You are on page 1of 3

TMHMA Al:C))AJ\llTIKQN METPQN

APIGMO:L AnOwA:LH'L
~o.ff1 . . /2016

TO EIPHN06.IKEIO AGHNQN

AnoTEAoupVo an6 Tf)V ElpflVOOiKll l:ocpio traupiOVOU , nou opiO ll


np6EOpo<; TOU TpqJEAOU<; LU!J~OUAiou TOU EtpJ1VOOIK1ou A8f)VWV , XWPJ<; Tfl
0\J\JnPO~ll YPO\J\JOTEO .
:Luvopiaa ornJoOia OTo oKpoarl\pt6 rou CITI<; 26-10-2016 y1o vo OtK001
TJlV un690r) IJE:TO~U:
Tf)c;-, AITOY:LA:L: Tau uno 101Ki) KKOB6ptCJtl nu:rruniKOU 10pU1JOTOt; ~E TflV
EnWVUlJiO << ArPOTIKH TPAnEZA TH'L E/\1\A/J.O"i.. A.E. nou EOPEU1 CIT'1V A91\vo
(/\.Mc.ooyiwv op.109-111) Kat Knpoawnc:irot voj..li!JO an6 rov 10tK6 KK08optOT~
auri)c, OVWVU\Jf) ml-pia lJE Tf1V nwvuwia <<PQH ENIAIA EI&IKH EKKA6API:H
ANQNYMH ETAIPEIA, EIL\IKO! EKKA8APIL.TH'L nitTQTIKQN lL\PYMATQN KOI rov
OtOKPITIK6 riTJ\o <<PQH ENIAIA EIL'liKH EKKAGAPllH A.E.>> 11 anoia napOOT08J1KE
oto rou nAflPE~Duoiou rnc, otKflyopou Irawariou Kpaoo6.
Tou KASOY H AITHL.H: rwpyiou L\!OIJOVTOnOUAOU TOU Iw6wn, KOTOiKOU
AAE~OVOPEIO<; VOJ.JOU HIJ08ia<; (oo6<; E8vtK~<; AVTIOTOOEW<; ap.27), o onoio<;
nO-pOOTOBfiKE 010 TOU nhf)pE~oucriou TOU 01Kf1VOPOU lWOVVIl KUVIlYOnOUAOU.
H otrouoo ~llTO va yiVEI OKil\ f\ on6 29-9-2016 oirrtar1 Tr)<;, nou
KOTOTE:8!1KE O'Tfl rpO!JIJOTt:ia TOU EiP'lVOOIKEiou A9f)VWV j.JE OU~OVTO apt8~.JI)
4595/12-10-2016 Kat npoo6topiarf1K yta rrw nopanovw 6tK6mwo.
- . T"l'. --,...-

r-.uru 'lf UV'-,'1"1"1' .. ,.., ...... ~~-~.,. 'vouviSE:KTO 6oo avo<:ppoVTat


r KOI ~fJTflOOV VO VI
OVEnTU~OV TOUc; lCJXUPlOiJOUc; TOU-,

OTO Or)j.JE.iWIJO roue;.


A<DOY ME/\ETHl:E TH ~IKOrPAcDIA
LKEct:JTHKE KATA TO NOfvlO
'A ' IJETpWV
I Apj.JOOIO O!KOOT~PIO yta va OIOT0~1 l-IE Til OIOOIKOGiO TWV OG<PO IOTIKWV '
r~ auVT!JPflTIK~ KOTOCJXEOfl c:ivat aur6 nou opi~ETOI an6 Ttc; orar6~t<; rwv o.p8pw~
683 Kat 684 Tau Knot..lL H KOT6 Tono opiJOOtOTr}TO KpivTat KOTO Ttc; :EVIKE<; ~EPI
aur~c; OIOTO~Etc; TOU Knot..~ (6p8po 22En.Knot..ll). npwro[368iJIO TOKTIKO OIK~OTI')PIO
, I I aumwvta rwv
nou ov Eivat Kor6 r6no optJ6oto 1Jnopt, iJE PllTfl 11 mwnllPll 1--''Y

01 aoiKwv vo yivc:1 op!J6oto , Kr6c; ov npoKtTOt yta ota<:popE:c; nou Ov E:xouv


nsp 1oumoK6 oVTtKEiiJEVo (6p8p.42nap.1 5.a rou Kno'Ail). GEWPEiTOI ort unOPXEt
atwnrw~ auiJcpwvio , ov o vay61Jvoc; napiOTaTot arnv <<ou~~Tf10f1>> Kat OEV
nporc:ivEt yKotpa TIJV varao11 avop!JoOtOTilTOc; (6p8po 42nap.2 Knot..ll). Av TO
otKoar~pto oc:v Eiva1 Ko8' uf..l(v ~ KaT6 r6nov apwooto , onmpoivt:mt
OUTnayyt..rwc; KO! npoaO!Opl~El TO OpiJOOIO OIKOOT~plo OTO onoio napOnfj.J111 TfJV
un68afl (6p8p.46o.a' Knot..\, Oo11via 93/13).
ME rnv un6 Kpion oirnrni Tfl<; 11 otrouoa ~nr6 rnv 6ot:to VQ KQTOO)(E01
OUVTflPilTIKO , npoc; E~aocp6f..tOf1 TWV OVOcpEpOtJEVWV OTf}V OiTf10r) TfJ<; 0110ITiiOEWV,
w:; xsipac; rwv rpanE~tKwv topuiJOTwv nou EopEuouv arnv A8r)va K68E XPlltJOTtKr)

OIIOiTflGll TDU K080U npoc; OUTEc; (TpanE~E<;) IJEXPI TOU 110GOU TWV <<11.500,00
OTO onoio OUIJnEpiAOIJ[jOVOVTOI TOKOI KOI E~OOO KOI VO KOTOOIKOOTEi 0 K080U OTO
OIKOOTIKO rnc; Esooa.
~Uj.JQ)WVO l-IE TflV uno Kpi0f1 aiTf10f1, a'AJ\6 KOI OUj.J(\)WVO IJE Tf1V un-oypO"(l)E1oa

IJETOSU TOU K080U KOI Tf1<; OlTOUOO; TpOnE~O<; un' Op18tJ.8/6-2-2012 oUJJI)OOI')
roKOXPEwt..uTIKou oaviou yta E~6cpA.r1an ocpt~wv an6 mmwTtKE<; KapTE<;, TfJV
ono1o npocrt<o!J1~Et Kat EntKOAEirat 11 a1Touoo, o Ka8ou Eivot KarotKoc; AJ\e:~ovop1t!-<;
H~Ja8iac; (oo6<; E8vJK~c; Avrtor6owc; op,27) , 11 o we; avw ouwj3oart unoypa<PI')K
OTfl BE:poto rou VOIJOU H1-!a8ioc; . EnotJE:vwc;, oul-lcpwvo l-IE Ttc; nopanavw oKE4JEtc;
EAEYXOI-IEVf1<; Tfl<; OPtJDOtOTf1Tac; rou otKOOTf1piou ourEnayyE:A.rwc; al\J\6 KQ1 Kor6n1V
EVOTOOEWc; nou unoj3A~8f1K 0110 TOV nAf1p~0UOIO 01Kf1yopo TOU K080U , npEn1 TO
nap6v lJ.tKOOT~pto VO Kf1PUX8i KOTO Tonov OVOPiJOOlO npoc; EKOiKOOll TfJ<; QIQ(popa<;
Kat vo napan!14JEI Tf1V ahf10f1 ( 46 EO. a' Knol\il) npoc; EKOtKOOf1 oro op1Joo1o KOT6
rrc; oraT6st:lc; Twv 6p8pwv 22 Kat 33 Tau KnoAll EtpnvootKEio AJ\~6voptac;.
L\tKOOTtK6 t~ooo ov eo EntOtKaarouv ot6TI o Ka8ou 5Ev untl3af..E OXETtK6 oirrHJO
1-lE !O orn.JEiWjJO TOU.

riA TOYL 1\0rOYL AYTOYL


,n L\tK6~Et OVTIIJWAio TWV otooiKwv.
''
''
I
2 f.PUAAO Til<:; un/ Opl8lJ ..... JO..~q ............. /2016 ono<pOOflc; TOU E1pflVOOIKiou
A811vwv (LltOOtKooio Am:poA.tOTIKWv ME:rpwv)
- - - -- - - -- ---- --- -
K11puoo1 auTo avoplJOOIO Kar6 r6nov .
noponE!,.Jn1 GUT~V npoc; KOiKOOfl VWnrov TOU Etf)1]VOOJKiou AA&.~ovopEIOc;, we;
Ka8' UAf\V KOI KOTO r6nov OPIJOOIO, LltKOOT~pto.

Kpi8flK, anO({)OOiOTflK KOI oru.toOIEUTr}K 0 EKTOKTfl OfliJOOIO ouvc:opioafl,


OTO OKpOOT~pro TOU, OTflV A8f1vo, XWPic; Tr']V nopouaio TWV OIOOiKWV KOI TWV
nA.I(pE~ouoiwv roue; OIKflYOPWV mtc; 11-11-2016.

H EIPHNOLllKHl: