You are on page 1of 1

FASE

1 FASE 2 FASE 3
presentaci Procs de producci Presentaci
Obje
c&u d nal i
iscur Objec&us da avaluaci
siu: prenentatge:
Fe
r un
exp vdeo 1. Saber estru Ac&vitat 1: Ac&vitat 3: Ac&vitat 9: Ac&vitat 16:
o si / cturar i plan
alum ci per al
Explicaci dels objecAus de Pauta dobservaci del Organitzaci de grups i Estructurar lordre de
presentaci icar una la SD. model. cerca dinformaci a parAr lexposici, afegint una
nes s s oral.
ahar 2. Saber fer de les txes. introducci i conclusions
s
auis. la cultura cat del lxic especc de
Ac&vitat 2: Ac&vitat 4: generals.
alana. Visualitzaci del vdeo Posada en com. Ac&vitat 10:
3. Saber uAlit model dels alumnes Elaboraci entre tots dun Ac&vitat 17:
zar estratg saharauis. Ac&vitat 5: glossari de la cultura i
Gnere discursiu: comunicaAve ies IdenAcaci parts discurs tradicions catalanes. Gravaci del vdeo.
s en lmbit
oral. oral exposiAu.
Ac&vitat 11:
Exposici oral Ac&vitat 6: Realitzaci dun esquema

ITJ:
Observaci estratgies per a lexposici.
exposiAva
CICLE M e Primria
comunicaAves orals amb un
r d nou model. ( Info-K ) Ac&vitat 12:
Terce - Projecte acollida Assaigs en peAts gups i co-
Ac&vitat 7: avaluaci amb rbrica.
Sabadell Un es&u en Debat sobre qu volem
Pau. explicar. Ac&vitat 13:
Feed-back dels aspectes a
Ac&vitat 8: millorar.
- Escola Pblica. Nivell ReparAci dunes txes-bits
amb conceptes de la cultura Ac&vitat 14:
socioeconmic mitj- catalana. Gran assaig, exposici
alt. davant de tots els grups.

AcAvitat 15:
- Majoria alumnes Avaluaci dels grups amb
rotaci dels tems de la
castellanoparlants rbrica davaluaci.

Observaci i anlisi MODEL REAL VDEO NENS SAHARA


Observaci i anlisi MODEL REAL VDEO INFO-K

Pautes dobservaci

Estratgies comunica&ves orals
Rbriques Parts exposici oral
Comentaris mestre
Comentaris companys
Organitzaci de la informaci ESQUEMA FITXES-BITS VOCABULARI CULTURA CATALANA
Enregistraments vdeo /
Textualitzaci de lexposici Treball del lxic
udio

Assaigs i CO-AVALUACI GRAVACI DEL VDEOAUTORES: Marta Girons, Miriam Garcia i Alba Valero Exposici Final
Revisi