You are on page 1of 11

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Törvényszék: Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5

2016.07.11 08:28:08

Szervezet neve:

Civitás Europica Centrális Alapítvány

Szervezet székhelye:
Irányítószám: Település: Budapest
1 1 1 5

Közterület neve: Közterület jellege:
Szentpéteri utca

Házszám: 10. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 7 .P K .6 0 3 1 2 / 1 9 9 6/ 20
Nyilvántartási szám: 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 1
Szervezet adószáma: 1 8 2 2 7 8 5 3 1 4 3

Képviselő neve: Dr.Regényi Emilné Dr.Törzsök Erika

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szolnok 2 0 1 6 0 6 0 8

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Civitás Europica Centrális Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év Tárgyév
helyesbítése

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 2 780 5 457
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok 1 998 1 998
IV. Pénzeszközök 782 3 459
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 780 5 457
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 44 4 489
I. Induló tőke/jegyzett tőke 500 500
II. Tőkeváltozás/eredmény 4 212 -456
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -4 668 4 445
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 2 736 968
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 736 968

G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 780 5 457
Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Civitás Europica Centrális Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév
helyesbítése helyesbítése helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
15 804 20 361 15 804 20 361

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

- adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei
34 647 34 647

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 15 838 21 008 15 838 21 008

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 15 804 20 361 15 804 20 361

6. Anyagjellegű ráfordítások 1 757 1 079 1 757 1 079

7. Személyi jellegű ráfordítások 18 742 15 483 18 742 15 483

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások 3 1 3 1
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai 4 0 4 0

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Civitás Europica Centrális Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév
helyesbítése helyesbítése helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 20 506 16 563 20 506 16 563

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 20 506 16 563 20 506 16 563

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -4 668 4 445 -4 668 4 445

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
-4 668 4 445 -4 668 4 445

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-4 668 4 445 -4 668 4 445

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám: 1 1 1 5 Település:
Budapest

Közterület neve: Közterület jellege:
Szentpéteri utca

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
10.
1.3 Bejegyző határozat száma: 7 . PK. 6 0 3 1 2 /1996 /20

1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 1

1.4 Szervezet adószáma: 1 8 2 2 7 8 5 3 1 4 3

1.6 Képviselő neve: Dr.Regényi Emilné Dr.Törzsök Erika

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
Esélyegyenlőség érdekében végzett feladatok ellátá
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001.évi LXII tv 2.&(1),13& (1)-(2)

18&(40),2003.évi CXXV tv 31.&(1)-(2)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Középiskolások ,főiskolások és egyetemista fiatalok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 115
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Civitás Europica Centrális Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 15 838 21 008
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 15 838 21 008
H. Összes ráfordítás (kiadás) 20 506 16 563
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 18 742 15 483
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 20 506 16 563
K. Adózott eredmény -4 668 4 445
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Civitás Europica Centrális Alapítvány

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 2 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg:
2 500 000

- tárgyévben folyósított összeg:
2 500 000

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
2 500 000

Dologi
0

Felhalmozási 0

Összesen: 2 500 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Civitás Europica Centrális Alapítvány

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 2 425 280

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 425 280

- tárgyévben felhasznált összeg:
2 425 280

- tárgyévben folyósított összeg:
2 425 280

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
2 425 280

Dologi
0

Felhalmozási 0

Összesen: 2 425 280

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Civitás Europica Centrális Alapítvány

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 1 412 550

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 412 550

- tárgyévben felhasznált összeg:
1 412 550

- tárgyévben folyósított összeg:
1 412 550

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
1 412 550

Dologi

Felhalmozási

Összesen: 1 412 550

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Civitás Europica Centrális Alapítvány

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 14 019 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 12 240 017

- tárgyévben felhasznált összeg:
12 240 017

- tárgyévben folyósított összeg:
14 019 000

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
12 240 017

Dologi
0

Felhalmozási 0

Összesen: 12 240 017

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.07.12 12.14.44