw I sra


hl e pi ton Ku

u u ri on

T
on thj nh stei aj kai ron fai drw wj a par xw

w
w me ua

proj a

gw w w naj pne eu ma a

a ti i kouj e
au tou ouj u u u po Va
a
- 15 -

al lo
o
o
on
tej
a
gni
swmen
thn yu
u chn

thn sa a
a
ar ka ka qa a a
rww
w w

men

nh steu sw men ws per en toi oi oij brw ma

ek
a sin pan
to
oj
pa a qouj taj
a a
re taj

tru fw
w
w wn tej tou Pne e eu
maa
a a
toj

en
aij
di
a te lou
ou
ountej po o
qw
a
xi

w qei
h
men pan tej ka ti dein to pan
se

e e pton Pa

a a qoj

Cri i stv v v v tou

Qe e ou
kai to A gi on
Pa sca
pneu ma
ti


kwj e
na ga
li i


w w w
mee
e e
noi

- 16 -
14
.

ti pa ra tw Ku ri w to e le oj


kai pol lh par au tw lu trw sij kai au toj lu


trw se tai ton I sra hlek pa swn twn a no o mi wn au tou

e eu sei kai ai a ga ph a lh qei ko smon

ar nh sa
me
noj Pa ter ek Vrefouj O si e

cai rwn h ko lou qh saj tw stau rw qe


en
ti Cri

stw
kai pol loij
a
gw ni
sma
si thn sar ka ne

krw w saj
ca
rin twn i a se wn plou si wj

e e
la
a Vej
pau ei

ein a sqe nei
aj
poi ki

- 17 -

laj

kai
thj po nh ri aj di w w kein


pneuma ta me ga lwj qauma zo
me
noj


Ai nei te ton Ku ri on pan ta ta e qnh epai ne sa te Au to on pan tej oi laoi

K
o o smoj ge go nwj twn mona stwn h qroi saj

a nei
kaston plh h qoj umnein ton Ku ri on
O

si e Pa thr h mwn kai proj ou ra a


ni i on
pan


taj tri Von w dh gh saj ka lwje
po me e nouj


qei oij sou di dag ma si kai mi mou me e nouj

sou
Vi
o on ton e na
re
ton ma kar
ouj
kai


pa lin a
ma su nh h xaj en th


me ta stasei sv Be ne
di

kte

- 18 -

O ti e kra tai w qh to e le oj au touef h maj kai h a lh qei a tou Ku ri ou me e nei


eij touj ai

w w naj

P
a a lai wj H li aj u e touj Pa ter ou

ra no
qen
en te eu xei qei a ka th ga gej


Vlu zein de to e le oj ag goj e
poi oi oi oi

saj
kai ne kron e xa ne sth saj kai al
la
mu

ri i a
qau ma ta e te le saj eij do xan


O o
si
i e
pan
tw
wn tv Qe ou kai Sw th h

roj
o
qen sou thn en qe on
mnh h mhn

men
po qw e or ta zo
Be ne
di

kte

- 19 -

o xa Pa tri i kai Ui w kai A gi w Pneu ma ti


Kai nu un kai a ei

kai eij touj ai

w naj


twn ai w nwn A mhn

S
th h son tou no oj mou ek tro paj kai taj

twn ai sqh
se
wn pla a naj kai ta in dal ma

ta
te le
on e xa lei yon twn yu co fqo o rwn

pa qwn
kai yu chj mou ton ta
ra
con ka teu

na son Ko o rh
i na me ga lunw sou thn a ga

qo o
th
h ta See
ga
ar zw
thj hj
mou a pa a

shj

ke
kth mai pro sta tin Par qe e ne

kai thj

a sqe nei aj mou Vo h h qh so o on

- 20 -h a po stre e e e e ee e yh hj


to pro o o

to pro sw

po o o o o o o


on sou ou ou ou a

a

po o o o tou ou


ou ou ou pai

do o o o o o o

o oj sv v

v
v
v
v v o o o

o o ti qli i i


i i

i i i Vo o ti qli i Vo o mai

ta a


a cu u u u u
e

pa a a

e pa kou


so o o o o o o on mou ou ou ou

pro sce ej

- 21 -

th h yu u ch h h h h h

mv v

kai ai


ai ai ai ai ai ai

ai ai lu u u u

ukai lu u trw w sai ai ai ai ai ai

a a a a

a
auh
hn
*
th h

: , , .


H

sw th ri a sou o Qe oj


an ti la Voi to mou

.
: , .


I

de tw san ptw coi kai eufran qh tw san

a au

th
h
h h h
h h


h h
h h h

h hn

- 22 -
,

,
,
,
.

, , -
. , ,
, -
. . -
, , , -
. , , -
. , ,
. , ,
. ,
. -
, , , -
,
. .

- 23 -

( 1848).


u u ri i i ee e e le e e e

hh

h so


o o o on u u ri i i e e

e e
e le e h
e h
so o o o

on
u
u u i
ri
e
e ee e le

e h h
h h
so
o on

- 24 -

( 1848).

P
a ra a a a a scv v ou Ku u u

ri i

i e e

e


e e a ra a a a a

scou
ou
ou
ou
Ku u ri
u i

ee e e
e a ra a a scou Ku u u pa raa

scv

Ku
u
ri i
ii e e e

- 25 -

( 1871).

u ri i e e e e e le e e

hh so
o on
u u u
u
ri i

e
e e e

le e e e hh
h

so o


on
u
ri i
e ee e e
lee e h h h so on

- 26 -

( 1871).

P
a ra a a a a a a scv Ku u u

ri i e
e e

a
ra
a
a
aa a


scv v v v

Ku u u u ri i i

e e e

a
ra

a a scou ou ou ouKu u u ri i i e e

- 27 -E e
e

e la a am yen h

ca

a a

a a

a

[a a a a

ri i ij sou ou ou ou


ou ou ou Ku u u u

u u

ri i i [i i

i i e
e
e

e
e

e

e la a a a e


e la am

yen o fw ti

smo o o

o o o o

o
o o oj tw w

w w wn yu cw w w w w w


w wn h h h [h h h h mwn
i
dou ou ou ou


kai ro oj e eu pro o o

o os

de e e ]e

e
e
ek toj dou
i ou
ou
kai
ai
ro o o

- 28 -

o o o

o


[o o oj me ta noi oi oi oi oi oi

[oi
oioi
aj
po qw
a w
w w
ww
me

e
e e
e ]e
e a po qw
w
me
qa
e
ta

a a a a a tou ou

e

e e e e e er

ga a

ou
ou sko o o
o o tou ou sko o
o o o
oo o o touj kai en du sw w w w me e


]e e e e e e e qa
a
a a [a
a
a

a a
ta ao
o o pla a a a
a
aa

[a
a
ta o o
pla a tou ou
a ou
ou ou


ou ou [ou ou

ou ou ou ou ou

fw w w w w

w
w

[w

w tou fw toj o
o

o o

- 29 -

o o
o o o
pw w
wj
di
a ple

e e
e
e e
eu sa a
di a ple eu sa ante ej to thj nh

stei ei ei ei

ei ei ei


ei ei ei a aj

me e e

e e e

e e

e e

e ga a pe e e e e

[e e e e e


la me ga pe e e la go o [o o o o oj


eij thn tri i i h

h h me e

e e ro


o o o [o o on

A na
a a
a a

a

a

a a a a

a a a a

sta a

A

na a a sta si i

i i i i in ka

tan th h

h h h h sw w w

ww w w

me

e en
tou
Ku
ri
i

ou ou

kai Sw
- 30 -

th h h roj h h h

mw w wn I h h sou ou ou

[ou
ou ou
ou ou ou
Cri stouou
ou
ou ou

ou
ou ou ou ou ]e
e

ou
ou ou ou ou ou
ou


ou ou ou ou

ou ou tou ou sw zo o on to o


o o

oj


ta

a
aaj
yu u u u ca


taj yu caj h h h mw wn

: ,
. , -

-
,
, .Proj se h ra touj o fqal mouj mou ... e wj

ou oi ktei rh h h h sai ai h h maj

- 31 -E
lamyen h

ca rij sou ou ou Ku ri i i e


e la

am yeno
fw ti
smo oj tw w wnyu
cw


w w wn

h h h h mwn
i
dou ou kai ai ro

oj eu

pro o o o os de e e e ktoj

i dou

kai ro o oj me e e

ta a a noi oi oi oi

aj a
po
qw me e qa ta
e ga
er tou


sko o o tou ouj kai

en du sw me e e qa

ta

o o o pla tou ou fw w w toj
o

pwj di a pleu
sa
antej to thj nh steiei
a aj

me e ga


pe e e e la a a a goj eij
- 32 -

thn tri h h

me e ron A na a a a

a
sta a a a a sin


ka ta a an

th sw w w


men
tou
Ku ri ou
kai Sw th roj h mw wn

I
h h h

sou Cri i stou ou tou ou sw zon

to
o
oj ta aj yu
caj
h
h
mw wn
: , , ,


, .
le h son h maj ...kai h e xou de nw sij toij u pe rh fa noij

O
en do xa zo me noj en taij mnei aij twn

A gi wn sou Cri ste


o
Qe oj
up
au
twn
du sw


pou
me
e noj ka ta
pem yon h min
to
me ga


e le
oj
- 33 -


o xa Pa
tri kai Ui w kai A gi w Pneumati


Kai nun kai a ei
kai eij touj ai w naj


twn ai

w nwn A mhn

T
wn Ag ge lwn ai ta xeij se e Qe o

si
mh twr do xa zou ton
Qe on gar
Pa a

na gne a pe ku
h
saj
ton
sun
Pa tri kai tw Pneu

ma ti a ei ei sun u par conta


kai Ag ge lwn

strati aj
ek
mh o on toj Vou lh
mati
u po

ta
sth san on
i ke teu e sw sai kai fw


ti sai taj yu caj
twn
or qo
do o xwj


se a nu mnou ountwn Pa na crante e e e e

- 34 -

, ,
, ,
,
, ,
.


, ,
( ).

.
.
.
, .
, .
, .
, ,
.
, , .

.
.
.

, , -

, ,
.
-
,
,
, .


...

- 35 -


e o to o ke Par qe e ne cai re Ke

ca ri tw me e nh Ma ri i a o

Ku u

u ri
oj
me ta sou
Eu
logh
me
nh
h su en

gu nai ji
kai eu lo gh
me noj o kar


po oj thj koi li aj
sou o
ti Sw th ra


e te e ke ej twn yu cwn h

h h mwn

B
a pti sta a tou Cri stou pan twn h mw wn

mnh sqh ti
i na ru sqw men twn a no mi wn


h mwn soi gar e do qh ca a a rij pres Ve eu


ein uper h mwn

- 36 -

Do
xa

Pa tri kai Ui w kai A gi w Pneu ma ti

I
ke teusa te u per h mwn A gi oi

A posto loi kai A a gi oi pan tej


i


na ru sqw men kin du u u nwn kai qli yewn u


ma a aj gar qer mouj pro sta a a taj proj ton Sw


th
h
ra ke kth
me
e e qa


Kai

nun kai a ei kai eij touj aiw naj twn ai w nwn A mhn

Y
po thn sh hn eu splag cni i an ka

ta fe eu gw men Qe o

to o o ke

taj
h

- 37 -

mw
wn
i ke si i aj
mh pa ri
i dhj en

pe ri
all
sta a a sei


ek kin du nwn lu trw


sai h maj
mo o
nh a gnh
mo
o nh


eu lo gh

me e e nh h

h h

, ().
.
.
.

,
, , -
.
, .

- 38 -

T
on De spo thn kai Ar ci e re a h

mwn

Ku
ri e fu lat te
eij
pol la e

th De spo ta
eij pol la e
th Despo

ta eij pol la e e e th


De
e

spo ta

a a


P
a a aa an tw w w wn pro o sta a


teu ei eij a a

ga a a qh

tw wn ka

ta

feu

gon tw wn e en qli

i i yei th

- 39 -

kra tai ai ai

a a a sou cei ei ri i a
a


al lh hn gar v vk e co o men a mar tw w loi oi


oi pro oj Qe e on
e en
kin du u
uu


noij kai ai ai ai ai

qli i ye

e e si i

in a

ei me e si i tei

ei ei an

oi oi

oi oi takam
ka
pto
me
e noi u po
ptai ai sma
a

a
tw wn
po o ol lwn
Mh h
h h te er

tou ou

Qe e ou tou ou U u yi

i i stou

o o o
qen soi
pros
pi pto o me en ru
u

sai
u u ai
pa
aa pe
shj ri


sta a se e w wj tou ou ou ouj


dou
ou
lou ou
ouj sou ou
ou
ou

- 40 -