You are on page 1of 2

Ave Maria

J. S. Bach / C. Gounod

Moderato q = 60


Baritone
semprelegato
Piano


sempre simile


4

A ve Ma
ri


Bar.
Pno.


gra


Do

ple

8 a ti a na. mi nus


Bar.
Pno.


Bete dic


12

cum. ne ta


Bar.
Pno.

15

tu

in

mu

ri
e ri bus.


Bar.

Pno.ven


tris


18

et be
ne dic tus fruc ttus


Bar.


Pno.Je
tu i

22 sus.

Sanc tus Ma ri a!


Bar.Pno.Ma ri a! Ma ri a

26 Sanc tus

O ra pro


Bar.
Pno.
to Nunc et in

ri bus.

no


No

bis pec ca

30

bis.


Bar.


Pno.


ho

nos mor tis

ra trae.

34 ra, in ho

A


Bar.Pno.38

men!
A
men!


Bar.

Pno.


2