You are on page 1of 3

rad geodzie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VPIS Z KATASTRA NEHNUTENOST

Okres : 403 Nitra Dtum vyhotovenia : 3.4.2017


Obec : 500011 Nitra as vyhotovenia : 18:01:30
Katastrlne zemie : 839914 Nitra daje platn k : 31.3.2017 18:00:00

Vpis je nepouiten na prvne kony

VPIS Z LISTU VLASTNCTVA . 4144

AS A: MAJETKOV PODSTATA

Parcely registra C" evidovan na katastrlnej mape


Poet parciel: 3

Parceln slo Vmera v Druh pozemku Spsob Druh chrnenej Spolon Umiestnenie Druh
m vyuvania nehnutenosti nehnutenos pozemku prvneho
pozemku vzahu
1322/1 595 Zastavan plocha 15 203 1 1
a ndvorie
Prvny vzah k stavbe spisn slo 1357 evidovanej na pozemku parceln islo 1322/1
In daje:
Bez zpisu
7805/1 12630 Zastavan plocha 18 1 1
a ndvorie
In daje:
Bez zpisu
7805/20 2575 Zastavan plocha 18 1 1
a ndvorie
In daje:
Bez zpisu

Legenda
Spsob vyuvania pozemku
15 Pozemok, na ktorom je postaven bytov budova oznaen spisnm slom
18 Pozemok, na ktorom je dvor
Druh chrnenej nehnutelnosti
203 Pamiatkov zna
Spolon nehnutelnos
1 Pozemok nie je spolonou nehnutenosou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnen v zastavanom zem obce

1z3
Stavby
Poet stavieb: 1

Spisn Na pozemku Druh Popis stavby Druh chrnenej Umiestnenie


slo parceln slo stavby nehnutenosti stavby
1357 1322/1 10 DOM 201 1
In daje:
Bez zpisu

Legenda
Druh stavby
10 Rodinn dom
Druh chrnenej nehnutenosti
201 Nehnuten kultrna pamiatka (nrodn kultrna pamiatka)
Umiestnenie stavby
1 Stavba postaven na zemskom povrchu

AS B: VLASTNCI A IN OPRVNEN OSOBY Z PRVA K NEHNUTENOSTI

Vlastnk
Poet vlastnkov: 1

Poradov Titul, priezvisko, meno, rodn meno / Nzov Spoluvlastncky


slo Miesto trvalho pobytu / Sdlo podiel
Dtum narodenia, rodn slo / IO / In identifikan daj
1 Bdr Norbert r. Bdr, Ing., Na Strelnici 814/29, Nitrianske Hrniarovce, PS 951 01, SR, 1/1
Dtum narodenia: 28.08.1977
Titul nadobudnutia
Kpna zmluva V 4665/2007 - 3397/2007
Kpna zmluva V 8275/2007 - 3423/2007
iados Z 3388/09,zpis stavby-1252/09
iados Z 6576/09,zmena elu uvania asti stavby-2567/09
Rozh.Sprvy katastra .UP 1/10-22,V 6197/2009,Kd 16/10,Z 2133/10-895/10
Zmenn zmluva V 6197/09-1173/10
In daje
Bez zpisu.
Poznmky
Bez zpisu.

Sprvca

Poradov Titul, priezvisko, meno, rodn meno / Nzov K nehnutenosti


slo Miesto trvalho pobytu / Sdlo K vlastnkovi
Dtum narodenia, rodn slo / IO / In identifikan daj
Neevidovan

Njomca

Poradov Titul, priezvisko, meno, rodn meno / Nzov K nehnutenosti


slo Miesto trvalho pobytu / Sdlo K vlastnkovi
Dtum narodenia, rodn slo / IO / In identifikan daj
Neevidovan
2z3
In oprvnen osoba

Poradov Titul, priezvisko, meno, rodn meno / Nzov K nehnutenosti


slo Miesto trvalho pobytu / Sdlo K vlastnkovi
Dtum narodenia, rodn slo / IO / In identifikan daj
Neevidovan

In daje - nepriraden
Stavba s..1357(s nzvom dom metiansky)na p..1322/1 bola na zklade rozh.Ministerstva kultry SR .932/95-400 zo da
5.5.1995 zapsan do strednho zoznamu kult.pamiatok SR pod slom 10 832,Z 2335/95-2459/95
X 194/2010-900/10
Rozhodnutie Ministerstva kultry SR slo: MK-238/2014-221/1574 o zmene vymedzenia pamiatkovej zny Nitra, Z 1989/14 -
935/14.

AS C: ARCHY

Bez tiarch.

Vpis je nepouiten na prvne kony

3z3