You are on page 1of 178

Univerzita Komenskho v Bratislave

Fakulta telesnej vchovya portu

Sports Medicine
English-Slovak and Slovak-English Dictionary

2012
1
Zostavovate:
doc. PaedDr. Peter Maura, PhD.

Recenzent:

Mgr. Helena Rychtrikov


MUDr. Vladimr Petro

Autori:
doc. MUDr. Bnovsk Alexander, PhD.
RNDr. Cirbusov Viera
MUDr. Dvorsk Bohu
MUDr. Dzurenkov Dagmar, PhD.
PhDr. Duganov Boena, PhD.
prof. MUDr. Hamar Duan, PhD.
prof. MUDr. Marek Tibor, PhD.
prof. MUDr. Duan Meko, PhD.
prof. PhDr. Mikov Gabriela, PhD.
RNDr. Novotn Edita
PhDr. Polkov Gabriela
prof. MUDr. tulrajter Vojtech, DrSc.
doc. Mgr. Zemkov Erika, PhD.

Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

Slovnk je vstup vskumnho Projektu . 076UK-4/2012 Kultrnej a edukanej


grantovej agentry Ministerstva kolstva, vedy, vskumu a portu Slovenskej
republiky s obdobm rieenia 2012-2013 Integrcia a diverzifikcia vuby
anglickho jazyka na fakultch slovenskch vysokch kl pripravujcich
odbornkov v porte (Integration and Diversification of Teaching English at
Faculties of Slovak Universities Educating Sports Experts).

Vydala Univerzita Komenskho v Bratislave, Fakulta telesnej vchovya portu.


Rok vydania 2012. Prv vydanie. Poet strn 178.

ISBN 978-80-223-3321-4

2
Part I

English-Slovak
Sport Medicine Dictionary

3
4
English Slovak
AAS (anabolic androgen anabolick androgenn steroidy
steroids)
A-band anizotropn sek svalovho vlkna
abate zmenova, zmierni (boles)
ABC (airway, breath, circulation) zhodnotenie stavu dchacch ciest, dchania a obehu
assessment
abdomen aldok
abdominal brun
abdominal aorta brun srdcovnica
abdominal cavity brun dutina
abdominal circumference obvod brucha
abdominal injury poranenie brucha
abdominal skin fold kon riasa na bruchu
abduct abdukova, odtiahnu
abduction odtiahnutie, abdukcia
abductor (muscle) odahova, abduktor (sval)
abductor strain natiahnutie abduktora
ability schopnos
abnormality abnormalita; odchlka od normy
abrade obrsi, odrie, zokriaba; opotrebova
abrasion odrenina
abrupt odtrhn
abruption odtrhnutie
abscess absces, huza
absence from work prceneschopnos
absent breathing zastavenie dchania
absolute value absoltna hodnota
absorb moisture absorbova vlhko
absorb stress absorbova stres, zniova stres
absorbable absorbovaten, vstrebaten
absorption absorpcia, pohlcovanie
abundant hojn, nadbyton
abuse zneuitie
accept akceptova, prija
accessory doplnkov, dodaton
acciddent injury nhodn poraninie
accident raz
accidental injury nepredvdan raz
acclimatisation aklimatizcia, prispsobenie sa
acclimatise aklimatizova (sa), prispsobi sa
acclimatise oneself to lower aklimatizova sa niiu hladinu kyslka
oxygen levels
account vysvetli, objasni
accuracy presnos
accurate presn
acetabular labrum panvikov val
acetabular notch zrez panviky
acid kyselina, kysl
acid-base balance acidobzick rovnovha
acidic kysl
acidosis zven obsah kyslch ltok v krvi, acidza
acne vulgaris akn, acne vulgaris
acquired immuodeficiency AIDS - syndrm zskanej imunodeficiencie
syndrome - AIDS
acromioclavicular akromioklavikulrny
acromioclavicular ligament nadpleckovokny vz, akromioklavikulrny vz
acromioclavicular subluxation iaston vykbenie akromioklavikulrneho kbu

5
actin aktn
action potential akn potencil
active aktvny
active charcoal aktvne uhlie
active rest aktvny oddych
activities of daily living (ADL) kadodenn innosti
acute aktny, naliehav, ostr, prudk
acute incident aktny prpad, prhoda
acute injury aktne poranenie, zranenie
acute ligament disruption aktne roztrhnutie, pretrhnutie vziva
acute response aktna odezva/odpove
acute sports injury aktne portov poranenie
acute surgery intervention aktny chirurgick zkrok
acute viral hepatitis aktna vrusov hepatitda
adapt to the climate prispsobi sa podnebiu
adaptation prispsobenie, adaptcia
adaptation to a physical load adaptcia na telesn zaaenie
additional dodaten, al,, doplnkov
adduct priahova, addukova
adduction pritiahnutie, addukcia, pripaenie, pohyb dovntra
adductor (muscle) adduktor (sval), priahova
adenosine diphosphate adenozndifosft
adenosine monophosphate adenoznmonofosft
adenosine triphosphate adenozntrifosft
adenoviral adenovrusov
adequate nutrition adekvtna, primeran viva
adhere to prin, pevne sa dra, dodriava, dra sa
adhesive plaster nplas, leukoplast
adhesive strips leukoplast (prok)
adhesive tape lepiaca pska, leukoplast
adipose tun
adipose cell tukov bunka
adipose tissue tukov tkanivo
adiposis obezita, tunota
adiposity tunota
adjacent priahl, susedn, blzky, veda susediaci
administer, give, hand in poda, podva, aplikova (liek)
adolescence dospievanie, adolescencia
adolescent adolescent, mladistv, dospievajci, adolescentn
adrenal nadoblikov
adrenal gland nadoblika
adrenalin(e) adrenaln
adrenocorticoid adrenokortikoid
adult dospel, zrel
adulthood dospelos
advance pokrok, zlepenie; postpi dopredu, napredova
adventitia vonkajia pokrvka, najvrchnej, povrchov
adverse nepriazniv, protikladn
adverse effect nepriazniv inok
aerobic aerobn
aerobic abilities aerbne schopnosti
aerobic capacity aerbna kapacita
aerobic exercises aerbne aktivity/cvienia
aerobic interval training aerbny intervalov trning
aerobic metabolism aerbny metabolizmus
aerobic power aerbny vkon
aerobic tests aerbne testy
aerobic threshold aerbny prah
aerobic training aerbny trning
aerobically aerbne

6
aeromedicine leteck lekrstvo
affect postihn, psobi na nieo
affix pripoji (to) ku
aftertreatment dolieenie
afunction afunkcia, zastavenie innosti
ag(e)ing starnutie
ag(e)ing process proces starnutia
age vek
age categories vekov kategorie
age groups vekov skupiny
aggravate priai, zhori, predstiera horie prznaky
choroby
aggravation priaenie, zhorenie, vedom zhorovanie akost
aggregate zra sa, nahromadi sa
aggregation agregcia, zranie krvi
aggression tok, agresivita
aggressive agresvny, ton
agility agilita, pohyblivos, bystros
agitated rozruen, nervzny
agonist agonista
achalasia neschopnos svalu uvoni sa
achalasia zhrubnutie steny trviacej rry s poruchou
peristaltiky
ache bolie
achieve dosiahnu
achievement power aerbny vkon
Achilles bursa burza Achillovej achy
Achilles tendon Achilova acha, achillovka
Achilles tendon injury poranenie Achillovej achy
Achilles tendon rupture roztrhnutie Achilovej achy
Achilles tendonitis zpal Achilovej achy
achillodynia boles Achilovej achy
achillotenotomy preatie Achilovej achy
aid pomoc
ailment choroba, ochorenie
aim cie, mysel, zmer
air-sickness kinetza, nevonos poas letu
airways dchacie cesty
AJ (ankle jerk) reflex Achillovej achy
akromion akromion
alcalosis alkalza
aldosterone aldostern
alert bdel, pri vedom, ostrait
algesia vnmanie bolesti
alignment zoradenie (zubov), narovnanie
alimentary vivov, zavac, trviaci
alimentary infection infekcia z potravy
alimentary tract trviaci trakt
alimentation strava, viva, dita
alkaline alkalick, zsadit
alkalosis alkalza
allergen alergn
allergic alergick, precitliven
allergic asthma alergick astma
allergic reaction alergick reakcia
allergy alergia, precitlivenos
allograft aloimplantt, alotep
all-out exercise bout zaaenie vykonan maximlnym silm
alpha receptors alfa receptory
alter meni, zmeni, premeni

7
alteration zmena, premena
alternate meni, strieda
alveolar difference of oxygen alveolrna diferencia kyslka
alveolar ventilation alveolrna ventilcia
alveoli of lungs pcne mechriky/alveoly
alveolitis alveolitda/zpal zubnho lka
alveolus pcny mechrik, alveola
ambulance sanitka, ambulancia
ambulance ordination time ordinan hodiny
amenorrhoea amenorea, vynechanie mentrucie
amnesia amnzia, strata pamti
amnesic amnestick, svisiaci so stratou pamti
amphetamine amfetamn
amputate amputova
amputation amputcia
amputee osoba ktor prekonala amputciu
amyotrophia ubdanie svaloviny
an(a)emia mlokrvnos
an(a)esthesia anestzia, znecitliveni, vymiznut citlivos
an(a)esthetic anestetick, tkajci sa anestzie; anestetikum
anabolic anabolikum, anabolick
anabolic steroid anabolick steroid, anabolikum
anabolism anabolizmus, asimilcia
anaerobic anaerbny
anaerobic abilities anaerbne schopnosti
anaerobic activity anaerbne aktivity
anaerobic alactacid power anaerbny alakttov vkon
anaerobic capacity anaerbna kapacita
anaerobic endurance anaerbna vytrvalos
anaerobic exercises anaerbne cvienia
anaerobic glycolysis anaerbna glykolza
anaerobic lactacid power anaerbny lakttov vkon
anaerobic metabolism anaerbny metabolizmus
anaerobic performance anaerbny vkon
anaerobic power anaerbny vkon
anaerobic tests anaerbne testy
anaerobic threshold anaerbny prah
anaerobic training anaerbny trning
anal sphincter anlny zviera
analgesia analgzia, znen citlivos na boles
analgesic analgetick
analgesic narcotic analgetick narkotikum, nvykov analgetikum
analyser analyztor
analysis analza
anamnesis anamnza, rozpomnanie, predchorobie
anamnestic anamnestick
anaphylactic anafylaktick
anaphylactic shock anafylaktick ok
anatomical anatomick
anatomical position zkladn anatomick postavenie
anatomy anatmia
anconeus muscle lakov sval
androgen androgn, musk pohlavn hormn
androsterone androstern
anesthesia anestzia, znecitlivenie, narkza
anesthetic anestetick, znecitlivujci
angina angna
angle uhol
angulation zahnutie, uhol
anchor to bone upna sa na kos

8
anicteric anikterick, bez ltaky
ankle lenok, lenkov kb
ankle circumference obvod kotnika
ankle fracture zlomenina lenka, fraktra lenka
ankle injury poranenie lenka
ankle inversion vpenie, prevrtenie lenka
ankle joint lenkov kb
ankle sprain podvrtnutie/vyvrtnutie lenka
ankylosis ankylza, znehybnenie/stuhnutie kbu
anomalous tooth form anomlia tvaru zubov
anomaly of tooth number anomlia potu zubov
anorexia anorexia, chorobn nechutenstvo, nechutenstvo
anosmia anosmia, strata uchu
anoxemia anoxmia, nedostatok kyslka v krvi
anoxia anoxia, nedostatok kyslka v tkanivch
antacid anacidum, prostriedok neutralizujci aldon
kyselinu
antagonism antagonizmus, odpor, nepriatestvo
antagonist antagonista
antagonistic antagonistick, opane psobiaci
antasthmatic antiastmatick
antebrachial muscles svaly predlaktia
antecubital fossa predlakov jamka, fossa cubiti
anterior predn
anterior aspect predn pohad, pohad spredu
anterior compartment syndrome syndrm prednho kompartmentu
anterior cruciate ligament predn skren vz (kolena)
anterior deltoid predn (kna) as deltovho svalu
anterior longitudinal ligament predn pozdny vz
anterior root of spinal nerves predn korene miechovch nervov
anterior shoulder instability nestabilita prednho ramena
anterior sternoclaviculare predn mostkovokny vz
ligament
anterior talofibulare ligament predn lenkovoihlicov vz
anteroposterior balance predozadn rovnovha
anteroposterior chest diameter sagitlny priemer hrudnka
anthropological survey antropologick vskum
anthropometer antropometer
anthropometric antropometria
anthropometric examination antropometrick vyetrenie
anthropometric landmarks antropometrick body
anthropometric points antropometrick body
anthropometrical dimensions antropometricke znaky
antiallergic protialergick, antialergick
anti-anaphylactic antianafylaktick
antianaphylaxis antianafylaxia
anti-anemic antianemick
anti-asthmatic antiastmatick
antibacterial antibakterilny, ltka niiaca baktrie
antibiotic antibiotikum, antibiotick
antibiotic drops antibiotikum v kvapkch
antibody protiltka
anticandidal medication protikandidzna lieba
anticlotting protizrav
anticonceptive antikoncepn
anticonvulsant antikonvulzvny
anticonvulsive antikonvulzvny, protikov, antikonvulzvum
antidepressant antidepresvum, antidepresvny
antidiabetic antidiabetick, antidiabetic
antidiarrhoeal protihnakov

9
antidiuretic antidiuretikum, antidiuretick
antidote protijed, antidtum
antiemetic antiemetikum, ltka proti vracaniu, antiemetick
antifebrile antifebriln, antipyretick, antipyretikum, zniujci
horku
antifrost-bite ointment mas proti omrzlinm
antifungal protihubov, protiplesov
antifungal cream antifunglny/protihubov/protiplesov krm
antiglobulin antiglobuln
antihemolytic antihemolytick, antihemolytikum, ltka proti
hemolze krvi
antihemorrhagic antihemoragikum, ltka zabraujca krvcaniu,
antihemoragick, protikrvcav
antihistamine antihistaminikum
antihistaminic antihistaminikum, antihistamnov
antihypertensive antihypertenzvum, antihypertonikum,
antihypertenzn
anti-inflammatory protizpalov
antimicrobial antimikrobilny, bakteriostatick
antimycotic protiplesov
antioxidant antioxidant
antiparasitic antiparazitikum, antiparazitick
antiphlogistic antiflogistikum, antiflogistick
antipyretic antipyretick, antipyretikum, ltka proti horke
antirheumatic antireumatick, antireumatikum
antiseptic antiseptikum, antiseptick
antispastic antispastick, protikov, antispastikum, ltka proti
kom
antitussive tlmiaci kae,antitusikum, ltka proti kau,
antitusick, protikaov
antiviral antivrusov, protivrusov, antivirotikum, ltka
proti vrusom
anulus fibrosus vzivov prstienok
anuresis anurza, zastavenie vyluovania moa
anuria anurza, zastavenie vyluovania moa
anxiety anxieta, zkos, strach
anxious anxizny, pln zkosti, pln obv, znepokojen
aorta aorta, srdcovnica
aortic valve chlopa srdcovnice
aortography aortografia, kontrastn rentgenov vyetrenie aorty
aperient prehadlo
aperture otvor
apn(o)ea, apnoe apnoe, zastavenie dchania
apn(o)eic pause, apneutic pause apnoick pauza
aponeurosis aponeurza, ploch acha
apoplectic apoplektick, porkov
apoplexy apoplexia, porka, mtvica
appear (ob)javi sa, zda sa
appendicitis apendicitda, zpal ervovitho prvesku
appendix apendix, ervovit prvesok
appetizer ltka podporujca chu k jedlu
applied force pouit sila
apply aplikova, poui; hlsi sa
approach prstup
approximate pribli, spoji, aproximova
approximately pribline, asi, okolo
approximator Desaultov obvz, sahova rebier
apyretic bezhorkovit, apyretick, obdobie choroby bez
horky
aqua voda

10
areflexia areflexia, vymiznutie reflexov
arch of aorta oblk srdcovnice
arches of foot klenby nohy
arise, arose, arisen vznikn
arm paa, rameno
arm injury poranenie ramena
arrest zastavenie
arrest of growth zastavenie rastu
arterial arterilny, tepnov
arterial bleeding arterilne krvcanie
arterial blood tepnov (arterilna) krv
arterial injury arterilne poranenie
arterial-venous oxygen difference arterio-venzna diferencia kyslka
(a-vO2 diff)
arteriogram artriogram, kontrastn rentgenov vyetrenie tepien
arteriovenous fistula artriovenzna pala
arteriovenous shunt arteriovenzny skrat
artery artria, tepna
arthritis of the spine artritda chrbtice, zpalov ochorenie kbov chrbtice
arthrofibrosis artrofibrza
arthrography rntgen kba s pouitm kontrastnej ltky
arthroscope artroskop
arthroscopic evaluation artroskopick vyhodnotenie
arthroscopy artroskopia, vyetrenie kbu pomocou artroskopu
arthrotomy artrotmia, preatie kbu
articular artikulrny; kbov
articular capsule kbov puzdro
articular cartilage kbov chrupka
articular disc kbov terk (disk)
articular facet kbov plocha
articular meniscus kbov meniskus
articular processes of vertebrae kbov vbeky stavca
articulation spojenie
artificial umel
artificial alimentation umel viva
artificial breathing umel dchanie
artificial limb umel konatina, protza
artificial teeth umel chrup
artritis artritda, zpal kbov, zpalov ochorenie kbov
ASA (acetylsalicylic acid) acylpyrn
ascending aorta vzostupn srdcovnica/aorta
ascorbic acid kyselina askorbov
aseptic meningitis aseptick meningitda
asleep spiaci
asomnia nespavos chronick
aspect aspekt, poloha, strana
asphyxia asfyxia, dusenie sa z nedostatku vzduchu
aspirate aspirova, nasva, odsva, odsa, vdchnu
aspiration aspircia, vdchnutie cudzieho telesa
aspire blood odsa krv
assess stanovi, odhadn, posdi, ohodnoti
assessment posdenie, urenie, hodnotenie, odhad
assessment physician posudkov lekr
associate pripoji, prileni, pridrui
associated pridruen
associated injury pripojen poranenie
associated vascular injury pridruen vaskulrne poranenie
assume predpoklada
asthenia astnia, telesn slabos
asthenic astenick

11
asthma astma
asthmatic astmatick
asthmatic attack astmatick zchvat
astragalonavicular ligament lenkovolnkovit vz
astragalus lenkov kos
astringent adstringentn, sahujci liek
asymetrical asymetrick
asymetry asymetria, nesmernos
asymptomatic asymptomatick, bezprznakov
asystolia asystlia, zastavenie srdcovej innosti
at the wound site v mieste rany
at this age group v tejto vekovej skupine
at/on the margin of sth. na okraji nieoho
ataxia ataxia, porucha smernosti pohybov, porucha
koordincie pohybov
atherosclerosis aterosklerza
atherosclerotic aterosklerotick
athlete atlt, portovec
athletes heart atletick/portov srdce
athletic atletick, portov
athletic foot injury poranenie nohy portovca
athletic heart portov srdce
athletic injury portov poranenie
athletics atletika
athmospheric atmosferick
athmospheric pressure atmosferick tlak
athroscopy artroskopia
atlantoaxial atlantoaxilny
atlantoocipital membrane nosiovozhlavn blana, atlantookcipitlna
membrna
atonia atnia, ochabnutos, strata naptia
atonic atonick, bez naptia
ATP (adenosine triphosphate) adenozintrifosft
ATP-ase (adenosine adenozintrifosfatza
triphosphatase)
atraumatic atraumatick, nespsobujci zranenie
atrial atrilny, predsieov
atricular cartilage kbov chrupka
atrioventricular trioventrikulrny, predsieovo-komorov
atrioventricular block atrioventrikulrna blokda, predsieovo-komorov
blok, trioventrikulrny blok,
atrioventricular bundle atrioventrikulrny zvzok
atrioventricular node predsieovokomorov uzol, trioventrikulrny uzol
atrium trium, predsie
atrophic atrofick, zmenen, zakrpaten
atrophy atrofia, zakrpatenie, zmenenie normlne vyvinutho
orgnu/jeho asti
atropine atropn
attack zchvat, tok
attach pripevni, pripoji, pripta
attachement apparatus fixan apart
attachment pripevenie, pripojenie, priptanie
attempt pokus, snaenie
attendance oetrovanie
attendant oetrovate
attending physician oetrujci lekr
attenuate zmierni, oslabi, zriedi
attenuation oslabenie, zmiernenie
attitude dranie tela
audible pouten

12
audiogram audiogram, zznam vyetrenia sluchu
audiography audiografia, grafick zznam vyetrenia sluchu
audiometry audiometria, metda na vyetrenie sluchu
auditory canal zvukovod
aural un
auricular h(a)ematoma unicov hematm
auscultate auskultova, vyetrova posluchom
auscultation auskultcia, vyetrenie posluchom
autoimmune autoimnny, autoimunitn
autoimmunity autoimunita
autoimmunization autoimunizcia
autonomic autonmny, vegetatvny
autonomic nervous system vegetatvny nervov systm
autoregulation autoregulcia
autosuggestion autosugescia
auxilliary pomocn
availability of proteins dostatok protenov
available k dispozcii, dostupn
avascular avaskulrny, bez ciev, bezcievny
avascular necrosis avaskulrna nekrza
avascularity avaskularita
avoid vyhn sa
avoid complications vyhn sa, preds komplikciam
avoid heat injury vyhn sa palu, zabrni palu
avulse odtrhn, vytrhn (as tkaniva)
avulsed fragment odtrhnut fragment, ksok
avulsed tooth vylomen, vytrhnut zub
avulsion avulzia, odtrhnutie, vytrhnutie
avulsion fracture avulzvna fraktra
axial axilny, osov
axial rotation axilna rotcia, osov rotcia
axial skeleton osov kostra
axilla podpaie, podpan jamka
axillary axilrny, podpan
axillary line pazuchov iara
axis os
axonal injury axonlne poranenie
back chrbt
back extensors vystierae chrbta
backache bolesti chrbta
backbone chrbtica
backpain bolesti chrbta
bacteremia bakterimia, prtomnos baktri v krvi
bacteria baktria
bacterial bakterilny
bacterial contamination bakterilne zneistenie, kontamincia
bactericidal baktericdny, niiaci baktrie
bacteriology baktriolgia
bacteriostatic baktriostatikum, baktriostatick
balance rovnovha
balance rovnovha, vi
balance abilities schopnosti rovnovhy
balance beam kladina
ball and socket joint guovit kb
balneologic balneologick
balneology balneolgia
balneotheraphy kpen lieba
balsam balzam
balsamic balzmov
band ps, pruh, prok, psik, stuha, pska

13
bandage obvz, obvnadlo, band, obvzova, bandova
bandage a wound obviaza ranu
band-shaped prkov
barbiturate barbiturt
bare obnaen, hol
barotrauma barotrauma
barrel chest sdkovit hrudnk
basal ganglia bazlne gangli
basal metabolic rate (BMR) bazlny vdaj energie
base zsada, bza, zklada, zklad
basic bzick, zsadit, bazlny, zkladn
basic body characteristics zakladne telesne rozmery
basic health question zkladn zdravotn otzka
basic somatic dimensions zkladn telesn rozmery
basic statistical characteristics zkladn tatistick charakteristiky
basket k, kok
basketball basketbal
basketball player basketbalista
bath kpe
BBT (basal body temperature) bazlna telesn teplota
be associated with by spojen s niem, by pridruen k nieomu
be dependent upon by zvisl na nieom
be in condition by v kondcii, by vo forme
be prone to injuries by nchyln na poranenia
be prone to injury by nchyln k poraneniu
be responsible for by zodpovedn za
be vulnerable to an injury by nchyln k poraneniu
bear nosi, nies
bear the marks of wounds ma stopy po zranen
bear, bore, born rodi
bearing dranie tela
beat tep, pulz, der (srdca)
become acclimatised aklimatizova sa
become inflammed zapli sa
bed lko, poste, rieisko
bed rest pokoj na lku
bedsore preleanina
behaviour sprvanie
belly brucho, bruko
belt ps
bend the knee zohn koleno
bend, bent, bent ohn, zohn
bends kesonova choroba, choroba z dekompresie
beneficial blahodarn
beneficial to health prospen zdraviu
benefit itok
benefits of physical activity priazniv inky telesnho pohybu (pohybovej
aktivity)
benign bengny, nezhubn
Bennet`s fracture Bennetova zlomenina, zlomenina a dislokcia bzy
prvho metakarpu palca nohy
beriberi avitaminza vitamnu B1
beta receptors beta receptory
beta-adrenergic beta-adrenergn
beta-adrenoceptor betareceptor
beta-blocker betabloktor, sympatolytikum
beta-blockers beta bloktory, sympatolytik
biacromial width irka biakromilna, irka ramien
bicarbonate bikarbont, hydrouhliitan
biceps biceps; dvojhlav sval

14
bicristal width bikristlna rka, rka panvy
bicuspid valve dvojcpa chlopa
bicycle seat neuropathy neuropatia zo sedadla bicykla
bicycling bicyklovanie; cyklistika
bike bicykel; jazdi na bicykli
biker cyklista, cyklistka; AM motocyklista
bilateral bilaterlny, obojstrann
bilateral patching obojstrann zalepenie nplasou
bilayer (bilayer of phospholipid dvojvrstva (napr. dvojvrstva fosfolipidovch
molecules) molekl)
bile l
bile duct lovod
bile duct calculus kame lovodov
bile stones lnkov kamene
biliary bilirny, lov
biliary calculus lov kame
bilirubin bilirubn, lov farbivo
bilirubinemia bilirubinmia
bilirubinuria bilirubinria
bimanual bimanulny, obojrun
bioactive bioaktvny
biochemical biochemick
biochemistry biochmia
biological age biologick vek
biopsy biopsia
bioptic bioptick
biorhythm biorytmus
biotherapy bioterapia
birth narodenie, prod
birth canal prodn cesty
birth weight prodn hmotnost
bispinal width bispinlna rka
bite poksanie, bodnutie
bitrochanter width bitrochanterick rka
black eye modrina pod okom
blackout bezvedomie
blade bone lopatka, skapula
bland cream upokojujci krm
bleed krvca
bleeding krvcanie
blepharospasm blefarospazmus
blind slep
blindness slepota
blister puzgier
bloating nadvanie brucha, plynatos
block blok, prekka, zstava, zastavenie, blokda,
blokova, zastavi
blockade blok, prekka, zastavenie, blokda, blokova
blockage blok, prekka, zastavenie, blokda, blokova
blood krv
blood bank krvn banka
blood cell krvn bunka
blood circulation krvn obeh
blood clot koagulum, krvn zrazenina
blood count krvn obraz
blood doping krvn doping
blood flow prietok krvi
blood group krvn skupina
blood oxygen extraction extrakcia kyslka z krvi
blood pH pH krvi
15
blood plasma krvn plazma
blood platelet krvn dotika
blood poisoning otrava krvi
blood pressure krvn tlak, tlak krvi
blood redistribution redistribcia krvi
blood sugar krvn cukor, glykmia
blood supply prekrvenie, zsobenie krvou
blood test krvn test
blood transfusion transfzia krvi
blood transport of oxygen transport kyslka v krvi
blood vessel krvn cieva
blood viscosity viskozita krvi
blood volume objem krvi
blood-grouping urenie krvnej skupiny
blood-stained synovial fluid kbov mok sfarben krvou
blow rana, der
blowout fracture zlomenina dutiny onice po dere oka/lca
bodily characteristics telesn charakteristiky
bodily parameters telesn parametre
body telo, teliesko, teleso
body build telesn stavba, postava
body composition zloenie tela
body fat telesny tuk
body frame telesn stavba
body height telesn vka
body height to the acromiale vka bodu akromiale
point
body height to the dactylion point vka bodu daktylion
body height to the iliospinalis vka bodu iliospinale
body height to the radiale point vka bodu radiale
body height to the stylion point vka bodu stylion
body height to the suprailiacal vka bodu iliokristale
point
body height to the suprasternal vka bodu suprasternale
point
body height to the symphysion vka bodu symphysion
body height to the tibiale point vka bodu tibiale
body hygiene telesn/osobn hygiena
body injury raz
body length telesn dka
body mass index (BMI) index telesnej hmotnosti
body temperature telesn teplota
body weight telesn hmotnos
body's sweating mechanism potn mechanizmus tela
bolt krtky p, blesk
bone kos
bone age kostn vek
bone atrophy atrofia kosti
bone bank kostn banka
bone cell kostn bunka
bone eminence kostn vyvenina
bone fragment fragment, lomok kosti
bone graft kostn tep
bone injury poranenie kosti
bone marrow kostn dre
bone mass kostn hmota
bone mineral content (BMC) obsah kostnch minerlov
bone mineral density (BMD) denzita kostnch minerlov
bone scan kostn sken
bone scintigraphy scintigrafia kosti

16
bony kostn
border okraj, lem
borderline hranin, neurit
bowels rev
bowlegs doln konatiny do o, varozita
box krabika
box box; bitka psami
boxer boxer, pstiar
boxing glove boxersk rukavica
boxing match zpas v boxe
brace vystuenie, podpera; vystui, spevni, spoji,
zopn
bradyarrhythmia bradyarytmia, spomalen srdcov rytmus
bradycardia bradykardia, spomalen srdcov innos
bradypn(o)ea bradypnoe, spomalen frekvencia dchania
brachial brachilny, paov
brachial plexus brachilny plexus
brachialgia brachialgia, boles v pai
brain mozog
brain coma mozgov kma
brain damage pokodenie mozgu
brain lesion mozgov lzia
brain stem mozgov kme
break zlom, zlomi, otvor, rozbi, porui
break (down), broke, broken zlomi
breakdown rozklad, rozpad
breakdown of the implant rozpad implanttu
breast hrudnk, prsia
breast bone hrudnkov kos, sternum
breath holding zadranie dychu
breathe dcha
breathing dchanie
breathing muscles dchacie svaly
breathing rate dychov frekvencia
breathless zadchan
breathlessness saen dchanie, dchavica
brittle bone kostn ochorenie, osteogenesis imperfecta (porucha
rastu)
bronchi prieduky
bronchial bronchilny, priedukov
bronchial asthma bronchilna astma
bronchial breathing bronchilne dchanie, priedukov dchanie
bronchiolitis bronchiolitda, zpal prieduiniek
bronchiospasm bronchospazmus, k svalstva prieduiek
bronchitic bronchitick
bronchitis bronchitda, zpal prieduiek
bronchopneumonia bronchopneumnia, zpal pc a prieduiek
bronchoscope bronchoskop
bronchoscopy bronchoskopia
bronchospasm bronchospazmus
bronchovesicular breathing bronchovezikulrne dchanie
bronchus bronchus, prieduka
bruise modrina, podliatina
bruising modrina, podliatina
BSR (blood sedimentation rate) Sedimentcia krvi
bulge vyklenutie, vydutie
bulging zdurenie
bulimia bulmia, chorobn hlad
bulla puzgier
bullous lesion bulzna (puzgierovit) lzia

17
bundle zvzok
bundle of Hiss Hisov zvzok
burn poplenina, splenie, pli, spli
burn ointment mas na popleniny
bursa burza, synovilny vok
bursectomy burzektmia
bursitis burzitda, zpal synovilneho vaku
burst pukn, praskn
by means of pomocou nieoho
bypass bypas, premostenie, skrat, obdenie prekky
by-product vedaj produkt
cabinet skrinka so sklenenmi dverami
caffeine kofen
calcaneo-astragaloid ligament ptovolenkov vz
calcaneofibular ligament kalkaneofibulrny vz
calcaneus ptov kos
calciferol kalciferol
calcification kalcifikcia, (z)vpenatenie
calcified kalcifikovan, zvpenaten
calcified cartilage kalcifikovan chrupavka
calcify vpenatie, kalcifikova
calcitonin kalcitonn, hormn prittnych teliesok
calcium kalcium, vpnik
calcium-rich food strava bohat na vpnik
calciuria kalciria, vyluovanie vpnika moom
calculosis tvorba kamienkov v tele, kalkulza
calculus formation tvorba kamea
calf bone ihlica
calf, calves ltko
calibrate kalibrova
caliper kaliper, zariadenie na meranie rozmerov
calisthenics kalistenika, gymnastika
callus mozo, kalus na kosti
calm ticho, pokoj, tich, pokojn, uti sa, upokoji sa
calor teplo, teplota, zvenie teploty v zaplenej oblasti
caloric kaloricky
calorie kalria
calorific teplotvorn
calorigenic kalorignny
calorimeter kalorimeter
calorimetric kalorimetrick
calorimetry kalorimetria
canal kanl, priechod
cancellous bone hubovit kos
cancer karcinm, rakovina
cancerigenic kancerognny
cancerologist onkolg
cancerology kancerolgia, nuka o ndoroch
cancerophobia kancerofbia, strach pred rakovinou
candidal infection kandidza
candidal vaginitis kandidzna vaginitda
candidate for surgery kandidt na operciu
candidiasis kandidiza
cane palika
cannabis kanabis, konope
canned konzervovan
cannula kanyla, dut ihla, trubika
cannulate kanylova, zavies kanylu
cannulated screw skrutka s kanylou
cannulation kanylcia, zavedenie kanyly

18
capacity kapacita, schopnos
capacity for healing schopnos hojenia, lieenia (sa)
capillaries vlsonice
capillaritis kapilaritda, zpal kapilr, zpal vlsonc
capillaropathy kapilaropatia, ochorenie vlsonc, ochorenie kapilr
capillaroscopy kapilaroskopia
capillary kapilra, vlsonica
capillary kapilrov, vlsonicov
capillary bed kapilrne rieisko
capitate bone hlavikat kos
capitulum hlavika (kbu)
capsular puzdrov, kapsulrny
capsular ligaments puzdrov vzy
capsulate opzdrova
capsulated opzdren
capsule puzdro, kapsula, vaok
capsulitis kapsulitda, zpal pzdra
capsulotomy kapsulotmia, preatie pzdra
captive zaklnen, zachyten
carbohydrate sacharid, cukor, uhohydrt
carbon uhlk
carbon dioxide oxid uhliit
carbon monoxide oxid uhonat
carbonate uhliitan
carboxyhemoglobin karboxyhemoglobn, hemoglobn s naviazanm
oxidom uhliitm
carboxyl karboxyl
carboxyl group karboxylov skupina
carboxylase karboxylza
carcinogenic karcinognny, rakovinotvorn
carcinoma karcinm, zhubn ndor, rakovina
carcinomatous karcinomatzny, rakovinov
carcinophobia karcinofbia, strach z rakoviny
card legitimcia, preukaz, karta
cardia kardia
cardia of stomach vchod aldka
cardiac srdcov, kardilny
cardiac arrest zstava srdca, zastavenie innosti srdca
cardiac arrhythmia srdcov arytmia, kardilna arytmia
cardiac compensation kardilna kompenzcia, srdcov kompenzcia
cardiac complaint srdcov akosti, kardilne akosti
cardiac cycle srdcov cyklus
cardiac decompensation kardilna dekompenzcia
cardiac dyspnea kardilna dunos, srdcov dunos
cardiac failure kardilne zlyhanie, zlyhvanie srdca, srdcov
slabos
cardiac hypertrophy kardilna hypertrofia, hypertrofia srdca
cardiac index srdcov index
cardiac insufficiency kardilna insuficiencia, srdcov insuficiencia
cardiac murmur srdcov elest
cardiac muscle svalovina srdca
cardiac output mintov objem srdca, kardilny vdaj, srdcov
vdaj
cardiac patient pacient trpiaci srdcovm ochorenm, kardiak
cardiac reserve kardilna rezerva, srdcov rezerva
cardiac septum srdcov prepka, srdcov septum
cardial kardilny, srdcov
cardialgia kardialgia, bolesti v srdcovej oblasti
cardiogenic kardiognny
cardiogram kardiogram

19
cardiography kardiografia
cardio-inhibitory kardioinhibin, zastavujci innos srdca
cardiokinetic kardiokinetick, stimulujci srdce
cardiologic kardiologick
cardiologist kardiolg
cardiology kardiolgia
cardiomegaly zvenie srdca
cardiometer kardiometer
cardiomyopathy kardiomyopatia
cardiopathy kardiopatia, ochorenie srdca
cardioplegia kardioplgia, ochrnutie srdca
cardiopulmonary kardiopulmonlny
cardiopulmonary resuscitation kardiopulmonlna resuscitcia
cardiopulmonary system kardiopulmonrny systm
cardiorespiratory endurance kardiorespiran vytrvalos
cardiovascular kardiovaskulrny, srdcovo-cievny
cardiovascular system srdcovocievny, kardiovaskulrny
carditis karditda
care starostlivos, stara sa
care treatment oetrenie, starostlivos
careful opatrn, starostliv
caries zubn kaz
caries-free bezkazov
carnitine karnitn
carnosine karnozn
carotene karotn
carotid karotda, krn tepna
carpal karplny, zpstn
carpal bone injury poranenie karplnej kostiky
carpal bones kosti zpstia, zpstn kosti
carpal ligaments vzy zpstia
carpus karpus, zpstie
carriage nosistvo
carrier nosi, prena, bacilonosi, vodi, nosi vlastnosti,
nosi infekcie
cartilage chrupka
cartilaginous chrupavkovit
cartilaginous skeleton chrupkov kostra
case prpad
case record chorobopis, opis/zznam choroby
cast odliatok, model, odtlaok; odlia, spevni sadrovm
obvzom, sadrov obvz
cast immobilisation znehybnenie v sadrovom obvze, pomocou
sadrovho obvzu, znehybnenie v sadre
casualty aktny prpad, obe razu, nehody
casualty department razov oddelenie
casualty ward razov oddelenie
CAT (computed axial potaov tomografia
tomography)
catabolic katabolick
catabolism katabolizmus
catabolize katabolizova
catarrh katar, katarlny zpal
categorisation kategorizcia
category kategria
catecholamines katecholamny
catheter katter, cievka
catheterization katetrizcia, cievkovanie
catheterize cievkova, zavies cievku
cathode katda

20
catch, caught, caught chyti, zachyti
catching nkazliv, chytav
cation katin, kladne nabit in
cause prina, zaprini, spsobi, vyvola
cause a problem spsobi problm
cause pain spsobi boles, zaprini boles
cavern dutina, kaverna
cavernous dutinov, kavernzny
cavitate vytvori dutinu
cavitation kavitcia, vytvorenie dutiny
cavity dutina, kaverna, kavita, vyhbenina
cavum dutina
cease sporting activity presta v portovej aktivite
cell bunka
cell membrane bunkov membrna
cellular celulrny, bunkov
cellular response bunkov reakcia
cellularity celulalita, bunkovos
cellulitis celulitda
cellulose celulza
centigrade stupe Celzia
centilitre centiliter
centimetre centimeter
central centrlny, stredn, stredn
central canal of spinal cord stredn kanl miechy
central nervous system centrlny nervov systm
centre centrum, stred, stredie
centre of gravity aisko
centrifugal centrifuglny, odstrediv
centrifugation centrifugcia, odstredenie
centrifuge centrifugova, centrifga, odstreova, odstredivka
cephalalgia cefalalgia, cefalea, boles hlavy
cephalic cefalick, hlavov
cerebellar cerebelrny, mozokov
cerebellum mozoek, cerebelum
cerebral mozgov, cerebrlny
cerebral apoplexy mozgov porka
cerebral concussion otras mozgu
cerebral contusion pomliadenie mozgu
cerebral cortex mozgov kra
cerebral flow mozgov prietok
cerebral hemisphere mozgov hemisfra
cerebrospinal cerebrospinlny, mozgovo-miechov
cerebrum mozog
cerumen cerumen, un maz
cervical krn, krkov, cerviklny, ijov
cervical injury krn poranenie
cervical muscles svaly krku
cervical radiculopathy cerviklna radikulopatia
cervical spine krn chrbtica
cervical vertebrae krn stavce
cervix krok, krk, hrdlo
circadian cirkadinny, denn
circle kruh, obtoi
circuit okruh, zapojenie, obvod
circular kruhov
circulate cirkulova, obieha
circulation cirkulcia, obeh
circulation of blood krvn obeh
circulatory cirkulan, obehov

21
circumduction krenie
circumference dimensions obvodov rozmery
circumference of a contracted obvod ramena kontrahovanho
arm
circumference of a relaxed arm obvod ramena relaxovanho
circumference of the chest at the obvod hrudnka cez thelion v kudovej polohe
thelion point at rest
circumference of the chest at the obvod hrudnka cez xiphosternal v kudovej polohe
xiphosternal point at rest
circumference of the wrist obvod zpstia
cirrhosis cirhza
citrate citrt
clamp spona, svorka, driak, zakrti, upevni
classification klasifikcia
classify klasifikova, triedi
claudication klaudikcia, kuhanie
clavicle klavikula, kna kos
clavicula kna kos
clavicular klavikulrny, kny
clavicular fracture zlomenina knej kosti
clavicular injury poranenie knej kosti
clay antuka
clean isti
cleaning of the teeth istenie zubov
cleanliness istota
cleanness of the oral cavity istota stnej dutiny
cleanse isti, oisti
cleanup oista
clearance clearance, preisovacia schopnos obliiek,
vymiznutie
cleavage tiepenie, odtiepenie
cleave (od)tiepi
click cvakn, ukn
climacterium klimaktrium, prechod
clinch dra spera rukami
clinic for sports medicine klinika portovho lekrstva
clinical klinick
clinical appraisal klinick posdenie, odhad
clinical case klinick prpad
clinical evidence klinick dkaz
clinical examination klinick vyetrenie
clinical manifestation klinick prejav
clinical proof klinick dkaz
clinical trial klinick pokus
clip svorka, spona
closed fracture zatvoren zlomenina
closed reposition zatvoren repozcia
closure uzver, uzatvorenie, uzavretie
clot zrazenina, koagult, usadenina, zra sa, zrazi sa,
koagulova
clotting zranie
clue stopa, zchytn bod
clysma revn nlev
clyster revn nlev
coat obal, vrstva
coccygeal vertebrae kostrov stavce
coccyx kostr
cogent anamnesy presvediv anamnza
cold ndcha, prechladnutie, chlad, prechladnut, studen,
chladn

22
collagen kolagn
collagenous fibres kolagnov vlkna
collar bone kna kos
collateral kolaterlny; postrann
collateral circulation kolaterlny obeh
collateral ligaments pobon vzy
colleague kolega, spolupracovnk
collision sport kolzny, stretov port
colon hrub revo
column stpec, stp, podpera
coma bezvedomie
comatose komatzny
combination kombincia
combine kombinova, spja, zluova (sa)
comedonal acne acne comedonica
comminuted fracture trietiv zlomenina
common complaints ben akosti
compact bone celistv/kompaktn kos
comparative anatomy porovnvacia anatmia
compartment syndrome kompartmentov syndrm
compete sai
competition sa
complaints akosti
complementary dimensions alie rozmery
complete replacement of the pln nhrada vziva
ligament
complete tear pln odtrhnutie, roztrhnutie
complication komplikcia
complication rate komplikovanos, mnostvo/frekvencia komplikci
component komponent, zloka
compose of sklada sa
compression kompresia, stlanie
compression bandage tlakov/kompresvny obvz
compression dressing tlakov/kompresvna as obleenia
compression elastic wrap tlakov elastick obvz (ovnadlo)
computed tomography (CT) CT vyetrenie, CT sken, potaov tomografia
computer tomography (CT) CT vyetrenie, CT sken, potaov tomografia
concentric contraction koncentrick kontrakcia
conclude skoni, urobi zver
concomitant sprievodn
concussion nraz, otras (mozgu)
condition stav, podmienka, trnova, dosta portovca do
vrcholovej formy
conditioned reflex podmienen reflex
conditioning nadobdanie vrcholovej formy
conduct vies, riadi
conduct a neurovascular vykona neurovaskulrne vyetrenie
examination
condyles hlavice
confirm potvrdi
confirm the diagnosis potvrdi diagnzu
confirmation of the diagnosis potvrdenie diagnzy
confuse poplies, zmiatnu
congenital vroden
congenital anomaly vroden anomlia
congruity primeranos, vhodnos
conjunctival (o)edema opuch, edm spojovky
conjunctival foreign body cudzie teleso v oblasti spojivky
conjunctival h(a)emorrhage krvcanie do spojovky
conjunctival injury spojovkov poranenie

23
conjunctival laceration lacercia spojovky
connective tissue spojivov tkanivo
conoid ligament kueovit vz, konoidn vz
consciousness vedomie, opak bezvedomia
conscript osoba odveden k povinnej slube, branec
consequence nsledok, dsledok
consequent nsledok; nasledujci, vyplvajci, vsledn
conservative konzervan, konzervatvny
conservative measure konzervatvne opatrenie
consist of sklada sa z nieoho, pozostva z nieoho
consistent konzistentn; pevn, tuh, hust
constituent zloka, podstatn as
constitution of the athlete telesn stavba atlta
constitutional type kontitun typ
consultant konzultant; poradca
contact dermatitis kontaktn dermatitda
contact point dotykov bod
contact sport kontaktn port
contactant kontaktant
contagious prenosn, nkazliv
container ndoba, presnosn ndoba
contaminate kontaminova, zneisti
contaminated kontaminovan, zneisten, nakazen
contaminated open wound zneisten otvoren rana
contamination zneistenie, kontamincia, nkaza
contemporary trend sasn/teraj trend
contest zpas, sa
continue pokraova
continued pain pretrvvajca, stla boles
continuing stress pretrvvajci stres
continuous training svisl trning
contract sahova sa, stiahnu sa
contract an infection nakazi sa infekciou
contractibility kontraktibilita
contraction kontrakcia, sah
contracture kontraktra, stiahnutie svalu
contralateral side protiahl strana
contusion kontzia, pomliadenina, pomliadenie, zmliadenie
convulse ma ke, kovito sa zmieta
cool compress studen obklad
coracoacromial ligament zobkovonadpleckov vz, korakoakromilny vz
coracobrachial muscle zobkovoramenn sval, korakobrachilny sval
coracoclavicular ligament zobkovokny vz, korakoklavikulrny vz
coracohumeral ligament zobkovoramenn vz, korakohumerlny vz
coracoid korakoidn, korakoidlny, zobcovit
coracoid process of scapula zobkov vbeok lopatky
cord zvzok, nra, povraz
corn kurie oko
corneal abrasion abrzia (odrenina) rohovky
corneal foreign body cudzie teleso v oblasti rohovky
corneal injury poranenie rohovky
corneal laceration lacercia rohovky
coronary artery disease choroba koronrnych artri
correlation korelcia, vzah
cortex kra
cortical atrophy atrofia kry
corticosteroid kortikosteroid
cost cena, nklad, st
costa rebro
costal cartilage chrupavka rebra

24
costoclavicular ligament rebrovokny vz, kostoklavikulrny vz
counterforce opan sila, odpor
countermovement jump vskok s protipohybom
counterpart partner
coupled reaction dvojit reakcia
co-worker spolupracovnk
coxal articulation bedrov kb
crack prasknutie, prasklina, puklina, vstrel, derivt
kokanu; praskn, praska, puka
crack the joints of the fingers puka kbmi prstov
cramps ke
cranial leben
cranial bones kosti lebky
cranial cavity dutina leben
cranial nerves hlavov nervy
creatine kreatn
creep liez, plazi sa, vliec sa
crepitation krepitcia, praskanie
cricoid cartilage prstienkovit chrupavka
criteria of fatigue kritria zisovania navy
cross-sectional research design prierezov vskumn sledovanie
crotch rozkrok
crucial rozhodujci, rozhodn, kritick
crucial structures skren truktry
cruciate skren
cruciate ligament of atlas skren vz nosia
cruciate ligament of knee skren vz kolena
crush rozdrvi, pomliadi
crush injury pomliadenie
crust chrasta
crutch barla, opora
crutch walking chdza s barlami
crutches barle
cryokinetics kryokinetika
cryotherapy kryoterapia, lieba zmrazovanm
CT scanning CT vyetrenie
CT scans CT snmky
cuboid bone kockovit kos
cuneiform bones klinovit kosti
cure lieba, lieenie, liei
current complaint ben (zdravotn) akosti
cusps cpy
cutaneous kon
cyanosis cyanza
cycle ergometer bicyklov ergometer
cyst cysta
cystic acne acne cystica, cystick akn
cystitis zpal moovho mechra, cystitda
cytology nuka o bunke
cytomegalovirus cytomegalovrus
cytoplasm cytoplazma
daily value denn hodnota
damage koda, pokodenie; pokodi, znii
damage the feet znii nohy
damage to liver pokodenie peene
damaged meniscus pokoden meniskus
dampen navlhi, zvlhn
dangerous nebezpen
date dtum; schdzka
datum pl. data daj, fakt

25
daze ommi, omri
dazed ommen, omren
dead mtvy
deal with zaobera sa niem
debride odstrni zvyky, vyisti (ranu)
debridement odstrnenie cudzch telies a neivho tkaniva z rany,
exczia a vyistenie rany
debris debritus, zbytok, odpad, lomok
decerebrate decerebrova
deciduous teeth mliene zuby
decisiveness rozhodnos, presvedivos
decline pokles, padok, bytok; klesa, upada
decompression dekompresia
decorticate dekortikova
decrease zni, zmeni, klesa, zniova
decrease the rehabilitation time skrti dobu rehabilitcie
decreased activity znen aktivita/innos
deep hbkov
deep tendon reflex lachov reflex
deep venous thrombosis trombza hlbokch l
defect defekt; bytok, nedostatok, porucha
defence obrana, ochrana
deficiency nedostatok, deficit, nedostatonos, chyba, slabina
deficit deficit, nedostatok
deformation deformcia, znetvorenie
deformity deformita, znetvorenie
degeneration degenercia
degenerative degeneratvny
degenerative change degeneratvna zmena
degenerative joint disease degeneratvne ochorenie kbov
dehydration dehydratcia, odvodnenie
dehydrogenase dehydrogenza
delay odklad, oneskorenie; oneskori sa, zdra sa
delayed action oneskoren inok
delirium delirium
delivery prod, narodenie, dodvka, doruenie
delivery hall prodn sla
deltoid muscle deltov sval
demonstrate demontrova
dendrite dendrit
densitometry denzitometria
dental zubn
dental achievement zubn vek
dental care starostlivos o chrup
dental caries zubn kaz
dental cyst zubn cysta
dental decay zubn kaz
dental filling vpl, plomba
dental fistula pala zubnho pvodu
dental injury poranenie zubov
dental malocclusion maloklzia, chybn skus
dental restoration oprava chrupu
denticulated zbkovan, vrbkovan
dentition chrup
department oddelenie
depend on zvisie na
dependence on sth zvislos na nieom
depolarization depolarizcia
depression depresia
depressor muscles stlaovae (svaly)

26
depth hbka
derangement porucha
dermal kon
dermatosis dermatza
descending aorta zostupn srdcovnica/aorta
describe popsa, opsa, vyli
design navrhn, uri
despair depresia
destroy znii
destruction detrukcia, znienie
detach oddeli, odpoji
detachment uvonenie, odtrhnutie
detect objavi, zisti
deter odstrai, zabrni
determine uri, stanovi
development vvoj
development of somatic vvoj telesnch parametrov
parameters
devise vynjs, vymyslie, navrhn
devitalized umtven
devoid of sth. zbaven oho, postrdajci nieo
diagnose diagnostikova
diagnosis diagnza
diagnostic accuracy diagnostick presnos
diagnostics diagnostika
diaphragm brnica, diafragma, prepka
diaphysis stredn as dlhej kosti
diarrh(o)ea hnaka
diastolic blood pressure diastolick tlak krvi
diencephalon diencefalon, medzimozog
differ from li sa nieo od nieoho
differ in li sa, odliova sa v nieom
different rozdielny, odlin
differential diagnosis diferencilna diagnza
diffuse rozptli; ri (sa); difzny, neohranien,
rozptlen
diffuse axonal injury difzne axonlne poranenie
diffuse brain injury difzne poranenie mozgu
diffusion capacity difzna kapacita
diffusion capacity of the lungs difzna kapacita pc
digastricus muscle dvojbruch sval
digit prst
digit, finger prst
dimensions of the head rozmery hlavy
dimensions of the trunk rozmery trupu
diminish zmenova sa, ubda; zni, zmeni, slabn,
klesa
diminished breathing oslaben dchanie
diplopia diplopia, dvojit videnie
direct blow priamy der
direct injury priame poranenie
direct trauma priame poranenie
direction smer
disability neschopnos, nespsobilos, invalidita
disablement pokodenie, invalidita, prceneschopnos
disadvantage nevhoda
disappear zmizn, vymizn
disappoint sklama
disappointment sklamanie
disarticulation disartikulcia; vykbenie

27
disaster pohroma, katastrofa
disastrous katastroflny
disc platnika, disk
disc herniation hernicia platniky
disc lesion pokodenie medzistavcovej platniky
disc prolaps prolaps medzistavcovej platniky
disc protrusion protrzia medzistavcovej platniky
discard odloi, odhodi, vyradi
discectomy diskektmia, vyoperovanie platniky
discern rozozna, rozli
discomfort nevonos, akos, nepohodlie
disease choroba, ochorenie
disengagement uvonenie, vypnutie
disfigure zohavi, znetvori
discharge prepusti, vyluova, vyteka
disk, discus terk
dislocate posun, premiestni, vykbi, dislokova
dislocate posun, premiestni, vykbi, dislokova
dislocation posunutie, vykbenie, dislokcia, vyvrtnutie
dislocation of the knee dislokcia, vykbenie kolena
disorder porucha
disorientation dezorientcia
displaced fracture dislokovan zlomenina, posunut fraktra
displacement dislokcia, nahradenie, vmeny
displacement has taken place dolo k posunu
disqualify diskvalifikova
disrupt roztrhn, pretrhn
disruption pretrhnutie, roztrhnutie, otvorenie, trhlina
dissatisfied neuspokojiv
dissecans prasklina, trhlina
dissimulation pretvrka, zatajovanie akost
distal distlny, vzdialen, vzdialenej
distance vzdialenos
distend roztiahnu, rozri
distension distenzia, rozrenie, roztiahnutie, nafknutie,
natiahnutie
distinct rozli; zreten, jasn, odlin
distinction rozdiel, rozliovanie
distortion distorzia, deformcia
disturbance of consciousness porucha vedomia
disuse atrophy atrofia z neinnosti
diuretics moopudn ltky
divide into rozdeli do/na
dizziness zvrat, toenie hlavy
do stretching exercise daily denne cvii streingov cviky
dope dopova (sa)
doping doping
dorsal chrbtov, zadn
dorsiflexion dorziflexia, ohnutie dozadu
dorsum chrbt
double-blind research design dvojit slep pokus
drag force ahov sila
drag power ahov vkon
drain drnova
dress a wound oetri, obviaza ranu
drill vta
drill a hole navta dieru, otvor
drowning utopenie, topenie
drug droga, liek
drug abuse zneuitie drog

28
drug allergy alergia na lieky, liekov alergia, precitlivenos na
lieky
dubious nejasn, nezreten
duct kanl, vvod,
dull ako chpav, necitliv, hlpy, apatick
dullness akopdnos, necitlivos, apatia, hlpos
duodenal ulcer vred dvanstnka
duodenum dvanstnik
dura mater encephali tvrd plena mozgu
duration trvanie, dka
dynamic balance dynamick rovnovha
dynamic stereotype dynamick stereotyp
dynamic stretching dynamick streing
dynamometer dynamometer
dynamometric platform dynamometrick plata
dynamometry dynamometria
dysfunction dysfunkcia, porucha innosti
dysrhythmia dysrytmia, porucha srdcovho rytmu
dysrhythmic dysrytmick
dysuria dysria, problmy s moenm
ear ucho
ear injury poranenie ucha
ear-drum un bubienok
earflap klapka na ui
early diagnosis vasn diagnza
early immobilization vasn imobilizcia, skor znehybnenie
eating disorder porucha prijmania potravy
EBV (Epstein-Barr Virus) virus Epsteina a Barrovej
eccentric contraction excentrick kontrakcia
eccentric muscle contracture excentrick kontraktra svalu
ecchymosis ekchymza, bodkovit krvcanie na slizniciach
ectomorph component of the ektomorfn komponent somatotypu
somatotype
edema edm, opuch
edge of the wound okraj rany
EFA (essential fatty acid) esencilne mastn kyseliny
effect efekt, inok
effect of training trningov efekt
effects of active and passive inky aktvneho a pasvneho pohybu na hojenie
motion on healing
efferent eferentn, vvodn, odvdzajci
effort silie
effusion vtok; vpotok, kvapalina, presakovanie
ejaculation ejakulcia
elastic elastick
elastic bandage elastick band
elastic cartilage elastick chrupavka
elastic energy elastick energia
elastic fibres of connective tissue elastick vlkna spojivovho tkaniva
elasticity elastickos, prunos
elbow lake
elbow bone lakov kos
elbow dislocation dislokcia laka
elbow extensores vystierae lakovho kbu
elbow flexores ohbae lakovho kbu
elbow injury poranenie laka
elbow joint lakov kb
electrical galvanic stimulation elektrick galvanick stimulcia
electrical charge elektrick nboj
electrical muscle stimulation elektrick stimulcia svalov

29
electrical stimulation elektrick stimulcia
electrocardiogram elektrokardiogram
electromagnetic stimulation eletromagnetick stimulcia
electromyogram elektromyogram
electromyography (EMG) elektromyografia
element element, prvok
elevate zdvihn, nadvihn
elevate the leg zdvihn nohu
elevated vyven, zdvihnut
eliminate eliminova, zni, odstrni, zlikvidova
emergency nhly prpad, srna prhoda, naliehavos;
pohotovos
emergency case naliehav prpad, nhly prpad
emergency department oddelenie pre srne prpady
emergency medical help srna lekrska pomoc
emergency ward oddelenie pre naliehav prpady
EMG (electromyography) elektromyografia
eminence eminencia, vyvenina, vnelok, vstupok
emphasize zdrazni
enable umoni
enamel sklovina
encephalon mozog
encourage doda odvahy
encroach zasahova
encroachment zsah
endbrain koncov mozog
endocardium endokard, vntrosrdie
endocrine endokrinn
endogenous endognny, vznikajci v organizme, pochdzajci
zvntra organizmu
endomorph component of the endomorfn komponent somatotypu
somatotype
endurance vytrvalos, schopnos zna nieo, trpezlivos
endurance test test na navu, vytrvalostn skka
enduration vdr
engorge hltavo prehta, hlta
enhance zvi, zvi
enlargement zvenie
ensue nasledova, vyplva
ensure zabezpei
ENT (ear, nose and throat) dpt. ORL odd.
enzyme enzm
epicondyle epikondyl
epicondyles epikondyly
epicondylitis epikondylitda
epidemic epidemick, nkazliv
epidermal hyperplasia hyperplzia epidermis
epidermis pokoka
epidural h(a)ematoma epidurlny hematm
epigastric nachdzajci sa v nadbruku
epiglottic cartilage prklopkov chrupavka
epileptic attack epileptick zchvat
epinephrine adrenaln, epinefrn
epiphysis epifza, koncov as dlhej kosti
episode epizda, zchvat
epistaxis epistaxia, krvcanie z nosa
epithelialize epitelizova
equilibrium rovnovha
ergometer ergometer
ergometry ergometria

30
erroneous myln, klamn
error chyba, omyl
erythema erytm, servenan koa
erythematous papula erytematzna/servenan papula
erythrasma erytrazma
erythrocyte erven krvinka, erytrocyt
erythrocytes erven krvinky, erytrocyty
ESF (erythropoietic stimulating faktor stimulujci krvotvorbu, erytropoetick
factor) stimulan faktor
essential podstatn, samostatn, neznmeho pvodu,
rozhodujci, nevyhnutn
establish stanovi
estimate odhadn
ethmoid bone uchov kos
etiology etiolgia
Eustachian tube Eustachova trubica, sluchov trubica
evacuate vyprzdni, vysa, odsa
evacuation cannula drenna kanyla
evaluate zhodnoti, vyhodnoti
evaluation vyhodnotenie; hodnotenie, zhodnotenie, posdenie
event udalos; portov disciplna
eversion everzia, obrtenie, prevrtenie, vyboenie
evidence dkaz
exacerbation znovuprepuknutie
examination vyetrenie
examine a player vyetri hra
examine before the season vyetri pred seznou
examiner vyetrujci
examining table vyetrovacia poste, vyetrovac gau
excellent vynikajci
exception vnimka
excessive nadmern
excessive muscle contraction nadmern svalov kontrakcia
excessive postexercise oxygen nadmern spotreba kyslka po zaaen
consumption (EPOC)
excessive training nadmern trning
excise vyreza, odstrni, excidova
excise the fragment vybra/odstrni lomok
excision exczia, vyrezanie a vyistenie rany
excitatory postsynaptic potential excitan postsynaptick potencil
(EPSP)
excrete vyluova
excretion vyluovanie
exercise cvienie, cvii
exercise electrocardiogram ekg pri zaaen, zaov ekg
(ECG)
exercise induced asthma astma indukovan zaaenm
exercise load telesn zaaenie
exercise physiology fyziologia telesnch cvien
exercise prescription predpisovanie pohybovej aktivity
exhalation vdych
exhaustion vyerpanos, vyerpanie
exogenous exognny, psobiaci zvonku
exogenous steroid steroid na vonkajie pouitie
expect oakva
expiration vdych
expiratory muscles vdychov/exspiran svaly
expiratory reserve volume exspiran rezervn objem
expiratory volume exspiran objem
expirium vdych

31
explain vysvetli
explosive power vbun sila
expose vystavi inkom, exponova
expose the foot to potential vystavi nohu potencilnemu poraneniu
trauma
exposed vystaven, exponovan
exposure vystavenie, vystavovanie (omu)
extend natiahnu, predi
extend the arms rozpai ruky
extension napnutie, vystretie, extenzia; naahovanie,
natiahnutie, narovnanie, rozahovanie
extensive rozsiahl, znan, poetn
extensor naahova
extensor carpi radialis vretenn vystiera zpstia
extensor carpi ulnaris lakov vystiera zpstia
extensor digiti minimi of hand vystiera malka na ruke
extensor digitorum of hand vystiera prstov ruky
extensor hallucis brevis krtky vystiera palca nohy
extensor hallucis longus dlh vystiera palca nohy
extensor indicis vystiera ukazovka
extensor pollicis brevis krtky vysteira palca ruky
extensor pollicis longus dlh vystiera palca ruky
extent rozsah
external extern, vonkaj
external abdominal oblique vonkaj ikm sval brucha
muscle
external cause extern prina, vonkajia prina
external ear injury poranenie vonkajieho ucha
external otitis zpal vonkajieho ucha (zvukovodu)
external rotation extern rotcia, vonkajia rotcia
external sprain vonkajie podvrtnutie
extirpate exstirpova, odstrni
extra-articular mimokbov
extract extrahova, vytiahnu
extraction extrakcia, odstrnenie, vytrhnutie zuba
extraocular foreign body extraokulrne cudzie teleso
extremity konatina
extrinsic injury vonkajie poranenie
extrude extrudova, vynieva von
exudative exudatvny, vpotkov
eye oko
eye contusion kontzia oka
eye injury poranenie oka
eye lash on riasa
eye lid vieko, mihalnica
eye muscles on svaly
eye socket on jamka
eye tooth on zub
eye trauma raz oka
eyeball on gua
eyebrow oboie
eyelid avulsion avulzia onho vieka
eyelid laceration lacercia onho vieka
f(a)ecal feklny
f(a)eces vkaly, stolica
f(o)etus plod
face tvr, plocha
face injury poranenie tvre
face mask ochrana tvre, maska na tvr
face trauma raz tvre

32
facial tvrov
facial bones kosti tvrovej asti lebky
facial injury raz tvre
facial moisturizer zvlhova tvre
facial muscles svaly tvre, mimick svaly
facial skin fold kon riasa na tvri
facilitate uahi, podporova
facilitator uahujci prostriedok
factor faktor
fail zlyha, nepodari sa
failure zlyhanie, nespech
faint mdloba, strata vedomia; omdlie, strati vedomie
fainting mdloba
fair priemern; spravodliv
fall pd, spadnutie, pada, spadn
fall, fell, fallen (s)padn
Fallopian tube vajkovod
familial rodinn, vyskytujci sa v rodine
familial occurrence vskyt v rodine, rodinn vskyt
family anamnesis rodinn anamnza
fan ovieva, ventiltor
fascia svalov pokrvka, fascia
fasciculus zvzok, povrazec
fasten upevni, pripta
fast-twitch (FT) fibers rchle svalov vlkna
fat tuk
fat cell tukov bunka
fat percentage percento tuku
fatality rate mrtnos, razovos
fatigue nava, vyerpanos
fatigue index index navy
fatty acid mastn kyselina
fatty tissue tukov tkanivo
features rty tvre
feel a crack (po)cti prasknutie, puknutie
feel dizzy ma zvrat
feel, felt, felt cti, pocti
feeling ctenie, cit, pocit
female ena, ensk
female genitals ensk pohlavn stroje
feminity test test feminity
femoral muscles svaly stehna
femoral neck fracture zlomenina krka stehnovej kosti
femoral shaft diafza femuru
femur stehnov kos, femur
fever horka
FFA (free fatty acids) voln mastn kyseliny
fibers, fibrae vlkna
fibre vlkno
fibrin clot fibrnov zrazenina/usadenina
fibrinopurulent plug fibrinohnisav ztka
fibrositis fibrozitida, zpal vzivovho tkaniva
fibrotic nodule fibrotick uzlk
fibula pl. fibulae fibula; ltkov kos, ihlica
field evaluation vyetrenie v terne
field test test v terne
filum, fila nitka
finding nlez, zistenie
finger prst
finger injury poranenie prsta

33
finger print odtlaok prsta
finger-bone lnok prsta
finger-nail necht
fingertip konek prsta
firm pevn
first aid box lekrnika
first aid kit kufrk prvej pomoci
first inspection vyetrenie vonm okom, celkv inpekcia
first-degree burn poplenina 1. stupa
fissure trbina, puklina, prasklina, trhlina
fist ps
fit zchvat, nval
fit vhodn, spsobil, v dobrej forme, hodi sa; padn,
vyhovova
fit of coughing zchvat kaa
fit of rage zchvat zrivosti
fix upevni, pripevni
fixation fixcia, spevnenie, upevnenie
fixation appliance fixan apart
fixation muscles fixan svaly
fixation technique fixan metda, postup, spsob, technika
flaccidity ochabnutos, slabos
flail vone sa pohybujci, hompajci sa
flail chest vlajci hrudnk, paradoxn dchanie
flake tvori chume
flake off odlpa sa
flap lalok
flat foot ploch noha
fleck kvrna; zrnko; ksok
fleck of bone ksok kosti
fleeting zben, letm
fleshy msit
flex ohn, predkloni sa
flexibility prunos, flexibilita, ohybnos
flexible prun, ohybn
flexion flexia, ohbanie, ohnutie, ohyb
flexor carpi radialis vretenn ohba zpstia
flexor carpi ulnaris lakov ohba zpstia
flexor digiti minimi brevis manus krtky ohba malka ruky
flexor digiti minimi brevis pedis krtky ohba malka nohy
flexor digitorum brevis krtky ohba prstov
flexor digitorum profundi hbkov ohba prstov
flexor digitorum superficialis povrchov ohba prstov
flexor hallucis brevis krtky ohba palca nohy
flexor hallucis longus dlh ohba palca nohy
flexor muscles of vertebral ohbae chrbtice
column
flexor pollicis brevis krtky ohba palca ruky
flexor pollicis longus muscle dlh ohba palca ruky
flexure ohyb
float vzna sa, plva
floating pohybliv, meniaci svoje miesto, nestly, plvajci,
vznajci sa
floating rib von oblkov rebro
floor dno, spodok, dlka, poschodie, povrch
floor exercise prostn cvienia
flow tiec, prdi, zaplavi
fluctuant abscess fluktuujci (pohybliv) absces
fluctuation fluktucia, prejav prtomnosti tekutiny v telesnej
dutine

34
fluid tekutina; tekut
fluorescein dye fluorescenn farbivo
focal brain injury foklne poranenie mozgu
fold zhyb, riasa, krkva
follicle folikulus, vaok
folliculitis folikulitda, zpal vlasovch korienkov
follow sledova, nasledova
follow for possible injury zisova, i nedolo k monmu poraneniu
follow-up alie vyetrenie, sledovanie
folt stri, vrazi (do)
foodborne spsoben jedlom (z jedla)
foot noha
foot arches klenby nohy
foot bones kosti nohy
foot injury poranenie chodidla
foot length dlzka chodidla
foot muscles svaly nohy
foot pl. feet noha, chodidlo, stopa
foramen otvor
force sila, nsilie
force of the impact sila nrazu
forced expiratory volume (FEV) siln vdychov objem
forceful mocn, prudk, energick
forceful abduction prudk abdukcia/odtiahnutie
forceless neinn, chab, slab
forearm predlaktie
forearm injury poranenie predlaktia
forearm muscles svaly predlaktia
forefinger ukazovk
forefoot predkolenie
forefoot muscles svaly predkolenia
forehead elo
foreign body cudzie teleso
form tvori
fortification fortifikcia, obohatenie
fracture fraktra, zlomenina, zlomi sa
fracture a bone zlomi kos
fracture dislocation dislokcia zlomeniny
fracture displacement dislokcia zlomeniny
fracture of skull zlomenina lebky
fracture of the patella fraktra pately
fracture site miesto fraktry
fractured jaw zlomen eus
fractured tooth zlomen zub
fragment fragment, lomok
fragments of bone lomky kosti
free fatty acids (FFA) voln mastn kyseliny
free radicals voln radikly
freezing point bod mrazu
friction trenie
frontal elov, predn
frontal bone elov kos
frontal lobe frontlny/elov lalok
frostbite omrzlina
frustrate zmari, sklama, rozli, znechuti
frustrated frustrovan, znechuten
full range of movement pln rozsah pohybu
functional amenorrhea funkn amenorea, funkn nedostavenie sa
mentrucie
functional diagnostics funkn diagnostika

35
functional range of motion funkn rozsah pohybu
functional tests funkn testy
functionless nefunkn
fundoscopic examination fundoskopick vyetrenie onho pozadia
funnel chest lievikovit hrudnk, vpadnut hrudnk, pectus
excavatum
FUO (fever of undetermined horka neznmeho pvodu
origin)
furnish dodva, uvolova, zariadi, vybavi
furrow brzda, ryha, vrska
furuncle furunkul
furunculosis furunkulza
gain zisk, prrastok; zska, obdra, dosiahnu
gain valuable information zska cenn informciu
gait chdza, spsob chdze
gall bladder lnk
ganglion pl.ganglia nervov uzol
gap medzera, otvor
gap medzera, diera, otvor, prestvka, preruenie, pauza
gas exchanges vmena plynov
gastric aldon
gastric juice aldon ava
gastric ulcer aldon vred
gauze gza
GC (gas chromatography) plynov chromatografia
gemelli muscles dvojit svaly
gender rod, pohlavie
gender differences pohlavn rozdiely
general an(a)esthesia celkov anestzia/narkza, celkov znecitlivenie
general practitioner veobecn/praktick lekr
general public irok verejnos
general surgery veobecn chirurgia
generic druhov
genetic therapy genetick lieba
genital pohlavn
gentle force jemn sila
germicidal agent dezinfekn ltka
get acclimatized aklimatizova sa
GH (growth hormone) rastov hormn, somatotropn
GHRF (growth hormone relasing faktor uvoujci rastov hormn
factor)
gingiva asno
gingival malocclusion asnov maloklzia
girdle prstenec, ps
GIT (gastrointestinal tract) zavac/trviaci/gastrointestinlny trakt
gland aza
glasses okuliare
glenohumeral glenohumerlny
glenohumeral ligaments valovoramenn vzy
glenoid kbny
glenoid cavity kbov jama ramennho kbu
glenoid labrum kbov val ramennho kbu
gliding movement translan/kzav pohyb
glomerulonephritis glomerulonefritda
glossal jazykov
gluteal circumference glutelny obvod
gluteal circumference of the glutelny obvod stehna
thigh
gluteal muscles sedacie svaly
glycogen glykogn

36
glycolysis glykolza
glycolytic system glykolytick systm
goal gl; cie, zmer
goggles ochrann okuliare
goitre struma
golfer hr golfu
golfers elbow medilna epikondylitda, golfov lake
gonadal contusion pomliadenie pohlavnch liaz
gout dna, pakostnica
gouty arthritis dnav artritda
gracilis muscle thly sval
grade stupe
grade I. injury poranenie 1. stupa
grade I. sprain vykbenie 1. stupa
graded exercise test stupovan zaov test
gradual postupn
graft tep
granular zrnit
granulocytosis granulocytza
grasp uchopi rukou
gravidity tehotenstvo
gray matter siv hmota
gray substance siv hmota
graze (n) pokriabanie, odrenina, pokriaba, odrie
great hearth circuite vek krvn obeh
greenstick fracture iaston zlomenina kosti spojen s jej ohnutm,
zlomenina typu vbovho prtika
groove ryha, brzda
growth arrest zastavenie rastu
growth disturbance porucha rastu
growth hormone rastov hormn
growth charts rastov grafy
growth standards rastov normy
guarantee zruka, zarui sa
guard ochrana; chrni; stri, chrni, zachovva
gullet paerk
gum asno
gut, intestine revo
gymnasium telocvia
gymnast gymnasta
gymnastic gymnastick
gymnastics gymnastika
gyrus cerebri mozgov zvit
h(a)emangioma hemangim, nezhubn ndor z krvnch ciev
h(a)emarthros hemartros, krvcanie do kbu
h(a)ematocrit hematokrit
h(a)ematoma hematm, krvn vron
h(a)ematoma formation tvorba krvnho vronu, hematmu
h(a)ematuria hematria, prtomnos krvi v moi
h(a)emocyte krvinka
h(a)emoglobin hemoglobn
h(a)emoptysis hemoptza, prmes krvi v spte, vykaliavanie krvi
h(a)emorrhage krvcanie, hemorgia
h(a)emostasis hemostza, zastavenie krvcania
h(a)matologic(al) hematologick
hair vlas,vlasy, chlp
hallmark punc, charakteristick znak, charakteristick znmka
hamate hkovit
hamate bone hkov kos
hamstring zkolenn/ischiokrurlny sval

37
hamstring injury poranenie zkolennho svalu
hamstring muscles zadn skupina svalov stehna
hamstring spasm ischiokrurlny spazmus (zadnej skupiny svalov
stehna)
hamstring strain ischiokrurlne natiahnutie
hand ruka, ruika
hand bones kosti ruky
hand grip run dynamometria
hand injury poranenie ruky
hand muscles svaly ruky
hang-over poalkoholov (excesn) stav
hard palate tvrd podnebie
hard surface tvrd povrch
harden tvrdn, stvrdn, stuhn
hardening stvrdnutie, stuhnutie, upevnenie, spevnenie
harm koda; ukodi
harmful effects kodliv inky
harmfulness kodlivos
harmless nekodn
harsh breathing drsn dchanie
have a rest oddychova, odpova
have severe pain ma siln boles
Hb (hemoglobin) hemoglobn
HBsAg (hepatitis B surface povrchov antign vrusu hepatitdy B
antigen)
HCG (human chorionic udsk chriov gonadotropn
gonadotropin)
head hlava
head circumference obvod hlavy
head lenght dka hlavy
head muscles svaly hlavy
head nerves hlavov nervy
head trauma raz hlavy
head width rka hlavy
heal hoji (sa)
healing hojenie, lieba
healing problem problm s hojenm
healing process proces hojenia, hojiv proces
healing rate hojivos, rchlos hojenia
healing without complication hojenie bez komplikci
health zdravie
health care zdravotn starostlivos, starostlivos o zdravie
health protection ochrana zdravia
health risk zdravotn riziko
health risks zdravotn rizik
healthy zdrav
hearing sluch
hearing aid pomcka, strojek pre nepoujcich
hearing loss strata sluchu
heart srdce
heart apex hrot srdca
heart atria predsiene srdca
heart attack srdcov zchvat, infarkt
heart base zklada srdca
heart conduction system prevodov systm srdca
heart disease ochorenie srdca
heart failure zlyhanie srdca, srdcov slabos
heart frequency srdcov frekvencia
heart insufficiency srdcov insuficiencia, nedostatonos
heart rate srdcov frekvencia

38
heart rate during exercise srdcov frekvencia poas zaaenia
heart rate recovery period fza zotavovania srdcovej frekvencie
heart valves srdcov chlopne
heart ventricles komory srdca
heart-beat tlkot srdca
heat teplo, horava; zahrieva
heat bath tepl kpe
heat cramps ke z tepla/prehriatia
heat exhaustion vyerpanos z tepla, tepeln vyerpanie, vyerpanie
z tepla
heat stroke pal, hypertermia, prehriatie organizmu, pal,
tepeln porka
heel pta
heel bone ptov kos
height vka
height dimensions vkov rozmery
height of the nose vka nosa
helpful pomocn, npomocn
hemispheric hemisferick
hepatic peeov
hepatitis hepatitda, zpal peene
hereditary dedin
hereditary conditioned anomaly dedin anomlia
hereditary factor dedin faktor
heredity dedinos
herniate herniova, vnikn dovntra, zakrti
herniation hernicia, prietr, pruh
heroin heron
herpes herpes, opar
herpes gladiatorum (fighters) herpes zpasnkov
herpes simplex herpes simplex
HGH (human growth hormone) somatotropn, udsk rastov hormn
hiatus otvor
hide skry, schova, zahali, ukry, taji
high jump skok do vky
high jumper skokan do vky, vkar
high velocity sport rchlostn port
high-intensity continuous svisl trning vysokej intenzity
training
hiker turista, tramp
hindbrain zadn mozog
hinge ginglymus, kladkovit kb
hinge joint valcovit kladkov kb, ginglymus
hip bedro, nok
hip bone, innominate bone bedrov kos
hip circumference obvod bokov
hip dislocation dislokcia bedra, posunutie bedra
hip injury poranenie boku/bedra
hip joint bedrov kb
hip muscles bedrov svaly
histology nuka o tkanivch
history anamnza
history of present illnes anamnza terajieho ochorenia
hit the ground dopadn na zem, udrie o zem
hit the mark with precise zasiahnu cie s absoltnou presnosou
accuracy
hoarse chrapav, zachrpnut
hoarseness chrapot, chrapavos, zachrpnutie
hobble krva, by nemotorn
hold in a position dra v polohe

39
hold, held, held dra
hollow jamka, dut
hoof kopyto
horizontal horizontlny, vodorovn
horizontal bar hrazda
horizontal bars bradl
hormone hormn
horn roh
horrendous stran, prern, katastroflny
horseback riders knee jazdeck koleno
hospital care nemocnin starostlivos
hospital costs nemocnin nklady
hospital emergency ward oddelenie aktneho prjmu
hospital stay pobyt v nemocnici
host hostite
housemaids knee prepatelrna burzitda
HPTLC (high-performance thin- vysokovkonn chromatografia na tenkej vrstve
layer chromatography)
humerus ramenn kos
humidity vlhkos
humoral antibody humorlna protiltka
humour tekutina, mok
hurdle prekka
hurdler prekkar
hurdle-race beh cez prekky, prekkov beh
hurt poranenie, boles, utrpenie, porani (sa), zrani (sa),
ubli (si), ubliova, zranen, poranen
hyaline cartilage hyalnov/sklovit chrupka
hydronephrosis hydronefrza
hydrotherapy hydroterapia, vodolieba
hygiene of physical education hygiena telesnej vchovy
hygienic regulations pravidl hygieny
hyoid bone jazylka
hyp(o)aesthesia hypestzia, znen citlivos
hyperextend roztiahnu nad povolen rozsah
hyperextension hyperextenzia, nadmern natiahnutie/roztiahnutie
hyperextent roztiahnu nad povolen rozsah
hypermobile hypermobiln, nadmerne pohybliv
hypermobility hypermobilita, nadmern pohyblivos
hypertension hypertenzia, vysok tlak krvi
hyperthermia hypertermia
hypertrophy hypertrofia
hyperventilation hyperventilcia
hypoglycemia hypoglykmia, znen koncentrcia glukzy v krvi
hypothalamus hypotalamus
hypothermia hypotermia, podchladenie
hypoxia hypoxia
hysteresis hysterzia, oneskorovanie, zaostvanie
hysterical attack hysterick zchvat
chafe odrenina
chain reaz, reazec
challenge vzva, provokcia, vyvolanie, pochybova,
spochybni, vznies nmietky, vyzva, vyzva
chamber komora, dutina
change zmena
channel kanl, kanlik, priechod
character rta, vlastnos
characteristic charakteristika, rys, zvltnos
charcoal ivone uhlie
charge nboj, nabja

40
charged nabit, napt
chart graf, zakresli do grafu, diagram, karta, zapsa do
karty
check kontrola, kontrolova, overova, skontrolova,
preska, overi
check-test kontroln test
check-up kontrola, prehliadka
cheek lce, tvr
cheekbone lcna kos
cheilitis cheilitda, zpal pery
chemical chemick, chemiklia
chemical burn chemick poplenina
chemist chemik, lekrnik
chemistry chmia
chemotherapy chemoterapia
chest hrudnk, hru, prsia
chest circumference measured obvod hrudnka cez mesosternale
across the mesosternal point
chest circumference measured obvod hrudnka cez xiphosternale
across the xiphosternal point
chest pain boles na hrudnku
chew uva
chewing uvac, uvanie
chicken-pox neprav kiahne, varicella
chief complaint hlavn zdravotn akosti
child diea
childbirth prod
childhood detstvo
children deti
childrens ailment detsk choroby
chill mrazenie, mrazi, zmrazi, ochladi, ochladenie
chin brada
chin strap remienok na pripevnenie prilby
chip away ulomi, odlomi
chip off odtiepi
chips upiny, lupiny
chloramine chloramn
chloramphenicol chloramfenikol
chloride chlorid
chlorine chlr
chloroform chloroform
chlorophyl chlorofyl
choice voba, vber
choke zadusi (sa), dusi, krti, ukrti, upcha
choking dusiv
cholangiography cholangiografia, kontrastn vyetrenie lovch
ciest
cholangitis cholangitda, zpal lovch ciest
cholecyst cholecysta, lnk
cholecystectomy cholecystektmia, chirurgick odstrnenie lnka
cholecystitis cholecystitda, zpal lnka
cholecystography cholecystografia, kontrastn vyetrenie lnka
cholecystopathy ochorenie lnka
choledocholithiasis choledocholitiza, kamene v lovode
choledochus choledochus, lovod
cholelithiasis cholelitiza, lnkov kamene
cholera cholera
choleric cholerick, prchk
cholestasis cholestza
cholesterol cholesterol

41
cholinergic cholnergick
cholinesterase cholnesterza
chondral chrupavkov, chrupavkovit
chondral fracture zlomenina chrupavky
chondrification tvorba chrupavky, premena na chrupavku
chondritis chondritda, zpal chrupavky
chondromalacia chondromalcia, patologick mknutie chrupavky
chromium chrm
chromosomal chromozmov
chromosome chromozm
chronic chronick
chronic adaptation chronick adaptcia
chronic carrier chronick nosi
chronic fatigue syndrome syndrm chronickej navy, chronick navov
syndrm
chronic hypertrophy chronick hypertrofia
chronic strains chronick vyptie/naptie
chronically unstable knee chronicky nestabiln koleno
chronicity chronickos
ice therapy terapia adom
ICTA (1. inflammation of 1. zpal vziva., 2. lieba inzulnovmi okmi
connective tissue., 2. insulin
come therapy )
icteric ikterick
icterus ltaka, ikterus
identify identifikova, rozpozna
Ig (immunoglobulin) imunoglobulin
iliac crest bedrov hrebe
iliacus muscle bedrov sval
iliofemoral ligament bedrovostehnov vz
iliolumbar ligament bedrovodriekov vz
iliopsoas muscle bedrovodriekov sval
iliopsoas tendinitis tendinitda m. iliopsoas
ilium bedrov kos
ill zle, choroba, chor
imbalance nerovnovha
imingement nraz, psobenie, vplyv
immature nezrel, predasn
immediately okamite, bezprostredne, hne, ihne
immobilisation znehybnenie, imobilizcia
immobilise with a cast or splint znehybni pomocou sdrovho obvzu alebo dlahy
immobilization imobilizcia, znehybnenie
immobilize imobilizova; znehybni
immobilizer imobilizr
immune imnny, odoln, imunitn, obrann
immunoglobulin imunoglobuln
immunoprophylaxis imunoprofylaxia
immunotherapy imunoterapia
IMP (inosine monophosphate) inozn monofosft
impact der, nraz; inok, ma inok, ma dopad, vklni;
vklnenie, zasiahnu
impact of a blow nraz deru
impacted fracture zaklnen zlomenina
impaction zaklinenie
impair pokodi, oslabi
impatient netrpezliv
impetigo impetigo
impinge narazi, udrie do, dotka sa, zasahova, vplva
implant implantt
impression impresia; dojem, pocit, odtlaok

42
improbable nepravdepodobn, neuveriten, zvltny
improper equipment nedostaton/nevhodn vybavenie
improper footwea nevhodn obuv
improve zlepi
in adults u dospelch
in association with v spojitosti s
in extension of v rozsahu, v rozpt
in full extension v plnom rozsahu
in children u det
in selective cases vo vybranch prpadoch
in sportsmen u portovcov
inadequate neadekvtny, neprimeran
inadequate rest breaks neadekvtne prestvky na oddych
inapparent nejasn
inborn vroden
incapacity for work prceneschopnos
incidence vskyt, incidencia
incidence of degenerative vskyt/incidencia degeneratvnych zmien
changes
incidence rate astos/miera vskytu
incidental injury nhodn poranenie
incidentally nhodou
incision inczia, rez, narezanie
incisive rezac
incisor rezk
include zahrn, zaha, obsahova
incomplete nepln, nekompletn
incomplete chondral fracture nepln zlomenina chrupavky
increase zvenie; vzostup, zvi, zvyova, rs
increased blood volume zven objem krvi
increased incidence zven vskyt, zven incidencia
increased physical stress zven telesn stres
incremental exercise stupovan zaaenie
increments of height prrastok telesnej vky
incur prihodi sa, privodi (si), spsobi (si), vystavi sa
incus nkovka
indecisiveness nerozhodnos
index finger ukazovk
index of body mass adequacy index primeranej telesnej hmotnosti
indicate indikova, naznai, ukza, by prznakom
indication indikcia, lieebn prkaz
indices indexy
indigestion zl trvenie
indirect injury nepriame poranenie
indirect trauma nepriame poranenie
individual jedinec, jednotlivec, individulny
indoctrination zkladn vcvik
inertial zotrvan
infarction infarkt
infection infekcia, nkaza
infectious infekn, nkazliv, chytav
infectious carrier bacilonosi
infestation napadnutie parazitom
infirmary oetrova, nemocnica
inflame zapli sa
inflamed zaplen
inflammation zpal
inflammatory process zpalov proces
inflammatory response zpalov reakcia
influenza chrpka

43
infraorbital nerve hypesthesia znen citlivos v oblasti 2. vetvy trojklanho nervu
infraspinatus muscle podtov sval
infraspinatus syndrome infraspinlny syndrm
inguinal slabinov
inguinal ligament slabinov vz
inhalation vdchnutie, inhalcia
inhalation anesthesia inhalan anestzia
inherent inherentn, dan, vroden, vlastn, zkladn,
podstatn
inherit zdedi
inheritance dedinos; zdeden vlastnosti
initial poiaton, inicilny
initially na zaiatku, najskr, inicilne
initiate iniciova, podpori, povzbudi
inject vstrieknu, da injekciu
injection injekcia
injudicious nerozumn, nekritick
injure porani
injury zranenie, poranenie, raz, ublenie, pokodenie
injury risk riziko poranenia
injury site miesto poranenia
inlay tep, plomba
innervate inervova
innervation inervcia
inoculation okovanie
in-patient nemocnin pacient
insect bite bodnutie hmyzom
insert vloi, zavies, vsun
insertion pon, vloenie, vsunutie
insist on iada si, vyadova nieo; nalieha na nieo
inspection inpekcia, vyetrenie pohadom
inspiration vdych, inspircia, ndych
inspiration muscles vdychov svaly
inspiratory reserve volume (IRV) inspiran rezervn objem
inspiratory volume inspiran objem
instability nestabilita, nestlos, instabilita, nepevnos
instantaneous injury okamit poranenie
instep priehlavok
instillation nakvapkvanie, instilcia
insulate izolova, chrni, kry
insulating tape izolan pska
insulation izolcia
insult inzultova, napadn, napadnutie, drdenie
intact intaktn; neporuen, cel
intact surface celistv, neporuen povrch
intake prjem
integrity integrita; celistvos, neporuenos
integument pokoka, koa
intense intenzvny, vysok, siln, prudk
intensity intenzita, sila, prudkos
intensity of exercise intenzita cvienia
intensive intenzvny, usilovn
intensive care unit jednotka intenzvnej starostlivosti
intensive training intenzvny trning
interclavicular ligament medzkny vz
intercondylar eminence interkondylrny vnelok, vstupok
intercondylar eminence of tibia medzihlavicov vyvenina paly
intercostal muscles medzirebrov svaly
intercourse pohlavn styk
interdental wiring interdentlna ligatra/drtovanie

44
interim provizrny, doasn, predben
intermaxillary splint intermaxilrna dlaha
intermittent preruovan, striedav, obasn, intermitentn
internal vntorn, intern
internal abdominal oblique vntorn ikm sval brucha
muscle
internal capsule vntorn puzdro
internal cause intern prina, vntorn prina
internal ear injury poranenie vntornho ucha
internal fixation vntorn/invazvna fixcia
internal fixation of the fracture vntorn fixcia fraktry
internal sprain vntorn podvrtnutie
interosseal muscles medzikostn svaly
interosseus membrane medzikostn blana, interoselna membrna
interphalangeal interfalangelny, medzilnkov
interphalangeal joints medzilnkov kby
intersexual differences intersexulne rozdiely
interspinal muscles medzitov svaly
intertriginous area intertriginzna oblas
intertrigo zaparenina, intertrigo
interval training intervalov trning
intervertebral medzistavcov, intervertebrlny
intervertebral disk medzistavcov platnika
intestinal revn, intestinlny
intestine revo
intimal damage pokodenie vntornej vrstvy cievnej steny
intra-arterial administration vntrotepnov podanie, intraarterilna aplikcia
intra-articular vntrokbov
intraarticular fracture vnutrokbov zlomenina
intracranial h(a)ematoma intrakranilny hematm
intramuscular intramuskulrny
intraocular damage intraokulrne pokodenie
intraocular foreign body intraokulrne cudzie teleso
intraocular inflammation vntroon zpal
intraocular injury vntroon poranenie
intraoral ecchymosis ekchymza v stach
intrathoracic pressure vntrohrudn tlak
intravascular shunt intravaskulrny skrat
intravenous administration vntroilov podanie, intravenzna aplikcia
invade napadn
inverse ration opan pomer
invert prevrti
investigation vskum, bdanie, vyetrenie, vyetrovanie
invisible break in the bone neviditen zlom v truktre kosti
structure
in-vitro v skmavke
in-vivo experiment pokus na ivom organizme
involuntary autonmny, nechcen, mimovon, nemyseln
involve tka sa, zaha, zahrn)
involvement postihnutie, zasiahnutie, as, zapojenie, nadenie,
zujem
iodine jd
ion in
ionized calcium ionizovan kalcium, ionizovan vpnik
ionizing radiation ionizujce iarenie
iontophoresis inoforza
iris dhovka
irregular mutual jaw relationship anomlia medzieustnch vzahov
irreversibility ireverzibilita, nenapravitenos, nezvratnos,
nevylieitenos

45
irreversible ireverzibiln, nezvratn, nenapraviten,
nevylieiten
irreversible damage to the brain ireverzibiln/nezvratn pokodenie mozgu
irrigate vyplchnu, vyplachova
irritability drdivos, podrdenos, nedotklivos, iritabilita
irritate drdi, iritova
isch(a)emia ischmia; miestne nedokrvenie tkaniva
ischiofemoral ligament sedacostehnov vz
ischium sedacia kos
islets ostroveky
isokinetic izokinetick
isokinetic cycle ergometer izokinetick bicyklov ergometer
isolate izolova, odli, oddeli
isolated izolovan, oddelen
isolated case izolovan prpad
isolation izolcia, odlenie
isolation izolcia, odlenie, separcia, odtrhnutie
isometric izometrick
isometric contraction izometrick kontrakcia
isotonic izotonick
isthmus ina, istmus
it is assumed predpoklad sa
jam zpcha, tlai sa, pcha sa
jammed finger stlaen prst
jar ndoba
jaundice ltaka, ikterus
jaw elus
jejunum lank, jejunum
jelly gl, el
jeopardy nebezpeenstvo, ohrozenie ivota, riziko
jet-lag syndrome desynchronza, naruenie biorytmov
joint kb, spoj, miesto pripojenia, spoji, spojenie,
zdruen, spolon
joint displacement dislokcia kbu
joint effusion vpotok v kbe
joint flexibility kbov pohyblivos/ohybnos/flexibilita
joint injury poranenie kbu
joint loosening uvonenie/ochabnutie kbu
joint lubricant kbov mazivo
joint mobilization mobilizcia kbu
joint movements pohyby kbu
joint of vertebral column kb chrbtice
joint scintigraphy scintigrafia kbu
joint stabilization stabilizcia kbu
joint stiffness stuhnutie kbu
judicious rozumn, kritick
jump skok; skoi, skka
jump ergometer vskokov ergometer
jump up vskok; vyskoi
junction spojenie,dotyk
juncture spojenie
justifiable ospravedlniten
juvenile mladistv
keep fit bu fit
keratine rohovina, keratn
kick kopanec, kopnutie, kop, vkop, kopn, kopa
kick a ball kopn loptu
kidney oblika
knee koleno
knee bracing vystuenie, spevnenie kolena

46
knee cap jabko
knee dislocation dislokcia, vykbenie, vyvrtnutie kolena
knee extension extenzia v kolennom kbe
knee flexion flexia v kolennom kbe, zohnutie kolena
knee injury poranenie kolena
knee instability nestabilita/instabilita kolena/kolennho kbu
knee jerk patellrny reflex
knee joint kolenn kb
knee joint injury poranenie kolennho kbu
knee ligaments vzy kolena
knock rana, der, nraz, ok, klopa, zaklopa, zrazi,
udiera, udrie
knock a joint out of its position dislokova kb nrazom
knock down zrazi
knock off odrazi, zrazi, eliminova
knockaut knokaut, KO
knock-knees doln konatiny do x, valgozita
knock-up rozcvii sa (pred zpasom)
Krebs cycle Krebsov cyklus
labial perov, labilny
labial herpes herpes na perch, herpes labialis
labrum labrum
laceration trn poranenie, lacercia
lacrimal slzn, lakrimlny
lacrimal canal slzn kanl
lacrimation slzenie, lakrimcia
lactate laktt
lactate acidosis lakttov acidza
lactation amenorrhea laktan amenorea, amenorea poas kojenia
lactic acidosis acidza z nahromadenia kyseliny mlienej, lakttov
acidza
lambdoidal suture lambdov steh
lamina, pl. laminae membrna, lamina, list
laminectomy laminektmia
lance otvori lancetou, prepichn, rozreza, prereza,
prebodn
land dopadn, prista
land on an outstretched arm dopadn na vystret ruku
land on the side of the foot dopadn na stranu chodidla
laparotomy laparotmia, opercia brucha
large intestine hrub revo
laryngeal hrtanov, laryngelny
larynx hrtan, larynx
latency period inkuban doba
lateral laterlny, bon
lateral abdominal muscles bon skupina svalov brucha
lateral collateral ligament bon kolaterlny vz
lateral epicondylitis laterlna epikondylitda, tenisov lake
latissimus dorsi irok chrbtov sval
lattice mrea, mrieka
lavage vplach, vymytie, lav, vyplchnu, vymy
lax ochabnut
laxative prehadlo
laxity ochabnutos, uvonenos, uvonenie, povolenie
laxity in discipline uvonenie disciplny
laxity of the joint ochabnutos kbu
laxness ochabnutos, uvonenie, povolenie
layer vrstva
LC (liquid chromatography) kvapalinov chromatografia
LD (letal dose) smrten dvka

47
lead to something vies k nieomu
lead, led, led vies, predstihn, vynika
lean body mass aktvna telesn hmotnost
leap skoi, skka; preskoi
left atrium av predsie
left bundle branch block blokda avho ramienka
leg noha, predkolenie, doln konatina
leg raising zdvhanie dolnch konatn
leg splint dlaha na zlomeninu nohy
length dka, diaka
length dimensions dkov rozmery
length of the anterior trunk wall dka prednej steny trupu
length of the anterior trunk wall dka trupu
length of the apper extremity dka hornej konatiny
length of the arm dka ramena
length of the forearm dka predlaktia
length of the hand dka ruky
length of the lower extremity dka dolnej konatiny
length of the thigh dka stehna
length of the upper segment of dka hornho segmentu tela
the body
lengthen predi, natiahnu
lengthy zdhav
lens oovka
lesion lzia, poranenie, pokodenie
less flexible shoes menej prun topnky
lessen zni, zmeni
lesser pelvis mal panva
lethal letlny, smrten
lethargic letargick, apatick
leucoblast myeloblast
leukocyte leukocyt
leukocytosis leukocytza, zmnoenie bielych krviniek
levator anguli scapulae zdvha lopatky
levator scapulae zdvha lopatky
level rovn plocha, rovina; rove, hladina, zarovnan,
vyrovna, narovna
lever pka, palec, zodvihn
LH (luteinising hormone) luteinizan hormn
lid hypesthesia hypestzia vieka, znen citlivos vieka
lidlike prchlopkov
lien slezina
life-threatening injury poranenie, ktor ohrozuje ivot loveka
life-threatening situation ivot ohrozujca situcia
ligament disruption roztrhnutie, pretrhnutie vziva
ligament flava lt vzy
ligament injury poranenie/zranenie vzu
ligament insufficiency ligamentzna insuficiencia, nedostatonos vzu
ligament of ankle joint vzy lenkovho kbu
ligament of elbow vzy laka
ligament of foot vzy nohy
ligament of hand vzy ruky
ligament of hip joint vzy bedrovho kbu
ligament of knee joint vzy kolena
ligament of shoulder joint vzy ramena
ligament rupture prasknutie, pretrhnutie vzu
ligament tears trky vziva
ligament, ligaments vz, vzy
ligamentous injury poranenie vzu
ligamentous tissue ligamentzne/vzov tkanivo

48
lightning pain pliv boles
likelihood pravdepodobnos
limb konatina
limb-threatening injury poranenie ohrozujce konatinu
limp krva
limping krvanie
line vystiea
linea musculi solei iara jazykovitho svalu
lingua jazyk
lingualis muscles svaly jazyka
lining vstelka
lining of the joint vstelka kbu
lip pera
lip balm balzam na pery
liquor mok, tekutina
listeriosis listeriza
little finger malek
little toe malek na nohe
liver pee
load zaai, zaaova
loading zaaenie, za
lobes of cerebral hemispheres laloky mozgovch polog
lobes of liver laloky peene
lobule lalik
local loklny, miestny
local anaesthesia loklna anestzia, loklne umtvenie, miestne
znecitlivenie, miestna anestzia
location umiestnenie, poloha
lock uzver, zarka; aretova, zablokova, zasekn sa
locking aretcia, zablokovanie, zovretie, aretujci
locking of the joint zablokovanie kbu
locomotion pohyb
logroll balancova na kladine
loins driek, bedr
loneliness osamelos
long finger prostrednk
long-age dlhovek
longevity dlhovekos, dka ivota
longissimus muscles najdlhie svaly
longitudinal arch pozdna klenba
longitudinal research design longitudinlny vskumn pln
long-jump skok do diaky; skka do diaky
long-standing dlhotrvajci
long-term dlhodob
long-term sequelae dlhodob nsledky
longus capitis dlh sval hlavy
longus colli dlh sval krku
loop kuka, sluka, ptko
loose von; riedky, uvoni, povoli; rozviaza
loose body vone pohybliv teliesko, uvonen as
loosen uvoni, rozviaza, povoli, zmierni
loosen the bowels vyprzdni rev
loosen up uvoni si svaly; rozhba sa, rozcvii sa
looseness ochabnutos
loosening uvonenie
lose ones equilibrium strati rovnovhu
lose, lost, lost strati, strca
loss strata
lower cervical spine doln krn chrbtica
lower extremity doln konatina

49
lower jaw snka, mandibula, doln eus
lower limb doln konatina
lower trapezius doln as lichobenkovho svalu
low-intensity aerobic exercise aerbne cvienie nzkej intenzity
lubricant mazivo
lubrication of the knee joint mazanie kolennho kbu
lucid jasn, zrozumiten, lucidn
lumbar driekov
lumbar spine strain preaenie/natiahnutie driekovej chrbtice
lumbar vertebrae driekov stavce
lumbocostal ligament driekovorebrov
lumbosacral driekovo-krov, lumbosakrlny
lumbosacral disc injuries poranenia lumbosakrlneho disku
lumbosacral radiculopathy lubmosakrlna radikulopatia
lumbosacral spine driekovokrov chrbtica
lumbosacral spondylolisthesis lumbosakrlna spondylolistza
lumbosacral spondylolysis lumbosakrlna spondylolza
lumen priesvit cievy
lump hra, hrka, uzlk
lunate bone mesiaikovit kos
lung, lungs pca
luxation vykbenie
luxation of knee vykbenie kolena
lymph miazga, lymfa
lymph nodes miazgov uzliny
lymphadenopathy lymfadenopatia, zdurenie lymfatickch uzln
lymphatic vessel lymfatick/miazgov cieva
lymphocyte lymfocyt
lymphocytosis lymfocytza
lymphoid tissue miazgov tkanivo
lymphoma lymfm
lymphoproliferative lymfoproliferatvny
maceration macercia, rozmoenie
macromolecule makromolekula
macroscopic tear makroskopick trhlina
magnetic resonance magnetick rezonancia
magnetic resonance imaging MRI, zobrazovanie pomocou magnetickej
(MRI) rezonancie
mainly hlavne, najm, predovetkm
maintain zachova, udra, udriava, dra, obhajova
maintain a healthy diet dodriava zdrav vivu
maintain ones equilibrium udra rovnovhu
make up for the fluid loss nahradi stratu tekutiny
malabsorption malabsorpcia, porucha vstrebvania
malady neduh, choroba
malaise nevonos
malalignment chybn postavenie
malar bone jarmov kos
malaria malria
male musk
male genitals musk pohlavn stroje
malignant malgny, zhubn
malleolus lenok
malleus kladivko, maleus
malocclusion maloklzia, chybn skus
malposition of teeth anomlia polohy zubov
mandible snka, doln eus
mandible fracture zlomenina dolnej eusti/snky
maneuver manver, taktika, ah
manifest prejav; prejavi sa, oividn, evidentn

50
manifestation prejav
manoeuvre manver, taktika, ah
manometer manometer
manual labour manulna prca
manual testing manulne testovanie; vyetrenie rukou
manubrium vrchn as hrudnej kosti/sterna, rukov
mar pokazi, prekazi, skazi, nii
margin nskok, odstup, kraj, okraj, rozdiel, rozptie
marihuana marihuana
marrow dre, pik
masseter muscle uva
massotherapy lieebn mas
mat chum
maturation dospievanie, zretie, dozrievanie
mature zrel
maturity zrelos, dospelos
maxilla horn eus, maxila
maxillary fracture zlomenina hornej eusti/maxily
maxillary sinus eustn dutina
maximal ventilation (Vemax) maximlna ventilcia
maximal circumference of the najv obvod hlavy
head
maximal heart rate maximlna srdcov frekvencia
maximal heart rate reserve maximlne rezerva srdcovej frekvencie
maximal oxygen uptake maximlna spotreba kyslka
(VO2max)
maximal value maximlna hodnota
maximum aerobic performance maximlny aerbny vkon
maximum circumference of the maximalny obvod lytka
calf
maximum circumference of the maximalny obvod predlaktia
forearm
maximum heart rate (HRmax) maximlna srdcov frekvencia
mean age priemern vek
mean body temperature (T body) priemern telesn teplota
mean values priemern hodnoty
means postup, prostriedok, prostriedky, spsob
measles ospky
measure opatrenie, miera, rove, dkaz, stupe, mera,
zisti, uri
meatus priechod, zvukovod
medial medilny, stredn, stredov
medial collateral ligament medilny kolaterlny vz
medial collateral sprain medilne kolaterlne podvrtnutie
medial epicondylitis medilna epikondylitda
median circumference of the stredn obvod stehna
thigh
median plane stredov rovina
mediastinum mediastinum, medzipcie
medical advice lekrska rada
medical attendance lekrske oetrenie
medical attention lekrske starostlivos
medical care lekrska starostlivos
medical control lekrska kontrola
medical examination lekrske vyetrenie
medical finding lekrsky nlez
medical help lekrska pomoc
medical check lekrske vyetrenie
medical check-up lekrska prehliadka, lekrske vyetrenie
medical leader vedci lekr

51
medical practicioner praktick lekr veobecn
medical supervision lekrsky dozor
medical treatment lieba
medication medikcia, lieba liekmi
mediolateral balance stranov rovnovha
medulla spinalis miecha
megacolon rozrenie hrubho reva, megakolon
mechanical efficiency mechanick innos
mechanical strength mechanick sila
mechanical stress mechanick stres/tlak
mechanism of injury mechanizmus poranenia, zranenia
memory lapse zlyhvanie pamte
menarche prv mentrucia, menarch
meningeal meningelny
meniscal meniskov
meniscal injury poranenie meniska
meniscal resection resekcia, vybratie meniska
meniscectomy meniskektmia, odstrnenie menisku, vybratie
kbnej platniky
meniscofemoral ligament kosikovostehnov vz
meniscus injuries poranenia menisku
meniscus pl. menisci meniskus, kbna platnika
meniscus tear natrhnutie menisku
menstrual flow mentrucia
mental health duevn zdravie
mesomorph component of the mezomorfn komponent somatotypu
somatotype
mesomorphy mezomorfia
metabolic metabolick
metabolic acidosis metabolick acidza
metabolic alkalosis metabolick alkalza
metabolic equivalent (MET) metabolick ekvivalent (MET)
metabolic rate stupe/rchlos metabolizmu
metabolite metabolit
metacarpal bones zprstn kosti
metacarpalphalangeal articulation zprstnolnkov kby
metacarpus zprstie
metaphysis rastov as kosti
metatarsal articulations predpriehlavkov kby
metatarsal bones predpriehlavkov kosti
metatarsal stress fracture stresov fraktra metatarzov
metatarsalgia bolesti metatarzlnej oblasti
metatarsalphalangealarticulations predpriehlavkovolnkov kby
metatarsophalangeal mteatarzofalangelny, tkajci sa zprstnch kost
a lnkov prstov nohy
metatarsus predpriehlavok
microfracture mikrofraktra
microperfusion mikroperfzia
micropunctate mikropunktt
midbrain stredn mozog
midbrain stredn mozog
midcarpal joint strednozpstn kb
midcervical spine stredn krn chrbtica
midclavicular linea stredokna iara
middle deltoid stredn (nadpleckov) as deltovho svalu
middle ear injury poranenie strednho ucha
middle finger stredn prst
middle trapezius stredn as lichobenkovho svalu
migraine attack migrenzny zchvat
mild mierny

52
military vojensk, armdny
mimic the injury mechanism simulova, napodobni mechanizmus poranenia
minimize pain minimalizova, zni boles
minimum circumference of the obvod lytka minimalny
calf
minor injury menie poranenie, zranenie
minute ventilation mintov ventilcia
miscellaneous rozmanit, rznorod, zmiean
miscellaneous trauma zmiean poranenie
mite rozto
mitral valve dvojcpa chlopa
mixed injury zmiean, kombinovan poranenie
mobility of the meniscus mobilita, pohyblivos meniska
moderate mierny
modest mierny, skromn, nenron
modulate zmierni, modulova
modulation zmiernenie, modulcia
moisten zvli (sa), navlhi (sa)
moisture vlhkos, vlhko
moisturization zvlhenie
mold pliese
molluscum mkk ndorek koe
momentarily iba na okamih, krtko
monitor monitorova, sledova
mononucleosis mononukleza
moor pripta, priviaza
morbidity morbidita, chorobnos
morbilli ospky
morphology morfolgia
mortality mortalita, mrtnos
motion pohyb, pohntka
motion exercises pohybov cvienia
motor abilities motorick schopnosti
motor area of cerebral cortex motorick oblas mozgovej kry
motor ataxia motorick ataxia, pohybov ataxia
motor centre motorick centrum
motor nerves motorick nervy
motor reflex motorick reflex
motor unit motorick jednotka
mountaineer horolezec
mouth stna dutina
mouth breathing dchanie stami
mouth guard ochrana st
move hba (sa), pohybova (sa)
movement pohyb
MS (mass spectrometry) hmotnostn spektrometria
mucopurulent hlienovohnisav
mucosa sliznica
mucosal laceration lacercia sliznice
mucous membrane sliznica
mucus hlien
multangular bones lichobenkovit kosti
multiangle mnohouholnk
multifid muscle rozoklan sval
multi-choice reaction time disjunktvny reakn as
multinucleated mnohojadrov
muscle sval
muscle abdominal brun sval
muscle abductor digiti minimi of odahova malka nohy
foot

53
muscle abductor digiti minimi of odahova malka ruky
hand
muscle abductor hallucis odahova palca nohy
muscle abductor pollicis brevis krtky odahova palca ruky
muscle abductor pollicis longus dlh odahova palca ruky
muscle adductor brevis krtky priahova
muscle adductor hallucis priahova palca nohy
muscle adductor longus dlh priahova
muscle adductor magnus vek priahova
muscle adductor pollicis priahova palca ruky
muscle anconeus lakov sval
muscle atrophy svalov atrofia
muscle belly bruko svalu
muscle biceps brachii dvojhlav sval ramena
muscle biceps femoris dvojhlav sval stehna
muscle bipenniform pierkovit sval
muscle brachialis ramenn sval
muscle brachioradialis ramennovretenn sval
muscle buccinator trubask sval
muscle cell svalov bunka
muscle cervical krn sval
muscle coccygeus kostrov sval
muscle contraction kontrakcia svalu, svalov kontrakcia
muscle coracobrachialis zobkovoramenn sval
muscle corrugator zvraova
muscle cremaster zdvha semennka
muscle crural sval predkolenia
muscle deltoideus deltov sval
muscle depressor anguli oris stlaova stneho ktika
muscle depressor labii inferioris stlaova dolnej pery
muscle digastric dvojbruch sval
muscle endurance svalov vytrvalos
muscle epicranius oleben sval
muscle erector spinae vzpriamova chrbtice
muscle exercises svalov cvienie
muscle extensor carpi radialis vretenn vystiera zpstia
muscle extensor carpi ulnaris lakov vystiera zpstia
muscle extensor digiti minimi vystiera malka
muscle extensor digitorum vystiera prstov
muscle extensor hallucis vystiera palca nohy
muscle extensor indicis vystiera ukazovka
muscle extensor pollicis vystiera palca ruky
muscle fiber svalov vlkno
muscle flexor carpi radialis vretenn ohba zpstia
muscle flexor carpi ulnaris lakov ohba zpstia
muscle flexor digiti minimi krtky ohba malka
brevis
muscle flexor digitorum brevis krtky ohba prstov
muscle flexor digitorum longus dlh ohba prstov
muscle flexor digitorum hbkov ohba prstov
profundus
muscle flexor digitorum povrchov ohba prstov
superficialis
muscle flexor hallucis ohba palca nohy
muscle flexor pollicis ohba palca ruky
muscle frontal elov sval
muscle gastrocnemius ltkov sval
muscle gluteus maximus najv sedac sval
muscle gluteus medius stredn sedac sval
muscle gluteus minimus najmen sedac sval

54
muscle gracilis thly sval
muscle iliacus bedrov sval
muscle iliopsoas bedrovodriekov sval
muscle infraspinatus podtov sval
muscle injury poranenie svalu
muscle insertion svalov pon
muscle intercostal medzirebrov sval
muscle latissimus dorsi najir sval chrbta
muscle levator anguli oris zdvha stneho ktika
muscle levator labii superioris zdvha hornej pery
muscle levator scapulae zdvha lopatky
muscle longissimus najdlh sval
muscle longus capitis dlh sval hlavy
muscle lumbricalis ervovit sval
muscle mass svalov hmota
muscle masseter uva
muscle multifidus rozoklan sval
muscle mylohyoideus snkovojazylkov sval
muscle oblique of abdomen vonkaj ikm sval brucha
external (descending)
muscle oblique of abdomen vntorn ikm sval brucha
internal (ascending)
muscle obturator externus vonkaj zapchva
muscle obturator internus vntorn zapchva
muscle of expression mimick svaly
muscle of hand svaly ruky
muscle of mastication uvacie svaly
muscle omohyoideus lopatkovojazylkov sval
muscle opponens pollicis protistava palca ruky
muscle orbicularis oculi on kruhov sval
muscle orbicularis oris stny kruhov sval
muscle origin odstup svalu
muscle palmaris longus dlh dlaov sval
muscle pectineus hrebeov sval
muscle pectoralis major vek prsn sval
muscle pectoralis minor mal prsn sval
muscle peroneus ihlicov sval
muscle piriformis hrukovit sval
muscle plantar stupajov sval
muscle platysma kon krn sval
muscle popliteus zkolenn sval
muscle power svalov vkon
muscle pronator quadratus tvoruhl privraca
muscle pronator teres obl privraca
muscle psoas driekov sval
muscle pterygoideus krdlov sval
muscle quadratus femoris tvorcov sval stehna
muscle quadratus lumborum tvoruhl driekov sval
muscle quadratus plantae tvorcov sval stupaje
muscle quadriceps femoris tvorhlav sval stehna
muscle rectus abdominis priamy sval brucha
muscle rectus femoris priamy sval stehna
muscle rhomboideus kosotvorcov sval
muscle risorius smiechov sval
muscle sartorius krajrsky sval
muscle scalenus ikm sval
muscle semimembranosus poloblanit sval
muscle semispinalis polotov sval
muscle semitendinosus poloachovit sval
muscle serratus plovit sval

55
muscle soleus jazykovit sval
muscle spasm svalov k
muscle splenius remenn sval
muscle strain svalov vyptie, nmaha
muscle strength svalov sila
muscle stretch svalov naptie
muscle subclavius podkny sval
muscle subscapularis podlopatkov sval
muscle supinator odvraca
muscle supraspinatus nadtov sval
muscle tensor fasciae latae napna irokej pokrvky
muscle teres major v obl sval
muscle teres minor men obl sval
muscle tests svalov testy
muscle tibialis palov sval
muscle tissue svalov tkanivo
muscle transversus abdominis prieny sval brucha
muscle trapezius lichobenkov sval
muscle triceps brachii trojhlav sval ramena
muscle triceps surae trojhlav sval ltka
muscle vastus irok sval
muscle zygomaticus jarmov sval
muscle, muscles sval, svaly
muscles acting innos svalov
muscles antebrachial svaly predlaktia
muscles back svaly chrbta
muscles contracture kontraktra svalov
muscles facial tvrov svaly
muscles femoral svaly stehna
muscles gemelli dvojit svaly
muscles hypothenar svaly malkovej poduky
muscles interossei medzikostn svaly
muscles interspinales medzitov svaly
muscles intertransversarii medzibonkov svaly
muscles multi-joint viackbov svaly
muscles of arm svaly ramena
muscles of fingers svaly prstov
muscles of foot svaly nohy
muscles of forearm svaly predlaktia
muscles of head svaly hlavy
muscles of larynx svaly hrtanu
muscles of leg svaly predkolenia
muscles of neck svaly krku
muscles of pharynx svaly hltanu
muscles of shoulder svaly pletenca hornej konatiny
muscles one-joint jednokbov svaly
muscles pectinati hrebeovit svaly
muscles perinei hrdzov svaly
muscles rotatores otae
muscles shortness skrtenie svalov
muscles spinales tov svaly
muscles sternocleidomastoideus kva hlavy
muscles thenar svaly palcovej poduky
muscles thoracis svaly hrudnka
muscles visceral, smooth, hladk sval
involuntary
muscles weakness oslabenie svalov
muscular mass svalov hmota
muscular tissue svalov tkanivo
musculature muskulatra, svalstvo

56
musculoskeletal system kostrosvalov systm
musculotendinous tearing muskulotendinzne pretrhnutie, pretrhnutie achy a
svalu
must nutnos, nevyhnutnos, musie, by nevyhnutn
mute nem, mliaci
mydriatic drops mydriatikum v kvapkch
myelography myelografia, zobrazenie miechy
myoblast myoblast, zrodon svalov bunka
myocarditis zpal srdcovho svalu, myokarditda
myocardium srdcov sval
myofibril svalov vlkno, myofibrila
myofibrillae svalov vlkna, myofibrily
myofibrosis vzivov prestavba svalu, myofibrza
myofilament myofilamentum, bielkovinov vlkno, sas
svalovho vlkna
myoglobinuria myoglobinria, prtomnos myoglobnu v moi
myology nuka o svaloch
myometrium svalovina maternice
myoparalysis ochrnutie svalu
myosin myozn, svalov bielkovina
myositis myozitda, zpal svalu
myositis ossificans myozitda s ukladanm vpnika do svalu
myotendinous svalovo-achov
myotic svalov, myotick
nail necht, klinec
nail-bed damage pokodenie nechtovho lka
nape ija
narcotic analgetic nvykov analgetikum
nasal nosov
nasal bone fracture zlomenina nosovej kosti
nasal breathing dchanie nosom
nasal cavity nosov dutina
nasal fracture fraktra nosa, zlomenina nosa
nasotracheal nazotrachelny
nausea nauzea, pocit na zvracanie
nauseated sensation pocit na zvracanie
navel pupok
navicular bone lnkovit kos nohy
navicular fracture fraktra lnkovej kosti
neck krk
neck injury poranenie krku
neck muscles krn svaly
necrosis pl. necroses nekrza, odumieranie tkaniva
necrotic nekrotick, odumret
needle ihla
needle biopsy ihlov biopsia, punkn biopsia ihlou
needlestick vpich ihlou
negative finding negatvny nlez
negligible zanedbaten, pominuten
neonate, pl. neonates novorodenec, novorodenci
neoplasm ndor, novotvar
neoplastic ndorov, neoplastick
nerve nerv
nerve cell nervov bunka
nerve centre nervov centrum
nerve impulse nervov impulz
nerve injury poranenie nervu
nerve root kore nervu, nervov kore
nerve root irritation drdenie korea nervu, drdenie nervovho korea
nervous nervov

57
nervous system nervov systm
neural pathway nervov drha
neuro-humoral regulation neurohumorlna regulcia
neurolysis neurolza
neuromuscular nervovosvalov
neuron nervov bunka, neurn
neurosensory senzorick
neurovascular abnormality neurovaskulrna abnormalita
newborns novorodenci
night blindness non slepota
night cramps non ke
night-guard splint dlaha non
nociceptive bolestiv, pokodzujci, nociceptvny
nodi lymphatici miazgov uzliny
non-absorbable suture neabsorbovaten steh
nonadherent dressing neprinav obvz
noncompliance neposlchnutie, nepoddajnos, neshlas, neochota
nondisplaced fracture nedislokovan zlomenina, neposunut fraktra
non-functioning nefungujci, nefunkn
noninvasive neinvazvny
non-operative means neoperan prostriedky
nonprotein nitrogen nebielkovinn dusk
nonresponder nereagujci
non-salvageable nezachrniten
nonsterile nesteriln
nonsteroidal nesteroidn
nonstrenuous neaktvny, bez energie
non-surgical nechirurgick
normal position normlna poloha
normal saline solution fyziologick roztok
normalize normalizova
nose nos
nosebleed krvcanie z nosa
nostril nozdra
notch vrub, zrez
notice vimn si
noxious kodliv, zhubn
nucleus pl. nuclei jadro, jadr
nucleus pulposus nucleus pulposus, jadro medzistavcovej platniky
numbness pocit necitlivosti, znecitlivenie, ochromenie
numerous poetn
nutrition viva
nutrition of articular cartilage viva kbovej chrupky
nutritious vivn
nutritive ivina, vivn
obesity obezita
objective data objektvne daje
oblique ikm, naklonen
oblique fracture ikm zlomenina
observation pozorovanie
observe pozorova
obsession posadnutos
obstetrician prodnk
obstruct upcha, prekazi
obtain dosiahnu, zska
obtund otupi, zmierni, umtvi
obturator membrane zapchvajca blana, obturtorov membrna
obvious zjavn, zrejm, oividn, pochopiten
occipital zhlavn, okcipitlny
occiput zhlavie

58
occlude uzatvra, okludova
occlusal zhryzov, okluzlny
occlusion zhryz, uzver, oklzia
occlusion analysis analza zhryzu
occult skryt, okultn
occult bleeding skryt/okultn krvcanie
occult contusion injury okultn/skryt kontzne poranenie
occur vyskytn sa, objavi sa, sta sa, prihodi sa
occur in isolation vyskytn sa osamotene, jednotlivo
occurrence vskyt, prhoda, udalos, rozrenie sa
occurrence of sports injuries vskyt portovch poranen
ocular on, okulrny
ocular discomfort on akosti, on diskomfort
ocular injury poranenie oka
ocular muscles svaly oka
ocular trauma raz oka
oculoplastic technique okuloplastick technika
oesophageal paerkov
oesophagus paerk
offspring potomok, potomstvo
ohmmeter ohmmeter
ointment mas
olecranon olekranon, lakov vbeok
olecranon bursitis burzitda olekranonu, zpal ahovho vaku
lakovho vbeku
olfactory uchov
on term donosen
once a day raz denne, jedenkrt denne
onset nstup, zaiatok, nbeh
onset of blood lactate nstup akumulcie krvnho lakttu
accumulation (OBLA)
onset of disease vypuknutie choroby, zaiatok/nstup ochorenia
onychomycosis onychomykza
OP (1. operative procedure, 2. 1. operan postup, 2. ambulantn pacient
outpatient)
open otvori, roztiahnu, uvoni, otvoren, priamy,
primn
open fracture otvoren zlomenina
open reposition otvoren repozcia
open surgery otvoren chirurgick zkrok
open wound otvoren rana
open-circuit spirometry spirometria s otvorenm okruhom
operative procedure operan postup/metda/spsob
ophthalmic injury poranenie oka
ophthalmoplegia oftalmoplgia, obrna onch svalov
optic on
optimal nutrition racionlna viva
option voba, monos vberu, voli
oral orlny, stny; perorlny
oral breathing dchanie stami
oral cavity dutina stna
orbicularis oris kruhov sval st
orbit onica
orbit injury poranenie onice
orbital emphysema orbitlny emfyzm, vzduch v onici
orbital fracture zlomenina onice
orbital rim defect pokodenie nadonicovho oblka
orbital swelling opuch onice
orbital trauma raz/poranenie onice
ordinary orthop(a)edic injury ben ortopedick poranenie

59
organ orgn, strojenstvo
organism organizmus
organized sporting activities organizovan portov aktivity
organopathy organopatia
orifice otvor, stie
origin pvod, zaiatok
oropharyngeal stnohltanov
orthop(a)edic ortopedick
orthop(a)edic injury ortopedick poranenie, poranenie pohybovho
apartu
orthop(a)edic surgeon ortopedick chirurg
orthop(a)edics ortopdia, nuka o pohybovom aparte
orthop(a)edist ortopd
orthoptic ortoptick
orthoptics ortoptika
orthoptist ortoptik
orthosis pl. orthoses ortza, ortzy
orthotic bracing protetick vstu
orthotics protetika
orthotist protetik
os calcis ptov kos
os capitatum, capitate bone, os hlavikat kos
magnum
os coccygis, coccyx kostr
os coxae, hip bone, innominate panvov kos
bone
os cuboideum, cuboid bone kockovit kos
os cuneiforme intermedium, prostredn klinovit kos
intermediate cuneiform bone,
second or middle cuneiform
os cuneiforme laterale, lateral bon klinovit kos
cuneiform bone third or external
cuneiform
os cuneiforme mediale, medial prstredn klinovit kos
cuneiform bone, first or internal
cuneiform
os frontale, frontal bone elov kos
os hamatum, hamate bone, hkov kos
unciform bone
os hyoideum, hyoid bone, lingual jazylka
bone
os ilii, ilium bedrov kos
os ischii, ischium sedacia kos
os lunatum, lunate bone, mesiaikovit kos
semilunar bone
os naviculare pedis, navicular lnkovit kos nohy
bone
os pisiforme, pisiform bone hrkovit kos
os pubis lonov kos
os sacrum krov kos
os scaphoideum, scaphoid bone lnkovit kos ruky
os trapezium, greater multangular via lichobenkovit kos
bone
os trapezoideum, trapezoid bone, menia lichobenkovit kos
lesser multangular bone
os triquetrum, triangular bone trojhrann kos
os, bone kos
Osgood-Schlatter disease Osgoodova-Schlatterova choroba
ossa carpi, carpal bones kosti zpstia
ossa cranii, cranial bones kosti lebky

60
ossa faciei, facial bones tvrov kosti
ossa membri inferioris, bones of kosti dolnej konatiny
the lower limb
ossa membri superioris, bones of kosti hornej konatiny
the upper limb
ossa metacarpi, metacarpal bones zprstn kosti
ossa metatarsi, metatarsal bones predpriehlavkov kosti
ossa sesamoidea, sesamoid bone sezamsk kostiky
ossa tarsi, tarsal bones priehlavkov kosti
osseous kostn
osseous state stav kostnej hmoty
ossific meniaci sa na kos, osifikujci
ossification osifikcia; kostnatenie
osteal kostn
osteoarthritis osteoartritda, zpal kost a kbov
osteocartilaginous osteokartilaginzny, kostno-chrupavkov
osteochondral fracture osteochondrlna fraktra, fraktra kostnej
chrupavky
osteochondritis osteochonditda, zpal kosti a chrupavky
osteochondritis dissecans disekujca osteochondritda, zpal kosti a chrupavky
s prasklinou
osteoid osteoma osteoidn ostem
osteomyelitis osteomyelitda, zpal kostnej drene
osteophyte osteofyt, kostn vrastok
osteophyte kostn vrastok, osteofyt
osteoporosis osteoporza, rednutie kost
osteoporosis osteoporza
ostium, pl. ostia stie, otvor
otoh(a)ematoma un hematm
outbreak vypuknutie, nstup
outcrop obasn vzplanutie, prepuknutie
outlaw cells zvrhl bunky
out-patient ambulantn pacient
out-patient department ambulantn oddelenie
output objem, vkon
ovary vajenk
overall celkov
overcome an injury prekona poranenie
overdemand prehnan poiadavka
overemphasize prli zdrazova
overexposure to heat prlin vystavenie inkom tepla
overhand veden zhora cez rameno, vrchn
overknee boots vysok (jazdeck) imy siahajce nad kolen
overlap prekrva, presahova
overload preaenie, preai
overlook prehliadnu, nevimn si, nevidie, tolerova,
prehliada
oversensitive precitlivel
overstrain prepna, prli namha
overstress preaenie, presilenie, presili, prepna
overstretch prli napn, prli natiahnu
overt verejn, zjavn, zreten
overtrain pretrnova (sa), pretrnovan
overtrained pretrnovan
overtraining nadmern trning, pretrnovanie (sa)
overtraining syndrome syndrm z pretrnovania
overuse nadmern pouvanie, nadmerne pouva
overuse injury pokodenia z preaenia, razy z neprimeranej
nmahy, poranenia z nadmernho pouvania
overweight nadvha, obzny, tun

61
overweighted preaen; prli zaaen
oviduct vajcovod
ovulation ovulcia
ovum pl. ova vajko, vajka
oxidative oxidan, aerbny, okysliovac
oxidative capacity (QO2) oxidatvna kapacita
oxidative phosphorylation oxidatvna fosforylcia
oxidative system oxidatvny systm
oxide kyslink
oxygen kyslk
oxygen consumption spotreba kyslka
oxygen debt kyslkov dlh
oxygen deficit kyslkov deficit
oxygen diffusion capacity difzna kapacita pre kyslk
oxygen poisoning otrava kyslkom
oxygen pulse pulzov kyslk
oxygen supplementation kylkov suplementcia, dopanie kyslka
oxygen transport system transportn systm pre kyslk
oxygen uptake spotreba kyslka
oxygenation okyslienie
oxyhemoglobin oxyhemoglobn
pack zbal
packing gauze zbalov gza
pad vankik, vloka, chrni, vypchvka; vypcha,
vyplni vatou, stlmi
padded knee sleeve chrni kolena
paddle ergometer pdlovac ergometer
pain boles
pain in the foot boles v nohe
pain relief zmiernenie bolesti
pain threshold prah bolesti, hranica bolesti
pain-free bezbolestn, nebolestiv
painfulness bolestivos
painless bezbolestn, nebolestiv, bez bolesti
palatine podnebn
pale bled
pallor bledos
pallor of the face bledos tvre
palm dla
palm of the hand dla ruky
palmaris muscles dlaov svaly
palpable hmataten
palpate vyetri pohmatom, prehmata, palpova,
prehmatva
palpation palpcia, pohmat, vyetrenie pohmatom
palsy paralza; ochrnutie
pancreas podaldkov aza
panicky panikrsky, vyplaen
panniculitis panikulitda
papilla, pl. papillae papila, bradavka
paraboloid paraboloid, tvar ktor vznikol rotciou paraboly
paraffin bath parafnov kpe
parallel bars bradl
paralysis paralza, ochrnutie
paralytic coma paralytick kma
paramount vsostn, vrcholn, najdleitej, rozhodujci,
prvorad
parasympathetic nervous system parasympatick nervov systm
paresthesia parestzia, zmenen citlivos
parietal nstenn, parietlny

62
parietal bone temenn kos
parodontal absces paradontlny absces
parotid prun
parry odra, odrazi
partial iaston, parcilny, nepln
partial disruption iaston roztrhnutie
partial meniscectomy iaston meniskektmia
participate in zastni sa
parturition rodenie, prod
passive pasvny, neinn
patella patela, kolenn jabko
patella injury poranenie pately (kolennho jabka)
patellar patelrny
patellar dislocation vykbenie pately
patellar ligament jabkov vz
patellar subluxation subluxcia jabka
patellofemoral joint patelo-femorlny kb
pathological patologick, chorobn
pathological fracture patologick zlomenina
pathology patolgia
patching kvrna, nplas, zalepenie nplasou
patience trpezlivos
patient pacient, trpezliv
patient history anamnza pacienta
peak vrchol, pika; vrcholi
pectineus muscle hrebeov sval
pectoralis major vek prsn sval
pectoralis minor mal prsn sval
pectoralis muscles prsn svaly
pediculosis pedikulza, zavivenie
peg kolk, tipec
pella pokoka
pelvic panvov
pelvic cavity panvov dutina
pelvic girdle pletenec dolnej konatiny
pelvic inlet panvov vchod
pelvic outlet panvov vchod
pelvimeter pelvimeter
pelvis panva
pelvis injury poranenie panvy
pendulum kyvadlo, kyvadlov
penetrating injury penetrujce poranenie
penetrating trauma penetrujce, prenikajce poranenie
penicillin peniciln (antibiotikum)
penile contusion pomliadenie penisu
penis pohlavn d
percent of body fat percento telesnho tuku
percentile figures percentilov grafy
percutaneous perkutnny, cez kou
perforate perforova, prederavi, prepichn
perforation diera, otvor, perforcia
perform uskutoni, vykona
performable splniten, vykonaten
performance vkon, vkonnos, sprvanie
performance capacity vkonnos
performance diagnosis diagnostika trnovanosti, vkonnosti
perfusion perfzia, zsobovanie orgnov tekutinou
perfusion cannula preplachovacia kanyla
periauricular v blzkosti unice (ucha), periaurikulrny
pericapsulitis perikapsulitda, zpal okolia (kbneho) puzdra

63
pericardial cavity perikardilna dutina
perimysium osrdie
perineal perinelny, hrdzov
perineal injury poranenie hrdze
periocular trauma periokulrny raz, raz v blzkosti oka
period of sensitive development citliv/vnmav/senzitvne vvinov obdobie
periorbital ecchymosis periorbitlna ekchymza
periorbital injury periorbitlne poranenie
periosteum okostica, periost
peripheral nerve damage pokodenie periferlneho nervu
peripheral nervous system (PNS) perifrny nervov systm
peritendonitis zpal achovej povy
peritoneal pobrunicov
peritoneal pobrunicov, peritonelny
peritoneal cavity peritonelna dutina
peritonitis peritonitda, zpal pobrunice
peritonsillar peritonzilrny, v blzkosti podnebnej mandle
permanent disability trval neschopnos, nespsobilos, invalidita
peroneus muscles ihlicov svaly
persist pretrvva
persistence perzistencia, pretrvvanie
persistent trval, zotrvvajci
persistent symptoms pretrvvajce prznaky
personal scale osobn vha
perspiration pot; potenie
perspire poti sa
pertain to prinlea, patri, vzahova sa
pessary pesar
PGH (Pituitary Growth rastov hormn mozgovho podvesku, somatotropn
Hormone)
phagocytic fagocytov
phalanges of foot lnky prstov nohy
phalanges of hand lnky prstov ruky
phalanx, phalanges lnok/lnky prsta
pharyngitis faryngitda
pharyngoconjunctivitis zpal hltanu a spojiviek, faryngokonjunktivitda
pharynx hltan
phase fza
phenomenon pl. phenomena fenomn, jav, kaz
phosphatase fosfatza
photophobia fotofbia, svetloplachos
physeal plate rastov platnika
physical telesn, pohybov
physical activity pohybov aktivita, telesn innos
physical condition telesn kondcia
physical effort telesn nmaha
physical examination objektvny nlez (lek.)
physical exercise telesn cvienie
physical fitness telesn zdatnos
physical therapy fyzioterapia, fyziklna lieba
physician lekr
physiological achievment fyziologick vek
physiotherapy fyzioterapia
physique stavba tela-telesn kontitcia
pia mater cievnatka
pill pilulka, tabletka, lieky
pin pendlk, klinec; pripendli
pineal body ikovit teliesko, epifza
pinch tipka, stlaenie; potpa prstami
pinna pl. pinnae unica, aurikula

64
piriformis muscle hrukovit sval
pisiform bone hrkovit kos
pisohamate ligament hrkovohkov vz
pituitary gland podmozgov aza, hypofza
placebo effect placebo efekt
placement and fixation of the umiestnenie a upevnenie tepu
graft
plantar chodidlov, plantrny
plantar fascia plantrna fascia
plantar flexion plantrna flexia
plasma calcium plazmatick kalcium, plazmatick vpnik
plasma volume objem plazmy
plaster cast sadrov obvz
plateau hladina, rovina
platelet krvn dotika, trombocyt
platysma muscle kon sval krku
playing status status/stav hra
pleura pohrudnica, pleura
pleural cavity pleurlna dutina
plexus nervov sple
pliable ohybn, poddajn, prun
plyometric training plyometrick trning
PM (1. post meridiem, 2. post 1. poobede, 2. po smrti
mortem
pneumonia zpal pc, pneumnia
pneumothorax pneumotorax, vzduch v pohrudnicovej dutine
pommel horse gymnastick k
pons most
poofter (fairy) homosexul
poor blood supply slab prekrvenie
poor conditioning slab kondcia
poor posture chybn dranie tela
poor prognosis slab prognza/predpove
poor wound healing zl hojenie rany
pop vybuchn, explodova
popliteus muscle zkolenn sval
portable prenosn, pojazdn
portable rolling chair pojazdn stolika
portion as, diel
position poloha
posterior zadn, zadok, nasledujci, neskor
posterior cruciate ligament zadn skren vz
posterior deltoid zadn (hrebeov) as deltovho svalu
posterior intraocular injury vntroon poranenie v oblasti zadnej onej komory
posterior penetrating injury zadn penetrujce poranenie
posterolateral posterolaterlny
posteromedial posteromedilny, zadn vntorn
post-exercise heart rate pozaov srdcov frekvencia
postexposure po vystaven (omu)
post-mortem postmortlny, posmrtn, pitevn
post-mortem study pitevn tdia
postoperative pooperan
postoperative care pooperan starostlivos
postoperative course pooperan priebeh
postoperative exercise pooperan cvienie
postoperative pain pooperan boles
post-traumatic pain posttraumatick boles
postural tkajci sa drania tela
postural stability stabilita postoja
posturing postoj, dranie tela

65
posturograhpy posturografia
potassium draslk, klium
potential potencil, potencilny
pouch pzdro, vak
powder prach, prok
power vkon, sila, vplyv, moc, prvo
precaution prevencia, predben opatrenie, vopred varova,
upozorni
precedence precedencia, priorita, prednos, prvenstvo
precedence of/over sth. prednos v nieom
precipitate a strain rchlo si privodi presilenie
precipitous vemi strm, prudk, nhly
precise presn, preczny, konkrtny, detailn, jemn
pre-competition state predtartov stav
predictable predvdan, predvdaten, oakvan
prediction of adult stature predikcia telesnej vky
predilection uprednostovanie, predilekcia, zuba
predispose predisponova
predispose to urobi nchylnm, predisponova
predisposition predispozcia,l predurenie, preduri
predominance prevldanie, vina, presila, prevaha
pre-exercise heart rate srdcov frekvencia pred zaaenm
prefabricate zmontova, prefabrikova
pregnancy tehotenstvo
preicteric preikterick
preinfection predchdzajci aktnej infekcii
pre-injury performance vkon pred poranenm
prematurity predasnos, predasn dospelos
premolar renov zub
prepatelar bursitis prepatelrna burzitda, zpal synovilnej burzy pred
jabkom
prescribe predpsa, naordinova
prescribe the health regimen predpsa zdravotn reim
prescription lekrsky predpis, recept
preseason conditioning zskavanie kondcie pred seznou
preservation prezervcia, ochrana
preserve zachova, chrni, ochraova, udra, udriava
pre-school achievment? predkolsk vek
pressure atrophy atrofia tlakov
pressure work tlakov prca
presumptive diagnosis predpokladan diagnza
prevalence prevalencia, prevaha, prevldanie; vskyt
prevent predchdza, zabrni, preds, vyhn sa
prevent degenerative changes zabrni degeneratvnym zmenm
prevention prevencia, predchdzanie
primary care primrna starostlivos
primary cause primrna prina
probe sonda, zavies sondu, skma, sondova, zisova,
vyetrova
procedure postup, metda, spsob, procedra
process proces, postup, pochod, priebeh, vvoj, vbeok
process proces, postup, pochod, priebeh, vvoj, vbeok,
spracova, oetri
procrastination vhanie, otanie, okolky
prodromal prodromlny, predchdzajci prejavy ochorenia
professional athlete profesionlny portovec
prognosis prognza, predpove
progression postup
progressive postupujci, zhorujci sa, progresvny
proliferation prolifercia, tvorba novho tkaniva bujnenm

66
proliferative proliferatvny, spsoben bujnenm
proliferative phase proliferatvna fza, fza rchleho mnoenia
prolong predi, prolongova
prominence vbeok, dleit miesto, zvanos
prominent vynievajci, predn, vznan, prominent,
prominentn
promontory predhorie
promote zlepi; podpori, presadzova, propagova,
podporova
promote healing zlepi hojenie
promote the healing response podpori/zlepi hojenie
pronate pronova, rotova dovntra
pronation proncia, rotcia dovntra, rotan pohyb dovntra
pronator muscles rottorov svaly, prontory, privracae
prone position leiaci na bruchu, tvrou k zemi, nchyln, majci
sklon
prop up oprie, podoprie
propel hna vpred, poha
propensity sklon, nklonnos, nchylnos
proper poriadny, vhodn, riadny, patrin, korektn,
sprvny
property vlastnos, schopnos, vlastnctvo, majetok
prophylaxis profylaxia, prevencia
propioceptive stimulation proprioceptvna stimulcia
proponent navrhovate, proponent
proportion podiel, proporcia, pomer
proportion of the weight of the podiel hmotnosti svalstva
skeletal muscles
propose navrhn
proposition nvrh
proprioception propriocepcia, polohov zmysel
proprioceptive proprioceptvny
proprioceptive exercise proprioceptvne cvienie
proprioceptors proprioceptory
propulsion hnacia sila, chod
prosencephalon predn mozog
prostate prostata
protect against sth. chrni pred niem
protect against wind and chrni pred vetrom a vlhkom
moisture
protective ochrann
protective cup suspenzor
protective gear ochrann vstroj
protective lenses ochrann oovky
protein deficiency nedostatok protenov/bielkovn
proteolytic trviaci bielkoviny, proteolytick
prothesis pl. protheses protza
prothetic protzov, protetick
prothetic replacement protetick nhrada
protocol protokol
protract predi, natiahnu
protrude vynieva dopredu
prove dokza, podrobi sa skke, overi
provide poskytn
proximal proximlny, bli k telu
prudent rozumn, rozvny, opatrn, mdry
pruritus svrbenie, pruritus
pseudohypha pseudohfa
pseudomonal pseudomondov
pseudomonas pseudomonda (baktria)

67
psoas muscle driekov sval
PTVD (posttraumatic vascular porazov cievna porucha
disorder)
pubic bone lonov kos, pubick kos
pubic ligament lonov vz
pubic symphysis lonov spona
public health care ttna zdravotncka starostlivos
pubofemoral ligament lonovostehnov vz, pubofemorlny vz
pull aha, vytiahnu, vytrhn sa
pull out vyvlieknu sa, vytiahnu von
pull upwards aha nahor/dohora
pulled elbow natiahnut lake
pulley kladka, prevod
pulmonary pcny
pulmonary circuit plcny obeh
pulmonary circulation pcny obeh
pulmonary respiration pcna respircia
pulmonary valve pcnicov chlopa
pulmonary ventilation pcna ventilcia
pulp pulpa, dre
pulsating pain pulzujca boles
pulse tep, pulz, bi, pulzova, tepa
pulse frequency tepov/pulzov frekvencia
puncture punkcia, napichnutie, vpich, prebodnutie,
prepichnutie
puncture wound bodn rana
punch der, rana, udrie, udiera, buchn
pupil zrenica
pupil dilatation dilatcia/rozrenie zrenice
pupillary response zrenicov/pupilrna reakcia
purport zmer, el, cie, podstata, zama, chcie, tvrdi
purpose zmer, el, cie, mysel, mieni, hodla, zama
purposeful myseln, zmern
purulence hnisanie, hnis
pus hnis
pustular acne acne pustulata
pustule pustula, hnisav puzgier, vriedok
put ice on ones injury priloi ad na poranenie
pyknosis zvratenie bunkovho jadra, pyknza
pylorus vrtnik, pylorus
pyoderma pyodermia, hnisav kon ochorenie
pyramidal tract pyramdov drha
pyramidalis muscle pyramdov sval
quadratus muscles tvorcov, tvoruhl svaly
quadriceps femoris tvorhlav sval stehna
quadriplegia kvadruplgia, ochrnutie vetkch tyroch konatn
quality kvalita
quarantine karantna
quinsy angna, tonzilitda
racket raketa
racquet raketa
radial lovit, radilny
radial tunnel syndrome syndrm radilneho tunela
radiate vystreova, vyarova
radiation iarenie, radicia
radiocarpal articulation vretennozpstn kb, rdiokarplny kb
radiocarpal joint injury poranenie rdiokarplneho kbu
radiocarpal ligament vretennozpstn vz, rdiokarplny vz
radiograph rentgenov snmok; rentgenogram
radiographic classification rentgenov klasifikcia

68
radiographic examination rentgenov, rdiografick vyetrenie
radiographic findings rentgenografick nlezy
radiography rdiografia, rentgenografia
radiography facilities rdiografick/rentgenov vybavenie
radiography projection projekcia/premietanie rentgenovch snmok
radiohumeral joint vretennoramenn kb, rdiohumerlny kb
radioulnar rdioulnrny, vretenolakov
radioulnar joint vretenolakov kb
radioulnar joint injury poranenie rdioulnrneho kbu
radius vretenn kos
ramification vetvenie, rozvetvenie, ramifikcia
random nhodn, nmatkov, nepravideln, nhodne,
nhodou
range rozsah, rozptie, rozmedzie, dosah, pohybova sa
v uritom rozmedz
range of motion rozsah pohyblivosti/pohybu
raphe ev
rapid rchly, svin, prudk, nhly, zrchlen
rapid breathing zrchlen dchanie
rapport spojenie, vzah
rare zriedkav, vzcny, uniktny, vnimon
rash vyrka, exantm
rate miera, podiel, pomer, stupe, rchlos, vskyt,
mnostvo
rating of perceived exertion stupe subjektvneho vnmania nmahy
(RPE)
ray l, znak
RBC (red blood cell) erven krvinka, erytrocyt
RBF (renal blood flow) prietok krvi oblikami
reaction time reakn as
reactivation znovuobjavenie, oivenie, reaktivcia
realign preorientova, prestava
realignment preorientovanie, prestavba, preskupenie
realm domna, sfra, oblas
reapproximation optovn spojenie, priblenie
reattack optovn tok, atak choroby
rebind znovu zviaza, previaza
recent reports najnovie sprvy/vyhodnotenia
receptor nervov zakonenie, receptor
reciprocation pohyb dopredu a sp, vratn pohyb
recognition rozpoznanie, poznanie, priznanie, pochopenie,
uznanie
recognition of the early rozpoznanie poiatonch prznakov palu
symptoms of heat injury
recognition of the fracture rozlenie, rozpoznanie fraktry
recomended daily intake doporuen denn dvka
reconcile zmieri, uzmieri
reconstruct rekontruova, obnovi
reconstruction rekontrukcia, obnova
recovery zotavenie sa, vylieenie, uzdravenie,
rekonvalescencia
recovery heart rate srdcov frekvencia v zotaven
recovery period obdobie rekonvalescencie
recrudescent opakujci sa, vyskytujci sa opakovane
rectal rektlny, konenkov
rectification oprava, nprava, usmernenie
rectify opravi, napravi, zarovna
rectum rektum, konenk
rectus muscles priame svaly
recur opakova sa, vyskytn sa, vraca sa

69
recurrent opakujci sa, recidivujci, vracajci sa
red blood cell erytrocyt, erven krvinka
red blood corpuscles erven krvinky, erytrocyty
red bone marrow erven kostn dre
red nucleus erven jadro
reduce redukova, zni, zmeni, obmedzi
reducible redukovaten, zjednoduiten
reduction redukcia; obmedzenie, zmiernenie, znenie,
repozcia
reduction of a fracture repozcia zlomeniny
redundant nadbyton, redundantn
re-enactment optovn uzkonenie, nariadenie
reepithelialize znovu epitelizova
referred pain prenesen boles
reflect odra
refracture optovn zlomenina
regain znovu zska
regeneration regenercia, obnova, obnovenie
regimen ivotosprva
regress stup, nvrat, regresia
regular physical activity pravideln pohybov aktivita
regulating appliance regulan apart/strojek
regulation of movement riadenie motoriky, regulcia pohybu
rehabilitate rehabilitova; obnovi; zotavova sa
rehabilitation rehabilitcia, zotavenie sa
rehabilitation program rehabilitan program
rehearse ska, nacviova, cvii
reimplantable injury reimplantovaten poranenie
reimplantation reimplantcia, optovn prihojenie
reinjury obnoven/optovn poranenie
reinnervation reinervcia, optovn inervcia
reinstate znovu dosadi, znovu zriadi
reject odmietnu, neprija
reject a transplant neprija transplantt
rejection rejekcia, odmietnutie
relapse recidva, relaps, nvrat choroby
relate vzahova sa; uvies so svislosti; tka sa nieoho
relative dimensions relatvne rozmery
relative humidity relatvna vlhkos
relative value relatvna hodnota
relatively relatvne, pomern
relieve uavi, zmierni, uvoni
remain osta, zotrva, trva, pretrvva
remainder zbytok, ostatok, zvyok, zostatok
remodel pretvori, prepracova, preformova, remodelova
remodelling prestavba, remodelcia
remodelling phase obnovovacia/remodelan fza
removable appliance snmaten apart/strojek
removable splint snmaten dlaha
removal odstrnenie, vytiahnutie, vybratie, presunutie
removal of stitches vybratie/odstrnenie stehov
remove odstrni, vybra, vytiahnu, presun
renal oblikov, renlny
renal calculus oblikov kame
render poskytn, vrti, splati, vyhlsi, oznmi
repair korekcia, oprava, nprava, reparcia
reparative opravn, odkodujci, kompenzan
repeated stress opakovan stres/naptie
repel zahna, odpudi, brni sa
repetition opakovanie

70
repetitive opakujci sa
repetitive movements opakujce sa pohyby
repetitive strain injury chronick ochorenie konatn a chrbta spsoben
nadmernou zaou
repetitive stress opakovan stress
repetitive trauma opakovan, opakujce sa poranenie, raz
replace nahradi, vymeni
replacement nhrada
replacement of the ligament nhrada vziva
report hlsi, oznmi
report oznmi, ohlsi, referova
reposition repozcia zlomeniny, uvedenie do sprvnej polohy
reposition of loose bodies repozcia uvonench ast
reproducible schopn reprodukcie, reprodukovaten
require iada, poadova, vyadova
RES (reticuloendothelial system) retikuloendotelilny system
rescue squad zchrann ata, zchrann tm, zchranka
resect vyreza, resekova, odstrni
resection resekcia, odstrnenie, vyrezanie, vybratie
residual pretrvvajci, zvyn, zostvajci, zvykov,
rezidulny
residual volume (RV) rezidukny (zbytkov) objem
resist odolva, vzdorova, brni sa
resist infection odola infekcii
resistance rezistencia, odpor, odolnos, vzdor
resistance training silov/odporov trning
resistant acne rezistentn akn
resolution rozrieenie, rozhodnutie, uznesenie, odhodlanie
resolve rozhodn, rozriei
resorb resorbova, vstrebva sa
resorption resorpcia, vstrebvanie
resorption of the biological graft resorpcia biologickho tepu
respiration dchanie, respircia
respiration system dchacie cesty
respiratory acidosis respiran acidza
respiratory alkalosis respiran alkalza
respiratory arrhytmia respiran arytmia
respiratory bronchioles dchacie prieduniky
respiratory center dchacie/dychov/respiran centrum
respiratory compensation respiran kompenzcia
respiratory dysrhythmia respiran dysrytmia
respiratory exchange ratio (RER) pomer respiranej vmeny
respiratory gases exchange vmena dchacch plynov
respiratory chain respiran reazec
respiratory quotient respiran kvocient
respiratory system dchac/respiran systm
responders reagujci, odpovedajci
response reakcia, odozva, odpove, ohlas
response to injury reakcia na poranenie
rest oddych, odpoinok, spnok, pokoj, pohoda, podpera,
zvyok, zostatok, spova na; oddychova,
odpova, leza
rest interval oddychov interval
resting heart rate pokojov srdcov frekvencia
resting value pokojov hodnota
restoration obnovenie, obnova
restore obnovi
restore health navrti/obnovi zdravie
restore the knee joint stability obnovi stabilitu kolennho kba
restrain obmedzi, zabrni, kontrolova

71
restraint obmedzenie, zbrana, prekka, sebaovldanie,
retrikcia
restrict obmedzi, zamedzi, zabrni
result vsledok, nsledok, dsledok
result from sth. rezultova z nieoho, by vsledkom nieoho,
vyplva, pochdza
result in vysti do nieoho, ma za nsledok
resumption optovn zaiatok, pokraovanie, obnovenie
retard oneskori (sa), zaosta za vvojom, retardova;
brzdi, spomali
retarded retardovan, zaostal za vvojom
retina pl. retinae sietnica
retract odtiahnu, vtiahnu, stiahnu, retrahova, odvola
retrograde amnesia retrogrdna amnzia
retroversion retroverzia, postavenie smerom dozadu od
normlnej osi
retrovirus retrovrus
return to an activity vrti sa k innosti
return to full activities vrti sa k plnej innosti
return to sport vrti sa k portu
reveal odhali, odkry, prezradi, ukza
reversal obrtenie, prevrtenie, zvrat, obrat, zmena
reversibility vratnos, zmenitenos, reverzibilita
reversible vratn, zvratn, reverzibiln
revise z/revidova, skontrolova, upravi, prepracova
rhabdomyolysis rozpad priene pruhovanho svalu, rabdomyolza
rhabdomyoma rabdomym, nezhubn ndor z priene pruhovanho
svalstva
rheumatic fever reumatick horka
rheumatic fever with heart reumatick horka s postihnutm srdca
involvement
rhinitis ndcha
rhinovirus rinovrus
rhombencephalon zadn mozog, rombencefalon
rhomboideus muscles kosotvorcov svaly
rib rebro
rib fracture zlomenina rebra
ride a bicycle jazdi/s na bicykli
ride on a bicycle jazdi/s na bicykli
ridge ryha
right atrium of heart prav predsie srdca
right bundle branch block blokda pravho ramienka
right ventricle of heart prav komora srdca
rigidity tuhos, nehybnos, rigidita
rigorous prsny, nekompromisn, zkostliv, rigorzny
rim okraj, lem, hrana
ring finger prstennk
risk riziko; riskova
risk factor rizikov faktor
risk of failure riziko zlyhania/nespechu
risk of infection riziko infekcie
risorius muscle smiechov sval
Rohrers index Rohrerov index
root canal filling koreov vpl
roots of spinal cord korene miechovch nervov
rota(to)ry rotan, otav, oton, toiv
rota(to)ry dislocation rotan vyvrtnutie
rotary joint otav kb, apov kb
rotate rotova, ota (sa)
rotation rotcia, otanie

72
rotator cuff maneta rottora, rottorov maneta
rotavirus rotavrus
rowing ergometer veslrsky ergometer
rubbing trenie
rubella? rubeola, ruienka
rubeola? rubeola, ruienka
run on an uneven surface bea po nerovnom terne
run, ran, run bea, uteka, beha
runner beec
running beh
running economy ekonomika behu
running on bumpy roads beh po hrboatch cestch
running race beeck preteky
running shoe tretra
running uphill beh do kopca
running velocity rchlos behu
rupture ruptra, prietr, prasknutie, roztrhnutie; praskn,
roztrhn
ruptured ligament roztrhnut/pretrhnut vzivo
Rx (medical prescription) lekrsky predpis, recept
sac vak,vao,mechrik
saccule vrecko, as vntornho ucha
sacral krov, sakrlny
sacroiliac sakroiliaklny, krovo-bedrov
sacrospinosus ligament krovotov vz, sakrospinlne ligamentum
sacrotuberosus ligament krovohrboov vz, sakrotuberzne ligamentum
sacrum krov kos, sakrum
saddle-shaped sedlovit, v tvare sedla
safety bezpenos, istota, zabezpeenie, bezpenostn,
ochrann, zchrann, poistn
safety glasses bezpenostn okuliare
sagital diameter of the chest sagitlny priemer hrudnika
sagittal predozadn,pov
sagittal plane sagitlna/pov/predozadn rovina
saline solution slan/fyziologick roztok
saliva sliny
salivary slinn
salivary calculus kame slinnej azy
salmonella salmonela
salt so
salvage zchrana, zachrni
salvageable zachrniten
sarcolemma membrna svalovch buniek, sarkolema
sarcomera sarkomra, funkn jednotka svalovho vlkna
sarcoplasm sarkoplazma, obal svalovch vlkien
sarcoplasmic reticulum (SR) sarkoplazmatick retikulum
satisfactory uspokojiv, vyhovujci, dostaton, postaujci,
prijaten
saturated chain nasten reazec
scabicide skabicd
scabies svrab
scalenus muscles ikm/skalenov svaly
scalpel skalpel
scan skma, snma, bene prezrie, prezera,
prehadva, ben prezretie, rentgenov vyetrenie
scaphoid bone lnkovit kos
scapula, shoulder blade lopatka, skapula
scapulothoracic tkajci sa lopatky a hrudnka, skapulotoraklny
scar jazva, krabanec, zjazvi, pokriaba
scar formation tvorba jazvy

73
sceleton kostra
scenario scenr
sciatic nerve sedac nerv
sciatica zpal sedacieho nervu
scintigraphy scintigrafia
sclera bielko, sklra
scoliosis vyboenie chrbtice, skoliza
screw skrutka; priskrutkova
scrotum mieok, skrtum
season affective disorder seznna depresia
sebaceous mazov
second wind druh dych
secondary sekundrny, druhotn
secondary cause sekundrna prina, druhotn prina
secondary damage sekundrne pokodenie
secondary deformity sekundrna deformita, druhotn znetvorenie
secondary injury druhotn/sekundrne poranenie
secondary ossification druhotn osifikcia
secondary sexual characteristic sekundrne pohlavn znaky
secrete vyluova, schova, skry, ukry
secretion vyluovanie, sekrcia
secretions vluky, sekrty
secretory vyluovac
secular growth trends sekulrne rastov zmeny
secular trend sekulrny trend
secure ist, bezpen; upevnen, priviazan, zaisti,
zabezpei
security bezpenos; pevnos, spoahlivos, zaistenie,
zabezpeenie
sedate the patient posadi leiaceho pacienta
sedation upokojenie, sedcia
sedentary sedav
sedentary life sedav spsob ivota
sedentary patient sediaci/imobiln pacient
seek medical help hada lekrsku pomoc
segment as, segment
selected age categories vybran vekov kategrie
selected anthropometrical vybrane antropometricke znaky/rozmery
dimensions
self-esteem sebacta, vlastn ocenenie, mienka o sebe samom
self-limiting sebaobmedzujci
semilunar bone mesiaikovit/semilunrna kos
semilunar fibrocartilage kosik
semilunar valve polomesiaikovit/semilunrna chlopa
semilunar valve polmesiaikovit chlopa
semimembranosus muscle poloblanit/semimembranzny sval
seminal semenn, seminlny
semirigid fixation polotuh fixcia
semispinalis muscle polotov/semispinlny sval
semistuporous polostrnul
semitendinosus muscle poloachovit/semitendinzny sval
senile atrophy stareck/seniln atrofia
sensation pocit, zmyslov vnmanie, cit, dojem
sense zmysel, pocit, dojem, vycti, vytui, uvedomi si,
zaznamena, zisti
sensibility citlivos, vnmavos, senzitivita, precitlivenos
sensorimotor senzorimotorick
sensory zmyslov, senzorick
separation separcia; oddeovanie
sepsis pl. sepses sepsa, otrava krvi

74
septal h(a)ematoma septlny hematm
septal injury poranenie nosnej prepky
septum pl.septa priehradka
sequela pl. sequelae nsledok
serious vny
serious case serizny prpad
seriousness zvanos
serous effusion serzny vpotok
serratus muscles plovit svaly
serum srum
set of exercises zostava cvien
setback prekka, nevhoda, zhorenie situcie
severe injury vne/zvan/kritick poranenie/zranenie
severity prudkos, sila, vnos, kritickos
sex pohlavie
sex differences pohlavn rozdiely
sexual sexulny
shaft telo dlhej kosti
shank predkolenie, pala
shape tvar
shear, sheared, shorn/sheared striha, trha, krja, seka, reza
sheath pova, pzdro, obal
shell pl, ulita, krupina, pancier
shigella igela
shin pala, holenn kos
shin splint roztiepen pala
shingles psov opar, herpes zoster
shock ok
shock absorber tlmi nrazov
shock absorption absorpcia nrazov
shock-absorbing capability schopnos tlmi nrazy
short of breath dchavin, lapajci po dychu, problmy
s dchanm
shortness skrtenie, krtkos
shorts trenrky; ortky
short-term krtkodob
short-term immobilization krtkodob imobilizcia, krtkodob znehybnenie
shot injekcia, vstrel, rana, strela, nboj, kop, der
shoulder plece
shoulder blade lopatka, skapula
shoulder girdle pletenec hornej konatiny
shoulder injury poranenie pleca
shoulder joint ramenn kb
shunt skrat
shut down vypn, zhasn
scheme schma
school achievment kolsk vek
sickening nechutn, odporn
sight zrak, pohad
sign prznak, znak, symbol, podpsa, signova
significant vznamn, vznan, signifikantn, dleit,
zvan
significant injury vne/zvan poranenie
silver striebro
simple jednoduch, zrozumiten, obyajn
simulation pretvrka, predstieranie choroby, simulcia
sinew acha
single jednorzov; jednotliv; jedin, slobodn
single-legged st na jednej nohe
sinoatrial block sinoatrilny blok, snusovo-predsieov blok

75
sinoatrial node splavovopredsieov uzol, sinoatrilny uzol
sinus dutina, snus, splav
sinus arrhythmia snusov arytmia
sitting height vka v sede
size vekos, rozmer, rozsah, slo, usporiada, roztriedi
skeletal kostrov, skeletlny
skeletal muscles kostrov svaly
skeleton kostra
ski jump skok na lyiach; lyiarsky mostk, mostk pre skoky
na lyiach
skier lyiar
skiing lyovanie
ski-lift lyiarsky vah; lyiarsky vlek
skin koa, pokoka
skin disorder poruenie koe
skin fold below the chin kon riasa na podbradku/brade
skin fold on the volar side of the kon riasa na volrnej strane predloktia
forearm
skin fold on the calf kon riasa na ltku
skin fold on the chest kon riasa na hrudnku
skin fold on the thigh over the kon riasa na stehne nad tvorhlavm svalom
quadriceps
skin fold over the biceps kon riasa nad bicepsom
skin fold over the patella kon riasa nad patelou
skin fold over the triceps kon riasa nad tricepsom
skin graft kon tep
skin injury poranenie koe
skin puncture prebodnutie/ prepichnutie koe
skinfold thickness hrbka konej riasy
skull lebka
skull cap leben klenba
skull fracture zlomenina lebky
sleep spnok
slender mal, thly
sliding caliper posuvn meradlo
slightly mierne, ahko, slabo, jemne, trochu, troka
slightly bent mierne ohnut
sling striea, vrha, meta
slit-like trbinovit
slope skla sa, zvaova sa, ma sklon, svah
slot trbina, otvor, zrez
slow pomal; spomali
slow-twitch (ST) fiber pomal svalov vlkna
slush roztopen sneh, bahno, blato
small intestine tenk revo
smell pach, va, arma, ucha, ucha, pchnu,
zapcha
smooth muscles hladk svaly
snap prasknutie, praskot, cvaknutie, zlomi sa, prelomi
snatch chyti, lapi
social relationship socilny vzah
socket jamka
sodium sodk, ntrium
soft clay court mkk antukov kurt
soft metric tape psov miera, meter
soft palate mkk podnebie
soft surface mkk povrch
soft tissue injury poranenie mkkho tkaniva
soft tissue swelling edm/opuch mkkho tkaniva
sole chodidlo, plocha nohy, podova, podrka

76
soleus muscle jazykovit sval
solidity hutnos, masvnos, kompaktnos
somatic telesn, somatick
somatic development telesn rozvoj
somatometrics somatometria
somatosensory system somatosenzorick systm
somatotype somatotyp
somatotype by Heath-Carter somatotyp poda Heathovej-Cartera
SONAR (sound, navigation and vyetrenie ultrazvukom
ranging)
sore throat boles hrdla
soreness bolestivos, boles
source prame, zdroj
spare nhradn, rezervn; uetri niekoho/nieo
spasm spazmus, k
spastic kovit, spastick
spastic foot spastick chodidlo
spasticity kovitos, spasticita
specific gravity mern hmotnos
specificity pecifickos
sperm sperma
spermatic cord semenn povrazec
sphenoid bone klinov kos
sphincter zviera, sfinkter
spike hrot, pic, ihla
spill pd, spadnutie, rozliatie
spill, spilt/spilled, spilt/spilled rozlia; spadn
spinal miechov
spinal an(a)esthesia spinlna/miechov anestzia
spinal cord miecha
spinal cord damage pokodenie miechy
spinal injury poranenie chrbtice
spinal muscles tov/spinlne/chrbticov svaly
spinal nerves miechov nervy
spindle vretienko, vreteno, hlava
spine chrbtica, t
spineboard dlaha pod chrbt
spiral fracture pirlovit/pirlov zlomenina/fraktra
spirometry spirometria
splanchnic trobn, splanchnick
splash nastrieka, postrieka
spleen slezina
splenic slezinov
splenic rupture ruptra sleziny
splenomegaly splenomeglia, zvenie sleziny
splint dlaha, fixan dlaha, triesk,a latka, tiepi, roztiepi
splint bone ltkov kos
splinting naloenie dlahy
split trhlina, puklina
split, split, split tiepa (sa), praskn
spondylitis spondylitda, zpal stavcov
spondylolisthesis predozadn posun tela stavca
spondylosis spondylza, degeneratvne zmeny medzistavcovch
platniiek
spontaneous spontnny
spontaneous arterial thrombosis spontnna trombza artrie
spontaneous pain spontnna boles
spontaneously spontnne, neten, prirodzen, mimovon,
nhodn
sporadic sporadick, ojedinel

77
sport eyewear ochrana o pri porte
sport facilities portov zariadenia
sport physiology portov fyziolgia
sport-motor tests motorick testy
sports injury portov poranenie, poranenie pri porte, portov
raz
sports medicine telovchovn lekrstvo, portov medicna, portov
lekrstvo
sports orthop(a)edic surgery portov ortopedick chirurgia
sports orthop(a)edics portov ortopdia
sports person portovec
sports shoes portov obuv
sports wear portov odev
spot miesto, kvrna, bodka
sprain vyvrtnutie, vron, podvrtnutie, vykbenie, vykbi,
podvrtn, urobi si vron
spread the arms rozpai ruky
spreading caliper kefalometer
spring pruina
spring ligament stupajov ptovolnkov vz, skokansk vz
spring, sprang, sprung skoi, vyskoi
sprint beh na krtku vzdialenos, print
spur on poha, hna
squamous upinat, dladicov, skvamzny
squat urobi drep, sedie v podrepe
squat jump vskok z drepu
squatting position poloha v drepe
stabilise, stabilize stabilizova, spevni
stabiliser, stabilizer stabiliztor
stability stabilita, stabilnos
stability stlos, stabilita
stabilization stabilizcia
stabilographic system stabilografick systm
stable stabiln, stly
stage tdium; fza; stupe
stagger tackanie, potcanie sa, potca sa, klti sa, mota sa
stain farbivo, farbi, kvrna
stapes strmienok
staphylococcal stafylokokov
staple svorka, sponka, skoba
starvation hladovanie
starve hladova
stasis hromadenie, stza
state stav, situcia, uda, uvies, oznmi
static balance statick rovnovha
static stretching statick streing
stature telesn vka, vzrast, postava
status stav, status
STD (Sexually Transmitted pohlavne prenosn choroba
Disease)
steady-state heart rate srdcov frekvencia v rovnovnom stave
steep prudk, strm, rchly, nhly
steer riadenie, koordincia, vedenie, smerovanie, riadi,
vies, smerova, koordinova
sterile strip steriln prok
sternal fracture zlomenina hrudnej kosti
sternoclavicular sternoklavikulrny, tkajci sa hrudnej a knej
kosti
sternoclavicular joint mostkovokny kb, sternoklavikulrny kb
sternoclavicular ligament mostkovokny vz, sternoklavikulrne

78
ligamentum
sternoclavicular subluxation iaston vykbenie sternoklavikulrneho kbu
sternocleidomastoideus kva hlavy
sternocostal ligament mostkovorebrov vz, sternokostlne ligamentum
sternum mostk, hrudn kos, sternum
steroidal steroidn
STH (somatotropic hormone) somatotropin, rastov hormn
stiff tuh, neohybn
stiffness stuhnutie, neohybnos, stuhnutos, tuhos
stimulus pl. stimuli stimul, podnet
stitch steh; bodnutie; bodn, pichn
stomach aldok
straddle rozkroi sa, by rozkroen
straight vystrie; priamy, rovn
straight the knee vystrie koleno
straightforward smerujci priamo vpred, rovn, primn
strain naptie, vyptie, napnutie, natiahnutie, npor, tlak,
stres, zaaenie, presilnenie, preaenie, sila,
prepna, preaova, namha
strain a muscle presili si sval
strap reme; zviaza; upevni
strapped trousers jazdeck nohavice; ponovky
stratify rozvrstvi, tvori vrstvy, stratifikova
strength sila, pevnos
strength training silov trning
strengthen posilni, posilova
strenuous inorod, aktvny, energick
strenuous exercise prli intenzvne cvienie
streptococcal streptokokov
stress stres, tlak, zdrazni
stress fracture zlomenina z navy kost, navov zlomenina,
nmahov zlomenina, stresov zlomenina
stress radiogram stresov rdiogram
stress remodelling tlakov prestavba kosti
stress-strain relationship vzah medzi stresom a naptm
stretch natiahnutie, naptie, napn, vystrie, roztiahnu sa
stretch ligaments napn vziv
stretch underwear elastick spodn bielize
stretcher nosidl pre chorch/ranench
stretching streing, naahovanie, napnanie
striated muscles priene pruhovan svaly
stridor stridor, sipot
strike der, tok, nraz, napadnutie
strike, struck, struck der, tok, udrie, zasiahnu, narazi, zatoi,
napadn
striped pruhovan, psikovan
stroke volume (SV) systolick/vvrhov objem
stroma strma, podporn vzivov tkanivo
structure truktra
stupor stupor, strnulos
stuporous strnul
sturdy statn, zdatn, odoln
subacute subaktny
subclavian podkny
subclavian muscle podkny sval
subconjunctival h(a)emorrhage krvcanie pod spojovku
subconscious podvedom
subcutaneous emphysema podkon emfyzm
subdural h(a)ematoma subdurlny hematm
subchondral fracture subchondrlna zlomenina, fraktra pod chrupavkou

79
subinoculation preokovanie
subject proband, subjekt
subjective complaints subjektvne akosti
subluxated tooth subluxovan zub
subluxation nepln/iaston vykbenie, subluxcia
submaxillary podeustn
submaximal value submaximlna hodnota
submerse ponori (sa), potopi (sa)
submucous uloen pod sliznicou, submukzny
subscapular podlopatkov, subskapulrny
subscapular muscle podlopatkov sval
subscapular skin fold kozn riasa subscapulrna
subsequent nsledn, nasledujci
subside poklesn, ustpi, presta, skoni
substantial podstatn
substantiate zdvodni, dokza
substrate phase zkladn fza (pri hojen)
subtalar articulation podlenkov kb
subtle nepatrn, jemn, slab , subtlny
subtype podtyp
subungual h(a)ematoma subungulny hematm, krvcanie pod necht
sudden cardiac complaint nhle srdcov akosti
sudden death nhla smr
sudden pain nhla boles
suffer from an intestinal disorder trpie revnmi akosami
suffer from sth trpie niem
suffice stai, postai
sufficient dostaton, postaujci, suficientn
sufficient rest dostaton oddych
sum of the thickness of ten skin set hrbky desiatich konch rias
folds
sunburn oplenie, splenie na slnku, dosta pal, poplenina
spsoben slnkom
sunglasses slnen okuliare
sunscreen ochrana pred slnkom; ochrann faktor
sunstroke pal
supercompensation superkompenzcia
superficial povrchov, superficilny
superficial folliculitis povrchov/superficilna folikulitda
superhydratation hydratcia telesnho povrchu
superimpose priloi, da, poloi, navrstvi, prekry
supinate supinova, rotcia navonok
supination supincia, obrtenie dlaami dopredu, poloha na
chrbte, rotan pohyb von
supinator muscle odvraca
supine supinovan, leiaci tvrou nahor, leiaci na chrbte
supple ohybn, prun, poddajn, elastick
supplementation suplementcia, dopanie
support taping podporn obviazanie
supporting ligament podporn vzivo
supportive podporn
suppress potlai, zdola
suppression potlaenie, zdolanie
suppurative hnisav, zhnisan
supracondylar suprakondylrny
supracondylar fracture suprakondylrna fraktra
supraglenoid supraglenoidlny, nad glenohumerlnym kbom
suprailiacal skin fold kozna riasa suprailiakalna
suprarenal gland nadoblika
supraspinatus muscle nadtov sval

80
surface povrch
surface an(a)esthesia povrchov anestzia
surface layer povrchov vrstva
surgeon chirurg
surgery chirurgia, ordincia, ambulancia, mal operan
sla, chirurgick zkrok
surgical chirurgick
surgical correction chirurgick korekcia
surgical intervention chirurgick zkrok/zsah
surgical removal chirurgick odstrnenie
surgical repair chirurgick nprava, korekcia
surgical treatment chirurgick oetrenie, chirurgick lieba
survival capacity schopnos preitia
susceptible to sth. vnmav, nchyln, precitlivel, chlostiv
suspect podozrieva, obva sa, ma dojem, domnieva sa,
podozriv, pochybn
sustain unies, dra, podopiera, utrpie (zranenie)
sustain an injury privodi si poranenie, utrpie poranenie
suture steh, ev, sutra, zoitie
swab tampn
swathe obviaza, ovin, zafaova
sweat pot; poti sa
sweating potenie
swell edm, napuchnutie, opuch
swell, swelled, swollen opuchn, napuchn, zduri sa
swelling edm, opuch, opuchlina, navretie
swimmers ear zpal vonkajieho zvukovodu plavcov
swollen knee opuchnut koleno
sympathetic sympatick, sympatikov, tkajci sa sympatiku
sympathetic nervous system sympatick nervov systm
symptom symptm, prznak, znak
symptomatic symptomatick; prznakov, javiaci prznaky
synapse synapsa
syncytial syncycilny, vytvrajci synccia
syncytium synccium, bunkov celok, jednotka vzniknut
splynutm viacerch buniek
syndesmosis vzivov spojenie
syndrome syndrm
synergistic sinn, synergick
synchondrosis chrupkov spojenie, synchondrza
synchronize asovo zosladi, synchronizova
synchronous sasn, sben, asovo zosladen, synchronick
synovia kbov maz
synovial synovilny
synovial fluid kbov mok, synovilna tekutina
synovial lining of the joint synovilna vstelka kbu
synovial membrane mazotvorn blana, synovilna membrna
synovitis synovitda, zpal vstelky kbovho pzdra
synovium pl. synovia synovium, vntorn kbov blana, vstelka kbu,
blana ktor produkuje kbov tekutinu
synthetic replacement syntetick nhrada
syringe injekn striekaka
system systm
systemic circulation vek krvn obeh
systole systola
systolic blood pressure systolick krvn tlak
tables tabuky
tackle vstroj, vzbroj, pomcka, nradie, zloi hra
tactile hmatov
tachycardia tachykardia, zrchlen srdcov innos

81
tail bone kostr
take (a) first place umiestni sa ako prv
take a break urobi si prestvku
take a knock dosta tvrd ranu
take a spill on the slope spadn na svahu
take an X-ray rntgenova, urobi rtg snmok
take place prihodi sa, nasta, uskutoni sa
take place, took, taken kona sa, dia sa, uskutoni sa
take precedence of sth. ma prednos v nieom
talent identification vber talentu
talocrural articulation lenkov kb, talokrurlny kb
talofibular ligament lenkovoihlicov vz, talofibulrne ligamentum
talus lenkov kos, talus
tamponade tamponda
target heart rate (THR) range psmo cieovej srdcovej frekvencie
tarsal bones priehlavkov kosti, tarzlne kosti
tarsal dislocation vykbenie priehlavku
tarsal joints priehlavkov kby
tarsometatarsal articulations priehlavkovopredpriehlavkov kby,
tarzometatarzlne kby
tarsus priehlavok
taut napnut, naponovan, natiahnut, napt
TBW (total body water) celkov telesn tekutina
team physician lekr drustva, lekr portovej vpravy
teammate spoluhr
tear natrhnutie, odtrhnutie, pretrhnutie, slza
tear ligaments roztrhn vziv
tear, tore, torn trha, odtrhn
tearing injury trn poranenie
tears slzy
teaspoon ajov lyika
teeth zuby
technique metda, spsob, postup, technika
telediagnosis telemetrick diagnza, telediagnostika, diagnostika
na diaku
telencephalon koncov mozog
temple spnkov kos
temporal spnkov, doasn
temporal bone spnkov kos
temporalis muscle spnkov sval
temporary filling doasn vpl
temporary neurologic(al) doasn neurologick dysfunkcia
dysfunction
temporomandibular joint spnkovosnkov kb, temporomandibulrny kb
temporomandibular ligament spnkovosnkov vz, temporomandibulrne
ligamentum
tend ma tendenciu
tend to sth. ma sklon/tendenciu k nieomu
tender citliv, bolestiv
tender to palpation citliv na pohmat
tenderness citlivos, bolestivos
tendinitis tendinitda, zpal achy
tendinous achovit, achov
tendon acha
tendon injury poranenie achy
tendon lesion pokodenie achy
tendon of Achilles Achillova acha
tendon sheaths achov povy
tenet zsada, heslo, princp
tennis tenis

82
tennis elbow tenisov lake, laterlna epikondylitda
tennis player hr tenisu
tenodynia boles achy, tenodnia
tenosynovitis zpal vstelky kbovho pzdra a achy,
tendosynovitda
tenovaginitis tenovaginitda, zpal achovej povy
tense napt
tensile ahov, tkajci sa ahu
tensile strength an/napnacia sila
tensile stress namhanie ahom
tension tlak, naptie, tonus, tenzia
tensor fasciae latae muscle napna irokej pokrvky
tent tampnova
tentative provizrny, predben, vhav
teres muscles obl svaly
term termn; pomenova, oznai
terminate ukoni, obmedzi, ohranii, ukoni
test of muscle length test na dku svalu
test of muscle shortness test na skrten sval
test of muscle strength test na svalov silu
test of muscle weakness test na oslaben sval
testicle semennk
testicular rupture ruptra semennka
testicular torsion testikulrna torzia, otoenie semennka
testis pl. testes semennk
testosterone testostern
tetanus tetanus
tetanus prophylaxis profylaxia, prevencia tetanu
tethered running zvesn beh
tethered swimming zvesn plvanie
thalamus lko, talamus
the acceleration of growth akcelercia rastu
the body is depleted of fluids telo je dehydrovan
the highest degree of disability najvy stupe invalidity
the hurdles prekky; beh cez prekky, prekkov beh
the proportion of fat according to percento tuku (podla Pazkovej)
Parzkova
the sagittal plane sagitlna rovina
the standard method tandardn metodika
therapeutic exercise lieebn telesn vchova
therapist terapeut
therapy lieba, lieenie, liei
thermal stress tepeln, slnen pal
thermoreceptors termoreceptory
thermoregulation termoregulcia, udriavanie telesnej teploty
thigh stehno
thirsty smdn
thoracic hrudnkov
thoracic aorta hrudnkov srdcovnica/aorta
thoracic cage injury poranenie hrudnka
thoracic index index torakalny
thoracic outlet compression kompresn syndrm hrudnkovho otvoru
syndrome
thoracic spine hrudn chrbtica
thorax hrudnk
thorough pln, dkladn
threshold prah, hranica
threshold of feeling prah bolesti
throat hrdlo
thrombus pl. thrombi trombus; zrazen krv v cieve, krvn ztka

83
throw, threw, thrown hod; hodi, hdza
thrust der, bodnutie
thumb palec ruky
thumb injury poranenie palca
thurst smd
thwart zmari, prekazi; prieny, ikm; vzdorn,
nepoddajn, tvrdoijn
thymus tmus
thyroid ttna aza
tibia pala
tibia pl. tibiae/tibias tibia; kos predkolenia, holenn kos
tibial eminence vnelok holennej kosti
tibial fracture fraktra tibie
tibialis muscles palov svaly
tibofibular syndesmosis palovoihlicov vzivov spojenie
tidal volume dychov objem
tidemark stopa po prlive, najvyia (najniia) hranica
tighten napna, napn (napr. sval)
tilt der, zsah
tilted posunut, naklonen, vyklopen, sklopen
timed vital capacity rozpsan vitlna kapacita
tingling pocit brnenia, mravenenia
tinnitus tinitus, huanie v uiach
tiny crack malik, nepatrn prasklina, trhlina
tip pika
tissue tkanivo
tissue damage pokodenie tkaniva
tissue disruption pretrhnutie tkaniva
toe palec na nohe
toe prst na nohe
toilet of the oral cavity toaleta stnej dutiny
tongs kliete
tongue jazyk
tongue laceration lacercia jazyka
tongue muscles svaly jazyka
tonicity tonicita, normlne svalov naptie
tonsil manda
tooth abrasion abrzia zubov
tooth splinting dlahovanie zubov
toothache boles zubov
topical antibiotic ointment topick antibiotick mas
torque moment krtenia, toiv moment
torsion torzia, otoenie
total computed body mass vypoitana hmotnost
total lungs capacity (TLC) celkov kapacita pc
total meniscectomy pln meniskektmia, pln odstrnenie meniska
toughness pevnos, tuhos
touch dotyk; hmat, dotkn sa
tourniquet turniket, prstroj na kruhovit stlaenie
konatiny/cievy
tract drha, traktm stroj
traction trakcia, ah, sahovanie
trachea priedunica
tracheostomy tracheostmia
trainability trnovanos
training errors chyby pri trningu
training heart rate (THR) trningov srdcov frekvencia
training load trningov zaaenie
training state stav trnovanosti
transaminase transaminza

84
transcutaneous transkutnny
transection pretrhnutie
transient prechodn, krtkodob
translocation translokcia; premiestnenie
translucency priesvitnos
translucent priesvitn
transmission transmisia, prenos, prenanie
transmission of forces prenos sl
transmission of viral diseases prenos vrusovch ochoren
transplant transplantt; transplantova
transplantation transplantcia
transport transport, preprava
transportation prevoz, preprava
transposition premiestnenie, transpozcia
transversal prieny, horizontlny, transverzlny
transversalis muscles priene svaly
transverse arch priena klenba
transverse chest diameter transverzlny priemer hrudnka
transversus abdominis muscle prieny sval brucha
trap pasca, les, nstraha
trapezium bone via lichobenkovit kos
trapezius muscle lichobenkov sval
trapezoid ligament lichobenkov vz
trauma pl. traumas, traumata trauma, raz, poranenie
traumatic traumatick, razov
traumatic event traumatick udalos
traumatic hemorrhage razov krvcanie
traumatic injury traumatick poranenie
traumatic ocular disorder traumatick pokodenie oka
traumatic osteolysis traumatick preriednutie kosti
traumatic tattoo traumatick tetovanie
traumatized knee poranen koleno
treadmill beiaci koberec, pohybliv ps
treat oetri, liei
treat an injury oetri, liei poranenie
treat conservatively oetri, liei konzervatvne
treat non-operatively oetri, liei neoperane
treat non-surgically oetri, liei neoperane
treat with conservative measures liei konzervatvnymi prostriedkami
treat with ice liei adom
treat with rest liei pokojom
treatment lieba, oetrenie
triad trojica
trial pokus, skka
triangular bone trojhrann kos
triceps brachii muscle trojhlav sval ramena
triceps surae muscle trojhlav sval ltka
trickle kvapka, steka
tricuspid trojcpy
tricuspid valve trojcpa chlopa
trifurcate rozvetvi sa do troch vetiev
trifurcation rozvetvenie do troch vetiev
trigger sp; spusti
trigone trigonum, trojuholnk
trivial trivilny
trochlear kladkov, trochlerny
trombocytopenia trombocytopnia, nedostatok krvnch dotiiek
troponin troponn, bielkovina podieajca sa na svalovej
kontrakcii
trunc raising zdvhanie trupu

85
truncus pulmonary pcnicov kme
trunk trup, kme
trunk injury poranenie trupu
trunks portov trenrky
TSH (thyroid-stimulating tyreotropn, hormn stimulujci ttnu azu
hormone)
tube da do skmavky, trbka, rra, kanlik
tubercle hrbolek, tuberkulum
tuberosity drsnatina
tubing uzatvorenie do skmavky
tubular breathing trubicov dchanie
tubule kanlik, rrka
tumo(u)r tumor, ndor, novotvar
turn inward otoi smerom dnu
tweezers pinzeta
twice a day dvakrt denne
twist vykrti, vyvrtn, vykbi
twisting motion krtiv, toiv pohyb
twitch klbnutie, zklb, zovretie, zvieranie; klba,
klbn, mykn
tympanum bubienok
type typ
ulcer vred
ulna pl. ulnae lakov kos, ulna
ulnar collateral ligament pobon lakov vz
ulnar groove lakov liabok, sulcus nervi ulnaris
ulnocarpal ulnokarplny, tkajci sa lakovej kosti a zpstia
ultrasound diagnosis ultrazvukov diagnostika
ultraviolet ultrafialov
umbilical pupon, umbiliklny
umbilical cord pupon nra
unable neschopn, slab
unaided bez pomoci, sm
unbearable neznesiten
unborn nenaroden
uncalcified nekalcifikovan, nezvpenaten
unconscious v bezvedom
unconsciousness bezvedomie
undergo podstpi, podrobi sa
undergo an examination podrobi sa vyetreniu
undergo an operation podstpi operciu, podrobi sa opercii
undertake uja sa, prevzia, vzia na seba, podstpi
undigested nestrven
undulate zvlni, vlni sa, ondulova
unfamiliar with sth neoboznmen s niem
unfasten rozopn, odviaza, uvoni, otvori, rozviaza
unicellular jednobunkov
unmyelinated nemyelinizovan
unobstructed von, neobtrukovan, neprekazen
unpredictable neoakvan, nepredvdaten, nepredpovedaten
unshod bos, neobut
unshod foot bos noha
unstable nestabiln, nestly
unsteadiness nestlos, labilnos
unsupervised sporting activities portov aktivity bez dozoru
upper arm rameno
upper cervical spine horn krn chrbtica
upper extremity horn konatina
upper jaw horn eus, maxila
upper limb horn konatina

86
upper respiratory tract horn dchacie cesty
uptake absorpcia
ur(a)emia urmia, prejav zlyhvania obliiek
ureter moovod, ureter
urethra moov rra, uretra
urethral catheter uretrlny/moov katter
urgent case urgentn/naliehav prpad
urinary bladder moov mechr
urogenital urogenitlny, moovopohlavn
urticaria ihavka, urtikria
urticarial ihavkov
use pouitie; poui
usual mechanism of injury ben/zvyajn spsob poranenia
uterine maternicov, uterinn
uterine tube vajkovod
uterus maternica, uterus
UV ray ultrafialov l
uvula apk, uvula
vaccinate okova
vaccination okovanie, vakcincia
vagina pova, vagna
valgus vboen
Valsalva maneuver Valsavov menver
value hodnota
value during recovery hodnoty poas zotavenia
valve chlopa
variableness premenlivos, kolsavos, nestlos
variance zmena, variancia, premena, nestlos
varicella (chickenpox) neprav kiahne
varicocele miekov pruh, hernia, chorobn rozrenie
a predenie l semennho povrazca
vary kolsa, meni sa
vascular vaskulrny, cievny
vascular disruption vaskulrna disrupcia, pretrhnutie cievy
vascular response cievna reakcia
vascular surgeon cievny chirurg
vascular system cievny systm
vascularity vaskularita, cievne zsobenie
vascularization vaskularizcia, cievne zsobenie, vytvranie ciev
vascularize vaskularizova, vytvra cievy
vasoconstriction vazokonstrikcia/stiahnutie ciev
vasodilatation rozrenie ciev, vazodilatcia
vasodilation vazodilatcia, rozrenie ciev
vasomotor centre vazomotorick centrum
vasopressin vazopresn
vastus muscles irok svaly
vein ila
velocity of the centre of gravity rchlos pohybu aiska
vena cava inferior doln dut ila
vena cava superior horn dut ila
venous bleeding venzne krvcanie, ilov krvcanie
venous blood ilov/venzna krv
venous return venzny nvrat
venous thrombosis trombza ily, ilov trombza
vent otvor, vvod
ventilation ventilcia, dchanie, vmena vzduchu
ventilatory breakpoint zlomov bod ventilcie
ventilatory equivalent for carbon ventilan ekvivalent oxidu uhliitho
dioxide (VE/VCO2)

87
ventilatory equivalent for oxygen ventilan ekvivalent kyslka
(VE/VO2)
ventilatory equivalent of oxygen ventilan ekvivalent kyslka
ventilatory threshold ventilan prah
ventricle komora
ventricle of heart komora srdca
ventricular block ventrikulrny blok, komorov blok
ventricular fibrillation komorov fibrilcia
ventricular tachycardia komorov tachykardia
venule ilka
verruca bradavica
vertebra stavec
vertebral arch oblk stavca
vertebral body telo stavca
vertebral canal chrbticov kanl
vertebral ligaments chrbticov vzy
vertical vertiklny, zvisl, kolm
vertical jump vertiklny vskok
vertigo zvrat
vesicle vok, mechrik
vesicular breathing vezikulrne dchanie
vesiculation tvorba puzgierov
vessel cieva
vessels of muscles cievy svalov
vestibular apparatus vestibulrny apart
vestibule vestibul, predsie, vchod
viable ivotaschopn, iv
victim obe
vigorous siln, aktvny, vitlny
villus pl. villi klk
violence nsilie
violent nsiln
viral disease vrusov ochorenie
viral hepatitis vrusov hepatitda
virus vrus
viscera troby, vntornosti
visceral damage pokodenie vntornch orgnov
viscous viskzny, lepkav
visual zrakov, vizulny, optick
visualization vizualizcia; vizulne zobrazenie
visualize zobrazi; vyetri zrakom, predstavi si,
vizualizova
vital ivotne dleit, vitlny
vital capacity vitlna kapacita
vitamin vitamn
vitamin C deficiency nedostatok vitamnu C
volar volrny, leiaci na dlaovej strane
volume work objemov prca
vomiting vracanie
vulnerability zranitenos, poranitenos, bezbrannos
vulnerable zraniten, bezbrann
waist ps, driek
walking economy ekonomika chdze
ward oddelenie, nemocnin izba
warm up rozcvika, rozcvienie, zahriatie, rozcvii sa,
zahria sa
warmth teplo
warning sign varovn signl/prznak
wart bradavica
water bath vodn kpe

88
waterborne spsoben vodou (z vody)
weak slab
weaken oslabi, zoslabn, poavova
weakness slabos, bezmocnos, ochabnutos
weigh vi
weight vha, hmotnos
weight-bearing nesci vhu/hmotnos/zaaenie
well-being pohoda
wet vlhk
whirlpool bath vriv kpe
white blood cell leukocyt, biela krvinka
white substance biela hmota
wide irok, rozsiahly
widen rozri, rozloi sa do rky
width rka, vonos
width dimensions rkove rozmery
width of the ankle rka lenka
width of the distal femoral rka dolnej epifzy femuru
epiphysis
width of the distal humoral rka dolnej epifzy humeru
epiphysis
width of the face rka tvre
width of the foot rka nohy
width of the hand rka ruky
width of the nose rka nosa
width of the wrist rka zpstia
windpipe priedunica
wire drt
wisdom teeth zuby mdrosti
withdrawal stup, odstpenie, ukoneni, odstrnenie, koniec
withstand odola, odolva, eli, vydra, znies
withstand a force odola sile
work interval interval zaaenia
workout trning, telesn cvienie, trnova vypracova sa
wound rana, zranenie, poranenie, zrani, porani
wound cleansing istenie rany
wound healing hojenie rany
wound site miesto rany/poranenia
wrap zabali, obtoi, ovin
wrestling wrestling, zpasenie
wrist zpstie
wrist injury poranenie zpstia
wrist joint zpstn kb
xiphoid meovit
X-ray rntgen; rntgenov snmka, rntgenova
yellowish ltkast
zinc zinok
zygomatic bone jarmov/lcna kos
zygomatic bone fracture zlomenina lcnej kosti

89
90
Part II

Slovak-English
Sport Medicine Dictionary

91
92
Slovak English
abdukova, odtiahnu abduct
abnormalita; odchlka od normy abnormality
abrzia (odrenina) rohovky corneal abrasion
abrzia zubov tooth abrasion
absces, huza abscess
absoltna hodnota absolute value
absorbova stres, zniova stres absorb stress
absorbova vlhko absorb moisture
absorbovaten, vstrebaten absorbable
absorpcia uptake
absorpcia nrazov shock absorption
absorpcia, pohlcovanie absorption
acidobzick rovnovha acid-base balance
acidza z nahromadenia kyseliny mlienej, lakttov lactic acidosis
acidza
acne comedonica comedonal acne
acne cystica, cystick akn cystic acne
acne pustulata pustular acne
acylpyrn ASA (acetylsalicylic acid)
adaptcia na telesn zaaenie adaptation to a physical load
adduktor (sval), priahova adductor (muscle)
adekvtna, primeran viva adequate nutrition
adenovrusov adenoviral
adenozndifosft adenosine diphosphate
adenoznmonofosft adenosine monophosphate
adenozintrifosft ATP (adenosine triphosphate)
adenozntrifosft adenosine triphosphate
adenozintrifosfatza ATP-ase (adenosine triphosphatase)
adolescent, mladistv, dospievajci, adolescentn adolescent
adrenaln adrenalin(e)
adrenaln, epinefrn epinephrine
adrenokortikoid adrenocorticoid
adstringentn, sahujci liek astringent
aerbna kapacita aerobic capacity
aerbne aerobically
aerbne aktivity/cvienia aerobic exercises
aerbne cvienie nzkej intenzity low-intensity aerobic exercise
aerbne schopnosti aerobic abilities
aerbne testy aerobic tests
aerobn aerobic
aerbny intervalov trning aerobic interval training
aerbny metabolizmus aerobic metabolism
aerbny prah aerobic threshold
aerbny trning aerobic training
aerbny vkon aerobic power
aerbny vkon achievement power
afunkcia, zastavenie innosti afunction
agilita, pohyblivos, bystros agility
agonista agonist
agregcia, zranie krvi aggregation
agresvny, ton aggressive
Achillova acha tendon of Achilles
Achilova acha, achillovka Achilles tendon
AIDS - syndrm zskanej imunodeficiencie acquired immuodeficiency syndrome - AIDS
akcelercia rastu the acceleration of growth
akceptova, prija accept
akn potencil action potential
aklimatizcia, prispsobenie sa acclimatisation

93
aklimatizova (sa), prispsobi sa acclimatise
aklimatizova sa become acclimatised
aklimatizova sa get acclimatized
aklimatizova sa niiu hladinu kyslka acclimatise oneself to lower oxygen levels
akn, acne vulgaris acne vulgaris
akromioklavikulrny acromioclavicular
akromion akromion
aktn actin
aktvna telesn hmotnost lean body mass
aktvne uhlie active charcoal
aktvny active
aktvny oddych active rest
aktna odezva/odpove acute response
aktna vrusov hepatitda acute viral hepatitis
aktne poranenie, zranenie acute injury
aktne roztrhnutie, pretrhnutie vziva acute ligament disruption
aktne portov poranenie acute sports injury
aktny chirurgick zkrok acute surgery intervention
aktny prpad, obe razu, nehody casualty
aktny prpad, prhoda acute incident
aktny, naliehav, ostr, prudk acute
aldostern aldosterone
alergn allergen
alergia na lieky, liekov alergia, precitlivenos na drug allergy
lieky
alergia, precitlivenos allergy
alergick astma allergic asthma
alergick reakcia allergic reaction
alergick, precitliven allergic
alfa receptory alpha receptors
alkalick, zsadit alkaline
alkalza alcalosis
alkalza alkalosis
aloimplantt, alotep allograft
alveolrna diferencia kyslka alveolar difference of oxygen
alveolrna ventilcia alveolar ventilation
alveolitda/zpal zubnho lka alveolitis
ambulantn oddelenie out-patient department
ambulantn pacient out-patient
amenorea, vynechanie mentrucie amenorrhoea
amfetamn amphetamine
amnestick, svisiaci so stratou pamti amnesic
amnzia, strata pamti amnesia
amputcia amputation
amputova amputate
anabolick androgenn steroidy AAS (anabolic androgen steroids)
anabolick steroid, anabolikum anabolic steroid
anabolikum, anabolick anabolic
anabolizmus, asimilcia anabolism
anacidum, prostriedok neutralizujci aldon antacid
kyselinu
anaerbna glykolza anaerobic glycolysis
anaerbna kapacita anaerobic capacity
anaerbna vytrvalos anaerobic endurance
anaerbne aktivity anaerobic activity
anaerbne cvienia anaerobic exercises
anaerbne schopnosti anaerobic abilities
anaerbne testy anaerobic tests
anaerbny anaerobic
anaerbny alakttov vkon anaerobic alactacid power

94
anaerbny lakttov vkon anaerobic lactacid power
anaerbny metabolizmus anaerobic metabolism
anaerbny prah anaerobic threshold
anaerbny trning anaerobic training
anaerbny vkon anaerobic performance
anaerbny vkon anaerobic power
anafylaktick anaphylactic
anafylaktick ok anaphylactic shock
analgetick narkotikum, nvykov analgetikum analgesic narcotic
analgetick analgesic
analgzia, znen citlivos na boles analgesia
anlny zviera anal sphincter
analza analysis
analza zhryzu occlusion analysis
analyztor analyser
anamnestick anamnestic
anamnza history
anamnza pacienta patient history
anamnza terajieho ochorenia history of present illnes
anamnza, rozpomnanie, predchorobie anamnesis
anatmia anatomy
anatomick anatomical
androgn, musk pohlavn hormn androgen
androstern androsterone
anestetick, tkajci sa anestzie; anestetikum an(a)esthetic
anestetick, znecitlivujci anesthetic
anestzia, znecitliveni, vymiznut citlivos an(a)esthesia
anestzia, znecitlivenie, narkza anesthesia
angna angina
angna, tonzilitda quinsy
anikterick, bez ltaky anicteric
anizotropn sek svalovho vlkna A-band
ankylza, znehybnenie/stuhnutie kbu ankylosis
anomlia medzieustnch vzahov irregular mutual jaw relationship
anomlia potu zubov anomaly of tooth number
anomlia polohy zubov malposition of teeth
anomlia tvaru zubov anomalous tooth form
anorexia, chorobn nechutenstvo, nechutenstvo anorexia
anosmia, strata uchu anosmia
anoxmia, nedostatok kyslka v krvi anoxemia
anoxia, nedostatok kyslka v tkanivch anoxia
antagonista antagonist
antagonistick, opane psobiaci antagonistic
antagonizmus, odpor, nepriatestvo antagonism
antianafylaktick anti-anaphylactic
antianafylaxia antianaphylaxis
antianemick anti-anemic
antiastmatick antasthmatic
antiastmatick anti-asthmatic
antibakterilny, ltka niiaca baktrie antibacterial
antibiotikum v kvapkch antibiotic drops
antibiotikum, antibiotick antibiotic
antidepresvum, antidepresvny antidepressant
antidiabetick, antidiabetic antidiabetic
antidiuretikum, antidiuretick antidiuretic
antiemetikum, ltka proti vracaniu, antiemetick antiemetic
antifebriln, antipyretick, antipyretikum, zniujci antifebrile
horku
antiflogistikum, antiflogistick antiphlogistic
antifunglny/protihubov/protiplesov krm antifungal cream

95
antiglobuln antiglobulin
antihemolytick, antihemolytikum, ltka proti antihemolytic
hemolze krvi
antihemoragikum, ltka zabraujca krvcaniu, antihemorrhagic
antihemoragick, protikrvcav
antihistaminikum antihistamine
antihistaminikum, antihistamnov antihistaminic
antihypertenzvum, antihypertonikum, antihypertensive
antihypertenzn
antikoncepn anticonceptive
antikonvulzvny anticonvulsant
antikonvulzvny, protikov, antikonvulzvum anticonvulsive
antimikrobilny, bakteriostatick antimicrobial
antioxidant antioxidant
antiparazitikum, antiparazitick antiparasitic
antipyretick, antipyretikum, ltka proti horke antipyretic
antireumatick, antireumatikum antirheumatic
antiseptikum, antiseptick antiseptic
antispastick, protikov, antispastikum, ltka proti antispastic
kom
antivrusov, protivrusov, antivirotikum, ltka antiviral
proti vrusom
antropologick vskum anthropological survey
antropometer anthropometer
antropometria anthropometric
antropometrick body anthropometric landmarks
antropometrick body anthropometric points
antropometrick vyetrenie anthropometric examination
antropometricke znaky anthropometrical dimensions
antuka clay
anurza, zastavenie vyluovania moa anuresis
anurza, zastavenie vyluovania moa anuria
anxieta, zkos, strach anxiety
anxizny, pln zkosti, pln obv, znepokojen anxious
aorta, srdcovnica aorta
aortografia, kontrastn rentgenov vyetrenie aorty aortography
apendicitda, zpal ervovitho prvesku appendicitis
apendix, ervovit prvesok appendix
aplikova, poui; hlsi sa apply
apnoe, zastavenie dchania apn(o)ea, apnoe
apnoick pauza apn(o)eic pause, apneutic pause
aponeurza, ploch acha aponeurosis
apoplektick, porkov apoplectic
apoplexia, porka, mtvica apoplexy
areflexia, vymiznutie reflexov areflexia
aretcia, zablokovanie, zovretie, aretujci locking
artria, tepna artery
arterilne krvcanie arterial bleeding
arterilne poranenie arterial injury
arterilny, tepnov arterial
artriogram, kontrastn rentgenov vyetrenie tepien arteriogram
arterio-venzna diferencia kyslka arterial-venous oxygen difference (a-vO2 diff)
artriovenzna pala arteriovenous fistula
arteriovenzny skrat arteriovenous shunt
artikulrny; kbov articular
artritda chrbtice, zpalov ochorenie kbov chrbtice arthritis of the spine
artritda, zpal kbov, zpalov ochorenie kbov artritis
artrofibrza arthrofibrosis
artroskop arthroscope
artroskopia athroscopy

96
artroskopia, vyetrenie kbu pomocou artroskopu arthroscopy
artroskopick vyhodnotenie arthroscopic evaluation
artrotmia, preatie kbu arthrotomy
aseptick meningitda aseptic meningitis
asfyxia, dusenie sa z nedostatku vzduchu asphyxia
aspekt, poloha, strana aspect
aspircia, vdchnutie cudzieho telesa aspiration
aspirova, nasva, odsva, odsa, vdchnu aspirate
astnia, telesn slabos asthenia
astenick asthenic
astma asthma
astma indukovan zaaenm exercise induced asthma
astmatick asthmatic
astmatick zchvat asthmatic attack
asymetria, nesmernos asymetry
asymetrick asymetrical
asymptomatick, bezprznakov asymptomatic
asystlia, zastavenie srdcovej innosti asystolia
ataxia, porucha smernosti pohybov, porucha ataxia
koordincie pohybov
aterosklerotick atherosclerotic
aterosklerza atherosclerosis
atlantoaxilny atlantoaxial
atlt, portovec athlete
atletick/portov srdce athletes heart
atletick, portov athletic
atletika athletics
atmosferick athmospheric
atmosferick tlak athmospheric pressure
atnia, ochabnutos, strata naptia atonia
atonick, bez naptia atonic
atraumatick, nespsobujci zranenie atraumatic
atrilny, predsieov atrial
atrioventrikulrna blokda, predsieovo-komorov atrioventricular block
blok, trioventrikulrny blok,
atrioventrikulrny zvzok atrioventricular bundle
trioventrikulrny, predsieovo-komorov atrioventricular
trium, predsie atrium
atrofia kosti bone atrophy
atrofia kry cortical atrophy
atrofia tlakov pressure atrophy
atrofia z neinnosti disuse atrophy
atrofia, zakrpatenie, zmenenie normlne vyvinutho atrophy
orgnu/jeho asti
atrofick, zmenen, zakrpaten atrophic
atropn atropine
audiografia, grafick zznam vyetrenia sluchu audiography
audiogram, zznam vyetrenia sluchu audiogram
audiometria, metda na vyetrenie sluchu audiometry
auskultcia, vyetrenie posluchom auscultation
auskultova, vyetrova posluchom auscultate
autoimunita autoimmunity
autoimunizcia autoimmunization
autoimnny, autoimunitn autoimmune
autonmny, nechcen, mimovon, nemyseln involuntary
autonmny, vegetatvny autonomic
autoregulcia autoregulation
autosugescia autosuggestion
avaskularita avascularity
avaskulrna nekrza avascular necrosis

97
avaskulrny, bez ciev, bezcievny avascular
avitaminza vitamnu B1 beriberi
avulzia onho vieka eyelid avulsion
avulzia, odtrhnutie, vytrhnutie avulsion
avulzvna fraktra avulsion fracture
axilna rotcia, osov rotcia axial rotation
axilny, osov axial
axilrny, podpan axillary
axonlne poranenie axonal injury
bacilonosi infectious carrier
baktria bacteria
bakterilne zneistenie, kontamincia bacterial contamination
bakterilny bacterial
baktericdny, niiaci baktrie bactericidal
bakterimia, prtomnos baktri v krvi bacteremia
baktriolgia bacteriology
baktriostatikum, baktriostatick bacteriostatic
balancova na kladine logroll
balneolgia balneology
balneologick balneologic
balzam balsam
balzam na pery lip balm
balzmov balsamic
barbiturt barbiturate
barla, opora crutch
barle crutches
barotrauma barotrauma
basketbal basketball
basketbalista basketball player
bazlna telesn teplota BBT (basal body temperature)
bazlne gangli basal ganglia
bazlny vdaj energie basal metabolic rate (BMR)
bzick, zsadit, bazlny, zkladn basic
bdel, pri vedom, ostrait alert
bedro, nok hip
bedrov kos hip bone, innominate bone
bedrov kos ilium
bedrov kos os ilii, ilium
bedrov svaly hip muscles
bedrovodriekov sval iliopsoas muscle
bedrovodriekov sval muscle iliopsoas
bedrovodriekov vz iliolumbar ligament
bedrovostehnov vz iliofemoral ligament
bedrov hrebe iliac crest
bedrov kb coxal articulation
bedrov kb hip joint
bedrov sval iliacus muscle
bedrov sval muscle iliacus
beh running
beh cez prekky, prekkov beh hurdle-race
beh do kopca running uphill
beh na krtku vzdialenos, print sprint
beh po hrboatch cestch running on bumpy roads
bengny, nezhubn benign
Bennetova zlomenina, zlomenina a dislokcia bzy Bennet`s fracture
prvho metakarpu palca nohy
beta bloktory, sympatolytik beta-blockers
beta receptory beta receptors
beta-adrenergn beta-adrenergic
betabloktor, sympatolytikum beta-blocker

98
betareceptor beta-adrenoceptor
bez pomoci, sm unaided
bezbolestn, nebolestiv pain-free
bezbolestn, nebolestiv, bez bolesti painless
bezhorkovit, apyretick, obdobie choroby bez apyretic
horky
bezkazov caries-free
bezpenos, istota, zabezpeenie, bezpenostn, safety
ochrann, zchrann, poistn
bezpenos; pevnos, spoahlivos, zaistenie, security
zabezpeenie
bezpenostn okuliare safety glasses
bezvedomie blackout
bezvedomie coma
bezvedomie unconsciousness
bea po nerovnom terne run on an uneven surface
bea, uteka, beha run, ran, run
beec runner
beeck preteky running race
beiaci koberec, pohybliv ps treadmill
ben (zdravotn) akosti current complaint
ben ortopedick poranenie ordinary orthop(a)edic injury
ben akosti common complaints
ben/zvyajn spsob poranenia usual mechanism of injury
biceps; dvojhlav sval biceps
bicykel; jazdi na bicykli bike
bicyklovanie; cyklistika bicycling
bicyklov ergometer cycle ergometer
biela hmota white substance
bielko, sklra sclera
bikarbont, hydrouhliitan bicarbonate
bikristlna rka, rka panvy bicristal width
bilaterlny, obojstrann bilateral
bilirny, lov biliary
bilirubn, lov farbivo bilirubin
bilirubinmia bilirubinemia
bilirubinria bilirubinuria
bimanulny, obojrun bimanual
bioaktvny bioactive
biochmia biochemistry
biochemick biochemical
biologick vek biological age
biopsia biopsy
bioptick bioptic
biorytmus biorhythm
bioterapia biotherapy
bispinlna rka bispinal width
bitrochanterick rka bitrochanter width
blahodarn beneficial
bledos pallor
bledos tvre pallor of the face
bled pale
blefarospazmus blepharospasm
blok, prekka, zstava, zastavenie, blokda, block
blokova, zastavi
blok, prekka, zastavenie, blokda, blokova blockade
blok, prekka, zastavenie, blokda, blokova blockage
blokda avho ramienka left bundle branch block
blokda pravho ramienka right bundle branch block
bon klinovit kos os cuneiforme laterale, lateral cuneiform bone third

99
or external cuneiform
bon skupina svalov brucha lateral abdominal muscles
bon kolaterlny vz lateral collateral ligament
bod mrazu freezing point
bodn rana puncture wound
bodnutie hmyzom insect bite
boles pain
boles Achilovej achy achillodynia
boles hrdla sore throat
boles na hrudnku chest pain
boles achy, tenodnia tenodynia
boles v nohe pain in the foot
boles zubov toothache
bolesti chrbta backache
bolesti chrbta backpain
bolesti metatarzlnej oblasti metatarsalgia
bolestivos painfulness
bolestivos, boles soreness
bolestiv, pokodzujci, nociceptvny nociceptive
bolie ache
bos noha unshod foot
bos, neobut unshod
box; bitka psami box
boxer, pstiar boxer
boxersk rukavica boxing glove
brada chin
bradavica verruca
bradavica wart
bradl horizontal bars
bradl parallel bars
bradyarytmia, spomalen srdcov rytmus bradyarrhythmia
bradykardia, spomalen srdcov innos bradycardia
bradypnoe, spomalen frekvencia dchania bradypn(o)ea
brachialgia, boles v pai brachialgia
brachilny plexus brachial plexus
brachilny, paov brachial
brnica, diafragma, prepka diaphragm
brzda, ryha, vrska furrow
bronchilna astma bronchial asthma
bronchilne dchanie, priedukov dchanie bronchial breathing
bronchilny, priedukov bronchial
bronchiolitda, zpal prieduiniek bronchiolitis
bronchitick bronchitic
bronchitda, zpal prieduiek bronchitis
bronchopneumnia, zpal pc a prieduiek bronchopneumonia
bronchoskop bronchoscope
bronchoskopia bronchoscopy
bronchospazmus bronchospasm
bronchospazmus, k svalstva prieduiek bronchiospasm
bronchovezikulrne dchanie bronchovesicular breathing
bronchus, prieduka bronchus
brucho, bruko belly
bruko svalu muscle belly
brun dutina abdominal cavity
brun srdcovnica abdominal aorta
brun abdominal
brun sval muscle abdominal
bubienok tympanum
bu fit keep fit
bulmia, chorobn hlad bulimia

100
bulzna (puzgierovit) lzia bullous lesion
bunka cell
bunkov membrna cell membrane
bunkov reakcia cellular response
burza Achillovej achy Achilles bursa
burza, synovilny vok bursa
burzektmia bursectomy
burzitda olekranonu, zpal ahovho vaku olecranon bursitis
lakovho vbeku
burzitda, zpal synovilneho vaku bursitis
bypas, premostenie, skrat, obdenie prekky bypass
by nchyln k poraneniu be prone to injury
by nchyln k poraneniu be vulnerable to an injury
by nchyln na poranenia be prone to injuries
by spojen s niem, by pridruen k nieomu be associated with
by v kondcii, by vo forme be in condition
by zvisl na nieom be dependent upon
by zodpovedn za be responsible for
cefalalgia, cefalea, boles hlavy cephalalgia
cefalick, hlavov cephalic
celistv/kompaktn kos compact bone
celistv, neporuen povrch intact surface
celkov anestzia/narkza, celkov znecitlivenie general an(a)esthesia
celkov kapacita pc total lungs capacity (TLC)
celkov telesn tekutina TBW (total body water)
celkov overall
celulalita, bunkovos cellularity
celulrny, bunkov cellular
celulitda cellulitis
celulza cellulose
cena, nklad, st cost
centiliter centilitre
centimeter centimetre
centrlny nervov systm central nervous system
centrlny, stredn, stredn central
centrifugcia, odstredenie centrifugation
centrifuglny, odstrediv centrifugal
centrifugova, centrifga, odstreova, odstredivka centrifuge
centrum, stred, stredie centre
cerebelrny, mozokov cerebellar
cerebrospinlny, mozgovo-miechov cerebrospinal
cerumen, un maz cerumen
cerviklna radikulopatia cervical radiculopathy
cie, mysel, zmer aim
cieva vessel
cievkova, zavies cievku catheterize
cievna reakcia vascular response
cievnatka pia mater
cievny chirurg vascular surgeon
cievny systm vascular system
cievy svalov vessels of muscles
cpy cusps
cirhza cirrhosis
cirkadinny, denn circadian
cirkulcia, obeh circulation
cirkulan, obehov circulatory
cirkulova, obieha circulate
ctenie, cit, pocit feeling
cti, pocti feel, felt, felt
citliv/vnmav/senzitvne vvinov obdobie period of sensitive development

101
citlivos, bolestivos tenderness
citlivos, vnmavos, senzitivita, precitlivenos sensibility
citliv na pohmat tender to palpation
citliv, bolestiv tender
citrt citrate
clearance, preisovacia schopnos obliiek, clearance
vymiznutie
CT snmky CT scans
CT vyetrenie CT scanning
CT vyetrenie, CT sken, potaov tomografia computed tomography (CT)
CT vyetrenie, CT sken, potaov tomografia computer tomography (CT)
cudzie teleso foreign body
cudzie teleso v oblasti rohovky corneal foreign body
cudzie teleso v oblasti spojivky conjunctival foreign body
cvakn, ukn click
cvienie, cvii exercise
cyanza cyanosis
cyklista, cyklistka; AM motocyklista biker
cysta cyst
cytomegalovrus cytomegalovirus
cytoplazma cytoplasm
ajov lyika teaspoon
apk, uvula uvula
asovo zosladi, synchronizova synchronize
as, diel portion
as, segment segment
astos/miera vskytu incidence rate
elo forehead
elov kos frontal bone
elov kos os frontale, frontal bone
elov sval muscle frontal
elov, predn frontal
elus jaw
eustn dutina maxillary sinus
erven kostn dre red bone marrow
erven krvinka, erytrocyt erythrocyte
erven krvinka, erytrocyt RBC (red blood cell)
erven jadro red nucleus
erven krvinky, erytrocyty erythrocytes
erven krvinky, erytrocyty red blood corpuscles
ervovit sval muscle lumbricalis
iara jazykovitho svalu linea musculi solei
iaston meniskektmia partial meniscectomy
iaston zlomenina kosti spojen s jej ohnutm, greenstick fracture
zlomenina typu vbovho prtika
iaston roztrhnutie partial disruption
iaston vykbenie akromioklavikulrneho kbu acromioclavicular subluxation
iaston vykbenie sternoklavikulrneho kbu sternoclavicular subluxation
iaston, parcilny, nepln partial
innos svalov muscles acting
inorod, aktvny, energick strenuous
istenie rany wound cleansing
istenie zubov cleaning of the teeth
isti clean
isti, oisti cleanse
istota cleanliness
istota stnej dutiny cleanness of the oral cavity
lnky prstov nohy phalanges of foot
lnky prstov ruky phalanges of hand
lnok prsta finger-bone

102
lnok/lnky prsta phalanx, phalanges
lenkov kos astragalus
lenkov kos, talus talus
lenkovolnkovit vz astragalonavicular ligament
lenkovoihlicov vz, talofibulrne ligamentum talofibular ligament
lenkov kb ankle joint
lenkov kb, talokrurlny kb talocrural articulation
lenok malleolus
lenok, lenkov kb ankle
lnkovit kos scaphoid bone
lnkovit kos nohy navicular bone
lnkovit kos nohy os naviculare pedis, navicular bone
lnkovit kos ruky os scaphoideum, scaphoid bone
renov zub premolar
rev bowels
revn nlev clysma
revn nlev clyster
revn, intestinlny intestinal
revo gut, intestine
revo intestine
rta, vlastnos character
rty tvre features
uchov kos ethmoid bone
uchov olfactory
alie rozmery complementary dimensions
alie vyetrenie, sledovanie follow-up
asno gingiva
asno gum
asnov maloklzia gingival malocclusion
da do skmavky, trbka, rra, kanlik tube
dtum; schdzka date
debritus, zbytok, odpad, lomok debris
decerebrova decerebrate
dedin anomlia hereditary conditioned anomaly
dedinos heredity
dedinos; zdeden vlastnosti inheritance
dedin hereditary
dedin faktor hereditary factor
defekt; bytok, nedostatok, porucha defect
deficit, nedostatok deficit
deformcia, znetvorenie deformation
deformita, znetvorenie deformity
degenercia degeneration
degeneratvna zmena degenerative change
degeneratvne ochorenie kbov degenerative joint disease
degeneratvny degenerative
dehydratcia, odvodnenie dehydration
dehydrogenza dehydrogenase
dekompresia decompression
dekortikova decorticate
delirium delirium
deltov sval deltoid muscle
deltov sval muscle deltoideus
demontrova demonstrate
dendrit dendrite
denn hodnota daily value
denne cvii streingov cviky do stretching exercise daily
denzita kostnch minerlov bone mineral density (BMD)
denzitometria densitometry
depolarizcia depolarization

103
depresia depression
depresia despair
dermatza dermatosis
Desaultov obvz, sahova rebier approximator
desynchronza, naruenie biorytmov jet-lag syndrome
detrukcia, znienie destruction
deti children
detsk choroby childrens ailment
detstvo childhood
dezinfekn ltka germicidal agent
dezorientcia disorientation
diafza femuru femoral shaft
diagnostick presnos diagnostic accuracy
diagnostika diagnostics
diagnostika trnovanosti, vkonnosti performance diagnosis
diagnostikova diagnose
diagnza diagnosis
diastolick tlak krvi diastolic blood pressure
diencefalon, medzimozog diencephalon
diera, otvor, perforcia perforation
diea child
diferencilna diagnza differential diagnosis
difzna kapacita diffusion capacity
difzna kapacita pc diffusion capacity of the lungs
difzna kapacita pre kyslk oxygen diffusion capacity
difzne axonlne poranenie diffuse axonal injury
difzne poranenie mozgu diffuse brain injury
dilatcia/rozrenie zrenice pupil dilatation
diplopia, dvojit videnie diplopia
disartikulcia; vykbenie disarticulation
disekujca osteochondritda, zpal kosti a chrupavky osteochondritis dissecans
s prasklinou
disjunktvny reakn as multi-choice reaction time
diskektmia, vyoperovanie platniky discectomy
diskvalifikova disqualify
dislokcia bedra, posunutie bedra hip dislocation
dislokcia kbu joint displacement
dislokcia laka elbow dislocation
dislokcia zlomeniny fracture dislocation
dislokcia zlomeniny fracture displacement
dislokcia, nahradenie, vmeny displacement
dislokcia, vykbenie kolena dislocation of the knee
dislokcia, vykbenie, vyvrtnutie kolena knee dislocation
dislokovan zlomenina, posunut fraktra displaced fracture
dislokova kb nrazom knock a joint out of its position
distlny, vzdialen, vzdialenej distal
distenzia, rozrenie, roztiahnutie, nafknutie, distension
natiahnutie
distorzia, deformcia distortion
dlaha na zlomeninu nohy leg splint
dlaha non night-guard splint
dlaha pod chrbt spineboard
dlaha, fixan dlaha, triesk,a latka, tiepi, roztiepi splint
dlahovanie zubov tooth splinting
dla palm
dla ruky palm of the hand
dlaov svaly palmaris muscles
dlhodob nsledky long-term sequelae
dlhodob long-term
dlhotrvajci long-standing

104
dlhovekos, dka ivota longevity
dlhovek long-age
dlh dlaov sval muscle palmaris longus
dlh odahova palca ruky muscle abductor pollicis longus
dlh ohba palca nohy flexor hallucis longus
dlh ohba palca ruky flexor pollicis longus muscle
dlh ohba prstov muscle flexor digitorum longus
dlh priahova muscle adductor longus
dlh sval hlavy longus capitis
dlh sval hlavy muscle longus capitis
dlh sval krku longus colli
dlh vystiera palca nohy extensor hallucis longus
dlh vystiera palca ruky extensor pollicis longus
dlzka chodidla foot length
dka dolnej konatiny length of the lower extremity
dka hlavy head lenght
dka hornho segmentu tela length of the upper segment of the body
dka hornej konatiny length of the apper extremity
dka predlaktia length of the forearm
dka prednej steny trupu length of the anterior trunk wall
dka ramena length of the arm
dka ruky length of the hand
dka stehna length of the thigh
dka trupu length of the anterior trunk wall
dka, diaka length
dkov rozmery length dimensions
dna, pakostnica gout
dnav artritda gouty arthritis
dno, spodok, dlka, poschodie, povrch floor
doasn neurologick dysfunkcia temporary neurologic(al) dysfunction
doasn vpl temporary filling
doda odvahy encourage
dodaten, al,, doplnkov additional
dodva, uvolova, zariadi, vybavi furnish
dodriava zdrav vivu maintain a healthy diet
dokza, podrobi sa skke, overi prove
dolieenie aftertreatment
doln as lichobenkovho svalu lower trapezius
doln dut ila vena cava inferior
doln konatina lower extremity
doln konatina lower limb
doln krn chrbtica lower cervical spine
doln konatiny do o, varozita bowlegs
doln konatiny do x, valgozita knock-knees
domna, sfra, oblas realm
donosen on term
dopadn na stranu chodidla land on the side of the foot
dopadn na vystret ruku land on an outstretched arm
dopadn na zem, udrie o zem hit the ground
dopadn, prista land
doping doping
doplnkov, dodaton accessory
doporuen denn dvka recomended daily intake
dopova (sa) dope
dorziflexia, ohnutie dozadu dorsiflexion
dosiahnu achieve
dosiahnu, zska obtain
dospelos adulthood
dospel, zrel adult
dospievanie, adolescencia adolescence

105
dospievanie, zretie, dozrievanie maturation
dosta tvrd ranu take a knock
dostaton oddych sufficient rest
dostaton, postaujci, suficientn sufficient
dostatok protenov availability of proteins
dolo k posunu displacement has taken place
dotyk; hmat, dotkn sa touch
dotykov bod contact point
dkaz evidence
drha, traktm stroj tract
draslk, klium potassium
drdenie korea nervu, drdenie nervovho korea nerve root irritation
drdi, iritova irritate
drdivos, podrdenos, nedotklivos, iritabilita irritability
dre, pik marrow
drenna kanyla evacuation cannula
drnova drain
driek, bedr loins
driekov stavce lumbar vertebrae
driekovokrov chrbtica lumbosacral spine
driekovo-krov, lumbosakrlny lumbosacral
driekovorebrov lumbocostal ligament
driekov lumbar
driekov sval muscle psoas
driekov sval psoas muscle
droga, liek drug
drt wire
drsnatina tuberosity
drsn dchanie harsh breathing
druhotn osifikcia secondary ossification
druhotn/sekundrne poranenie secondary injury
druhov generic
druh dych second wind
dranie tela attitude
dranie tela bearing
dra hold, held, held
dra spera rukami clinch
dra v polohe hold in a position
dhovka iris
dusiv choking
duevn zdravie mental health
dutina cavum
dutina leben cranial cavity
dutina stna oral cavity
dutina, kaverna cavern
dutina, kaverna, kavita, vyhbenina cavity
dutina, snus, splav sinus
dutinov, kavernzny cavernous
dvakrt denne twice a day
dvanstnik duodenum
dvojbruch sval digastricus muscle
dvojbruch sval muscle digastric
dvojcpa chlopa bicuspid valve
dvojcpa chlopa mitral valve
dvojhlav sval ramena muscle biceps brachii
dvojhlav sval stehna muscle biceps femoris
dvojit reakcia coupled reaction
dvojit svaly gemelli muscles
dvojit svaly muscles gemelli
dvojit slep pokus double-blind research design

106
dvojvrstva (napr. dvojvrstva fosfolipidovch bilayer (bilayer of phospholipid molecules)
molekl)
dchac/respiran systm respiratory system
dchacie cesty airways
dchacie cesty respiration system
dchacie prieduniky respiratory bronchioles
dchacie svaly breathing muscles
dchacie/dychov/respiran centrum respiratory center
dchanie breathing
dchanie nosom nasal breathing
dchanie stami mouth breathing
dchanie stami oral breathing
dchanie, respircia respiration
dcha breathe
dchavin, lapajci po dychu, problmy short of breath
s dchanm
dychov frekvencia breathing rate
dychov objem tidal volume
dynamick rovnovha dynamic balance
dynamick stereotyp dynamic stereotype
dynamick streing dynamic stretching
dynamometer dynamometer
dynamometria dynamometry
dynamometrick plata dynamometric platform
dysfunkcia, porucha innosti dysfunction
dysrytmia, porucha srdcovho rytmu dysrhythmia
dysrytmick dysrhythmic
dysria, problmy s moenm dysuria
edm, napuchnutie, opuch swell
edm, opuch edema
edm, opuch, opuchlina, navretie swelling
edm/opuch mkkho tkaniva soft tissue swelling
efekt, inok effect
eferentn, vvodn, odvdzajci efferent
ejakulcia ejaculation
ekg pri zaaen, zaov ekg exercise electrocardiogram (ECG)
ekchymza v stach intraoral ecchymosis
ekchymza, bodkovit krvcanie na slizniciach ecchymosis
ekonomika behu running economy
ekonomika chdze walking economy
ektomorfn komponent somatotypu ectomorph component of the somatotype
elastick band elastic bandage
elastick energia elastic energy
elastick chrupavka elastic cartilage
elastick spodn bielize stretch underwear
elastick vlkna spojivovho tkaniva elastic fibres of connective tissue
elastickos, prunos elasticity
elastick elastic
elektrick galvanick stimulcia electrical galvanic stimulation
elektrick stimulcia electrical stimulation
elektrick stimulcia svalov electrical muscle stimulation
elektrick nboj electrical charge
elektrokardiogram electrocardiogram
elektromyografia electromyography (EMG)
elektromyografia EMG (electromyography)
elektromyogram electromyogram
element, prvok element
eletromagnetick stimulcia electromagnetic stimulation
eliminova, zni, odstrni, zlikvidova eliminate
eminencia, vyvenina, vnelok, vstupok eminence

107
endognny, vznikajci v organizme, pochdzajci endogenous
zvntra organizmu
endokard, vntrosrdie endocardium
endokrinn endocrine
endomorfn komponent somatotypu endomorph component of the somatotype
enzm enzyme
epidemick, nkazliv epidemic
epidurlny hematm epidural h(a)ematoma
epifza, koncov as dlhej kosti epiphysis
epikondyl epicondyle
epikondylitda epicondylitis
epikondyly epicondyles
epileptick zchvat epileptic attack
epistaxia, krvcanie z nosa epistaxis
epitelizova epithelialize
epizda, zchvat episode
ergometer ergometer
ergometria ergometry
erytm, servenan koa erythema
erytematzna/servenan papula erythematous papula
erytrazma erythrasma
erytrocyt, erven krvinka red blood cell
esencilne mastn kyseliny EFA (essential fatty acid)
etiolgia etiology
Eustachova trubica, sluchov trubica Eustachian tube
everzia, obrtenie, prevrtenie, vyboenie eversion
excentrick kontrakcia eccentric contraction
excentrick kontraktra svalu eccentric muscle contracture
excitan postsynaptick potencil excitatory postsynaptic potential (EPSP)
exczia, vyrezanie a vyistenie rany excision
exognny, psobiaci zvonku exogenous
exspiran objem expiratory volume
exspiran rezervn objem expiratory reserve volume
exstirpova, odstrni extirpate
extenzia v kolennom kbe knee extension
extern prina, vonkajia prina external cause
extern rotcia, vonkajia rotcia external rotation
extern, vonkaj external
extrahova, vytiahnu extract
extrakcia kyslka z krvi blood oxygen extraction
extrakcia, odstrnenie, vytrhnutie zuba extraction
extraokulrne cudzie teleso extraocular foreign body
extrudova, vynieva von extrude
exudatvny, vpotkov exudative
fagocytov phagocytic
faktor factor
faktor stimulujci krvotvorbu, erytropoetick ESF (erythropoietic stimulating factor)
stimulan faktor
faktor uvoujci rastov hormn GHRF (growth hormone relasing factor)
farbivo, farbi, kvrna stain
faryngitda pharyngitis
fza phase
fza zotavovania srdcovej frekvencie heart rate recovery period
feklny f(a)ecal
fenomn, jav, kaz phenomenon pl. phenomena
fibrinohnisav ztka fibrinopurulent plug
fibrnov zrazenina/usadenina fibrin clot
fibrotick uzlk fibrotic nodule
fibrozitida, zpal vzivovho tkaniva fibrositis
fibula; ltkov kos, ihlica fibula pl. fibulae

108
fixcia, spevnenie, upevnenie fixation
fixan metda, postup, spsob, technika fixation technique
fixan svaly fixation muscles
fixan apart attachement apparatus
fixan apart fixation appliance
flexia v kolennom kbe, zohnutie kolena knee flexion
flexia, ohbanie, ohnutie, ohyb flexion
fluktucia, prejav prtomnosti tekutiny v telesnej fluctuation
dutine
fluktuujci (pohybliv) absces fluctuant abscess
fluorescenn farbivo fluorescein dye
foklne poranenie mozgu focal brain injury
folikulitda, zpal vlasovch korienkov folliculitis
folikulus, vaok follicle
fortifikcia, obohatenie fortification
fosfatza phosphatase
fotofbia, svetloplachos photophobia
fragment, lomok fragment
fragment, lomok kosti bone fragment
fraktra lnkovej kosti navicular fracture
fraktra nosa, zlomenina nosa nasal fracture
fraktra pately fracture of the patella
fraktra tibie tibial fracture
fraktra, zlomenina, zlomi sa fracture
frontlny/elov lalok frontal lobe
frustrovan, znechuten frustrated
fundoskopick vyetrenie onho pozadia fundoscopic examination
funkn amenorea, funkn nedostavenie sa functional amenorrhea
mentrucie
funkn diagnostika functional diagnostics
funkn testy functional tests
funkn rozsah pohybu functional range of motion
furunkul furuncle
furunkulza furunculosis
fyziologia telesnch cvien exercise physiology
fyziologick roztok normal saline solution
fyziologick vek physiological achievment
fyzioterapia physiotherapy
fyzioterapia, fyziklna lieba physical therapy
gza gauze
gl, el jelly
genetick lieba genetic therapy
ginglymus, kladkovit kb hinge
glenohumerlny glenohumeral
glomerulonefritda glomerulonephritis
glutelny obvod gluteal circumference
glutelny obvod stehna gluteal circumference of the thigh
glykogn glycogen
glykolytick systm glycolytic system
glykolza glycolysis
gl; cie, zmer goal
graf, zakresli do grafu, diagram, karta, zapsa do chart
karty
granulocytza granulocytosis
guovit kb ball and socket joint
gymnasta gymnast
gymnastick gymnastic
gymnastick k pommel horse
gymnastika gymnastics
hkov kos hamate bone

109
hkov kos os hamatum, hamate bone, unciform bone
hkovit hamate
hemangim, nezhubn ndor z krvnch ciev h(a)emangioma
hemartros, krvcanie do kbu h(a)emarthros
hematokrit h(a)ematocrit
hematologick h(a)matologic(al)
hematm, krvn vron h(a)ematoma
hematria, prtomnos krvi v moi h(a)ematuria
hemisferick hemispheric
hemoglobn h(a)emoglobin
hemoglobn Hb (hemoglobin)
hemoptza, prmes krvi v spte, vykaliavanie krvi h(a)emoptysis
hemostza, zastavenie krvcania h(a)emostasis
hepatitda, zpal peene hepatitis
hernicia platniky disc herniation
hernicia, prietr, pruh herniation
herniova, vnikn dovntra, zakrti herniate
heron heroin
herpes na perch, herpes labialis labial herpes
herpes simplex herpes simplex
herpes zpasnkov herpes gladiatorum (fighters)
herpes, opar herpes
Hisov zvzok bundle of Hiss
hada lekrsku pomoc seek medical help
hladina, rovina plateau
hladk svaly smooth muscles
hladk sval muscles visceral, smooth, involuntary
hladovanie starvation
hladova starve
hlsi, oznmi report
hlava head
hlavice condyles
hlavika (kbu) capitulum
hlavikat kos capitate bone
hlavikat kos os capitatum, capitate bone, os magnum
hlavn zdravotn akosti chief complaint
hlavne, najm, predovetkm mainly
hlavov nervy cranial nerves
hlavov nervy head nerves
hbka depth
hbkov deep
hbkov ohba prstov flexor digitorum profundi
hbkov ohba prstov muscle flexor digitorum profundus
hlien mucus
hlienovohnisav mucopurulent
hltan pharynx
hltavo prehta, hlta engorge
hmataten palpable
hmatov tactile
hmotnostn spektrometria MS (mass spectrometry)
hnacia sila, chod propulsion
hnaka diarrh(o)ea
hna vpred, poha propel
hnis pus
hnisanie, hnis purulence
hnisav, zhnisan suppurative
hod; hodi, hdza throw, threw, thrown
hodnota value
hodnoty poas zotavenia value during recovery
hojenie bez komplikci healing without complication

110
hojenie rany wound healing
hojenie, lieba healing
hoji (sa) heal
hojivos, rchlos hojenia healing rate
hojn, nadbyton abundant
homosexul poofter (fairy)
horizontlny, vodorovn horizontal
hormn hormone
horn eus, maxila maxilla
horn eus, maxila upper jaw
horn dut ila vena cava superior
horn konatina upper extremity
horn konatina upper limb
horn krn chrbtica upper cervical spine
horn dchacie cesty upper respiratory tract
horolezec mountaineer
horka fever
horka neznmeho pvodu FUO (fever of undetermined origin)
hostite host
hr golfu golfer
hr tenisu tennis player
hrdzov svaly muscles perinei
hranin, neurit borderline
hrkovit kos os pisiforme, pisiform bone
hrkovit kos pisiform bone
hrkovohkov vz pisohamate ligament
hrazda horizontal bar
hrbolek, tuberkulum tubercle
hra, hrka, uzlk lump
hrdlo throat
hrebeovit svaly muscles pectinati
hrebeov sval muscle pectineus
hrebeov sval pectineus muscle
hromadenie, stza stasis
hrot srdca heart apex
hrot, pic, ihla spike
hrtan, larynx larynx
hrtanov, laryngelny laryngeal
hrub revo colon
hrub revo large intestine
hrbka konej riasy skinfold thickness
hrudn chrbtica thoracic spine
hrudnk thorax
hrudnk, hru, prsia chest
hrudnk, prsia breast
hrudnkov kos, sternum breast bone
hrudnkov srdcovnica/aorta thoracic aorta
hrudnkov thoracic
hrukovit sval muscle piriformis
hrukovit sval piriformis muscle
hubovit kos cancellous bone
humorlna protiltka humoral antibody
hutnos, masvnos, kompaktnos solidity
hyalnov/sklovit chrupka hyaline cartilage
hba (sa), pohybova (sa) move
hydratcia telesnho povrchu superhydratation
hydronefrza hydronephrosis
hydroterapia, vodolieba hydrotherapy
hygiena telesnej vchovy hygiene of physical education
hyperextenzia, nadmern natiahnutie/roztiahnutie hyperextension

111
hypermobilita, nadmern pohyblivos hypermobility
hypermobiln, nadmerne pohybliv hypermobile
hyperplzia epidermis epidermal hyperplasia
hypertenzia, vysok tlak krvi hypertension
hypertermia hyperthermia
hypertrofia hypertrophy
hyperventilcia hyperventilation
hypestzia vieka, znen citlivos vieka lid hypesthesia
hypestzia, znen citlivos hyp(o)aesthesia
hypoglykmia, znen koncentrcia glukzy v krvi hypoglycemia
hypotalamus hypothalamus
hypotermia, podchladenie hypothermia
hypoxia hypoxia
hysterzia, oneskorovanie, zaostvanie hysteresis
hysterick zchvat hysterical attack
charakteristika, rys, zvltnos characteristic
cheilitda, zpal pery cheilitis
chmia chemistry
chemick poplenina chemical burn
chemick, chemiklia chemical
chemik, lekrnik chemist
chemoterapia chemotherapy
chirurg surgeon
chirurgia, ordincia, ambulancia, mal operan surgery
sla, chirurgick zkrok
chirurgick korekcia surgical correction
chirurgick nprava, korekcia surgical repair
chirurgick odstrnenie surgical removal
chirurgick oetrenie, chirurgick lieba surgical treatment
chirurgick surgical
chirurgick zkrok/zsah surgical intervention
chlopa valve
chlopa srdcovnice aortic valve
chlr chlorine
chloramfenikol chloramphenicol
chloramn chloramine
chlorid chloride
chloroform chloroform
chlorofyl chlorophyl
chodidlo, plocha nohy, podova, podrka sole
chodidlov, plantrny plantar
cholangiografia, kontrastn vyetrenie lovch cholangiography
ciest
cholangitda, zpal lovch ciest cholangitis
cholecysta, lnk cholecyst
cholecystektmia, chirurgick odstrnenie lnka cholecystectomy
cholecystitda, zpal lnka cholecystitis
cholecystografia, kontrastn vyetrenie lnka cholecystography
choledocholitiza, kamene v lovode choledocholithiasis
choledochus, lovod choledochus
cholelitiza, lnkov kamene cholelithiasis
cholera cholera
cholerick, prchk choleric
cholestza cholestasis
cholesterol cholesterol
cholnergick cholinergic
cholnesterza cholinesterase
chondritda, zpal chrupavky chondritis
chondromalcia, patologick mknutie chrupavky chondromalacia
choroba koronrnych artri coronary artery disease

112
choroba, ochorenie ailment
choroba, ochorenie disease
chorobopis, opis/zznam choroby case record
chdza s barlami crutch walking
chdza, spsob chdze gait
chrni kolena padded knee sleeve
chrni pred niem protect against sth.
chrni pred vetrom a vlhkom protect against wind and moisture
chrapav, zachrpnut hoarse
chrapot, chrapavos, zachrpnutie hoarseness
chrasta crust
chrbt back
chrbt dorsum
chrbtica backbone
chrbtica, t spine
chrbticov vzy vertebral ligaments
chrbticov kanl vertebral canal
chrbtov, zadn dorsal
chrpka influenza
chrm chromium
chromozm chromosome
chromozmov chromosomal
chronick adaptcia chronic adaptation
chronick hypertrofia chronic hypertrophy
chronick ochorenie konatn a chrbta spsoben repetitive strain injury
nadmernou zaou
chronick vyptie/naptie chronic strains
chronickos chronicity
chronick chronic
chronicky nestabiln koleno chronically unstable knee
chronick nosi chronic carrier
chrup dentition
chrupavka rebra costal cartilage
chrupavkovit cartilaginous
chrupavkov, chrupavkovit chondral
chrupka cartilage
chrupkov kostra cartilaginous skeleton
chrupkov spojenie, synchondrza synchondrosis
chum mat
chyba, omyl error
chybn dranie tela poor posture
chybn postavenie malalignment
chyby pri trningu training errors
chyti, lapi snatch
chyti, zachyti catch, caught, caught
iba na okamih, krtko momentarily
identifikova, rozpozna identify
ihla needle
ihlica calf bone
ihlicov svaly peroneus muscles
ihlicov sval muscle peroneus
ihlov biopsia, punkn biopsia ihlou needle biopsy
ikterick icteric
imobilizcia, znehybnenie immobilization
imobilizr immobilizer
imobilizova; znehybni immobilize
impetigo impetigo
implantt implant
impresia; dojem, pocit, odtlaok impression
imnny, odoln, imunitn, obrann immune

113
imunoglobulin Ig (immunoglobulin)
imunoglobuln immunoglobulin
imunoprofylaxia immunoprophylaxis
imunoterapia immunotherapy
inczia, rez, narezanie incision
index primeranej telesnej hmotnosti index of body mass adequacy
index telesnej hmotnosti body mass index (BMI)
index torakalny thoracic index
index navy fatigue index
indexy indices
indikcia, lieebn prkaz indication
indikova, naznai, ukza, by prznakom indicate
inervcia innervation
inervova innervate
infarkt infarction
infekcia z potravy alimentary infection
infekcia, nkaza infection
infekn, nkazliv, chytav infectious
infraspinlny syndrm infraspinatus syndrome
inhalan anestzia inhalation anesthesia
inherentn, dan, vroden, vlastn, zkladn, inherent
podstatn
iniciova, podpori, povzbudi initiate
injekcia injection
injekcia, vstrel, rana, strela, nboj, kop, der shot
injekn striekaka syringe
inkuban doba latency period
inozn monofosft IMP (inosine monophosphate)
inspiran objem inspiratory volume
inspiran rezervn objem inspiratory reserve volume (IRV)
inpekcia, vyetrenie pohadom inspection
intaktn; neporuen, cel intact
integrita; celistvos, neporuenos integrity
intenzita cvienia intensity of exercise
intenzita, sila, prudkos intensity
intenzvny trning intensive training
intenzvny, usilovn intensive
intenzvny, vysok, siln, prudk intense
interdentlna ligatra/drtovanie interdental wiring
interfalangelny, medzilnkov interphalangeal
interkondylrny vnelok, vstupok intercondylar eminence
intermaxilrna dlaha intermaxillary splint
intern prina, vntorn prina internal cause
intersexulne rozdiely intersexual differences
intertriginzna oblas intertriginous area
interval zaaenia work interval
intervalov trning interval training
intrakranilny hematm intracranial h(a)ematoma
intramuskulrny intramuscular
intraokulrne cudzie teleso intraocular foreign body
intraokulrne pokodenie intraocular damage
intravaskulrny skrat intravascular shunt
inzultova, napadn, napadnutie, drdenie insult
in ion
ionizovan kalcium, ionizovan vpnik ionized calcium
ionizujce iarenie ionizing radiation
inoforza iontophoresis
ireverzibilita, nenapravitenos, nezvratnos, irreversibility
nevylieitenos
ireverzibiln/nezvratn pokodenie mozgu irreversible damage to the brain

114
ireverzibiln, nezvratn, nenapraviten, irreversible
nevylieiten
ischmia; miestne nedokrvenie tkaniva isch(a)emia
ischiokrurlne natiahnutie hamstring strain
ischiokrurlny spazmus (zadnej skupiny svalov hamstring spasm
stehna)
ist, bezpen; upevnen, priviazan, zaisti, secure
zabezpei
izokinetick isokinetic
izokinetick bicyklov ergometer isokinetic cycle ergometer
izolcia insulation
izolcia, odlenie isolation
izolcia, odlenie, separcia, odtrhnutie isolation
izolan pska insulating tape
izolovan prpad isolated case
izolovan, oddelen isolated
izolova, chrni, kry insulate
izolova, odli, oddeli isolate
izometrick kontrakcia isometric contraction
izometrick isometric
izotonick isotonic
jabko knee cap
jabkov vz patellar ligament
jadro, jadr nucleus pl. nuclei
jamka socket
jamka, dut hollow
jarmov kos malar bone
jarmov/lcna kos zygomatic bone
jarmov sval muscle zygomaticus
jasn, zrozumiten, lucidn lucid
jazdeck koleno horseback riders knee
jazdeck nohavice; ponovky strapped trousers
jazdi/s na bicykli ride a bicycle
jazdi/s na bicykli ride on a bicycle
jazva, krabanec, zjazvi, pokriaba scar
jazyk lingua
jazyk tongue
jazykovit sval muscle soleus
jazykovit sval soleus muscle
jazykov glossal
jazylka hyoid bone
jazylka os hyoideum, hyoid bone, lingual bone
jedinec, jednotlivec, individulny individual
jednobunkov unicellular
jednoduch, zrozumiten, obyajn simple
jednokbov svaly muscles one-joint
jednorzov; jednotliv; jedin, slobodn single
jednotka intenzvnej starostlivosti intensive care unit
jemn sila gentle force
jd iodine
k dispozcii, dostupn available
kalciferol calciferol
kalcifikcia, (z)vpenatenie calcification
kalcifikovan chrupavka calcified cartilage
kalcifikovan, zvpenaten calcified
kalcitonn, hormn prittnych teliesok calcitonin
kalcium, vpnik calcium
kalciria, vyluovanie vpnika moom calciuria
kalibrova calibrate
kaliper, zariadenie na meranie rozmerov caliper

115
kalistenika, gymnastika calisthenics
kalkaneofibulrny vz calcaneofibular ligament
kalria calorie
kaloricky caloric
kalorignny calorigenic
kalorimeter calorimeter
kalorimetria calorimetry
kalorimetrick calorimetric
kame slinnej azy salivary calculus
kame lovodov bile duct calculus
kanabis, konope cannabis
kanl, kanlik, priechod channel
kanl, priechod canal
kanl, vvod, duct
kanlik, rrka tubule
kancerofbia, strach pred rakovinou cancerophobia
kancerognny cancerigenic
kancerolgia, nuka o ndoroch cancerology
kandidt na operciu candidate for surgery
kandidiza candidiasis
kandidza candidal infection
kandidzna vaginitda candidal vaginitis
kanyla, dut ihla, trubika cannula
kanylcia, zavedenie kanyly cannulation
kanylova, zavies kanylu cannulate
kapacita, schopnos capacity
kapilra, vlsonica capillary
kapilaritda, zpal kapilr, zpal vlsonc capillaritis
kapilrne rieisko capillary bed
kapilaropatia, ochorenie vlsonc, ochorenie kapilr capillaropathy
kapilaroskopia capillaroscopy
kapilrov, vlsonicov capillary
kapsulitda, zpal pzdra capsulitis
kapsulotmia, preatie pzdra capsulotomy
karantna quarantine
karboxyhemoglobn, hemoglobn s naviazanm carboxyhemoglobin
oxidom uhliitm
karboxyl carboxyl
karboxylza carboxylase
karboxylov skupina carboxyl group
karcinofbia, strach z rakoviny carcinophobia
karcinognny, rakovinotvorn carcinogenic
karcinm, rakovina cancer
karcinm, zhubn ndor, rakovina carcinoma
karcinomatzny, rakovinov carcinomatous
kardia cardia
kardialgia, bolesti v srdcovej oblasti cardialgia
kardilna dekompenzcia cardiac decompensation
kardilna dunos, srdcov dunos cardiac dyspnea
kardilna hypertrofia, hypertrofia srdca cardiac hypertrophy
kardilna insuficiencia, srdcov insuficiencia cardiac insufficiency
kardilna kompenzcia, srdcov kompenzcia cardiac compensation
kardilna rezerva, srdcov rezerva cardiac reserve
kardilne zlyhanie, zlyhvanie srdca, srdcov cardiac failure
slabos
kardilny, srdcov cardial
kardiognny cardiogenic
kardiografia cardiography
kardiogram cardiogram
kardioinhibin, zastavujci innos srdca cardio-inhibitory

116
kardiokinetick, stimulujci srdce cardiokinetic
kardiolg cardiologist
kardiolgia cardiology
kardiologick cardiologic
kardiometer cardiometer
kardiomyopatia cardiomyopathy
kardiopatia, ochorenie srdca cardiopathy
kardioplgia, ochrnutie srdca cardioplegia
kardiopulmonlna resuscitcia cardiopulmonary resuscitation
kardiopulmonlny cardiopulmonary
kardiopulmonrny systm cardiopulmonary system
kardiorespiran vytrvalos cardiorespiratory endurance
kardiovaskulrny, srdcovo-cievny cardiovascular
karditda carditis
karnitn carnitine
karnozn carnosine
karotn carotene
karotda, krn tepna carotid
karplny, zpstn carpal
karpus, zpstie carpus
katabolick catabolic
katabolizmus catabolism
katabolizova catabolize
katar, katarlny zpal catarrh
katastroflny disastrous
kategria category
kategorizcia categorisation
katecholamny catecholamines
katter, cievka catheter
katetrizcia, cievkovanie catheterization
katin, kladne nabit in cation
katda cathode
kavitcia, vytvorenie dutiny cavitation
kadodenn innosti activities of daily living (ADL)
kefalometer spreading caliper
kesonova choroba, choroba z dekompresie bends
kinetza, nevonos poas letu air-sickness
kladina balance beam
kladivko, maleus malleus
kladka, prevod pulley
kladkov, trochlerny trochlear
klapka na ui earflap
klasifikcia classification
klasifikova, triedi classify
klaudikcia, kuhanie claudication
klavikula, kna kos clavicle
klavikulrny, kny clavicular
kb chrbtice joint of vertebral column
kb, spoj, miesto pripojenia, spoji, spojenie, joint
zdruen, spolon
kbny glenoid
kbov chrupka articular cartilage
kbov chrupka atricular cartilage
kbov jama ramennho kbu glenoid cavity
kbov plocha articular facet
kbov pohyblivos/ohybnos/flexibilita joint flexibility
kbov mazivo joint lubricant
kbov puzdro articular capsule
kbov vbeky stavca articular processes of vertebrae
kbov maz synovia

117
kbov meniskus articular meniscus
kbov mok sfarben krvou blood-stained synovial fluid
kbov mok, synovilna tekutina synovial fluid
kbov terk (disk) articular disc
kbov val ramennho kbu glenoid labrum
klenby nohy arches of foot
klenby nohy foot arches
kliete tongs
klimaktrium, prechod climacterium
klinick posdenie, odhad clinical appraisal
klinick vyetrenie clinical examination
klinick clinical
klinick dkaz clinical evidence
klinick dkaz clinical proof
klinick pokus clinical trial
klinick prejav clinical manifestation
klinick prpad clinical case
klinika portovho lekrstva clinic for sports medicine
klinov kos sphenoid bone
klinovit kosti cuneiform bones
klk villus pl. villi
kuka, sluka, ptko loop
kna kos clavicula
kna kos collar bone
knokaut, KO knockaut
koagulum, krvn zrazenina blood clot
kockovit kos cuboid bone
kockovit kos os cuboideum, cuboid bone
kofen caffeine
kolagn collagen
kolagnov vlkna collagenous fibres
kolaterlny obeh collateral circulation
kolaterlny; postrann collateral
kolega, spolupracovnk colleague
kolenn kb knee joint
koleno knee
kolk, tipec peg
kolsa, meni sa vary
kolzny, stretov port collision sport
komatzny comatose
kombincia combination
kombinova, spja, zluova (sa) combine
komora ventricle
komora srdca ventricle of heart
komora, dutina chamber
komorov fibrilcia ventricular fibrillation
komorov tachykardia ventricular tachycardia
komory srdca heart ventricles
kompartmentov syndrm compartment syndrome
komplikcia complication
komplikovanos, mnostvo/frekvencia komplikci complication rate
komponent, zloka component
kompresia, stlanie compression
kompresn syndrm hrudnkovho otvoru thoracic outlet compression syndrome
kona sa, dia sa, uskutoni sa take place, took, taken
koncentrick kontrakcia concentric contraction
koncov mozog endbrain
koncov mozog telencephalon
konatina extremity
konatina limb

118
konek prsta fingertip
kontitun typ constitutional type
kontaktant contactant
kontaktn dermatitda contact dermatitis
kontaktn port contact sport
kontaminovan, zneisten, nakazen contaminated
kontaminova, zneisti contaminate
kontrakcia svalu, svalov kontrakcia muscle contraction
kontrakcia, sah contraction
kontraktibilita contractibility
kontraktra svalov muscles contracture
kontraktra, stiahnutie svalu contracture
kontrola, kontrolova, overova, skontrolova, check
preska, overi
kontrola, prehliadka check-up
kontroln test check-test
kontzia oka eye contusion
kontzia, pomliadenina, pomliadenie, zmliadenie contusion
konzervan, konzervatvny conservative
konzervatvne opatrenie conservative measure
konzervovan canned
konzistentn; pevn, tuh, hust consistent
konzultant; poradca consultant
kopanec, kopnutie, kop, vkop, kopn, kopa kick
kopn loptu kick a ball
kopyto hoof
korakoidn, korakoidlny, zobcovit coracoid
korekcia, oprava, nprava, reparcia repair
korelcia, vzah correlation
kore nervu, nervov kore nerve root
korene miechovch nervov roots of spinal cord
koreov vpl root canal filling
kortikosteroid corticosteroid
kosik semilunar fibrocartilage
kosikovostehnov vz meniscofemoral ligament
kosotvorcov svaly rhomboideus muscles
kosotvorcov sval muscle rhomboideus
kos bone
kos os, bone
kosti dolnej konatiny ossa membri inferioris, bones of the lower limb
kosti hornej konatiny ossa membri superioris, bones of the upper limb
kosti lebky cranial bones
kosti lebky ossa cranii, cranial bones
kosti nohy foot bones
kosti ruky hand bones
kosti tvrovej asti lebky facial bones
kosti zpstia ossa carpi, carpal bones
kosti zpstia, zpstn kosti carpal bones
kostn banka bone bank
kostn bunka bone cell
kostn dre bone marrow
kostn hmota bone mass
kostn vyvenina bone eminence
kostn ochorenie, osteogenesis imperfecta (porucha brittle bone
rastu)
kostn bony
kostn osseous
kostn osteal
kostn sken bone scan
kostn tep bone graft

119
kostn vek bone age
kostn vrastok, osteofyt osteophyte
kostra sceleton
kostra skeleton
kostr coccyx
kostr os coccygis, coccyx
kostr tail bone
kostrov stavce coccygeal vertebrae
kostrov sval muscle coccygeus
kostrosvalov systm musculoskeletal system
kostrov svaly skeletal muscles
kostrov, skeletlny skeletal
kozn riasa subscapulrna subscapular skin fold
kozna riasa suprailiakalna suprailiacal skin fold
koa, pokoka skin
kon riasa na bruchu abdominal skin fold
kon riasa na hrudnku skin fold on the chest
kon riasa na ltku skin fold on the calf
kon riasa na podbradku/brade skin fold below the chin
kon riasa na stehne nad tvorhlavm svalom skin fold on the thigh over the quadriceps
kon riasa na tvri facial skin fold
kon riasa na volrnej strane predloktia skin fold on the volar side of the forearm
kon riasa nad bicepsom skin fold over the biceps
kon riasa nad patelou skin fold over the patella
kon riasa nad tricepsom skin fold over the triceps
kon cutaneous
kon dermal
kon krn sval muscle platysma
kon sval krku platysma muscle
kon tep skin graft
kra cortex
k, kok basket
krabika box
krajrsky sval muscle sartorius
krtkodob imobilizcia, krtkodob znehybnenie short-term immobilization
krtkodob short-term
krtky odahova palca ruky muscle abductor pollicis brevis
krtky ohba malka muscle flexor digiti minimi brevis
krtky ohba malka nohy flexor digiti minimi brevis pedis
krtky ohba malka ruky flexor digiti minimi brevis manus
krtky ohba palca nohy flexor hallucis brevis
krtky ohba palca ruky flexor pollicis brevis
krtky ohba prstov flexor digitorum brevis
krtky ohba prstov muscle flexor digitorum brevis
krtky priahova muscle adductor brevis
krtky p, blesk bolt
krtky vysteira palca ruky extensor pollicis brevis
krtky vystiera palca nohy extensor hallucis brevis
ke cramps
ke z tepla/prehriatia heat cramps
krn chrbtica cervical spine
krn poranenie cervical injury
krn stavce cervical vertebrae
krn svaly neck muscles
krn sval muscle cervical
krn, krkov, cerviklny, ijov cervical
krok, krk, hrdlo cervix
kovitos, spasticita spasticity
kovit, spastick spastic
kreatn creatine

120
Krebsov cyklus Krebs cycle
krepitcia, praskanie crepitation
krdlov sval muscle pterygoideus
kritria zisovania navy criteria of fatigue
krvanie limping
krva limp
krva, by nemotorn hobble
krov kos os sacrum
krov kos, sakrum sacrum
krovohrboov vz, sakrotuberzne ligamentum sacrotuberosus ligament
krovotov vz, sakrospinlne ligamentum sacrospinosus ligament
krov, sakrlny sacral
krk neck
kruh, obtoi circle
kruhov circular
kruhov sval st orbicularis oris
krtiv, toiv pohyb twisting motion
krenie circumduction
krv blood
krvcanie bleeding
krvcanie do spojovky conjunctival h(a)emorrhage
krvcanie pod spojovku subconjunctival h(a)emorrhage
krvcanie z nosa nosebleed
krvcanie, hemorgia h(a)emorrhage
krvca bleed
krvinka h(a)emocyte
krvn banka blood bank
krvn bunka blood cell
krvn cieva blood vessel
krvn dotika blood platelet
krvn dotika, trombocyt platelet
krvn plazma blood plasma
krvn skupina blood group
krvn cukor, glykmia blood sugar
krvn doping blood doping
krvn obeh blood circulation
krvn obeh circulation of blood
krvn obraz blood count
krvn test blood test
krvn tlak, tlak krvi blood pressure
kryokinetika cryokinetics
kryoterapia, lieba zmrazovanm cryotherapy
kufrk prvej pomoci first aid kit
kpe bath
kpen lieba balneotheraphy
kurie oko corn
ksok kosti fleck of bone
kueovit vz, konoidn vz conoid ligament
kvadruplgia, ochrnutie vetkch tyroch konatn quadriplegia
kvalita quality
kvapalinov chromatografia LC (liquid chromatography)
kvapka, steka trickle
kylkov suplementcia, dopanie kyslka oxygen supplementation
kyselina askorbov ascorbic acid
kyselina, kysl acid
kyslink oxide
kyslk oxygen
kyslkov deficit oxygen deficit
kyslkov dlh oxygen debt
kysl acidic

121
kva hlavy muscles sternocleidomastoideus
kva hlavy sternocleidomastoideus
kyvadlo, kyvadlov pendulum
labrum labrum
lacercia jazyka tongue laceration
lacercia onho vieka eyelid laceration
lacercia rohovky corneal laceration
lacercia sliznice mucosal laceration
lacercia spojovky conjunctival laceration
lank, jejunum jejunum
lake elbow
laktan amenorea, amenorea poas kojenia lactation amenorrhea
laktt lactate
lakttov acidza lactate acidosis
lakov kos elbow bone
lakov kos, ulna ulna pl. ulnae
lakov kb elbow joint
lakov ohba zpstia flexor carpi ulnaris
lakov ohba zpstia muscle flexor carpi ulnaris
lakov sval anconeus muscle
lakov sval muscle anconeus
lakov vystiera zpstia extensor carpi ulnaris
lakov vystiera zpstia muscle extensor carpi ulnaris
lakov liabok, sulcus nervi ulnaris ulnar groove
lalok flap
laloky mozgovch polog lobes of cerebral hemispheres
laloky peene lobes of liver
lalik lobule
lambdov steh lambdoidal suture
laminektmia laminectomy
laparotmia, opercia brucha laparotomy
laterlna epikondylitda, tenisov lake lateral epicondylitis
laterlny, bon lateral
ltka podporujca chu k jedlu appetizer
av predsie left atrium
leben klenba skull cap
leben cranial
lebka skull
legitimcia, preukaz, karta card
lekr physician
lekr drustva, lekr portovej vpravy team physician
lekrnika first aid box
lekrska kontrola medical control
lekrska pomoc medical help
lekrska prehliadka, lekrske vyetrenie medical check-up
lekrska rada medical advice
lekrska starostlivos medical care
lekrske oetrenie medical attendance
lekrske starostlivos medical attention
lekrske vyetrenie medical examination
lekrske vyetrenie medical check
lekrsky dozor medical supervision
lekrsky nlez medical finding
lekrsky predpis, recept prescription
lekrsky predpis, recept Rx (medical prescription)
lepiaca pska, leukoplast adhesive tape
letlny, smrten lethal
letargick, apatick lethargic
leteck lekrstvo aeromedicine
leukocyt leukocyte

122
leukocyt, biela krvinka white blood cell
leukocytza, zmnoenie bielych krviniek leukocytosis
leukoplast (prok) adhesive strips
lzia, poranenie, pokodenie lesion
leiaci na bruchu, tvrou k zemi, nchyln, majci prone position
sklon
lce, tvr cheek
lcna kos cheekbone
lieba medical treatment
lieba, lieenie, liei cure
lieba, lieenie, liei therapy
lieba, oetrenie treatment
lieebn mas massotherapy
lieebn telesn vchova therapeutic exercise
liei konzervatvnymi prostriedkami treat with conservative measures
liei adom treat with ice
liei pokojom treat with rest
lievikovit hrudnk, vpadnut hrudnk, pectus funnel chest
excavatum
liez, plazi sa, vliec sa creep
ligamentzna insuficiencia, nedostatonos vzu ligament insufficiency
ligamentzne/vzov tkanivo ligamentous tissue
lichobenkovit kosti multangular bones
lichobenkov sval muscle trapezius
lichobenkov sval trapezius muscle
lichobenkov vz trapezoid ligament
listeriza listeriosis
li sa nieo od nieoho differ from
li sa, odliova sa v nieom differ in
loklna anestzia, loklne umtvenie, miestne local anaesthesia
znecitlivenie, miestna anestzia
loklny, miestny local
longitudinlny vskumn pln longitudinal research design
lonov kos os pubis
lonov kos, pubick kos pubic bone
lonov spona pubic symphysis
lonovostehnov vz, pubofemorlny vz pubofemoral ligament
lonov vz pubic ligament
lopatka, skapula blade bone
lopatka, skapula scapula, shoulder blade
lopatka, skapula shoulder blade
lopatkovojazylkov sval muscle omohyoideus
lko, poste, rieisko bed
lko, talamus thalamus
lubmosakrlna radikulopatia lumbosacral radiculopathy
l, znak ray
lovit, radilny radial
udsk chriov gonadotropn HCG (human chorionic gonadotropin)
lumbosakrlna spondylolistza lumbosacral spondylolisthesis
lumbosakrlna spondylolza lumbosacral spondylolysis
luteinizan hormn LH (luteinising hormone)
lymfadenopatia, zdurenie lymfatickch uzln lymphadenopathy
lymfatick/miazgov cieva lymphatic vessel
lymfocyt lymphocyte
lymfocytza lymphocytosis
lymfm lymphoma
lymfoproliferatvny lymphoproliferative
ltko calf, calves
ltkov kos splint bone
ltkov sval muscle gastrocnemius

123
lyiar skier
lyiarsky vah; lyiarsky vlek ski-lift
lyovanie skiing
macercia, rozmoenie maceration
magnetick rezonancia magnetic resonance
makromolekula macromolecule
makroskopick trhlina macroscopic tear
mal panva lesser pelvis
malabsorpcia, porucha vstrebvania malabsorption
malria malaria
malek little finger
malek na nohe little toe
malik, nepatrn prasklina, trhlina tiny crack
malgny, zhubn malignant
maloklzia, chybn skus dental malocclusion
maloklzia, chybn skus malocclusion
mlokrvnos an(a)emia
mal prsn sval muscle pectoralis minor
mal prsn sval pectoralis minor
mal, thly slender
manda tonsil
manver, taktika, ah maneuver
manver, taktika, ah manoeuvre
manometer manometer
manulna prca manual labour
manulne testovanie; vyetrenie rukou manual testing
maneta rottora, rottorov maneta rotator cuff
marihuana marihuana
mas ointment
mas na popleniny burn ointment
mas proti omrzlinm antifrost-bite ointment
mastn kyselina fatty acid
ma ke, kovito sa zmieta convulse
ma prednos v nieom take precedence of sth.
ma siln boles have severe pain
ma sklon/tendenciu k nieomu tend to sth.
ma stopy po zranen bear the marks of wounds
ma tendenciu tend
ma zvrat feel dizzy
maternica, uterus uterus
maternicov, uterinn uterine
maximlna hodnota maximal value
maximlna spotreba kyslka maximal oxygen uptake (VO2max)
maximlna srdcov frekvencia maximal heart rate
maximlna srdcov frekvencia maximum heart rate (HRmax)
maximlna ventilcia maximal ventilation (Vemax)
maximlne rezerva srdcovej frekvencie maximal heart rate reserve
maximlny aerbny vkon maximum aerobic performance
maximalny obvod lytka maximum circumference of the calf
maximalny obvod predlaktia maximum circumference of the forearm
mazanie kolennho kbu lubrication of the knee joint
mazivo lubricant
mazotvorn blana, synovilna membrna synovial membrane
mazov sebaceous
mkk podnebie soft palate
mkk antukov kurt soft clay court
mkk ndorek koe molluscum
mkk povrch soft surface
msit fleshy
mdloba fainting

124
mdloba, strata vedomia; omdlie, strati vedomie faint
meovit xiphoid
medilna epikondylitda medial epicondylitis
medilna epikondylitda, golfov lake golfers elbow
medilne kolaterlne podvrtnutie medial collateral sprain
medilny kolaterlny vz medial collateral ligament
medilny, stredn, stredov medial
mediastinum, medzipcie mediastinum
medikcia, lieba liekmi medication
medzera, diera, otvor, prestvka, preruenie, pauza gap
medzera, otvor gap
medzibonkov svaly muscles intertransversarii
medzilnkov kby interphalangeal joints
medzihlavicov vyvenina paly intercondylar eminence of tibia
medzikostn blana, interoselna membrna interosseus membrane
medzikostn svaly interosseal muscles
medzikostn svaly muscles interossei
medzirebrov svaly intercostal muscles
medzirebrov sval muscle intercostal
medzistavcov platnika intervertebral disk
medzistavcov, intervertebrlny intervertebral
medzitov svaly interspinal muscles
medzitov svaly muscles interspinales
medzkny vz interclavicular ligament
mechanick sila mechanical strength
mechanick innos mechanical efficiency
mechanick stres/tlak mechanical stress
mechanizmus poranenia, zranenia mechanism of injury
membrna svalovch buniek, sarkolema sarcolemma
membrna, lamina, list lamina, pl. laminae
menej prun topnky less flexible shoes
meniaci sa na kos, osifikujci ossific
meningelny meningeal
meniskektmia, odstrnenie menisku, vybratie meniscectomy
kbnej platniky
meniskov meniscal
meniskus, kbna platnika meniscus pl. menisci
meni, strieda alternate
meni, zmeni, premeni alter
men obl sval muscle teres minor
menia lichobenkovit kos os trapezoideum, trapezoid bone, lesser multangular
bone
menie poranenie, zranenie minor injury
mentrucia menstrual flow
mern hmotnos specific gravity
mesiaikovit kos lunate bone
mesiaikovit kos os lunatum, lunate bone, semilunar bone
mesiaikovit/semilunrna kos semilunar bone
metabolick acidza metabolic acidosis
metabolick alkalza metabolic alkalosis
metabolick metabolic
metabolick ekvivalent (MET) metabolic equivalent (MET)
metabolit metabolite
metda, spsob, postup, technika technique
mezomorfia mesomorphy
mezomorfn komponent somatotypu mesomorph component of the somatotype
miazga, lymfa lymph
miazgov tkanivo lymphoid tissue
miazgov uzliny lymph nodes
miazgov uzliny nodi lymphatici

125
miecha medulla spinalis
miecha spinal cord
miechov nervy spinal nerves
miechov spinal
miera, podiel, pomer, stupe, rchlos, vskyt, rate
mnostvo
mierne ohnut slightly bent
mierne, ahko, slabo, jemne, trochu, troka slightly
mierny mild
mierny moderate
mierny, skromn, nenron modest
miesto fraktry fracture site
miesto poranenia injury site
miesto rany/poranenia wound site
miesto, kvrna, bodka spot
miekov pruh, hernia, chorobn rozrenie varicocele
a predenie l semennho povrazca
mieok, skrtum scrotum
migrenzny zchvat migraine attack
mikrofraktra microfracture
mikroperfzia microperfusion
mikropunktt micropunctate
mimick svaly muscle of expression
mimokbov extra-articular
minimalizova, zni boles minimize pain
mintov ventilcia minute ventilation
mintov objem srdca, kardilny vdaj, srdcov cardiac output
vdaj
mladistv juvenile
mliene zuby deciduous teeth
mnohojadrov multinucleated
mnohouholnk multiangle
mobilita, pohyblivos meniska mobility of the meniscus
mobilizcia kbu joint mobilization
mocn, prudk, energick forceful
moopudn ltky diuretics
moov rra, uretra urethra
moovod, ureter ureter
moov mechr urinary bladder
modrina pod okom black eye
modrina, podliatina bruise
modrina, podliatina bruising
mok, tekutina liquor
moment krtenia, toiv moment torque
monitorova, sledova monitor
mononukleza mononucleosis
morbidita, chorobnos morbidity
morfolgia morphology
mortalita, mrtnos mortality
most pons
mostk, hrudn kos, sternum sternum
mostkovokny kb, sternoklavikulrny kb sternoclavicular joint
mostkovokny vz, sternoklavikulrne sternoclavicular ligament
ligamentum
mostkovorebrov vz, sternokostlne ligamentum sternocostal ligament
motorick ataxia, pohybov ataxia motor ataxia
motorick jednotka motor unit
motorick oblas mozgovej kry motor area of cerebral cortex
motorick centrum motor centre
motorick nervy motor nerves

126
motorick schopnosti motor abilities
motorick testy sport-motor tests
motorick reflex motor reflex
mozgov hemisfra cerebral hemisphere
mozgov kma brain coma
mozgov kra cerebral cortex
mozgov lzia brain lesion
mozgov porka cerebral apoplexy
mozgov kme brain stem
mozgov prietok cerebral flow
mozgov zvit gyrus cerebri
mozgov, cerebrlny cerebral
mozoek, cerebelum cerebellum
mozog brain
mozog cerebrum
mozog encephalon
mozo, kalus na kosti callus
mrazenie, mrazi, zmrazi, ochladi, ochladenie chill
mrea, mrieka lattice
MRI, zobrazovanie pomocou magnetickej magnetic resonance imaging (MRI)
rezonancie
mtvy dead
mteatarzofalangelny, tkajci sa zprstnch kost metatarsophalangeal
a lnkov prstov nohy
muskulatra, svalstvo musculature
muskulotendinzne pretrhnutie, pretrhnutie achy a musculotendinous tearing
svalu
musk pohlavn stroje male genitals
musk male
mydriatikum v kvapkch mydriatic drops
myeloblast leucoblast
myelografia, zobrazenie miechy myelography
myln, klamn erroneous
myoblast, zrodon svalov bunka myoblast
myofilamentum, bielkovinov vlkno, sas myofilament
svalovho vlkna
myoglobinria, prtomnos myoglobnu v moi myoglobinuria
myozn, svalov bielkovina myosin
myozitda s ukladanm vpnika do svalu myositis ossificans
myozitda, zpal svalu myositis
na okraji nieoho at/on the margin of sth.
na zaiatku, najskr, inicilne initially
nabit, napt charged
nboj, nabja charge
nadbyton, redundantn redundant
ndcha rhinitis
ndcha, prechladnutie, chlad, prechladnut, studen, cold
chladn
nadmern spotreba kyslka po zaaen excessive postexercise oxygen consumption (EPOC)
nadmern svalov kontrakcia excessive muscle contraction
nadmern pouvanie, nadmerne pouva overuse
nadmern excessive
nadmern trning excessive training
nadmern trning, pretrnovanie (sa) overtraining
ndoba jar
ndoba, presnosn ndoba container
nadoblika adrenal gland
nadoblika suprarenal gland
nadoblikov adrenal
nadobdanie vrcholovej formy conditioning

127
ndor, novotvar neoplasm
ndorov, neoplastick neoplastic
nadpleckovokny vz, akromioklavikulrny vz acromioclavicular ligament
nadtov sval muscle supraspinatus
nadtov sval supraspinatus muscle
nadvanie brucha, plynatos bloating
nadvha, obzny, tun overweight
nhla boles sudden pain
nhla smr sudden death
nhle srdcov akosti sudden cardiac complaint
nhly prpad, srna prhoda, naliehavos; emergency
pohotovos
nhodn poranenie incidental injury
nhodn poraninie acciddent injury
nhodn, nmatkov, nepravideln, nhodne, random
nhodou
nhodou incidentally
nhrada replacement
nhrada vziva replacement of the ligament
nahradi stratu tekutiny make up for the fluid loss
nahradi, vymeni replace
nhradn, rezervn; uetri niekoho/nieo spare
nachdzajci sa v nadbruku epigastric
najdlh sval muscle longissimus
najdlhie svaly longissimus muscles
najmen sedac sval muscle gluteus minimus
najnovie sprvy/vyhodnotenia recent reports
najir sval chrbta muscle latissimus dorsi
najv obvod hlavy maximal circumference of the head
najv sedac sval muscle gluteus maximus
najvy stupe invalidity the highest degree of disability
nakazi sa infekciou contract an infection
nkazliv, chytav catching
nkovka incus
nakvapkvanie, instilcia instillation
nlez, zistenie finding
naliehav prpad, nhly prpad emergency case
naloenie dlahy splinting
namhanie ahom tensile stress
napadn invade
napadnutie parazitom infestation
naptie, vyptie, napnutie, natiahnutie, npor, tlak, strain
stres, zaaenie, presilnenie, preaenie, sila,
prepna, preaova, namha
napt tense
napna irokej pokrvky muscle tensor fasciae latae
napna irokej pokrvky tensor fasciae latae muscle
napna, napn (napr. sval) tighten
nplas, leukoplast adhesive plaster
napn vziv stretch ligaments
napnutie, vystretie, extenzia; naahovanie, extension
natiahnutie, narovnanie, rozahovanie
napnut, naponovan, natiahnut, napt taut
nraz deru impact of a blow
nraz, otras (mozgu) concussion
nraz, psobenie, vplyv imingement
narazi, udrie do, dotka sa, zasahova, vplva impinge
narodenie, prod birth
nsilie violence
nsiln violent

128
nskok, odstup, kraj, okraj, rozdiel, rozptie margin
nsledn, nasledujci subsequent
nsledok sequela pl. sequelae
nsledok, dsledok consequence
nsledok; nasledujci, vyplvajci, vsledn consequent
nasledova, vyplva ensue
nstenn, parietlny parietal
nastrieka, postrieka splash
nstup akumulcie krvnho lakttu onset of blood lactate accumulation (OBLA)
nstup, zaiatok, nbeh onset
nasten reazec saturated chain
naahova extensor
natiahnu, predi extend
natiahnutie abduktora abductor strain
natiahnutie, naptie, napn, vystrie, roztiahnu sa stretch
natiahnut lake pulled elbow
natrhnutie menisku meniscus tear
natrhnutie, odtrhnutie, pretrhnutie, slza tear
nuka o bunke cytology
nuka o svaloch myology
nuka o tkanivch histology
nauzea, pocit na zvracanie nausea
navlhi, zvlhn dampen
navrti/obnovi zdravie restore health
nvrh proposition
navrhn propose
navrhn, uri design
navrhovate, proponent proponent
navta dieru, otvor drill a hole
nvykov analgetikum narcotic analgetic
nazotrachelny nasotracheal
neabsorbovaten steh non-absorbable suture
neadekvtne prestvky na oddych inadequate rest breaks
neadekvtny, neprimeran inadequate
neaktvny, bez energie nonstrenuous
nebezpeenstvo, ohrozenie ivota, riziko jeopardy
nebezpen dangerous
nebielkovinn dusk nonprotein nitrogen
nedislokovan zlomenina, neposunut fraktra nondisplaced fracture
nedostaton/nevhodn vybavenie improper equipment
nedostatok protenov/bielkovn protein deficiency
nedostatok vitamnu C vitamin C deficiency
nedostatok, deficit, nedostatonos, chyba, slabina deficiency
neduh, choroba malady
nefungujci, nefunkn non-functioning
nefunkn functionless
negatvny nlez negative finding
nechirurgick non-surgical
necht finger-nail
necht, klinec nail
nechutn, odporn sickening
neinvazvny noninvasive
nejasn inapparent
nejasn, nezreten dubious
nekalcifikovan, nezvpenaten uncalcified
nekrotick, odumret necrotic
nekrza, odumieranie tkaniva necrosis pl. necroses
nemocnin starostlivos hospital care
nemocnin nklady hospital costs
nemocnin pacient in-patient

129
nem, mliaci mute
nemyelinizovan unmyelinated
nenaroden unborn
neoboznmen s niem unfamiliar with sth
neoakvan, nepredvdaten, nepredpovedaten unpredictable
neoperan prostriedky non-operative means
nepatrn, jemn, slab , subtlny subtle
neposlchnutie, nepoddajnos, neshlas, neochota noncompliance
nepravdepodobn, neuveriten, zvltny improbable
neprav kiahne varicella (chickenpox)
neprav kiahne, varicella chicken-pox
nepredvdan raz accidental injury
nepriame poranenie indirect injury
nepriame poranenie indirect trauma
nepriazniv inok adverse effect
nepriazniv, protikladn adverse
neprija transplantt reject a transplant
neprinav obvz nonadherent dressing
nereagujci nonresponder
nerovnovha imbalance
nerozhodnos indecisiveness
nerozumn, nekritick injudicious
nerv nerve
nervov bunka nerve cell
nervov bunka, neurn neuron
nervov drha neural pathway
nervov sple plexus
nervov centrum nerve centre
nervov zakonenie, receptor receptor
nervovosvalov neuromuscular
nervov nervous
nervov impulz nerve impulse
nervov systm nervous system
nervov uzol ganglion pl.ganglia
neschopnos svalu uvoni sa achalasia
neschopnos, nespsobilos, invalidita disability
neschopn, slab unable
nespavos chronick asomnia
nestabilita prednho ramena anterior shoulder instability
nestabilita, nestlos, instabilita, nepevnos instability
nestabilita/instabilita kolena/kolennho kbu knee instability
nestabiln, nestly unstable
nestlos, labilnos unsteadiness
nesteriln nonsterile
nesteroidn nonsteroidal
nestrven undigested
nesci vhu/hmotnos/zaaenie weight-bearing
nekodn harmless
netrpezliv impatient
neinn, chab, slab forceless
nepln zlomenina chrupavky incomplete chondral fracture
nepln/iaston vykbenie, subluxcia subluxation
nepln, nekompletn incomplete
neurohumorlna regulcia neuro-humoral regulation
neurolza neurolysis
neuropatia zo sedadla bicykla bicycle seat neuropathy
neurovaskulrna abnormalita neurovascular abnormality
neuspokojiv dissatisfied
nevhodn obuv improper footwea
neviditen zlom v truktre kosti invisible break in the bone structure

130
nevonos malaise
nevonos, akos, nepohodlie discomfort
nevhoda disadvantage
nezachrniten non-salvageable
neznesiten unbearable
nezrel, predasn immature
nitka filum, fila
non slepota night blindness
non ke night cramps
noha foot
noha, chodidlo, stopa foot pl. feet
noha, predkolenie, doln konatina leg
normalizova normalize
normlna poloha normal position
nos nose
nosi, prena, bacilonosi, vodi, nosi vlastnosti, carrier
nosi infekcie
nosiovozhlavn blana, atlantookcipitlna atlantoocipital membrane
membrna
nosistvo carriage
nosidl pre chorch/ranench stretcher
nosi, nies bear
nosov dutina nasal cavity
nosov nasal
novorodenci newborns
novorodenec, novorodenci neonate, pl. neonates
nozdra nostril
nucleus pulposus, jadro medzistavcovej platniky nucleus pulposus
nutnos, nevyhnutnos, musie, by nevyhnutn must
obal, vrstva coat
obasn vzplanutie, prepuknutie outcrop
obdobie rekonvalescencie recovery period
obe victim
obezita obesity
obezita, tunota adiposis
objavi sa, zda sa appear
objavi, zisti detect
objektvne daje objective data
objektvny nlez (lek.) physical examination
objem krvi blood volume
objem plazmy plasma volume
objem, vkon output
objemov prca volume work
obl svaly teres muscles
oblika kidney
oblikov kame renal calculus
oblikov, renlny renal
oblk srdcovnice arch of aorta
oblk stavca vertebral arch
obl privraca muscle pronator teres
obmedzenie, zbrana, prekka, sebaovldanie, restraint
retrikcia
obmedzi, zabrni, kontrolova restrain
obmedzi, zamedzi, zabrni restrict
obnaen, hol bare
obnoven/optovn poranenie reinjury
obnovenie, obnova restoration
obnovi restore
obnovi stabilitu kolennho kba restore the knee joint stability
obnovovacia/remodelan fza remodelling phase

131
oboie eyebrow
obojstrann zalepenie nplasou bilateral patching
obrana, ochrana defence
obrtenie, prevrtenie, zvrat, obrat, zmena reversal
obrsi, odrie, zokriaba; opotrebova abrade
obsah kostnch minerlov bone mineral content (BMC)
obvz, obvnadlo, band, obvzova, bandova bandage
obviaza ranu bandage a wound
obviaza, ovin, zafaova swathe
obvod bokov hip circumference
obvod brucha abdominal circumference
obvod hlavy head circumference
obvod hrudnka cez mesosternale chest circumference measured across the
mesosternal point
obvod hrudnka cez thelion v kudovej polohe circumference of the chest at the thelion point at rest
obvod hrudnka cez xiphosternal v kudovej polohe circumference of the chest at the xiphosternal point
at rest
obvod hrudnka cez xiphosternale chest circumference measured across the
xiphosternal point
obvod kotnika ankle circumference
obvod lytka minimalny minimum circumference of the calf
obvod ramena kontrahovanho circumference of a contracted arm
obvod ramena relaxovanho circumference of a relaxed arm
obvod zpstia circumference of the wrist
obvodov rozmery circumference dimensions
oakva expect
oista cleanup
okovanie inoculation
okovanie, vakcincia vaccination
okova vaccinate
on gua eyeball
on jamka eye socket
on riasa eye lash
on svaly eye muscles
on akosti, on diskomfort ocular discomfort
onica orbit
on optic
on kruhov sval muscle orbicularis oculi
on zub eye tooth
on, okulrny ocular
oddelenie department
oddelenie aktneho prjmu hospital emergency ward
oddelenie pre naliehav prpady emergency ward
oddelenie pre srne prpady emergency department
oddelenie, nemocnin izba ward
oddeli, odpoji detach
oddych, odpoinok, spnok, pokoj, pohoda, podpera, rest
zvyok, zostatok, spova na; oddychova,
odpova, leza
oddychova, odpova have a rest
oddychov interval rest interval
odhadn estimate
odhali, odkry, prezradi, ukza reveal
odklad, oneskorenie; oneskori sa, zdra sa delay
odliatok, model, odtlaok; odlia, spevni sadrovm cast
obvzom, sadrov obvz
odloi, odhodi, vyradi discard
odlpa sa flake off
odmietnu, neprija reject
odola infekcii resist infection

132
odola sile withstand a force
odola, odolva, eli, vydra, znies withstand
odolva, vzdorova, brni sa resist
odrazi, zrazi, eliminova knock off
odra reflect
odra, odrazi parry
odrenina abrasion
odrenina chafe
odsa krv aspire blood
odstrnenie cudzch telies a neivho tkaniva z rany, debridement
exczia a vyistenie rany
odstrnenie, vytiahnutie, vybratie, presunutie removal
odstrni zvyky, vyisti (ranu) debride
odstrni, vybra, vytiahnu, presun remove
odstrai, zabrni deter
odstup svalu muscle origin
odtiepi cleave
odtiepi chip off
odahova malka nohy muscle abductor digiti minimi of foot
odahova malka ruky muscle abductor digiti minimi of hand
odahova palca nohy muscle abductor hallucis
odahova, abduktor (sval) abductor (muscle)
odtiahnu, vtiahnu, stiahnu, retrahova, odvola retract
odtiahnutie, abdukcia abduction
odtlaok prsta finger print
odtrhn abrupt
odtrhn, vytrhn (as tkaniva) avulse
odtrhnutie abruption
odtrhnut fragment, ksok avulsed fragment
odvraca muscle supinator
odvraca supinator muscle
oftalmoplgia, obrna onch svalov ophthalmoplegia
ohmmeter ohmmeter
ohn, predkloni sa flex
ohn, zohn bend, bent, bent
ohyb flexure
ohba palca nohy muscle flexor hallucis
ohba palca ruky muscle flexor pollicis
ohbae chrbtice flexor muscles of vertebral column
ohbae lakovho kbu elbow flexores
ohybn, poddajn, prun pliable
ohybn, prun, poddajn, elastick supple
ochabnutos looseness
ochabnutos kbu laxity of the joint
ochabnutos, slabos flaccidity
ochabnutos, uvonenie, povolenie laxness
ochabnutos, uvonenos, uvonenie, povolenie laxity
ochabnut lax
ochorenie srdca heart disease
ochorenie lnka cholecystopathy
ochrana o pri porte sport eyewear
ochrana pred slnkom; ochrann faktor sunscreen
ochrana tvre, maska na tvr face mask
ochrana st mouth guard
ochrana zdravia health protection
ochrana; chrni; stri, chrni, zachovva guard
ochrann okuliare goggles
ochrann oovky protective lenses
ochrann protective
ochrann vstroj protective gear

133
ochrnutie svalu myoparalysis
okamit poranenie instantaneous injury
okamite, bezprostredne, hne, ihne immediately
oko eye
okostica, periost periosteum
okraj rany edge of the wound
okraj, lem border
okraj, lem, hrana rim
okruh, zapojenie, obvod circuit
okuliare glasses
okuloplastick technika oculoplastic technique
okultn/skryt kontzne poranenie occult contusion injury
okyslienie oxygenation
oleben sval muscle epicranius
olekranon, lakov vbeok olecranon
ommen, omren dazed
ommi, omri daze
omrzlina frostbite
oneskoren inok delayed action
oneskori (sa), zaosta za vvojom, retardova; retard
brzdi, spomali
onkolg cancerologist
onychomykza onychomycosis
opan sila, odpor counterforce
opan pomer inverse ration
opakovan, opakujce sa poranenie, raz repetitive trauma
opakovanie repetition
opakovan stres/naptie repeated stress
opakovan stress repetitive stress
opakova sa, vyskytn sa, vraca sa recur
opakujce sa pohyby repetitive movements
opakujci sa repetitive
opakujci sa, recidivujci, vracajci sa recurrent
opakujci sa, vyskytujci sa opakovane recrudescent
oplenie, splenie na slnku, dosta pal, poplenina sunburn
spsoben slnkom
opatrenie, miera, rove, dkaz, stupe, mera, measure
zisti, uri
opatrn, starostliv careful
optovn zlomenina refracture
optovn spojenie, priblenie reapproximation
optovn uzkonenie, nariadenie re-enactment
optovn tok, atak choroby reattack
optovn zaiatok, pokraovanie, obnovenie resumption
operan postup/metda/spsob operative procedure
oprava chrupu dental restoration
oprava, nprava, usmernenie rectification
opravi, napravi, zarovna rectify
opravn, odkodujci, kompenzan reparative
oprie, podoprie prop up
opuch onice orbital swelling
opuch, edm spojovky conjunctival (o)edema
opuchn, napuchn, zduri sa swell, swelled, swollen
opuchnut koleno swollen knee
opzdren capsulated
opzdrova capsulate
orlny, stny; perorlny oral
orbitlny emfyzm, vzduch v onici orbital emphysema
ordinan hodiny ambulance ordination time
orgn, strojenstvo organ

134
organizmus organism
organizovan portov aktivity organized sporting activities
organopatia organopathy
ORL odd. ENT (ear, nose and throat) dpt.
ortza, ortzy orthosis pl. orthoses
ortopd orthop(a)edist
ortopdia, nuka o pohybovom aparte orthop(a)edics
ortopedick poranenie, poranenie pohybovho orthop(a)edic injury
apartu
ortopedick orthop(a)edic
ortopedick chirurg orthop(a)edic surgeon
ortoptick orthoptic
ortoptik orthoptist
ortoptika orthoptics
os axis
osamelos loneliness
Osgoodova-Schlatterova choroba Osgood-Schlatter disease
osifikcia; kostnatenie ossification
oslaben dchanie diminished breathing
oslabenie svalov muscles weakness
oslabenie, zmiernenie attenuation
oslabi, zoslabn, poavova weaken
osoba ktor prekonala amputciu amputee
osoba odveden k povinnej slube, branec conscript
osobn vha personal scale
osov kostra axial skeleton
ospravedlniten justifiable
osrdie perimysium
osta, zotrva, trva, pretrvva remain
osteoartritda, zpal kost a kbov osteoarthritis
osteofyt, kostn vrastok osteophyte
osteochonditda, zpal kosti a chrupavky osteochondritis
osteochondrlna fraktra, fraktra kostnej osteochondral fracture
chrupavky
osteoidn ostem osteoid osteoma
osteokartilaginzny, kostno-chrupavkov osteocartilaginous
osteomyelitda, zpal kostnej drene osteomyelitis
osteoporza osteoporosis
osteoporza, rednutie kost osteoporosis
ostroveky islets
ospky measles
ospky morbilli
oetrenie, starostlivos care treatment
oetri, liei treat
oetri, liei konzervatvne treat conservatively
oetri, liei neoperane treat non-operatively
oetri, liei neoperane treat non-surgically
oetri, liei poranenie treat an injury
oetri, obviaza ranu dress a wound
oetrovanie attendance
oetrovate attendant
oetrova, nemocnica infirmary
oetrujci lekr attending physician
otae muscles rotatores
otav kb, apov kb rotary joint
otoi smerom dnu turn inward
otras mozgu cerebral concussion
otrava krvi blood poisoning
otrava kyslkom oxygen poisoning
otupi, zmierni, umtvi obtund

135
otvor aperture
otvor foramen
otvor hiatus
otvor, stie orifice
otvor, vvod vent
otvoren rana open wound
otvoren repozcia open reposition
otvoren zlomenina open fracture
otvoren chirurgick zkrok open surgery
otvori lancetou, prepichn, rozreza, prereza, lance
prebodn
otvori, roztiahnu, uvoni, otvoren, priamy, open
primn
ovieva, ventiltor fan
ovulcia ovulation
oxid uhliit carbon dioxide
oxid uhonat carbon monoxide
oxidan, aerbny, okysliovac oxidative
oxidatvna fosforylcia oxidative phosphorylation
oxidatvna kapacita oxidative capacity (QO2)
oxidatvny systm oxidative system
oxyhemoglobn oxyhemoglobin
oznmi, ohlsi, referova report
pacient trpiaci srdcovm ochorenm, kardiak cardiac patient
pacient, trpezliv patient
pka, palec, zodvihn lever
pd, spadnutie, pada, spadn fall
pd, spadnutie, rozliatie spill
pdlovac ergometer paddle ergometer
pach, va, arma, ucha, ucha, pchnu, smell
zapcha
pliv boles lightning pain
palec na nohe toe
palec ruky thumb
palika cane
palpcia, pohmat, vyetrenie pohmatom palpation
panikrsky, vyplaen panicky
panikulitda panniculitis
panva pelvis
panvikov val acetabular labrum
panvov dutina pelvic cavity
panvov kos os coxae, hip bone, innominate bone
panvov pelvic
panvov vchod pelvic inlet
panvov vchod pelvic outlet
papila, bradavka papilla, pl. papillae
paraboloid, tvar ktor vznikol rotciou paraboly paraboloid
paradontlny absces parodontal absces
parafnov kpe paraffin bath
paralytick kma paralytic coma
paralza, ochrnutie paralysis
paralza; ochrnutie palsy
parasympatick nervov systm parasympathetic nervous system
parestzia, zmenen citlivos paresthesia
partner counterpart
ps belt
ps, driek waist
ps, pruh, prok, psik, stuha, pska band
pasca, les, nstraha trap
pasvny, neinn passive

136
psmo cieovej srdcovej frekvencie target heart rate (THR) range
psov miera, meter soft metric tape
psov opar, herpes zoster shingles
patela, kolenn jabko patella
patelrny patellar
patellrny reflex knee jerk
patelo-femorlny kb patellofemoral joint
patolgia pathology
patologick zlomenina pathological fracture
patologick, chorobn pathological
pazuchov iara axillary line
paa, rameno arm
paerk gullet
paerk oesophagus
paerkov oesophageal
ps fist
pta heel
ptov kos calcaneus
ptov kos heel bone
ptov kos os calcis
ptovolenkov vz calcaneo-astragaloid ligament
pee liver
peeov hepatic
pedikulza, zavivenie pediculosis
pelvimeter pelvimeter
penetrujce poranenie penetrating injury
penetrujce, prenikajce poranenie penetrating trauma
peniciln (antibiotikum) penicillin
pera lip
percentilov grafy percentile figures
percento telesnho tuku percent of body fat
percento tuku fat percentage
percento tuku (podla Pazkovej) the proportion of fat according to Parzkova
perforova, prederavi, prepichn perforate
perfzia, zsobovanie orgnov tekutinou perfusion
perifrny nervov systm peripheral nervous system (PNS)
perikapsulitda, zpal okolia (kbneho) puzdra pericapsulitis
perikardilna dutina pericardial cavity
perinelny, hrdzov perineal
periokulrny raz, raz v blzkosti oka periocular trauma
periorbitlna ekchymza periorbital ecchymosis
periorbitlne poranenie periorbital injury
peritonelna dutina peritoneal cavity
peritonitda, zpal pobrunice peritonitis
peritonzilrny, v blzkosti podnebnej mandle peritonsillar
perkutnny, cez kou percutaneous
perov, labilny labial
perzistencia, pretrvvanie persistence
pesar pessary
pevnos, tuhos toughness
pevn firm
pH krvi blood pH
pierkovit sval muscle bipenniform
plovit svaly serratus muscles
plovit sval muscle serratus
pilulka, tabletka, lieky pill
pinzeta tweezers
pala tibia
pala zubnho pvodu dental fistula
pala, holenn kos shin

137
palov svaly tibialis muscles
palovoihlicov vzivov spojenie tibofibular syndesmosis
palov sval muscle tibialis
pitevn tdia post-mortem study
placebo efekt placebo effect
plantrna fascia plantar fascia
plantrna flexia plantar flexion
pl, ulita, krupina, pancier shell
platnika, disk disc
plazmatick kalcium, plazmatick vpnik plasma calcium
plece shoulder
pletenec dolnej konatiny pelvic girdle
pletenec hornej konatiny shoulder girdle
pleurlna dutina pleural cavity
pliese mold
pln rozsah pohybu full range of movement
plod f(o)etus
ploch noha flat foot
pca lung, lungs
pcna respircia pulmonary respiration
pcna ventilcia pulmonary ventilation
pcne mechriky/alveoly alveoli of lungs
pcnicov chlopa pulmonary valve
pcnicov kme truncus pulmonary
pcny pulmonary
pcny mechrik, alveola alveolus
plcny obeh pulmonary circuit
pcny obeh pulmonary circulation
puzgier blister
puzgier bulla
plynov chromatografia GC (gas chromatography)
plyometrick trning plyometric training
pneumotorax, vzduch v pohrudnicovej dutine pneumothorax
po vystaven (omu) postexposure
poalkoholov (excesn) stav hang-over
pobon vzy collateral ligaments
pobon lakov vz ulnar collateral ligament
pobrunicov peritoneal
pobrunicov, peritonelny peritoneal
pobyt v nemocnici hospital stay
pocit brnenia, mravenenia tingling
pocit na zvracanie nauseated sensation
pocit necitlivosti, znecitlivenie, ochromenie numbness
pocit, zmyslov vnmanie, cit, dojem sensation
pocti prasknutie, puknutie feel a crack
poetn numerous
poiaton, inicilny initial
potaov tomografia CAT (computed axial tomography)
pouten audible
poda, podva, aplikova (liek) administer, give, hand in
podeustn submaxillary
podlenkov kb subtalar articulation
podiel hmotnosti svalstva proportion of the weight of the skeletal muscles
podiel, proporcia, pomer proportion
podkny subclavian
podkny sval muscle subclavius
podkny sval subclavian muscle
podkon emfyzm subcutaneous emphysema
podlopatkov sval muscle subscapularis
podlopatkov sval subscapular muscle

138
podlopatkov, subskapulrny subscapular
podmienen reflex conditioned reflex
podmozgov aza, hypofza pituitary gland
podnebn palatine
podozrieva, obva sa, ma dojem, domnieva sa, suspect
podozriv, pochybn
podpaie, podpan jamka axilla
podpori/zlepi hojenie promote the healing response
podporn obviazanie support taping
podporn vzivo supporting ligament
podporn supportive
podrobi sa vyetreniu undergo an examination
podstatn substantial
podstatn, samostatn, neznmeho pvodu, essential
rozhodujci, nevyhnutn
podstpi operciu, podrobi sa opercii undergo an operation
podstpi, podrobi sa undergo
podtov sval infraspinatus muscle
podtov sval muscle infraspinatus
podtyp subtype
podvedom subconscious
podvrtnutie/vyvrtnutie lenka ankle sprain
podaldkov aza pancreas
poha, hna spur on
pohlavie sex
pohlavne prenosn choroba STD (Sexually Transmitted Disease)
pohlavn rozdiely gender differences
pohlavn rozdiely sex differences
pohlavn genital
pohlavn styk intercourse
pohlavn d penis
pohoda well-being
pohroma, katastrofa disaster
pohrudnica, pleura pleura
pohyb locomotion
pohyb movement
pohyb dopredu a sp, vratn pohyb reciprocation
pohyb, pohntka motion
pohybliv, meniaci svoje miesto, nestly, plvajci, floating
vznajci sa
pohybov aktivita, telesn innos physical activity
pohybov cvienia motion exercises
pohyby kbu joint movements
pojazdn stolika portable rolling chair
pokazi, prekazi, skazi, nii mar
pokles, padok, bytok; klesa, upada decline
poklesn, ustpi, presta, skoni subside
pokoj na lku bed rest
pokojov hodnota resting value
pokojov srdcov frekvencia resting heart rate
pokoka epidermis
pokoka pella
pokoka, koa integument
pokraova continue
pokrok, zlepenie; postpi dopredu, napredova advance
pokus na ivom organizme in-vivo experiment
pokus, skka trial
pokus, snaenie attempt
poksanie, bodnutie bite
polmesiaikovit chlopa semilunar valve

139
poloblanit sval muscle semimembranosus
poloblanit/semimembranzny sval semimembranosus muscle
poloha position
poloha v drepe squatting position
polomesiaikovit/semilunrna chlopa semilunar valve
polostrnul semistuporous
poloachovit sval muscle semitendinosus
poloachovit/semitendinzny sval semitendinosus muscle
polotov sval muscle semispinalis
polotov/semispinlny sval semispinalis muscle
polotuh fixcia semirigid fixation
pomal svalov vlkna slow-twitch (ST) fiber
pomal; spomali slow
pomer respiranej vmeny respiratory exchange ratio (RER)
pomliadenie crush injury
pomliadenie mozgu cerebral contusion
pomliadenie penisu penile contusion
pomliadenie pohlavnch liaz gonadal contusion
pomoc aid
pomocn auxilliary
pomocn, npomocn helpful
pomocou nieoho by means of
pomcka, strojek pre nepoujcich hearing aid
ponori (sa), potopi (sa) submerse
pooperan boles postoperative pain
pooperan starostlivos postoperative care
pooperan cvienie postoperative exercise
pooperan postoperative
pooperan priebeh postoperative course
poplenina 1. stupa first-degree burn
poplenina, splenie, pli, spli burn
popsa, opsa, vyli describe
poplies, zmiatnu confuse
poranen koleno traumatized knee
poranenia lumbosakrlneho disku lumbosacral disc injuries
poranenia menisku meniscus injuries
poranenie 1. stupa grade I. injury
poranenie Achillovej achy Achilles tendon injury
poranenie boku/bedra hip injury
poranenie brucha abdominal injury
poranenie lenka ankle injury
poranenie hrdze perineal injury
poranenie hrudnka thoracic cage injury
poranenie chodidla foot injury
poranenie chrbtice spinal injury
poranenie karplnej kostiky carpal bone injury
poranenie kbu joint injury
poranenie knej kosti clavicular injury
poranenie kolena knee injury
poranenie kolennho kbu knee joint injury
poranenie kosti bone injury
poranenie koe skin injury
poranenie krku neck injury
poranenie laka elbow injury
poranenie mkkho tkaniva soft tissue injury
poranenie meniska meniscal injury
poranenie nervu nerve injury
poranenie nohy portovca athletic foot injury
poranenie nosnej prepky septal injury
poranenie onice orbit injury

140
poranenie ohrozujce konatinu limb-threatening injury
poranenie oka eye injury
poranenie oka ocular injury
poranenie oka ophthalmic injury
poranenie palca thumb injury
poranenie panvy pelvis injury
poranenie pately (kolennho jabka) patella injury
poranenie pleca shoulder injury
poranenie predlaktia forearm injury
poranenie prsta finger injury
poranenie rdiokarplneho kbu radiocarpal joint injury
poranenie rdioulnrneho kbu radioulnar joint injury
poranenie ramena arm injury
poranenie rohovky corneal injury
poranenie ruky hand injury
poranenie strednho ucha middle ear injury
poranenie svalu muscle injury
poranenie achy tendon injury
poranenie trupu trunk injury
poranenie tvre face injury
poranenie ucha ear injury
poranenie vzu ligamentous injury
poranenie vntornho ucha internal ear injury
poranenie vonkajieho ucha external ear injury
poranenie zkolennho svalu hamstring injury
poranenie zpstia wrist injury
poranenie zubov dental injury
poranenie, boles, utrpenie, porani (sa), zrani (sa), hurt
ubli (si), ubliova, zranen, poranen
poranenie, ktor ohrozuje ivot loveka life-threatening injury
poranenie/zranenie vzu ligament injury
porani injure
poriadny, vhodn, riadny, patrin, korektn, proper
sprvny
porovnvacia anatmia comparative anatomy
porucha derangement
porucha disorder
porucha prijmania potravy eating disorder
porucha rastu growth disturbance
porucha vedomia disturbance of consciousness
poruenie koe skin disorder
posadi leiaceho pacienta sedate the patient
posadnutos obsession
posilni, posilova strengthen
poskytn provide
poskytn, vrti, splati, vyhlsi, oznmi render
posterolaterlny posterolateral
posteromedilny, zadn vntorn posteromedial
postihn, psobi na nieo affect
postihnutie, zasiahnutie, as, zapojenie, nadenie, involvement
zujem
postmortlny, posmrtn, pitevn post-mortem
postoj, dranie tela posturing
posttraumatick boles post-traumatic pain
postup progression
postup, metda, spsob, procedra procedure
postup, prostriedok, prostriedky, spsob means
postupn gradual
postupujci, zhorujci sa, progresvny progressive
posturografia posturograhpy

141
posdenie, urenie, hodnotenie, odhad assessment
posudkov lekr assessment physician
posun, premiestni, vykbi, dislokova dislocate
posun, premiestni, vykbi, dislokova dislocate
posunutie, vykbenie, dislokcia, vyvrtnutie dislocation
posunut, naklonen, vyklopen, sklopen tilted
posuvn meradlo sliding caliper
pokodenia z preaenia, razy z neprimeranej overuse injury
nmahy, poranenia z nadmernho pouvania
pokodenie medzistavcovej platniky disc lesion
pokodenie miechy spinal cord damage
pokodenie mozgu brain damage
pokodenie nadonicovho oblka orbital rim defect
pokodenie nechtovho lka nail-bed damage
pokodenie peene damage to liver
pokodenie periferlneho nervu peripheral nerve damage
pokodenie achy tendon lesion
pokodenie tkaniva tissue damage
pokodenie vntornej vrstvy cievnej steny intimal damage
pokodenie vntornch orgnov visceral damage
pokodenie, invalidita, prceneschopnos disablement
pokoden meniskus damaged meniscus
pokodi, oslabi impair
pokriabanie, odrenina, pokriaba, odrie graze (n)
pova, pzdro, obal sheath
pova, vagna vagina
pot; potenie perspiration
pot; poti sa sweat
potencil, potencilny potential
potenie sweating
poti sa perspire
potlaenie, zdolanie suppression
potlai, zdola suppress
potn mechanizmus tela body's sweating mechanism
potomok, potomstvo offspring
potvrdenie diagnzy confirmation of the diagnosis
potvrdi confirm
potvrdi diagnzu confirm the diagnosis
porazov cievna porucha PTVD (posttraumatic vascular disorder)
pouit sila applied force
pouitie; poui use
povrch surface
povrchov anestzia surface an(a)esthesia
povrchov vrstva surface layer
povrchov/superficilna folikulitda superficial folliculitis
povrchov antign vrusu hepatitdy B HBsAg (hepatitis B surface antigen)
povrchov ohba prstov flexor digitorum superficialis
povrchov ohba prstov muscle flexor digitorum superficialis
povrchov, superficilny superficial
pozaov srdcov frekvencia post-exercise heart rate
pozdna klenba longitudinal arch
pozorovanie observation
pozorova observe
prod childbirth
prod, narodenie, dodvka, doruenie delivery
prodn hmotnost birth weight
prodn sla delivery hall
prodn cesty birth canal
prodnk obstetrician
pvod, zaiatok origin
142
prceneschopnos absence from work
prceneschopnos incapacity for work
prah bolesti threshold of feeling
prah bolesti, hranica bolesti pain threshold
prah, hranica threshold
prach, prok powder
praktick lekr veobecn medical practicioner
prame, zdroj source
prasklina, trhlina dissecans
prasknutie, prasklina, puklina, vstrel, derivt crack
kokanu; praskn, praska, puka
prasknutie, praskot, cvaknutie, zlomi sa, prelomi snap
prasknutie, pretrhnutie vzu ligament rupture
prav komora srdca right ventricle of heart
prav predsie srdca right atrium of heart
pravdepodobnos likelihood
pravideln pohybov aktivita regular physical activity
pravidl hygieny hygienic regulations
prebodnutie/ prepichnutie koe skin puncture
precedencia, priorita, prednos, prvenstvo precedence
precitlivel oversensitive
predasnos, predasn dospelos prematurity
predhorie promontory
predchdzajci aktnej infekcii preinfection
predchdza, zabrni, preds, vyhn sa prevent
predikcia telesnej vky prediction of adult stature
predisponova predispose
predispozcia,l predurenie, preduri predisposition
predkolenie forefoot
predkolenie, pala shank
predlaktie forearm
predlakov jamka, fossa cubiti antecubital fossa
predi, natiahnu lengthen
predi, natiahnu protract
predi, prolongova prolong
predn (kna) as deltovho svalu anterior deltoid
predn korene miechovch nervov anterior root of spinal nerves
predn skren vz (kolena) anterior cruciate ligament
prednos v nieom precedence of/over sth.
predn anterior
predn lenkovoihlicov vz anterior talofibulare ligament
predn mostkovokny vz anterior sternoclaviculare ligament
predn mozog prosencephalon
predn pohad, pohad spredu anterior aspect
predn pozdny vz anterior longitudinal ligament
predozadn rovnovha anteroposterior balance
predozadn posun tela stavca spondylolisthesis
predozadn,pov sagittal
predpsa zdravotn reim prescribe the health regimen
predpsa, naordinova prescribe
predpisovanie pohybovej aktivity exercise prescription
predpoklad sa it is assumed
predpokladan diagnza presumptive diagnosis
predpoklada assume
predpriehlavkov kby metatarsal articulations
predpriehlavkov kosti metatarsal bones
predpriehlavkov kosti ossa metatarsi, metatarsal bones
predpriehlavkovolnkov kby metatarsalphalangealarticulations
predpriehlavok metatarsus
predsiene srdca heart atria

143
predsieovokomorov uzol, trioventrikulrny uzol atrioventricular node
predkolsk vek pre-school achievment?
predtartov stav pre-competition state
predvdan, predvdaten, oakvan predictable
prehadlo aperient
prehadlo laxative
prehliadnu, nevimn si, nevidie, tolerova, overlook
prehliada
prehnan poiadavka overdemand
prechodn, krtkodob transient
preikterick preicteric
prejav manifestation
prejav; prejavi sa, oividn, evidentn manifest
prekka hurdle
prekka, nevhoda, zhorenie situcie setback
prekkar hurdler
prekky; beh cez prekky, prekkov beh the hurdles
prekona poranenie overcome an injury
prekrvenie, zsobenie krvou blood supply
prekrva, presahova overlap
preleanina bedsore
premenlivos, kolsavos, nestlos variableness
premiestnenie, transpozcia transposition
prenesen boles referred pain
prenos sl transmission of forces
prenos vrusovch ochoren transmission of viral diseases
prenosn, nkazliv contagious
prenosn, pojazdn portable
preokovanie subinoculation
preorientovanie, prestavba, preskupenie realignment
preorientova, prestava realign
prepatelrna burzitda housemaids knee
prepatelrna burzitda, zpal synovilnej burzy pred prepatelar bursitis
jabkom
prepna, prli namha overstrain
preplachovacia kanyla perfusion cannula
prepusti, vyluova, vyteka discharge
preruovan, striedav, obasn, intermitentn intermittent
presili si sval strain a muscle
presnos accuracy
presn accurate
presn, preczny, konkrtny, detailn, jemn precise
presta v portovej aktivite cease sporting activity
prestavba, remodelcia remodelling
presvediv anamnza cogent anamnesy
preatie Achilovej achy achillotenotomy
preaenie, presilenie, presili, prepna overstress
preaenie, preai overload
preaenie/natiahnutie driekovej chrbtice lumbar spine strain
preaen; prli zaaen overweighted
pretrnovan overtrained
pretrnova (sa), pretrnovan overtrain
pretrhnutie transection
pretrhnutie tkaniva tissue disruption
pretrhnutie, roztrhnutie, otvorenie, trhlina disruption
pretrvvajca, stla boles continued pain
pretrvvajce prznaky persistent symptoms
pretrvvajci stres continuing stress
pretrvvajci, zvyn, zostvajci, zvykov, residual
rezidulny

144
pretrvva persist
pretvrka, predstieranie choroby, simulcia simulation
pretvrka, zatajovanie akost dissimulation
pretvori, prepracova, preformova, remodelova remodel
prevalencia, prevaha, prevldanie; vskyt prevalence
prevencia, predben opatrenie, vopred varova, precaution
upozorni
prevencia, predchdzanie prevention
prevldanie, vina, presila, prevaha predominance
prevodov systm srdca heart conduction system
prevoz, preprava transportation
prevrti invert
prezervcia, ochrana preservation
priame poranenie direct injury
priame poranenie direct trauma
priame svaly rectus muscles
priamy sval brucha muscle rectus abdominis
priamy sval stehna muscle rectus femoris
priamy der direct blow
priazniv inky telesnho pohybu (pohybovej benefits of physical activity
aktivity)
pribli, spoji, aproximova approximate
pribline, asi, okolo approximately
prina, zaprini, spsobi, vyvola cause
pridruen vaskulrne poranenie associated vascular injury
pridruen associated
priena klenba transverse arch
priene pruhovan svaly striated muscles
priene svaly transversalis muscles
prieny sval brucha muscle transversus abdominis
prieny sval brucha transversus abdominis muscle
prieny, horizontlny, transverzlny transversal
prieduky bronchi
priedunica trachea
priedunica windpipe
priehlavkov kby tarsal joints
priehlavkov kosti ossa tarsi, tarsal bones
priehlavkov kosti, tarzlne kosti tarsal bones
priehlavkovopredpriehlavkov kby, tarsometatarsal articulations
tarzometatarzlne kby
priehlavok instep
priehlavok tarsus
priehradka septum pl.septa
priechod, zvukovod meatus
priemern telesn teplota mean body temperature (T body)
priemern hodnoty mean values
priemern vek mean age
priemern; spravodliv fair
prierezov vskumn sledovanie cross-sectional research design
priesvit cievy lumen
priesvitnos translucency
priesvitn translucent
prietok krvi blood flow
prietok krvi oblikami RBF (renal blood flow)
prihodi sa, nasta, uskutoni sa take place
prihodi sa, privodi (si), spsobi (si), vystavi sa incur
prchlopkov lidlike
prjem intake
prklopkov chrupavka epiglottic cartilage
priahl, susedn, blzky, veda susediaci adjacent

145
prli intenzvne cvienie strenuous exercise
prli napn, prli natiahnu overstretch
prli zdrazova overemphasize
prlin vystavenie inkom tepla overexposure to heat
prin, pevne sa dra, dodriava, dra sa adhere to
priloi ad na poranenie put ice on ones injury
priloi, da, poloi, navrstvi, prekry superimpose
primrna prina primary cause
primrna starostlivos primary care
primeranos, vhodnos congruity
prinlea, patri, vzahova sa pertain to
prpad case
pripevenie, pripojenie, priptanie attachment
pripevni, pripoji, pripta attach
pripojen poranenie associated injury
pripoji (to) ku affix
pripoji, prileni, pridrui associate
pripta, priviaza moor
prrastok telesnej vky increments of height
prsny, nekompromisn, zkostliv, rigorzny rigorous
prispsobenie, adaptcia adaptation
prispsobi sa podnebiu adapt to the climate
prstredn klinovit kos os cuneiforme mediale, medial cuneiform bone, first
or internal cuneiform
prstup approach
priahova palca nohy muscle adductor hallucis
priahova palca ruky muscle adductor pollicis
priahova, addukova adduct
priaenie, zhorenie, vedom zhorovanie akost aggravation
priai, zhori, predstiera horie prznaky aggravate
choroby
pritiahnutie, addukcia, pripaenie, pohyb dovntra adduction
prun parotid
privodi si poranenie, utrpie poranenie sustain an injury
prznak, znak, symbol, podpsa, signova sign
proband, subjekt subject
problm s hojenm healing problem
proces hojenia, hojiv proces healing process
proces starnutia ag(e)ing process
proces, postup, pochod, priebeh, vvoj, vbeok process
proces, postup, pochod, priebeh, vvoj, vbeok, process
spracova, oetri
prodromlny, predchdzajci prejavy ochorenia prodromal
profesionlny portovec professional athlete
profylaxia, prevencia prophylaxis
profylaxia, prevencia tetanu tetanus prophylaxis
prognza, predpove prognosis
projekcia/premietanie rentgenovch snmok radiography projection
prolaps medzistavcovej platniky disc prolaps
prolifercia, tvorba novho tkaniva bujnenm proliferation
proliferatvna fza, fza rchleho mnoenia proliferative phase
proliferatvny, spsoben bujnenm proliferative
proncia, rotcia dovntra, rotan pohyb dovntra pronation
pronova, rotova dovntra pronate
propriocepcia, polohov zmysel proprioception
proprioceptvna stimulcia propioceptive stimulation
proprioceptvne cvienie proprioceptive exercise
proprioceptvny proprioceptive
proprioceptory proprioceptors
prospen zdraviu beneficial to health

146
prostata prostate
prostn cvienia floor exercise
prostredn klinovit kos os cuneiforme intermedium, intermediate cuneiform
bone, second or middle cuneiform
prostrednk long finger
protetick nhrada prothetic replacement
protetick vstu orthotic bracing
protetik orthotist
protetika orthotics
protza prothesis pl. protheses
protzov, protetick prothetic
protialergick, antialergick antiallergic
protihnakov antidiarrhoeal
protihubov, protiplesov antifungal
protijed, antidtum antidote
protikandidzna lieba anticandidal medication
protiahl strana contralateral side
protiltka antibody
protiplesov antimycotic
protistava palca ruky muscle opponens pollicis
protizpalov anti-inflammatory
protizrav anticlotting
protokol protocol
protrzia medzistavcovej platniky disc protrusion
provizrny, doasn, predben interim
provizrny, predben, vhav tentative
proximlny, bli k telu proximal
prsn svaly pectoralis muscles
prst digit
prst digit, finger
prst finger
prst na nohe toe
prstenec, ps girdle
prstennk ring finger
prstienkovit chrupavka cricoid cartilage
prudk abdukcia/odtiahnutie forceful abduction
prudkos, sila, vnos, kritickos severity
prudk, strm, rchly, nhly steep
pruhovan, psikovan striped
pruina spring
prkov band-shaped
prunos, flexibilita, ohybnos flexibility
prun, ohybn flexible
prv mentrucia, menarch menarche
prv operan postup, 2. ambulantn pacient OP (1. operative procedure, 2. outpatient)
prv poobede, 2. po smrti PM (1. post meridiem, 2. post mortem
prv zpal vziva., 2. lieba inzulnovmi okmi ICTA (1. inflammation of connective tissue., 2.
insulin come therapy )
pseudohfa pseudohypha
pseudomonda (baktria) pseudomonas
pseudomondov pseudomonal
puka kbmi prstov crack the joints of the fingers
pukn, praskn burst
pulpa, dre pulp
pulzov kyslk oxygen pulse
pulzujca boles pulsating pain
punc, charakteristick znak, charakteristick znmka hallmark
punkcia, napichnutie, vpich, prebodnutie, puncture
prepichnutie
pupon nra umbilical cord

147
pupon, umbiliklny umbilical
pupok navel
pustula, hnisav puzgier, vriedok pustule
puzdro, kapsula, vaok capsule
pzdro, vak pouch
puzdrov vzy capsular ligaments
puzdrov, kapsulrny capsular
pyodermia, hnisav kon ochorenie pyoderma
pyramdov drha pyramidal tract
pyramdov sval pyramidalis muscle
rabdomym, nezhubn ndor z priene pruhovanho rhabdomyoma
svalstva
racionlna viva optimal nutrition
rdiografia, rentgenografia radiography
rdiografick/rentgenov vybavenie radiography facilities
rdioulnrny, vretenolakov radioulnar
raketa racket
raketa racquet
ramenn kos humerus
ramennovretenn sval muscle brachioradialis
ramenn kb shoulder joint
ramenn sval muscle brachialis
rameno upper arm
rana, der blow
rana, der, nraz, ok, klopa, zaklopa, zrazi, knock
udiera, udrie
rana, zranenie, poranenie, zrani, porani wound
rastov as kosti metaphysis
rastov platnika physeal plate
rastov grafy growth charts
rastov normy growth standards
rastov hormn growth hormone
rastov hormn mozgovho podvesku, somatotropn PGH (Pituitary Growth Hormone)
rastov hormn, somatotropn GH (growth hormone)
raz denne, jedenkrt denne once a day
reagujci, odpovedajci responders
reakcia na poranenie response to injury
reakcia, odozva, odpove, ohlas response
reakn as reaction time
rebro costa
rebro rib
rebrovokny vz, kostoklavikulrny vz costoclavicular ligament
recidva, relaps, nvrat choroby relapse
redistribcia krvi blood redistribution
redukcia; obmedzenie, zmiernenie, znenie, reduction
repozcia
redukova, zni, zmeni, obmedzi reduce
redukovaten, zjednoduiten reducible
reflex Achillovej achy AJ (ankle jerk)
regenercia, obnova, obnovenie regeneration
regulan apart/strojek regulating appliance
rehabilitcia, zotavenie sa rehabilitation
rehabilitan program rehabilitation program
rehabilitova; obnovi; zotavova sa rehabilitate
reimplantcia, optovn prihojenie reimplantation
reimplantovaten poranenie reimplantable injury
reinervcia, optovn inervcia reinnervation
rejekcia, odmietnutie rejection
rekontrukcia, obnova reconstruction
rekontruova, obnovi reconstruct

148
rektlny, konenkov rectal
rektum, konenk rectum
relatvna hodnota relative value
relatvna vlhkos relative humidity
relatvne rozmery relative dimensions
relatvne, pomern relatively
reme; zviaza; upevni strap
remenn sval muscle splenius
remienok na pripevnenie prilby chin strap
rentgenografick nlezy radiographic findings
rentgenov klasifikcia radiographic classification
rentgenov, rdiografick vyetrenie radiographic examination
rentgenov snmok; rentgenogram radiograph
repozcia uvonench ast reposition of loose bodies
repozcia zlomeniny reduction of a fracture
repozcia zlomeniny, uvedenie do sprvnej polohy reposition
resekcia, odstrnenie, vyrezanie, vybratie resection
resekcia, vybratie meniska meniscal resection
resorbova, vstrebva sa resorb
resorpcia biologickho tepu resorption of the biological graft
resorpcia, vstrebvanie resorption
respiran acidza respiratory acidosis
respiran alkalza respiratory alkalosis
respiran arytmia respiratory arrhytmia
respiran dysrytmia respiratory dysrhythmia
respiran kompenzcia respiratory compensation
respiran kvocient respiratory quotient
respiran reazec respiratory chain
retardovan, zaostal za vvojom retarded
reaz, reazec chain
retikuloendotelilny system RES (reticuloendothelial system)
retrogrdna amnzia retrograde amnesia
retroverzia, postavenie smerom dozadu od retroversion
normlnej osi
retrovrus retrovirus
reumatick horka rheumatic fever
reumatick horka s postihnutm srdca rheumatic fever with heart involvement
rezac incisive
rezk incisor
rezidukny (zbytkov) objem residual volume (RV)
rezistencia, odpor, odolnos, vzdor resistance
rezistentn akn resistant acne
rezultova z nieoho, by vsledkom nieoho, result from sth.
vyplva, pochdza
riadenie motoriky, regulcia pohybu regulation of movement
riadenie, koordincia, vedenie, smerovanie, riadi, steer
vies, smerova, koordinova
rinovrus rhinovirus
riziko infekcie risk of infection
riziko poranenia injury risk
riziko zlyhania/nespechu risk of failure
riziko; riskova risk
rizikov faktor risk factor
rod, pohlavie gender
rodenie, prod parturition
rodinn anamnza family anamnesis
rodinn, vyskytujci sa v rodine familial
rodi bear, bore, born
roh horn
rohovina, keratn keratine

149
Rohrerov index Rohrers index
rntgen kba s pouitm kontrastnej ltky arthrography
rntgen; rntgenov snmka, rntgenova X-ray
rntgenova, urobi rtg snmok take an X-ray
rotcia, otanie rotation
rotan vyvrtnutie rota(to)ry dislocation
rotan, otav, oton, toiv rota(to)ry
rottorov svaly, prontory, privracae pronator muscles
rotavrus rotavirus
rotova, ota (sa) rotate
rovn plocha, rovina; rove, hladina, zarovnan, level
vyrovna, narovna
rovnovha balance
rovnovha equilibrium
rovnovha, vi balance
rozcvii sa (pred zpasom) knock-up
rozcvika, rozcvienie, zahriatie, rozcvii sa, warm up
zahria sa
rozdeli do/na divide into
rozdiel, rozliovanie distinction
rozdielny, odlin different
rozdrvi, pomliadi crush
rozhodnos, presvedivos decisiveness
rozhodn, rozriei resolve
rozhodujci, rozhodn, kritick crucial
rozklad, rozpad breakdown
rozkroi sa, by rozkroen straddle
rozkrok crotch
rozlia; spadn spill, spilt/spilled, spilt/spilled
rozlenie, rozpoznanie fraktry recognition of the fracture
rozli; zreten, jasn, odlin distinct
rozmanit, rznorod, zmiean miscellaneous
rozmery hlavy dimensions of the head
rozmery trupu dimensions of the trunk
rozoklan sval multifid muscle
rozoklan sval muscle multifidus
rozopn, odviaza, uvoni, otvori, rozviaza unfasten
rozozna, rozli discern
rozpad implanttu breakdown of the implant
rozpad priene pruhovanho svalu, rabdomyolza rhabdomyolysis
rozpai ruky extend the arms
rozpai ruky spread the arms
rozpsan vitlna kapacita timed vital capacity
rozpoznanie poiatonch prznakov palu recognition of the early symptoms of heat injury
rozpoznanie, poznanie, priznanie, pochopenie, recognition
uznanie
rozptli; ri (sa); difzny, neohranien, diffuse
rozptlen
rozrieenie, rozhodnutie, uznesenie, odhodlanie resolution
rozruen, nervzny agitated
rozsah extent
rozsah pohyblivosti/pohybu range of motion
rozsah, rozptie, rozmedzie, dosah, pohybova sa range
v uritom rozmedz
rozsiahl, znan, poetn extensive
rozrenie ciev, vazodilatcia vasodilatation
rozrenie hrubho reva, megakolon megacolon
rozri, rozloi sa do rky widen
roztiepen pala shin splint
roztiahnu nad povolen rozsah hyperextend

150
roztiahnu nad povolen rozsah hyperextent
roztiahnu, rozri distend
rozto mite
roztopen sneh, bahno, blato slush
roztrhn vziv tear ligaments
roztrhn, pretrhn disrupt
roztrhnut/pretrhnut vzivo ruptured ligament
roztrhnutie Achilovej achy Achilles tendon rupture
roztrhnutie, pretrhnutie vziva ligament disruption
rozumn, kritick judicious
rozumn, rozvny, opatrn, mdry prudent
rozvetvenie do troch vetiev trifurcation
rozvetvi sa do troch vetiev trifurcate
rozvrstvi, tvori vrstvy, stratifikova stratify
rubeola, ruienka rubella?
rubeola, ruienka rubeola?
run dynamometria hand grip
ruka, ruika hand
ruptra semennka testicular rupture
ruptra sleziny splenic rupture
ruptra, prietr, prasknutie, roztrhnutie; praskn, rupture
roztrhn
ryha ridge
ryha, brzda groove
rchle svalov vlkna fast-twitch (FT) fibers
rchlo si privodi presilenie precipitate a strain
rchlos behu running velocity
rchlos pohybu aiska velocity of the centre of gravity
rchlostn port high velocity sport
rchly, svin, prudk, nhly, zrchlen rapid
sadrov obvz plaster cast
sagitlna rovina the sagittal plane
sagitlna/pov/predozadn rovina sagittal plane
sagitlny priemer hrudnika sagital diameter of the chest
sagitlny priemer hrudnka anteroposterior chest diameter
sacharid, cukor, uhohydrt carbohydrate
sakroiliaklny, krovo-bedrov sacroiliac
salmonela salmonella
sanitka, ambulancia ambulance
snka, doln eus mandible
snka, mandibula, doln eus lower jaw
snkovojazylkov sval muscle mylohyoideus
sarkomra, funkn jednotka svalovho vlkna sarcomera
sarkoplazma, obal svalovch vlkien sarcoplasm
sarkoplazmatick retikulum sarcoplasmic reticulum (SR)
scenr scenario
scintigrafia scintigraphy
scintigrafia kbu joint scintigraphy
scintigrafia kosti bone scintigraphy
sebaobmedzujci self-limiting
sebacta, vlastn ocenenie, mienka o sebe samom self-esteem
sedac nerv sciatic nerve
sedacia kos ischium
sedacia kos os ischii, ischium
sedacie svaly gluteal muscles
sedacostehnov vz ischiofemoral ligament
sedav sedentary
sedav spsob ivota sedentary life
sediaci/imobiln pacient sedentary patient
Sedimentcia krvi BSR (blood sedimentation rate)

151
sedlovit, v tvare sedla saddle-shaped
sekulrne rastov zmeny secular growth trends
sekulrny trend secular trend
sekundrna deformita, druhotn znetvorenie secondary deformity
sekundrna prina, druhotn prina secondary cause
sekundrne pohlavn znaky secondary sexual characteristic
sekundrne pokodenie secondary damage
sekundrny, druhotn secondary
semennk testicle
semennk testis pl. testes
semenn povrazec spermatic cord
semenn, seminlny seminal
senzorick neurosensory
senzorimotorick sensorimotor
separcia; oddeovanie separation
sepsa, otrava krvi sepsis pl. sepses
septlny hematm septal h(a)ematoma
serizny prpad serious case
serzny vpotok serous effusion
srum serum
sexulny sexual
sezamsk kostiky ossa sesamoidea, sesamoid bone
seznna depresia season affective disorder
schma scheme
schopnos ability
schopnos hojenia, lieenia (sa) capacity for healing
schopnos preitia survival capacity
schopnos tlmi nrazy shock-absorbing capability
schopnosti rovnovhy balance abilities
schopn reprodukcie, reprodukovaten reproducible
sietnica retina pl. retinae
sila nrazu force of the impact
sila, nsilie force
sila, pevnos strength
siln, aktvny, vitlny vigorous
silov trning strength training
silov/odporov trning resistance training
simulova, napodobni mechanizmus poranenia mimic the injury mechanism
sinoatrilny blok, snusovo-predsieov blok sinoatrial block
snusov arytmia sinus arrhythmia
siv hmota gray matter
siv hmota gray substance
skabicd scabicide
skalpel scalpel
sklada sa compose of
sklada sa z nieoho, pozostva z nieoho consist of
sklamanie disappointment
sklama disappoint
skla sa, zvaova sa, ma sklon, svah slope
sklon, nklonnos, nchylnos propensity
sklovina enamel
skoi, skka; preskoi leap
skoi, vyskoi spring, sprang, sprung
skok do diaky; skka do diaky long-jump
skok do vky high jump
skok na lyiach; lyiarsky mostk, mostk pre skoky ski jump
na lyiach
skok; skoi, skka jump
skokan do vky, vkar high jumper
skoni, urobi zver conclude

152
skrat shunt
skrtenie svalov muscles shortness
skrtenie, krtkos shortness
skrti dobu rehabilitcie decrease the rehabilitation time
skrinka so sklenenmi dverami cabinet
skren truktry crucial structures
skren cruciate
skren vz kolena cruciate ligament of knee
skren vz nosia cruciate ligament of atlas
skrutka s kanylou cannulated screw
skrutka; priskrutkova screw
skry, schova, zahali, ukry, taji hide
skryt/okultn krvcanie occult bleeding
skryt, okultn occult
skma, snma, bene prezrie, prezera, scan
prehadva, ben prezretie, rentgenov vyetrenie
ska, nacviova, cvii rehearse
slab kondcia poor conditioning
slab prognza/predpove poor prognosis
slab prekrvenie poor blood supply
slabinov inguinal
slabinov vz inguinal ligament
slabos, bezmocnos, ochabnutos weakness
slab weak
slan/fyziologick roztok saline solution
sledova, nasledova follow
slepota blindness
slep blind
slezina lien
slezina spleen
slezinov splenic
slinn salivary
sliny saliva
sliznica mucosa
sliznica mucous membrane
slnen okuliare sunglasses
sluch hearing
slzenie, lakrimcia lacrimation
slzn kanl lacrimal canal
slzn, lakrimlny lacrimal
slzy tears
smd thurst
smdn thirsty
smer direction
smerujci priamo vpred, rovn, primn straightforward
smiechov sval muscle risorius
smiechov sval risorius muscle
smrten dvka LD (letal dose)
snmaten dlaha removable splint
snmaten apart/strojek removable appliance
socilny vzah social relationship
sodk, ntrium sodium
so salt
somatometria somatometrics
somatosenzorick systm somatosensory system
somatotropn, udsk rastov hormn HGH (human growth hormone)
somatotropin, rastov hormn STH (somatotropic hormone)
somatotyp somatotype
somatotyp poda Heathovej-Cartera somatotype by Heath-Carter
sonda, zavies sondu, skma, sondova, zisova, probe

153
vyetrova
spadn fall, fell, fallen
spadn na svahu take a spill on the slope
spnkov kos temple
spnkov kos temporal bone
spnkovosnkov kb, temporomandibulrny kb temporomandibular joint
spnkovosnkov vz, temporomandibulrne temporomandibular ligament
ligamentum
spnkov sval temporalis muscle
spnkov, doasn temporal
spnok sleep
spastick chodidlo spastic foot
spazmus, k spasm
sperma sperm
spiaci asleep
spinlna/miechov anestzia spinal an(a)esthesia
spirometria spirometry
spirometria s otvorenm okruhom open-circuit spirometry
splavovopredsieov uzol, sinoatrilny uzol sinoatrial node
splenomeglia, zvenie sleziny splenomegaly
splniten, vykonaten performable
spojenie articulation
spojenie juncture
spojenie, vzah rapport
spojenie,dotyk junction
spojivov tkanivo connective tissue
spojovkov poranenie conjunctival injury
spoluhr teammate
spolupracovnk co-worker
spona, svorka, driak, zakrti, upevni clamp
spondylitda, zpal stavcov spondylitis
spondylza, degeneratvne zmeny medzistavcovch spondylosis
platniiek
spontnna boles spontaneous pain
spontnna trombza artrie spontaneous arterial thrombosis
spontnne, neten, prirodzen, mimovon, spontaneously
nhodn
spontnny spontaneous
sporadick, ojedinel sporadic
spotreba kyslka oxygen consumption
spotreba kyslka oxygen uptake
spsoben jedlom (z jedla) foodborne
spsoben vodou (z vody) waterborne
spsobi boles, zaprini boles cause pain
spsobi problm cause a problem
sprvanie behaviour
sprievodn concomitant
sp; spusti trigger
srdce heart
srdcov arytmia, kardilna arytmia cardiac arrhythmia
srdcov frekvencia heart frequency
srdcov frekvencia heart rate
srdcov frekvencia poas zaaenia heart rate during exercise
srdcov frekvencia pred zaaenm pre-exercise heart rate
srdcov frekvencia v rovnovnom stave steady-state heart rate
srdcov frekvencia v zotaven recovery heart rate
srdcov insuficiencia, nedostatonos heart insufficiency
srdcov prepka, srdcov septum cardiac septum
srdcov chlopne heart valves
srdcov akosti, kardilne akosti cardiac complaint

154
srdcovocievny, kardiovaskulrny cardiovascular system
srdcov cyklus cardiac cycle
srdcov index cardiac index
srdcov sval myocardium
srdcov elest cardiac murmur
srdcov zchvat, infarkt heart attack
srdcov, kardilny cardiac
stabilita postoja postural stability
stabilita, stabilnos stability
stabilizcia stabilization
stabilizcia kbu joint stabilization
stabiliztor stabiliser, stabilizer
stabilizova, spevni stabilise, stabilize
stabiln, stly stable
stabilografick systm stabilographic system
stai, postai suffice
stafylokokov staphylococcal
sahova sa, stiahnu sa contract
stlos, stabilita stability
stanovi establish
stanovi, odhadn, posdi, ohodnoti assess
stareck/seniln atrofia senile atrophy
starnutie ag(e)ing
starostlivos o chrup dental care
starostlivos, stara sa care
st na jednej nohe single-legged
statick rovnovha static balance
statick streing static stretching
statn, zdatn, odoln sturdy
status/stav hra playing status
stav kostnej hmoty osseous state
stav trnovanosti training state
stav, podmienka, trnova, dosta portovca do condition
vrcholovej formy
stav, situcia, uda, uvies, oznmi state
stav, status status
stavba tela-telesn kontitcia physique
stavec vertebra
saen dchanie, dchavica breathlessness
steh, ev, sutra, zoitie suture
steh; bodnutie; bodn, pichn stitch
stehno thigh
stehnov kos, femur femur
steriln prok sterile strip
sternoklavikulrny, tkajci sa hrudnej a knej sternoclavicular
kosti
steroid na vonkajie pouitie exogenous steroid
steroidn steroidal
stimul, podnet stimulus pl. stimuli
stlaen prst jammed finger
stlaova dolnej pery muscle depressor labii inferioris
stlaova stneho ktika muscle depressor anguli oris
stlaovae (svaly) depressor muscles
stpec, stp, podpera column
stopa po prlive, najvyia (najniia) hranica tidemark
stopa, zchytn bod clue
stranov rovnovha mediolateral balance
stran, prern, katastroflny horrendous
strata loss
strata sluchu hearing loss

155
strati rovnovhu lose ones equilibrium
strati, strca lose, lost, lost
strava bohat na vpnik calcium-rich food
strava, viva, dita alimentation
stri, vrazi (do) folt
streing, naahovanie, napnanie stretching
stredn (nadpleckov) as deltovho svalu middle deltoid
stredn as dlhej kosti diaphysis
stredn as lichobenkovho svalu middle trapezius
stredn krn chrbtica midcervical spine
strednozpstn kb midcarpal joint
stredn mozog midbrain
stredn mozog midbrain
stredn obvod stehna median circumference of the thigh
stredn prst middle finger
stredn sedac sval muscle gluteus medius
stredokna iara midclavicular linea
stredov rovina median plane
streptokokov streptococcal
stres, tlak, zdrazni stress
stresov fraktra metatarzov metatarsal stress fracture
stresov rdiogram stress radiogram
stridor, sipot stridor
striebro silver
striea, vrha, meta sling
striha, trha, krja, seka, reza shear, sheared, shorn/sheared
strmienok stapes
strnul stuporous
strma, podporn vzivov tkanivo stroma
struma goitre
studen obklad cool compress
stuhnutie kbu joint stiffness
stuhnutie, neohybnos, stuhnutos, tuhos stiffness
stupajov ptovolnkov vz, skokansk vz spring ligament
stupajov sval muscle plantar
stupe grade
stupe Celzia centigrade
stupe subjektvneho vnmania nmahy rating of perceived exertion (RPE)
stupe/rchlos metabolizmu metabolic rate
stupovan zaaenie incremental exercise
stupovan zaov test graded exercise test
stupor, strnulos stupor
stvrdnutie, stuhnutie, upevnenie, spevnenie hardening
subaktny subacute
subdurlny hematm subdural h(a)ematoma
subchondrlna zlomenina, fraktra pod chrupavkou subchondral fracture
subjektvne akosti subjective complaints
subluxcia jabka patellar subluxation
subluxovan zub subluxated tooth
submaximlna hodnota submaximal value
subungulny hematm, krvcanie pod necht subungual h(a)ematoma
sasn, sben, asovo zosladen, synchronick synchronous
sasn/teraj trend contemporary trend
set hrbky desiatich konch rias sum of the thickness of ten skin folds
sinn, synergick synergistic
sdkovit hrudnk barrel chest
superkompenzcia supercompensation
supincia, obrtenie dlaami dopredu, poloha na supination
chrbte, rotan pohyb von
supinovan, leiaci tvrou nahor, leiaci na chrbte supine

156
supinova, rotcia navonok supinate
suplementcia, dopanie supplementation
supraglenoidlny, nad glenohumerlnym kbom supraglenoid
suprakondylrna fraktra supracondylar fracture
suprakondylrny supracondylar
srna lekrska pomoc emergency medical help
suspenzor protective cup
sa competition
sai compete
svisl trning continuous training
svisl trning vysokej intenzity high-intensity continuous training
sval muscle
sval predkolenia muscle crural
sval, svaly muscle, muscles
svalov atrofia muscle atrophy
svalov bunka muscle cell
svalov hmota muscle mass
svalov hmota muscular mass
svalov pokrvka, fascia fascia
svalov sila muscle strength
svalov vytrvalos muscle endurance
svalov cvienie muscle exercises
svalov naptie muscle stretch
svalov testy muscle tests
svalov tkanivo muscle tissue
svalov tkanivo muscular tissue
svalov vlkna, myofibrily myofibrillae
svalov vlkno muscle fiber
svalov vlkno, myofibrila myofibril
svalov vyptie, nmaha muscle strain
svalovina maternice myometrium
svalovina srdca cardiac muscle
svalovo-achov myotendinous
svalov k muscle spasm
svalov pon muscle insertion
svalov vkon muscle power
svalov, myotick myotic
svaly hlavy head muscles
svaly hlavy muscles of head
svaly hltanu muscles of pharynx
svaly hrtanu muscles of larynx
svaly hrudnka muscles thoracis
svaly chrbta muscles back
svaly jazyka lingualis muscles
svaly jazyka tongue muscles
svaly krku cervical muscles
svaly krku muscles of neck
svaly malkovej poduky muscles hypothenar
svaly nohy foot muscles
svaly nohy muscles of foot
svaly oka ocular muscles
svaly palcovej poduky muscles thenar
svaly pletenca hornej konatiny muscles of shoulder
svaly predkolenia forefoot muscles
svaly predkolenia muscles of leg
svaly predlaktia antebrachial muscles
svaly predlaktia forearm muscles
svaly predlaktia muscles antebrachial
svaly predlaktia muscles of forearm
svaly prstov muscles of fingers

157
svaly ramena muscles of arm
svaly ruky hand muscles
svaly ruky muscle of hand
svaly stehna femoral muscles
svaly stehna muscles femoral
svaly tvre, mimick svaly facial muscles
svorka, spona clip
svorka, sponka, skoba staple
svrab scabies
svrbenie, pruritus pruritus
sympatick nervov systm sympathetic nervous system
sympatick, sympatikov, tkajci sa sympatiku sympathetic
symptm, prznak, znak symptom
symptomatick; prznakov, javiaci prznaky symptomatic
synapsa synapse
syncycilny, vytvrajci synccia syncytial
synccium, bunkov celok, jednotka vzniknut syncytium
splynutm viacerch buniek
syndrm syndrome
syndrm chronickej navy, chronick navov chronic fatigue syndrome
syndrm
syndrm prednho kompartmentu anterior compartment syndrome
syndrm radilneho tunela radial tunnel syndrome
syndrm z pretrnovania overtraining syndrome
synovilna vstelka kbu synovial lining of the joint
synovilny synovial
synovitda, zpal vstelky kbovho pzdra synovitis
synovium, vntorn kbov blana, vstelka kbu, synovium pl. synovia
blana ktor produkuje kbov tekutinu
syntetick nhrada synthetic replacement
systm system
systola systole
systolick krvn tlak systolic blood pressure
systolick/vvrhov objem stroke volume (SV)
ev raphe
igela shigella
ija nape
ikm zlomenina oblique fracture
ikm/skalenov svaly scalenus muscles
ikm sval muscle scalenus
ikm, naklonen oblique
irka biakromilna, irka ramien biacromial width
rka lenka width of the ankle
rka dolnej epifzy femuru width of the distal femoral epiphysis
rka dolnej epifzy humeru width of the distal humoral epiphysis
rka hlavy head width
rka nohy width of the foot
rka nosa width of the nose
rka ruky width of the hand
rka tvre width of the face
rka zpstia width of the wrist
rka, vonos width
rkove rozmery width dimensions
irok verejnos general public
irok svaly vastus muscles
irok chrbtov sval latissimus dorsi
irok sval muscle vastus
irok, rozsiahly wide
ikovit teliesko, epifza pineal body
klbnutie, zklb, zovretie, zvieranie; klba, twitch

158
klbn, mykn
koda, pokodenie; pokodi, znii damage
koda; ukodi harm
kodliv inky harmful effects
kodlivos harmfulness
kodliv, zhubn noxious
kolsk vek school achievment
kvrna, nplas, zalepenie nplasou patching
kvrna; zrnko; ksok fleck
acha sinew
acha tendon
achov povy tendon sheaths
achovit, achov tendinous
lachov reflex deep tendon reflex
ok shock
oovka lens
pecifickos specificity
pendlk, klinec; pripendli pin
pika tip
pirlovit/pirlov zlomenina/fraktra spiral fracture
portov fyziolgia sport physiology
portov obuv sports shoes
portov ortopdia sports orthop(a)edics
portov ortopedick chirurgia sports orthop(a)edic surgery
portov aktivity bez dozoru unsupervised sporting activities
portov poranenie athletic injury
portov poranenie, poranenie pri porte, portov sports injury
raz
portov srdce athletic heart
portov trenrky trunks
portov zariadenia sport facilities
portovec sports person
portov odev sports wear
tdium; fza; stupe stage
tandardn metodika the standard method
ttna zdravotncka starostlivos public health care
tep graft
tep, plomba inlay
tiepa (sa), praskn split, split, split
tiepenie, odtiepenie cleavage
thly sval gracilis muscle
thly sval muscle gracilis
tipka, stlaenie; potpa prstami pinch
ttna aza thyroid
trbina, otvor, zrez slot
trbina, puklina, prasklina, trhlina fissure
trbinovit slit-like
truktra structure
tvorcov, tvoruhl svaly quadratus muscles
tvorcov sval stehna muscle quadratus femoris
tvorcov sval stupaje muscle quadratus plantae
tvorhlav sval stehna muscle quadriceps femoris
tvorhlav sval stehna quadriceps femoris
tvoruhl driekov sval muscle quadratus lumborum
tvoruhl privraca muscle pronator quadratus
upinat, dladicov, skvamzny squamous
upiny, lupiny chips
tabuky tables
tackanie, potcanie sa, potca sa, klti sa, mota sa stagger
aha nahor/dohora pull upwards

159
aha, vytiahnu, vytrhn sa pull
ahov sila drag force
ahov vkon drag power
ahov, tkajci sa ahu tensile
tachykardia, zrchlen srdcov innos tachycardia
tampn swab
tamponda tamponade
tampnova tent
aisko centre of gravity
ako chpav, necitliv, hlpy, apatick dull
akopdnos, necitlivos, apatia, hlpos dullness
akosti complaints
an/napnacia sila tensile strength
tehotenstvo gravidity
tehotenstvo pregnancy
tekutina, mok humour
tekutina; tekut fluid
telemetrick diagnza, telediagnostika, diagnostika telediagnosis
na diaku
telesn dka body length
telesn hmotnos body weight
telesn kondcia physical condition
telesn nmaha physical effort
telesn stavba body frame
telesn stavba atlta constitution of the athlete
telesn stavba, postava body build
telesn teplota body temperature
telesn vka body height
telesn vka, vzrast, postava stature
telesn zdatnos physical fitness
telesn/osobn hygiena body hygiene
telesn cvienie physical exercise
telesn charakteristiky bodily characteristics
telesn parametre bodily parameters
telesn zaaenie exercise load
telesn rozvoj somatic development
telesny tuk body fat
telesn, pohybov physical
telesn, somatick somatic
telo dlhej kosti shaft
telo je dehydrovan the body is depleted of fluids
telo stavca vertebral body
telo, teliesko, teleso body
telocvia gymnasium
telovchovn lekrstvo, portov medicna, portov sports medicine
lekrstvo
temenn kos parietal bone
tendinitda m. iliopsoas iliopsoas tendinitis
tendinitda, zpal achy tendinitis
tenis tennis
tenisov lake, laterlna epikondylitda tennis elbow
tenk revo small intestine
tenovaginitda, zpal achovej povy tenovaginitis
tep, pulz, bi, pulzova, tepa pulse
tep, pulz, der (srdca) beat
tepeln, slnen pal thermal stress
teplo warmth
teplo, horava; zahrieva heat
teplo, teplota, zvenie teploty v zaplenej oblasti calor
teplotvorn calorific

160
tepl kpe heat bath
tepnov (arterilna) krv arterial blood
tepov/pulzov frekvencia pulse frequency
terapeut therapist
terapia adom ice therapy
terk disk, discus
termn; pomenova, oznai term
termoreceptory thermoreceptors
termoregulcia, udriavanie telesnej teploty thermoregulation
test feminity feminity test
test na dku svalu test of muscle length
test na oslaben sval test of muscle weakness
test na skrten sval test of muscle shortness
test na svalov silu test of muscle strength
test na navu, vytrvalostn skka endurance test
test v terne field test
testikulrna torzia, otoenie semennka testicular torsion
testostern testosterone
tetanus tetanus
tibia; kos predkolenia, holenn kos tibia pl. tibiae/tibias
tiec, prdi, zaplavi flow
ticho, pokoj, tich, pokojn, uti sa, upokoji sa calm
tinitus, huanie v uiach tinnitus
tkanivo tissue
tlak, naptie, tonus, tenzia tension
tlakov prca pressure work
tlakov prestavba kosti stress remodelling
tlakov/kompresvna as obleenia compression dressing
tlakov elastick obvz (ovnadlo) compression elastic wrap
tlakov/kompresvny obvz compression bandage
tlkot srdca heart-beat
tlmiaci kae,antitusikum, ltka proti kau, antitussive
antitusick, protikaov
tlmi nrazov shock absorber
toaleta stnej dutiny toilet of the oral cavity
tonicita, normlne svalov naptie tonicity
topick antibiotick mas topical antibiotic ointment
torzia, otoenie torsion
tracheostmia tracheostomy
trakcia, ah, sahovanie traction
transaminza transaminase
transfzia krvi blood transfusion
transkutnny transcutaneous
translan/kzav pohyb gliding movement
translokcia; premiestnenie translocation
transmisia, prenos, prenanie transmission
transplantcia transplantation
transplantt; transplantova transplant
transport kyslka v krvi blood transport of oxygen
transport, preprava transport
transportn systm pre kyslk oxygen transport system
transverzlny priemer hrudnka transverse chest diameter
trauma, raz, poranenie trauma pl. traumas, traumata
traumatick udalos traumatic event
traumatick poranenie traumatic injury
traumatick pokodenie oka traumatic ocular disorder
traumatick preriednutie kosti traumatic osteolysis
traumatick tetovanie traumatic tattoo
traumatick, razov traumatic
trviaci bielkoviny, proteolytick proteolytic

161
trviaci trakt alimentary tract
trenie friction
trenie rubbing
trning, telesn cvienie, trnova vypracova sa workout
trningov srdcov frekvencia training heart rate (THR)
trningov zaaenie training load
trningov efekt effect of training
trenrky; ortky shorts
trnovanos trainability
tretra running shoe
trha, odtrhn tear, tore, torn
trhlina, puklina split
trietiv zlomenina comminuted fracture
trigonum, trojuholnk trigone
trivilny trivial
tov svaly muscles spinales
tov/spinlne/chrbticov svaly spinal muscles
trojcpa chlopa tricuspid valve
trojcpy tricuspid
trojhlav sval ltka muscle triceps surae
trojhlav sval ltka triceps surae muscle
trojhlav sval ramena muscle triceps brachii
trojhlav sval ramena triceps brachii muscle
trojhrann kos os triquetrum, triangular bone
trojhrann kos triangular bone
trojica triad
trombocytopnia, nedostatok krvnch dotiiek trombocytopenia
trombza hlbokch l deep venous thrombosis
trombza ily, ilov trombza venous thrombosis
trombus; zrazen krv v cieve, krvn ztka thrombus pl. thrombi
troponn, bielkovina podieajca sa na svalovej troponin
kontrakcii
trpezlivos patience
trpie revnmi akosami suffer from an intestinal disorder
trpie niem suffer from sth
trubask sval muscle buccinator
trubicov dchanie tubular breathing
trup, kme trunk
trval neschopnos, nespsobilos, invalidita permanent disability
trval, zotrvvajci persistent
trvanie, dka duration
trn poranenie tearing injury
trn poranenie, lacercia laceration
tunota adiposity
tun adipose
tuhos, nehybnos, rigidita rigidity
tuh, neohybn stiff
tuk fat
tukov bunka adipose cell
tukov bunka fat cell
tukov tkanivo adipose tissue
tukov tkanivo fatty tissue
tumor, ndor, novotvar tumo(u)r
turista, tramp hiker
turniket, prstroj na kruhovit stlaenie tourniquet
konatiny/cievy
tvar shape
tvr, plocha face
tvrov kosti ossa faciei, facial bones
tvrov svaly muscles facial

162
tvrov facial
tvorba chrupavky, premena na chrupavku chondrification
tvorba jazvy scar formation
tvorba kamea calculus formation
tvorba kamienkov v tele, kalkulza calculosis
tvorba krvnho vronu, hematmu h(a)ematoma formation
tvorba puzgierov vesiculation
tvori form
tvori chume flake
tvrd plena mozgu dura mater encephali
tvrd podnebie hard palate
tvrdn, stvrdn, stuhn harden
tvrd povrch hard surface
tkajci sa drania tela postural
tkajci sa lopatky a hrudnka, skapulotoraklny scapulothoracic
tka sa, zaha, zahrn) involve
tmus thymus
typ type
tyreotropn, hormn stimulujci ttnu azu TSH (thyroid-stimulating hormone)
u det in children
u dospelch in adults
u portovcov in sportsmen
ubdanie svaloviny amyotrophia
inky aktvneho a pasvneho pohybu na hojenie effects of active and passive motion on healing
daj, fakt datum pl. data
udalos; portov disciplna event
der, bodnutie thrust
der, nraz; inok, ma inok, ma dopad, vklni; impact
vklnenie, zasiahnu
der, rana, udrie, udiera, buchn punch
der, tok, nraz, napadnutie strike
der, tok, udrie, zasiahnu, narazi, zatoi, strike, struck, struck
napadn
der, zsah tilt
udra rovnovhu maintain ones equilibrium
uhliitan carbonate
uhlk carbon
uhol angle
ucho ear
uchopi rukou grasp
uja sa, prevzia, vzia na seba, podstpi undertake
ukazovk forefinger
ukazovk index finger
ukoni, obmedzi, ohranii, ukoni terminate
uahi, podporova facilitate
uahujci prostriedok facilitator
uavi, zmierni, uvoni relieve
ulnokarplny, tkajci sa lakovej kosti a zpstia ulnocarpal
ulomi, odlomi chip away
lomky kosti fragments of bone
uloen pod sliznicou, submukzny submucous
ultrafialov ultraviolet
ultrafialov l UV ray
ultrazvukov diagnostika ultrasound diagnosis
umel konatina, protza artificial limb
umel viva artificial alimentation
umel dchanie artificial breathing
umel artificial
umel chrup artificial teeth
umiestnenie a upevnenie tepu placement and fixation of the graft

163
umiestnenie, poloha location
umiestni sa ako prv take (a) first place
umoni enable
mrtnos, razovos fatality rate
umtven devitalized
myseln, zmern purposeful
nava, vyerpanos fatigue
unies, dra, podopiera, utrpie (zranenie) sustain
pal sunstroke
pal, hypertermia, prehriatie organizmu, pal, heat stroke
tepeln porka
upevni, pripevni fix
upevni, pripta fasten
upcha, prekazi obstruct
upna sa na kos anchor to bone
pln meniskektmia, pln odstrnenie meniska total meniscectomy
pln nhrada vziva complete replacement of the ligament
pln odtrhnutie, roztrhnutie complete tear
pln, dkladn thorough
upokojenie, sedcia sedation
upokojujci krm bland cream
pon, vloenie, vsunutie insertion
uprednostovanie, predilekcia, zuba predilection
raz accident
raz body injury
raz hlavy head trauma
raz oka eye trauma
raz oka ocular trauma
raz tvre face trauma
raz tvre facial injury
raz/poranenie onice orbital trauma
razov krvcanie traumatic hemorrhage
razov oddelenie casualty department
razov oddelenie casualty ward
urenie krvnej skupiny blood-grouping
uri, stanovi determine
urmia, prejav zlyhvania obliiek ur(a)emia
uretrlny/moov katter urethral catheter
urgentn/naliehav prpad urgent case
urobi drep, sedie v podrepe squat
urobi nchylnm, predisponova predispose to
urobi si prestvku take a break
urogenitlny, moovopohlavn urogenital
silie effort
siln vdychov objem forced expiratory volume (FEV)
uskutoni, vykona perform
uspokojiv, vyhovujci, dostaton, postaujci, satisfactory
prijaten
stie, otvor ostium, pl. ostia
stna dutina mouth
stnohltanov oropharyngeal
stny kruhov sval muscle orbicularis oris
stredn kanl miechy central canal of spinal cord
stup, nvrat, regresia regress
stup, odstpenie, ukoneni, odstrnenie, koniec withdrawal
unica, aurikula pinna pl. pinnae
unicov hematm auricular h(a)ematoma
un aural
un bubienok ear-drum
un hematm otoh(a)ematoma

164
tok, agresivita aggression
utopenie, topenie drowning
trobn, splanchnick splanchnic
troby, vntornosti viscera
trky vziva ligament tears
uvonenie loosening
uvonenie disciplny laxity in discipline
uvonenie, odtrhnutie detachment
uvonenie, vypnutie disengagement
uvonenie/ochabnutie kbu joint loosening
uvoni si svaly; rozhba sa, rozcvii sa loosen up
uvoni, rozviaza, povoli, zmierni loosen
uzatvra, okludova occlude
uzatvorenie do skmavky tubing
uzver, uzatvorenie, uzavretie closure
uzver, zarka; aretova, zablokova, zasekn sa lock
ina, istmus isthmus
itok benefit
v bezvedom unconscious
v blzkosti unice (ucha), periaurikulrny periauricular
v mieste rany at the wound site
v plnom rozsahu in full extension
v rozsahu, v rozpt in extension of
v skmavke in-vitro
v spojitosti s in association with
v tejto vekovej skupine at this age group
vok, mechrik vesicle
vha, hmotnos weight
vhanie, otanie, okolky procrastination
vajcovod oviduct
vajenk ovary
vajko, vajka ovum pl. ova
vajkovod Fallopian tube
vajkovod uterine tube
vak,vao,mechrik sac
valcovit kladkov kb, ginglymus hinge joint
valovoramenn vzy glenohumeral ligaments
Valsavov menver Valsalva maneuver
vankik, vloka, chrni, vypchvka; vypcha, pad
vyplni vatou, stlmi
vpenatie, kalcifikova calcify
varovn signl/prznak warning sign
vaskularita, cievne zsobenie vascularity
vaskularizcia, cievne zsobenie, vytvranie ciev vascularization
vaskularizova, vytvra cievy vascularize
vaskulrna disrupcia, pretrhnutie cievy vascular disruption
vaskulrny, cievny vascular
vazodilatcia, rozrenie ciev vasodilation
vazokonstrikcia/stiahnutie ciev vasoconstriction
vazomotorick centrum vasomotor centre
vazopresn vasopressin
vi weigh
vne/zvan poranenie significant injury
vne/zvan/kritick poranenie/zranenie severe injury
vny serious
v obl sval muscle teres major
via lichobenkovit kos os trapezium, greater multangular bone
via lichobenkovit kos trapezium bone
vz, vzy ligament, ligaments
vzivov prestavba svalu, myofibrza myofibrosis

165
vzivov spojenie syndesmosis
vzivov prstienok anulus fibrosus
vzy bedrovho kbu ligament of hip joint
vzy lenkovho kbu ligament of ankle joint
vzy kolena knee ligaments
vzy kolena ligament of knee joint
vzy laka ligament of elbow
vzy nohy ligament of foot
vzy ramena ligament of shoulder joint
vzy ruky ligament of hand
vzy zpstia carpal ligaments
vboen valgus
vasn diagnza early diagnosis
vasn imobilizcia, skor znehybnenie early immobilization
vdych, inspircia, ndych inspiration
vdchnutie, inhalcia inhalation
vdychov svaly inspiration muscles
veden zhora cez rameno, vrchn overhand
vedaj produkt by-product
vedomie, opak bezvedomia consciousness
vedci lekr medical leader
vegetatvny nervov systm autonomic nervous system
vek age
vekov kategorie age categories
vekov skupiny age groups
vekos, rozmer, rozsah, slo, usporiada, roztriedi size
vek krvn obeh great hearth circuite
vek krvn obeh systemic circulation
vek priahova muscle adductor magnus
vek prsn sval muscle pectoralis major
vek prsn sval pectoralis major
vemi strm, prudk, nhly precipitous
venzne krvcanie, ilov krvcanie venous bleeding
venzny nvrat venous return
ventilcia, dchanie, vmena vzduchu ventilation
ventilan ekvivalent kyslka ventilatory equivalent for oxygen (VE/VO2)
ventilan ekvivalent kyslka ventilatory equivalent of oxygen
ventilan ekvivalent oxidu uhliitho ventilatory equivalent for carbon dioxide
(VE/VCO2)
ventilan prah ventilatory threshold
ventrikulrny blok, komorov blok ventricular block
verejn, zjavn, zreten overt
vertiklny vskok vertical jump
vertiklny, zvisl, kolm vertical
veslrsky ergometer rowing ergometer
vestibul, predsie, vchod vestibule
vestibulrny apart vestibular apparatus
vetvenie, rozvetvenie, ramifikcia ramification
vezikulrne dchanie vesicular breathing
vhodn, spsobil, v dobrej forme, hodi sa; padn, fit
vyhovova
vchod aldka cardia of stomach
viackbov svaly muscles multi-joint
vieko, mihalnica eye lid
vies k nieomu lead to something
vies, predstihn, vynika lead, led, led
vies, riadi conduct
vriv kpe whirlpool bath
vrus virus
virus Epsteina a Barrovej EBV (Epstein-Barr Virus)

166
vrusov hepatitda viral hepatitis
vrusov ochorenie viral disease
viskozita krvi blood viscosity
viskzny, lepkav viscous
vitlna kapacita vital capacity
vitamn vitamin
vizualizcia; vizulne zobrazenie visualization
vlajci hrudnk, paradoxn dchanie flail chest
vlkna fibers, fibrae
vlkno fibre
vlas,vlasy, chlp hair
vlsonice capillaries
vlastnos, schopnos, vlastnctvo, majetok property
vlhkos humidity
vlhkos, vlhko moisture
vlhk wet
vloi, zavies, vsun insert
vnmanie bolesti algesia
vnmav, nchyln, precitlivel, chlostiv susceptible to sth.
vntorn fixcia fraktry internal fixation of the fracture
vntorn/invazvna fixcia internal fixation
vntorn podvrtnutie internal sprain
vntorn puzdro internal capsule
vntorn ikm sval brucha internal abdominal oblique muscle
vntorn ikm sval brucha muscle oblique of abdomen internal (ascending)
vntorn zapchva muscle obturator internus
vntorn, intern internal
vntrohrudn tlak intrathoracic pressure
vnutrokbov zlomenina intraarticular fracture
vntrokbov intra-articular
vntroon poranenie intraocular injury
vntroon poranenie v oblasti zadnej onej komory posterior intraocular injury
vntroon zpal intraocular inflammation
vntrotepnov podanie, intraarterilna aplikcia intra-arterial administration
vntroilov podanie, intravenzna aplikcia intravenous administration
vo vybranch prpadoch in selective cases
voda aqua
vodn kpe water bath
vojensk, armdny military
volrny, leiaci na dlaovej strane volar
voba, monos vberu, voli option
voba, vber choice
voln mastn kyseliny FFA (free fatty acids)
voln mastn kyseliny free fatty acids (FFA)
von oblkov rebro floating rib
vone pohybliv teliesko, uvonen as loose body
voln radikly free radicals
vone sa pohybujci, hompajci sa flail
von, neobtrukovan, neprekazen unobstructed
von; riedky, uvoni, povoli; rozviaza loose
vonkaj ikm sval brucha external abdominal oblique muscle
vonkaj ikm sval brucha muscle oblique of abdomen external (descending)
vonkaj zapchva muscle obturator externus
vonkajia pokrvka, najvrchnej, povrchov adventitia
vonkajie podvrtnutie external sprain
vonkajie poranenie extrinsic injury
vpenie, prevrtenie lenka ankle inversion
vpich ihlou needlestick
vracanie vomiting
vrti sa k innosti return to an activity

167
vrti sa k portu return to sport
vrti sa k plnej innosti return to full activities
vrtnik, pylorus pylorus
vratnos, zmenitenos, reverzibilita reversibility
vratn, zvratn, reverzibiln reversible
vrecko, as vntornho ucha saccule
vred ulcer
vred dvanstnka duodenal ulcer
vretenn kos radius
vretennoramenn kb, rdiohumerlny kb radiohumeral joint
vretennozpstn kb, rdiokarplny kb radiocarpal articulation
vretennozpstn vz, rdiokarplny vz radiocarpal ligament
vretenn ohba zpstia flexor carpi radialis
vretenn ohba zpstia muscle flexor carpi radialis
vretenn vystiera zpstia extensor carpi radialis
vretenn vystiera zpstia muscle extensor carpi radialis
vretenolakov kb radioulnar joint
vretienko, vreteno, hlava spindle
vrchn as hrudnej kosti/sterna, rukov manubrium
vrchol, pika; vrcholi peak
vroden anomlia congenital anomaly
vroden congenital
vroden inborn
vrstva layer
vta drill
vrub, zrez notch
vstrieknu, da injekciu inject
veobecn chirurgia general surgery
veobecn/praktick lekr general practitioner
vimn si notice
vber talentu talent identification
vbeok, dleit miesto, zvanos prominence
vyboenie chrbtice, skoliza scoliosis
vybrane antropometricke znaky/rozmery selected anthropometrical dimensions
vybran vekov kategrie selected age categories
vybra/odstrni lomok excise the fragment
vybratie/odstrnenie stehov removal of stitches
vybuchn, explodova pop
vbun sila explosive power
vyerpanos z tepla, tepeln vyerpanie, vyerpanie heat exhaustion
z tepla
vyerpanos, vyerpanie exhaustion
vnelok holennej kosti tibial eminence
vynievajci, predn, vznan, prominent, prominent
prominentn
vynieva dopredu protrude
vdr enduration
vdych exhalation
vdych expiration
vdych expirium
vdychov/exspiran svaly expiratory muscles
vyhn sa avoid
vyhn sa palu, zabrni palu avoid heat injury
vyhn sa, preds komplikciam avoid complications
vyhodnotenie; hodnotenie, zhodnotenie, posdenie evaluation
vkaly, stolica f(a)eces
vykbenie luxation
vykbenie 1. stupa grade I. sprain
vykbenie kolena luxation of knee
vykbenie pately patellar dislocation

168
vykbenie priehlavku tarsal dislocation
vyklenutie, vydutie bulge
vkon pred poranenm pre-injury performance
vkon, sila, vplyv, moc, prvo power
vkon, vkonnos, sprvanie performance
vykona neurovaskulrne vyetrenie conduct a neurovascular examination
vkonnos performance capacity
vykrti, vyvrtn, vykbi twist
vylomen, vytrhnut zub avulsed tooth
vluky, sekrty secretions
vyluovac secretory
vyluovanie excretion
vyluovanie, sekrcia secretion
vyluova excrete
vyluova, schova, skry, ukry secrete
vmena dchacch plynov respiratory gases exchange
vmena plynov gas exchanges
vynjs, vymyslie, navrhn devise
vynikajci excellent
vnimka exception
vplach, vymytie, lav, vyplchnu, vymy lavage
vyplchnu, vyplachova irrigate
vpl, plomba dental filling
vypn, zhasn shut down
vypoitana hmotnost total computed body mass
vpotok v kbe joint effusion
vyprzdni rev loosen the bowels
vyprzdni, vysa, odsa evacuate
vypuknutie choroby, zaiatok/nstup ochorenia onset of disease
vypuknutie, nstup outbreak
vyrka, exantm rash
vyreza, odstrni, excidova excise
vyreza, resekova, odstrni resect
vskok s protipohybom countermovement jump
vskok z drepu squat jump
vskok; vyskoi jump up
vskokov ergometer jump ergometer
vskum, bdanie, vyetrenie, vyetrovanie investigation
vskyt portovch poranen occurrence of sports injuries
vskyt v rodine, rodinn vskyt familial occurrence
vskyt, prhoda, udalos, rozrenie sa occurrence
vskyt, incidencia incidence
vskyt/incidencia degeneratvnych zmien incidence of degenerative changes
vyskytn sa osamotene, jednotlivo occur in isolation
vyskytn sa, objavi sa, sta sa, prihodi sa occur
vsledok, nsledok, dsledok result
vysok (jazdeck) imy siahajce nad kolen overknee boots
vysokovkonn chromatografia na tenkej vrstve HPTLC (high-performance thin-layer
chromatography)
vsostn, vrcholn, najdleitej, rozhodujci, paramount
prvorad
vystavenie, vystavovanie (omu) exposure
vystaven, exponovan exposed
vystavi nohu potencilnemu poraneniu expose the foot to potential trauma
vystavi inkom, exponova expose
vstelka lining
vstelka kbu lining of the joint
vystiea line
vystiera malka muscle extensor digiti minimi
vystiera malka na ruke extensor digiti minimi of hand

169
vystiera palca nohy muscle extensor hallucis
vystiera palca ruky muscle extensor pollicis
vystiera prstov muscle extensor digitorum
vystiera prstov ruky extensor digitorum of hand
vystiera ukazovka extensor indicis
vystiera ukazovka muscle extensor indicis
vystierae chrbta back extensors
vystierae lakovho kbu elbow extensores
vystreova, vyarova radiate
vystrie koleno straight the knee
vystrie; priamy, rovn straight
vstroj, vzbroj, pomcka, nradie, zloi hra tackle
vystuenie, podpera; vystui, spevni, spoji, brace
zopn
vystuenie, spevnenie kolena knee bracing
vysvetli explain
vysvetli, objasni account
vyetrenie examination
vyetrenie ultrazvukom SONAR (sound, navigation and ranging)
vyetrenie v terne field evaluation
vyetrenie vonm okom, celkv inpekcia first inspection
vyetri hra examine a player
vyetri pohmatom, prehmata, palpova, palpate
prehmatva
vyetri pred seznou examine before the season
vyetrovacia poste, vyetrovac gau examining table
vyetrujci examiner
vka height
vka bodu akromiale body height to the acromiale point
vka bodu daktylion body height to the dactylion point
vka bodu iliokristale body height to the suprailiacal point
vka bodu iliospinale body height to the iliospinalis
vka bodu radiale body height to the radiale point
vka bodu stylion body height to the stylion point
vka bodu suprasternale body height to the suprasternal point
vka bodu symphysion body height to the symphysion
vka bodu tibiale body height to the tibiale point
vka nosa height of the nose
vka v sede sitting height
vkov rozmery height dimensions
vtok; vpotok, kvapalina, presakovanie effusion
vytrvalos, schopnos zna nieo, trpezlivos endurance
vytvori dutinu cavitate
vysti do nieoho, ma za nsledok result in
vyvlieknu sa, vytiahnu von pull out
vvoj development
vvoj telesnch parametrov development of somatic parameters
vyvrtnutie, vron, podvrtnutie, vykbenie, vykbi, sprain
podvrtn, urobi si vron
vyven, zdvihnut elevated
vznamn, vznan, signifikantn, dleit, significant
zvan
vzva, provokcia, vyvolanie, pochybova, challenge
spochybni, vznies nmietky, vyzva, vyzva
viva nutrition
viva kbovej chrupky nutrition of articular cartilage
vivn nutritious
vivov, zavac, trviaci alimentary
vzdialenos distance
vzna sa, plva float

170
vznikn arise, arose, arisen
vzostupn srdcovnica/aorta ascending aorta
vzpriamova chrbtice muscle erector spinae
vzah medzi stresom a naptm stress-strain relationship
vzahova sa; uvies so svislosti; tka sa nieoho relate
wrestling, zpasenie wrestling
z/revidova, skontrolova, upravi, prepracova revise
zbal pack
zabali, obtoi, ovin wrap
zbalov gza packing gauze
zabezpei ensure
zablokovanie kbu locking of the joint
zabrni degeneratvnym zmenm prevent degenerative changes
zadn (hrebeov) as deltovho svalu posterior deltoid
zadn skupina svalov stehna hamstring muscles
zadn penetrujce poranenie posterior penetrating injury
zadn mozog hindbrain
zadn mozog, rombencefalon rhombencephalon
zadn skren vz posterior cruciate ligament
zadn, zadok, nasledujci, neskor posterior
zadranie dychu breath holding
zadusi (sa), dusi, krti, ukrti, upcha choke
zadchan breathless
zhlavie occiput
zhlavn, okcipitlny occipital
zahna, odpudi, brni sa repel
zahnutie, uhol angulation
zahrn, zaha, obsahova include
zhyb, riasa, krkva fold
zachova, chrni, ochraova, udra, udriava preserve
zachova, udra, udriava, dra, obhajova maintain
zchrana, zachrni salvage
zachrniten salvageable
zchrann ata, zchrann tm, zchranka rescue squad
zchvat kaa fit of coughing
zchvat zrivosti fit of rage
zchvat, nval fit
zchvat, tok attack
zkladn fza (pri hojen) substrate phase
zklada srdca heart base
zkladn zdravotn otzka basic health question
zkladn anatomick postavenie anatomical position
zkladn tatistick charakteristiky basic statistical characteristics
zakladne telesne rozmery basic body characteristics
zkladn telesn rozmery basic somatic dimensions
zkladn vcvik indoctrination
zaklnen zlomenina impacted fracture
zaklinenie impaction
zaklnen, zachyten captive
zkolenn sval muscle popliteus
zkolenn sval popliteus muscle
zkolenn/ischiokrurlny sval hamstring
zmer, el, cie, podstata, zama, chcie, tvrdi purport
zmer, el, cie, mysel, mieni, hodla, zama purpose
zanedbaten, pominuten negligible
zaobera sa niem deal with
zpal inflammation
zpal Achilovej achy Achilles tendonitis
zpal hltanu a spojiviek, faryngokonjunktivitda pharyngoconjunctivitis
zpal moovho mechra, cystitda cystitis

171
zpal pc, pneumnia pneumonia
zpal sedacieho nervu sciatica
zpal srdcovho svalu, myokarditda myocarditis
zpal achovej povy peritendonitis
zpal vonkajieho ucha (zvukovodu) external otitis
zpal vonkajieho zvukovodu plavcov swimmers ear
zpal vstelky kbovho pzdra a achy, tenosynovitis
tendosynovitda
zaplen inflamed
zapli sa become inflammed
zapli sa inflame
zpalov reakcia inflammatory response
zpalov proces inflammatory process
zaparenina, intertrigo intertrigo
zpas v boxe boxing match
zpas, sa contest
zpstie wrist
zpstn kb wrist joint
zpcha, tlai sa, pcha sa jam
zapchvajca blana, obturtorov membrna obturator membrane
zprstie metacarpus
zprstn kosti metacarpal bones
zprstn kosti ossa metacarpi, metacarpal bones
zprstnolnkov kby metacarpalphalangeal articulation
zrez panviky acetabular notch
zruka, zarui sa guarantee
zsada, bza, zklada, zklad base
zsada, heslo, princp tenet
zsah encroachment
zasahova encroach
zasiahnu cie s absoltnou presnosou hit the mark with precise accuracy
zstava srdca, zastavenie innosti srdca cardiac arrest
zastavenie arrest
zastavenie dchania absent breathing
zastavenie rastu arrest of growth
zastavenie rastu growth arrest
zaaenie vykonan maximlnym silm all-out exercise bout
zaaenie, za loading
zaai, zaaova load
zatvoren repozcia closed reposition
zatvoren zlomenina closed fracture
zvanos seriousness
zvesn plvanie tethered swimming
zvesn beh tethered running
zvisie na depend on
zvislos na nieom dependence on sth
zvrat vertigo
zvrat, toenie hlavy dizziness
zavac/trviaci/gastrointestinlny trakt GIT (gastrointestinal tract)
zbaven oho, postrdajci nieo devoid of sth.
zben, letm fleeting
zbytok, ostatok, zvyok, zostatok remainder
zdedi inherit
zdhav lengthy
zdrazni emphasize
zdvodni, dokza substantiate
zdravie health
zdravotn starostlivos, starostlivos o zdravie health care
zdravotn rizik health risks
zdravotn riziko health risk

172
zdrav healthy
zdurenie bulging
zdvha hornej pery muscle levator labii superioris
zdvha lopatky levator anguli scapulae
zdvha lopatky levator scapulae
zdvha lopatky muscle levator scapulae
zdvha semennka muscle cremaster
zdvha stneho ktika muscle levator anguli oris
zdvhanie dolnch konatn leg raising
zdvhanie trupu trunc raising
zdvihn nohu elevate the leg
zdvihn, nadvihn elevate
zhodnotenie stavu dchacch ciest, dchania a obehu ABC (airway, breath, circulation) assessment
zhodnoti, vyhodnoti evaluate
zhrubnutie steny trviacej rry s poruchou achalasia
peristaltiky
zhryz, uzver, oklzia occlusion
zhryzov, okluzlny occlusal
zinok zinc
zisk, prrastok; zska, obdra, dosiahnu gain
zska cenn informciu gain valuable information
zskavanie kondcie pred seznou preseason conditioning
zisova, i nedolo k monmu poraneniu follow for possible injury
zjavn, zrejm, oividn, pochopiten obvious
zl hojenie rany poor wound healing
zl trvenie indigestion
zle, choroba, chor ill
zlepi improve
zlepi hojenie promote healing
zlepi; podpori, presadzova, propagova, promote
podporova
zlom, zlomi, otvor, rozbi, porui break
zlomen eus fractured jaw
zlomenina lenka, fraktra lenka ankle fracture
zlomenina dolnej eusti/snky mandible fracture
zlomenina dutiny onice po dere oka/lca blowout fracture
zlomenina hornej eusti/maxily maxillary fracture
zlomenina hrudnej kosti sternal fracture
zlomenina chrupavky chondral fracture
zlomenina knej kosti clavicular fracture
zlomenina krka stehnovej kosti femoral neck fracture
zlomenina lebky fracture of skull
zlomenina lebky skull fracture
zlomenina lcnej kosti zygomatic bone fracture
zlomenina nosovej kosti nasal bone fracture
zlomenina onice orbital fracture
zlomenina rebra rib fracture
zlomenina z navy kost, navov zlomenina, stress fracture
nmahov zlomenina, stresov zlomenina
zlomen zub fractured tooth
zlomi break (down), broke, broken
zlomi kos fracture a bone
zlomov bod ventilcie ventilatory breakpoint
zloenie tela body composition
zloka, podstatn as constituent
zlyhanie srdca, srdcov slabos heart failure
zlyhanie, nespech failure
zlyha, nepodari sa fail
zlyhvanie pamte memory lapse
zmari, prekazi; prieny, ikm; vzdorn, thwart

173
nepoddajn, tvrdoijn
zmari, sklama, rozli, znechuti frustrate
zmena change
zmena, premena alteration
zmena, variancia, premena, nestlos variance
zmenova sa, ubda; zni, zmeni, slabn, diminish
klesa
zmenova, zmierni (boles) abate
zmieri, uzmieri reconcile
zmiernenie bolesti pain relief
zmiernenie, modulcia modulation
zmierni, modulova modulate
zmierni, oslabi, zriedi attenuate
zmiean poranenie miscellaneous trauma
zmiean, kombinovan poranenie mixed injury
zmizn, vymizn disappear
zmontova, prefabrikova prefabricate
zmysel, pocit, dojem, vycti, vytui, uvedomi si, sense
zaznamena, zisti
zmyslov, senzorick sensory
zneisten otvoren rana contaminated open wound
zneistenie, kontamincia, nkaza contamination
znehybnenie v sadrovom obvze, pomocou cast immobilisation
sadrovho obvzu, znehybnenie v sadre
znehybnenie, imobilizcia immobilisation
znehybni pomocou sdrovho obvzu alebo dlahy immobilise with a cast or splint
zneuitie abuse
zneuitie drog drug abuse
znii destroy
znii nohy damage the feet
znen aktivita/innos decreased activity
znen citlivos v oblasti 2. vetvy trojklanho nervu infraorbital nerve hypesthesia
zni, zmeni lessen
zni, zmeni, klesa, zniova decrease
znovu dosadi, znovu zriadi reinstate
znovu epitelizova reepithelialize
znovu zska regain
znovu zviaza, previaza rebind
znovuobjavenie, oivenie, reaktivcia reactivation
znovuprepuknutie exacerbation
zobkovokny vz, korakoklavikulrny vz coracoclavicular ligament
zobkovonadpleckov vz, korakoakromilny vz coracoacromial ligament
zobkovoramenn sval muscle coracobrachialis
zobkovoramenn sval, korakobrachilny sval coracobrachial muscle
zobkovoramenn vz, korakohumerlny vz coracohumeral ligament
zobkov vbeok lopatky coracoid process of scapula
zobrazi; vyetri zrakom, predstavi si, visualize
vizualizova
zohavi, znetvori disfigure
zohn koleno bend the knee
zoradenie (zubov), narovnanie alignment
zostava cvien set of exercises
zostupn srdcovnica/aorta descending aorta
zotavenie sa, vylieenie, uzdravenie, recovery
rekonvalescencia
zotrvan inertial
zrak, pohad sight
zrakov, vizulny, optick visual
zranenie, poranenie, raz, ublenie, pokodenie injury
zranitenos, poranitenos, bezbrannos vulnerability

174
zraniten, bezbrann vulnerable
zrazenina, koagult, usadenina, zra sa, zrazi sa, clot
koagulova
zrazi knock down
zranie clotting
zra sa, nahromadi sa aggregate
zrelos, dospelos maturity
zrel mature
zrenica pupil
zrenicov/pupilrna reakcia pupillary response
zriedkav, vzcny, uniktny, vnimon rare
zrnit granular
zrchlen dchanie rapid breathing
zbkovan, vrbkovan denticulated
zubn cysta dental cyst
zubn dental
zubn kaz caries
zubn kaz dental caries
zubn kaz dental decay
zubn vek dental achievement
zuby teeth
zuby mdrosti wisdom teeth
zastni sa participate in
zvenie enlargement
zvenie srdca cardiomegaly
zvzok bundle
zvzok, povrazec fasciculus
zvzok, nra, povraz cord
zviera, sfinkter sphincter
zvli (sa), navlhi (sa) moisten
zvlhenie moisturization
zvlhova tvre facial moisturizer
zvlni, vlni sa, ondulova undulate
zvratenie bunkovho jadra, pyknza pyknosis
zvraova muscle corrugator
zvrhl bunky outlaw cells
zvukovod auditory canal
zvenie; vzostup, zvi, zvyova, rs increase
zven objem krvi increased blood volume
zven obsah kyslch ltok v krvi, acidza acidosis
zven telesn stres increased physical stress
zven vskyt, zven incidencia increased incidence
zvi, zvi enhance
aldon ava gastric juice
aldon gastric
aldon vred gastric ulcer
aldok abdomen
aldok stomach
ena, ensk female
ensk pohlavn stroje female genitals
iada si, vyadova nieo; nalieha na nieo insist on
iada, poadova, vyadova require
iarenie, radicia radiation
ihavka, urtikria urticaria
ihavkov urticarial
ila vein
ilka venule
ilov/venzna krv venous blood
ivina, vivn nutritive
ivone uhlie charcoal

175
ivot ohrozujca situcia life-threatening situation
ivotaschopn, iv viable
ivotne dleit, vitlny vital
ivotosprva regimen
aza gland
l bile
lnk gall bladder
lnkov kamene bile stones
lovod bile duct
lov kame biliary calculus
ltaka, ikterus icterus
ltaka, ikterus jaundice
lt vzy ligament flava
ltkast yellowish
uvac, uvanie chewing
uvacie svaly muscle of mastication
uva masseter muscle
uva muscle masseter
uva chew

176
177
Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

Autori:
doc. MUDr. Bnovsk Alexander, PhD.
RNDr. Cirbusov Viera
MUDr. Dvorsk Bohu
MUDr. Dzurenkov Dagmar, PhD.
PhDr. Duganov Boena, PhD.
prof. MUDr. Hamar Duan, PhD.
prof. MUDr. Marek Tibor, PhD.
prof. MUDr. Duan Meko, PhD.
prof. PhDr. Mikov Gabriela, PhD.
RNDr. Novotn Edita
PhDr. Polkov Gabriela
prof. MUDr. tulrajter Vojtech, DrSc.
doc. Mgr. Zemkov Erika, PhD.

Vydavate: Univerzita Komenskho v Bratislave

Vydanie: prv
Rok vydania: 2012
Poet strn: 178

ISBN 978-80-223-3321-4

178