You are on page 1of 2

ISIKANDUNGAN

TUGASAN 1

Abstrak i

1.0 Pendahuluan 1

2.0 Kaedah Kajian 3

2.1 Prosedur Menjalankan Soal Selidik 4

2.1.1 Objektif kajian 4

2.2.2 Soalan Kajian 4

2.2.3 Kaedah kajian soal selidik 5

2.2.4 Populasi Dan Sample 5

2.2.5 Perlaksanaan Kajian Soal Selidik 5

2.2.5.1 Alat Pengumpulan Data 5

3.0 Huraian Mata Pelajaran 7

3.1 Kajian Lampau matematik Dan Sains 7

3.2 Sebab-sebab Pelajar Tidak Berminat Matematik


10 Dan Sains

3.2.1 Isu 1 10

3.2.2 Isu 2 10

3.2.3 Isu 3 11

3.2.4 Isu 4 11

4.0 Bagaimana Menjalankan Temu Bual 12

5.0 Keesahan Dan Kepercayaan Kajian 14

TUGASAN 2

1.0 Maklumat Mata Pelajaran 16

2.0 Analisis data 19

2.1 Analisis Kajian 19

2.2 Responden Kajian 19

2.3 Tahap Analisi Data 20

2.4 Teknik Pengumpulan Data 20


2.5 Alat Pengumpulan data 21

3.0 Dapatan kajian 22

3.1 Latar Belakang Responden 22

3.2 Faktor Pelajar Melanggar Disiplin Sekolah 22

3.2.1 Sikap Pelajar 22

3.2.3 Persekitaran Sekolah 23

3.3.3 Faktor Guru 24

3.3.4 Faktor Rakan Sebaya 24

3.3.5 Faktor Keluarga 25

4.0 Kesan Dapatan Kajian 25

4.1 Sikap Pelajar 25

4.2 Persekitaran Sekolah 26

4.3 Faktor Guru 27

4.4 Rakan Sebaya 27

4.5 Faktor Keluarga 27

5.0 Kesimpulan 28

Rujukan 29

Lampiran Temu Bual 31