ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

30 BRAŞOV

_______________________________________________________________________

CONDIŢIILE SPECIFICE

pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în etapa de
transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în anul şcolar
2017-2018

Susţinerea unei lecţii demonstrative

1. Candidaţii de aceeaşi specialitate, vor susţine o lecţie la clasă pe
parcursul unei ore de curs, la acelaşi nivel de învăţământ, acelaşi an de
studiu, la aceeaşi disciplină.

2. Programarea candidaţilor pe clase se va realiza prin tragere la sorţi, cu
48 de ore înaintea susţinerii inspecţiei

3. Evaluarea lecţiei demonstrative se realizează prin notă, conform fişei
de evaluare a lecţiei – inspecţia specială la clasă în profilul postului
prevăzută în Anexa nr. 4 la Metodologia – cadru privind mobilitatea
personalului didactic privind mobilitatea personalului didactic de
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018.

4. Nota minimă de promovare este 9,00 (nouă) .

5. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

DIRECTOR,

Prof. Tişulescu Pompilia

STR. 1 DECEMBRIE1918 NR.4 RO-500152 BRAŞOV ; TEL:004-0268-420235 FAX:004-0268-428799 ; E-MAIL
generala30brasov@yahoo.com

,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 BRAŞOV

_______________________________________________________________________

PROGRAM

de desfăşurare a activităţilor privind înscrierea şi participarea candidaţilor
pentru susţinerea lecţiei demonstrative

1. Pretransferul consfinţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere , a
personalului didactic titular

a) Depunerea cererilor însoţite de documentele cerute în acestea de către cadrele
didactice care solicită pretransferul la Şcoala Gimnazială Nr. 30 Braşov.

Perioada: 4-7 aprilie 2017

b) Susţinerea lecţiei demonstrative (din criteriul de departajare)

Termen: 10 aprilie 2017

c) Analiza în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 30 Braşov a
solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privirea la acordarea-neacordarea
acordurilor pentru transfer.

d) Depunerea contestaţiilor privind acordurile emise de Şcoala Gimnazială Nr. 30
Braşov, de către personalul didactic titular care solicită transfer consimţit între
unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar.

Perioada: 12-13 aprilie 2017

e) Soluţionarea contestaţiilor privind acordurile pentru transfer.

Termen: 20-24 aprilie 2017

DIRECTOR,

Prof. Tişulescu Pompilia

STR. 1 DECEMBRIE1918 NR.4 RO-500152 BRAŞOV ; TEL:004-0268-420235 FAX:004-0268-428799 ; E-MAIL
generala30brasov@yahoo.com

,