You are on page 1of 21

ELEKTRONIKA

ISTORIJAT

Nerecenzirana radna verzija materijala za predavanja iz predmeta
Elektronika, Prof. S. Marinković, deo materijala preuzet od prof. P. Bošnjaković

UVOD
„ Elektronika se bavi emisijom, ponašanjem i
delovanjem elektrona i elektronskim uređajima.
„ Značaj elektronike je veliki prenos i obrada podataka,
automatika, merna tehnika
„ Razvoj elektronike je znatno uticao na razvoj
telekomunikacija i računarske tehnike a samim tim i na
razvoj celokupnog ljudskog društva
„ Elektronika je široka oblast koja obuhvata naučna znanja
iz fizike, hemije, teorije električnih kola, sistema
automatskog upravljanja, prekidačke algebre...

„ Sledeći bitan napredak u razvoju elektronike predstavlja pronalazak tranzistora koji zamenjuje elektronske cevi i omogućava minijaturizaciju elektronskih komponenata „ Treći revolucionarni korak – pronalazak integrisanih kola „ Integrisana kola su izmenila metodologiju projektovanja razvoja i održavanja elektronskih uređaja i sistema.UVOD „ Pronalazak pojačavačkog efekta je predstavljao revoluciju u elektrotehnici i označio početak elektronike. .

„ Danas se prenos podataka na daljinu ostvaruje elektronskim uređajima kao što su: ‰ radio i televizijski predajnici i prijemnici. ‰ telefonske centale. sa ciljem ostvarivanja komunikacije. . ‰ satelitski sistemi.Telekomunikacije „ Telekomunikacije se bave prenošenjem poruka od jednog do drugih udaljenih mesta.

„ Elektronska kola na kojima se zasnivaju savremeni računarski uređaji i sistemi sadrže više stotina miliona elektronskih elemenata u jednom kućištu zapremine nekoliko kubih centimetara .Računarska tehnika „ Razvoj elektronike je omogućio da se računari od postrojenja koja su za svoj rad zahtevala oko 200kW električne energije transformišu u mikrokontrolere koji predstavljaju komponente upravljačkih i komunkacionih uređaja.

Biomedicinska elekronika .

Automatsko upravljanje „ Elektronika je omogućila spregu automatskog upravljanja i računarske tehnike u: „ moćne digitalne sisteme upravljanja .

Wilijam Džilbert je utvrdio da ovu osobinu imaju još mnoga druga tela i nazvao ih je električnim po grčkoj reči elekron „ 1663g. Oto Gerike je konstruisao električnu mašinu koja je proizvodila elektricitet trenjem „ 1733g.Istorijat „ 600g. pne prva znanja o električnim pojavama: ‰ Tales iz Mileta je komad ćilibara protrljao vunenom tkaninom i ćilibar i tkanina su privlačile sasvim lake predmete. „ 1600g. Di Fe svojim eksperimentima pokazao da postoje dva različita naelektrisanja koje je Bendžamin Franklin nazvao pozitivnim i negativnim .

Klajst i Mušenbruk pronalaze uređaj za skladišenje elektriciteta. prvi električni kondenzator „ 1781g..Istorijat „ 1745g..Volta napravio prvu modernu bateriju Voltin stub „ 1819g.Šarl Kulon određuje silu koja deluje između dva naelektrisanja Q1 i Q2 Q1 ⋅ Q2 F =k r2 1 Nm 2 k= ≈ 9 ⋅109 4πε0 C „ 1800g. Ersted otkrio magnetsko dejstvo elektriciteta ..

u vakuumu na međusobnom rastojanju od 1 m prouzrokovala silu od 2·10-7 N/m ‰ Intenzitet I stalne električne struje jednak je odnosu količine elektriciteta ΔQ koja je protekla kroz poprečni presek provodnika i vremena Δt za koje je ta količina protekla ΔQ I= Δt . Amper je stalna električna struja koja bi.Andre Amper je utvrdio postojanje privlačnih i odbojnih sila između provodnika i uveo nazive električna struja i napon ‰ Osnovna jedinica za merenje električne struje dobila je naziv amper (A). neograničene dužine i zanemarljivo malog poprečnog preseka.Istorijat „ 1820g. . kada bi se održavala u dva prava električna provodnika.

Zebek je otkrio termoelektrični efekat „ 1827g.Om opisuje jedan od osnovnih zakona elektrotehnike – Omov zakon .Istorijat „ 1821g...

Istorijat „ Omov zakon „ Vrednost električne struje i kroz provodnik srazmerna je vrednosti elektromotorne sile koja deluje na njegovim krajevima E I = GE = R G-električna provodnost R-električna otpornost Om (Ω) je jedinica za električnu otpornost .

Džul je dao formulu po kojoj se računa električna energija koja se u otporniku pretvori u toplotu W = RI 2t „ 1845g. generatore i transformatore „ 1841g.Kirhofovi zakoni .Majkl Faradej – zakon elektromagnetske indukcije....Istorijat „ 1831g. Faradejevi eksperimenti su bili osnova za moderne električne motore.

Istorijat „ 1855g.. Prva polovina 20..Džejms Maksvel daje teoriju elektromagnetskog polja „ 1876g..Bel patentira telefon „ 1879g. veka okarakterisana je dominacijom elektronskih cevi.Fleming razvija termoelektronsku cev sa dve elektrode „ 1906g.. „ 1948g.. Breten i Šokli dobili Nobelovu nagradu 1956) „ Tranzistor zatim brzo počinje da zamenjuje elektronske cevi .Forest razvija vakuumsku cev koja omogućava pojačanje radio signala.Edison demonstrira električnu svetiljku „ 1903g.IBM prezentuje računar koji se sastoji od 12500 elektronskih cevi i 21400 relea „ 1948g..u Bel laboratorijama konstruisan tranzistor (Bardin..

Edison John A. Fleming thermionic valve (vacuum tube). 1895 .Elektronske cevi T. A.

ТРИОДА 1906 Lee de Forest ..... „ Cevi.Pogled unazad.

... „ Poluprovodnici. William B. Brattain . PRVI TRANZISTOR 1947 Walter H. John Bardeen.. Shockley.Pogled unazad.

. „ Osnovi elektronike -tranzistori..Pogled unazad.. ..

. „ INTEGRISANA ELEKTRONIKA Prvo integrisano kolo (1958) MIKROELEKTRONIKA Jack Kilby Texas Instruments Nobelova nagrada. 2000 ..Pogled unazad.

..Pogled unazad. RTL ) . Robert Noyce 1927-1990 Fairchild Semiconductor Prva komercijalna integrisana logička kola (1961 Fairchild 907.

mikroprocesori.. Danas imamo: „ Kola malog stepena integracije (small scale integration .) „ Najkompleksnija savremena digitalna VLSI kola sadrže oko 125000000 komponenata .Istorijat „ Otkriće tranzistora doprinelo je minijaturizaciji elektronskih komponenata „ Krajem pedesetih razvijena su prva integrisana elektronska kola „ Sedamdesetih integrisana kola masovno zamenjuju diskretne komponente. memorije.SSI) do 100 komponenata (standardna logička kola i flip flopovi) „ Kola srednjeg stepena integracije (MSI) – od 100-1000 komponenata (složenija kombinaciona i sekvencijalna kola) „ Kola velikog stepena integracije (LSI) – od 1000-10000 komponenata( složeniji specijalizovani digitalni sistemi) „ Kola vrlo velikog stepena integracije (VLSI) – preko 10000 komponenata (složeni digitalni sistemi.