You are on page 1of 22

2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresi
rreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

GRUPULSCOLARMACIN

TULCEA

PROIECT PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A


COMPETENTELOR

PROFESIONALE

NIVEL3DECALIFICARE

DOMENIUL:TEHNIC

CALIFICAREAPROFESIONALA

TehnicianMecanicDeIntretinereSiRreparatii

CONSTATAREADEFECTELORSIDEFECTARILORUTILAJELOR

Peparcursulexploatariiunuiutilaj,aparsituatiiincarestareatehnicaaacestuiase
degradeaza situatie ce nu mai permite folosirea lui in conditii impuse de eficienta sau
chiarducelaimposibilitateafunctionaryacestuia.

In aceste cazuri se impune luarea de masuri pentru restabilirea starii tehnice la


parametriicoprespunzatori.

Asacumsecunoaste,oricatdebinearfiorganizatprocesuldeconceptiesifabricatieal
unui utilaj, pe parcursul ciclului de viata, in timpul exploatarii acestuia apar defectiuni
care impun refacerea starii tehnice la parametri normali sau la valori apropiate de
acestia.

Cauza principala a acestor defectiuni o reprezinta fenomenul de uzare a carui


masuracantitativaoreprezintauzurapieselor.

Pentru calitatea prelucrarilor, pe timpul exploatarii utilajului este imperios necesar ca


acestasafunctionezefaraintreruperiiarincazulincareacesteaaparsafieeliminate
imcelmaiscurttinp.

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 1/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Mentenanta preventive reduce riscurile de aparitie a intreruperilor prin lucrai de


diagnoza tehnica si intretineri tehnice, de reparare a tehnicii astfel ca prin lucarari de
mentenantacorectivasarestabileascaintimpcatmaiscurtstareatehnicaautilajelor.

Parcul de masini, utilaje aggregate dintro inteprindere, ridica probleme de mare


importanta privind exploatare rationala a lor,mentinerea permanenta a preciziei de
functionare,intretinereasireparareaatentaaacestuia.

Participand la mai multe cicluri de productie timp de mai multi ani, utilajul de
productieisipierde,partial,dupaunanumittimpdelucru,preciziainfunctionare,anumi
te parti componente pierzandusi calitatile tehnicofunctionale, ca urmare a uzurii.De
faptutilajulpierdetreptatvaloarasadeimbunatatire.

Datorita faptului ca, partile componente ale utilajului se uzeaza in maod diferit,
neuniform, face ca, in timp ce unele piese, datorita modificari dimemnsionale si a
formelorgeometricesanumaipoatafunctionaiaraltepiesesisubansambulrisapoata
fifolositeoperioadamaimareinexploatare.

Reparareautilajuluiarecascopmentinereasireducerealuilacapacitateainitiala
defunctionare.Pentrurealizareaacesteisarcini,estenecesarcareparareautilajuluisan
usefacalaintamplareatuncicandelseavariazadatoritauneiuzuripreamari,cisase
facainmodsistematicsiplanificat,avanduseinvederegraduldiferitincareseuzeaza
piesele.

Intretinereaurmarestesamentinamasinile,utilajelesiinstalatiileinconditiinormale
de exploatare intre doua reparatii consecutive, reducand posibilitatea aparitiei unor
reparatiiaccidentale.

Importanta mentenantei utilajelor este aceea ca, organizarea corespunzatoare a


lucrarilordeintretinereamasinilorsiutilajelorasiguramarireadurateilor de serviciu,
adicaaperioadeidetimpconsumatedelapunereainexploatarepanalascoatereadin
uz.

Obtinerea unei durate de functionare normale cit mai lungi se poate realiza prin
incetinireaprocesuluideuzarefizicaapieselorcomponente.

Astfelmentionezcaimportantaacesteitemeconstainfaptulca,pentruobtinereaunei
calitatisuperioareaproduselorcerutesiauneieficienteeconomiceridicate,utilajelesi
instalatiile trebuie sa functioneze la parametric optimi, fara intreruperi sau opriri
accidentale.In conditiile productiei industriale moderne, masinile, utilajele si instalatiile
trebue sa functioneze la parametric optimi,fara intre rupei sau opriri accidentale,
conditiaesentialapentruobtinereauneicalitatisuperioareapriduselorcerutesiaunei
eficienteeconomiceridicete.Intucatintimpulfunctionari,masinile,utilajelesiinstalatiile
seuzeazafizic,acestauzarepoateprovoca erori de prelucrare si chiar accidente de
munca.

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 2/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Beneficiaruluneimasininoidorestesacunoascacatmaidetaliatcaracteristicile
fizicealeacesteia,randamentulsiparametriieidefunctionare.Omasinaesteapreciata
deasemenisipentruserviciilepecarelepoateaduceuntimpmaiindelungat.

Fiabilitatea reprezinta probabilitatea ca un sistem (echipament, piesa) sasi


indeplineascafunctiuneainmodcorespunzatorpentruoperioadadetimp,inconditiide
exploataredate.Pentrudeterminareacantitativaamarimilorcaracteristicealefiabilitatii
elementelorsiansamblelorconsecutive,estenecesarstabilireaunorindicipebazade
criteriitehnice,tehnologicesaueconomice.

Rata scoaterilor din functiune este proportia de ansambluri sau de elemente


constructive care se scot din serviciu in unitatea de timp.Din punct de vedere al
evolutieiintimpaacestuiindicator,sedistingtreiperioade.

perioada de rodaj, in care vor fi scoase din functiune piese sau


ansambluri,datoritaunordefecteascunsedefabricatie

perioada timpului normal de folosire, in care vor avea loc scoateri din

functiunelatermeneintamplatoare,caurmareaefectuluistatisticalunor
factoricuevolutiealeatoare

perioada finala, care se caracterizeaza printro crestere brusca a


fregventeidefectarilordatoritauzuriaccelerateautilajului(degradare).

Mentenantaestededouatipuri:

mentenantapreventive,careconstainsupraveghereabuneifunctionaria
utilajuluisiefectuareaunorreviziiperiodice

mentenantacorectiva,careconstaininlocuiridecomponentedefectesi
efectuareadepreparatiicandseproduccaderialeutilajului.

Mentenanta conditionala este mentenanta realizata prin intermediul urmaririi


parametrilordeuzuraaielementelorsisubansamblelorcheiealeutilajelor,cuajutorul
unor instrumente specifice (analizoare de uzura, de vibratii, de ulei, etc.), urmand ca
interventiiledementenantasafierealizateinaintedeaparitiadefectului.

Mentenanta previzionara reprezinta mentenanta preventiva subordonata analizei de


evolutie, urmarita de parametrii semnificativi ai degradarii bunului (precizia
dimensiunilor, aspectul suprafetei pieselor realizate, etc.), ce permite intarzierea si
planificareainterventiilor.

Mentenantacorectivareprezintaansambluldeactivitatirealizatedupadefectareaunui
mijloc de productie sau dupa degradarea functiei sale in mod neprevazut. Aceste
activitati constau in localizarea defectelor si diagnosticul acestora, repunerea in
functiune cu sau fara modificari si controlul bunei functionari. Ea se descompune in:
mentenantacurativasimentenantapaliativa
http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 3/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Niveledementenanta
Mentenantanivel0(zero)Automentenanta

Mentenantanivel1(unu)Preventiva

Mentenantanivel2(doi)Modernizari,ReparatiiCapitale

Mentananabilitatea reprezinta caracteristica utilajului de a putea fi


reparat,exprimanduse prin probalilitatea ca un sistem sa fie repus in stare de
functionare

intro perioada de timp data. Mentenabilitatea cuantifica calitatea actiunilor de


mentenanta,pentruaceasta,estenecesarsasedetermineurmatoareleelemente:

posibilitatiledeaparitieaactivitatilordementenanta

timpulmediupentruefectuareaactivitatilordementenanta

frecventadeaparitieanecesitatiiunoractiunidementenanta.

Asigurareamentenabilitatiiestedeterminatadedoifactori:

1) accesibilitatea, reprezinta proprietatea utilajului de a permite cu usurinta


inlocuireaunorparticomponente

2) existentapieselordeschimb(cureledetransmisie,lagare,rulmenti,etc)carese
uzeazaintimpulfunctionarii.

Uzareaestepocesuldedistrugereasuprafeteloraflateincontact,datoritafrecarii.

Procesuldeuzaresedesfasoaraintimpsiesteinsotitdepierderedeenergiecalorica
sidematerial.

Intretinerea urmareste sa mentina masinile,utilajele si instalatiilor in conditii


normaledeexploatareintredouareparatiiconsecutive,reducandposibilitateaaparitiei
unorreparatiiaccidentale.

Obtinereauneiduratedefunctionarenormalecitmailungisepoaterealizeprin
incetinirea procesului de uzare fizica a pieselor componente.Este necesar ca periodic
sa se verifice si starea accesoriilor din dotarea masini, utilajului si a instalatiei
respective,chiardacasuntsituatiicanduneledintreacesteasuntfolositemairar.

Organizareacorespunzatoarealucrarilordeintretinereamasinilorsiutilajelorasigura
marireadurateilordeserviciu,adicaaperioadeidetimpconsummatedelapunereain
exploatarepanalascoatereadinuz.

Infunctiedeimportantasicomplexitate,lucrariledeintretinereseexecuta:

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 4/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

permanentdecatrepersonalulcedeservestemasinasiutilajul

periodic de catre echipele de intretinere, in conformitate cu normele prevazute


pentrufiecaremasina,utilajsauinstalatie

Uzurilesegrupeazaastfel:

uzurafizicacarepoatefi:dinamicasaustatica

uzuramoralacarelaranduleiestededouatipuri:

prindeprecierevalorica

prininvechireeconomica.

Uzura fizica dinamica apare la toate masinile, dar se manifesta numai pe


intervaledetimpincaremasinilerespectivefunctioneazainmodefectivsiarecaefect:

modificareasuprafetelordecontactaleuneipieseaflateinmiscarerelativesica
consecintaimediataaparitiajocurilorintreacestesuprafete

modificarea pozitiilor relative ale mecanismelor in miscare si ca urmare o


inrautatireaprecizieidelucru

modificareadimensiunilorpieselorsupuselaeforturi

modificareastructuriimaterialuluidincaresuntconfectionatepiesele.

La cele mai multe fonduri fixe si in special la masinile unelte, uzura fizica
dinamica duce la o inrautatire a conditiilor de exploatare prin aceea ca se micsoreza
preciziadelucrusicaurmaresemaresteprocentulderebuturi.Productivitateamasinii
scade progresiv si la un moment dat exploatarea ei poate deveni neeconomica.Cand
uzura fizica dinamica depaseste anumite limite, exploatarea masinii devine chiar
periculoasaputindprovocaaccidentematerialesaudepersonae.

Uzura fizica statica, se manifesta la toate categoriile de masini indiferent daca


lucreaza sau nu.Uzura statica creste proportional cu durata insasi a existentei
masini(proportionalcutimpulcalendaristic)insamultmaiincetcaceadintai.

Lamodulcelmaigeneral,sepoateprezentacrestereauzuriicutimpulprincurba
U(T),(fig.1)incaresedistingtreiperioade:

OTareprezintaperioadaderodajincareuzurilecresclainceputfoarterepede,
iarcatresfarsitcrescmaiincet

TaTbperioadastabilizatamaimultsaumaiputinliniara

Uzura

fig.1
http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 5/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

OTaTbTdTimp

TbTdperioadauzuriidistructiveincareuzurilecrescrapid

Din cauza uzurii diferite a utilajelor, in functie de complexitatea si caracterul


productiei,peplanmondialsepracticamaimultemetodedereparatii,astfel:

reparatiidupanecesitate

reparatiicuplanificarerigida

reparatiidupacontrolulstariiutilajelor

reparatiipreventiveplanificate.

Folosireauneimetodesauaalteiasealegeinfunctiedeurmatoareleelemente:

excluderea posibilitatii ca fondurile fixe sa fie scoase in mod neprevazut din


exploatare,datoritauzurii

reducerea la maximum a timpului de imobilizare a fondurilor fixe pentru


executarealucrarilordereparatii

posibilitateaplanificariitermenelorincarefondurilefixepotfidateinreparatie.

Lamomentulactual,cerinteleuneiorganizarimodernesieficienteareparatiilor,
impunaplicareareparatiilordetippreventivplanificat

Prinsistemulreparatiilorpreventivplanificate,seintelegeansambluldemasuri
tehnicesiorganizatoricedeintretinere,controlsireparareautilajului,efectuateperiodic
la un anumit numar de ore de functionare, in scopul prevenirii uzurii excesive si
mentinerii utilajului in stare de functionare.Sistemul reparatiilor preventiv planificate.
cuprinde in primul rand toate masurile care au drept scop prevenirea unei uzuri
anormale care ar putea duce la avarierea utilajului si la scoaterea acestuia din uz,
inaintedetermenulplanificat,iarinaldoilearand,princaracterulsauplanificat,prevede
catoatelucrarilepecarelecomporta,deintretinere,controlsaureparare,saaibalocla
termenestabiliteanticipat,avandinvedereparticularitatilefizicealeutilajelor.

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 6/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Normativeledereparatiialefondurilorfixe

Elaborareanormativelordereparatiialefondurilorfixe,sefacecuscopuldease
asigurautilizarearationalaamijloacelorproductivedincadrulintreprinderilorindustriale,
determinarea judicioasa a ciclului si a costului reparatiei. Ele asigura folosirea unor
criteriiunitareincalculareaindicatorilordereparatii.

Conformnormativelor,utilajelesuntsupuseintimpulexploatariilauumatoarele
tipuridereparatii:

revizietehnicaRt

reparatiacurentadegradul1Rc1

reparatiacurentadegradul2Rc2

reparatiacapitalaRk

a) Reviziatehnicacuprindetoateoperatiilecareseexecutainainteauneireparatii
planificate(curentesaucapitale)siaredreptscopsadeterminestareatehnica
a fondului fix si principalele operatii ce urmeaza a se efectua cu ocazia primei
reparatii planificate, pentru a asigura o functionare normala a acestuia. Se
recomandaexecutarealorinschimburileneprogramate.

Reviziiletehniceseexecutalaanumitetermene,stabiliteinfunctiede:

caracteristicileutilajului,

deprecizianecesarafunctionarii,

degraduldeincarcareautilajului

deregimuluisaudelucru.

Cuprilejulrevizieitehniceseefectueazauncontrolamanuntitalfunctionariiutilajului,se
verifica toate mecanismele din punct de vedere al preciziei, dimensiunilor, formelor
geometrice,inscopulcunoasteriigraduluideuzuraadiferitelorpiese.

Severificacuacestprilejsistemulderaciresideungerealmasiniisisiguranta
sainexploatare.

b) Reparatia curenta reprezinta interventiile ce se executa periodic, in mod


planificat, in scopul inlaturarii uzurii materiale sau deteriorarii locale, prin
separarea, reconditionarea sau inlocuirea unor piese componente, sau chiar
inlocuireapartialaaunorsubansambleuzate.

Principalelelucrariceseexecutaincadruluneireparatiicurentesunt:

demontareapartialaapieselorsisubansamblelorcuuzurafrecventa

repararea,reconditionareasiajustareaacestora

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 7/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

inlaturareajocurilorcaredepasesclimiteleadmisibilesistrangereatuturor
imbinarilor

curateniasigresareautilajelor

verificarea functionarii tuturor subansamblelor din lantul cinematic al


masinii,utilajuluisauinstalatiei

reparareadispozitivelordeproductie

reconditionareastratuluideprotectieprinvopsireasuprafetelorsipartilor
expuseactiuniimediuluiatmosfericsaudiferitiloragentichimici.

n functie de marimea intervalului de functionare intre doua reparatii, de


importanta lucrarilor ce se executa si de valoarea pieselor sau subansamblelor
reparate,reconditionatesauinlocuite,reparatiilecurenteseimpartin:

reparatiicurentedegradul1(Rc1)

reparatiicurentedegradul2(Rc2).

c)Reparatiacapitalareprezintainterventiileceseexecutainmodplanificat,dupa
expirarea ciclului de functionare prevazut in normativ, in scopul mentinerii
caracteristicilortehnicoeconomiceinitialesipreantampinariiiesiriiutilajelordin
functiune,inaintedetermen.

ncadrulreparatieicapitalesepotexecutaurmatoarelelucrari:

demontareapartialasautotalaafonduluifix


reconditionarea
sau inlocuirea pieselor
uzate, respectiv a unor subansamble componente care nu mai pot
functionainconditiidesigurantasiprecizie

remontareautilajului

vopsireasuprafetelorexterioare

efectuareadeprobesirodajulmecanic.

Reparatia capitala trebuie sa realizeze mentinerea sau imbunatatirea


randamentuluimasinii,sareaducautilajulinstaredeacorespundescopuluipentrucare
a fost construit, sa aiba aceleasi caracteristici si calitati ca si utilajele noi de aceeasi
intrebuintare.Acestlucrupoatefirealizatdacaodatacuefectuareareparatieicapitale
arelocsimodernizareautilajuluirespectiv.

De regula, valoarea unei reparatii capitale nu trebuie sa depaseasca un anumit


procentdinvaloareadeinlocuireautilajului.

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 8/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

nafaradereviziitehnicesireparatiicurentesicapitale,asuprautilajelorsemai
efectueazaintretinereasisupraveghereazilnica.

d) ntretinereasisupraveghereazilnicaautilajuluiconstituieunuldincelemai
importante elemente ale sistemului de reparare preventiv planificat,
reprezentand un omplex de actiuni care asigura lucrul normal al utilajului.
Aceste actiuni cuprind in general lucrarile de intretinere curenta cum ar fi:
curatirea si ungerea pieselor, verificarea conditiilor de exploatare, controlul
exterior, controlul incalzirii pieselor supuse frecarii, inlaturarii defectiuni (fara
inlocuiredepiese).

Prinplanificareareparatiilorsedeterminaurmatoarele:

volumullucrarilordereparareautilajuluilaniveldeintreprinderesisectoare
delucru,peperioadedetimpanuale,trimestrialesilunare

tipulreparatiilorpefiecareutilaj

duratadeexecutieareparatiilorsivolumuldemuncanecesar

necesardemuncitori,piesedeschimb,scule

costullucrarilorefectuate.

Pe baza elementelor de mai sus, se intocmeste un plan anual de reparatii al


utilajelorconformtabelului1.

Tabel1.Plananualdereparatiialutilajelor.Exemplu
Nr. Denumireautilajului Tipul Ziuainceperii Durata Duratade Obs.
inventar reparatiei reparatiei reparatiei functionare
ore ore
245142 Masinadegaurit Rc1 26.IV 60 21000
245224 Masinadefrezat Rt 15.VI 16 16500
245334 Masinaderectificat Rc2 19.VII 80 14000
245032 Masinadestrunjit Rk 5.IV 130 18000

Pentru intocmirea planului de reparatii este necesar sa se determine urmatorii


parametrii:

duratacicluluidereparatii

structuracicluluidereparatii

duratadeserviciuamasinilor.

Durata ciclului de reparatii reprezinta intervalul de timp dintre doua reparatii


capitale,careincludesiduratadeexecutieaultimeireparatiicapitalepentruutilajulaflat
http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 9/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

inexploatare.

Pentru un utilaj nou, ciclul de reparatii incepe in momentul darii in exploatare a


utilajului,incluzandsiduratareparatieicapitale.

Structuracicluluidereparatiisecompunedintotalitateaactiunilorintreprinsein
vederea mentinerii utilajelor in stare de functionare, actiuni care se succed in ordine
cronologica,repetanduseinmodciclic.

Structuracicluluidereparatiidiferadelaunutilajlaaltul,fiinddeterminatadefelul
utilajului, conditiile in care lucreaza, durata de functionare a diferitelor elemente
componente,conditiiledefabricatie(productieindividuala,deseriesaudemasa).

n mod curent, structura unui ciclu de reparatii cuprinde urmatoarea succesiune


deinterventii:RkRtRc1RtRc1RtRc2RtRc1RtRc1RtRc2
RtRc1RtRc1RtRk.

Cunoscand structura ciclului de reparatii, timpul de functionare a utilajului intre


doua reparatii si felul ultimei reparatii ce sa executat la utilajul respectiv in anul
precedent, se poate determina pentru fiecare masina, felul si data cand trebuie
executatareparatia.

Elaborarea unor procedee cu valabilitate generala, de determinare a cauzelor


defectiunilornuesteposibiladatoritadiversitatiiutilajelor,solutiilorconstructiveadoptate
siconditiilordefunctionaredeosebite.Deaceeamalimitezlaindicareacatorvareguli
simpleincautareadefectiunilor,regulidebazapentrualcatuireaunorinstructiunipentru
utilajulsaugrupadeutilajerespectiva.

Sevaurmaridaca:

sursadeenergiefunctioneaza

transmisiaenergieiesteasigurata

organeleconsumatoaredeenergiefunctioneaza.

Dacasursadeenergieesteingeneralunmotorelectricseurmareste:

functionareamotorului(zgomotesuspecte,indiciicamergeindouafaze)

turatiacorespunzatoare

sensulcorespunzatoralrotatiei.

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 10/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Daca sursa de energie este constituita, pe langa motor electric, din cuplaj,
pompa,sistemedereducereapresiuniisidesiguranta,seurmareste:

presiuneasidebitulfluidului

stareafiltrelor,supapelorventilelor

sensulderotatiesistareamotorului.

Dacatransmisiasefaceprincurea,lanturi,cuplaje,angrenajeetc.,severifica:

stareacurelelor,angrenajelor,cuplajeloretc.

moduldefunctionarealcuplajului,angrenajelor,ambreiajelor

sigurantele

imbinarile

rulmentiisifusurilearborilor.

Daca transmisia energiei este asigurata de instalatii hidraulice (conducte,


furtune,ventileetc.)severifica:

modulcumajungeuleiullaconsumatoriideenergie

functionareaventilelordereglaj

etanseitateaconductelorsifurtunelor.

Dacaconsumatoruldeenergienucontineelementehidraulice,severifica:

miscareaderotatietemperaturarulmentilorarboreluiprincipal

jocurilelarulmenti

existentaunorzgomoteanormalesivibratii

functionareasistemuluideungeresilubrifiantul

echilibrareamasinii.

Dacaconsumatoruldeenergiecontineelementehidrauliceseverifica:

moduldecirculatiealuleiuluipanalapistoane

scaparileinsistem

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 11/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

existentagriparilor

ventileledereglare

sistemuldeconductehidraulicesipistonulpentruaconstatadacanu

existaaerinsistem

ungereaghidajelor

functionareaventilelor

stareagarniturilor.

n unele cazuri, organe de masini, relativ simple, sunt hotaratoare pentru


siguranta in functionarea masinilor. Un astfel de exemplu il constituie lagarele de
alunecare radiale si axiale. Avarierea lor poate aparea si la utilaje noi sau dupa
reparatiesiperturbaconsiderabilprocesuldeproductie.

n cele ce urmeaza se va prezenta un exemplu de diagnosticare a unor defectiuni


aparutelalagaredarsepoategeneralizaladiferiteorganedemasini.

Seprocedeazainfelulurmator:

Constatarea starii masinii inainte de aparitia defectiunii a faptului ca


deranjamentulsaprodusdupaunnumardereparatiisioredefunctionarea
conditiilordeexploatareincaresaprodusavaria,afrecventeidefectiunii

Controlul starii sistemului de ungere si a modului sau de functionare prin:


verificareacriticaaschemeideungerecontrolulcorespondenteischemeide
ungere cu situatia de pe utilaj, In vederea depistarii eventualelor modificari
care au survenit dupa montarea utilajului controlul fiecarei conducte, a
supapelor,dispozitivelordedezaerareetc.verificareatuturorimbinarilor

Cercetarea aspectelor avariei, prin intrebari adresate salariatilor care


exploateazautilajulrespectivprivindfenomenecareauprecedatdefectiunea
(trepidatii,zgomote,incalzireetc.).Raspunsurilelaacesteintrebarivortrebui
interpretatecriticdecatrepersonalcuexperienta

Determinarea starii pieselor din apropierea lagarului propriuzis (arbore etc.),


precumsiasistemelorcaretrebuiesasemnalizezedefectarealagaruluisau
modificareaconditiilordefunctionarealeacestuia

Studiereasicompletareainstructiunilordeintretineresifunctionareautilajelor
cecontinlagareinvedereapreveniriieventualelordefectiuni.

Activitatipregatitoare

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 12/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

inventarierea utilajelor se efectueaza in scopul de a stabili numarul, felul si


stareafunctionalaautilajelorcareurmeazasafiereparate

grupareautilajelorcareurmeazasafiereparatepegrupedeutilajedeacelasi
fel

intocmireadesenelorcarevorstalabazaexecutariipieselordeschimb,atunci
candacesteaseexecutaincadrulintreprinderiiincazulincareacesteanuse
executa in cadrul intreprinderii, se recomanda aprovizionarea din timp a
acestoradelafurnizoriidepiesedeschimb

Stabilireatehnologieilucrarilordereparatiiincadrulacesteiactivitatiisestabilestefelul
operatiilorcaresevorexecutacuocaziaefectuariiactivitatiideintretineresirepararea
utilajelor.

Politica de intretinere trebuie sa se bazeze pe experienta, cum ar fi statistica


defectiunilor proprie sau cea a producatorilor. n functie de cat de completa este
documentatia de intretinere, sarcina de a concepe politica de intretinere poate sa se
dovedeascaafimaimultsaumaiputindificila.

nactivitateadeconceptieapoliticiideintretinere,scopulestedeaelaborainstructiuni
cuprivirela:

posibilitatiledeeliminareaacelorproblemecareautendintasaserepete

gasirearelatieioptimedintreintretinereacorectivasiintretinereapreventiva

moduldestabilireamomentuluipropicepentruinlocuireaunuireper

Scopul initial al configurarii intretinerii planificate este de a organiza metodele si


personalul de care este nevoie pentru indeplinirea acestei misiuni aceea de a
impiedicaaparitiadefectiunilorsiadefectelor,ceeaceinseamnacaestenevoiede:

formularealedocumentelorstandard(tip)

descriereaderutinaprivindmoduldeutilizareaformularelor

instructiunidemasurareadiferitilorparametri

instructiuniprivindexecutareadiferiteloractivitatipreventive

personaldisponibilpentruaexecutalucrarileconformprogramului

conventie cu personalul calificat care sa indeplineasca aceste sarcini, cu sau


farainstructiunidetaliate

nregistrareadefectiunilor

Documentatia de intretinere contine instructiuni de intretinere, lista de referinte la


pieselederezervasialtedocumentecarepotfielaborateinfazapregatitoare.

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 13/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Catevadintredocumentelecaresecerauanumitecaracteristici:

includfluxuritehnologice(delucru)saufiguricarerezultadindesene/planse
facutedeconsultanti

constauindescrieriprimitedelaproducatori

suntinfluentatededocumentatiastandardacumparatorului

Carteatehnicacuprinde:

caracteristicile tehnice (tipul, parametrii de baza, actionari, dimensiuni


principalesidegabarit,masa)

descriereamoduluidemontarecurespectareaconditiilordebazasispecifice
utilajului

instructiunidefunctionare,exploataresiintretinere

defectari posibile, modul de depistare si remediere, cu precizari asupra


demontarii

sistemedecomenzi,sistemedeungere,felululeiuluisitimpuldeschimbarea

lui

expunerea grafica cu desenele tehnice ale tuturor subansamblelor


importante, cu numerotarea tuturor reperelor componente si cu numarul
desenului.Fiecaredesenestecompletatcuolistacarecuprinde,inordinea
reperelor din desen, denumirea piesei, numarul desenului de executie a
piesei sau numarul STAS si numarul de bucati care intra in componenta
subansambluluidesenului.Listacuprindesisculelespeciale.

Pentru constatarea defectiunilor utilajului este nevoie de verificarea acestuia la


functionare,urmatadedemontareapartialasautotala,curatareasispalareapieselor

Dupaspalaresiuscare,pieselesesupunprocesuluideconstatareadefectelorsi
sortareasefacein:piesebune,piesedereconditionat(reparat)saudeinlocuitsipiese
neutilizabile. Vor fi admise ca piese bune numai acelea care se incadreaza strict in
prescriptiiledindocumentatiamasinii.

Dupaconstatarepotrezultaurmatoarelecategorii:

piese care se incadreaza in prescriptiile tehnice privind dimensiunile,


calitateasuprafetelor,caracteristicilefizicomecaniceetc.sisuntbunede
utilizatinformarespectivafaraalteinterventii

piesecarenuseincadreazainprevederileprescriptiilortehnice,insaprin
suprapunerea acestora unor operatii cum sunt cele de reconditionare
printrun procedeu adecvat si cu o tehnologie corespunzatoare, rezulta
piesebunedeutilizat

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 14/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

pieselacare nu se pot sau la carenusejustifica,dinpunctuldevedere


tehnicoeconomic, sa fie reconditionate, din cauza gradului avansat de
uzaresaudeteriorare.

Piesele bune se remonteaza in masina, utilajul sau instalatia respectiva (de


regula,aceastaseaflainreparatie),sauseintroduccuformedepredareinmagaziade
piesedeschimb,invederearefolosiriilor.

Organelemasinilor,utilajelorsiinstalatiilorpotfidistrusesiscoasedinuzdatorita
cauzeloraratatemaisus,catsiunordefecteconstructivesaureparatiilordefectuoase.

Raportulzilnicasupraevidenteisifunctionariiutilajelorcuprinde:

utilajelecunumaruldeinventar

oreledefunctionarepentrufiecareschimb

consumuldecombustibilsilubrifianti

stoculdecombustibilsilubrifiantilasfarsitulschimbului

rubricadeobservatii

Evaluare

Dinmomentulincaredefectiuneaesterezolvatasisistemultehnicfunctioneazadin
nou, este necesara verificarea prin masuratori pentru ca functionarea sa fie
acceptabila.Adeseoriestecerutaevaluareaurmatoareloraspecte:

functionareasafiecorectainconformitatecudocumentatiatehnica

lucrareasafieexecutataintrunmodadecvat

loculsafiecuratatsifaraurmealelucrarii.

Actiuni:

monitorizarea

inspectia

calibrarea/ajustarea

inlocuireaunorparti

lubrificarea

vopsirea

curatirea.

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 15/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Scopulinregistrariidefectiuniloreste:

sasestieundeestelocalizataproblema

sasestiedincecauzaaaparut

sasestiecandaaparut

saseinteleagacefeldereparatiitrebuiefacute

sa se stabileasca ce specializari, piese de rezerva sau materiale


suntnecesare.

Aceasta inseamna ca este nevoie de un formular de inregistrare a defectiunilor cu


spatiusuficientpentruaintroducetoateinformatiilenecesareintreguluiproces.

Unele intreprinderi utilizeaza urmatorul formular pentru centralizarea defectiunilor,


cauzelorsiremedierilorpentrufiecareutilajinparte:

Cauzeleproducerii Modulde Modulde


Nr.crt Tipuldefectului
defectului constatare remediere
1
.

.
n

Controlul

Din momentul in care defectiunea este rezolvata si sistemul tehnic functioneaza din
nou,estenecesaraverificareaprinmasuratoripentrucafunctionareasafieacceptabila.

Adeseoriestecerutaevaluareaurmatoareloraspecte:

functionarea sa fie corecta in conformitate cu


documentatiatehnica
lucrareasafieexecutataintrunmodadecvat

loculsafiecuratatsifaraurmealelucrarii.

OPERATIIPREGATITOAREINVEDEREAREPARARII

Primireapentrureparare

Prespalarea

Demontarea

Curatireasispalareadupademontare

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 16/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Constatareadefectelorpieselordemontate

Sortareapieselor

DEMONTAREA lucrarile de demontare depind de constructia masinii, utilajului sau a


instalatieisidefelulreparatiei.LareparatiileecurenteRc1siRc2sedemontezanumai
subansambluriledefecte,iarlareparatiilecapitalRk,intregutilajul.

Metoda in front demontarea utilajului de la inceput pina la sfirsit la un


singur loc de munca. Se aplica atunci cind utilajul trebuie demontat
numaipartial.

Metodapebandademontareaserealizeazatreptat,incatevaposturede

lucru pe linia de demontare.Se aplica in cazul demontarii complete a


utilajului

CURATIREASISPALAREADUPADEMONTARE

Se realizeaza in scopul indepartarii depunerilor si impuritatilor pentru a


permite constatarea dfectelor si efectuarea lucrarilor ulterioare in conditii
corespunzatoare.

METODEmecanice

fizicochimice

Mecanicesepreteazaindeosebilaindepartareadepesuprafetelemasinilor,utilajelor
siapieselorcomponentaleacestoraabavurilor,oxizilor,vopseleivechietc.

Procedee

curatireamanualaapieselor

curatireaprinsablare

curatireaintobe

Fizicochimice cele mai des utilizate, deoarece sunt foarte productive, asigura o
suprafata perfect curate si pot fi mecanizate si automatizate toate lucrarile legate de
spalare. Au la baza folosirea solutiilor chimice, a ultrasunetelor, curatirea prin
bombardarea cu ioni si prin utilizarea unor solutii si compusi speciali asociati cu
ultrasunetelesaucurentulelectric

Defectelemasinilorsiechipamentelorindustrialegeneralitati.

Functionarea masinilor,utilajelor si instalatiilor si obtinerea unor indicatori de


fiabilitateridicatidepindedeevitareadefectarilorsidereducerealaminimacaderilor.
Defectele si iesirile din functiune ale masinilor,utilajelor si instalatiilor se clasifica dupa
maimultecriterii:

Dupacaracterulremedierii,defectelesunt:

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 17/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

definitiveimplicandnecesitateaexecutariireparariisirestabiliriicapacitatiidefunctionare

intermediarecaresuntdatorateunormodificariaccidentale,usorderemediat,aleregimuluide
lucru.

Dupadependentadintredefectesunt:

defecteprimare

defectesecundarecareaparcaurmareaunordefecteneidentificatesineremediateintimputil.

Dupasimplitateadepistariidefectelesunt:

defecteevidente

defecteascunse.

Dupamoduldeaparitieintimpsunt:

defectebrustealcarorefectestemodificareaimediataacaracteristicilordefunctionare

defectelente,careevolueazatreptat,pemasurafunctionariimasinilor.

Dupacauzelecaleleproduccelemaifrecventedefectesunt:

accidentale,datoratemanevrariisiexploatariineatente

datorateuzurii,careaparnumaidupaunanumittimpdeexploatare

datorateimbatraniriicauzatedeexploatareaindelungataamasinilor

defecte cauzate de factori externi intamplatori cum ar fi: poluarea, coroziunea, incendiile,
cutremurele,s.a.

CONSTATAREADEFECTELORserealizazaprin:

Controlul vizual pentru depistarea crapaturilor, rupturilor, uzurilor accentuate,


exfolieri,rizuri

Controlul cu instrumente si aparatura obisnuita pentru determinarea uzurilor,


fisurilorcarnusevadcuochiullibr

Controlul cu instrumente si dispozitive speciale pentru masurarea uzurilor la


rulmenti,rotidintate

Controlulelasticitatiiarcurilor,segmentilor

Controluldefectoscopicnedistructiv

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 18/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

Metodedecontrol

Stabilirea gradului de uzura si determinarea starii masinilor,utilajelor si instalatiilor


pentru alegerea pieselor bune, a celor de reconditionat si a stabilirii celor de inlocuit,
estenecesarsasefacauncontrolamanuntit.

Controlulsepoateface:

vizual
prinmasurareadimensiunilorsiverificareaformei

prinsupunereaorganelordemasiniimportantelasolicitarivariabile
prinaplicareametodelordecontroldefectoscopic,nedistructive.
nacelasitimpcudesfasurareaacestoretapedecontrolsevafacesiosortareapieselor,precum
siintocmireafiselordeconstatareincareseinregistreazanaturadefectelor,numarulpieselorcareserepara
sauseinlocuiesc,precumsivolumuldemanoperanecesaracestoroperatii.

Instructiuniledeprotectieamunciicaresereferalafolosireamasinilorsiutilajelor
a SDVurilor se impart pe specialitatile muncitorilor si anume pentru fiecare existand
uneleinstructiunispecifice:

lacatusarie, care lucreaza la intretinere ,revizia si repararea partilor


mecanicealeutilajelorderidicattransport

electricieni,carelucreazalaintretinerea,reviziasireparareaechipamentului
electricalutilajelor:

macaragiicarelucreaza,peacesteutilaje:

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 19/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

legatoriidesarcinisiceicemanuiescinstalatiilederidicatcucomandade
lasol.

Caile principale pentru aplicarea masurilor de tehnica a securitati muncii in


societatielecomercialesunt:

Controlulperiodicalstariiutilajelor,alstariiingradirilorsidispozitivelorde
protectie de la masinileunelte, aparate si mecanisme, al starii de
functionare a instalatiilor de ventilatie si incalzire, al curateniei locurilor de
munca,atelierelorsialspatiilorsanitare

Verificareastariisiutilizariidecatremuncitoriadispozitivelorsiinstalatiilor
de siguranta (ochelari de protectie, masti impotriva prafului sau a gazelor,
etc.)

Urmarirearespectariidecatremuncitoriaregulilordeigienapersonala,in
specialinlocuriledemuncaincareselucreazacusubstantenocive

Difuzareaprindiverseformeamasurilordetehnicaasecuritatiimunciisia
instructajuluiperiodicalmuncitorilorprivindproblemeleprotectieamuncii.

In scopul eliminarii pericolului de accidente la locul de munca este necesar sa se


respecteurmatoarelemasurisireguliprincipale:

mbracamintea de lucru trebuie sa fie bine stransa pe


corp, mansetele de asemenea, bine stranse, iar hainele
incheiate
Cozilesimanereleuneltelordemanavorfiexecutatedin
lemn de esenta tare, fiind bine fixate si vor avea
dimensiuni care sa permita prinderea lor in siguranta si
comoda
Daltile,surubelnitele,sipilelevorfibinefixateinmanersi
prevazuteinacestscopcuuninelmetalicpentrufixarea
maneruluidelemnpecapatuldinsprescula
Folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie
deformate, inflorite sau stirbite, precum si a uneltelor de
manaimprovizateesteinterzisa
Diverselucraridelacatuseriecareseexecutainspatiicu
mediu exploziv trebuie executate numai cu scule din
materialeneferoase(cupru,bronz,etc.)
Unelteledemanaactionateelectricsaupneumaticvorfi
prevazute cu dispozitive sigure pentru fixarea scule,
precum si cu dispozitive care sa impiedice functionarea
lornecomandata
Alimentarea lampilor ce servesc la iluminatul local al
diferitelor locuri de munca se va face numai de la surse
cu tensiuni de 24V, tensiune considerate ca
nepericuloasaincadrulundeiatingeriaccidentale
Pentru protectia impotriva electrocutarii prin tensiuni
accidentale de atingere, toate masinile unelte, carcasele
http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 20/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

metalicealeutilajelorelectricedeactionare,comanda si
controlul vor fi protejate prin legare la pamant si la nul,
inaintededarealorinexploatare
Toate masinile si instalatiile din ateliere trebuie sa fie in
bunastaredefunctionaresaaibadispozitiveledepornire
asezatelaindemana,astfelincatsaexcludaposibilitatea
manevrariilorintamplatoare
Se interzice executarea lucrarilor pe masiniunelte cu
instalatiisimecanismedefecte,cusculedefecte,precum
si de catre persoanele care nu cunosc particularitatile
constructivealemasiniiunelterespective
Zonele periculoase ale masinilorunelte si instalatiilor
trebuie sa fie prevazute cu paravane sau ecrane de
protectiefixateconstructive
Piesele care se prelucreaza trebuie sa fie fixate in
dispozitivuldeprindere
La prelucrarea pieselor care ies din afara gabaritului
masiniiunelteestenecesarsaseamenajezeaparatoare
speciale
Pietreleabrazivealepolizoarelorsimasinilorderectificat
trebuiesafieingraditecuaparatoaredintablaprevazute
cuecranetransparente
Pietrele abrazive, inainte de a fi montate pe masinile
unelte,trebuiesafieincercatelamasinispecialelaturatii
caresadepaseascacu5060%turatiadelucru
Se interzice oprirea masinilorunelte cu obiecte
improvizate
Repararea, ungerea sau curatirea masinilorunelte,
mecanismelor si aparatelor se va face numai cand
acesteanufunctioneaza.

Demontareasideplasareaansamblurilorgreletrebuiesasefacacuajutorulunor
dispozitive si instalatii speciale. este interzisa folosirea in acest scop a funiilor,
rangilor,etc.

Spatiile in care se efectueaza lucrari de reglare ale motoarelor in functiune


trebuiesafiebineventilatesiprevazutecuconductedecaptareagazelor.

Locuriledemuncatrebuiesafiementinuteinstarecuratasisafiebineiluminate.

nainte de demontare, toate ansamblurile trebuie sa fie golite de lubrifianti si


combustibil,caresecolecteazainrezervoareamplasateinconformitatecunormele
P.S.I.

Vopsireapartilorcomponentealeacestorasevaexecutainincaperi,cabine,boxe,
nise, care vor fi prevazute cu instalatii de ventilate eficienta pentru a se preveni
inbolnaviri. Toti muncitori vopsitorie care manipuleaza acuri, vopsele si materiale
decapantevorfidotaticuimbracamintedeprotectiespeciala.Seinterzicefolosirea
foculuideschis,fumatul,etc.inincaperileundeseexecutavopsirea,preparareasau
depozitareavopselelor.
http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 21/22
2/22/2017 Proiectatestattehnicianmecanicdeintretineresirreparatiiconstatareadefectelorsidefectarilorutilajelor

BIBLIOGRAFIE

Dumitru N. Olaru Tribologie(elemente de baza asupra frecarii,


uzariisiungerii)Editura:UniversitateaTehnicaGh.AsachiIasi
1995.

PascoviciD.M.LubrificatiaprezentsiperspectiveEdituraTehnica
Bucuresti1985.

Prof.univ.dr.ing.GH.ZguraProf.gr.1.Ing.E.AriesanuProf. gr.
1. GH. Pieptea Utilajul si tehnologia lucrarilor mecanice Editura
DidacticasipedagogicaBucuresti1983.

Utilajulsitehnologiaasamblariisimontajului

EdituraDidacticasipedagogicaBucuresti:I.GHEORGHE

M.VOICU,I.PARASCHIV

ro.Wikipedia.www.protectiamuncii.ro/legislation/nssm.shtml

www.vts.rdn.ac.uk/ghiduripentruelevi

http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnicamecanica/PROIECTATESTATTehnicianMeca55.php 22/22