You are on page 1of 2

Prilazeci fenomenu privrednog razvoja kao procesu koji je podloan kontroli i upravljanju, ekonomska

nauka je gotovo jedinstvena u stavu da se njime moe upravljati na dva osnovna naina:
1.puta automatske regulacije
2.puta svesnog upravljanja
Prvi nain upravljanja podrazumeva regulaciju na osnovu trinih zakonitosti, dok se svesno upravljanje
vezuje za aktivnosti drave koje se po pravilu odnose na ekonomsku politiku i makroekonomsko
planiranje.
U istraivanju razvojne performanse neke privrede ekonomska teorija je danas prilino jedinstvena u
stavu da trite ima odluujuci znaaj u gotovo svim privrednim kretanjima.Meutim, u svim privredama
prisutna je i aktvino uloga drave u upravljanju ukupnim drutvenim, pa u tom sklopu i celokupnim
privrednim razvojem.
Bitni faktori ekonomskog ivota razvijenih zemalja su:
Krupne korporacije;
Organizovani sindikati i
Drava.
1. NASTANAK I RAZVOJ
Analiza ekonomske stvarnosti privreda sa najduom trinom tradicijom nedvosmisleno potvruju stav po
kome su one poev od velike ekonomske krize tridesetih godina, pa sve do dananjih dana koristile, ai
danas koriste, irok spektar mera sa osnovnim ciljem podizanja efikasnosti privrednog razvoja,
Mehanizam tog delovanja i njihov intezitet razlikuje se od jedne do druge drave kao i od vremenskog
intervala u kome se takav uticaj posmatra, ali zakljuak je nedvosmislen.U svim privredama u kojima
trite bez ikakve sumnje predstavlja daleko najvaniji regulativni mehanizam postoje i drugi regulativni
aranmani koji su vezani za aktivnosti savremene drave.
Problem definisanja uloge drave u trinoj privredi danas je od posebne vanosti u tzv zemljama u
tranziciji, koje u vrenju transformacije svojih privrednih sistema u trine i te kako moraju voditi rauna io
nalaenju prave mere dravnog meanja u slobodu delovanja trita.Poto su privrede u tranziciji daleko
od ideala slobodnog trita, uloga dravne regulative u njima mora da bude mnogo veca nego to je to u
zapadnim privredama.Pri tome je neophodno naglasiti da se uloga drave mora kontinuirano
prilagoavati kako promenama u novonastalim situacijama u nacionalnoj ekonomiji, tako i dominirajucim
tendencijama u svetskoj privredi.
Uloga drave u usmeravanju kljunih makroekonomskih agregata je izuzetno znaajna i ona se na
mnogobrojne naine ispoljava.Drava ima nezaobilaznu ulogu u pogledu:
a) formulisanja i primene pravila trine privrede;
b) obezbedjenja funkcionisanja odgovarajuce institucionalne infrastrukture;
c) korigovanja trita u sluaju neadekvatne upotrebe resursa;
d) aktivnog ueca u investicionoj politici i
e) organizovanja privrednih aktivnosti.
Stvaranje potrebnog ambijenta za nesmetano funkcionisanje trine privrede je krajnji cilj ekonomske
politike svake drave.Nesporno je da moderna trina privreda podrazumeva jaku dravu i efikasnu
regulativu kako u smislu zatite osnovnih trinih institucija, tako iu uspostavljanju efikasne i prosperitetne
privredne strukture.O ovome se posebno mora voditi rauna tokom sprovoenja procesa tranzicije
postsocijalistikih privreda.Prisustvo efikasne dravne regulative i postojanje pravne drave doprinece
aktiviranju brojnih privrednih mehanizama i trinih institucija koje su jo uvek u fazi konstituisanja.
Drava koja deluje u okviru trita moe da ostvari sutinski uticaj na stvaranje trine privrede i da
kanalie model njenog funkcionisanja.injenica je da trino sistem ne nastaje spontano i golom
ustavnom proklamacijom.On nastaje smiljenom aktivnocu drave.
Savremeni trini sistem pored klasinih parametara podrazumeva postojanje dobro organizovanih
trinih institucija (trite kapitala, institucionalna reenja na tritu rada, efikasan bankarski sistem),
zatim trinu infrastrukturu (razvijen informacioni sistem u privredi, razvijenu trgovinu, saobracaj), i
najzad, efikasan pravni sistem ( privredno-sistemski i drugi zakoni kojim se regulie ekonomska aktivnost,
garantuje pravna sigurnost domacih i stranih ulaganja, tite interesi zaposlenih i sl.
Osnovne odrednice svih trinih privreda su dominacija privatne svojine, preteno decentralizovani nain
donoenja odluka i trite kao dominirajuci alokacioni i koordinacioni mehanizam privrenih
aktivnosti.Imajuci to u vidu, jedan od osnovnih zadataka drave u prelasku na trini nain privreivanja je
da ubrza i olaka svojinsku transformaciju.
Za razliku od bivih centralno-planskih privreda koje treba da preu iz jednog jasnog svojinskog oblika u
drugi (iz dravne svojine u privatnu), naa zemlja je suoena sa specifinim problemom transformacije
vlasnika nedefinisane drutvene svojine u druge svojinske oblike.
Zadatak drave u vaecoj svojinskoj transformaciji je da obezbedi sigurnost njenog sprovoenja na
trinim principima i po modelima koji su pokazali najbolje rez