You are on page 1of 11

À¢ýÉõ

À¢ýÉò¨¾ ¦ÀÕ츢θ.

1. x =

«.

¬.

þ.

®.

_____________________________________________________________________________

2. x =

«.

¬.

þ.

®.

_____________________________________________________________________________

3. x =

«.

¬.

þ.

®.

______________________________________________________________________________

x 3 = «.1 þ. 2 ______________________________________________________________________________ À¢ýÉò¨¾ ÅÌò¾¢Î¸ 1. = «.2 ¬. ®. 2 þ. x = «.1 ¬. þ. 1 ______________________________________________________________________________ 5.4. ¬. 2 ®. ______________________________________________________________________________ . ®.

______________________________________________________________________________ 4. 9 þ. ®. ¬. 8 ______________________________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________________________ .2. 1 þ. ®. = «. ¬. 2 ®. 1 ¬. = «. = «. 9 ®. þ. 8 ¬. þ. 2 = «.

. km ®. g þ. ¾¢Õ §ÅÖ 8 ¦¸¡ñ¼ ¾ý §¾¡ð¼ò¾¢ø ¿£Çõ ¦¸¡ñ¼ ¸ü¸Ç¡ø §ÅÄ¢ «¨Áò¾¡÷.«ì¸¡ 8 ¦Ã¡ðÊ ¦ºö 2 kg §¸¡ô¨À Á¡× ¨Åò¾¢Õó¾¡÷. km þ. 68 ¬. 1.§ÅÄ¢¨Â «¨Áì¸ «ÅÕìÌ ±ò¾¨É ¸ü¸û §¾¨ÅôÀð¼Ð ? «. km 3. g 2. m ®. 9 m ¿£Çõ ¦¸¡ñ¼ ÀĨ¸Â¢ø ±ò¾¨É m ¿£Çõ ¦¸¡ñ¼ ÀĨ¸¸û þÕìÌõ ? «. 38 m ¬.´Õ ¦Ã¡ðÊ ¦ºö «ÅÕìÌò §¾¨ÅÂ¡É Á¡× ±ùÅÇ× ? «. m þ.¾Á¢ú¦ºøÅý µÎõ àÃõ ±ò¾¨É km ¬Ìõ ? «. km ¬.ÌÓ¾ý 8 km àÃò¨¾ 1 Á½¢ §¿Ãò¾¢ø µÎÅ¡ý. g ®. 32 m 4. þ. 1 kg ¬.«§¾ 1 Á½¢ §¿Ãò¾¢ø ¾ý «ñ½ý µÎõ àÃò¾¢ø À¡¸§Á µÎÅ¡ý.«ÅÃÐ ¾õÀ¢ ¾Á¢ú¦ºøÅý.À¢ÃÉìÌò ¾£÷× ¸¡ñ¸.

3 m º¢ÅôÒ ¿¢È н¢¨Â 9 ¬¸ ¦ÅðÊÉ¡ø. m 7. 6. ´Õ ÐñÊý À¡¸õ ±ùÅÇ× ? «. m ¬. m . m ®. 5 âôÀ¨É 3 ÐñÎ¸Ç¡ì ºÁÁ¡¸ ¦ÅðÊÉ¡ø . 8 m ¿£ÇÓõ 6 m «¸ÄÓõ ¦¸¡ñ¼ ÍÅâý ÀÃôÀÇ× m þø ±ýÉ? «. m þ.«§¾ §À¡ýÈ 10 Òò¾¸í¸Ç¢ý ¾ÊôÒ þø ±ùÅÇ× ? «. ®. m 8. þ. ´Õ Òò¾¸ò¾¢ý ¾ÊôÒ 8 ¬Ìõ.´Õ À¡¸ò¾¢ý «Ç× ±ýÉ ? «. m ®. m ¬. m þ. ®. 5. 1 m ¬. m ®. ¬. m þ.

´ÕÅÕìÌ ±ùÅÇ× À¡¸õ ¸¢¨¼ìÌõ ? «. «¾¨É 4 §ÀÕìÌ ºÁÁ¡¸ À¢Ã¢òÐì ¦¸¡Îò¾¡ø. ¾¢Õ. kg þ. kg 10. . 3 kg ¬. ®. þ. 1 ³ ×¼ý ¦ÀÕ츢ɡø ¸¢¼ìÌõ Å¢¨¼ ±ýÉ? «. kg ®.9.þÃÁ½¢ 12 kg Á¡× ¨Åò¾¢Õó¾¡÷. ¬.

21 þ.23 ______________________________________________________________________________ . 16.2 = «. 15. 3.2 = «. 0. 0. ¾ºÁõ ¾ºÁ ±ñ¸¨Ç ÓØ ±ñ¸Ç¡ø ¦ÀÕ츢 ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Â Åð¼Á¢Î. 23.69 x 9 = «.621 ¬. 102. 0. 0. 21. 4.65 x 2. 0.80 ¬.6 ______________________________________________________________________________ 2.10 þ.3 ¬.62 ®.084 þ.340 x 7 = «.42 x 0.8 þ. 0.60 ______________________________________________________________________________ 4. 10.845 ¬.840 ______________________________________________________________________________ 3. 2. 0.21 ®. 13.084 ®. 1. 93.38 ®. 6. 23.

235 þ.245 ¬.524 ®.3 ______________________________________________________________________________ ¾ºÁ ±ñ¸¨Ç ÓØ ±ñ¸Ç¡ø ÅÌòÐ ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Â Åð¼Á¢Î. 22. 1. 15.084 þ. 106.085 ______________________________________________________________________________ .462 2 = «.1. 9.84 ®. 24.4 þ.03 þ.5. 3.6 = «. 2. 45.231 ______________________________________________________________________________ 2. 85.845 ¬. 1.108. 2.1 ¬.386 ®. 1. 107.36 ®. 4.30 ¬.840 ______________________________________________________________________________ 3. 2.68 8 = «.304 0. 3.3 x 7 = «. 3. 3.

775 g þ.3 = «.«¾¢ø ¬ÃïÍ À¡Éò¨¾ ¿¢ÃôÀ¢É¡÷. 1.¾¢ÕÁ¾¢ Á¡Ä¢É¢ ºó¨¾Â¢ø 8 ¸ñ½¡Ê ÌŨǸû Å¡í¸¢É¡÷.05 ®.10 þ.16 kg . 6. 19. 42.36 þ.63 ®.054 ¬. 3.´Õ ÌŨÇ¢ý ±¨¼ 0. «¾ý ¦Á¡ò¾õ ±¨¼ ±ùÅÇ×? «.4.¦ºøÅ¢ Å¡í¸¢Â «¸Ã¡¾¢¸Ç¢ý ¦Á¡ò¾ ±¨¼¨Â ¸ñÎÀ¢Ê.05 ¬.«Å÷ 4 ÒðʸǢø ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É ¬ÃïÍ À¡Éí¸û ¿¢ÃôÀ¢ þÕôÀ¡÷ ? «. 26.863 «Ç× ¦¸¡ñ¼ 4 Òðʸû Å¡í¸¢É¡÷.344 g ±ýÈ¡ø. 16.258 g ®. 78.¾¢Õ.23 ¬. 3. 8.669 0.364 2. «. 9. 23. 78.452 þ. 32.25 kg ¬.05 ®. 2. 9. 6. 2.654 kg ±¨¼ÔûÇ 5 «¸Ã¡¾¢¸û Å¡í¸¢É¡û.ÌÁÃý 0.752 g ¬. 18.752 g 3.35 7 = «.¦ºøÅ¢ 3.36 ______________________________________________________________________________ À¢ÃÉìÌò ¾£÷× ¸¡ñ¸.23 ______________________________________________________________________________ 5. 1. 32.

32 km ¬. RM 5556. þ. 3926.365 kg ±¨¼ ¯ûÇ Îâ¡ý ÀÆò¨¾Ôõ «Ä¢ 3. 852.þÃÌ RM 5632.685 kg þ.36 kg þ.´Õ ͨÁÔó¾¢ø 1562.86 6.«¾¢ø 0.36 km À½õ ¦ºö¾¡÷. 18. 1265.þó¾ þÃñÎ ¿¡û¸Ç¢ø «Å÷ À½õ ¦ºö¾ ¦Á¡ò¾ àÃõ ±ùÅÇ× ? «. 165. 3926. RM 4366.69 km .86 ¬.25 kg ¬.Ã¡Ó 4. 46.36³ ºõÀÇÁ¡¸ ¦ÀüÈ¡÷.711 kg ®.36kg þÕõÒ ²üÈôÀð¼Ð. 7.05 kg ®.´Õ ¸ÄÉ¢ø 65.32kg þÕõÒ ²üÈôÀð¼Ð.ÁÚ¿¡û 62.995kg þÕõÒ þÈì¸ôÀðÎ §ÁÖõ 2365. RM 7563.65 ¿£¨Ã ÀÂýÀÎò¾¢Å¢ð¼¡ø.þÅ÷¸û Å¡í¸¢Â þÕ ÀÆí¸Ç¢ý Å¢ò¾¢Â¡ºõ ±ùÅÇ× ¬Ìõ? «.«¾¢ø 1265.521 kg ®.35 ¿£÷ þÕó¾Ð.27 kg 4.654 ±¨¼ ¯ûÇ Îâ¡ý ÀÆò¨¾Ôõ Å¡í¸¢É¡÷¸û. 41.¾¢Õ.62 ®.10 þ.º¢Å¡ Ó¾ø ¿¡û 856.011 kg 7. 3777. 16.«ó¾ ͨÁÔó¾¢ø þÕìÌõ þÕõÒ ±ò¾¨É ¬Ìõ ? «. 7.36 km À½õ ¦ºö¾¡÷.07 5.7 ®. 47.50 ìÌ Ò¾¢Â Áʸ½¢É¢ Å¡í¸¢É¡÷ «Åâ¼õ Á£¾õ ±ùÅÇ× À½õ þÕìÌõ? «.365 kg 8.50 þ. «.«¾¢ø 23.756 kg ¬. RM 4666. 0. 1.32 ¬.Á£¾õ ¯ûÇ ¿£Ã¢ý ¦¸¡ûÇǨÅì ¸½ì¸¢Î¸. 41.

71251.6598 ®.856 ¬. 7569. 918. 76523. 678.¸¢¨¼ìÌõ Å¢¨¼§Â¡Î 12 ¬ø ¦ÀÕ츢ɡø ¸¢¼ìÌõ Å¢¨¼ ±ýÉ ? «.25 km 9. 8562.2 þ.0038 þ.56 þø þÕóÐ 6325.6 ®. 72156.36 ¬.04 ×¼ý 3654. 287. 659. 1620.26 ÜðÊÉ¡ø ¸¢¨¼ìÌõ Å¢¨¼¨Â 8¬ø ÅÌò¾¡ø ¸¢¼ìÌõ Å¢¨¼ ±ýÉ ? «.96 ³ ¸Æ¢òÐ.72 km ®. 12 263.2875 .3 10. 659.þ.