You are on page 1of 2

Borang Soal Selidik

Kajian Kes: Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kelas


Dual Language Program di Maktab Sabah Kota Kinabalu

Arahan: Sila bulatkan skala bagi setiap item yang diberikan untuk menyatakan pendapat anda.

Kelas Satu Makmur: 43 orang pelajar.


1 2 3 4 5
No Perkara Sangat Tidak Tidak Setuju Sangat
Tidak Setuju Pasti (%) Setuju
Setuju (%) (%) (%)
(%)
1 Saya minat mata pelajaran Sains. 2.3(1) 7(3) 32.6(14) 51.1(22) 7(3)
2 Saya faham apabila guru mengajar Sains 0(0) 34.9 (15) 34.9 (15) 18.6 (8) 11.6 (5)
menggunakan Bahasa Inggeris.
3 Saya seronok apabila guru mengajar Sains 2.3(1) 7(3) 25.6(11) 44.2(19) 20.9(9)
menggunakan aktiviti kumpulan.
4 Saya guna bahasa Inggeris untuk 16.3(7) 32.6(14) 41.9(18) 4.7(2) 4.7(2)
berkomunikasi dengan rakan-rakan dalam
aktiviti kumpulan.
5 Saya suka menyelesaikan masalah Sains 2.3(1) 4.7(2) 9.3(4) 55.8(24) 27.9(12)
bersama rakan-rakan dalam kumpulan
(Round Table).
6 Saya lebih faham apabila belajar bersama 2.3(1) 0(0) 16.3(7) 51.1(22) 30.2(13)
rakan-rakan dalam kumpulan.
7 Saya dapat mengingati pelajaran dengan 4.7(2) 11.6(5) 44.2(19) 25.6(11) 14(6)
lebih lama melalui aktiviti Gallery Walk.
8 Saya dapat berfikir dan berkongsi maklumat 2.3(1) 0(0) 27.9(12) 46.5(20) 23.3(10)
dalam aktiviti kumpulan.
9 Saya dapat menyumbang idea semasa 2.3(1) 7(3) 32.6(14) 41.9(18) 16.3(7)
aktiviti kumpulan.
10 Saya dapat belajar sesuatu yang baru 0(0) 0(0) 7(3) 60.5(26) 32.6(14)
daripada rakan-rakan kumpulan.
11 Saya lebih suka membuat latihan dengan 2.3(1) 7(3) 16.3(7) 25.6(11) 48.8(21)
cara berbincang dengan rakan daripada
membuat sendiri.
12 Saya cepat bosan jika belajar secara duduk 9.3(4) 9.3(4) 14(6) 20.9(9) 46.5(20)
diam .
13 Saya lebih suka guru menggunakan alat 2.3(1) 2.3(1) 27.9(12) 37.2(16) 30.2(13)
bantu untuk menerangkan topik yang susah.
14 Saya suka belajar dengan cara bergerak dari 4.7(2) 4.7(2) 39.5(17) 25.6(11) 25.6(11)
satu stesen ke stesen yang lain (Gallery
Walk).
15 Saya mendapat pengetahuan tambahan 2.3(1) 4.7(2) 32.6(14) 37.2(16) 23.3(10)
setelah mendengar penerangan daripada
rakan-rakan di setiap stesen.
16 Saya rasa lebih yakin dalam sesi 0(0) 2.3(1) 41.9(18) 32.6(14) 23.3(10)
pembentangan hasil kerja dalam kumpulan
yang kecil berbanding dengan keseluruhan
kelas.
17 Saya lebih suka rakan yang suruh saya cuba 11.6(5) 27.9(12) 34.9(15) 20.9(9) 4.7(2)
menjawab di depan kelas daripada guru yang
suruh.
18 Saya dapat belajar berdikari dan berani 9.3(4) 18.6(8) 41.9(18) 20.9(9) 9.3(4)
tampil ke depan semasa pembentangan.
19 Saya berjaya membimbing rakan-rakan saya 9.3(4) 20.9(9) 51.1(22) 18.6(8) 0(0)
melalui pembentangan Gallery Walk
dengan berkesan.
20 Saya berjaya memimpin rakan-rakan saya 7(3) 14(6) 51.1(22) 23.3(10) 4.7(2)
menghasilkan tugasan kumpulan dengan
bernas.
21 Saya sentiasa memastikan aktiviti 4.7(2) 2.3(1) 39.5(17) 51.1(22) 2.3(1)
dilaksanakan dengan sempurna daripada
semua ahli kumpulan saya.
22 Saya aktif semasa perbincangan kumpulan. 2.3(1) 14(6) 48.8(21) 27.9(12) 30.2(3)
23 Saya berjaya menjawab soalan yang wujud 2.3(1) 20.9(9) 55.8(24) 18.6(8) 4.7(1)
tiba-tiba daripada rakan-rakan saya semasa
pembentangan Gallery Walk.
24 Saya terlatih terarah kendiri dan berinisiatif 4.7(2) 9.3(4) 58.1(25) 23.3(10) 4.7(2)
melalui aktiviti pembentangan Gallery Walk.
25 Saya mahir menggunakan ICT semasa 4.7(2) 34.9(15) 48.8(21) 7(3) 4.7(2)
pembentangan Gallery Walk.
26 Rakan-rakan saya bekerjasama dengan saya 0(0) 7(3) 18.6(8) 58.1(25) 16.3(7)
dalam melaksanakan aktiviti perbincangan
kumpulan dan pembentangan Gallery Walk.
27 Saya gembira jika guru memberikan saya 4.7(2) 9.3(4) 16.3(7) 16.3(7) 53.5(23)
sticker setelah menyiapkan sesuatu
tugasan.