You are on page 1of 2

PROSJEKTBESKRIVELSE

KORGEN RA | HEMNES KOMMUNE

Korgen RA

Oppstart: 2014

Kunde: Hemnes kommune

Utfordring:
Å bygge et nytt renseanlegg for
tettstedet Korgen med en enhetlig
prosess for å forenkle drift og
vedlikehold, som på samme tid
ivaretar lokale variasjoner og

KORGEN RA
driftsforutsetninger.

Løsning:
Ved å kombinere kompakt
forbehandlingsutstyr med vår
Musling ® flotasjonsprosess får
Bakgrunn
vi et robust anlegg med fleksibel Nye Korgen RA skal være et kjemisk renseanlegg
reaktorutforming og maksimal plassert på samme tomt som dagens silanlegg.
driftssikkerhet.
Eksisterende pumpesump skal beholdes.

Designkapasitet:
Qdim= 50,8 m3/h
Qmaksdim = 101,7 m3/h
Konsept
Det skalbygges et helt nytt renseanlegg der hvor
Utløpskrav: eksisterende silanlegg ligger i dag, det vil si at
Renseanleggene har dagens silanlegg må rives og nytt anlegg settes
krav om fosforfjering iht opp på samme sted for å utnytte de eksisterende
forurensingsforskriften og har
innløpssump på en best mulig måte.
følgende rensekrav:

Tot-P: 90% Anlegged skal bygges som et industrianlegg
med tanker over gulv.
Krüger Kaldnes
Hegnasletta 11, N-3217 Sandefjord,
tel: 91 60 80 00 | post@krugerkaldnes.no

Mars 2014

www.krugerkaldnes.no