You are on page 1of 2

VEAS

Avløpsvann | Prosjektbeskrivelse

Utfordringen
Actiflo® - Karakteristikk:
VEAS Vestfjorden Avløpsselskap
► Allsidig prosess > Brukes på alle mottar mer enn 100 millioner
typer avløpsvann kubikkmeter avløpsvann årlig fra sine
► Kompakt løsning > minimalt eiere, kommunene Oslo, Bærum og
arealbruk > lave installasjonskostnader Asker. Ved regnvær kommer det langt
► Høy renseeffekt > overlegen større mengder avløpsvann til VEAS
utløpskvalitet enn det anlegget klarer å behandle.
► Fleksibel prosesss > enkel optimering I dag blir overskytende avløpsvann
avlastet via overløp ved Lysaker der
► Kort oppstartstid > nesten ingen
dødtid overløpsvannet føres urenset rett ut
i Oslofjorden uten noen behandling.
► Stabil prosess > behersker ekstreme
variasjoner Blant annet fører dette til forurensing
av strandområdene i det nærliggende
► Enkel > lett å drifte området. Av den grunn har de kommunale eierne bestemt å utvide
► Veldokumentert effektivitet > nesten kapasiteten til VEAS med et nytt behandlingstrinn for å redusere
1000 anlegg verden rundt overløpsmengdene betraktelig.
► Fra 0 till 100 på et kvarter
Det nye behandlingstrinnet skal ha en kapasitet på 2000 l/s
med en årlig effektiv fosforfjerning på minst 80%.

Løsningen
I 2005 ble det sendt ut en åpen invitasjon for innsending av
anbud for det nye behandlingstrinnet. Foruten det nevnte
kravet på fosfor i utløpet, var kravene på konstruksjon svært
omfattende. Det ville si at anlegget måtte få plass innenfor et
areal på 210 m2. Basert på anbudsinvitasjonen inngikk Krüger
AS en kontrakt i juli 2006 for det nye renseanlegget basert på
Actiflo® prosessen. Denne spesielle prosessen ble valgt ettersom
den ville oppfylle kravene på kostnad, prosess og konstruksjon.

Key Figures Resultatet
• Kapasitet: 2000 l/s Ved slutten av 2006 startet sprengningene av fjellhallen for
• Actiflo® 2 linjer det nye renseanlegget. Hallen er omtrent 36 meter lang og 19
• Oppstarttid: 15 minutter meter bred. Dette er tilstrekkelig til å senere fordoble kapasiteten
til anlegget. Anlegget ble konstruert i løpet av 2007 og startet opp
i 2008.

WATER TECHNOLOGIES
VEAS

Flytskjema - Actiflo®- prosessen

Actiflo® - prinsippet

Krüger Kaldnes
Hegnasletta 11 • NO-3217 Sandefjord, Norge
tel. +47 91 60 80 00 • fax +47 33 48 50 01
www.krugerkaldnes.no
www.veoliawatertechnologies.com