You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 2 \A 2017 API. Y. 14 (3331), ,
,
,
.
\
\
^, \, x
, q , x
, (. 16). \,
q , -
, \ (. 31). -
q \ ,
, ,
, ,
r . -
, . -
.
, , , ,
, \ r .
^ \
^ x
. x , -
, q
O AOTOO TH KYPIAKH (^E. 11-14)
X
\A, Xe f a
d , , \
, b \ d , a b
a A, . E a e x d d e
f e c e ,
e x X, n a -
, c e e
;

, . ,
, q ,
q ^, q
. , -
.
o \ ,
\ , , ,
. , -

,
^,
^ . \ , , -
, , ,
. -
\ r ,
r r x
x .
\ \
, \ , -
\ , -
, -
, .
^ . r

. \ ,
, ,

54
M \A
\A, q X ,
, r , r
A x -
x .
x , F -
, , x
X, , ,
, F , -
;
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA)


. \ \
\ \
, -
, , -
.
^ \, , ,
, , ,
,
.
x ,
, ,
\ .
, ,
.
r -
.
x ,
, , , -
, ,
, , , -
, , ,
, -
.
\. \. .

55
2 \ 2017: KYPIAKH ( )
( .). \ ( 306).
.
oH: . ^E: \A: ^. 11-14 E: . 32-45.
H EOMENH KYPIAKH: 9 \, .
\A: . 4-9 E: \. 1-18.


. ^
^ . \ . ^ -

. ^, ,
.
. \ -
. ^ \ ,
, ,
. ^ 12
. r
.
, \
. \. . .
. ( 1724, ).
, ( 8,512). -
. . . . .
. -
. \ .


\ ^ (www.ecclesia.gr)

OMIIA TH NH KYPIOY: 1) K 6.00 ..


K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

56

You might also like