1

HERSTEL VAN EUROPA
PROF.DR. JULIAAN VAN ACKER

APRIL 2017
2

Inhoud1

Inleiding blz. 2
§ 1. Hoe zullen we leven in 2022? blz. 2
§ 2. Over verantwoordelijkheid blz. 6
§ 3. Terug tot de zaak zelf blz. 7
§ 4. De EU bouwt een Toren van Babel blz. 8
§ 5. Ondergang of reveil van het Avondland? blz. 11
§ 6. Europa: bakermat van de Nieuwe Beschaving blz. 13
§ 7. Is Islam vrede? De Koran en de Rede blz. 14
§ 8. Scheiding van Kerk en Staat blz. 20
§ 9. Wie mag in Europa wonen? blz. 21
Literatuur blz. 23
Coördinaten blz. 23

Inleiding

Europa is altijd een baken van beschaving geweest voor de gehele wereld.
Willen we dit behouden, dan zullen alleen mensen met Europese voorouders
tot tien generaties ver, op Europese bodem kunnen blijven wonen(zie § 9 voor
de ethische verantwoording hiervan).

Onze beschaving is gebaseerd op rationaliteit en ethiek. De ethiek is samen te
vatten als ’verantwoordelijkheid voor de Ander’.

Dit Europa zal solidair zijn met de rest van de wereld en borg staan voor
menselijkheid, vrijheid en gelijkheid.

Het alternatief is een Europa dat meer en meer gaat lijken op het Midden-
Oosten en met de rest van de wereld afglijdt in de afgrond van het Kwaad.

§ 1. Hoe zullen we leven in 2022?

(het onderstaande lijkt nu onzinnig. Bij zeer ingrijpende gebeurtenissen zullen de
mensen met de neus op de feiten worden gedrukt en dan zal het uitermate snel gaan.
Europa zal zichzelf terug gevonden hebben en de bakermat worden van de Nieuwe
Beschaving)

1. Mannen en vrouwen zullen maximaal 18 uur in de week werken.

1Deze tekst mag verspreid of herdrukt worden zonder toestemming van de auteur, maar met
vermelding van de auteur en de bron, namelijk de website www.ministrando.org
3
2. Iedereen vervult na zijn opleiding of vanaf 18 jaar een tweejarige militaire
dienstplicht.

3. Tijdens die dienstplicht leert men een tweede beroep, namelijk een vak
waar tekorten zijn en die noodzakelijk zijn voor de samenleving (bouwvakker,
elektricien, loodgieter, verzorger, jeugdhulpverlener, leerkracht,…).
Dit tweede beroep oefent men uit tijdens de vrije tijd in de zogenaamde
netwerken van solidariteit.

4. Dank zij de 18-urige werkweek kunnen de ouders hun eigen kinderen
opvoeden en voldoende aandacht geven.

5. Netwerken van solidariteit zijn in eerste instantie bedoeld om mensen uit de
eigen omgeving die hulp nodig hebben kosteloos bij te staan. Dit kan zijn
huiswerkbegeleiding of bijlessen voor kinderen, kinderopvang, het verrichten
van dringende klussen, hulp aan ouderen, mantelzorg, enzovoort.

6. Tien procent van het nationaal budget wordt besteed aan leger en politie.
Europa beschikt hierdoor over een van de machtigste legers ter wereld.

7. De militaire dienstplicht vervult men bij het leger, de politie en de douane.
Hierdoor wordt het mogelijk tot in de kleinste gehuchten voldoende toezicht te
houden. Alle pakjes of containers die het land binnenkomen worden grondig
gecontroleerd. Drugshandel wordt onmogelijk. De grenscontrole is nagenoeg
waterdicht.

8. Met een Afrikaans land is een verdrag gesloten waardoor daar een groot
opvangcentrum voor asielzoekers en vluchtelingen is opgericht. Al wie illegaal
Europa binnenkomt wordt overgebracht naar dat centrum.

9. Er zijn geen moslims meer in Europa. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika
zijn goed op weg naar vrede, welzijn en welvaart. Goed opgeleide moslims, die
nog gedurende een tiental jaren vanuit Europa worden betaald, staan in voor
het onderwijs, de ziekenzorg, de sociale voorzieningen, de politie en de
regering.

10. Europa is een confederatie geworden van natie-staten. Rusland en Israël
maken er ook deel van uit.

11. Miljoenen blanke Amerikanen emigreren naar Europa om de multiculturele
chaos en de burgeroorlog in de Verenigde Staten te ontvluchten.

12. Wenen wordt de politieke hoofdstad van Europa. Jeruzalem de spirituele
hoofdstad. De joden herbouwen de tempel in Jeruzalem.

13. Tussen de Europese Confederatie en het Groot Islamitisch Rijk onder
leiding van Erdogan ontstaat een alliantie op basis van warme vriendschap en
broederschap. Zij staan samen model voor vrede en voorspoed in de wereld.
4

14. Er wordt niet meer gereisd naar het buitenland. Toerisme is afgeschaft.
Men brengt zijn vrije tijd door in eigen land of in de buurlanden.

15. Iedereen blijft wonen waar hij en zijn verre voorouders zijn geboren.
Partners maken met elkaar de passende keuze. De mensen krijgen een baan in
hun eigen omgeving. De netwerken voor solidariteit zorgen voor de
noodzakelijke voorzieningen en de kwaliteit van de infrastructuur.

16. Er zijn geen werklozen meer. Wie zijn baan verliest, kan onmiddellijk aan
de slag in een netwerk van solidariteit.

17. Het land is in de mate van het mogelijk zelfvoorzienend voor de voeding
van de bevolking. Landbouw en veeteelt zijn ecologisch verantwoord
(voorbeeld: La ferme du Bec Hellouin). Vanuit de netwerken van solidariteit
kan worden bijgedragen aan de ecologische landbouw en veeteelt. De mensen
worden verzocht om niet meer dan één keer in de week vlees te eten. Er wordt
absoluut geen vlees en vis meer ingevoerd van verre landen. De Europese
landen maken hiertoe goede handelsverdragen met elkaar.

18. De bevolking wordt dringend opgeroepen slechts het noodzakelijke te
kopen, zoveel mogelijk producten uit eigen regio en de producten van
vakmanschap. Producten waarvan de fabricage schadelijk is voor het milieu
worden in de mate van het mogelijke niet aangeschaft. Voor alle toestellen
geldt dat minstens tien jaar lang een update mogelijk is.

19. Internationale sportwedstrijden zijn afgeschaft. Men beperkt zich tot
competities in eigen land.

20. Vliegtuigreizen zijn drastisch beperkt, zelfs tot het uiterste minimum.
Slechts voor economisch en politiek noodzakelijke bijeenkomsten wordt met
het vliegtuig gereisd.

21. In het openbaar en vrij onderwijs wordt drie uur per week les gegeven in
bijbelse kennis. Niet om een bepaalde religie op te leggen, maar om zich te
leren bezinnen over de ethische grondslagen van de Europese beschaving.
Voor alle hogere opleidingen geldt dat een cursus filosofie verplicht is.

22. De mensen worden uitgenodigd om wekelijks samen te komen in een kerk
of een synagoge in hun buurt om zich over fundamentele kwesties te bezinnen
met behulp van bijbelexegese. Indien gewenst kunnen humanisten aparte
bijeenkomsten houden op zondag met ethische en filosofische thema's als
programmapunten. Deskundige sprekers, bijbelkenners, filosofen en al wie
meent iets te kunnen bijdragen aan de discussie worden hiervoor uitgenodigd.
De inhoud van die bijeenkomsten wordt in de digitale wijkkrant uitvoerig
toegelicht.
5
23. De politieke partijen streven in de mate van het mogelijke naar
samenwerking. Het leidend principe is dat politiek geen strijd hoeft te zijn
tussen tegenstanders, maar een gezamenlijke strijd om vrede te behouden en
het goede in de wereld te realiseren.

24. Er is een maximaal inkomen vastgesteld, inclusief de inkomsten van
roerende en onroerende bezittingen. Het principe dat de economische
activiteiten moet leiden is dat economie tot doel heeft de armoede en de
miserie in de wereld op te heffen. Dit betekent dat voldoende geld en middelen
ter beschikking worden gesteld voor netwerken van solidariteit in de Derde
Wereld. Dit betekent ook dat moslims die vertrokken zijn uit Europa nog
geruime tijd op onze steun kunnen rekenen.

Al het bovenstaande kan als volgt worden samengevat: in 2022 zijn we weer
onszelf, kiest de mens weer voor het authentieke ’zijn’, is hij bevrijd uit de
betovering van de tastbare dingen (geld, techniek,...) en uit de leegte van de
virtuele, dit is de onwerkelijke wereld van internet (facebook, twitter e.d. zijn
slechts technische hulpmiddelen; wat telt is het rechtstreekse gesprek met
mensen in onze eigen omgeving). Of nog anders geformuleerd: in 2022 laat de
mens zich niet meer bepalen door wat buiten hem ligt, maar door zijn
authentieke innerlijk of zijn ware ’zijn’.

Als de mens zich laat bepalen door wat buiten hem ligt, is er altijd frustratie en
competitie. De wereld is oorlog. Laat de mens zich leiden door zijn authentieke
’zijn’, dan vindt hij de innerlijke vrede en is hij beter in staat zijn vrede op
anderen over te dragen. De geest is vrede.

Enkele stellingen:

1 Wie met de beste bedoelingen vluchtelingen en asielzoekers verwelkomt
in Europa, zal uiteindelijk er mede verantwoordelijk voor zijn dat Europa
meer en meer zal lijken op het Midden-Oosten. Dit wordt een bloedbad.
2 Je kan over een paar duizend moslims een perfecte documentaire maken
van geslaagde assimilatie en integratie. Maar er blijven er
honderdduizenden over die ons als hun vijanden zien die onderworpen
moeten worden aan de sharia.
3 Als slechts vijf procent van de moslims in Europa fanatiek is, dan zijn er
minstens drie miljoen potentiële terroristen.
4 Scholen, kerken, synagogen, grote festiviteiten en meerdere politici
moeten door zwaar bewapende militairen worden bewaakt. Het is naïef
te denken dat die bescherming stopgezet zal kunnen worden. Alleen wie
blind is, beseft niet dat de Derde Wereldoorlog is begonnen.
5 De oplossing is niettemin eenvoudig. We kunnen zelfs de moslims en de
islam vol respect behandelen. Maar zij kunnen slechts in vrede leven in
hun eigen cultuur. Dit laatste is realiseerbaar met solidaire steun vanuit
het Westen. (lees dus mijn boek ’Een moslimvrij Europa voor
wereldvrede: Solidair met de landen van herkomst
6
6 Als Europa geen blanke beschaving zal blijven, zal de rest van de wereld
nooit de Verlichting kennen en komen we allen in de duisternis van
bijgeloof en primitieve stammenoorlogen terecht2

§ 2. Over verantwoordelijkheid

Het dorp Daulatdia in Bangladesh staat bekend als het grootste bordeel van dit
islamitisch land. Doodarme families leven van de opbrengst van een van de
dochters die zich prostitueert. Dit dorp is één grote sloppenwijk waar de
mensen tussen de vuilnis leven in de meest deplorabele hygiënische
omstandigheden. Van generatie op generatie wordt de prostitutie voortgezet.
In een documentaire over Daulatdia vertelde een meisje dat het de eerste
keer, toen ze amper dertien jaar oud was, erg veel pijn deed. Niemand van de
ondervraagde meisjes wil dit leven, maar het kan niet anders wegens de
armoede. De moeders en grootmoeders willen het evenmin, maar ze slagen er
niet in de vicieuze cirkel waarin ze zijn beland te doorbreken. Omdat magere
vrouwen in dat land niet aantrekkelijk gevonden worden, slikken zij oradexon,
een steroïde die in de veeteelt wordt gebruikt om het gewicht van de dieren te
doen toenemen. Het enige lichtpuntje in dit troosteloze gebied is een school,
gerund door een NGO, voor kinderen van deze families. Op gewone scholen
worden deze kinderen namelijk niet toegelaten.

Dit is één van de voorbeelden van ontoelaatbare ellende in de wereld waar we
nu leven. Het gaat om onze tijdgenoten. Of ze heel ver weg leven of in ons
eigen land, het blijven onze medemensen. Er is geen religie en geen ideologie
nodig om te stellen dat we voor onze tijdgenoten verantwoordelijk zijn. Ik trek
hieruit enkele harde conclusies, die volgens mij onweerlegbaar zijn:

1 Het is niet te verantwoorden dat er zoveel rijkdom is in de wereld, terwijl
er zoveel mensen in de grootste miserie moeten leven.
2 Een land waar zoveel arme mensen wonen, moet een maximaal inkomen
wettelijk vastleggen. Daarboven wordt 100 procent belasting gegeven
totdat de armoede effectief is bestreden, bijvoorbeeld met een minimum
inkomen, bijstandsuitkeringen, ouderdomspensioenen en het creëren van
werkgelegenheid waar de mensen op menswaardige wijze kunnen
werken.
3 Vertegenwoordigers van die landen in internationale organisaties, zoals
de Verenigde Naties, hebben niet het recht daar zitting in te nemen. De
salarissen en vergoedingen van deze mensen zijn in extreme mate
immoreel ten aanzien van het onrecht dat heerst in hun landen en de
onvoorstelbare armoede van hun landgenoten.
4 Diplomaten van landen waar veel armoede heerst, bijvoorbeeld ook
Roemenië, moeten in gewone huizen leven en niet meer verdienen dan
het modale inkomen van het land waar ze zijn gevestigd.

2 Met blank wordt niet het blanke ras bedoeld, maar Europeanen met Europese voorouders
7
5 Ook in de rijke landen is een maximum inkomen een absolute ethische
plicht. We kunnen hier niet streng genoeg in zijn. Het kan gewoon niet
dat er tijdgenoten zijn die op een volstrekt mensonwaardige manier
moeten leven.
6 We moeten ons gaan bezinnen over de beleidsprioriteiten op politiek en
economisch gebied. Hoe zijn de uitgaven voor wapenindustrie,
ruimtevaart, wetenschappelijk onderzoek te verantwoorden tegenover de
morele noodzaak de armoede te bestrijden (wetenschappelijk onderzoek
kan hiervoor nuttig zijn, maar veel onderzoek betreft luxe-problemen)?
7 Europa kan het morele baken zijn voor de wereld omdat in dit continent
alle mensen menswaardig kunnen leven. Maar om dit zo te houden moet
Europa haar eigen identiteit behouden zoals beschreven in mijn boek:
’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’.

Al wie dit leest, zich verantwoordelijk voelt en enig moreel gevoel heeft kan
zelf nieuwe conclusies formuleren.

Dit is geen kwestie van geloof. Het is immoreel om te zeggen dat God ons
moet helpen of dat het de wil is van Allah. Wie gelooft in God, moet weten dat
God de mens verantwoordelijk heeft gesteld voor Zijn Schepping, dus ook voor
onze tijdgenoten. Wie nergens in gelooft, moet de moed hebben zich
verantwoordelijk te gedragen tot in de uiterste consequenties.

§ 3. Terug tot de zaak zelf

Vanuit deze uitspraak van de Duitse filosoof Edmund Husserl wil ik een poging
doen terug te keren naar de kern van ons mens-zijn. Die poging is bedoeld
inzicht te verwerven in wat echt de moeite waard is, en niet alleen dit maar
vooral wat echt noodzakelijk is om menswaardig en zinvol te leven. Ik wil dit
vooral toespitsen op de vraag naar de identiteit van de mens als sociaal wezen.
De kern van de zaak ’mens’ is in elk geval dat hij een sociaal wezen is. Zonder
de anderen was hij er niet. Zonder de anderen is er geen taal. Zonder de
anderen zou er zelfs geen bewustzijn zijn.

Wat is de kern van de zaak die we identiteit noemen? Dat is op grond van
eigen inzicht en al mijn studie het hebben van een gemeenschappelijke taal,
van een gemeenschappelijke cultuur, van een gemeenschappelijke
geschiedenis, van een gemeenschappelijk geloof in wat zin geeft aan een
mensenleven. Dit laatste kan ook de gemeenschappelijke ethiek genoemd
worden of het geheel van normen en waarden die we zinvol achten. Waarom is
dit de zaak ’identiteit’ zelf? Omdat de taal, de cultuur, de geschiedenis en de
ethiek ons maakt tot wie we zijn.

Als al dat gemeenschappelijke de kern van de zaak is en als dit betekent dat
terugkeer naar de zaak zelf betekent dat we horen bij (dit is waar onze
identiteit ligt) de mensen die al dat gemeenschappelijke met ons delen, dan is
nationalisme noodzakelijk voor menswaardig en zinvol leven. Dan is de
8
multiculturele maatschappij een aberratie; een gevaarlijke aberratie omdat dit
de mensen afleidt van waar het in een mensenleven echt om gaat. De
multiculturele maatschappij is in feite een herhaling van de Toren van Babel.
Dit is gedoemd te mislukken. Daarom kunnen we beter nu alvast aan de
afbraak van de multiculturele maatschappij werken: Iedereen gaat terug naar
de landen waar zijn voorouders hebben gewoond. Dit kan zelfs voor de
Amerikanen een uitkomst zijn, als de Verenigde Staten in een Babelse chaos
terecht zijn gekomen ( op voorwaarde natuurlijk dat in Europa een einde is
gekomen aan de multiculturele samenleving).

Het is een revolutionaire gedachte om de Amerikanen met Europese
voorouders op te roepen terug te keren naar Europa dat ondertussen zich
bevrijd heeft van het multiculturele misverstand. Zij zullen trouwens
terugkeren als de gekte daar is losgebroken.

Het gaat in ons leven om eendrachtig het gemeenschappelijke verder te
dragen op de volgende generaties, om het gemeenschappelijke met elkaar te
delen en om het gemeenschappelijke verder te vervolmaken.
We moeten niet in discussie gaan met mensen uit andere culturen of met een
ander geloof. Het heeft ook geen zin om hen te bekritiseren of om ons
superieur te voelen. Het gaat erom onze eigen beschaving en cultuur verder
op te bouwen en te vervolmaken. Ook als een voorbeeld voor de rest van de
wereld, indien deze andere volkeren het wensen. Andere volkeren en culturen
kunnen uiteraard een beroep op ons doen. Dit laatste moet niet leiden tot een
kolonisatie, maar tot samenwerking als broeders die elkaar een eigen leven
gunnen en zonodig altijd solidair zijn.
Moeten we niet eerst solidair zijn met de mensen met wie we verwant en
vertrouwd zijn, om Europa op te bouwen tot een sterke confederatie van natie-
staten zodat we solidair kunnen zijn met de rest van de wereld?

§ 4. De Eu bouwt een Toren van Babel

De EU probeert alle Europese landen te verenigen onder één regering. Er
worden gemeenschappelijke waarden geformuleerd. De Universele Rechten
van de Mens vormen de ethische grondslag. Het beleid is erop gebaseerd
verschillen weg te werken, zodat alle burgers dezelfde politieke en
economische doelen hebben. Ook het onderwijs moet eraan geloven, door
uniformiteit van de diploma’s, Erasmus-programma’s en grensoverschrijdende
samenwerking in onderzoek.

Velen menen dat deze uniformisering een lofwaardige doelstelling is. Is
onderzoek niet gebaat met internationale samenwerking? Moeten we niet
streven naar een gemeenschappelijke cultuur? Zijn de universele rechten niet
per definitie universeel, dus bedoeld voor alle mensen? Zullen conflicten niet
verminderen als we allemaal dezelfde normen en waarden respecteren?
Behoort de strijd tussen Duitsland en Frankrijk niet definitief tot het verleden
nu deze landen verenigd zijn onder de paraplu van de EU?
9
Of is dit toch een Toren van Babel die leidt tot spraakverwarring en tot een
eenheid van denken en handelen die mensen in een dwangbuis houdt? Totdat
de spanningen zo hoog oplopen dat een strijd van allen tegen allen ontvlamt.
Als er geen verschillen meer mogen zijn, moet er dan niet een Big Brother zijn
die iedereen in de gaten houdt om afwijkingen meteen de kop in te drukken?
De campagne tegen roken is er een klein voorbeeld van, maar ook de
wetenschappers die slechts serieus genomen worden als ze publiceren in
Amerikaanse tijdschriften en zich strikt houden aan het empirisch
wetenschapsmodel.

Kan het verhaal van de Toren van Babel en hoe het daarmee is afgelopen een
antwoord geven op hedendaagse vraagstellingen, bijvoorbeeld over de
hierboven genoemde controverses omtrent de opbouw van de Europese Unie?
Hoe interpreteren joodse exegeten dit bijbelse verhaal3?

Volgens deze exegeten was de generatie van Babel in opstand gekomen tegen
God. De mensen wilden de schepping radicaal veranderen. De mensen
verlieten de natuur om in de stad te gaan wonen. De cultuur werd veranderd
doordat één taal moest worden gesproken. De familie werd vervangen door de
Staat met een sterk hiërarchische leiding.

Het doel van deze generatie was de mensheid te verenigen, want ze vreesden
versnippering. Vereniging stond echter gelijk met uniformering. De mensen
werden gezien als objecten. Er ontstond een kuddegeest. Alleen wat nuttig en
efficiënt was kreeg aandacht. De subjectiviteit werd ontkend en vervangen
door het ’men’. Het onpersoonlijke, het anonieme en het neutrale beheersten
het dagelijks leven. Ook het denken werd één. De macht over de mensen
kwam in handen van een tiran.

De stad was de logische constructie voor de generatie van Babel. Door de
urbanisatie werden de familiebanden doorbroken. De stad en de industrie
brengen de mensen weliswaar geografisch bij elkaar, maar brengt de mensen
in een ontologisch isolement. De mens in Babel is bij uitstek eenzaam,
ondanks de massa waarin hij zich bevindt. In die eenvormige massa is geen
plaats voor individualiteit. Dialoog wordt hier een monoloog. Het woord wordt
herleid tot het onpersoonlijk gesprek. De wet, God en de familie worden
verworpen en vervangen door de repressieve autoriteit van de Staat.

Door Babel heeft de mens de natuur verlaten om in een kunstmatige eenheid
te gaan wonen. Hierdoor is de oorspronkelijke harmonie tussen mens en
natuur verbroken. Het biologisch en natuurlijk ritme wordt verlaten en
vervangen door het ononderbroken ritme van de geïndustrialiseerde wereld en
de technologie. Deze breuk met het natuurlijk evenwicht leidt tot een groot
onevenwicht tussen Macht en Wijsheid. De samenleving ontwikkelt zich zo snel
dat de natuur het niet kan bijhouden en zich niet kan herstellen. De mensen

3 Zie bijvoorbeeld: Banon, D. (2010). Déconstruire Babel. In Tapiero, M. (Ed.). Fondements de
l’humanité. Paris: Éditions du Cerf, pp. 631-643.
10
zijn aldus in een duivelse cyclus van het kunstmatige terecht gekomen. Het
objectieve determineert alle menselijk leven. De massale urbanisatie en de
hypermechanisatie leiden bij de mens tot een gevoel van macht die hij
projecteert op zijn medemensen. Elke relatie is een machtsrelatie geworden.

In de Babelse maatschappij was God afwezig. Babel was een opstand tegen
God, tegen de Schepper, tegen het Transcendente. In de plaats kwam een
totaliteit die de mensen zelf hadden bedacht en die ze wilden beheersen; dit
leidde tot het totalitarisme. Hier dreigde het nihilisme en toen greep God in
opdat de mensen de singulariteit van elk individu zouden terugvinden.
We vinden in deze exegese van het verhaal van de Toren van Babel veel
analogieën met de hedendaagse toestand in de wereld. De urbanisatie van de
maatschappij is in de gehele wereld in snel tempo gaande. De natuur wordt
steeds verder aangetast. We zijn niet in staat de gevolgen hiervan onder
controle te brengen: het klimaat is grondig en wellicht definitief verstoord, de
luchtkwaliteit is ongezond geworden, de zeespiegel stijgt alsof een nieuwe
langzame zondvloed op komst is. Bosbranden, ontbossing en uitstervende
planten en dieren zijn aan de orde van de dag. Dit alles doet ons de vraag
stellen waar we in godsnaam mee bezig zijn. De planeet Aarde is ons gegeven.
Het is geen schepping van de mens en met welk recht richten we zulkdanige
vernielingen aan?

Het gaat niet alleen om de natuur. Ook het maatschappelijk systeem is analoog
aan dat van Babel. Toegepast op de Europese Unie zien we een
onoverbrugbare afstand tussen de burger en de anonieme politieke macht in
Brussel. De EU wordt beleefd als een vreemde macht die vanuit Brussel ingrijpt
in het dagelijks leven van de mensen, zonder dat een weerwoord mogelijk is.
Er is geen dialoog meer, maar een monoloog vanuit de EU. De Unie wordt
totalitair als een anonieme en onpersoonlijke administratie. In dit
bureaucratisch apparaat wordt de dialoog onmogelijk gemaakt; er is slechts
een monoloog: de machtige heeft het woord, er zijn alleen nog dictaten.
Eenzaamheid is enorm toegenomen en het gebruik van antidepressiva is in alle
Europese landen fenomenaal gestegen.

Het is in deze tijd niet God die zal moeten ingrijpen. Aangezien God sinds
Nietzsche is vermoord, moeten we zelf een oplossing zoeken. De mensen
veroorzaken zelf de Babelse verwarring. Hoe dit zal aflopen is nog onzeker. Zal
de EU uiteenvallen? Zullen natuurrampen ons dwingen terug te vallen in kleine
gemeenschappen gebaseerd op onderlinge solidariteit? Als we de lessen
trekken uit het verhaal van de Toren van Babel, dan zou opnieuw de nadruk
komen te liggen op diversiteit en op een hernieuwde harmonie met de natuur.
Die solidariteit met onze medemensen, met de dieren en met de gehele
schepping als zodanig die eerst in kleine kring tot stand komt, zou zich
geleidelijk kunnen uitbreiden tot meer broederlijkheid in de
wereldgemeenschap. De oplossing van de Babelse verwarring ligt bij de
individuen zelf die, in hun eigen netwerk, het initiatief nemen om zich
verantwoordelijk en solidair te gedragen. Als overal netwerken van solidariteit
11
ontstaan, die ook met elkaar samenwerken, is een anonieme administratie of
een totalitair systeem overbodig.

§ 5 . Ondergang of reveil van het Avondland?

De EU-regeringsleiders voeren Europa de duisternis in

Het volgende citaat uit 1953 van een van de grootste filosofen die de mensheid
heeft gekend, Martin Heidegger, is meer dan ooit actueel: ’Dit Europa, in
heilloze verblinding steeds op het punt zichzelf om te brengen, bevindt zich
thans in de grote tang tussen Rusland enerzijds en Amerika anderzijds.
Rusland en Amerika zijn beide metafysisch gezien hetzelfde: dezelfde
troosteloze razernij van ontketende techniek en van de grenzeloze organisatie
van de gemiddelde mens’.

In de daarop volgende zin geeft Heidegger een precies beeld van wat vijftig
jaar later met internet werkelijkheid is geworden: ’Als de uiterste uithoek van
de aardbol technisch veroverd en economisch exploitabel is geworden, als elk
willekeurig voorval op elke willekeurige plaats en op elk willekeurig tijdstip
naar believen snel toegankelijk is geworden, als men een aanslag op een
koning in Frankrijk en een symfonisch concert in Tokyo tegelijkertijd kan
„beleven”, als tijd nog slechts snelheid, ogenblikkelijkheid en gelijktijdigheid is
en de tijd als geschiedenis uit al het bestaan van alle volken is verdwenen, als
de bokser doorgaat voor de grote man van een volk, als de miljoenenaantallen
van massabijeenkomsten een triomf zijn - dan, ja dan hangt nog altijd als een
fantoom boven al dat gespook de vraag: waartoe? - waarheen? en wat dan?’.
Waar het hier om gaat is dat als we de fundamentele vragen naar de zin van al
onze activiteiten niet meer weten te beantwoorden en die fundamentele
vragen niet eens stellen, dan is het verval in zicht. Als we niet weten waar we
vandaan komen, wat de grond is van onze (Europese) geschiedenis en
beschaving en niet meer weten wat ons doel is, dan staat dit volgens
Heidegger gelijk aan: ’de verduistering van de wereld, de vlucht van de goden,
de verwoesting van de aarde, de massificatie van de mens, de van haat
doortrokken argwaan tegen al wat creatief is en vrij, de voorrang van het
middelmatige’.

De gevolgen van deze verduistering, die we een verduistering van de geest van
de mensen kunnen noemen, zijn navenant: de mateloze consumptie, het alles
verwoestende en uitputtende principe van de eindeloze economische groei, het
stellen van kwantiteit boven kwaliteit, de uniformiteit die zich over de gehele
wereld uitstrekt, de groeiende radeloosheid en onzekerheid, het afwijzen van al
het geestelijke als iets dat leugenachtig is en rationeel verwerpelijk.
Het is dus van het grootste belang dat wij als Europeanen weer onze plaats
weten in de geschiedenis, dat we onze oorsprong en verleden niet
verwaarlozen en dat we de vraag blijven stellen naar de lotsbestemming van
het Avondland.
12
Die vraag naar de lotsbestemming van Europa wordt niet met onze intelligentie
opgelost. De rede laat ons hier in de steek. Onze wetenschap en onze cultuur
zijn al lang losgekomen van de vraag naar de zin ervan. Waar het nu om gaat
is welke geestelijke kracht de mensen in wezen leidt, welke geestelijke kracht
volmacht geeft aan ons handelen en wat de grond is waarop ons handelen op
politiek, economische en sociaal vlak berust.

Het antwoord op de vraag naar de geestelijke kracht die de lotsbestemming
van Europa bepaalt is een zaak waaraan iedereen moet bijdragen. Het gaat er
vooral om dat de vraag voortdurend wordt gesteld. Het moet een vraag zijn die
leeft in het onderwijs, in de politiek, in de economie en bij al onze sociale
activiteiten.

Persoonlijk laat ik mij bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag leiden
door de Franse filosoof Emmanuel Levinas. Hij stelt het begrip
verantwoordelijkheid centraal. Volgens Levinas is het de Ander die mij oproept
tot verantwoordelijkheid. Het komt er op neer dat ik goed ben voor mijn
onmiddellijke naaste, voor de mensen ver weg en voor de toekomstige
generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten.
Maar we moeten ook goed zijn tegenover het Andere: dat is de natuur en alles
wat leeft.

Als de geestelijke kracht die ons moet leiden de verantwoordelijkheid is, hoe
moeten we ons dan gedragen? Als we hier geen concrete gevolgen aan
verbinden, komt er nooit een reveil van het Avondland. In deze tijd van
massale destructie van de planeet en van toenemende agressie moeten we in
Europa het voorbeeld geven van soberheid, respect voor mens en dier en goed
rentmeesterschap over de planeet Aarde. Maar moeten we er niet tegelijkertijd
voor zorgen dat we onze identiteit verdedigen: Europa dat zijn alle mensen
met Europese voorouders. Alleen dat Europa kan haar verantwoordelijkheid
opnemen voor de wereld!
De EU-leiders voeren Europa de duisternis in. Dat komt omdat zij de grond
negeren waarop de lotsbestemming van ons continent berust. Zij stellen de
vraag niet naar wat Europa tot Europa maakt: haar geschiedenis, haar cultuur,
de Verlichting, de ethiek met haar joods-christelijk fundament en de
verbondenheid van de mensen die dit alles met elkaar delen. Doordat de EU-
leiders de massa-immigratie toestaan en geen gezag uitoefenen op basis van
onze fundamenten, wordt Europa ondermijnt. De EU leidt het Avondland naar
de ondergang.

Het behoud van onze identiteit als voorwaarde voor het reveil van het
Avondland en voor de vervulling van de opdracht van Europa voor de wereld is
de kern van mijn boek: ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met
de landen van herkomst’
13

6. Europa: bakermat van de Nieuwe Beschaving

Eens komt de dag, misschien heel dichtbij, waar over de hele wereld de
mensen wakker geschud zullen worden. Zo kan het niet verder. We moeten
radicaal van levenswijze veranderen.

Het zullen catastrofes zijn, met menselijke of natuurlijke oorzaak, die miljarden
mensen diep in hun hart zullen raken. Een gigantische vulkaanuitbarsting is
verwacht. Grote angst zullen deze trauma’s teweegbrengen. De wereld komt
tot bezinning: waar zijn we mee bezig, wat wordt van mij verwacht, door wie?
Dank zij haar eigen beschavingsgeschiedenis en haar enorm potentieel zal
Europa een beslissende rol spelen. Europa wordt de bakermat van de Nieuwe
Beschaving.

Het gaat niet om superioriteit van de Europeanen en evenmin om discriminatie
van andere rassen of etnische groepen. Het gaat om het creëren van optimale
voorwaarden om onze rol als Europeanen te kunnen vervullen. Daarvoor is het
noodzakelijk dat er zich in Europa geen groepen bevinden die door hun eigen
normen en waarden de fundamenten van onze Europese beschaving
ondermijnen.

Het gaat erom dat Europa een eigen ontwikkeling van tweeduizend jaar heeft
doorgemaakt, beginnend met het christendom en gevolgd door markante
evoluties zoals de Verlichting, het humanisme, de Franse revolutie en de
moderne tijd. Andere volkeren hebben een andere evolutie doorgemaakt of
bleven vasthouden aan oeroude tradities. Deze verschillen tussen
beschavingen maken de een niet superieur aan de andere. Maar het
vermengen van grote groepen mensen die een andere geschiedenis en cultuur
delen leidt tot een nieuwe Toren van Babel, met chaos, tegenstellingen en
escalerend geweld tot gevolg.

We moeten daarom streven naar een Europa waar alleen mensen wonen met
Europese voorouders, meerdere generaties ver. Andere volkeren en etnische
groepen zullen ook hun verantwoordelijkheid opnemen en een sterk Europa zal
hen indien gewenst hierbij solidair steunen.

De Nieuwe Beschaving zal gekenmerkt worden door, onder andere, het
volgende:

• tot in de kleinste handelingen zullen de mensen zich verantwoordelijk
gedragen tegenover het milieu
• er wordt gekozen voor een sobere levensstijl, voorkeur voor regionale
producten en vakmanschap
• in elke wijk, dorp, stad en land ontstaan ’netwerken van solidariteit’ waar
mensen elkaar helpen en bijstaan
• er is werkgelegenheid voor iedereen
14
• de arbeidstijd is beperkt tot 18 uur per week. Veel vrije tijd wordt
besteed in de netwerken van solidariteit
• de vergrijzing is geen probleem omdat ieder burger een tweede opleiding
volgt in beroepen waar tekorten zijn en die noodzakelijk zijn voor het
goed functioneren van de samenleving
• er zijn geen superrijken meer. Boven een bepaald inkomen wordt 100
procent solidariteitsbelasting geheven
• toerisme blijft beperkt tot eigen land en de buurlanden
• sportcompetities worden slechts in eigen land en met de buurlanden
gehouden
• de dieren worden met respect behandeld
• de netwerken van solidariteit zoeken contact met netwerken in andere
continenten om waar nodig hulp te bieden

De internationale verhoudingen en politiek kennen een fundamentele
mentaliteitswijziging. In plaats van de machtigste en de rijkste te willen zijn,
zal het nu gaan om verantwoordelijkheid en solidariteit. Eerst ervoor zorgen
dat in eigen land de burgers zich verantwoordelijk en solidair gedragen en
daarna vanuit de eigen kracht andere landen solidair ondersteunen. Europa is
een confederatie en omvat ook Rusland en Israël. Deze confederatie richt haar
solidariteit naar het Midden-Oosten en Afrika waarmee een alliantie wordt
aangegaan. De Verenigde Staten en Canada richten zich op Zuid-Amerika.
China en India nemen hun verantwoordelijkheid op voor heel Azië.

§. 7 Is Islam vrede? De Koran en de Rede

Overzicht
In deze tekst wordt onderzocht hoe de islam zich verhoudt tot Europa, in het
bijzonder tot het rationele Verlichtingsdenken en de joods-christelijke wortels
van de Europese beschaving. Het doel is de vraag te beantwoorden hoe we de
vrede in Europa en de rest van de wereld kunnen behouden. Deze analyse kan
politici helpen om adequaat te reageren als de hel losbreekt.

1. Het islamitisch geloof en de westerse rationaliteit

De westerse, rationele mens die religie ver van zich afhoudt is niet in staat de
hartstochtelijke liefde van de moslims voor de Koran te begrijpen. Hij kan
trouwens joden en christenen evenmin volgen in hun geloofsovertuigingen en
dogma’s. In deze tekst wil ik mij eerst en vooral concentreren op de
onoverbrugbare verschillen tussen het islamitisch geloof en de westerse
rationaliteit. Het gaat in deze tekst niet om het bestrijden of bekritiseren van
de islam. Ik probeer een neutrale positie in te nemen.

Het begint al met de discussie over de oorsprong van de Koran. Vanaf de zesde
eeuw werd de Koran oraal overgeleverd vanuit het Arabische schiereiland. De
profeet Mohammed was namelijk analfabeet. Slechts twee eeuwen later werd
de Koran op schrift gesteld. De bijbel is duizenden jaren ouder en het
15
evangelie dateert van het begin van onze jaartelling. Voor moslims is dit echter
niet waar. De Koran was er eerder. Hoe kan dat nu? Wel, de Koran is er altijd al
geweest. De Koran is niet geschapen. Hij was er al eeuwig en zal eeuwig
blijven bestaan. Tot aan de profeet Mohammed was de Koran in handen van
Allah. Hij werd geopenbaard aan Abraham, Mozes en Jezus. De joden, dat zijn
de lieden van de Schrift, en later de christenen hebben de Koran helaas
vervalst (3/Al-’Imran-71):

ِ َ‫سو َن ا ْل َحقَّ ِبا ْلب‬
‫اط ِل َوتَ ْكت ُ ُمو َن ا ْل َحقَّ َوأَنت ُ ْم تَ ْع َل ُمو َن‬ ِ َ ‫يَا أَه َْل ا ْل ِكت‬
ُ ‫اب لِ َم تَ ْل ِب‬
O lieden van de Schrift, waarom vermengen jullie de Waarheid met valsheid en
verbergen jullie de Waarheid, terwijl Jullie (het toch) weten?

Dank zij de openbaring van de Koran aan de profeet Mohammed beschikken
we nu over de echte Koran. Het is daarom van het grootste belang dat joden
en christenen worden bestreden om hun vervalsing tegen te gaan. Die strijd
wordt in de Koran sterk en herhaaldelijk benadrukt.

2. Islam is vrede en geweld tegelijkertijd

Volgens de Koran waren Abraham, Mozes en Jezus moslims, ook al was de
profeet Mohammed er toen nog niet. De profeet Mohammed heeft de Koran
terug onder de mensen gebracht. De moslims beschikken dank zij hem over de
enige en absolute waarheid. Joden en christenen moeten worden gedood want
hun geloof is een vervalsing van de Koran (9/ At-Tawbah-14):

َ ‫ور َق ْوم ٍ ُّمؤ ِْم ِن‬
‫ني‬ َ ‫ص ُد‬ ِ ‫ش‬
ُ ‫ف‬ ُ َ‫خ ِز ِه ْم َوي‬
ْ َ‫نص ْر ُك ْم َع َليْ ِه ْم َوي‬ ْ ُ‫ات ُلو ُه ْم يُ َعذِّبْ ُه ُم اهللُّ ِبأَيْ ِدي ُك ْم َوي‬
ِ ‫َق‬
Doodt hen; Allah zal hen zeker bestraffen door middel van jullie handen en Hij
zal hen vernederen en Hij zal jullie helpen tegen hen en Hij zal de heden van
een gelovig volk genezen.

De islam is vrede en geweld tegelijkertijd. Wie zich onderwerpt aan de islam
kent de echte vrede, maar die vrede moet verdedigd worden, vandaar de
noodzaak van een jihad tegen joden, christenen, afvalligen en ongelovigen. De
vrede zal namelijk slechts definitief zijn als de gehele wereld zich onderwerpt
aan de islam. De islam nodigt alle mensen uit om zich te bekeren en is als
zodanig een religie van de vrede. Ook joden en christenen zijn welkom, op
voorwaarde dat zij zich onderwerpen aan Allah en zijn Profeet. Maar wie zich
verzet moet, omwille van de vrede, gedood worden. Dat is de paradoxale
boodschap van de islam.

Die vermenging van koranverzen die enerzijds tot vrede en anderzijds tot
oorlog oproepen, creëert voortdurend verwarring. Er is geen contradictie
tussen Allah die barmhartig is en Allah die oproept tot het doden van de
ongelovigen. Joden, christenen en ongelovigen zijn namelijk pervers en
veroorzaken tweedracht en het kwaad. De joden hebben de boodschap van de
aartsvaders vervalst en de christenen hebben van Jezus een afgod gemaakt.
De koranverzen laten er geen twijfel over bestaan dat die anderen vernietigd
moeten worden. Er is trouwens in de islamitische geschiedenis continu oorlog
16
en rivaliteit geweest. De strijd ’voor de vrede’ houdt nooit op en wordt zowel
op zachtaardige als op agressieve manier gevoerd, wat de verwarring opvoert.
De vredelievende en de oorlogszuchtige moslims vullen elkaar op perfecte
wijze aan, want beide vormen van strijd zijn noodzakelijk om de gehele wereld
te onderwerpen aan de islam.

De noodzaak van oorlog en het doden van joden, christenen en ongelovigen
dringt zich nog meer op als deze ’anderen’, niet-moslims dus, succes lijken te
hebben, gelukkig en welvarend zijn en genieten van het leven. Het lijkt dan
alsof ze niet vervloekt zijn, terwijl in de Koran staat dat Allah hen vervloekt.
Deze tegenstelling leidt bij de fanatieke moslims tot grote woede en haat en bij
de gematigde moslims tot wrok en stilzwijgende goedkeuring van het
terrorisme.

3. Moslims vormen een hechte gemeenschap: de Oemma

De islam verenigt de gelovigen omdat zij weten dat zij als groep de ene ware
religie bezitten. De vreugde deelgenoot te zijn aan het ware gaat samen met
de haat tegen diegenen die deze waarheid hebben vervalst of ontkennen.
Moslims vormen een collectief, de oemma waarmee de wereldwijde
islamitische gemeenschap wordt bedoeld. Dat maakt het voor het individu
onmogelijk zich als een zondaar of als feilbaar te zien. Individuele schuld
erkennen is uitgesloten, want dat zou een aanval zijn op de gehele groep.
Hier is sprake van collectief narcisme, wat ten koste gaat van realiteitsbesef.
De islam is namelijk volmaakt en de Oemma is het ook. De kwaden dat zijn
altijd de anderen. Het geloof van de anderen is vals en dat van de moslims is
waar. Ooit moet de dag komen dat de waarheid komaf maakt met het valse,
want zolang dat niet is gerealiseerd blijft de chaos of ’fitna’. In die zin is islam
altijd politiek en altijd een ideologie.

Een ander aspect van de absolute waarheid van de Koran is dat de islam niet
bewezen moet worden. Als men echt gelooft, heeft men geen bewijs nodig. Het
bewijs van de Koran is dat men er in gelooft en dat doen anderhalf miljard
mensen. Moslims zitten gevangen in deze logica. Geen mens is minder vrij dan
een moslim, maar dat is zo in de ogen van de rationale westerse mens. De
moslim zelf ziet dit niet als een probleem: hij onderwerpt zich aan de enige en
echte waarheid. Dit is ook de betekenis van de hoofddoek van moslima’s. Het
dragen van een hoofddoek is een vorm van vreedzame strijd, een oproep tot
bekeren tot de islam. Het dragen van een hoofddoek heeft het zelfde doel als
de gewelddadige jihad waarbij men de anderen wil dwingen tot bekering.
Het heeft geen zin met moslims in discussie te gaan over de inhoud of de
logica van de Koran. De Koran is heilig en volmaakt. De Koran is het woord van
Allah. Discussie is dan ook ondenkbaar. Dit geldt ook voor de moslims: zij
kunnen onmogelijk met elkaar in discussie gaan over de Koran. Een moslim
kan ook niet met zichzelf in discussie gaan over zijn geloof. In die zin zijn de
moslims de gevangenen van de Koran. Dit is dan ook de feitelijke betekenis
van de vereiste onderwerping.
17
Dit gevangen zijn of die onderwerping is vanuit de islam gezien geen nadeel of
iets negatief. Het gaat om onderwerping aan Allah en zijn profeet, dit is aan
het Hoogst bereikbare. Bovendien is Allah barmhartig en Hij zal de gelovige tot
in de eeuwigheid rijkelijk belonen voor zijn totale onderwerping.

4. De jihad is een nobele strijd

De jihad van de moslims heeft een nobel doel: de gehele mensheid deelgenoot
laten worden aan de barmhartigheid van Allah. Alleen wie gelooft wordt gered.
Tegelijkertijd is het ondraaglijk dat er mensen zijn die zich niet willen
onderwerpen. Dat is een schande voor Allah en daarom moeten zij worden
gedood. Allah vraagt dit laatste trouwens aan de moslims.

Een typisch actueel voorbeeld van de jihad is de strijd van de Palestijnen tegen
Israël. De Palestijnen zijn gegijzeld door de islam die van hun strijd een jihad
heeft gemaakt. Aangezien de Koran oproept tot het doden van de joden, is het
daarom ondenkbaar dat ooit het recht op een eigen staat voor de joden zal
worden erkend. De Palestijnse strijd zal daarom nooit eindigen. De leiders in
het Midden-Oosten hebben er belang bij dat dit conflict onopgelost blijft, want
die strijd is vanuit het islamitisch geloof een heilige plicht.

Tegen de logica van de jihad kan de westerse logica niets uitrichten. De
absolute en volmaakte waarheid kan niet in twijfel worden getrokken. En
twijfel is het begin en de basis van het westers Verlichtingsdenken. Islam en de
Verlichting zijn volstrekt aan elkaar tegengesteld. Het is dan ook een westerse
illusie dat de islam ooit een Verlichting zal kennen.

De islam en de westerse beschaving kunnen nimmer ofte nooit samengaan.
Deze conclusie houdt geen waardeoordeel in over de islam of over de westerse
beschaving. De moslims weten dat hun geloof het ware geloof is. De
Europeanen, - humanisten, atheïsten of christenen-, weten ook dat zij zich
bevinden op de weg naar de waarheid of ze zijn agnostisch en kunnen, noch
willen een antwoord geven op de vraag naar waarheid.

We horen vaak zeggen dat terroristische aanslagen niet horen bij de islam, dat
islam vrede is. Ook zijn er veel individuele moslims in Europa die de scheiding
van kerk en staat aanvaarden, alsook de gelijkheid van man en vrouw en het
recht op vrije keuze van religie of op afvalligheid. Maar achter elk individu
staat het collectief dat moet strijden voor Allah. Het is een strategie van de
moslims om het extremisme te veroordelen, terwijl die strategie bedoeld is om
zelf meer invloed, subsidie en macht te verwerven. Macht die ook gebruikt zal
worden om de islamisering te bevorderen. De zelf opgelegde censuur van de
westerse mens verhindert de waarheid achter de feiten te zien of de feiten
onder ogen te zien. Voor de islam is er slechts één vrede en dat is de vrede
van de islam die desnoods met geweld bevochten moeten worden. Geweld is
inherent aan de islam: de 164 koranverzen waarin wordt opgeroepen tot
geweld tegen joden, christen en ongelovigen kunnen niet worden verdoezeld.
18
Zolang de islamitische landen een vrij gesloten wereld vormden, werd weinig
aandacht gegeven aan de oproepen tot geweld in de Koran. Dit veranderde
toen moslims zich massaal kwamen vestigen in Europa. Tegenwoordig wordt
geprobeerd dit geweld te verdoezelen. Men zegt bijvoorbeeld dat het
islamitische geweld gezien moet worden in de context van de tijd toen de
profeet Mohammed leefde. Die oproepen zijn echter oproepen van Allah zelf en
aangezien Allah eeuwig en onveranderlijk is, gelden zij voor alle tijden.

De strijd die de moslims voeren tegen de andersdenkenden zal een eeuwige
strijd blijven. Zolang het Westen zich blijft verzetten tegen de islamisering
komt er geen einde aan het terrorisme. De westerse politici hebben dit nog
steeds niet begrepen en gaan met het terrorisme om zoals ze gewend zijn ten
aanzien van criminaliteit. Maar het gaat hier om een permanente botsing,
soms blijft het rustig, maar de strijd tegen de ander woedt altijd voort en zal
steeds feller worden.

5. Islamitische en westerse spiritualiteit

In de seculiere, sterk ontkerkelijkte Europese samenleving zou er een gebrek
zijn aan spiritualiteit. De islam zou deze spirituele leegte vullen. Dit is
eveneens een illusie die makkelijk doorgeprikt kan worden. Als de mens geen
geloof meer aanhangt, dan wil dit niet per sé zeggen dat hij het spirituele
ontbeert. Door de ontkerkelijking is de spiritualiteit nu niet meer collectief en
unaniem. De individualisering maakt het voor elk individu mogelijk in vrijheid
zijn eigen spiritualiteit te ontwikkelen. Met de Verlichting ging de spiritualiteit
niet zozeer verloren, maar werd ze eerder getransformeerd. Uit de puinhopen
van de religies verrees een meer persoonlijk geloof.

In de Oemma is het geloof niet persoonlijk, maar iets dat met de massa wordt
gedeeld. Het is deze enorme massa van gelovigen die de moslims een grote
kracht geeft tegenover de anderen. Er is echter een zeer belangrijk verschil
met de westerse spiritualiteit. De Koran is het definitieve woord van Allah. In
zekere zin spreekt Hij nu niet meer. De Koran heeft Allah tot zwijgen gebracht,
want alles wat gezegd moest worden staat in de Koran. In de christelijke en
daarna de meer moderne westerse spiritualiteit is het individu in gesprek met
God. God leeft diep in mij.

Er zijn westerse jongeren die zich aangetrokken voelen door de spiritualiteit
van de islam. Dit kan op psychoanalytische wijze verklaard worden op basis
van het oedipuscomplex. Deze jongeren hebben het geloof van hun ouders
verworpen en vinden elders een geloof als een ware persoonlijke openbaring.
De islam bestaat echter grotendeels uit bijbelse teksten. Het gaat dus om een
schijnbare losmaking van hun ouders of om een schijnbare emancipatie.

6. Een eeuwigdurende confrontatie

De islam is een strategisch project: de anderen laat men niet in vrede leven
zolang ze niet de vrede van de islam hebben aanvaard. Het Westen zal om die
19
reden altijd met de grootste kracht haar vrijheid moeten bevechten en
verdedigen. Lafheid of gebrek aan waakzaamheid is uitermate gevaarlijk.
Iedereen en vooral de politici moeten ervan overtuigd zijn dat de islam en
Europa berusten op niet te verzoenen principes. Daarom zou de enige
oplossing zijn vrede te sluiten waarbij de moslims ons anders-zijn respecteren
en aanvaarden, alsook onze wetten. De koran heeft helaas als essentiële
boodschap dat de ander zich moet onderwerpen aan de islam. Doet hij dat niet
onder dwang, dan moet hij sterven.

CONCLUSIES

Wat moeten we doen als de hel losbreekt? Anderhalf miljard moslims staan
tegenover bijna zes miljard ’anderen’. De Koran gebiedt die anderen zich te
bekeren, zonodig met geweld. Wie zich niet onderwerpt moet worden gedood.
Als onze planeet grotendeels vernietigd of onbewoonbaar wordt, dan zou dit
vanuit de Koran gezien niet erg zijn, indien dit noodzakelijk is om de wil van
Allah, - dat is alle mensen aan Hem en zijn Profeet onderwerpen-, wordt
uitgevoerd.

In Europa zijn er zeventig miljoen moslims, waarvan ruim veertig miljoen in de
Europese Unie. Tot nog toe is de jihad van de moslims beheersbaar gebleven.
De terroristische aanslagen maken jaarlijks enkele honderden doden. Maar wat
als massa-destructiewapens gebruikt worden en er tienduizend of meer
slachtoffers vallen of een groot gebied besmet is geraakt? Hoe kunnen we
leven met de gedachte dat er nog zo’n aanslag zal voorkomen en dan nog een,
en nog een?

In die omstandigheden is de conclusie glashelder: geen enkele moslim kan nog
blijven in Europa en de rest van de wereld moet radicaal ingrijpen om massa-
destructiewapens uit islamitische landen te verwijderen en om daar permanent
toezicht op te houden.

Een gevolg van die enorme ramp zal wellicht ook zijn dat de landen zich meer
en meer op zichzelf terugtrekken. Men zal proberen zo zelfvoorzienend
mogelijk te worden. De mensen zullen zich meer gaan bezinnen en de
spiritualiteit terugvinden. Hierdoor zullen ze anders gaan leven, soberder met
meer aandacht en solidariteit voor elkaar. Door die andere levensstijl massaal
aan te nemen, zal de grote ecologische ramp dat het Westen aan het
veroorzaken is, hopelijk alsnog beheerst worden. De eindeloze economische
groei wordt stopgezet en de economische activiteiten zullen tot doel hebben de
armoede en de miserie in de wereld op te heffen.

De moslims worden niet met de rug tegen de muur gezet. Er komt voor de
islamitische landen een slim doordacht Marshallplan waarbij bijvoorbeeld goed
opgeleide moslims door het Westen verder worden betaald om in de landen
van herkomst hun functie of beroep verder te zetten.
20

8. Scheiding van Kerk en Staat: een misverstand

Bij scheiding van Kerk en Staat denkt men aan een Kerk die geen politieke
macht heeft, een Staat die vrijheid van godsdienst garandeert en wetten die
door de volksvertegenwoordiging worden gekozen. Dit is een opvatting die de
lading niet dekt.

Het is inderdaad zo dat de Kerk ooit politieke macht en zelfs een eigen staat
had. Dit was echter niet de bedoeling van het christendom. ’Geef aan de keizer
wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt’ staat in Mattheus 22,
15-22 en in Johannes 18,36: ’Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld’. De
macht en de rijkdom die de Kerk ooit had, was een aberratie van de
evangelische boodschap.

Het misverstand bestaat in de veronderstelling dat waar ’Kerk’ voor staat,
gescheiden kan worden van de ’Staat’. Ik stel namelijk voor bij Kerk niet te
denken aan de institutie, maar aan de inhoud. Dan staat ’Kerk’ voor normen en
waarden, voor zingeving. Staat staat voor leiderschap en in onze beschaving
ook voor democratie. Bij ’Staat’ gaat het in wezen om de macht (om te leiden)
en om het eigenbelang van allen waarover afspraken worden gemaakt.
Het zal nu al duidelijk zijn dat leiderschap of macht en democratie of het
sociaal contract niet los gezien kunnen worden van normen en waarden en van
zingeving. We mogen hopen dat leiderschap het goede beoogt en dat binnen
de democratie de mensen zich verantwoordelijk gedragen, tegenover elkaar,
tegenover de mensen die in miserie leven, in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld,
en ook ten aanzien van de toekomstige generaties die zullen moeten leven op
de planeet die we voor hen achterlaten.

Het probleem is echter dat we in Europa bij de scheiding van Kerk en Staat
geen instantie meer hebben die waakt over de normen en waarden. Het
Europees Hof van de Rechten van de Mens is een juridische moloch die
niemand inspireert. In China waakt het partijbureau over de normen en
waarden van het marxisme. In de Verenigde Staten, waakt Wallstreet over de
normen en waarden die de financiële wereld oplegt. Ik bedoel dit laatste een
beetje ironisch, want er zijn natuurlijk ook andere krachten in de Verenigde
Staten werkzaam. Moslims zijn zeer samenhorig en vormen een geweldige
kracht dank zij de Koran die dwingend de regels oplegt.

Het gebrek aan een morele instantie in Europa leidt automatisch tot
decadentie. Er kunnen geen beslissingen meer worden genomen. Het enige
wat telt is de politieke macht en het eigenbelang van individuele burgers.
Niemand weet nog waar het heen moet. Als er een crisis is, praat men erover,
maar er is geen houvast meer om over oplossingen na te denken. Een
decadente samenleving lost zichzelf langzaam op. Er is daarom geen echte
crisis, er is geen burgeroorlog, het dagelijks leven gaat zijn gangetje totdat de
21
gehele samenleving wordt overgenomen door een volk of een land dat wel een
opdracht en een doel heeft.

We zullen dus in Europa langzaam overgenomen worden door vreemde
culturen, met de islamitische cultuur als de meest krachtige. We worden meer
en meer multicultureel, wat niets anders is dan het zich oplossen van de
Europese identiteit.

Is er nog een andere weg mogelijk? Alleen als Europa voorbehouden blijft aan
mensen met Europese voorouders tot tien generaties ver(*) en als er Europese
landen zijn met een krachtige leider die opkomt voor de ethiek waar Europa al
tweeduizend jaar voor staat. Als Europa hierdoor zijn historische identiteit
behoudt, zullen we in staat zijn solidair te zijn met de rest van de wereld, in
eerste instantie met de islamitische landen waarmee we een alliantie zullen
vormen.

Politie en leger moeten zich rondom zo’n leider verenigen om een staatsgreep
te plegen. En liefst zo snel mogelijk.

9. Wie mag in Europa wonen?

In diverse teksten en in mijn boeken doe ik het voorstel Europa voor te
behouden voor inwoners met Europese voorouders tot tien generaties ver. Een
ethisch principe ligt aan de basis van dit voorstel. Aangezien velen hierover
verbaasd zullen zijn, geef ik hierbij een toelichting.

Het ethisch principe is dat van de verantwoordelijkheid. We zijn in de eerste
plaats verantwoordelijk voor de mensen die ons het meest nabij zijn. Dat is het
gezin, de familie, de buurt waar we wonen. Als we daar ons verantwoordelijk
gedragen tegenover de anderen, kunnen we onze verantwoordelijkheid
uitbreiden naar andere groepen en uiteindelijk naar hele landen die op onze
solidariteit moeten kunnen rekenen.

Een emigrant is in principe iemand die zijn verantwoordelijkheid ontvlucht. Een
actueel voorbeeld hiervan zijn de vluchtelingen uit Syrië. Zij mogen het gevaar
uiteraard tijdelijk ontvluchten en in de regio wachten op betere tijden. Het kan
echter niet de bedoeling zijn dat ze emigreren naar Europa. Het is een kwalijke
zaak als ze in Europa worden verwelkomd omdat zij zullen bijdragen aan onze
economie. Als goed opgeleide Syriërs en Syriërs uit de middenklasse massaal
vertrekken uit hun land, hoe moet het dan met de achterblijvers? Wie zal het
land opnieuw opbouwen? Zonder die mensen die gevlucht zijn, blijft Syrië voor
minstens een eeuw een achterlijk land. In de Lage Landen hebben we in de
16de eeuw hetzelfde meegemaakt, toen tienduizenden Vlamingen vluchtten
naar Nederland. Vlaanderen is pas in de tweede helft van de 20ste eeuw
opnieuw tot bloei gekomen.
22
Een ander argument dat aan de basis ligt van mijn voorstel is het behoud van
de Europese beschaving en identiteit. Alleen een krachtig Europa kan solidair
zijn met de rest van de wereld. Alleen een krachtig Europa kan een voorbeeld
zijn voor andere landen. En een voorbeeld kunnen we zijn: zie onze cultuur,
onze wetenschap, onze wijsbegeerte, onze solidariteit met
ontwikkelingslanden. Maar mij gaat het vooral om onze ethiek.

Verantwoordelijkheid is in onze Europese beschaving verantwoordelijkheid voor
de Ander. Dat is het belang van de Ander voorrang geven op het eigenbelang.
Dat is de reden waarom in Europa er geen vreselijke armoede is, waarom
mensen kunnen rekenen op goede zorg, waarom alle kinderen naar school
kunnen gaan, waarom de politiek redelijk rechtvaardig is, waarom er zoveel
vrijheid is, waarom vrouwen gelijke rechten hebben, …

Onze ethiek staat haaks op de ethiek die we bijvoorbeeld in de Koran lezen: de
Ander, dat zijn de joden, de christenen, de ongelovigen: die moeten worden
gedood. Wie ontkent dat die oproepen er staan, liegt gewoon. De islam is een
religie van de vrede, maar dan in landen waar uitsluitend moslims wonen die
tot dezelfde strekking of sekte behoren. Om die reden moeten de Europese
moslims terugkeren naar de landen van herkomst om daar hun
verantwoordelijkheid op te nemen.

Wanneer zullen onze regeringsleiders durven erkennen dat een moslim van
Allah de opdracht heeft gekregen ons te doden? Dat is niet iets van het
verleden, want Allah is eeuwig en onveranderlijk. Wanneer zullen zij erkennen
dat integratie in Europa daarom onmogelijk is en dat haat en agressie zullen
voortduren zolang hier moslims wonen? Waarom toch dringt wat voor de hand
ligt, zo moeilijk door in het bewustzijn? Is het lafheid of verdringing om de
lieve vrede te bewaren, totdat het op een verschrikkelijke wijze toch zal
doordringen?

Om dezelfde reden is het voor moslims van essentieel belang een eigen rijk of
unie van islamtische landen te stichten waar allen naar emigreren of
terugkeren. Dan zullen we zonder angst met elkaar kunnen samenwerken.
De zogenaamde anti-racisten die het bovenstaande tegenwerken, zullen enorm
veel racisme over en weer veroorzaken. Maar dan is het te laat.

Indien Europa zichzelf teruggevonden zal hebben en mensen zich met elkaar
verbonden zullen weten dank zij een gemeenschappelijke ethiek en een lange
geschiedenis die ze met elkaar delen, zullen overal ’netwerken van solidariteit’
ontstaan. Dit begint met een netwerk rondom de eigen familie, de mensen uit
de buurt, het dorp, de stad, de streek, het land. Dit zal tot gevolg hebben dat
bejaarden en chronisch zieken zich minder gedwongen zullen voelen
euthanasie aan te vragen. Dit zal er toe leiden dat het aantal abortussen zal
verminderen omdat voor het kind er altijd voldoende zorg zal zijn.
Die netwerken van solidariteit zullen zich uitbreiden van het ene land tot het
andere land, totdat de gehele wereld wordt bereikt. Dan kan een einde komen
23
aan de miserie, de armoede, het gebrek aan vrijheid en het onrecht die
veroorzaakt worden door mensen die onze ethiek niet delen…
Een derde argument om Europa voor te behouden aan mensen die een
eeuwenlange geschiedenis met elkaar delen, haal ik uit de wijsheid die in de
Bijbel is terug te vinden. Nu herhaalt zich namelijk de geschiedenis van de
Toren van Babel. De mensen vermengen zich en streven naar één regering,
één taal en één wetgeving onder de noemer van de Rechten van de Mens. Dit
zal net als toen eindigen in chaos. Dit is de reden waarom de joden met
nieuwjaar elkaar wensen: ’Tot volgend jaar in Jeruzalem’. Ook de joden willen
in principe terug naar het land van herkomst. Dat geldt ook voor de
Europeanen: willen we de chaos vermijden, dan zullen we ons moeten
vasthouden aan onze wortels.

Komt er misschien een exodus van blanke Amerikanen naar Europa op gang
als de chaos in hun multi-etnische samenleving uitbreekt en Europa haar
identiteit teruggevonden heeft?

Zodra de chaos uitbreekt, zal mijn voorstel werkelijkheid worden. Niet eerder,
want nu wekt het vooral spot op.

literatuur
Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan
redden. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger.

Acker, J. van (2017). Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de
landen van herkomst. Amazon: CreateSpace Independant Publishing Platform.

Acker, J.C.A. van (2017). De Europese politiek staat op los zand. In Brinks, J.H.
e.a. (Eds). De Europese spagaat: Het Europa der Vaderlanden òf een
hernieuwde Europese Unie. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, pp. 253-269.

coördinaten
website: www.ministrando.org
e-mail: juliaan.vanacker@gmail.com
gsm: 0032 496105399