You are on page 1of 14

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015
aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Harkujärve Kiriku Taastamise Selts

registrikood: 80289049

tänava/talu nimi, Kiriku tee 2
maja ja korteri number:
küla: Harkujärve küla
vald: Harku vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 76912

telefon: +372 5514990

e-posti aadress: ristoabel@gmail.com
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 4
Bilanss 4

Tulemiaruanne 5

Rahavoogude aruanne 6

Netovara muutuste aruanne 7

Raamatupidamise aastaaruande lisad 8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 9

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 9

Lisa 4 Laenukohustused 10

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed 10

Lisa 6 Annetused ja toetused 11

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest 11

Lisa 8 Tööjõukulud 11

Lisa 9 Seotud osapooled 11

Aruande allkirjad 13

2
MTÜ V Ü g asutati 09.06.2009.
MTÜ U MTÜ H K T S
Selts tegutseb avalikes huvides ning on avatud uutele liikmetele.

MTÜ H va
kogukonnakeskusena. Renoveerimiseks vajalikud vahendid on planeeritud erinevate

V I
K H V N
- P
-, loovus-, robootika- T
mis on T

A
H P B K T
I

J H K T S J
O T P M M
Magdaleena www.eelk.ee/mustamae koguduste poolt toetatud lapsed ja noored ning
S N
O A J P 2. veebruar
2003)
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad

Käibevara

Raha 16 202 12 657

Nõuded ja ettemaksed 5 628 1 388 2

Kokku käibevara 21 830 14 045

Kokku varad 21 830 14 045

Kohustused ja netovara

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused 8 291 7 191 4

Võlad ja ettemaksed 6 253 7 262 5

Kokku lühiajalised kohustused 14 544 14 453

Kokku kohustused 14 544 14 453

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -408 -11 333

Aruandeaasta tulem 7 694 10 925

Kokku netovara 7 286 -408

Kokku kohustused ja netovara 21 830 14 045

4
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2015 2014 Lisa nr

Tulud

Annetused ja toetused 24 531 46 447 6

Tulu ettevõtlusest 26 323 17 138 7

Kokku tulud 50 854 63 585

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 825 -21 423

Mitmesugused tegevuskulud -23 462 -22 927

Tööjõukulud -15 871 -8 308 8

Muud kulud -2 -2

Kokku kulud -43 160 -52 660

Põhitegevuse tulem 7 694 10 925

Aruandeaasta tulem 7 694 10 925

5
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015 2014

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem 7 694 10 925

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -4 241 -1 388

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 008 -951

Kokku rahavood põhitegevusest 2 445 8 586

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud 1 100 2 371

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 1 100 2 371

Kokku rahavood 3 545 10 957

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 657 1 700

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 545 10 957

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 16 202 12 657

6
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital Akumuleeritud tulem
nimiväärtuses

31.12.2013 0 -11 333 -11 333

Aruandeaasta tulem 0 10 925 10 925

31.12.2014 0 -408 -408

Aruandeaasta tulem 0 7 694 7 694

31.12.2015 0 7 286 7 286

7
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Harkujärve Kiriku Taastamise Seltso majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ning pangas ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Annetused ja toetused
Saadud annetuste ja toetuste (sh korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste
laekumiste) arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil
annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest
need on tasutud);
(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)
kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse
põhimõtetest.

Tulud
Aruandeperioodil toodete, kaupade ja teenuste müügist ja vahendamisest saadud tulu.

Seotud osapooled
Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Seotud osapooled on:
-osaühingu juhatus;
-lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

8
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 5 520 5 520

Ostjatelt laekumata
5 520 5 520
arved

Maksude ettemaksed ja
108 108
tagasinõuded

Kokku nõuded ja
5 628 5 628
ettemaksed

31.12.2014 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 678 678

Ostjatelt laekumata
678 678
arved

Maksude ettemaksed ja
710 710
tagasinõuded

Kokku nõuded ja
1 388 1 388
ettemaksed

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 0 161 145 0

Üksikisiku tulumaks 0 64 0 155

Sotsiaalmaks 0 163 0 303

Kohustuslik kogumispension 0 15 0 15

Töötuskindlustusmaksed 0 12 0 27

Ettemaksukonto jääk 108 565

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 108 415 710 500

9
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta üle 5 aasta
jooksul

Lühiajalised laenud

Lühiajaline laen 8 291 8 291

Lühiajalised laenud
8 291 8 291
kokku

Laenukohustused
8 291 8 291
kokku

31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta üle 5 aasta
jooksul

Lühiajalised laenud

Lühiajaline laen 7 191 7 191

Lühiajalised laenud
7 191 7 191
kokku

Laenukohustused
7 191 7 191
kokku

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 5 176 5 176

Võlad töövõtjatele 412 412

Maksuvõlad 415 415

Muud võlad 250 250

Muud viitvõlad 250 250

Kokku võlad ja ettemaksed 6 253 6 253

31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 957 4 957

Võlad töövõtjatele 1 081 1 081

Maksuvõlad 500 500

Muud võlad 724 724

Muud viitvõlad 724 724

Kokku võlad ja ettemaksed 7 262 7 262

10
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015 2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 16 448 30 280

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 8 083 16 167

Kokku annetused ja toetused 24 531 46 447

Rahalised ja mitterahalised annetused

2015 2014

Rahaline annetus 8 083 16 167

Kokku annetused ja toetused 8 083 16 167

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2015 2014

68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 15 469 14 922

93299 Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja
10 854 2 216
tegevused

Kokku tulu ettevõtlusest 26 323 17 138

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2015 2014

Palgakulu 11 876 6 202

Sotsiaalmaksud 3 995 2 106

Kokku tööjõukulud 15 871 8 308

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 30 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

31.12.2015 31.12.2014

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 8 291 0 7 191

11
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2015. a. majandusaasta aruanne

2015 Saadud laenud

Asutajad ja liikmed 1 100

2014 Müügid Saadud Saadud
laenud laenude
tagasimaksed

Tegev- ja
kõrgem
juhtkond ning
olulise
osalusega
eraisikust
11 610 2 371 0
omanikud ning
nende
valitseva või
olulise mõju all
olevad
ettevõtjad

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

2015 2014

Arvestatud tasu 3 376 1 951

12
Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2016

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts (registrikood: 80289049) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AVO ÜPRUS Juhatuse liige 04.05.2016
Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 68201 Jah

Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja
93299 Ei
tegevused

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5514990

E-posti aadress ristoabel@gmail.com