You are on page 1of 5

Ep Osman biser je

Ivan Gunduli-Osman europskog baroka, nastao


pod snanim utjecajem
Tassova Osloboenog
Osman-povijesno-romantini ep Jeruzalema.
-posljednje Gundulievo djelo
- proet je izrazitim antiturskim, a
istovremeno i jakim vjerskim i rodoljubivim
osjeajima
-prvo izdanje je tiskano u Dubrovniku 1826.godine
s dopunom Pjerka Sorkoevi
-prvi ouvani prijepis je prijepis Nikole
Ohmuevia
-sastoji se od 20 pjevanja(14.i 15.nedostaju)
-stih je osmerac(ukupno 10428)
-strofa-katren(etverostih)
-barokni ep Nekoliko pjesnika bavilo se
nadopunjavanjem epa: Pjerko
nacionalnost
Sorkoevi, Ivan Maurani,
aktualnost Marin Zlatari i Frano Branko
kranski moralizam Angeli Radovani

didaktinost o Mauranieva dopuna je


bez previe epizoda najuspjenija.
Glavni lik je sultan o Izdala ju je Matica
Osman II. Govori se o hrvatska 1844.godine.
njegovom ivotu, vladavini i o Veliki znaaj za vrijeme
smrti uz poneke ilirskog pokreta.
romantino-viteke
Ep objedinjuje vie teme: 1.bitka kod Hoima
2.sklapanje mirovnog ugovora
Osnovne ideje u djelu su ideje o
prolaznosti i relativnosti! 3.otmica Sunanice
4.Osmanova smrt

Mjesto radnje-Carigrad, Varava, Smederevo, pakao


OPREKE
Osman II.-osmanski
sultan Osman II.(zmaj)!=kralj
R= sultan u razdoblju od
Vladislav IV.(sokol)
1618.-1622.
islam !=kranstvo
Na prijestolje je doao
dobro !=zlo kada je imao etrnaest
Europa !=Turci godina.
nekada !=sada Nasljedio je svog strica
sultan Osman II.!=Mustafa I. Mustafu I., koji je
o Radnja se ne odvija kronoloki. svrgnut s vlasti zbog
slaboumnosti.
o Zapoinje retrospekcijom.
Ubijen je s osamnaest
BITKA KOD HOIMA
godina u zavjeri
Serija
V bitaka u trajanju od 2.rujna obitelji i od strane
do 9.listopada 1621. pobunjenih janjiara i
Vodi se izmeu Osmanskog spahija.
Carstva i Poljsko-Litavske unije.
Poljsko-Litavska unija je Nasljedio ga je stric
pobijedila. Mustafa I.
Vladislav IV.
Poljski kralj od 1632.godine.
Pripada poznatoj katolikoj dinastiji Vasa.
Povijesno je netono da je Vladislav IV. sudjelovao u
bitki, no Gunduli je prikazao upravo suprotno.
Kralj Vladislav IV.je simobol kranstva, simbol
kranski pobjede (idealizacija).

Sultan Osman II.


Glavni lik u djelu.
Prikazan je kao pravi ovjek (niti 100% dobar niti 100% lo).
Njegovom karakterizacijom Gunduli ne samo da se
proslavio kao barokni pisac koji pie u duhu
protureformacije (krstjanin spijevalac), nego ve kao i
pjesnik u pravom smislu.
Osman nosi viteke ideale (eli carstvu povratiti staru slavu).
Njegova temeljna mana je oholost.
Osman se svojim ponaanjem izdie iznad svojih
neprijatelja koji potjeu iz kruga janjiara.

UTJECAJI

Gundulievo je djelo utjecalo na najvei dio


korpusa povijesne epike hrvatske knjievnosti
17. i 18. stoljea.
DJELA AUTOR

KORALJNA VRATA-PAVAO PAVLII


Radi se o zanimljivom i napetom djelu s puno dinamike
koje nam otkriva povijest i zagonetku 14. i 15. pjevanja
Gundulievog Osmana.

1.pjevanje
20.pjevanje
Na samom poetku pjesnik iznosi razmiljanje o
prolaznosti ovozemaljskih vrijednosti, vlasti, moi,
Uz pjesnikova razmiljanja o prolaznosti svijeta i nasilnitvu
bogatstva, sree i mladosti. Sama pria poinje
vlasti dolazi i Dautova naredba da se Osmana zadavi poput
Osmanovom odlukom da poe na Istok kako bi prikupio
psa. Snani crnac ga davi maramom, a tijelo mu bace u
novu vojsku s kojom bi opet krenuo u osvajanja.
grob. Na kraju Gunduli razmilja kako je zapravo pravi car
svima jedino Bog.
Refleksija o ljudskoj oholosti, metafore,
invkokacija muza i kolo od sree.

Gunduli u djelu iznosi mnoge


humanistike i kranski ideje.
Osuuje tiraniju i nasilnitvo i
progovara o pravu naroda na
vlastitu slobodu.