You are on page 1of 64

Izolatorski lanci

od 500 kV - 1000 kV
Insulator strings
from 500 kV - 1000 kV
MANAGEMENT BOARD 10 000 Zagreb, Marijana avia 4, Tel: +385 1 24 11 111, Fax: +385 1 61 70 450, E-mail: dalekovod@
dalekovod.hr PRODUCTION BUSINESS UNIT 10 000 Zagreb, Marijana avia 4, Tel: +385 1 24 11 111, Fax: +385 1 61 76 783, E-mail:
product.dal@dalekovod.hr VELIKA GORICA FACTORY 10 410 Velika Gorica, Vukomerika bb, Tel: +385 1 62 29 900, Fax: +385 1
62 21 199 ENGINEERING BUSINESS UNIT 10 000 Zagreb, Marijana avia 4, Tel: +385 1 24 11 111, Fax: +385 1 24 59 802, E-mail:
inzenjering@dalekovod.hr CONSTRUCTION BUSINESS UNIT 10 000 Zagreb, Marijana avia 4, Tel: +385 1 24 11 111, Fax: +385 1
24 50 039, E-mail: izdradnja-dalekovod@dalekovod.hr BUSINESS OPERATIONS SUPPORT UNIT 10 000 Zagreb, Marijana avia
4, Tel: +385 1 24 11 111, Fax: +385 1 61 70 450, E-mail: support.services@dalekovod.hr DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. Croatia 10
000 Zagreb, Marijana avia 4, Tel: +385 1 24 11 111, Fax: +385 1 24 52 381, E-mail: projektiranje@dalekovod.hr DALEKOVOD
GALVANIZING PLANT 10 370 Dugo Selo,Trnoica b.b.,Tel: +385 1 27 84 110, Fax: +385 1 27 53 652, E-mail: cincaonica@dalekovod.hr
DJELATNOST DALEKOVODA DALEKOVOD ACTIVITIES

DALEKOVOD d.d. ve pola stoijea projektira i gradi dalekovode i For half of century DALEKOVOD d.d., a joint stock company, has been
transformatorske stanice, te proizvodi ovjesnu i spojnu opremu, reet- de signing, building and erecting transmission lines and substations
kaste i rasvjetne stupove i drugu metalnu konstrukciju. and has been manufacturing suspension and jointing equipment, steel
lattice and lighting towers and other metal structures.
Projektiranje:
niskonaponskih mrea, Design:
dalekovoda do 1000 kV, low voltage networks,
transformatorskih stanica do 1000 kV, transmission lines up to 1000 kV,
rasvjete prometnica, sportskih terena i drugih objekata, substations up to 1000 kV,
stupova za dalekovode, antena, te elinih konstrukcija za druge lighting of roads, sport grounds and other facilities,
namjene, transmission line towers, antennas and steel structures for various
kontaktne mree za elektrikaciju eljeznica, purposes,
podzemnih i podmorskih elektroenergetskih kabela contact network for railway electrification,
underground and submarine electro power cables
Proizvodnja:
ovjesne i spojne opreme za dalekovode i transformatorske stanice Production:
do 1000 kV, suspension and jointing equipment for transmission lines and
opreme za kontaktnu mreu za elektrikaciju eljeznica, substations up to 1000 kV,
elino reetkastih stupova za dalekovode, antena, portala i contact network accessories for railway electrification,
postolja aparata u transformatorskim stanicama, steel lattice towers for transmission lines, antennas, portals and
poligonalnih i cijevnih stupova za rasvjetu prometnica, sportskih pedestals of electrical apparatus in sub stations,
objekata, eljeznikih stanica i dr., polygonal and tube poles for lighting of roads, sport grounds,
elinih konstrukcija raznih namjena, railway stations etc.,
elinih zatitnih ograda za cestovne prometnice, steel structures for various pur poses,
svih vrsta odljevaka od obojenih metala steel guard barriers for roads and highways,
all type of non-ferrous metal castings
Izgradnja:
niskonaponskih mrea, Erection:
srednjenaponskih vodova, low voltage networks,
visokonaponskih vodova do 1000 kV, medium voltage transmission lines,
transformatorskih stanica do 1000 kV, high voltage transmission lines up to 1000 kV,
rasvjete prometnica i tunela, substations up to 1000 kV,
polaganje svih vrsta podzemnih i podmorskih kabela, lighting of roads and tunnels,
montaa antena, laying of all types of underground and submarine cabels,
montaa metalnih konstrukcija raznih namjena, mounting of antennas,
montaa kontaktne mree za elektrikaciju eljeznica, mounting of metal structures for various purposes,
montaa odbojne ograde za prometnice, mounting of contact network for railway electrification,
montaa opreme za ventilaciju u tunelima, mounting of guard barriers for roads and highways,
montaa opreme za signalizaciju, zatitu od poara i vatrodojavu na mounting of the equipment for tunnel ventilation,
prometnicama kao i opreme za sustav daljinskog upravljanja mounting of signalization, fire protection and fire alarm equipment
on roads as well as remote control equipment
Polustoljetno iskustvo u razvoju, konstrukciji i proizvodnji ovje-
sne i spojne opreme za dalekovode i transformatorske stanice, te Our half century long experience in development, design and produc-
rezultati ispitivanja i iskustvo iz izgradnje i eksploatacije daju ga- tion of suspension and jointing equipment, testing results and experi-
ranciju kvalitete, pouzdanosti i funkcionalnosti opreme u pogonu. ence from building and service of transmission lines are a guar an tee
of the quality, reliability and functionality of this equipment.
DALEKOVOD d.d. je jedna od vodeih svjetskih tvrtki za proizvodnju
ovjesne i spojne opreme, potpuno izvozno orijentirana, tako da danas DALEKOVOD d.d. is today one of the leading worldwide companies in
oko 80 % svojih proizvoda prodaje na meunarodnom tritu. production of suspension and jointing equipment, mainly oriented for
export, so that today is assigned for international market about 80%
Proizvodni program ovjesne i spojne opreme temelji se na vlastitom of all products.
istraivanju, razvoju i unapreenju, tj. DALEKOVOD d.d. nema nikakvih
licencnih obaveza. Production program of suspension and jointing equipment has estab-
lish on own research, development and improvement, i.e. DALEKOVOD
Proizvodi koji su obuhvaeni proizvodnim programom proizvode se d.d. has not any licence obligations.
u vlastitim proizvodnim radionicama i pri tome se koriste tehnologi-
je kovanja, lijevanja, strojne obrade, varenja, pjeskarenja, pocinanja, Products from our production program have been manufacturing in
plastici ranja, kompletae i drugo. own production workshops by means of technologies for forging, cast-
DALEKOVOD d.d. u vlastitim radionicama izrauje sve potrebne alate, ing, mashining, welding, sand blasting, hot dip galvanizing, plastifica-
naprave i pomagala koji su potrebni za navedene tehnoloke procese. tion, mounting and other.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 1


Osiguranje kvalitete je organizirano prema odredbama standarda ISO DALEKOVOD d.d. in own production has special tool workshop for
9001 to ukljuuje angairanost svih uesnika procesa rada te svih production of all tools, devices and facilities which are neccessary for
slubi na postizanju kvalitete proizvoda. quoted technologies.

Pored navedenih rutinskih aktivnosti sa zadovoljstvom vam prezentira- Quality assurance has been organized according to ISO 9001 stan-
mo nae velike izazove odnosno pothvate a to su nadzemni visoko- dard regulations and it includes engagement of all participants in the
naponski izolatorski lanci naponskog nivoa od 500 kV - 765 kV - 1000 work process and all departments to acieve quality assurance.
kV.
Next to our routine activities, we have pleasure to present to you
Neki od njih a posebno 500 kV izolatorski lanci pouzdano su u eksploa- our great challenge or enterprise, overhead highvoltage insulator
taciji ve preko deset godina, ugraeni u Brazilu, Kolumbiji i Kazahsta- strings, voltage level 500 kV - 765 kV - 1000 kV.
nu. Za te vodove kompletnu izvedbenu dokumentaciju 500 kV izola-
torskih lanaca te izradu visokonaponskih elemenata nainili su struni Same of them, especially the 500 kV insulator string are reliable in their
timovi iz Dalekovoda d.d. Zagreb . exploatation for over ten years in Brazil, Colombia and Kazahstan. For
these transmission lines the complete 500 kV insulator string techni-
Ovjesna i spojna oprema u izolatorskom lancu do 1000 kV projektirana cal documentation and construction of highvoltage equipment were
i proizvedena u Dalekovodu Zagreb, osigurava mehaniku i elektrnu made by Dalekovod d.d. Zagreb expert teams.
stabilnost u prijenosnom sustavu mree jer ne dozvoljava rast nivoa
potencijalnih energetskih gubitaka u mrei. Suspension and jointing equipment in the insulator string up to 1000
kV was developed and constructed in Dalekovod d.d. Zagreb. It ensure
Prilikom projektiranja visokonaponskih izolatorskih lanaca projektanti mechanical and electrical stability in the transmission grid system since
posvjeuju veliku panju dimenzioniranju elektrike i mehanike izo- it prevents the increased of potential power losses in the grid.
lacije voda, koja ovisi o nizu vanjskih imbenika odnosno okoline gdje
se ugrauje. During the design of highvoltage insulator string the engineers espe-
cially focus on dimensioning electrical and mechanical powerline insu-
Vrlo je vano postii maksimalni mogui podesivi napon na vodu, zato lation in realation to a series of external factors a specific for the nest
strunjaci redovito prate novine na svjetskom tritu o stanju tipa i environment.
kvaliteti izolatora za izolatorski lanac. Kvalitetno izabran izolator i vi-
sokonaponska oprema u potpunosti osigurava konstantan i pouzdan It is very important to obtain the hightest possible adjustable voltage
protok energije za postojee i budue potrae. for powerline, which is why our experts follow inovationes and trends
in world insulator conductions, types and quality.
Visokonaponski elementi u sklopu izolatorskih lanaca su standardizira-
ni te je proizvodni program prilagoen odnosno kompatibilan svakom The right insulator choice ensures a constant and reliable energy flow
zahtjevu meunarodnog standarda.Stoga moemo sa sigurnou kon- in the highvoltage equipment for all existing and futur consumers.
statirati, a i ispitivanjem dokazati, kako su montani spojevi elemenata
lanaca otporni na sva dinamika optereenja kao i na sve elektrine Highvoltage equipment in insulator strings is standardned and manu-
poremeaje. facturing process is in compatible with all relevant international stan-
dards. Therefore, we feel safe to say, and can test to prove, that the
Preciznim modeliranjem konstruiraju se zatitne armature koje zatiu- assembly connecting string elements are resistent to all dynamic loads
ju odnosno elektroniziraju izolatore kao i elemente u sklopu izolator- and electrical disruptions.
skog lanca 1000 kV pa tako odravaju zahtjevani napon korone i radio
smetnji u doputenim granicama. Through precise computer modeling protection devices is constructed
and it protects or electron charge insulators and elements of the 1000
Na kraju vam moramo napomenuti, kako smo vam na raspolaganju kV insulator string maintaining the required corona voltage and radio
za sve potrebne informacije a isto tako emo uvaiti svaki va savjet interference within allowed limites.
i zahtjev. Osim toga, izborom Dalekovoda za partnera na tako delikat-
nom projektu 1000 kV sigurno neete pogrijeiti. Iza nas je polustoljeto In the end, we would like to say the we stand at your disposal for all
iskustvo te reference koje nas svrstavaju u sam svjetski vrh energetske information, suggestions and requests you may need or have.You will
brane. not go wrong when chosing Dalekovod d.d. Zagreb as your partner
on the 1000 kV delicate project. Our credibility rely on half a century
of experience and references that place us in the very top of the world
energy branch.

2 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


ISO 9001:2000

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 3


133 369510 132 80 100 75 APP

APPROX. 486095

280 GAP 328010 250

27.5
4

100
240

-5

5
52
SI
AN
96
37
=
54
/2
46
x1
26
3
13
6

30
15

457

500 kV IZOLATORSKI LANCI


INSULATOR STRINGS
IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


SINGLE SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.035

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 120 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 120 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 29.59 mm, presjek 516.84 mm2 Conductor ACSR "RAIL" 29.59 mm, cross section 516.84 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

282
26 x 146/254 = 3796 ANSI 52-5

2
4700

6
76

4 457
70

20
5
80
100

30
100

3
396
7
45

220

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
6 Naramenica protiv korone / Shoulder corona protec. 2 43.99.121A al. legura / al. alloy
5 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3 10.31.10A al. legura / al. alloy
4 Zastavica / Suspension hinge 3 43.69.49C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
3 Odstojnik / Yoke 1 43.29.141.30 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
2 Zdjelica s vilicom / Socket Y clevis 1 24.67.90 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
Bati s karikom - rad pod naponom
1 1 21.17.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
/ Ball eye - hot line

6 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


DOUBLE SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.037

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 120 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 120 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 29,59 mm, presjek 516.84 mm2 Conductor ACSR RAIL 29.59 mm, cross section 516.84 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

100
2

90
3
80

457
26 x 146/254 = 3796 ANSI 52-5

4489

4
76

5
396
347

30
457

6
70

7
45

7
150

80

220

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
7 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3 10.31.10A al. legura / al. alloy
6 Zastavica / Suspension hinge 3 43.69.49C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Odstojnik / Yoke 1 43.29.141.40 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Zdjelica s vilicom / Socket Y clevis 2 24.67.90 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati s vilicon / Ball Y clevis 2 22.04.90 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Odstojnik / Yoke 1 43.29.235C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 1 27.15.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 7


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


V SINGLE SUSPENSION STRING for triple bundle conduction 75.500.038

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 2 x 120 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 2 x 120 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 29.59 mm, presjek 516.84 mm2 Conductor ACSR RAIL 29.59 mm, cross section 516.84 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

M
16

24
1

65
3

2
86
4

100 80
92
50

240
-5
52
SI
AN
96
37
=
64

54
/2
46
70

x1
26
3
13
80

30
15

457
5
396

220

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
7 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3 10.31.10A al. legura / al. alloy
6 Zastavica / Suspension hinge 3 43.69.49C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Odstojnik / Yoke 1 43.29.75.20 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Zdjelica s vilicom / Socket V - clevis 2 43.24.07 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati s vilicom / V - ball clevis 2 22.04.90 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Karika - Karika / Eye - Eye 2 43.26.368 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 2 27.08.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

8 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

TROSTRUKI ZATEZNI LANAC za tri vodia u snopu


TRIPLE TENSION SET for triple bundle conductor 76.500.025

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 360 kN 22


Naponski nivo 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 29.59 mm, presjek 516.84 mm2

500
kov. elik - kovani elik
vr. poc. - vrue pocinano

M24

1
Struja kratkog spoja: 40 kA

2
100
Minimum breaking strength

3
(without tension clamp) 360 kN

120
Line voltage 500 kV
Conductor ACSR RAIL 29.59 mm,
cross section 516.84 mm2

4
284

274
d. f. s. - drop forged steel
h. d. g. - hot dip galvanized
Short circuit current : 40 kA

3 x 26 x 146/254 = 3796
6008 before compression

P
ANSI 52-5
457

11
380

5
256

6
70

7
270
270

8
102

520

10
10
520

457

Poz / Naziv / Description Kom. / Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
Item Pcs.
11 Korona zatitni prsten / Corona protec-
P

1 43.41.429 al. legura / al. alloy cijev / tube


tion ring
10 Zatezna kompresiona stezaljka / Com- 3 50.58.04.02N al. legura / al. alloy
pression dead end clamp 45
7

9 Produnik / Extension link 1 43.26.02A elik / steel vr. poc. / h. d. g.


8 Dvostruka oka / Double tongue 1 26.66.90B kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g. 147
457

0
80

7 Dvostruka oka 90/ Double tongue 90 2 26.66.90A kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
6 Odstojnik / Yoke 1 43.29.485 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
Zdjelica s okom - rad pod naponom / Zd- 60
5 3 24.37.80.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g. 45
7
jelica s okom / Socket tongue - hot line
Bati s karikom - rad pod naponom / Ball
4 3 21.09.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
eye - hot line
3 Odstojnik / Yoke 1 43.29.484 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
2 kopac / Shackle 1 27.18.20A kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 1 26.46.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 9


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

L OBLIKOVAN NOSNI LANAC


L SHAPED SUSPENSION STRING 75.500.281C

Minimalna prekidna sila (bez poz. 10 i 11) 2 x 70 kN Minimum breaking strength (without items 10 and 11) kN 2x70
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 25.20 mm, presjek 330/43 mm2 Conductor ACSR 25.20 mm; cross section 330/43 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized
Struja kratkog spoja: 30 kA Short circuit current 30 kA

(AS
REQ
UIE
RED
)
80
6 1
APPROX. 700 M1
2
3

40
75
4
100
15
x.4
ma
80-

4
n.2
mi

5
15
250

x.4

6
ma
80-
n.2

)
RED
mi

7
UIE
0

80

REQ
1
280

(AS
132
P3

090
GA

X. 5
MA
0-
482
280

IN.
.M
OX
PR
10

AP
5

9
369

APPROX. HEIGHT 4700150


600
10 11 8
95
80/70

Al tube
133
~519

100
600

600

APPROX.400 APPROX. 5400


APPROX. LENGHT 6500100

95

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
11 Prijenosna cijev / Stub loop tube 1 43.19.466 al. legura / al. alloy
Prijenosni rastojnik / Stub loop
10 3 D18.81.12 al. legura / al. alloy
spacer
Zatitni prsten - donji / Arcing
9 2 41.62.68.4 elina cijev / steel tube vr. poc. / h. d. g.
ring - bottom
8 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 2 24.87.80 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
Zatitni prsten - gornji / Arcing
7 2 41.61.68.7 elina cijev / steel tube vr. poc. / h. d. g.
ring - upper
6 Bati s okom / Ball tongue 2 23.59.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Produnik / Extension link 2 26.105.70 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Produnik / Extension link 4 43.26.22 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
3 Produnik / Extension link 2 26.66.10 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
2 kopac / Shackle 2 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 U-vijak M16 / U- Bolt M16 2 35.16.72.8 elik / steel vr. poc. / h. d. g.

10 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


SINGLE SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.285B

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 210 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 210 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 25.20 mm, presjek 330/43 mm2 Conductor ACSR 25.20 mm; cross section 330/43 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized
Struja kratkog spoja: 30 kA Short circuit current 30 kA

APPROX. 45
M24 100 (AS REQUIERED)

1
2
3 75

27.5
100

4
80

5
132

250

6
GAP 328010
369510

APPROX. 486095

8
280

7
133
90 60
100

10
~346
400

11
12 ~250

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal / Primjedba Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal / Primjedba
Item / Pcs. / Catalogue no. Material / Note Item / Pcs. / Catalogue no. Material / Note
Preformirani prut - tip parrot / Armour al. legura / elina
12 rods - parrot 3 62.24.98.40A Zatitni prsten - gornji / Arcing ring vr. poc. /
al. alloy 6 1 41.61.68.7 cijev / steel
- upper h. d. g.
al. legura / tube
11 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3 10.47.10A al. alloy kov. elik / vr. poc. /
5 Bati s okom / Ball tongue 1 23.59.20X d. f. s. h. d. g.
elik / steel vr. poc. /
10 Zastavica / Hinge 3 69.50.90 h. d. g. vr. poc. /
4 Produnik / Extension link 1 26.105.80 elik / steel h. d. g.
elik / steel vr. poc. /
9 Odstojnik / Yoke 1 43.29.42.4 h. d. g. vr. poc. /
3 Produnik / Extension link 1 26.66.10.8 elik / steel
elina h. d. g.
Zatitni prsten - donji / Arcing ring - cijev / steel vr. poc. /
8 1 41.62.68.4 kov. elik / vr. poc. /
bottom h. d. g. 2 kopac / Shackle 1 27.10.10
tube d. f. s. h. d. g.
kov. elik / vr. poc. / vr. poc. /
7 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1 24.87.80X 1 U-vijak M24 / U- Bolt M24 1 35.24.86.8 elik / steel
d. f. s. h. d. g. h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 11


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu s utezima


SINGLE SUSPENSION STRING for triple bundle conductor with weights 75.500.288B

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 210 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 210 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 25.20 mm, presjek 330/43 mm2 Conductor ACSR 25.20 mm; cross section 330/43 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized
Struja kratkog spoja: 30 kA Short circuit current 30 kA

APPROX.45
M24 100 (AS REQUIERED)

1
2

75
3

27.5
100
4 80

5
132

6 250
GAP 328010
369510

APPROX. 483095

8
APPROX. 5165100

280

7
133
80 65 60

~220
9
~346

10
400

11

12
150

400

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal / Primjedba Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal / Primjedba
Item / Pcs. / Catalogue no. Material / Note Item / Pcs. / Catalogue no. Material / Note
temp. elina
Utezi s opremom / Counterweight vr. poc. / Zatitni prsten - gornji / Arcing ring vr. poc. /
12 1 43.80.58.70 lijev/elik / 6 1 41.61.68.7 cijev / steel
assembly h. d. g. - upper h. d. g.
m.i. steel tube
al. legura / kov. elik / vr. poc. /
11 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3 10.31.10.20 5 Bati s okom / Ball tongue 1 23.59.20X
al. alloy d. f. s. h. d. g.
elik / steel vr. poc. / vr. poc. /
10 Zastavica / Hinge 3 69.35.10 4 Produnik / Extension link 1 26.105.80 elik / steel
h. d. g. h. d. g.
elik / steel vr. poc. / vr. poc. /
9 Odstojnik / Yoke 1 43.29.42.4 3 Produnik / Extension link 1 26.66.10.8 elik / steel
h. d. g. h. d. g.
elina kov. elik / vr. poc. /
Zatitni prsten - donji / Arcing ring - 27.10.10
cijev / steel vr. poc. / 2 kopac / Shackle 1
8 1 41.62.68.4 d. f. s. h. d. g.
bottom h. d. g.
tube vr. poc. /
1 U-vijak M24 / U- Bolt M24 1 35.24.86.8 elik / steel
kov. elik / vr. poc. / h. d. g.
7 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1 24.87.80X d. f. s. h. d. g.

12 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za tri vodia u snopu


DOUBLE TENSION STRING for triple bundle conductor 76.500.182C
95

45
(AS REQUIERED) 95 M20 48
Minimalna prekidna sila

1 2 3
(bez zatezne stezaljke) 2x160 kN 400

75 70 100
Naponski nivo 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 25.20 mm,

4
presjek 330/43 mm2
kov. elik - kovani elik
vr. poc. - vrue pocinano

min.380 - max.570
Struja kratkog spoja: 30 kA

5
Minimum breaking strength
(without tension clamp) 2x160kN
450
Line voltage 500 kV

27.5
Conductor ACSR 25.20 mm;

6
cross section 330/43 mm2

80
d. f. s. - drop forged steel

7
h. d. g. - hot dip galvanized

132
APPROX. LEGHT MIN. 5615 - MAX. 598590
Short circuit current 30 kA

250
GAP 328010
369510
Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal / Primjedba
Item / Pcs. / Catalogue no. Material / Note

280
Zatezna kompresiona al. legura /
16 stezaljka / Compr. dead end 3 50.56.93.02
10

al. alloy
clamp
122

elik / steel vr. poc. /

9
15 Produnik / Extension Link 1 43.26.112.90 h. d. g.
120
12

elina
cijev / kov. vr. poc. /

11
14 Zateza / Turnbuckle 3 25.99.966.7A
90

elik / steel h. d. g.
13

tube/d.f.s.
120
elik / steel vr. poc. /
13 Odstojnik / Yoke 1 43.29.484.5 h. d. g.
min.390 - max.570

min.390 - max.570

elik / steel vr. poc. /


12 Zastavica / Hinge 1 69.100.90.4 h. d. g.
14

elik / steel vr. poc. /


11 Odstojnik / Yoke 1 29.32.45.5 h. d. g.
elina
Zatitni prsten - donji cijev / steel vr. poc. /
10 2 41.62.68.4
15

/ Arcing ring - bottom h. d. g.


tube
200

Zdjelica oka 90 / Zdjelica s kov. elik / vr. poc. /


9 2 24.95.10
16

okom / Socket tongue 90 d. f. s. h. d. g.


elina
Zatitni prsten - gornji / vr. poc. /
8 2 41.61.68.7 cijev / steel
Arcing ring - upper h. d. g.
tube
kov. elik / vr. poc. /
7 Bati s okom / Ball tongue 2 23.59.20 d. f. s. h. d. g.
vr. poc. /
6 Produnik / Extension link 2 26.105.70 elik / steel h. d. g. ~346
Reg. produnik / Adjust. vr. poc. /
5 2 43.26.49 elik / steel
extension link h. d. g.
400
kov. elik / vr. poc. /
4 Vilica s okom / Clevis tongue 2 43.22.09 200 200
d. f. s. h. d. g.
vr. poc. /
29.32.40.1
400

3 Odstojnik / Yoke 1 elik / steel h. d. g.


kov. elik / vr. poc. /
2 kopac / Shackle 2 27.10.10 400
d. f. s. h. d. g.
U-vijak M20 / U-Bolt M20 vr. poc. /
1 2 43.35.48.20 elik / steel
(compl.) h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 13


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

JEDNOSTRUKI ZATEZNI LANAC za tri vodia u snopu - prepletajni


SINGLE TENSION STRING for triple bundle conductor - transposition 76.500.186

APPROX. 30
Minimalna prekidna sila
M20 44 (AS REQUIERED)
(bez zatezne stezaljke) 120 kN

1 2
Naponski nivo 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 25.20 mm,

75
presjek 330/43 mm2
kov. elik - kovani elik
vr. poc. - vrue pocinano

min.380 - max.570
Struja kratkog spoja: 30 kA

3
Minimum breaking strength
(without tension clamp) 120 kN
Line voltage 500 kV

4
Conductor ACSR 25.20 mm;
cross section 330/43 mm2

27.5
d. f. s. - drop forged steel

100

5
h. d. g. - hot dip galvanized

80
Short circuit current 30 kA

6
GAP 328010
132
min. 543010 - max. 580010

250

7
369510

280

9 8
133

10
90
120

11
Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal / Primjed-
Item / Pcs. / Catalogue no. Material ba / Note
min.390 - max.570

Zatezna kompresiona
50.56.93.02.2 al. legura / al.
14 stezaljka / Compr. dead 3 alloy
12

end clamp
12

vr. poc. /
13 Produnik / Extension Link 1 43.26.112.90 elik / steel h. d. g.
elina cijev / vr. poc. /
12 Zateza / Turnbuckle 3 25.99.966.7A kov. elik /
steel tube/d.f.s. h. d. g.
13

vr. poc. /
200

11 Odstojnik / Yoke 1 43.29.484.5 elik / steel h. d. g.


14

vr. poc. /
10 Zastavica / Hinge 1 69.100.90.5 elik / steel h. d. g.
Zatitni prsten - donji elina cijev / vr. poc. /
9 1 41.62.68.4
/ Arcing ring - bottom steel tube h. d. g.
Zdjelica s vilicom / kov. elik /
8 1 24.87.80 h. d. g.
Socket clevis d. f. s.
Zatitni prsten - gornji elina cijev / vr. poc. /
7 1 41.61.68.7 ~346
/ Arcing ring - upper steel tube h. d. g.
kov. elik / vr. poc. /
6 Bati s okom / Ball tongue 1 23.59.20 d. f. s. h. d. g.
vr. poc. / 200 200
5 Produnik / Extension link 1 26.105.70 elik / steel h. d. g. 400
vr. poc. /
4 Produnik / Extension link 1 26.66.10 elik / steel h. d. g.
Regulacioni produnik vr. poc. /
400

3 1 43.26.49 elik / steel


/ Adjustable exten. link h. d. g.
kov. elik / vr. poc. /
2 kopac / Shackle 1 27.10.10 400
d. f. s. h. d. g.
vr. poc. /
1 U-vijak M20 / U- Bolt M20 1 35.20.44 elik / steel h. d. g.

14 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

TROSTRUKI ZATEZNI LANAC za tri vodia u snopu


TRIPLE TENSION STRING for triple bundle conductor 76.500.185C

Minimalna prekidna sila


(bez zatezne stezaljke) 3x210 kN
Naponski nivo 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 25.20 mm,
presjek 330/43 mm2
~520
kov. elik - kovani elik

45
vr. poc. - vrue pocinano (AS REQUIERED) 95 95 95 48 M20

1 2
Struja kratkog spoja: 30 kA

100
Minimum breaking strength

APPROX. 45

3
(without tension clamp) 3x210kN

150
Line voltage 500 kV
Conductor ACSR 25.20 mm;
300 300
cross section 330/43 mm2

min.380 - max.570
d. f. s. - drop forged steel
h. d. g. - hot dip galvanized

4
Short circuit current 30 kA

27.5
5
80

6
Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal Primjed-

APPROX. LEGHT MIN.5605 - MAX.598590

132
Item / Pcs. / Catalogue no. / Material ba / Note
Zatezna kompre- al.
17 siona stezaljka / 250
3 50.56.93.02 legura /
Compr. dead end al. alloy
clamp
16 Produnik / Exten- 1 elik / vr. poc. /
26.66.38

7
sion Link steel h. d. g.
GAP 328010

Reg. produnik / elik / vr. poc. /


15 Adjust. extension 3 43.26.49

3695
steel h. d. g.
link
Dvostruka oka kov. elik vr. poc. /
14 90 / Double 2 22.33.40.80
12

11
/ d. f. s. h. d. g.
tongue 90
elik / vr. poc. /
13 Odstojnik / Yoke 1 43.29.485.8 steel h. d. g.
280

Zatitni prsten - elina


10

cijev / vr. poc. /


12 donji / Arcing ring 1 41.62.68.4D steel h. d. g.
122

- bottom tube
9
13

elina
140

Zatitni prsten -
14

cijev / vr. poc. /


11 donji / Arcing ring 2 41.62.68.4 steel h. d. g.
80

- bottom tube
min.380 - max.570

10 Zdjelica s okom / kov. elik vr. poc. /


1 24.34.10X
Socket tongue / d. f. s. h. d. g.
min.380 - max.570
15

9 Zdjelica oka 90 / kov. elik vr. poc. /


2 24.95.10X
Socket tongue 90 / d. f. s. h. d. g.
elina
Zatitni prsten -
15

cijev / vr. poc. /


8 gornji / Arcing ring 1 41.61.68.7D steel h. d. g.
- upper tube
elina
Zatitni prsten - cijev / vr. poc. /
7 gornji / Arcing ring 2 41.61.68.7
16

steel h. d. g.
- upper tube
380
17

Bati s okom / kov. elik vr. poc. /


6 3 23.59.10X
Ball tongue / d. f. s. h. d. g.
Produnik / Exten- elik / vr. poc. /
5 3 26.105.8A
sion link steel h. d. g.
Reg. produnik / elik / vr. poc. /
4 Adjust. extension 3 43.26.356 steel h. d. g.
link
Produnik / Exten- elik / vr. poc. /
3 3 26.67.10 ~520
sion link steel h. d. g.
kopac 90 kov. elik vr. poc. /
2 3 27.35.10
/ Shackle 90 / d. f. s. h. d. g.
U-vijak M20 / elik / vr. poc. /
1 U- Bolt M20 3 43.35.48.20 steel h. d. g.
(compl.)

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 15


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


SINGLE SUSPENSION SET for quadruple bundle conductor 75.500.221

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 70 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 70 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe GOOSE 24.84 mm, presjek 330/42 mm2 Conductor ACSR GOOSE 24.84 mm, cross section 330/42 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

80 M18

1 217

2
65

3
115

4
35 x 127/255 = 4445

7
5553

5
71
60

8
65

9
65

6
450

8
9

450 127

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
9 Nosna stezaljka / Suspension clamp 5.20 4 13.23.60 al. legura / al. alloy
8 Vilica s okom / Clevis tongue 0.70 4 22.45.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 6.50 2 41.32.68 vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 17.95 1 43.29.802.2 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.15 1 24.60.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 1.90 2 41.21.45 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati s okom / Ball tongue 0.85 1 23.57.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 kopac / Shackle 0.65 1 27.08.10.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 U-vijak M18 / U - Bolt M18 1.15 1 35.18.75 elik / steel vr. poc. / h. d. g.

16 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE SUSPENSION SET for quadruple bundle conductor 75.500.228A

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 240 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 240 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe DOVE 23.55 mm, presjek 282/45.90 mm2 Conductor ACSR DOVE 23.55 mm, cross section 282/45.90 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

40 22

100
2
90

3
242
26 insul. x 146 = 3796

400
4953

4
71
80

6
84

7
90

8
400

400
5

6
8
84

7
90

400 243
2030

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
8 Preformirani prut / Armour rod 2.30 4 62.23.05 al. legura / al. alloy
7 Nosna stezaljka / Suspension clamp 2.65 4 10.36.10 al. legura / al. alloy
6 V Vilica s okom / V Clevis tongue 1.00 4 22.78.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Odstojnik / Yoke 25.40 1 43.29.840.3 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Zdjelica V vilica / Socket V clevis 1.20 2 24.67.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati vilica - rad pod naponom / Ball clevis - hot line 1.30 2 23.23.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Odstojnik / Yoke 7.90 1 43.29.38.7C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 1.60 1 27.20.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 17


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

DVOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE SUSPENSION SET for quadruple conductor 75.500.228B

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 240 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 240 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe DOVE 23.55 mm, presjek 282/45.90 mm2 Conductor ACSR DOVE 23.55 mm, cross section 282/45.90 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

22 24

100
1

100
2
90

3
242
26 insul. x 146 = 3796

400
5053

4
71
80

6
84

7
90

8
400

400
5

6
8
84

7
90

400 243
2030

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
8 Preformirani prut / Armour rod 2.30 4 62.23.05 al. legura / al. alloy
7 Nosna stezaljka / Suspension clamp 2.65 4 10.36.10 al. legura / al. alloy
6 V Vilica s okom / V Clevis tongue 1.00 4 22.78.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Odstojnik / Yoke 25.40 1 43.29.840.3 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Zdjelica V vilica / Socket V clevis 1.20 2 24.67.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati vilica - rad pod naponom / Ball clevis - hot line 1.30 2 23.23.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Odstojnik / Yoke 7.90 1 43.29.38.7C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 1.60 2 27.20.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

18 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

V DVOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


V DOUBLE SUSPENSION SET for quadruple bundle conductor 75.500.229

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 240 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 240 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe DOVE 23.55 mm, presjek 282/45.90 mm2 Conductor ACSR DOVE 23.55 mm, cross section 282/45.90 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

24
24

22 22
1

0
4 10
0
40

0
45

0
10
90
71

5 48
90
325 96
= 37
50
50 46
x1
ul.
ns
26i
7
84

8 71
90

2
9 21
400

400

7
84

8
90

9 400
243

2030

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
9 Preformirani prut / Armour rod 2.30 4 62.23.05 al. legura / al. alloy
8 Nosna stezaljka / Suspension clamp 2.65 4 10.36.10 al. legura / al. alloy
7 V Vilica s okom / V Clevis tongue 1.00 4 22.78.10 kov. elik / d. f. s. h. d. g
6 Odstojnik / Yoke 38.50 1 43.29.840.4 elik / steel h. d. g
5 Zdjelica V vilica / Socket V clevis 1.20 4 24.67.10 kov. elik / d. f. s. h. d. g
4 Bati vilica / Ball clevis 0.65 4 22.23.50 kov. elik / d. f. s. h. d. g
3 Odstojnik / Yoke 7.90 2 43.29.38.7C elik / steel h. d. g
2 Produnik - rad pod naponom / Extension link -hot line 1.75 2 26.46.50 kov. elik / d. f. s. h. d. g
1 kopac / Shackle 1.60 4 27.20.20 kov. elik / d. f. s. h. d. g

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 19


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

DVOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


DOUBLE SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.232A

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 320 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 320 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe 30.60 mm, presjek 490/65 mm2 Conductor ACSR 30.60 mm; cross section 490/65 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized
Struja kratkog spoja 40 kA za 0.5 sek. Short circuit current 40 kA for 0.5 sec
Ukupna strujna staza 21000 mm Total creepage distance 21000 mm

22 24

1
100

1
100

2
120

4
76

3
95
39 x 175/320 =6825

64

450
8014

7
5
108

6
65 120
110

450

holes for hot line


389.7
450

8
9

10 290

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
10 Preformirani prut / Armour rods 5.90 3 62.30.44 al. legura / al. alloy
9 Nosna stezaljka / Suspension clamp 4.40 3 10.53.10B al. legura / al. alloy
8 Zastavica / Hinge 1.05 3 69.55.60 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 7.60 2 41.32.76 elina cijev / steel tube vr. poc. / h. d. g.
6 Odstojnik / Yoke 15.60 1 43.29.68B elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 2 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Bati s vilicom / Ball clevis 0.95 2 23.48.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4.40 2 41.24.65.4 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Odstojnik / Yoke 9.30 1 43.29.522.4D elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 2.05 2 27.18.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

20 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


DOUBLE SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.232B

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 320 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 320 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe 30.60 mm, presjek 490/65 mm2 Conductor ACSR 30.60 mm; cross section 490/65 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

22 24

1 100

1
100

2
120

4
76

3
39 x 175/320 =6825

450
7984

7
5
108

6
80 65 120

holes for hot line


389.7
450

8
9

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
9 Nosna stezaljka / AGS Clamp 9.80 3 13.30.44 al. legura / al. alloy
8 Vilica s okom 90 / Clevis tongue 90 0.70 3 22.45.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 7.60 2 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 15.60 1 43.29.68B elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 2 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Bati vilica / Ball clevis 0.95 2 23.48.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4.40 2 41.24.65.4 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Odstojnik / Yoke 9.30 1 43.29.522.4D elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 2.05 2 27.18.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 21


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


SINGLE SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.235A

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 160 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 160 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al.leg. 29.26 mm, presjek 506.7 mm2 Conductor AAAC 29.26 mm; cross section 506.7 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized
Struja kratkog spoja 40 kA za 0.5 sec. Short circuit current 40 kA for 0.5 sec
Ukupna strujna staza 23630 mm Total creepage distance 23630 mm

20 24
1
75

2
142

50
43 x 175/320 = 7525

71

6
8470

4
70 60 108
100

5
holes for hot line
389.7

7
450

8
9
250

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
9 Preformirani prut / Armour rods 4.70 3 62.28.97 al. legura / al. alloy
8 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3.45 3 10.47.10.20 al. legura / al. alloy
7 Zastavica / Hinge 0.75 3 43.69.55 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
6 Zatitni reket / Arcing horn - racket 7.60 2 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
5 Odstojnik / Yoke 12.50 1 43.29.69C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 1 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4.40 2 41.24.65.4 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Bati s karikom / Ball eye 0.95 1 21.77.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 0.85 1 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

22 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


SINGLE SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.235B

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 160 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 160 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al.leg. 29.26 mm, presjek 506.7 mm2 Conductor AAAC 29.26 mm; cross section 506.7 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

20 24
1
75

2
142

3
43 x 175/320 = 7525

6
8435

4
70 65 60 108

5
holes for hot line
389.7
450

7
8

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
8 Nosna stezaljka / AGS Clamp 8.05 3 13.28.97 al. legura / al. alloy
7 Vilica s okom 90 / Clevis tongue 90 0.70 3 22.45.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
6 Zatitni reket / Arcing horn - racket 7.60 2 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
5 Odstojnik / Yoke 12.50 1 43.29.69C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 1 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4.40 2 41.24.65.4 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Bati s karikom / Ball eye 0.95 1 21.77.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 0.85 1 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 23


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


SINGLE V SUSPENSION STRING for quadruple bundle conductor 75.500.265

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 160 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 160 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe SCOTER 25.90 mm, presjek 323/75 mm2 Conductor ACSR SCOTER 25.90 mm; cross section 323/75 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

20
24

75
4

75
0
80
45
2
13
5

05
50 54
42
=
80
0 2
17

x)
(2
7
8
70 70

73

9
100

10

6
400

8
9
10
250 400

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
10 Preformirani prut / Armour rod 4 62.24.80 al. legura / al. alloy
9 Nosna stezaljka / Suspension clamp 4 10.47.10A al. legura / al. alloy
8 Zastavica / Hinge 4 43.69.55 elik / steel h.d.g.
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.32.76 h.d.g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 1 43.29.668D elik / steel h.d.g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 2 24.80.10 kov. elik / d. f. s. h.d.g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4 41.21.49A kov. elik / d. f. s. h.d.g.
3 Bati s vilicom / Ball clevis 2 22.59.10 kov. elik / d. f. s. h.d.g.
2 Produnik / Extension link 2 26.67.80 elik / steel h.d.g.
1 kopac / Shackle 4 27.10.10 kov. elik / d. f. s. h.d.g.

24 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE SUSPENSION STRING for quadruple bundle conductor 75.500.267

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 2x210 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 2x210 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe SCOTER 25.90 mm, presjek 323/75 mm2 Conductor ACSR SCOTER 25.90 mm, cross section 323/75 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

24
1
20

75 75
2
400

800
3

132
4

X
X + 1795
5

7
70 70 73

8
9
100

10

6
400

8
9
10
250 400

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal / Primjedba Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal / Primjedba
Item / Pcs. / Catalogue no. Material / Note Item / Pcs. / Catalogue no. Material / Note
al. legura / kov. elik / vr. poc. /
10 Preformirani prut / Armour rod 4 62.24.80 5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 2 24.80.70
al. alloy d. f. s. h. d. g.
al. legura / kov. elik / vr. poc. /
9 Nosna stezaljka / Suspension clamp 4 10.47.10A 4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4 41.21.49A
al. alloy d. f. s. h. d. g.
elik / steel vr. poc. / kov. elik / vr. poc. /
8 Zastavica / Hinge 4 43.69.55 3 Bati s vilicom / Ball clevis 2 22.59.10D
h. d. g. d. f. s. h. d. g.
elina elik / steel vr. poc. /
26.67.80
cijev / steel vr. poc. / 2 Produnik / Extension link 2
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.32.76 h. d. g.
h. d. g.
tube kov. elik / vr. poc. /
1 kopac / Shackle 4 27.10.10
elik / steel vr. poc. / d. f. s. h. d. g.
6 Odstojnik / Yoke 1 43.29.668E h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 25


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu - strujni most


SINGLE V SUSPENSION STRING for quadruple bundle conductor - jumper 75.500.268

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 120 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 120 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe SCOTER 25.90 mm, presjek 323/75 mm2 Conductor ACSR SCOTER 25.90 mm; cross section 323/75 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

20
24

75
75
0
80
45
45

71
5

80 74
54
43
=
54
6 2
14

x
30
x)
7 (2

8
70 70

73

9
80

10
6
400

8
9

220 400

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
10 Uteg - komplet / Counter weight (compl.) 1 43.80.00K al. legura / al. alloy
9 Nosna stezaljka / Suspension clamp 4 10.31.10A al. legura / al. alloy
8 Zastavica / Hinge 4 43.69.49C elik / steel h. d. g.
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.32.76 h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 1 43.29.668D elik / steel h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 2 24.41.10 kov. elik / d. f. s. h. d. g.
3 Bati s vilicom / Ball clevis 2 22.23.10 kov. elik / d. f. s. h. d. g.
2 Produnik / Extension link 2 26.67.80D elik / steel h. d. g.
1 kopac / Shackle 4 27.08.10 kov. elik / d. f. s. h. d. g.

26 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE SUSPENSION STRING for quadruple bundle conductor 75.500.271

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 420 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 420 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe CONDOR 27.72 mm, presjek 403/52 mm2 Conductor ACSR CONDOR 27.72 mm, cross section 403/52 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

100 M30

1
300

2
120

3
160

4
76

457
X

8
X + 1471

6
108
70 80
100

7 250
457

9
10

457
11 250

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
11 Preformirani prut / Armour rod 4.30 4 62.27.70 al. legura / al. alloy
10 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3.45 4 10.47.10.20 al. legura / al. alloy
9 Zastavica / Hinge 0.75 4 43.69.55 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
8 Zatitni reket / Arcing horn - racket 7.60 2 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
7 Odstojnik / Yoke 21.50 1 43.29.52E elik / steel vr. poc. / h. d. g.
6 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 2 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4.40 2 41.24.65.4 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Bati vilica / Ball clevis 0.95 2 23.48.10D kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Odstojnik / Yoke 12.15 1 43.29.16.30 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
2 kopac / Shackle 3.40 1 27.21.20A kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 U-vijak M30 / U - Bolt M30 4.70 1 35.30.101 elik / steel vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 27


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

DVOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


DOUBLE SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.295

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 320 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) kN 320
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe 30.60 mm, presjek 490/65 mm2 Conductor ACSR 30.60 mm; cross section 490/65 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

90 22 24

1
80

2
120

3
120

5
76

4
39 x 170/330 = 6630

450
Fog type

7788.7

8
6
108

7
80 65 120

9
10

holes for hot line


389.7
450

9
10

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
10 CGS Nosna stezaljka / Suspension grip clamp 3 13.30.44.60 al. legura / al. alloy
9 Vilica s okom 90 / Clevis tongue 90 3 22.45.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
8 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
7 Odstojnik / Yoke 1 43.29.68C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
6 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 2 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Bati vilica / Ball clevis 2 23.48.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.24.65.4 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Odstojnik / Yoke 1 43.29.522.4D elik / steel vr. poc. / h. d. g.
2 Vilica s okom / Clevis tongue 1 43.22.24 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 Zastavica / Hinge 1 69.90.80.70 elik / steel vr. poc. / h. d. g.

28 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


SINGLE V SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.296

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 160 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 160 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe 30.60 mm, presjek 490/65 mm2 Conductor ACSR 30.60 mm; cross section 490/65 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

80
1

70
.5

24
24

ax
m
0-
38.
in
m
2 20

2
13

0
52
.7
ax
m
3
0-

4
33
pe

.7
30

5
ty

in
66

m
g

=
Fo

30
/3
70
x1
39
8
10

90

450
6
80 65 120

9
7
holes for hot line
389.7

8
450

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
9 CGS Nosna stezaljka / Suspension grip clamp 3 13.30.44.60 al. legura / al. alloy
8 Vilica s okom 90 / Clevis tongue 90 3 22.45.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
7 Odstojnik / Yoke 1 43.29.68C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
6 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 2 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4 41.24.65.4 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati s okom / Ball tongue 2 23.59.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Regulacioni produnik / Adjustable extens. link 2 43.26.49 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 Zastavica / Hinge 2 69.60.80B elik / steel vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 29


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

V DVOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


DOUBLE V SUSPENSION STRING for triple bundle conductor 75.500.297

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 320 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 320 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe 30.60 mm, presjek 490/65 mm2 Conductor ACSR 30.60 mm; cross section 490/65 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

90
1

24
24

80
2 22

0
.57
22

ax
m
5-
43
.
in
45

m
0

7
3
holes for hot line

0
4

12
4

0
5

12
00
.8
6
ax

2
m
8

13
5-
86
.7
in
m
66
30
=
30

pe
/3

ty
70

g
x1

Fo
39
x)
(2

90
8
10
0
12
0
12

450
10
80 65 120

11

12
655

9 holes for hot line


389.7
450

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
12 CGS Nosna stezaljka / Suspension grip clamp 3 13.30.44.60 al. legura / al. alloy
11 Vilica s okom 90 / Clevis tongue 90 3 22.45.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
10 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
9 Odstojnik / Yoke 1 43.29.68B elik / steel vr. poc. / h. d. g.
8 Dvostruka vilica 90 / Dvostruka vilica / Double clevis 90 2 22.93.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
7 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 4 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
6 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4 41.24.65.4 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Bati vilica / Ball clevis 4 22.58.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Odstojnik / Yoke 4 43.29.522.4D elik / steel vr. poc. / h. d. g.
3 Vilica s okom / Clevis tongue 2 43.22.24 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Regulacioni produnik / Adjustable extens. link 2 43.26.31B elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 Zastavica / Hinge 2 69.90.80.70 elik / steel vr. poc. / h. d. g.

30 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


SINGLE SUSPENSION SET for quadruple bundle conductor 75.500.298

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 120 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 120 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi 4x Al. 700 MCM 24.46 mm, presjek 354.45 mm2 Conductor 4x ACAR 700 MCM 24.46 mm, cross section 354.45 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

20 24

1
2 75
136

3
X
X + 937

4
71
65 100

7
8
90

5
400

7
8

400 9 243

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
9 Preformirani prut / Armour rods 4 62.23.60 al. legura / al. alloy
8 Nosna stezaljka / Suspension clamp 4 10.36.10.50 al. legura / al. alloy
7 Zastavica / Hinge 4 69.40.10 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
6 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
5 Odstojnik / Yoke 1 43.29.139.7B elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1 24.60.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.24.68.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Bati s karikom / Ball eye 1 21.22.50 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 1 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 31


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu - strujni most


SINGLE SUSPENSION SET for quadruple bundle conductor - jumper terminal 75.500.299

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 120 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 120 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi 4x Al. 700 MCM 24.46 mm, presjek 354.45 mm2 Conductor 4x ACAR 700 MCM 24.46 mm, cross section 354.45 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

20 24

75
2
100
X
X + 881

3
71

4
80

5
65

6
90

8
400

5
6

400 7 243

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
temper lijev
8 Uteg komplet / Counterweight complet 1 43.80.93.2 vr. poc. / h. d. g.
/ malleable iron
7 Preformirani prut / Armour rods 4 62.23.60 al. legura / al. alloy
6 Nosna stezaljka / Suspension clamp 4 10.36.10.50 al. legura / al. alloy
5 Zastavica / Hinge 4 69.40.10 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Odstojnik / Yoke 1 43.29.139.7A elik / steel vr. poc. / h. d. g.
3 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1 24.60.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Bati s karikom / Long ball eye 1 21.25.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 1 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

32 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za tri vodia u snopu


SINGLE V SUSPENSION SET for triple bundle conductor 75.500.301

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 120 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 120 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi 3x Al COREOPSIS 36.90 mm, presjek 805.70 mm2 Conductor 3x AAC COREOPSIS 36.90 mm, cross section 805.70 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

1
2
3

20

24
24

75
4

6
13
6 2
X

28
+
X
65 70

7
71

8
90

243 400
5
7
400

243

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
8 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3 10.36.10.50 al. legura / al. alloy
7 Zastavica / Hinge 3 69.40.10 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
6 Zatitni reket / Arcing horn - racket 2 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
5 Odstojnik / Yoke 1 43.29.75.50 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
4 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 2 24.60.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4 41.24.68.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Bati s karikom / Ball eye 2 21.22.50 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 2 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 33


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

JEDNOSTRUKI ZATEZNI LANAC ZA LAKA OPTEREENJA i etiri vodia u snopu - srednja zagaenost
SINGLE UPRIGHT LIGHT DUTY TENSION SET for quadruple bundle conductor - medium pollution 76.500.124

Minimalna prekidna sila


(bez zatezne stezaljke) 80 kN
60 24 Naponski nivo 500 kV

20
Vodi Al-Fe GANNET 25.76 mm,
presjek 392.77 mm2

1
80

kov. elik - kovani elik


vr. poc. - vrue pocinano

2
80

3
Minimum breaking strength
132

(without tension clamp) 80 kN

4
Line voltage 500 kV

25
Conductor ACSR GANNET 25.76 mm,
30 x 170/280 = 5100

cross section 392.77 mm2


d. f. s. - drop forged steel
U 160 BL

h. d. g. - hot dip galvanized

480
min. 6390 - max. 6620

ste
el
tu
be
60
5
108

6
150

7
8
300

450
9
min. 440 - max. 670

10

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal Primjedba


Item / Pcs. / Catalogue no. / Material / Note
al. legura
11 Rastojnik / Spacer - 38.53.20F / al. alloy
Zatezna kompresiona al. legura
10 stezaljka / Compr. dead 4 50.56.20.02 / al. alloy
end clamp
kov. elik vr. poc. /
450 9 Zateza / Turnbuckle 4 25.77.066 / d. f. s. h. d. g.
elik / vr. poc. /
8 Produnik / Extension link 2 26.41.80 steel h. d. g.
Zatitni reket / Arcing kov. elik vr. poc. /
7 1 41.32.74.3
horn - racket / d. f. s. h. d. g.
450 elik / vr. poc. /
6 Odstojnik / Yoke 1 43.29.122C steel h. d. g.
Zdjelica s vilicom / Socket kov. elik vr. poc. /
5 1 24.79.10
clevis / d. f. s. h. d. g.
Zatitni reket - gornji / kov. elik vr. poc. /
4 1 41.24.54.4
Arcing horn - upper / d. f. s. h. d. g.
kov. elik vr. poc. /
250

450

3 Bati s vilicom / Ball clevis 1 22.58.20 / d. f. s. h. d. g.


11

elik / vr. poc. /


2 Produnik / Extension link 1 43.26.116 steel h. d. g.
elik / vr. poc. /
1 Zastavica / Hinge 1 69.60.80B steel h. d. g.

34 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

JEDNOSTRUKI ZATEZNI LANAC za etiri vodia u snopu


SINGLE TENSION SET for quadruple bundle conductor 76.500.158

Minimalna prekidna sila (bez zatezne stezaljke) 160 kN Minimum breaking strength (without tension clamp) 160 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe FLAMINGO 25.40 mm, presjek 381.54 mm2 Conductor ACSR FLAMINGO 25.40 mm, cross section 381.54 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

7
4 8 9 13
1 2 3 5
M20

450
11 10 12

225 min. 500 - max. 730 132 30 x 146/280 = 4380 108 100 80 100 300 min. 380 - max. 570

min. 6305 - max. 6725

450
90

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
al. leg. cijev / al. alloy
13 Korona prsten / Corona ring 8.60 2 43.41.449.2 - tube
12 Zatezna kompresiona stezaljka / Compr. dead end clamp 3.50 4 50.56.14.02 al. legura / al. alloy
11 Produnik / Extension link 3.50 2 43.26.76A elik / steel vr. poc. / h. d. g.
10 Regulacioni produnik / Adjustable ext. link 4.65 4 43.26.49A elik / steel vr. poc. / h. d. g.
9 Odstojnik / Yoke 9.10 2 43.29.34F elik / steel vr. poc. / h. d. g.
8 Zastavica / Hinge 1.30 2 69.60.80B elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 7.60 1 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 9.10 1 43.29.34.50 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 1 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 1.90 1 41.21.45 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati s okom / Ball tongue 1.15 1 23.59.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Zateza / Turnbuckle 4.25 1 25.72.026 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 U-vijak M20 / U - bolt M20 1.75 1 35.20.67 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 35


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE TENSION SET for quadruple bundle conductor 76.500.161

Minimalna prekidna sila (bez zatezne stezaljke) 320 kN Minimum breaking strength (without tension clamp) 320 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe FLAMINGO 25.40 mm, presjek 381.54 mm2 Conductor ACSR FLAMINGO 25.40 mm, cross section 381.54 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

4 7

13 8 9
1 2 3

5
20
90

450
11

75 min. 380 - max. 570 132 32 x 146/280 = 4672 108 100 80 100 300 min. 380 - max. 570

min. 6327 - max. 6707

6 10 12

450
600

600

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
al. le. cijev / al. alloy
13 Korona prsten / Corona ring 8.60 2 43.41.449.2 - tube
12 Zatezna kompresiona stezaljka / Compr. dead end clamp 3.50 4 50.56.14.02 al. legura / al. alloy
11 Produnik / Extension link 3.50 2 43.26.76A elik / steel vr. poc. / h. d. g.
10 Regulacioni produnik / Adjustable ext. link 4.65 4 43.26.49A elik / steel vr. poc. / h. d. g.
9 Odstojnik / Yoke 9.10 2 43.29.34F elik / steel vr. poc. / h. d. g.
8 Zastavica / Hinge 1.30 2 69.60.80B elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 7.60 1 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 16.25 1 43.29.23.4C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 2 24.79.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 1.90 2 41.21.45 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati s okom / Ball tongue 1.15 2 23.59.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Regulacioni produnik / Adjustable ext. link 4.95 2 43.26.49 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 Zastavica / Hinge 2.20 2 69.90.20 elik / steel vr. poc. / h. d. g.

36 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE TENSION SET for quadruple bundle conductor 76.500.166

Minimalna prekidna sila (bez zatezne stezaljke) 2x240 kN Minimum breaking strength (without tension clamp) 2 x 240 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 29.59 mm, presjek 516.84 mm2 Conductor ACSR RAIL 29.59 mm, cross section 516.84 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

160 3760 350

1 2 1 5 8 6 10 9 12 13
4
360
290

22
11
12 13

457
24

120 500 120 160 148 (2x) 23 x 170/ = 3910 115 100 100 100 120 300 min. 380 - max. 570
min. 6173 - max. 6363

7
820
300

457

457

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
13 Zatezna kompresiona stezaljka / Compr. dead end clamp 4 50.58.15.02 al. legura / al. alloy
12 Regulacioni produnik / Adjustable extension link 4 43.26.49 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
11 Produnik / Extension link 2 26.41.80 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
10 kopac / Shackle 4 27.15.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
9 Odstojnik / Yoke 2 29.15.90 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
8 Korona prsten / Corona ring 1 43.41.517 vr. poc. / h. d. g.
tube
7 Odstojnik / Yoke 1 29.17.50A elik / steel vr. poc. / h. d. g.
6 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 2 24.107.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Bati s vilicom / Ball clevis 2 22.135.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 1 41.24.63 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Odstojnik / Yoke 1 29.48.47 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
2 Produnik / Extension link 1 26.46.10AX kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 2 27.21.10.40 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 37


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE TENSION SET for quadruple bundle conductor 76.500.168

Minimalna prekidna sila (bez zatezne stezaljke) 2 x 240 kN Minimum breaking strength (without tension clamp) 2 x 240 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe RAIL 29.59 mm, presjek 516.84 mm2 Conductor ACSR RAIL 29.59 mm, cross section 516.84 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

24 22

1 1
100 100
457

11
756

2
145

3
160
(2x) 23 x 170/ = 3910
290

3640
820
min. 6376 - max. 6606

360

6
350
4
115
170 100 100

1
5

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal Primjedba


140

Item / Pcs. / Catalogue no. / Material / Note


Produnik kov. elik vr. poc. /
11 / Extension link 2 26.65.80A / d. f. s. h. d. g.
300

Zatezna kompresiona al. legura


8

10 stezaljka / Compr. dead 4 50.58.04.02 / al. alloy


end clamp
kov. elik vr. poc. /
9 Zateza / Turnbuckle 4 25.77.066 900
min. 440 - max. 670

/ d. f. s. h. d. g.
Produnik elik / vr. poc. /
8 2 26.41.80
/ Extension link steel h. d. g.
elik / vr. poc. /
7 Odstojnik / Yoke 2 29.24.90 steel h. d. g.
elina
Korona prsten cijev / vr. poc. /
6 1 43.41.517
10

/ Corona ring steel h. d. g.


tube
elik /
10

5 Odstojnik / Yoke 1 29.24.90.2 h. d .g.


steel
Zdjelica s vilicom kov. elik vr. poc. /
4 2 24.107.10
/ Socket V clevis / d. f. s. h. d. g.
Zatitni reket kov. elik vr. poc. /
3 2 41.24.63 900
/ Arcing horn - racket / d. f. s. h. d. g.
Bati s vilicom kov. elik vr. poc. /
2 2 22.134.90E
/ Ball clevis / d. f. s. h. d. g.
kov. elik vr. poc. /
1 kopac / Shackle 8 27.15.10 / d. f. s. h. d. g.

38 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE TENSION SET for quadruple bundle conductor 76.500.171

Minimalna prekidna sila (bez zatezne stezaljke) 210 kN Minimum breaking strength (without tension clamp) 210kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe SCOTER 25.90 mm, presjek 323/75 mm2 Conductor ACSR SCOTER 25.90 mm; cross section 323/75 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

1 2 4 7 5 8 9 11 12

22
10
11 12

400
24

(2x) 25 x 170 = 4250


120 120 95 76 280 73 65 80 80 300 min. 440 - max. 670

min. 5699 - max. 5929

6
400

400

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
12 Zatezna kompresiona stezaljka / Compr. dead end clamp 4 50.56.15.02 al. legura / al. alloy
11 Zateza / Turnbuckle 4 25.77.066 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
10 Produnik / Extension link 2 26.41.80 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
9 Odstojnik / Yoke 2 29.16.40.4 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
8 Zastavica / Hinge 2 69.60.80B elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
7 Korona prsten / Corona ring 1 43.41.501.2 vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 1 43.29.493.3E elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 2 24.80.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Bati s vilicom / Ball clevis 2 23.48.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Odstojnik / Yoke 1 43.29.13E elik / steel vr. poc. / h. d. g.
2 Vilica - oka / Clevis tonque 1 43.22.24 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 Dvostruka vilica / Double clevis 1 22.93.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 39


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE TENSION SET for quadruple bundle conductor 76.500.172

Minimalna prekidna sila (bez zatezne stezaljke) 600 kN Minimum breaking strength (without tension clamp) 600 kN
Naponski nivo 500 kV Line voltage 500 kV
Vodi Al-Fe CONDOR 27.72 mm, presjek 403/52 mm2 Conductor ACSR CONDOR 27.72 mm , cross section 403/52 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

3 7
8 9
1 1 2 4

457
11

120 120 200 152 X 148 100 80 105 300 min. 380 - max. 570

X + min. 1705 - max. 1895

6 10 12
36

457

457
30

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
401005A/402/52/
12 Klinasta zatezna stezaljka / Wedge type clamp 12.00 4 al. legura / al. alloy
Z/40kA
11 Produnik / Extension link 3.00 2 26.41.80 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
10 Regulacioni produnik / Adjustable ext. link 4.95 4 43.26.49 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
9 Odstojnik / Yoke 9.50 2 29.18.50.20 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
8 Zastavica / Hinge 2.40 2 69.90.80.70 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 7.60 1 41.32.76 vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 14.75 1 43.29.519.2 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Bati vilica / Ball clevis 1.70 2 22.135.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 3.25 2 24.107.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4.40 1 41.24.65.4 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Odstojnik / Yoke 14.40 1 29.15.30 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 4.20 2 27.21.10X kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

40 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za tri vodia u snopu


DOUBLE TENSION STRING for triple bundle conductor 76.500.176

Minimalna prekidna sila 450 24 22

1 2
(bez zatezne stezaljke) 2x210 kN

90
Naponski nivo 500 kV
Vodi Al-Fe 25.20 mm,

132
presjek 330/43 mm2

3
kov. elik - kovani elik
vr. poc. - vrue pocinano
Struja kratkog spoja 30 kA

Minimum breaking strength


(without tension clamp) 2x210 kN
Line voltage 500 kV
Conductor ACSR 25.20 mm;
cross section 330/43 mm2

APPROX. LEGHT min.4995 - max.5195 90

369510
d. f. s. - drop forged steel
h. d. g. - hot dip galvanized
Short circuit current 30 kA

122

4
120
7

6
90
8

120
min.390 - max.570

min.390 - max.570
9

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal / Primjedba


Item / Pcs. / Catalogue no. Material / Note
10

11 Zatezna kompresiona stezaljka 3 50.56.93.02 al. legura /


200

/ Compr. dead end clamp al. alloy


11

elik / vr. poc. /


10 Produnik / Extension Link 1 43.26.141.8 steel h. d. g.
elina ci- vr. poc. /
9 Zateza / Turnbuckle 3 25.99.966.7 jev / steel h. d. g.
tube/d.f.s.
elik / vr. poc. /
8 Odstojnik / Yoke 1 43.29.484.8 steel h. d. g.
elik / vr. poc. /
7 Zastavica / Hinge 1 69.100.90.4 steel h. d. g.
elik / vr. poc. /
6 Odstojnik / Yoke 1 29.32.45.4 steel h. d. g. 200 200 ~346
elina
Zatitni prsten - donji vr. poc. /
5 3 41.62.68.4 cijev /
/ Arcing ring - bottom h. d. g.
steel tube
Zdjelica oka 90 kov. elik / vr. poc. /
24.95.10X
400
4 3
/ Socket tongue 90 d. f. s. h. d. g.
elina
Zatitni prsten - gornji vr. poc. /
3 3 41.61.68.7 cijev /
400

/ Arcing ring - upper h. d. g.


steel tube
kov. elik / vr. poc. /
2 Bati s okom / Ball tongue 3 23.59.10X 400
d. f. s. h. d. g.
elik / vr. poc. /
1 Zastavica - krina / Cross Hinge 3 69.90.80.70 steel h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 41


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

JEDNOSTRUKI ZATEZNI LANAC za tri vodia u snopu


SINGLE TENSION SET for triple bundle conductor 76.500.191

Minimalna prekidna sila


90 24

20
(bez zatezne stezaljke) 210 kN
Naponski nivo 500 kV

1
100
Vodi Al-Fe CONDOR 30.60 mm,
presjek 490/65 mm2

2
150
kov. elik - kovani elik
vr. poc. - vrue pocinano

3
128

Minimum breaking strength

4
(without tension clamp) 210 kN
Line voltage 500 kV
42 x 170/330 = 7140

Conductor ACSR CONDOR 30.60 mm;


cross section 490/65 mm2
d. f. s. - drop forged steel
Fog type

h. d. g. - hot dip galvanized


min. 8622 - max. 8817

5 6
108
150
76

7
8

450
10
500

9
min.420 - max.615

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal Primjed-


Item / Pcs. / Catalogue no. / Material ba /
Note
11

Zatezna kompresiona
10

11 stezaljka / Compr. dead 3 50.58.11.02 al alloy


end clamp
elik /
steel/ vr. poc.
10 Zateza / Turnbuckle 3 25.99.766.7 kov. elik / h. d. g.
389.7 / d. f. s.
Produnik elik / vr. poc.
9 1 26.111.70
/ Extension link steel / h. d. g.
11

Dvostruka oka kov. elik vr. poc.


8 3 22.33.50.50
/ Double tongue / d. f. s. / h. d. g.
elina
Zatitni reket cijev / vr. poc.
7 1 41.32.78.2A
/ Arcing horn - racket steel / h. d. g.
tube
elik / vr. poc.
6 Odstojnik / Yoke 1 43.29.706.4A steel / h. d. g.
45
0 Zdjelica s vilicom kov. elik vr. poc.
5 1 24.79.10
/ Socket clevis / d. f. s. / h. d. g.
Zatitni reket kov. elik vr. poc.
4 1 41.24.65.4
/ Arcing horn - racket / d. f. s. / h. d. g.
450

Produnik elik / vr. poc.


3 1 26.41.70.3C
/ Extension link steel / h. d. g.
Bati s okom kov. elik vr. poc.
45
0 2 1 23.58.30X
/ Ball tongue / d. f. s. / h. d. g.
elik / vr. poc.
1 Zastavica / Hinge 1 69.90.70 steel / h. d. g.

42 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

TROSTRUKI ZATEZNI LANAC za tri vodia u snopu


TRIPLE TENSION SET for triple bundle conductor 76.500.192

Minimalna prekidna sila


120 36

32
(bez zatezne stezaljke) 540 kN
Naponski nivo 500 kV

1
110
Vodi Al-Fe 30.60 mm,
presjek 490/65 mm2

150
kov. elik - kovani elik

2
128 vr. poc. - vrue pocinano

Minimum breaking strength

3
4
(without tension clamp) 540 kN
(3x) 42 x 170/330 = 7140

Line voltage 500 kV


Conductor ACSR 30.60 mm;
cross section 490/65 mm2
450 d. f. s. - drop forged steel
Fog type

h. d. g. - hot dip galvanized


min. 8653 - max. 8848

7
5
135
70 100

6
90

8
9

450
400

10

11

Materijal Primjed-
min.420 - max.615

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br.


Item / Pcs. / Catalogue no. / Material ba /
Note
Zatezna kompre-
siona stezaljka /
12 3 50.58.11.02 al alloy
Compr. dead end
12
11

clamp
Regulacioni elik /
produnik / Ad- kov. elik vr. poc.
11 3 25.99.766.7
justable extens. / steel / / h. d. g.
link d. f. s.
Produnik / elik / vr. poc.
10 1 26.66.40F
Extension link steel / h. d. g.
12

Vilica s okom / kov. elik vr. poc.


9 1 22.42.40
Clevis tongue / d. f. s. / h. d. g.
Dvostruka oka / kov. elik vr. poc.
389.7 8 2 22.76.10B
Double tongue / d. f. s. / h. d. g.
elina
Zatitni reket cijev / vr. poc.
7 / Arcing horn - 1 41.32.76 steel / h. d. g.
racket tube
elik / vr. poc.
6 Odstojnik / Yoke 1 43.29.51.6 steel / h. d. g.
Zdjelica s okom / 3 kov. elik vr. poc.
5 24.92.40.2A
Socket tongue / d. f. s. / h. d. g.
45
0
Bati s okom / kov. elik vr. poc.
4 3 23.97.40.2A
Ball tongue / d. f. s. / h. d. g.
Zatitni reket
450

kov. elik vr. poc.


3 / Arcing horn - 1 41.24.65.4 / d. f. s. / h. d. g.
racket
elik / vr. poc.
45 2 Odstojnik / Yoke 1 43.29.51.5
0 steel / h. d. g.
elik / vr. poc.
1 Zastavica / Hinge 1 69.120.110.3 steel / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 43


IZOLATORSKI LANCI ZA 500 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE TENSION SET for quadruple bundle conductor 76.500.194

Minimalna prekidna sila


24 (bez zatezne stezaljke) 2x160 kN

22
Naponski nivo 500 kV

1
Vodi 4x Al 700 MCM 24.46 mm,

100
presjek 354.45 mm2
kov. elik - kovani elik
vr. poc. - vrue pocinano

Minimum breaking strength

2
500

(without tension clamp) 2x160kN


Line voltage 500 kV
Conductor 4x ACAR 700 MCM 24.46 mm
d. f. s. - drop forged steel

1
h. d. g. - hot dip galvanized
100
3

120

4 5
76

400
X + min. 2009 - max. 2199
X

6
108

8
65

9 10
80

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal Primjedba


7

Item / Pcs. / Catalogue no.


/ Material / Note
80

Zatezna kompresiona al.


13 stezaljka / Compr. dead 4 50.56.83.02 legura /
end clamp al. alloy
11

12 Regulacioni produnik / 4 43.26.49 elik / vr. poc. /


400

Adjustable extens. link steel h. d. g.


11 Produnik elik / vr. poc. /
2 26.41.80.2
12

/ Extension link steel h. d. g.


elik / vr. poc. /
400 10 Odstojnik / Yoke 2 29.16.40 steel h. d. g.
69.60.80B steel /
elik vr. poc. /
9 Zastavica / Hinge 2
min. 380 - max. 570

h. d. g.
elina
Zatitni reket cijev / vr. poc. /
8 1 41.32.76
12

/ Arcing horn - racket steel h. d. g.


13

tube
29.96.10B steel /
elik
7 Odstojnik / Yoke 1 h. d .g.
Zdjelica s vilicom kov. elik vr. poc. /
6 2 24.79.10
/ Socket clevis / d. f. s. h. d. g.
Bati s vilicom kov. elik vr. poc. /
5 2 23.48.10
/ Ball clevis / d. f. s. h. d. g.
Zatitni reket 41.24.68.20 kov.
400 elik vr. poc. /
4 1
/ Arcing horn - racket / d. f. s. h. d. g.
29.32.40.5B elik / vr. poc. /
3 Odstojnik / Yoke 1
13

steel h. d. g.
Produnik 26.46.10A kov. elik vr. poc. /
2 1
/ Extension link / d. f. s. h. d. g.
kov. elik vr. poc. /
1 kopac / Shackle 2 27.18.10 / d. f. s. h. d. g.

44 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS FOR 500 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za tri vodia u snopu


DOUBLE TENSION SET for triple bundle conductor 76.500.196

24

20
Minimalna prekidna sila

1 1
(bez zatezne stezaljke) 2x160 kN

75
Naponski nivo 500 kV

75
Vodi 3x Al COREOPSIS 36.90 mm,
presjek 805.70 mm2

min. 380 - max. 570


kov. elik - kovani elik
vr. poc. - vrue pocinano

2
Minimum breaking strength
(without tension clamp) 2x160 kN
Line voltage 500 kV
Conductor 3x AAC COREOPSIS, 36.90mm,
presjek 805.70 mm2

3
128

d. f. s. - drop forged steel

4
h. d. g. - hot dip galvanized
X + min. 1646 - max. 1836
X

400
5
108

7
120

8 9
90
6

100

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal Primjedba


10 11 12

Item / Pcs. / Catalogue no.


/ Material / Note
Zatezna kompresiona al.
14 stezaljka / Compr. dead 3 50.511.71.02 legura /
13

end clamp al. alloy


13 Produnik elik / vr. poc. /
1 43.26.92.50
570

/ Extension link steel h. d. g.


Vilica s okom kov. elik vr. poc. /
12 / Clevis tongue 2 22.45.20.20 / d. f. s. h. d. g.
elik / vr. poc. /
14

400 11 Odstojnik / Yoke 1 29.16.40 steel h. d. g.


elik / vr. poc. /
10 Zastavica / Hinge 1 69.60.80B steel h. d. g.
elik / vr. poc. /
9 Odstojnik / Yoke 1 29.32.35 steel h. d. g.
14

elik / vr. poc. /


8 Zastavica / Hinge 1 69.80.60B steel h. d. g.
elina
346 Zatitni reket cijev / vr. poc. /
7 1 41.32.76
/ Arcing horn - racket steel h. d. g.
tube
29.32.40.5B elik / vr. poc. /
6 Odstojnik / Yoke 1 steel h. d. g.
Zdjelica s vilicom kov. elik vr. poc. /
5 2 24.79.10
400 / Socket clevis / d. f. s. h. d. g.
Zatitni reket 41.24.68.20 kov. elik vr. poc. /
4 2
/ Arcing horn - racket / d. f. s. h. d. g.
Bati s okom kov. elik vr. poc. /
400

3 2 23.58.30
/ Ball tongue / d. f. s. h. d. g.
Regulacioni produnik / elik / vr. poc. /
400 2 2 43.26.49
Adjustable extens. link steel h. d. g.
kov. elik vr. poc. /
1 kopac / Shackle 4 27.10.10 / d. f. s. h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 45


75
320

3
13 15 14 17
2
230-330 75
13 16 14 17
150 100 100 90 min.535-max.762 80 150 570-970 75

320
45

320

2
15
0
32

8
640
54
32
0

320

1000 kV IZOLATORSKI LANCI


INSULATOR STRINGS
IZOLATORSKI LANCI DO 1000 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


SINGLE V SUSPENSION SET for quadruple bundle conductor 75.750.011

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 210 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 210 kN
Naponski nivo 750 kV Line voltage 750 kV
Vodi Al. 1300 MCM 33.32 mm, presjek 658.39 mm2 Conductor ACAR 1300 MCM 33.32 mm, cross section 658.39 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

24
24

2
20 20

3
75

75
75

75
4
80

0
80
0

45
45
24

2
24
2
80

90
90

80
39
x1
75

25
=

68
68
25

=
75

7 250
x1
39

1
75 60

8
73

73
80

6
450

1
8

260 450

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
8 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3.10 4 12.37.50D al. legura / al. alloy
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 9.80 2 41.32.68.4A vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 20.80 1 43.29.668A elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 2 24.79.10D kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 3.80 4 41.21.49A kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati s vilicom - rad pod naponom / Ball clevis -hot line 2.20 2 23.22.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Produnik / Extension link 7.40 2 26.67.80 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 0.85 8 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

48 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS UP TO 1000 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


SINGLE V SUSPENSION SET for quadruple bundle conductor 75.750.012

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 210 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 210 kN
Naponski nivo 750 kV Line voltage 750 kV
Vodi Al. 1300 MCM 33.32 mm, presjek 658.39 mm2 Conductor ACAR 1300 MCM 33.32 mm , cross section 658.39 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

24
24

2
20 20

3
75

75
75

75
4
80

0
80
0

45
45
24

2
24
2
80

90
90

80
39
x1
75

25
=

68
68
25

=
75

7 250
x1
39

1
75 60

8
73

73
80

9
6
450

1
75

8
80

260 450

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
9 Uteg komplet / Counterweight complet 507.50 1 43.80.00E temper lijev / m. i. vr. poc. / h. d. g.
8 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3.10 4 12.37.50D al. legura / al. alloy
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 9.80 2 41.32.68.4A vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 20.80 1 43.29.668A elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 2 24.79.10D kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 3.80 4 41.21.49A kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati s vilicom - rad pod naponom / Ball clevis -hot line 2.20 2 23.22.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Produnik / Extension link 7.40 2 26.67.80 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 0.85 8 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 49


IZOLATORSKI LANCI DO 1000 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


SINGLE SUSPENSION STRING for quadruple bundle conductor 75.750.013

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 210 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 210 kN
Naponski nivo 750 kV Line voltage 750 kV
Vodi Al. 1300 MCM 33.32 mm, presjek 658.39 mm2 Conductor ACAR 1300 MCM 33,32 mm, cross section 658.39 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

M20 24

1
75

1
75

2
800

3
242

4
39 x 175 = 6825

8810

5
108
80
75
80

6
450

1
8

450 260

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
8 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3.10 4 12.37.50D al. legura / al. alloy
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 9.80 2 41.32.68.4A vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 12.45 1 43.29.824C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 1 24.79.10D kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 3.80 2 41.21.49A kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati vilica - rad pod naponom / Ball clevis - hot line 2.20 1 23.22.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Produnik / Extension link 7.40 1 26.67.80 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 0.85 6 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

50 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS UP TO 1000 kV

JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


SINGLE SUSPENSION STRING for quadruple bundle conductor 75.750.014

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 210 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 210 kN
Naponski nivo 750 kV Line voltage 750 kV
Vodi Al. 1300 MCM 33.32 mm, presjek 658.39 mm2 Conductor ACAR 1300 MCM 33,32 mm, cross section 658.39 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

M20 24

1 75

1
75

2
800

3
242

4
39 x 175 = 6825

8810

5
108

6
80
75
80

9
450

1
8

450 260

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
9 Uteg komplet / Counterweight complet 254.00 1 43.80.00F temper lijev / m. i. vr. poc. / h. d. g.
8 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3.10 4 12.37.50D al. legura / al. alloy
elina cijev / steel
7 Zatitni reket / Arcing horn - racket 9.80 2 41.32.68.4A vr. poc. / h. d. g.
tube
6 Odstojnik / Yoke 12.45 1 43.29.824C elik / steel vr. poc. / h. d. g.
5 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 1 24.79.10D kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zatitni reket / Arcing horn - racket 3.80 2 41.21.49A kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Bati vilica - rad pod naponom / Ball clevis - hot line 2.20 1 23.22.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Produnik / Extension link 7.40 1 26.67.80 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 0.85 6 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 51


IZOLATORSKI LANCI DO 1000 kV

DVOSTRUKI NOSNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE SUSPENSION STRING for quadruple bundle conductor 75.750.015

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 210 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 210 kN
Naponski nivo 750 kV Line voltage 750 kV
Vodi Al. 1300 MCM 33.32 mm, presjek 658.39 mm2 Conductor ACAR 1300 MCM 33.32 mm, cross section 658.39 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

M22 24

1 100

1
100

2
600

3
120

4
76

5
39 x 175 = 6825

400
8594

6
108
75 60
80

7
450

9
10

450
260

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
10 Nosna stezaljka / Suspension clamp 3.10 4 12.37.50D al. legura / al. alloy
9 kopac / Shackle 0.85 4 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
elina cijev / steel
8 Zatitni reket / Arcing horn - racket 9.80 2 41.32.68.4A vr. poc. / h. d. g.
tube
7 Odstojnik / Yoke 18.50 1 43.29.52G(1) elik / steel vr. poc. / h. d. g.
6 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 1.75 2 24.79.10D kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Zatitni reket / Arcing horn - racket 4.50 2 41.24.54.20 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Bati s vilicom / Ball clevis 0.95 2 23.48.10D kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Odstojnik / Yoke 8.35 1 29.40.60 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
2 Produnik / Extension link 6.10 1 43.26.557 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 2.05 2 27.18.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

52 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS UP TO 1000 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za est vodia u snopu


SINGLE V SUSPENSION SET for six bundle conductor 75.750.017

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 300 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 300 kN
Naponski nivo 765 kV Line voltage 765 kV
Vodi Al-Fe TERN 27.0 mm, presjek 429.18 mm2 Conductor ACSR TERN 27,0 mm, cross section 429.18 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

22
26

1
2

0
10
0
10
45

75
320

35
64
10
74
3
X.
RO
AP
2
15
0
32

4
8

640
54

5
6
32
0

320

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
6 Nosna stezaljka / Suspension clamp 2,45 6 12.31.10D al. legura / al. alloy
5 kopac / Shackle 0,85 6 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Odstojnik / Yoke 50,25 1 29.30.32 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 3,25 2 24.107.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Bati s okom / Ball tongue 0,90 2 23.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 2,05 4 27.18.60.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 53


IZOLATORSKI LANCI DO 1000 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za est vodia u snopu


SINGLE V SUSPENSION SET for six bundle conductor 75.750.017.2

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 300 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 300 kN
Naponski nivo 765 kV Line voltage 765 kV
Vodi Al-Fe TERN 27.0 mm, presjek 429.18 mm2 Conductor ACSR TERN 27,0 mm, cross section 429.18 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized
Standard coupling according to IEC 120/24

22
26

1
2

0
10
0
10
45

75
320
35
64
7
10
74
X.
RO
AP

3
2
15
0
32

4
8

640
54

5
6
32
0

320

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
7 Korona prsten / Corona ring 23,0 2 43.41.580 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
6 Nosna stezaljka / Suspension clamp 2,45 6 12.31.10D al. legura / al. alloy
5 kopac / Shackle 0,85 6 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Odstojnik / Yoke 50,25 1 29.30.32 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
3 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 3,75 2 24.109.10E kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Bati s okom / Ball tongue 0,90 2 23.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 2,05 4 27.18.60.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

54 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS UP TO 1000 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za est vodia u snopu


SINGLE V SUSPENSION SET for six bundle conductor 75.750.018

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 400 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 400 kN
Naponski nivo 765 kV Line voltage 765 kV
Vodi Al-Fe TERN 27.0 mm, presjek 429.18 mm2 Conductor ACSR TERN 27,0 mm, cross section 429.18 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

30
30

1
2
0
12
50
120
0
10

55
=63
05
320 x2
31
3
5 20
4 21 75
X.
RO
11
0 AP
0

5
32

6
50
640
6
7
32
0

320

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
7 Nosna stezaljka / Suspension clamp 2,45 6 12.31.10D al. legura / al. alloy
6 kopac / Shackle 0,85 6 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Odstojnik / Yoke 50,25 1 29.30.32 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zastavica / Hinge 4,50 2 69.100.110.3D elik / steel vr. poc. / h. d. g.
3 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 5,40 2 24.128.10D kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Bati s okom / Ball tongue 1,55 2 23.10.10D elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 3,75 4 27.21.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 55


IZOLATORSKI LANCI DO 1000 kV

V JEDNOSTRUKI NOSNI LANAC za est vodia u snopu


SINGLE V SUSPENSION SET for six bundle conductor 75.750.018.2

Minimalna prekidna sila (bez nosne stezaljke) 400 kN Minimum breaking strength (without suspension clamp) 400 kN
Naponski nivo 765 kV Line voltage 765 kV
Vodi Al-Fe TERN 27.0 mm, presjek 429.18 mm2 Conductor ACSR TERN 27,0 mm, cross section 429.18 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

30
30

1
2
0
12
0
12
0
10
50

5
35
5=6
x 20
320 31
8 3

5 20
21 75
4 X.
RO
11
0 AP
0
32

5
6
50
640
6
7
32
0

320

Poz / Item Naziv / Description Kom. / Pcs. Kat. br. / Catalogue no. Materijal / Material Primjedba / Note
8 Korona prsten / Corona ring 23,0 2 43.41.580 elik / steel vr. poc. / h. d. g.
7 Nosna stezaljka / Suspension clamp 2,45 6 12.31.10D al. legura / al. alloy
6 kopac / Shackle 0,85 6 27.10.10 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
5 Odstojnik / Yoke 50,25 1 29.30.32 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
4 Zastavica / Hinge 4,50 2 69.100.110.3D elik / steel vr. poc. / h. d. g.
3 Zdjelica s vilicom / Socket clevis 5,40 2 24.128.10D kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.
2 Bati s okom / Ball tongue 1,55 2 23.11.10D elik / steel vr. poc. / h. d. g.
1 kopac / Shackle 3,75 4 27.21.30 kov. elik / d. f. s. vr. poc. / h. d. g.

56 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS UP TO 1000 kV

ETVEROSTRUKI ZATEZNI LANAC za etiri vodia u snopu


QUADRUPLE TENSION STRING for quadruple bundle conductor 76.750.001

Minimalna prekidna sila (bez zatezne stezaljke) 4x160 kN Minimum breaking strength (without tension clamp) 4 x 160 kN
Naponski nivo 750 kV Line voltage 750 kV
Vodi Al-Fe BLUEJAY 31.98 mm, presjek 603.20 mm2 Conductor ACSR BLUEJAY 31.98 mm, cross section 603.20 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

28

M36

1
120

2
200

3
100

3
100

4
120

5
457 457

242
(4x) 32x170/280=5440 I.E.C.20

(al.alloy-tube)
1300

80
80
7806 before compression

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal Primjed-

6
8
258

Item / Pcs. / Catalogue no. / Material ba / Note


Produnik / Ext. link kov. elik vr. poc.
12 eye-tongue 2 26.47.40.2 / d. f. s. / h. d. g.
7

Zatezna kompresiona al.


70

11 stezaljka / Compr. 4 50.58.20.05.5 legura /


9

dead end clamp al. alloy


75

75

10 Produnik elik / vr. poc.


10

4 43.26.506 457
/ Extension link steel / h. d. g.
76

56

kov. elik vr. poc.


12

9 kopac / Shackle 6 27.10.10 / d. f. s. / h. d. g.


568
382

al. leg.
Korona prsten cijev / al.
8 1 43.41.462
before compr.

/ Corona ring alloy -


tube
75

11

elik / vr. poc.


7 Odstojnik / Yoke 1 43.29.673
45

steel / h. d. g.
7

56

Zdjelica s vilicom -
rad pod naponom kov. elik vr. poc.
6 4 24.88.60
/ Socket Y-clevis / d. f. s. / h. d. g.
568

hot line
Bati s vilicom - rad kov. elik vr. poc.
before compr.

5 pod naponom / Y-Ball 4 21.15.70 / d. f. s. / h. d. g.


clevis hot line
elik / vr. poc.
4 Odstojnik / Yoke 2 43.29.666 steel / h. d. g.
kov. elik vr. poc.
3 kopac / Shackle 4 27.18.60.30 / d. f. s. / h. d. g.
elik / vr. poc.
2 Odstojnik / Yoke 1 29.15.30 steel / h. d. g.
kov. elik vr. poc.
1 kopac / Shackle 1 27.22.10X 457
/ d. f. s. / h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 57


IZOLATORSKI LANCI DO 1000 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za etiri vodia u snopu


DOUBLE TENSION STRING for quadruple bundle conductor 76.750.002

Minimalna prekidna sila (bez zatezne stezaljke) 600 kN Minimum breaking strength (without tension clamp) 600 kN
Naponski nivo 750 kV Line voltage 750 kV
Vodi Al 1300 MCM 33.32 mm, presjek 658.39 mm2 Conductor ACAR 1300 MCM 33.32 mm, cross section 658.39 mm2
kov. elik - kovani elik d. f. s. - drop forged steel
vr. poc. - vrue pocinano h. d. g. - hot dip galvanized

M32 32

1
120

2
110

1
120

3
150

4
148
35 x 195 = 6825
min. 8365 - max. 8595

400
152

9
5
80

7
120
6

100

Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal Primjed-


Item / Pcs. / Catalogue no. / Material ba /
Note
min. 440 - max. 670

10

Zatezna kompresiona
8

al. legura
50.510.71.02
300

12 stezaljka / Compr. dead 4 / al. alloy


end clamp 4.25
11

Zateza / Turnbuckle kov. elik vr. poc. /


11 4 25.77.066
4.00 / d. f. s. h. d. g.
Produnik elik / vr. poc. /
10 2 26.41.80
/ Extension link 3.00 steel h. d. g.
Korona prsten / Corona al. cijev /
9 2 43.41.406
protection 5.90 al. tube
elik / vr. poc. /
8 Odstojnik / Yoke 9.10 2 43.29.34A steel h. d. g.
Dvostruka vilica kov. elik vr. poc. /
12

7 2 22.93.10
/ Double clevis 2.00 / d. f. s. h. d. g.
elik / vr. poc. /
6 Odstojnik / Yoke 11.95 1 29.60.45.2 steel h. d. g.
Zdjelica s vilicom kov. elik vr. poc. /
5 2 24.107.30
/ Socket clevis 3.25 / d. f. s. h. d. g.
Bati s vilicom kov. elik vr. poc. /
4 2 22.135.30
/ Ball clevis 1.70 / d. f. s. h. d. g.
elik / vr. poc. /
3 Odstojnik / Yoke 11.70 1 29.40.60B steel h. d. g.
kov. elik vr. poc. /
2 Oka / Eye 1.65 1 21.68.10X / d. f. s. h. d. g.
kov. elik vr. poc. /
450 450 1 kopac / Shackle 3.90 2 27.21.10.70 / d. f. s. h. d. g.

58 Izolatorski lanci od 500 kV - 1000 kV


INSULATOR STRINGS UP TO 1000 kV

DVOSTRUKI ZATEZNI LANAC za tri vodia u snopu


DOUBLE TENSION SET for triple bundle conductor 76.765.001

Minimalna prekidna sila


55 38
(bez zatezne stezaljke) 900 kN

175

1
Naponski nivo 765 kV
Vodi Al-Fe TERN 27.0 mm, presjek 429.18 mm2

2
200
kov. elik - kovani elik
vr. poc. - vrue pocinano

150

3
4
Minimum breaking strength

390
(without tension clamp) 900 kN
Line voltage 765 kV

5
100
Conductor ACSR TERN 27.00 mm,
cross section 429.18 mm2
d. f. s. - drop forged steel
h. d. g. - hot dip galvanized

6150
450

18
6
215

4
min. 10139 - max. 10875

390
Poz / Naziv / Description Kom. Kat. br. Materijal Primjed-
Item / Pcs. / Catalogue no. / Material ba / Note

7
elina

150
Korona prsten / Corona ring cijev / vr. poc. /
19 2 43.41.582
12.75 steel h. d. g.

200

2
tube
elina

2
Korona prsten / Corona ring cijev / vr. poc. /
200

18 1 43.41.581
43.70 steel h. d. g.
tube

8
150

Zatezna kompresiona
17 stezaljka / Compr. dead end 6 50.57.09.05 al alloy

9 9
100

clamp 4.15
100

Regulacioni produnik / elik / vr. poc. /


16 2 43.26.23.90.8
Adjustable extens. link 7.00 steel h. d. g.

10
90

Regulacioni produnik / elik / vr. poc. /


15 2 43.26.23.90.7
min.535-max.762

Adjustable extens. link 3.80 steel h. d. g. 320

kov. elik vr. poc. /


14 kopac / Shackle 0.65 6 27.10.30 / d. f. s. h. d. g.
11
Odstojnik / Yoke elik / vr. poc. /
13 6 29.12.11
2.70 steel h. d. g. 320

Produnik / Extension link elik / vr. poc. /


43.26.52.20
80

12 6
12 13 14

1.55 steel h. d. g.
13

13
150

Regulacioni produnik / elik / vr. poc. /


11 6 43.26.09A
Adjustable extens. link 6.20 steel h. d. g.
230-330

elik / vr. poc. /


29.30.32
570-970

10 Odstojnik / Yoke 6.50 3


15

steel h. d. g.
75
16

kov. elik vr. poc. /


9 kopac / Shackle 1.90 6 27.20.20.2X / d. f. s. h. d. g.
14
75

elik / vr. poc. /


17

8 Odstojnik / Yoke 72.00 1 29.90.48 steel h. d. g.


75
19

elik / vr. poc. /


14

29.80.45A
17

7 Odstojnik / Yoke 17.80 1 steel h. d. g.


Zdjelica s okom / Socket kov. elik vr. poc. /
6 2 24.128.10D
tongue 5.40 / d. f. s. h. d. g.
17

Bati s okom / Ball tongue kov. elik vr. poc. / 32


5 2 23.11.10D 0
1.55 / d. f. s. h. d. g. 0
32

Produnik / Exten. link clevis- kov. elik vr. poc. / 480


4 4 26.18.39
clevis 5.30 / d. f. s. h. d. g.
elik / vr. poc. /
29.80.45
640

3 Odstojnik / Yoke 17.80 1


320

320

steel h. d. g.
48

kov. elik vr. poc. /


48

27.29.50
0

2 kopac / Shackle 12.40 3


0

/ d. f. s. h. d. g.
kov. elik vr. poc. /
1 Karika / Chain link 5.35 1 21.49.20 / d. f. s. h. d. g.

Insulator strings from 500 kV - 1000 kV 59


www.dalekovod.com

DALEKOVOD d.d.
Joint Stock Company for Engineering, Manufacturing and Construction
HR-10000 Zagreb Marijana avia 4

Publisher Dalekovod d.d., 2008