You are on page 1of 2

ANALISIS (SWOT)

PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI


KEKUATAN : STRENGTH (S) KELEMAHAN : WEAKNESS (W)

W1. Disiplin ilmu baharu bagi murid tahun 4.

S2. Mempunyai guru yang berkemahiran W2. Kecemerlangan sahsiah murid


ICT. masih perlu dipertingkatkan

S3 W3. Kelengkapan bahan dan alatan tangan


S4. Isi pelajaran Reka Bentuk & Teknologi yang tidak mencukupi.
boleh diaplikasikan dalam kehidupan
seharian murid. W4. Jadual pembelajaran RBT yang
dijalankan secara bergilir dengan
matapelajaran TMK menyebabkan murid
sering keliru dengan jadual.

W5. Penggunaan BBB semasa sesi P & P


perlu dipertingkatkan.

CABARAN / ANCAMAN : THREATS


PELUANG : OPPORTUNITIES (O)
(T)

O1. Meningkatkan kemenjadian murid T1. Subjek RBT dipandang remeh atau
tidak penting oleh sebahagian ibu bapa
O2. Meningkatkan peluang murid dalam yang lebih mementingkan UPSR.
aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan
T2. Tahap kebolehan murid yang
O3. Meningkatkan penyertaan murid dalam pelbagai.
projek yang disediakan.
T3.Alatan dan bahan yang sering
O4. Guru berpeluang mengikuti kursus berkurangan akibat diambil atau
yang berkaitan dengan kurikulum dan digunakan tanpa rekod.
pedagogi.
T4. Kurang minat atau penyertaan murid
O5. RPT yang diselaraskan memberi dalam bidang kemahiran.
kemudahan kepada guru merancang P
& P dengan baik. T5. Waktu pembelajaran yang dijalankan
secara bergilir.