You are on page 1of 2

PROGRAM

ORIENTASI DAN
PENUTUP TRANSISI
Minggu Transisi yang
MURID TAHUN 1
berjalan selama 3 minggu
mempunyai perisian program
2015
yang
mantap dan bersesuaian supay Sekolah Kebangsaan Labuan
a tujuan dan objektif yang Peti Surat 103
ditetapkan tercapai. Aktiviti 89158 Kota Belud
yang dirancang termasuklah
aktiviti individu serta
kumpulan. Antara kemahiran
yang diterapkan adalah
kemahiran
pranombor , prapenulisan dan
prabacaan.
Perlaksanaan
aktiviti berbeza sepanjang tiga
minggu pertama
DISEDIAKAN OLEH :
persekolahan sebagai
persediaan pelajar untuk
Puan Noerasdarinar
proses pembelajaran dalam Saidil
Guru Kelas Tahun 1
PENGENALAN
Program Transisi bertujuan Pelajar yang melangkah masuk ke tahun
untuk membantu pelajar baru 1 biasanya mempunyai pelbagai
menghadapi perubahan dalam pengalaman dan latarbelakang yang
keadaan transisi dan pendidikan berbeza. Keadaan ini boleh
tidak formal di rumah atau di mendatangkan kesan yang berterusan
PraSekolah ke arah pendidikan yang dalam aspek pengurusan pembelajaran.
lebih formal di tahun 1 sekolah Antaranya :
rendah. 1. Tahap kematangan yang
Program ini memastikan berbeza antara murid
semua pelajar tahun 1 yang datang 2. Kesediaan untuk belajar
dari pelbagai latarbelakang dan 3. Pengetahuan dan kemahiran
pengalaman yg berbeza
memulakan proses pembelajaran TUJUAN PROGRAM
mereka di tahun 1 yang sama. Iadi 1. Pelajar dapat menyesuaikan
rancang supaya proses diri dengan persekitaran , guru
pembelajaran dapat dijalankan - guru dan rakan - rakan baru
dengan lancar dan dalam masa dalam masa yang singkat
yang sama pelajar dapat mengikuti 2. Guru dapat menyelaraskan
pembelajaran dalam suasana yang keperluan pelajar dari segi
gembira. Program ini dijalankan kognitif , emosi dan jasmani
selama 3 minggu dan pelbagai secara menyeluruh sebelum
aktiviti secara individu atau memulakan proses pembelajaran
kumpulan dijalankan. Pelajar secara formal di tahun 1
berpeluang merasai pengalaman 3. Meningkatkan semangat dan
baru berada dalam kawasan minat pelajar untuk terus belajar
persekitaran sekolah yang ceria dan dalam suasana yang baru
kondusif tersedia untuk mereka. 4. Memperolehi kemahiran
Mereka diajar menyanyi asas mengikuti sukatan pelajaran
pelbagai lagu yang berkaitan tahun 1
dengan sekolah , negeri dan 5. Membantu pelajar menyesuaikan
negara. Mereka juga diberi peluang diri dalam kelas tahun 1
mengambil bahagian dalam acara 6. Menyatu padukan