You are on page 1of 13

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2013

Оригинални научни рад 35:502/504
doi:10.5937/zrpfns47-5111

Др Драган Милков, редовни професор
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет у Новом Саду

УПРАВА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ1
– организационе претпоставке –

Сажетак: заштита животне средине представља веома значајан
задатак државе. Држава се у овој области бави превентивним активно-
стима, али и контролом примене закона и других прописа. Циљ овог рада
је да се изврши идентификација органа управе који се баве заштитом
животне средине на републичком, покрајинском и на локалном нивоу. При
томе, постоје органи управе који се непосредно баве пословима заштите
животне средине. С друге стране, у оквиру делокруга неких органа управе
образованих за неке друге области као своје матичне области, могу се
пронаћи задаци и послови који имају директне или индиректне везе са за-
штитом животне средине.
Кључне речи: управа, органи управе, организација државне управе,
министарства, покрајински секретаријати, локална самоуправа, зашти-
та животне средине.

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Заштита животне средине представља један од веома важних задатака
државе. За разлику од некадашњег периода, када се заштити животне сре-
дине није посвећивала посебна пажња, свест о потреби очувања животне
средине све је већа, па и брига државе за екологију. Међутим, поред свих
активности усмерених на подизање свести грађана о потреби чувања жи-
––––––––––
1
Овај рад је резултат ауторових истраживања у оквиру научно-истраживачког про-
јекта Министарства просвете и науке Републике Србије на тему „Биомедицина, заштита
животне средине и право“.

61

постоје и органи ко- ји су образовани као специјализовани. поред уређивања појединих питања од покрајинског значаја у овој области. на републичком нивоу. најпре. органи управе који се баве животном средином постоје и на ни- воу Аутономне покрајине Војводине.. То значи да се органи управе који се образују за обављање задатака и послова у одређеној области истовре- мено баве свим аспектима везаним за ту област. С друге стране. члан 74. У многим областима друштвеног живота има елемената који се односе на заштиту животне средине. са циљем да се баве заштитом животне средине постоје. Међутим. број 1/2013. Свако је дужан да чува и побољшава животну средину“. Управа и заштита животне средине. став 2. још увек је неопходно да и држава у овој области делује ка- ко превентивно.. (стр. Сва- ко. што значи да Република има примарна овлашћења и одговорност у овој области. истовремено и заштитом животне средине. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. То значи да специјализова- ни органи управе.. број 98/2006. одређена овла- шћења у погледу заштите животне средине има и Аутономна покрајина. а веза- но за специфичности појединих ресора. али могу бити макар од посредног значаја. како оних који нису са тим основним циљем образовани. органи који се баве живот- ном средином постоје и на нивоу локалних самоуправа.. сва на- ведена овлашћења неће увек бити директно повезана са животном среди- ном. „Службени гласник Републике Србије“. одговоран је за за- штиту животне средине. 61–73) вотне средине. 3 Устав Републике Србије. члан 183. „Основи теорије управљања еколошким кризама“. тако и репресивно. При томе. поред идентификације органа. тако и оних који су формирани зато да се баве пословима за- штите животне средине као својим основним пословима. Такве субјекте можемо пронаћи на свим нивоима политичко територијалних заједница. утврдићемо и овлашћења која поједини ор- гани могу да имају у вези са заштитом животне средине.4 У том смислу.Др Драган Милков. 117-131. С друге стране. тачка 2. а посебно Република Србија и аутономна покрајина. Покрајина је Уставом Републике Србије овлашћена да уређује пи- тања од покрајинског значаја у области заштите животне средине. па ако има за то основа.3 Задацима и пословима државне управе у области заштите животне средине баве се многи органи управе. Наиме. Коначно. „свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. са циљем да се посебно баве зада- цима и пословима у овој области. Систем заштите и унапређења животне сре- дине је у надлежности Републике. Циљ овог рада је да се изврши идентификација органа који се баве за- штитом животне средине. 62 . 4 Устав. –––––––––– 2 Видети о томе: Љубомир Стајић.2 Према Уставу Републике Србије.

здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету. Министарства имају као своју основну делатност управне задатке и послове из неке области друштвеног живота. Управно право II – Управна де- латност. јавног снабдевања становни- штва хигијенски исправном водом за пиће и другим областима одређеним законом. уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором. 3/2013 2. према Зако- ну о министарствима Министарство здравља има у свом делокругу и за- датке и послове који се односе на „санитарну инспекцију. 6 О инспекцијском надзору у области животне средине видети више код: Зоран Лон- чар „Инспекцијски надзор у области заштите животне средине“. инспекцијски надзор појединих министарстава није увек директно везан за заштиту животне средине. Нови Сад 2013. 280-292.5 При томе. Наиме. санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор. –––––––––– 5 Уопште о инспекцијском надзору: Драган Милков. 7 Закон о министарствима. али то може бити од значаја и за заштиту животне средине. али се међу њима често мо- гу пронаћи и неки који се могу директно или индиректно повезати са за- штитом животне средине.. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ УПРАВЕ На републичком нивоу тренутно постоји 18 министарстава. као и надзор над построје- њима. може се рећи да овај орган државне управе обавља и неке задатке и послове који имају додирних тачака са заштитом животне средине. члан 13. стр. шумарства и водопривреде бави се у целини свим задацима и пословима који спадају у област пољопривреде.7 Министарство пољопривреде. број 4/2012. здравствени и санитарни надзор у области заштите становништва од заразних и незара- зних болести. од којих је свако формирано за једну или више међусобно повезаних управних области. број 72/2012. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. санитарни надзор на државној граници“. већ првенствено за про- веру законитости рада и поступања у неким посебним областима. 257-274.6 Министарство здравља као своју основну делатност има задатке и послове који се тичу здравствене заштите у целини. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. У тим оквирима. Најчешће са заштитом животне средине имају додирних тачака они задаци и послови који се односе на инспекцијски надзор. контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја. утврђивање санитарно-хигијенских и здрав- ствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима.. и 76/2013. 63 . „Службени гласник Републике Србије“. Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду.

64 . а међу тим задацима и пословима могу да се про- нађу и неки који имају додирних тачака са заштитом животне средине.Др Драган Милков. инспекцијски надзор у области туризма“. признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња. (стр. одржавање. обавља и послове који се односе на „развој. воћних сокова. као и пружање услуга у туризму. церти- фикацију и контролу квалитета и промета семена и садног материјала. дувана и производа од дувана у унутра- шњем и спољном промету. Тако је Законом о министарствима предвиђено да Министарство привреде. воћних нектара. изме- ђу осталог. дувана и производа од дувана и пре- храмбених производа. члан 8. производњу аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију. 9 Исто. уређење. 10 Исто. планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза. члан 11.8 Министарство привреде у свом делокругу има и задатке и послове који се односе на туризам. етанола. уре- ђење. тематским парко- вима и јавним купалиштима. одржа- вање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту. концентрисаних воћних сокова. производњу. опремање и пружање услуга у бањама. увођења у производњу. вина.10 –––––––––– 8 Исто. производњу и промет алкохол- них и безалкохолних пића. процену ризика и спровођење мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе. воћних сокова у праху. рурални развој.. систем тржишних информација у пољопривреди. лов- но-туристичку делатност. стављање у промет и увоз генетички модификованих организама. као и „угоститељску делатност. опреме и делова возила“. очување и одрживо коришћење биљних и животињских генетичких ресурса за хра- ну и пољопривреду“.. члан 7а. хомологацију возила. став 2. у Закону о министарствима је предвиђено и да обавља за- датке и послове који се односе на „предлагање системских решења и мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа. проглашење и одр- живо коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од зна- чаја за туризам“. контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа. Управа и заштита животне средине. заштиту и коришћење пољопривредног земљишта. стратегију развоја саобраћаја. наутичку делатност. издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру. 61–73) У тим оквирима. минералних вода. етанола. као што су послови који се односе на „инспекцијски надзор.9 Министарство саобраћаја као матични орган за све послове државне управе у области саобраћаја. алкохолних и безалкохолних пића. утврђивање испуњености услова. обавља и неке задатке и послове у којима се могу видети и елементи који се односе на заштиту животне средине. став 1. стручне пољопривредне слу- жбе.

50/2013 . 12 Закон о планирању и изградњи. 3/2013 Министарство грађевинарства и урбанизма. општој диспозицији објекта. члан 117.14 Генерални пројекат садржи нарочито податке о: макролокацији објекта. То је. 14 Исто. 81/2009 . техничко-техноло- шкој концепцији објекта. где се проверава и ути- цај на животну средину. не утиче на безбедност животне средине. 24/2011.15 Главни пројекат подлеже техничкој контроли.16 а то је предвиђено и код ревизије пројекта. утврђивање услова за из- градњу објеката. могућим ва- ријантама просторних и техничких решења са становишта уклапања у про- стор. 42/2013 . грађевина и инспек- цијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем ко- муналних делатности“. између осталог.одлука УС). 121/2012.. став1. бр. послове инжењерске геодезије. Истим прописом је одређено и да адаптација подразумева грађевинске радове којима се мења спољни из- глед и. 64/2010 . члан 112. члан 113. Ово министарство се бави и задацима и пословима који се односе на „гра- ђевинарство. уређивање стамбених односа и стамбеног пословања. из- –––––––––– 11 Исто. тачка 34. ко- муналну инфраструктуру и комуналне делатности. став 4. постоји читав низ одредби у који- ма су предвиђене различите обавезе у вези са заштитом животне средине. 17 Исто. 13 Исто. они обухватају и анализу услова за заштиту животне средине. процени утицаја на животну средину. 72/2009. 16 Исто.11 У Закону о планирању и изградњи.одлука УС. грађевинско земљиште.13 Исто је предвиђено и за санацију објекта. инспекцијски надзор у области урбанизма. То значи да орган управе који се бави пословима грађевинарства истовремено мора да води рачуна и о заштити животне средине. у обављању својих основних активности свакако у више сегме- ната свог делокруга има и активности везане за заштиту животне средине. Ако се изводе претходни радови.одлука УС и 98/2013 . члан 129. иако му то није основ- ни задатак. члан 9. члан 132. начину обезбеђења инфраструктуре. члан 2.одлука УС.17 Министарство грађевинарства и урбанизма је надлежно у неким слу- чајевима да издаје грађевинску дозволу као првостепени орган. између осталог. 65 . став 1. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. Тако је предвиђено да се приликом изградње објеката у оквиру прет- ходне студије оправданости сачињава. природним условима. 15 Исто.испр. „Службени гласник Републике Србије“. урбанизам. и анализа еколошке оправданости објекта.12 Тај елемент представља битну садржину и студије о оправданости изградње објекта. о чему надлежни орган за послове грађевинарства и урбанизма мора да води рачуна.

објеката за производњу целулозе и папира и објеката за прераду неметаличних минералних сиро- вина. околине и заштиту животне средине. У оквиру различитих елемената просторних планова. систем заштите природних богат- става. објеката за прераду коже и крзна. члан 133. члан 15. вода. (стр. истраживања која се односе на експлоатацију природних ресурса. члан 20. 61–73) међу осталог.19 Министарство природних ресурса. црне и обојене металургије. одно- сно ресурса (ваздуха. 66 . члан 18.. Управа и заштита животне средине. увек се налази и елемент који се односи на заштиту животне средине. осим објеката за примарну прераду украсног и другог камена. тачка 10..22 као и просторни план јединице локалне самоуправе23 и про- –––––––––– 18 Исто. 23 Исто. у скла- ду са капацитетима дефинисаним у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захте- вати процена утицаја на животну средину“. Тако је предвиђено да се ово министарство бави и де- латношћу која се односи на „одрживи развој природних богатстава. 22 Исто. саобраћаја. шума. риба. тачка 4. Тако је предвиђено да Просторни план Републике Србије садржи нарочито и мере заштите животне средине21. став 1. став 2. израду годишњих и средњо- рочних програма детаљних истражних радова у области природних ресур- са и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих про- грама. као и друге послове одређене законом. 21 Исто. а исти тај елемент мора да садржи и регионални про- сторни план. члан 175. члан 16. минералних сировина. објеката за прераду каучука. стратегију и политику развоја природних ресурса. тачка 7. 19 Исто.Др Драган Милков. рударства и просторног планирања обавља послове државне управе који се односе и на просторно планирање. односно организацију. дивљих биљних и животињских врста). став 1. земљишта. уређење и коришћење простора Републике Србије. суседних објеката.18 Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да проверава да ли је извођач радова предузео мере за безбед- ност објекта.“20 Министарство природних ресурса. инспекцијски надзор у области одрживог коришћења природних богатстава. став 1. израду програма истра- жних радова у области природних ресурса. случај и када се даје дозвола за изградњу „објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије. 20 Закон о министарствима. рударства и просторног пла- нирања у свом делокругу има и неке задатке и послове који се тичу зашти- те животне средине.

67 . тачка 7. за- штиту озонског омотача. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. примену резултата научних и технолошких истраживања и истражива- ња развоја у области енергетике и животне средине. односно комисије за планове. систем заштите и унапређења животне средине. 27 Закон о министарствима. заштиту ваздуха. утврђивање –––––––––– 24 Исто. тачка 4. доступности информација и праву на правну за- штиту у области животне средине. животне средине и живота и здравља људи. утврђивање и спровођење за- штите природних целина од значаја за Републику Србију. безбедности и здравља на раду „. став 1. као и „међународне конвенције у области рада. члан 22. 25 Исто. прекогранично загађење ва- здуха и воде. Тако се ово министарство бави задацима и пословима који се односе на „безбедност и здравље на раду. Ова Одлука садржи нарочито и обавезу израде или неприступање изради стратешке процене утицаја на животну средину.25 У поступку доношења планских докумената одлуку о изради план- ског документа доноси орган надлежан за његово доношење. став 1. заштиту природе. запошљавања и социјалне политике у оквиру свог делокруга има и неке задатке који се могу односити и на заштиту жи- вотне средине. спровођење Конвен- ције о учешћу јавности.27 3. инспекцијски надзор у обла- сти радних односа и безбедности и здравља на раду“. 3/2013 сторни план подручја посебне намене.26 Министарство рада. члан 30. У његов делокруг спадају задаци и послови који се односе на: основе заштите животне средине. Делатност Министарства се простире на читавој територији Републике. члан 17. климатске промене. став 1. по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу. 26 Исто. заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода. члан 46.24 Правила уређења садржана у просторном плану подручја посебне на- мене. при чему је стратешка процена ути- цаја на животну средину саставни део овог плана. инспекцијски надзор у области заштите животне среди- не. ОРГАНИ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Основни и најважнији државни орган у области заштите животне сре- дине јесте Министарство енергетике. развоја и заштите животне сре- дине Републике Србије. просторном плану јединице локалне самоуправе и плановима гене- ралне и детаљне регулације садрже нарочито и опште и посебне услове и мере заштите природног и културног наслеђа.

спровођење државног мониторинга квалитета ва- здуха и вода. Ова агенција има својство правног лица и обавља стручне по- слове који се односе на: развој. изузев радиоактивним отпадом. њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике за- штите животне средине. градитељство и заштиту животне средине. године 68 . фебруара 2002. као и друге послове одређене законом. стр. развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену.. број 6 од 7. спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом. То је Агенција за заштиту животне средине.. управљање хемикалијама и биоцидним производи- ма. заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења. заштиту од буке и вибрација. Секретаријат који се посеб- но бави пословима заштите животне средине је Покрајински секретари- јат за урбанизам. Законом о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине29 аутономној покрајини су поверена бројна овлашћења и дужности у одре- ђеним областима друштвеног живота. упра- вљање отпадом. регистар загађу- јућих материја и др. управљање Националном лабораторијом. одобравање прекогранич- ног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста. На републичком нивоу постоји и једна агенција која се као орган у саставу Министарства надлежног за заштиту животне средине бави по- себно овим задацима и пословима. На нивоу Аутономне покрајине Војводине органи управе се образују под називом секретаријата. усклађивање и вођење националног ин- формационог система заштите животне средине (праћење стања чинила- ца животне средине кроз индикаторе животне средине. 61–73) услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи обје- ката. (стр. године усвојен је нови Закон о утврђивању надлежности –––––––––– 28 Више о покрајинској управи Војводине: Драган Милков. прику- пљање и обједињавање података о животној средини.. Управно право 1 – уводна и организациона питања. Након доношења Устава Републике Србије из 2006. 127 и даље.Др Драган Милков. површинских вода и подземних вода прве издани и падавина. 2013. Управа и заштита животне средине. Правни факултет у Новом Саду. вођење података о најбољим доступним тех- никама и праксама и њиховој примени у области заштите животне среди- не. као и друге послове одређене законом. заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса. сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ). 29 „Службени гласник Републике Србије“.28 Секретаријати се у Покрајини баве управном делатношћу као својом основном делатношћу.). укључујући спровођење прописаних и усаглашених програ- ма за контролу квалитета ваздуха.

6) обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне среди- не (мониторинг) и доноси програм мониторинга на својој територији који мора бити у складу са програмом мониторинга који доноси Влада за пе- риод од две године. –––––––––– 30 „Службени гласник Републике Србије“. 3) доноси програм заштите животне средине на својој територији у складу са Националним програмом. у складу са законом којим се уређује заштита природе. оце- њујући уставност Статута АП Војводине. Но.31 Законом о утврђивању надлежност Аутономне покрајине Војводине Покрајини су. између осталог. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. године дала прет- ходну сагласност на нови Статут Аутономне покрајине Војводине. унапређује и обезбеђује заштиту животне средине за тери- торију АП Војводине. Овим законом је предвиђено да Аутономна покрајина Војводина. то у сваком случају неће имати директног утицаја на конкретну организацију покрајин- ске управе. 4) доноси планове и програме управљања природним ресурсима и до- брима у складу са стратешким документима. поверена и овлашћења у погледу заштите животне средине. осим да је АП Војводини остављен рок од шест месеци да Статут усклади са Уставом Републике Србије. а након тога је Народна скупштина Ре- публике Србије на својој седници од 30. чиме су се стекли услови за проглашење овог највишег правног акта Покрајине. у складу са законом којим се уређује за- штита и унапређење животне средине обавља следеће задатке и послове: 1) уређује. преко својих органа. децембра 2009. децембра 2009. године. 5) врши контролу коришћења и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине. утврдио да одређене основне одредбе Статута ни- су у складу са Уставом. 31 У тренутку писања овог рада познато је да је Уставни суд Републике Србије. 3/2013 Аутономне покрајине Војводине30. 8) учествује у поступку припреме и доношења просторних и урбани- стичких планова и других планова. а претпостављамо ни на овлашћења покрајинских органа у материји заштите животне средине. 7) даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине. на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урба- нистичких планова. Свечано проглашење Статута АПВ је било на седници Скупштине Ауто- номне покрајине Војводине која је одржана 14. а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација. године. акционим и санационим планом и сво- јим интересима и специфичностима. 2) доноси акт о стављању природног добра под заштиту. 69 . новембра 2009. број 99 од 1. али није објављена садржина одлуке Уставног суда.

проглашава стање угрожености животне средине на тери- торији АП Војводине. обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мо- ниторинг). у складу са законом.. проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине. 70 . јесте да се ста- –––––––––– 32 Члан 25. на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова. Наиме. у складу са законом којим се уређује зашти- та животне средине. Овај покрајински орган врши и контролу коришће- ња и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине. као јединица локалне самоуправе. 61–73) 9) доноси екстерни план заштите од удеса. Према Покрајинској скупштинској одлуци о по- крајинској управи. који ће се финансирати из прихода остварених на терито- рији АП Војводине. 10) у случају удеса. оснивају и врше оснивачка права Покра- јинског завода за заштиту природе и Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"..32 У складу са овлашћењима из овог закона. учествује у поступку припреме и доношења просторних. Управа и заштита животне средине. Покрајински секретаријат за урбанизам. а на основу услова и мишљења надлежних струч- них организација. (стр. Што се тиче локалне самоуправе. доноси програм за- штите животне средине. даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне сре- дине. урбанистичких и других планова. који је саставни део плана за реаговање у ванредним ситуацијама на основу надлежности из прописа којим се уређује материја заштите и спасавања. у Покрајинској скупштин- ској одлуци о покрајинској управи је изричито предвиђено да Покрајински секретаријат за урбанизам. основна улога општина и градова. природно добро ставља под заштиту. Поред тога. доноси програм мониторинга. обавља поверене по- слове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине. она у складу са Уставом има одређе- на изворна овлашћења у области заштите животне средине. градитељство и заштиту животне средине у области унапређења животне средине. рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама. 11) оснива буџетски фонд у складу са прописом којим се уређује бу- џетски систем. екстерни план за- штите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима. Аутономна покрајина Вој- водина је нормативно уредила овлашћења свог органа надлежног за за- штиту животне средине. унапређује и обезбеђује заштита животне средине за територију АП Војводине.Др Драган Милков. градитељство и заштиту животне средине се бави задацима и пословима који се односе на: припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује. оснива буџетски фонд.

односно инспекцијског надзора у овој области. планирање и координа- цију едукативних активности у области заштите животне средине. аерополен и др. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. Међутим. 52/2008. члан 190. према Закону о локалној самоуправи. Та- ко је у Граду Новом Саду образована Градска управа за инспекцијске по- слове.36 –––––––––– 33 Устав. „Службени гласник Републике Србије“. путем овлашћених стручних организација. односно локалне акционе и санационе планове. у чијем саставу је као унутрашња јединица образована Инспекција за заштиту животне средине.35 У мањим општинама се обично не стварају посебни органи који би се бавили пословима заштите животне средине. 11/2010 и 39/2010). став 1. 35 Исто. праћење других показатеља квалитета животне средине путем стручних установа (јонизујуће зрачење. 55/2009. Према Закону о ло- калној самоуправи. систе- матско праћење стања квалитета ваздуха и нивоа комуналне буке.34 Локална самоуправа се у овој области бави задацима и пословима који се односе на припрему програма и планова заштите животне средине. у већим општинама.). 36 Одлука o грaдским упрaвaмa Грaдa Нoвoг Сaдa ("Службeни лист Грaдa Нoвoг Сaдa". број 128/2007. члан 20. заштиту природе и заштиту заштићених природних добара. организовање и спровођење превен- тивних и санационих мера заштите животне средине. општина се стара „о заштити животне средине. процену утицаја пројеката на животну средину за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе. тачка 11. бр. могу се формирати посебни органи. члан 22. нејонизују- ће зрачење. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине.. посебно у градовима. информисање и обја- вљивање података о стању и квалитету животне средине. предлагање. општина обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора и из области заштите животне средине. тачка 6.33 Та формулација значи да они нису овла- шћени да доносе прописе у овој области. у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине“. 3/2013 рају о заштити животне средине. утвр- ђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине. праћење стања и координацију деловања у области заштите површинских и подземних вода и земљишта. већ да се баве непосредно задаци- ма и пословима који се тичу заштите животне средине. Наиме. 71 . На нивоу јединица локалне самоуправе могу да се образују инспек- цијске службе које се баве инспекцијским надзором у вези са заштитом животне средине. активности везане за решавање проблема чврстих и течних отпадних материја. 34 Закон о локалној самоуправи. став 1.

просторног планирања и рада. грађевинарства. пољопривреде. а то је Министарство енергетике. На нивоу ло- калне самоуправе.Др Драган Милков. укључујући послове инспекцијског надзора. а то је Агенција за заштиту животне средине. већ је у њеној надлежности да се стара о заштити животне средине. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА Заштита животне средине представља веома важан државни задатак. 72 .. одређена овлашћења која имају ди- ректне или индиректне везе са заштитом животне средине могу се пронаћи и у делокругу неких других републичких министарстава. Локална самоуправа нема нормативна овлашћења да уређује област заштите животне средине. привреде. Поред тога. градитељство и заштиту животне средине. Управа и заштита животне средине. (стр. пословима заштите животне средине се по правилу не баве посебни органи. заштита животне средине је у Републици Ср- бији у организационом смислу тако уређена да то одговара надлежностима и специфичностима појединих политичко-територијалних јединица. већ се евентуално. која су иначе образова као матична за области здравља. При- марна овлашћења и одговорности за заштиту животне средине стављена су у надлежност Републике. који се бави задацима и пословима из ових области. који је Уставом Републике Србије формулисан као уставна обавеза. развоја и заштите животне средине. У целини посматрано. То значи да се локална самоуправа бави првенствено применом прописа у овој области.. али је и за Аутономну покрајину предвиђено право да својим прописима уреди одређена питања у овој области која су од покрајинског значаја. У саставу овог министарства је и ор- ган који је специјализован за заштиту животне средине. стварају посебне унутрашње јединице у чијој над- лежности је инспекцијски надзор у вези са заштитом животне средине. 61–73) 4. На републичком нивоу постоји посебно министарство које се бави и пословима заштите животне средине. У саставу покрајинске управе Аутономне покрајине Војводине је образован Секретаријат за урбанизам. најчешће само у већим јединица- ма локалне самоуправе. саобраћаја.

within the scope of some administrative authorities competent in other areas as their home field. The aim of this paper is to carry out the identification of administrative bodies dealing with environmental pro- tection at the national. tasks and activities that have direct or indirect links to the protection of environment can be found. Ph. administrative bodies. The state in this area deals in a preventative manner. provincial secretariats. local self-government.D. state administration or- ganization. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. and at the same time con- trols the application of laws and regulations.. Full Professor University of Novi Sad Faculty of Law Novi Sad Administration and Environmental Protection Abstract: Environmental protection is a very important task of the state. protection of the environment 73 . provincial and local levels. Key words: administration. On the other hand. 3/2013 Dragan Milkov. ministries. There are administrative bo- dies dealing directly with matters of environmental protection.