You are on page 1of 2

PROSJEKTBESKRIVELSE

BAGN RA | SØR AURDAL KOMMUNE

Bagn RA

Oppstart: 2014

Kunde: Sør Aurdal kommune

Utfordring:
Å bygge et nytt renseanlegg for

Sør Aurdal med en enhetlig prosess

for å forenkle drift og vedlikehold,

som på samme tid ivaretar lokale

variasjoner og driftsforutsetninger.

Løsning:
BAGN RA
Ved å kombinere våre mest Bakgrunn
kompakte teknologier,
Kaldnes™® MBBR og Musling® Nye Bagn RA skal være et komplett renseanlegg
flotasjonsprosess får vi et med et biologisk og kjemisk renetrinn plassert
robust anlegg med fleksibel på samme område som dagens renseanlegg.
reaktorutforming og maksimal
driftssikkerhet.
Konsept
Designkapasitet: Anlegget skal bygges med en renseprosess
Qdim = 25 m3/h
som består av følgende hovedelementer:
Qmaksdim = 50 m3/h
Qmaks = 75 m3/h ⊲ Innløpspumping
⊲ Rister med innebygget sandavskilling
Utløpskrav: ⊲ Kaldnes®™ MBBR
Renseanleggene har krav ⊲ Musling®
om sekundærrensing iht
⊲ Slamlager
forurensingsforskriften og har
⊲ Slamavvanning
følgende rensekrav:

BOF5: 70 % eller 262mg/l Anlegged skal bygges som et industrianlegg
KOF: 75 % eller 125 mg/l med tanker over gulv.
Tot-P: 92 %
Krüger Kaldnes
Hegnasletta 11, N-3217 Sandefjord,
tel: 91 60 80 00 | post@krugerkaldnes.no

Mars 2014

www.krugerkaldnes.no