You are on page 1of 32

ARRIGORRIAGA UGAO

GALDAKAO ZARATAMO
BASAURI HEGO URIBE
HERRI KOMUNIKABIDEA
DOAN | GEURIA.EUS | #029
2017ko APIRILAren 6a

HEGO URIBEKO GAZTETXEAK KORRIKA BADATOR!


Galdakaoko Ortuondok ateak itxi ditu HEGO URIBEKO PROTAGONISTAK,
eta Arrigorriagakoak ireki. Basauriko
Txarraskak 18 urte bete ditu aurten 4 2 - 3 ARGAZKIAK ETA IBILBIDEA 4 22 - 25

Azbarrenen babes ofizialeko 345


etxe eraikitzea onartu du Udalak
Eraikiko diren etxebizitzen %100 izango da babes Bestetik, Gaztaabaltzako estalduraren proiektua
ofizialekoa Azbarrenen eta Metroaren 5. linearen bideratu du Udalak, baina epe laburrera ez dute
geltokirako tokia gordeko da 4 7 obrarik hasiko 4 6

BASAURI

LEIRE PALACIOS
ERREFUXIATUEKIN ARRIGORRIAGA 4 16

GREZIAN GURE ESKU DAGO


SAKONEAN 2-3 IRITZIA445 BASAURI 5-7 ARRIGORRIAGA 8 GALDAKAO 9 ARGAZKIAK 10 UGAO 11 ELKARRIZKETA 12 ZARATAMO 13 AISIA 14 AGENDA 15 KONTRA 16

DIOTE 1.492 HERRITARREK


SAKONEAN 2 IRITZIA 4 BASAURI 5 BERBAZ 8 GALDAKAO 12 ARRIGORRIAGA 16 UGAO 18 ZARATAMO 20 KORRIKA 22 AISIA 26 AGENDA 30 KOMUNITATEA 31 KONTRA 32

BASAURI 4 5 GALDAKAO 4 12 ZARATAMO 4 20 KOLABORAZIOAK

Hiru ertzain auziperatu Ibaizabalgo uholdeak


saihesteko planak
Txarrota urtegirako
bidea eta inguruak
Ortuondo Gaztetxea Txiribitak
Leire Palacios IvanPer Saioa
ditu Torres epaileak Iigo aurrera darrai berritu dituzte Hernndez Karmelo Aiesta
Irantzu Chaurrondo Padura
Cabacasen auzian Errekan bertan egingo Ibilbidearen irisgarritasuna Saskibaloi Taldea Dani Maiz
dituzte garbiketa lanak eta hobetu eta urtegi ingurua Lamintxu Gazte Asanblada
Hilaren 8an familia eta lagun arteko omenaldia Mercadillo zubia birgaitzea egokitu dute aisialdiari Korrika 20 Janire Lopez
egingo diote Bilboko Kirruli plazan aurreikusten dute begira Berbalagunak Arkaito
Sakonean
2 #027
GEURIA #029
XXX URIBEKO GAZTETXEAK
HEGO
otsailaren6a
2017ko apirilaren 2a

Etxebizitza,
gaztetxea eta gizarte
harremanak, hiru
horiek lantzea izan da
Ortuondoren helburu

diote. Basauriko gaztetxearen kasuan, es-


kualdealdeko zaharrena da. Aurten 18 urte
beteko ditu.

Okupazioa, bide bakarra


Maiatzaren hasieran bost urte egingo li-
tuzke Ortuondo Gaztetxeak. Orain dela
bost urte Plazakoetxeko beste eraikin bat
okupatzea adostu genuen Gazte Asanbla-
dakook. Izan ere, kalean elkartzen ginen
bilerak egiteko eta hori ez zen bidea aurre-
ra egiteko, dio Jon Olea Ortuondoko bes-
te kideak: Orduan, saiatu ginen gazteriak
zituen arazoei era zuzen batean aurre egi-
ten eta gaztetxe bat sortzen.
Ortuondoren aurretik beste gaztetxe
bat zegoen Galdakaon, baina 10 urteko
etenaldiaren ostean, eraikin berri bat oku-
patzeko ideia izan zuten asanbladakoek.
Athletic Kopako finaleko partidua joka-
tzen ari zen bitartean eraikina okupatzea
erabaki genuen, tarte horretan kalean ez
baitzen inor egongo. Baina, planeatutakoa
ez zen ondo atera, diote barrezka egun
hartako anekdota gogoratuz. Hala ere,
beste saiakera bat egin zuten eta leihotik
sartzea lortu zuten. Behin tokia garbituta,
Ortuondo proiektuaren hiru ardatzei eutsi
zieten: etxebizitza, gaztetxea eta harre-
GIZARTEA
man sozialak lantzeko gunea eta baratzea.

Autogestionatzen
Arrigorriagan frontoi zaharra okupa-
tu dute. Hamabost bat urte zeramatzan
abandonatuta, belaunaldi ezberdineta-
ko gazte askok pentsatu izan dute frontoi
zaharra gaztetxe aproposa izan zitekeela,
espazioak jarduera ezberdinak egiteko au-
kera paregabea ematen duelako, diote.
Gauzak horrela urte hasieran sartu dira
Galdakaoko Ortuondo Gaztetxeak ateak itxi ditu, baina eskualdean gaztetxe berri Kirolak eraikinera: Espazio zabal bat da,
ekintza kulturalak burutzeko. Egia esan,
batek ireki ditu: Arrigorriagakoak, alegia. Basaurin Txarraska Gaztetxeak zaila izaten da Arrigorriagan horrelako

18 urte bete ditu aurten gauzak egitea, etengabe baimena eskatze-


ko burokrazia prozeduretan galdu egiten
garelako; gainera toki egokiak aurkitzea
zaila izaten da. Azken finean, herriko az-
testua MAIDER IBAEZ rauten gaztetxe bakarrak, Galdakaokoak Balantzaren beste aldean Arrigorria- piegitura eta espazio gabeziari erantzutea
laguntzaile ORDTUONDO ETA (Ortuondo) apirilean ateak itxi ondoren. gako gaztetxea dago. Gaztelaniazko esal- da gure asmoa.
ARRIGORRIAGAKO GAZTETXEAK Gazte Asanbladei dagokienez, herri ba- diak dioen moduan, ate bat ixten denean Basauriko gaztetxeari dagokionez,
koitzak gutxienez bat dauka: Bagabiz Gaz- leiho bat irekitzen da. Kasu honetan, Basconia lantegiko bulegoak eta Arizko
HEGO URIBE te Asanblada (Galdakao), Lamintxu Gazte Galdakaoko gaztetxeko atea itxita, Arri- Ikastola izan zenaren eraikina hartu zituz-
Asanblada (Usansolo), Txarraska Gazte gorriagako gaztetxeko leihoa ireki da be- ten orain dela 18 urte.
Plazatik Gaztetxera arteko saltoa egin dute Asanblada (Basauri), Ugaoko Gazte Asan- rriki. Orain dela 10 bat urte gazte batzuek
hainbat eta hainbat gaztek 70eko hamarka- blada eta Arrigorriagako Gazte Asanblada, gaztetxea eratzeko pare bat saiakera egin Hamaika proiektu martxan
daren amaieraz geroztik. Herri kultura ga- besteak beste. zituzten, baina berehala desalojatuak izan Ortuondoek diote eragile sozial eta kul-
ratzeko guneak dira gaztetxeak eta oro har, ziren, diote Arrigorriagako Gazte Asan- turalik aktiboena izan dela gaztetxea
eraikin bat okupatzean datza ekinbideak. Ate bat itxi, leiho bat ireki bladako kideek: Gure kasuan, orain dela Galdakaon. Hasteko zenbait kolektibo
Asanblada autogestionatu batek kudeatzen Galdakaoko Ortuondo Gaztetxeak ateak 3 urte herriko zenbait kidek gure jarduerak sortu dira bere sorreratik. Besteak beste,
du, normalean Gazte Asanblada batek. itxi ditu apirilaren 2an. Gaztetxea dagoen burutzeko espazio bat falta genuela su- Inizitu Musika Elkartea, Antzerki Taldea,
Gaztetxeen mugimendua Euskal He- lursaila pribatua da eta apurka-apurka sal- matu genuen. Udaletxearekin batu ginen Ortuondo irrati librea eta Komunala. Era
rrian indarra hartzen hasi zen Franco tzen joan dira bertako eremuak, dio Ar- 2014an, baina airean gelditu zen proposa- berean, beste hainbat proiektu jarri izan
diktadorea hil eta gero, gazteria OJEren kaitz Sagasti Ortuondoko kideak: Jaure- mena. Orduan, udal-gobernuaren interes dituzte martxan: ortu ekologikoa, plaka
(Espainiako Gazte Antolaketa) lokalak guizar enpresak azalera osoa erosi du eta falta ikusita, gure planteamendua aldatu frankistak kentzeko kanpaina, Gazte Egu-
okupatzen hasi zenean. Gaur egun, ehun- luxuzko etxebizitzak eraikitzea da euren eta Kirolak eraikinean sartu gara. Orain, nak, tailerrak, hitzaldiak edota beste oku-
daka gaztetxe daude Euskal Herrian euren helburua. jabeen onespenarekin, eta itzelezko lana pazio batzuetan asistentzia ematea.
Gazte Asanbladekin, baita Hego Uribe es- Udaletxearekin eta eraikuntza-en- burutu eta gero, bertan jarraitzen dugu, Ekimen hauetatik batzuek aurrera ja-
kualdean ere. Eraikin hauek askotan per- presarekin elkarrizketak izan eta gero rraituko dute nahiz eta Ortuondo gazte-
tsona fisiko edo juridikoen izenean daude esan ziguten akordioak dagoeneko itxita Arrigorriagako gaztetxea txea bera desagertu: hala nola, irrati li-
legalki, eta ondorioz, desalojo mehatxuak zeudela eta martxoaren hasieran abiarazi- brea, Inizitu Musika Elkartea, Komunala
normalak dira. Era berean, gaztetxerik ko zituztela obrak, dio Sagastik. Hala ere, izango den eraikina eta Gazte Egunak.
gabeko Gazte Asanbladak ere badaude gu- Ortuondokoek adierazi zuten martxoan txukuntzen ari dira eta Arrigorriagako gaztetxearen kasuan,
rean.
Basaurikoa (Txarraska) eta Arrigorria-
zehar ekitaldiak antolatuko zituztela eta
hilabeteko epean gaztetxearen eraikina
laster irekitzeko asmoa mota guztietako ekintza kulturalak an-
tolatzea da asmoa: Herri bazkariak,
gakoa dira momentu honetan bizirik di- hustuko zutela jakinarazi zuten. du bertako lantaldeak tailerrak, solasaldiak, mintegiak, musi-
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
SAKONEAN
HEGO URIBEKO GAZTETXEAK 3

GUTUNA
ka emanaldiak, antzerkiak, dantza ikas-
taroak, zine emanaldiak eta esku pilota
partiduak prestatzeko proiektua dugu bu- ORTUONDO
ruan, diote Arrigorriagatik: Honen adi- GAZTETXEA
bide garbia dira inauterien harira egin zen
txano tailerra eta herri bazkaria. Herrigin-
tzarako beharrezkoa den jarduera horieta-
rako gaztetxeko espazioa eskaini genuen
eta gazteriaren erantzuna izugarria izan
Hausnarketa
zen. BASAURI
Gaztetxearen inaugurazio ofiziala egin
nahiko lukete, baina oraindik ez dute Agur esateko gutuna idatzi zuen
egunik zehaztu: Otsailaren 10erako ira- Ortuondo gaztetxeak. Hona hemen
garri genuen Arrigorriagako gaztetxearen gutunaren laburpena. Osorik irakurgai
irekiera, baina Udalak ekitaldi publikorik dago gaztetxearen sare sozialetan:
egiteko lizentziarik ez geneukalakoan,
eraikinaren jabeei ohartarazi zien, ire-

K
kiera egitekotan, 5.000 eta 50.000 euro
arteko isuna jasoko zutela. Ohar hori aixo lagun!
kontuan harturik, eta jabeekin geneukan Gutun hau idazten dotzugu
konpromisoari eutsiz, bertan behera utzi Ortuondo Gaztetxearen kide
genuen, diote.
Izena ARRIGORRIAGAKO GAZTETXEA (izan) zarelako, eta egungo egoeraren
Sorrera 2017
Txarraska Gaztetxean ere hamai- harira, pentsatzen dogulako zuk ere
Kokapena Martiartu auzoa 3A, Arrigorriaga
ka ekimen jarri dituzte martxan 18 urte Eraikina gure hausnarketen barri eukiteko es-
Kirolak frontoi zaharra
hauetan. Esate baterako, teteria eta li- kubidea dekozula.
burutegi zerbitzuak, grabazio-estudioak, Pentsatzen hasita Ortuondo zer
skate pista, serigrafia tailerrak edota izan dan, zer eman dozkun guri eta zer
asanblada irekiak. Gainera, hainbat mu- herriari, irribartxo bat marrazten zai-
sika talde sustatu dira bertatik (Bajo Pre- gu aurpegian. Zinez uste dogu gauza
sin, Krimen&Kastigo, Lo Puto Peor eta ederra izan dala, hainbat esparrutan.
Striknina) eta Azpikultura delako proiek- Galdakaoko kultur eragilerik garran-
tua abiarazi dute. Azken horren helburua tzitsuenetakoa izan gara, ekintzak
da CD, DVD eta grafikak ekoiztea eta pre- barra-barra antolatu doguz. Torreza-
sentzia ematea. bal kultur etxeak zinema emanaldirik
antolatuko ezpaleu, herri hontako
Gazteak, modu pasiboan eragile sozial eta kulturalik aktiboena
Nahiz eta gaztetxeen mugimendua oso izan garela esatera ausartuko ginake.
hedatua dagoen, gazteen errealitatea Esparru politikoan be, erreferen-
bestelakoa da gaur egun. Arrigorriagako tzia izan gara beste eragile batzuen-
Gaztetxeko kideen arabera, alde bate- tzako, eta hainbat proiektu sortu dira
tik, milaka zeregin antzuen artean itotzen Ortuondon, orain bere bidea egiten
gaituzte: gure arteko lehia etengabean ari direnak, Irratia edo Komunala adi-
bizi gara, ea nork nota onena atera, curri- bidez.
culum hobea izan... Bestalde, daukagun Dana ez da ederra ta marabillosoa
denbora libre urrian modu pasiboan kon- izan, derrigorrezkoa da akatsak ere
tsumitzera gaude ohituta. Honek guztiak aitortzea, hauetatik be ikasteko. Batez
eta beste hainbat faktorek zaildu egiten be, uste dogu proiektuen sorreragaz
dute gazteok proiektu kolektiboetan par- batera, Gaztetxeko kideon indarren
te hartzea. sakabanaketa bat egon dala, nolabait,
Dena dela, egoera horri buelta ema- gaztetxea bera kudeatzen zauen taldea
teko erronka hartuko du eskualdeko gaz- ahulduz.
tetxe berriak: Erakutsi nahi dugu egu-
Izena ORTUONDO GAZTETXEA Sentsibilitate eta pentsaera des-
Sorrera 2012-2017 (Itxiera)
neroko inposaketa hauek gainditzeko berdineko pertsona askok, elkartu
Kokapena Nafarroa kalea, Galdakao
esfortzua egitea pena merezi duela eta Eraikina eta lanean jartzeko aukera euki dogu.
Etxebizitza
gainera kapazak garela, diote. Arrigo- Formazio politikoa, teorikoa zein
rriagakoen kasuan, esate baterako, adin praktikoa, jorratzeko aukera eman
ezberdinetako jendea batzen da eta adie- dozku Gaztetxeak.
razi dutenez, hemen gabiltzanok ikusi Eta listo. Beste barik, Ortuon-
dugu taldean gauza asko egin daitezkee- dok ateak zarratu dauz. Ametsak egi
la. Gainera, oso atsegina da horrelako bihurtzeko asmoz jaio zan espazio
proiektu baten partaide izatea. Ea laster hau, eta zinez uste dogu helburu hori
gure gaztetxea irekitzen dugun eta bertan bete eta gainditu egin dogula. Or-
elkar ikusterik dugun. tuondori bere amaiera heldu zaio,
Galdakaoko gazte mugimendukoek baina guk ametsetan segiko dogu, eta
adierazi dute udalerriko gazteria era- ametsok egi bihurtzen.
kartzeko ere zailtasunak izan dituztela:
Galdakaon jende asko Gaztetxearen alde
egon arren, ikaragarri kostatzen zaigu
gure ekintzetara jende berria erakartzea.
Honekin batera, inguruko kolektibo la-
gunen arteko saretzean ez dela nahikoa
sakondu, eta gure kolektiboetan ere, tal-
de barruko harreman indibidualak zain-
tzerakoan ez dugula asmatu esan behar
dugu.
Hala ere, dena ez da negatiboa izan.
Alde positiboa ere badago: urtarrilaren
5ean Galdakaoko Gazte Asanblada berria
eratu zuten zenbait herritarrek eta ze-
Izena TXARRASKA GAZTETXEA
Sorrera 1999
rotik hasteko borondatea agertu dute.
Kokapena Baskonia zubia, 2 Basauri
Hortaz, gazteriak aurrera egin dezala bi- Eraikina Basconia lantegiko bulegoak eta Arizko Ikastola izandakoa
dean, gaztetxeen alde.
4 GEURIA
IRITZIAK
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a

iritziak

IRITZIA

LEIRE PALACIOS
kazetaria

IRITZIA
Herri maitasuna

O
BASAURIKO UDAL EUSKALTEGIA
Txiribitak taldea: Joana Amarika, Oier Arriaga, Saida Castresana, Patricia
ximorona bailitzan galdetu ohi dute ea euskaldunak erro-
Euba, Olaiz Izagirre, Begoa Muina, Ainhara Rio, Amaia Roman,
Andrea Seara, Ariane Vila eta Eneko Camara mantikoak garen. Itaunaren oinarrian ohitura eta usadioei
jarraiki eraikitako sinesmena dago: euskaldunak hotzak
omen gara, hortaz, gure sentimenduak azaleratzeko nolabaiteko
ezintasuna daukagu. Baina, ezintasun delako hori, zerekin alde-
ratuta da ezintasun? Zeinek markatzen du sentimenduak adie-

EGA, benetako jakituria? razteko modu normala? Noren mesedetan eraiki da estereotipoa?
Erreala ote da?

E
Apirilaren 8an ETAren amargabetzea gauzatu(ko) dute Ba-
kearen Artisauek, euren hitzetan publikoa eta egiaztatua den
GA edo HABE azterketak dire- tan ez dute bere curriculuma kontuan prozesuan. Espainiako eta Frantziako poliziaren inplikazioaren
la eta zenbait sektorek haien hartzen. inguruaren galdetu zieten prentsaurrekoan eta eurek erantzun:
desadostasuna azaldu dute. Zorioneko agiri hori lortzeko ur- bake prozesuaren geldiune baten arriskuaren aitzinean bakoi-
EGAko arduradunek diotenez, asko tean zehar bi deialdi daude. Printzi- tzak bere ardurak hartu behar dituela pentsatzen dugu proze-
dira urtero euskara azterketa batera pioz, lehenengo aldian lortzeko pen- su hori bururaino joan dadin eta Euskal Herrian bake zuzen eta
aurkezten direnak eta gehiengoak kale tsatuta dago. Hala eta guztiz ere, ez da iraunkor bat finkatu dadin. Alegia, kantak dioen legez herriak
egiten du. hori beti gertatzen. Nahiz eta ikaske- bakarrik salba dezake herria. Perfektuki ahokatutako administra-
Esan gabe doa, datuen atzean dau- tak euskaraz egin, gutxienez bi urte zioaren engranai hotz, logiko eta mekanikoek ez dute armagabe-
den arrazoiak askotarikoak direla; izan behar izaten dugu gainditzeko. Hori tzea martxan jarri, hots, herritik sortu dira Bakearen Artisauak.
ere, asko azterketara aurkezten da ezer dela eta, hainbat aldaketa egin dute Hori bai, martxan ari zirela jakin zutenean prozesua oztopatu ze-
prestatu gabe, zortea probatzea. Hori azterketa errazteko. Hala ere, ez da zaketen atxiloketak burutu zituzten gizartean hautsak harrotuta.
dela eta, EGAri buruzko emaitzek ez nahikoa urtero erdiek baino gehia- Esan zuen Rajoyk: ETAk armak utzi behar ditu eta kitto, ez da
dute errealitatea islatzen. Esan gabe gok ez dutelako gainditzen. Agian, ez besterik, hori da dena. Hilketak, heriotzak, dispertsioa, gaixota-
doa ere, prestatuta daudenen artean ez da probaren arazoa. Orduan, non dago sunak dituzten presoak, presoen familiak... administrazioak ez du
gaien porzentaia izugarrizkoa dela. afera? Koska hementxe dago: txikita- hortaz hitz egiten, existituko ez balitz bezala. Herria da aurrera
Ezin daiteke ahaztu azterketaren tik euskaraz ikasi dugu, hainbat ordu egiteko martxan jarri dena, eta, zinez, ez ote da hori maitasunez
mintzameneko atalari dagokionez, as- euskaraz jardun dugu eta gero ez gara jokatzea? Ez al da erromantikoa?
kotan ohitura txarrak hartzen omen kapaz maila on bat edukitzeko. Leloak %91ak euskal estatu independentearen alde bozkatu zuen
direla, eta horrelakoak azterketa egu- gara, ala? Arrigorriagan Gure Esku dagok bultzatutako galdeketaren baitan.
nean ikusten direla. Ondorioz, 3. mailako ikasleak iza- Berriz ere, herritik sortutako ekimenaren aurrean gaude. Eten-
Gure ikaskide baten kasuan, adibi- nik, uste dugu EGA eta 3 .mailako az- gabe bere indarra birplanteatzen ari den herri ekimena da, gure
dez, txikitan euskara batua ikasi zuen terketak errebisatzea ondo legokeela, herrian zentralitate jakin batekin jokatzen duen arren, eremuka-
eta 12 urte zituela bizkaieraz ikasten izan ere, zenbakiek zerbait adierazten ko askatasunez lan egiteko aukera daukana. Euskara hutsean eta
den ikastola batera joan zen. Hori dela dute. Horregatik, sakonean aztertu komunikazio irizpide erabat bateraturik gabe. Katalunian ez bezala,
BIDALI ZURE IRITZIA

eta, mintzamenean arazoak ditu, eus- behar da, ikasleen errua baino ez da? guri, inork ez digu azaldu estatu independentea izateak suposatuko
kalkia eta euskara batua nahasten di- Agian ez daukagu mailarik ikaspro- ligukeena. Hau da, administratiboki nola geratuko ginatekeen: zein
info@geuria.eus

tuelako. Horrekin batera, urte asko da- zesuak ez duelako funtzionatzen edo, izango litzateke estatu berriaren forma juridikoa? Zer eragin izango
rama euskara ikasten, eta diru nahikoa agian, ebaluazioak egiten duelako luke gure ekonomian? Europaren parte izaten jarraituko genuke?
ordaindu eta gero, oraindik ez du lortu huts. Muga egongo litzateke? Zein izango litzateke lurraldetasun irizpi-
titulua ateratzea. Gainera, Magiste- Dagokionari eskatuko genioke dea? Zer eragin izango luke gure osasungintza, heziketan...?
ritza ikasi zuenez, lan egiteko behar euskaltegietan ebaluazio jarraitua egi- Horrela bada, praktikoa baino estatu independentea erroman-
-beharrezkoa zaio 3. mailako agiria tea eta euskaraz ikasketak eginez gero tikoa da? Gure Esku dagok suposatzen duen lan eta inplikazioa, ez
edukitzea, horregatik ikastola guztie- agiria lortzea. al da helburu horrekiko maitasunetik loratzen?
basauri GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
HERRIAK
BASAURI 5

LABURREAN

Zea Mays, Leon


Benavente eta Fuel
Fandango MAZen
MUSIKA > Apirilaren 28an ha-
siera emango dio Maz Basaurik
bere seigarren edizioari. Aur-
ten arituko dira Social Antzo-
kian Zea Mays, Rural Zombies
eta Albert Cavalier (apirilak 28,
21:00), Leon Benavente eta Enric
Montefusco (apirilak 29, 21:30)
eta Fuel Fandango eta Unclose
(maiatzak 5, 21:30). Era berean
kalean doako kontzertuak izan-
go dira maiatzaren 6an: TxikiMaz
(12:30: Las Morenas eta Oliver eta
Eva Balio Magikoak) eta Seme-
jantes, Magnetico Grupo Robot
2012ko apirilaren 13an Arizgoitin egindako elkarretaratzea / Geuria eta Donna Versus (19:00). Sarre-
rak salgai daude 10, 12 eta 15 eu-

Hiru ertzain auzipetu ditu Torres


roan.

epaileak Iigo Cabacasen auzian Sexu Hezkuntza


eskoletan lantzeko
komikia hizpide
Hiru furgonetetako arduradunak izango dira auzipetuak g Epaiketatik kanpo Marienean
geratu dira tiro egin zuten ertzainak eta operazioaren arduradun nagusia
HEZKUNTZA > Ikasgeletan Sexu
Hezkuntza emateko komikia sor-
testua MAIDER IBAEZ Bien bitartean ez dituzte epaitu- Omenaldia Kirrulin tu dute aurten Errespetuz eta
ko 2012ko apirilean tiro egin zuten Iigo Gogoan Herri Ekimenak zigor- Hagitz elkarteek. Saioz saio da
Apirilaren 9an bost urte egingo ditu ertzainak, ezta operazioaren ardura- gabetasunaren kontrako giza-katea haren izena eta martxoan Bil-
Iigo Cabacas basauriarra hil zela, lau dun nagusia ere. Epailearen arabera, antolatu du apirilaren 7an 19:30ean bon aurkeztu eta gero, Basaurin
egun aurretik Ertzaintzak botatako ezinezkoa da zehatz jakitea zein Bilboko Epaitegiaren inguruetan. Era erakutsiko dute maiatzaren 17an
gomazko pilota batek buruan jo eta izan zen Cabacas hil zuen pilotaka- berean, apirilaren 8an 12:30ean Ca- Marienea Emakumeen Etxean
gero. Ezbeharraren urteurrenaren daren egilea. Operazio arduraduna- bacasen familiak eta lagunek ome- 18:30ean.
bezperan iritsi da Ana Aurora Torres ri dagokionez, oraingo epaiak ez du naldia egingo diote Kirruli Plazan Irudimenez, enpatiaz eta ja-
magistratuaren erabakia: operazioan jasotzen horren inguruko azalpenik. (Bilbo). rrera ireki eta positiboarekin se-
parte hartu zuten hiru furgoneteta- xualitatea lantzeko baliabide hau
ko hiru arduradunak epaituko dituzte Epailearen ustez, ezinezkoa da jakitea nola sortu den, nola erabili behar
eta zuhurtziagabekeriazko giza hil- ertzainen artean nor izan zen Cabacas hil zuen den eta nolako ibilbidea egitea
keta leporatuko diete. Errudun di- nahi dugun kontatuko dugu,
rela frogatuz gero, 9 urte arteko kar- tiroraren egilea. Epaiak ez du jasotzen operazio diote: Bestalde, guztion artean
tzela zigorra jaso lezakete. arduradunaren inguruko azalpenik sexu izateak hausnartu eta ezta-
baidagai izango ditugu. Bizkaiko
Foru Aldundiaren laguntza izan
du proiektu honek.

44 enpresa sortzea bultzatu du iaz


Basauriko eta Etxebarriko Behargintzak Maiatzaren 13an,
larunbatez, izango da
181 kontratazio sustatu ditu Behargintzak 2016an Lan-bitartekaritza Zerbitzutik Rockein finala Social
g Eratu diren 44 enpresa berrietatik 60 lanpostu sortu dira
Antzokian
MUSIKA > Euskal Autonomia Er-

729
testua MAIDER IBAEZ egiteko aholkularitza zerbitzuari dago- kidegoko eta Nafarroako banda
kionez, 127 lagun artatu dituzte (96 ne- eta bakarlarien Rockein! lehia-
Basauriko eta Etxebarriko Behar- gozio-ideia). Bideragarritasun-plana ketaren 5. edizioak martxa har-
gintza zerbitzuaren helburua da egiteko aholkua jaso dutenen %58,27 tu du dagoeneko. Martxoaren
enplegagarritasuna hobetzea eta basauriarrak izan dira eta %19,69 24an izena emateko epea itxi
udalerri bakoitzean enpresa-jardu- etxebarritarrak. Era berean, enpre- zuten eta guztira 129 musika tal-
keta sustatzea. Iazko datuei erre- sa-proiektua Basaurin edo Etxebarrin enpresa eratu dira Basaurin eta dek eman dute izena. Jaso diren
paratuta, 181 kontratazio sustatu abiarazi nahi duten beste udalerrieta- Etxebarrin Behargintzaren bul- grabazio guztietatik sei banda
ditu Lan-bitartekaritza Zerbitzuak ko biztanleak izan dira gainontzekoak tzadari esker finalista aukeratuko ditu epai-
eta 44 enpresa berri bultzatu ditu, (%22,04). mahaiak. Finala maiatzaren 13an
zeintzuetatik 60 lanpostu berri eka- izango da Social Antzokian, sa-
rri dituzten. Gauzak horrela, iaz 241 2004tik 1.135 enplegu rrera doan.
lanpostu berri eratu ziren Basaurin Behargintza zerbitzua 2004an sortu Bitartean ikus-entzuleen
eta Etxebarrin. zen Basaurin eta Etxebarrin. Ordutik talderik gogokoena bozkatzeko
2016an zehar, 182 lagunek eskatu hona 729 enpresa eratzea bultzatu du aukera dago apirilaren 23ra arte
zuten enpresa sortzeari buruzko ha- erakundeak eta horrek 1.135 enplegu Rockeineko Facebook orrial-
sierako informazioa eta enpresa-plana zuzen ekarri ditu. dean.
6 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a

Trenaren zarata gutxitu eta auzoen loturak LABURREAN

hobetuko ditu Gaztaabaltzako proiektuak Korrontzi maiatzaren


7an, Basauritar,
Edurre eta Agintzari
Social Antzokiaren dantza taldeekin
eta Gaztaabaltza
KULTURA > Korrontzi folk tal-
parkearen artean deak kontzertua eskainiko
10.500 metro du maiatzaren 7an, igandez,
19:00etatik aurrera Social An-
karratuko eremua tzokian. Korrontzi Dantzan
egongo da ikuskizuna eskainiko dute eta
bertan arituko dira Basauritar,
Edurre eta Agintzari dantza tal-
Nahiz eta epe deak. Sarrerak dagoeneko sal-
laburrean obrak ez gai daude 7 euroan eta Social
Antzokiko bazkideek 5 euroan
hasi, etorkizunerako eskuratu ditzakete.
proiektutzat du Udalak

Etxeen birgaitzea
sustatzeko 32.550
euro eman ditu
Udalak
Gaztaabaltzako estalduraren irudia goitik hartuta / Basauriko Udala
GIZARTEA > Berrogeita hamar
urtetik gora dituzten etxe-
testua MAIDER IBAEZ konektibitatea hobetzeko beha- litzateke, baita 1.500 metro ka- etorkizuneko Basauri diseina- bizitzen birgaitzea susta-
rrizanei erantzungo die propo- rratuko gune estalia (itxitura gar- tzeko proiektuak, dio Rente- tzekodiru-laguntza ematen
Adif-ek ikuskatze-lanak bukatu samenak: trenbidearen alde biak denarekin) ere. Horrek jardue- riak: Une honetan ezin diogu duBasauriko Udalak. Hain
ondoren, Social Antzokitik Gaz- elkartuko lituzke Gaztaabaltza- ra sozialetarako, kulturaletarako aurre egin inbertsio horri, baina zuzen,Eraikinaren Ikuskapen
taabaltzara doan trenbidea es- ko estaldurak. edota kirol jardueretarako balioko epe luzera begiratu behar dugu, Teknikoa (EIT) egiten dute
taltzeko proiektuak aurrera da- Guztira, 10.500 metro karra- luke, diote udal ordezkariek. eta lan egin gune horretan eta 2013. urtetik.
rrai. Udalak lehiaketa publikoa tuko eremua sortzea aurreikusten beste batzuetan egin daitez- Obren exekuzio aurrekon-
aurkeztu eta Arenas&Asociados du proiektuak. Era berean, Denon 7,9 milioiko inbertsioa keen jarduketetan. tuaren arabera honakoak dira
enpresari esleitu zion proiektua Eskola eta eremu berria lotze- Proiektuan jasotako jarduke- Esku-hartzeari dagokionez, Udalak ematen dituen lagun-
idazteko kontratua, 220.590 eu- ko igogailu panoramikoa jarriko tak 7.900.000 euroko inbertsioa zenbait fase izango ditu obrak tza ekonomikoak: 10.000 eta
roko zenbatekoarekin (BEZa bar- beharko du. Zentzu horretan, (trenbidea estaltzeko egitura 40.000 euro bitarteko aurre-
ne). Alderdi jeltzaleak Senatuan Udal ordezkarien Nerea Renteria Basauriko Udale- eta oinarriak finkatzea, eraiki- kontua duten obrei, 1.000 eu-
duen taldeak egindako zuzenketa ko Lurralde-politika eta Kontra- ko duten gune berria eta estal- roko diru-laguntza dagokie;
bati esker, Estatuko Aurrekon-
ustez funtsezkoa tazioko ordezkariak adierazi du duraren mugak uztartzea, eta 40.000 eurotik gorako kostua
tu Orokorretan 220.000 euroko da etorkizuneko Gobernu Taldeak ez duela aurrei- azkenik parkearen hedapena, aurreikusiz gero diru-lagun-
partida jaso du Basauriko Udalak. herria diseinatzeko kusi epe laburrera jarduketa honi baita aparkalekua handitzea eta tza 1.500 eurokoa izango da.
Paisaiarekin bat egin eta tre-
proiektuak orain ekitea: Gaur egun, udalerrian eremuaren urbanizatzea ere) Iaz 26 komunitatek jaso zuten
naren ikusizko eta entzunezko lehentasuna dute beste ekintza eta aurreikuspenen arabera, diru-laguntza. Guztira 32.550
inpaktua leunduko luke aurkez- planifikatzea estrategiko batzuek, baina fun- proiektua urtebetean burutuko euro eman zituen Basauriko
tu duten proiektuak. Era berean, tsezkoa da orain planifikatzea lukete. Udalak.

ARGAZKITIK

60. urteurrena
ospatuko du Edurre
Dantza Taldeak
apirilaren 30ean
KULTURA > Edurre Dantza Tal-
deak 60 urte bete ditu aurten
eta hori ospatzeko jaia antolatu
dute apirilaren 30ean, igandez.
Urte luze hauetan aritu diren
dantzari ohiak elkartuko dira
egun horretan, baita gaur egun-
go dantzariak ere. Bizkotxalde
parkean dantza erakusketaldia
eskainiko dute goizean eta on-
doren bazkaria izango dute San
Jose ikastetxean. Euria bada,
Artunduagako kiroldegian izan-
go da ospakizuna.
BASAURI

EDURREK 60 URTE
Soloarten ospatu zuen Edurrek bere 35. urteurrena / Edurre Dantza Taldea
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
HERRIAK
BASAURI 7
LABURREAN

Basauriko Probak
maiatzaren 21ean
IRITZIA izango dira
Begirada epela KIROLA > Meeting Basauri

desira izoztuei
Probak maiatzaren 21ean itzu-
liko dira Artunduagara, bere
XIX. edizioan. Besteak beste,
itsuek zein ikusmen urritasu-
na duten atletek, adimen-a-
SAIOA HERNANDEZ tzerapena duten kirolariek,
sexologa

I
garun-paralisia dutenek edo
minusbaliotasun fisikoren bat
luntasunaren ostean argitasu- dutenek parte hartuko dute.
nak hartu behar du lekua, eta Iaz 250 atleta etorri ziren.
ez bakarrik gure (eta guztion)
zeruetan, baita ere, pertsona oro-
ren ezagupen eta bizian. Udabe-
rrian arropa ilunak eta pisutsuak Bizkotxalde Haur
kendu eta bizipen sexualen ase- Krosa egingo da
Urrutian Sarratu auzo berritua ikus daiteke eta eskuman Azbarreneko azken etxe zaharrak / Geuria tasunak premiazkoak direla erraz
azalarazten da. Jakin-mina bizi apirilaren 9an
poza bihurtzeko grina, baimena

HAPOaren aldaketa puntualak Azbarren eskatu gabe hego haizeak heldu eta
ilea laztantzen digun bezala, gure
KIROLA > Apirilaren 9an, igan-
dez, ospatuko da Bizkotxalde-

auzoaren eraberritzea ekarriko du desira izoztuak gorputza eta pen-


tsamenduak igurtzen saiatzen dira.
ko XVI. Haur Krosa. Aurre-
benjaminetatik kadete arteko
Desira, poza eta beldurra beza- haurrei dago zuzenduta proba
Azbarren auzoan 345 etxebizitza egingo dituzte, denak Babes la oinarrizko emozioa izan arren, hau eta 11:00etan hasiko da.
desira (erotikoa) oso gutxitan Artunduaga Atletismo Taldeak
Ofizialekoak g Udalbatzak onartu egin du HAPOaren aldaketa begiratua, ikertua eta kontutan antolatzen du urtero jarduera
EAJren, EH Bilduren, PSEren eta PPren aldeko botoekin hartua izaten da. Masters eta John- hau, Udalaren babesarekin.
son-en garaitik ez da mundu osoan
egon sexologia kontuak ganoraz
testua MAIDER IBAEZ kietarako lurzati bat xedatzea. urbanizagarria zen lurzorua, ikertzeko dirurik ez borondaterik?
HAPOren Azbarreneko alda- hiri-lurzoru izatera igaro Edo gozamena eta desiraren in- Ekainaren 10ean eta
Hiri-antolamenduko Plan Oro-
korraren (HAPO) Azbarreneko
keta puntualak eutsi egiten die
eremu horretan etxebizitza ba-
zen. Modu horretan eraikiga-
rritasuna handitu zen bertan,
guruko ikerketak eta jabekuntzak
ezkutatu edo ukatuak izaten dira?
11n Hondartzako
aldaketa puntuala onartu du Ba- bestua sustatzeari buruz Eusko etxebizitza kopuruari zego- Edo inkisizio garaian bezala, orain- Eskubaloia
sauriko udalbatzak. Besteak bes- Jaurlaritzarekin sinatutako hi- kionez. Era berean, babestu- go botereak ezagutza hori gutxi Bizkotxalden
te, udal gobernu taldeak plan- tzarmenetan jasotako konpro- tako etxebizitzaren portzen- batzuen pribilegioak mantentzeko
teatu dituen ondorengo ideiak misoei. Gauzak horrela, Azbarren tajea %65etik %100era igo eta jendartea beldurtuta eta kon- KIROLA > Hirugarren urtez Ba-
onetsi dituzte: trenbidea udale- auzoa eraberritzeko proiektuan zen. trolpean izateko erabilia da? sauri Eskubaloi Taldeak Hon-
rrian hobeto integratzeko pro- 345 etxebitza eraikitzea adosten HAPOaren aldaketa pun- Zergatik hainbeste oztopo dartza Eskubaloi torneoa an-
posamena, Metroaren 5. linea- da, denak %100ean Babes Ofi- tualak EAJren, EH Bilduren, sexualitatearen ezagupenean? tolatuko du. Ekainaren 10ean
ko beste geltoki bat egin ahal zialeko planteamenduan. PSEren eta PPren aldeko bo- Emozioak, gorputzak... sexu- eta 11n izango da txapelketa
izateko lurzorua erreserbatzea, Azkenekoz,2007koekai- toa izan du, Basauri Baik tua izatearekin zerikusia duenaz Bizkotxalde parkean. Torneoa
zaratari buruzko azterlanaren nean onetsi zuten Basauriko abstentziora jo du eta Sergio hitz egiteko eta ikasteko ozto- Eskubaloi Solidarioaren Jardu-
ondorioak eta gomendioak txer- HAPOren aldaketa Azbarren au- Recio zinegotziak kontran poak izaten dira. Klitoria adibidez, naldiaren baitan dago eta aur-
tatzekoa eta zuzkidura-bizito- zoari dagokionez eta ordura arte bozkatu du. 1559an lehenengo aldiz Renaldus ten 10. edizioa ospatuko dute.
Columbus irudikatu eta deskriba- Edizio honek bi berrikun-
tzen saiatu bazen ere, ondorengo tza izango ditu. Alde batetik,

Berotegi-efektuko gasak %20


anatomia liburuetan batzuetan Arena 500 zirkuituaren ba-
agertzen da eta besteetan ez. rruan sartuko da txapelketa
1900an Gray anatomia liburu eta, bestetik, hirugarren zelai

murrizteko helburua hartu du Udalak famatuan klitoria definitu ze-


nean, betiko onartua izango zela
bat eraikiko dutela jakinarazi
dute. Iaz 21 taldek eman zu-
pentsatu arren, 1948ko edizioan ten izena eta 2.000 euro inguru
Alkateen Itunarekin bat egin zuen 2010ean g Horren arabera, gozamenaren atal berezi hau be- bildu zituzten.
rriro desagertuko da! Gaur egun
eraginkortasun energetikoa %20 handitzea adostu zuen 6.mailako Inguruaren Ezaguera li-
buruetan gauza bera gertatzen da,
liburu batzuetan klitoria nesken Mari Luz Esteban
testua MAIDER IBAEZ Akzio Lokaleko Planarekin (2013- neraketa egingo dute Udalean. genitalen atala bezala azaltzen da antropologoa
Klima-aldaketara Egokitzeko
2020) bat egin zuen.
Kontabilitate energetikoko
Klima aldaketara Egokitzeko
Plana egiteko 12.419 euroko
eta besteetan ez da existitzen!
Diana Torresen, Coo Potens
mahainguruan
Udal Plana idatziko du Basauri- udal-sistemaren arabera, gas na- diru-laguntza jaso du Udalak liburuak, emakumeen erreali-
ko Udalak. Hain zuzen, 2010ean turaletik eta elektrizitatetik era- Eusko Jaurlaritzaren Inguru- tate eta ekarpen anatomikoak GIZARTEA > Zahartzea agen-
Udalak bat egin zuen Alkateen torritako berotegi-efektuko gas men Sailaren eskutik. Ondo- plazaratzeko eta sexualitateaz da feministan mahai ingu-
Itunarekin, 2020ra bitartean be- emisioak %10ean murriztu ziren ren, lehiaketara aterako du hitz egiteko eta pentsarazteko rua antolatu dute Marienean
rotegi-efektuko gasen isuria gu- 2015ean, 2007ko datuekin alde- dokumentuaren erredakzioa ekarpen baliagarria da. Gogoan maiatzaren 2an. Bertan parte
txienez %20 murrizteko kon- ratuta. Aurten emisio horien egu- 30.055 eurorengatik. izan anatomiaz gain, emozioek hartuko dute Mari Luz Este-
promisoa hartuz. Horiek horrela, eta pentsamenduek sortzen du- ban antropologo eta ikertzaile
eraginkortasun energetikoa %20
handitzea eta energia berriztaga-
12.419 euroko dirulaguntza jaso du tela gure sexualitatea eta ideia
zein afektu anitzak kontrolatzen,
feministak eta Ana Fernandez
Cuerpo, genero y vejez en las
rrien eskaria beste %20 betetzea Basaurik Eusko Jaurlaritzaren bidez. epaitzen eta ukatzen diren kultu- Viviendas Colaborativas para
adostu zuen. Era berean, Energia Planaren erredakzioa lehiaketara retan, desira izoztuak sortzen personas mayores liburuaren
Iraunkorrerako Akzio Planarekin
(2012-2020) eta Agenda 21eko
aterako da direla. Baina lasai, haize epelak
heldu dira!
idazleak. Solasaldia maiatza-
ren 2an izango da 18:00etan.
Berbaz
8GEURIA #029
ELKARRIZKETA
2017ko apirilaren 6a

testua
IRANTZU CHAURRONDO

Ingelesa ikasi nahi dudalako, bizipen be-


rriak nahi ditudalako, etxetik irten nahi
dudalako... hauek izan ohi dira atzerrira
joan nahi izateko arrazoietariko batzuk.
Baina guztiok eduki, ez daukagu kanpora
joateko paradarik, dirua dela, harreman
-loturak direla... Geure gaurko elkarrizke-
tatuak, ordea, bai. Basauriar gazte honek
zortzi hilabete daramatza aupair atzerrian
eta hara joatearen arrazoiak eta bizipena-
ren nondik-norakoak jakin nahi ditugu.

Nora joan zara eta zenbaterako?


Erresuma Batuko hego-mendebaldean
dagoen Newbury izeneko herrira etorri
naiz. Herri oso lasaia eta polita da, bai-
na garestia ere bai. Diotenaren arabe-
ra, arrazoia Londresetik ordu batera eta
Oxfordetik ordu erdira egotea da. Eza-
guna da duen Racecourse, zaldi laster-
ketak egiten diren tokia, delakoagatik.
Uztailean etorri nintzen, 19an hain zu-
zen ere, beraz, zortzi hilabete daramatzat
eta oraindik beste lau falta zaizkit. Baina
ikusteke dago zertxobait gehiago geratu-
ko ote naizen.

Astean hirutan
mintzasaio batzuetara
joaten naiz eta astean
behin irakasle batengana

Zein izan zen atzerrira joan nahi izate-


ko arrazoia?
Gainezka nengoen, aldi berean gauza pi-
loa egiten ari nintzen: gidabaimena ate-
ratzen, ingelesa ikasten, kitarra jotzen
ikasten, eskola partikularrak ematen...
eta hori gutxi balitz, amarekin arrande-
SARA MEDIAVILLA AUPAIR NEWBURYN gian lanean ere banengoen. Gogoratzen
BIDAIAK dut magisteritza ikasten nenbilenean
norbaitek atzerrira aupair joateari buruz
zeozer kontatu zidala. Beraz, hau guz-

Jasotzen dudan
tiau amaitzean, argi neukan horrelako
bizipen bat bizi nahi nuela eta horri ekin
nion! Inondik inora espero ez nuena zen
ni neu bakarrik joatea, erronka izugarria
baitzen! Baina azkenean horrela suertatu

soldata bidaiatzeko
zen eta bakarrik egin izanaz harro nago.
Uste dut atzerrira joatea edozein hiz-
kuntza ikasteko eta, era berean, pertso-
na moduan hazteko aukerarik hoberena

aprobetxatzen dut
dela. Bitartean magisteritza oposaketak
prestatzen ere banabil.

Zer da atzerrira aupair joatea?


Aupair familia gonbidatzaile batekin bi-
zitzera joatea eta familia horretako se-
me-alabak zaintzea da, etxeko lan arinak
egiten lagunduz. Gehienezko lan-orduak
Familia ingeles batekin eta alokairuan dauden beste bi neskekin bizi da Sara aldatu egiten dira aupair aukeraren ara-
Mediavilla basauriarra Newbury herrian, Erresuma Batuan bera eta astean egun bat, gutxienez, li-
bre izaten da. Trukean, aupairra familia
hartzailearekin bizi da, familiako kide bat
testua IRANTZU CHAURRONDO izango balitz bezala, eta astean diru-ko-
argazkia SARA MEDIAVILLA puru txiki bat jasotzen du. Batzuetan, au-
pairrak hizkuntza-ikastaroak egiten ditu
BASAURI / NEWBURY (UK) ordu libreetan.
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
HERRIAK
BASAURI 9
Ni, adibidez, familia ingeles batekin,
ama eta bere bi semeekin, eta alokairuan
dauden beste bi neskekin bizi naiz. Eta
esan beharra daukat zortea izan dudala,
denak oso jatorrak direlako eta oso gus-
tura nagoelako! Lanari dagokionez, 30
ordu egiten ditut astean. Aste barruan
13.00etatik aurrera libre daukat eta as-
teburuak osorik. Jasotzen dudan solda-
tarekin bidaiatzeko aprobetxatzen dut.
Dagoeneko Basingstoke, Reading, Mil-
ton King, Thacham, Bath, Shanboroug,
Londres, Cambridge eta Lambourn bi-
sitatu ditut. Azken honetan ohikoa da
biztanleak kaletik zaldi gainean ikustea.
Frantziara ere joana naiz. Hurrengo hel-
burua Oxfordera joatea da. 25 urte baino
gutxiago edukitzeagatik trenean bidaia-
tzeko eskaintzen dituzten bonoak direla
medio, hemen bidaiatzea merkeago ate- Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformako kideak Marienearen aurrekaldean / Geuria
ratzen zait.

Posiblea da atzerrira
bakarrik joatea! Hego Uribetik Gernikara egingo dute
Zer da handik gehien gustatu zaizuna?
Ingurua, natura. Irakurtzea izugarri gus-
bidea eskualdeko oinezko zutabeek
tuko dut eta honekin gozatzeko inguru
polit ugari dago. Honen harira, hemendik Arrigorriaga, Orozko, Zeberio, Zaratamo eta Arrankudiagatik datozen herritarrak
izarrak primeran ikusi ahal izatea ere bai. Basauritik irtengo dira Muxikara trenez, handik oinez Gernikara heltzeko
Gutxien gustatzen zaidana, arrain falta,
eguraldia eskasa eta otorduak dira, he-
men oso goiz afaltzen baitute. testua MAIDER IBAEZ plataforma sortu zen, emakume erre- ko arropa bilketak eta mahai inguruak,
fuxiatuen egoera salatzeko, dio Oihane besteak beste.
Bertakoak, hemengoekin alderatuta, Urtebete igaro da Bizkaian Ongi Etorri Lopez plataformako kideak. Ordutik hona Aurten bat egingo du platafor-
nolakoak dira? Errefuxiatuak plataforma eratu zene- zenbait ekimen egin ditu Basauriko Ongi ma herrikoiak Ongi Etorri Errefuxia-
Oso desberdina. Hemengoak oso inde- tik. Otsailean izan zen hori eta hilabe- Etorri Errefuxiatuak plataformak: bande- tuak-Bizkaia plataformak deitu duen
pendenteak dira eta normalean ez dituz- te ondoren, martxoaren 8an, Basauriko rolak eta zapiak saldu, errefuxiatuentza- ekintzara: Gernika 2017. 1937an tropa
te sentimenduak askatasunez adieraz- faxistek Gernika eta beste udalerri ba-
ten. Maitasun adierazpenak ez dituzte tzuk bondardeatu zituzten eta 80 urte
edonon egiten eta haien iritziz musuak geroago, begien aurrean ditugu interes
gehiegikeria dira. Normalean lagunar- geopolitiko edo ekonomikoek eragin-
tean bi musu beharrean, besarkadak dako gatazka armatuen ondorio zuze-
ematen dizkiote elkarri. nak diren jendearen lekualdaketak,
dio Susana Felipe Basauriko platafor-
Nola moldatzen zara ingelesarekin? mako kideak: Gaur eguneko errefu-
Orain hobeto. Dena den, etorri baino xiatuek miseria saihestu nahian beren
lehen desastre hutsa ez nintzenez, orain sorlekuak uzten dituzte, bizimodu dui-
nahiko ondo moldatzen naizela uste na eramateko asmoarekin. Orain dela
dut. Astean hirutan Toodle Group ize- 80 urte guk bizi izan genuen egoera
neko mintzasaio batzuetara joaten saia- bera.
tzen naiz. Bertan pixka bat ordaindu eta
tea eta gailetak eskaintzen dizkigute eta Oinezko zutabeak Gernikara
umeek bertako txokotxo batean jolasean Hilaren 29an, Basaurin, Bizikleta zuta-
aritzeko aukera daukate. Ingelesa gehia- beari ongi etorria egingo zaio Arizgoi-
go praktikatzeko, saiatzen naiz espainia- ti plazan 11:00etan. Ostean, San Pedro
rrekin ez elkartzen; zaila bada ere, asko elizako plazan, bere garaian gudagatik
baitaude. Horrez gain, astean behin ira- erbestera joan behar izan zuten basau-
kasle partikular batekin lotzen naiz. riarrei omenaldia egingo zaie. 13:30ean
Arizko Euskotren geltokian bat egingo
Zer-nolako bizipena izaten ari da? dute Arrigorriaga, orozko, Zeberio, Za-
Berezia eta oso ona, ez nukeen inoiz ima- ratamo eta Arrankudiagatik oinez da-
jinatuko horrelakoa izango zenik. Alde tozen zutabeekin, trena hartu eta Mu-
batetik, zoragarria izaten ari da, askata- xikara joateko. Behin helduta, Euskal
sun handia dut eta aurreko ikasturtea- Herri osotik heldutako zutabeek oinez
rekin alderatuta, askoz lasaiago nabil. egingo dute bidea Gernikara.
Bestalde, lehenago esan bezala, inge- Apirilaren 29an eta 30ean ekital-
lesa ikasten eta oposaketak prestatzen dia antolatu dute Gernikan, BAI ba-
ari naiz, beraz oporretan ez nago, bete- besari, harrerari, giza eskubideei, fe-
beharrak ditut. Horrez gain, maite dudan minismoari eta ekologismoari. EZ
jendea izugarri faltan botatzen dut. Ha- gerrari, arrazakeriari, faxismoari, mi-
sieran geure ohiko eremu erosotik han- litarizazioari eta kapitalismoari lema-
ka bat aterako dugula pentsatzean, joera pean. Apirilaren 29an oinezko zutabeak
dugu bertigoa sentitzera eta segurtasun egingo dituzte zenbait udalerrieta-
falta itzela izatera. Baina hori guztia po- tik Gernikara. Helburua da 16:00etan
liki-poliki gainditzen da eta posible da Muxikara denak heltzea eta berta-
atzerrira bakarrik joatea! Hemendik ho- tik ibilbide isilak egitea Gernikaraino
rrelako bizipen bat bizitzera animatzen (17:00etan). Ekitaldi nagusian Piedad
zaituztet! Ni orain bizi izandakoa konta- Cordova aktibista kolonbiarrak (Mede-
tzen ari natzaizue, baina zirrarak azale- llin, 1955) parte hartuko du. Era berean,
zinak dira. Anima zaitezte! Seguru nago hitzaldi-solasaldia, txikigunea, ekintza
ahaztezina izango zaizuela! kulturalak eta kontzertuak izango dira.
10 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a

BASAURI
BASAURI

IV. MENDI MARTXA,


KAREAGAN
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS

BASAURI

ITZIAR ITUO ETA LANTEGI


BATUAK, AURTENGO IXATXAK
argazkia MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
HERRIAK
BASAURI 11

BASAURI

XXI. DUATLOIA,
KORRIKA ETA
BIZIKLETAZ
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS
12 HERRIAK
GALDAKAO
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a

galdakao Bengoetxe eta Plazakoetxe artean


uholdeak ekiditeko plana martxan da
LABURREAN

25.000 ikusle
inguru izan ditu
Ibaizabalen uholdeei aurre egiteko hirugarren fasea abiaraziko du Eusko Torrezabalek 2016an
Jaurlaritzak 2018an. Gainera, Mercadillo zubia birgaituko lukete
KULTURA > Iaz 24.886 ikusle izan
zituen Torrezabal Kultur Etxe-
testua MAIDER IBAEZ rrekontua 12 milioi euro ingurukoa egin aurretik segundo bakoitzeko ko zinemak. Kultura Arloak egin
izango da. 600 metro kubikoko gaitasuna zuen duen balantzearen arabera, ikus-
Ibaizabal ibaian ur-goraldiei aurre Hirugarren fasean Ibaizabaleko eremuak, eta gaur egun segundo ba- le gehien urtarrilean (4.205) eta
egiteko bigarren fasea (Urbi-Ben- funtzio hidraulikoa eta hustubidea koitzeko 1.200 metro kubikora bi- urrian (4.198) bildu ziren eta
goetxe artekoa) behin amaituta, hobetzeaz gain, Mercadillo zubia- koiztu du gaitasun hori. Gainera, film ikusiena Un monstruo vie-
hirugarren faseari aurki ekingo die ren gaitasuna handitu eta zubia bera ur-goraldietako emariei lekua egitea ne a verme izan zen (1.685 ikusle
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, birgaitzea aurreikusten dute Eus- lortu du bigarren faseko obrak, 500 urrian). Torrezabalek estreinaldi
Lurralde Plangintza eta Etxebizi- ko Jaurlaritzatik. Horretarako zubi urteko (T500) errepikatze-denbora- asko eskaintzen ditu eta prezio
tzako sailak eta URA agentziak. -begi bat exekutatuko dute, fabrika rekin. lehiakorrak jartzen ahalegintzen
Bengoetxe eta Plazakoetxe arteko zaharraren egitura kontserbatzea Lan hauek Basauriko eta Galda- dira: 4 euro saioko eta 3 euro ikus-
eremua izango da hirugarren fa- ahalbidetuko duena, duen ondasun kaoko biztanleen eta enpresen se- learen egunean.
searen helburua eta obren proiek- eta kultur balioa zainduz. gurtasun-atalasea handituko dute Gaur egun 200 bazkide inguru
tua aurten landuko dutela iragarri Ibaizabal ur-goraldian jaisten de- ditu Torrezabalek. Gainera, ban-
du Iaki Arriola sailburuak. Modu Gaitasun hidraulikoa bikoiztu nean, eta inguru horretan orain arte kuko komisioak ekiditeko sal-
horretan, obrak 2018a amaitu bai- Hori da bigarren fasearen obrek lor- sarritan gertatzen diren uholdeak menta-puntua jarri dute aurtengo
no lehen hasiko direla ziurtatu du tu dutena: Ibaizabal ibaiaren gai- saihestuko dira horrela, adierazi du otsailean.
Arriolak. Fase horren lizitazio-au- tasun hidraulikoa bikoitzea. Obrak Arriolak.

Memoria Astea
Usansolotik Etxebarrirainoko martxa maiatzaren 13tik
20ra bitartean
antolatu du Metroaren aldeko plataformak
GIZARTEA > Galdakao Gogora el-
Martxoaren 30ean ospatu zen osoko bilkuran oraingo lanzadera zerbitzua karteak Memoria Astea antola-
tuko du maiatzaren 13tik 20ra.
hobetzeko mozioa onetsi zuten, EAJ, PSE eta PPren aldeko botoekin Udalerriak Gerra Zibilean jasan-
dako errepresioa eta garai haietan
fusilatu zituzten galdakoztarrak
testua MAIDER IBAEZ
Maiatzaren 7an berean, linea honen geralekuetan gogoraratzea du helburu ekimen
markesinak jar daitezen eskatuko honek. Oraindik egitaraua zehaz-
Metroaren 5. Linearen aldeko Galda- izango da oinezko dute. teke dago, baina adituen hitzal-
kaoko plataformak martxa antolatu martxa Usansolotik EH Bilduk abstentziora jo zuen diak eta Burdin Hesitik ibilaldiak
du maiatzaren 7an, igandez. Metro
zerbitzua Galdakaora irits dadin al-
Etxebarriko metro eta Irabazi eta UH taldeek kontra
bozkatu zuten. Bozketaren aurretik
antolatuko dituzte.
Omenaldia egingo diete orain
darrikatuko dute eta horretarako 8,2 geltokira Galdakao Orain taldeak aretotik joa- dela 80 urte fusilatu zituzten
kilometro inguruko ibilbidea egingo tea erabaki zuen PPren bozeramai- Angel Arostegi Bilbao, Valentn
dute Galdakao-Usansolo Ospitaletik leak izandako interbentzio desego- Mandaluniz Ealo, Jose Luis Zaba-
Etxebarriko metro geltokiraino. Bi mozio kiaren ondorioz eta ezin izan zuen la Bilbao, Santiago Zelaia Sagar-
Hilabete falta arren, dagoeneko Bien bitartean, Galdakaoko udal- bozkatu. Ibon Gartzia EH Bilduko dui, Andres Ormaetxe Egiluz, Pe-
hasi gara kartelak ipintzen eta auzo- batzak EAJ, PSE eta PPren aldeko zinegotziak ere aretoa utzi zuen. Al- dro Asua Zubiaur eta Dei Egileor
tarrak mugiarazten dio Paz Losada botoekin onartu du Bizkaiko Foru derdi soberanistak bere aldetik bes- Arostegi galdakoztarrei. Galdakao
plataformako kideak. Metroaren al- Aldundiari, Bizkaibusi eta Metro te mozio bat aurkeztu zuen lanza- Gogora elkarteak euren gaineko
deko plataformak adierazi duenez, Bilbaori eskatzea Boluetako gerale- dera Ospitaletik Etxebarriko metro informazioa behar du eta galda-
martxa hau giza katea egin aurreko kua egokitzea espazio, ekipamen- geltokiraino hel dadin, baina ez zen kaogogora@gmail.com helbide
pausoa da. du eta segurtasunaren aldetik. Era aurrera euren proposamena. elektronikoa erraztu du.

ARGAZKITIK

Bost galdakoztar joango


dira apirilean Nepalera
Samsara elkartearekin
ONGINTZA > Samsara elkarteko sei
lagun Nepalera joango dira apirilean:
Eneko Atutxa, Alicia Carreo, Luisma
eta Elvira Txabes, Oihane Zunzunegi
eta Vanesa Pieiro.
Bertan elkarteak bultzatzen di-
tuen proiektu solidarioetan hartuko
dute parte: Kulayren berreraikuntza,
elbarrien ikastetxea eta poltsen fa-
brikazioa.
Bakoitzak 30 kilo material era-
mango ditu (guztira 180 kilo). Sen-
dagaiak, material kirurgikoak, jostai-
luak eta eskolako materiala, besteak
beste.
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
HERRIAK
GALDAKAO 13

Galdakaok berezko izaera galdu egin du, LABURREAN

baina gure bizimoduak hoberantz egin du Mikel Larunbe Eskuz


Binakakoaren finalean
ariko da hilaren 9an
BEGO ORRANTIA EMAKUMEEN BERBAK KIROLA > Apirilaren 9an, igan-
dez, izango da Eskuz Binakako
Hamahiru emakume galdakoztarren testigantzak jasotzen ditu Emakumeen Berbak Txapelketaren finala Bilboko
dokumentalak g Herriaren bilakaera azaltzen dute gizarte eta genero ikuspuntutik Bizkaia frontoian. Bertan ariko
dira buruz buru Mikel Larun-
be-Oinatz Bengoetxea eta Iker
testua MAIDER IBAEZ Irribarria-Beat Rezusta biko-
teak. 17:00etan hasiko da jaial-
Emakumeen ikuspuntutik Gal- dia eta Altuna III-Merino II eta
dakaok izan duen bilakaera bil- Artola-Albisu bikoteen arteko
du dute dokumental batean: lehiak emango dio hasiera. Sa-
Galdakaoko emakumeen ber- rrerak salgai daude 45 euro eta
bak. Udalerriko hamahiru ema- 140 euro artean.
kumek hartu dute parte doku-
mentalean: Mila Abarrategi,
Itziar Barrenetxea, Marisa Cela,
Conchita Irazabal, Itziar Isasi, Duatloiak proba
Pili Moreno, Dolores Nogueiras, herrikoia izango du
Begoa Orrantia, Eulalia Prez,
Agurtzane Yurrebaso, Lourdes lehendabizikoz
Yurrebaso, Edurne Zarandona eta
Amaya Zenarutzabeitia. KIROLA > Apirilaren 23an III.
Martxoaren 22an aurkeztu Duatloia izango da Galdakaon
zuten Torrezabalen eta tarte ba- eta Euskadiko Txapelketarako
tean Begoa Orrantiarekin izan baliagarria izango da. Era be-
ginen. rean, proba herrikoia ere an-
tolatu dute lehendabizikoz.
Dokumentalean Galdakaoren 11:00etan hasiko da Urretako
bilakaerari buruz hausnarketa Dokumentalean agertzen da berbatan Orrantia / Galdakaoko Emakumeen Berbak kiroldegiaren ondoan eta partai-
egiten duzue. Zein izan da zure deek 2 kilometro korrika, 6 kilo-
ikuspegia? metro bizikletan eta kilometro
Nire ustez, Galdakaok bere bene- rriz, egoera bestelakoa da eta ho- Eta, kontran, zer da Galdakaok ere bai. Nola ezinezkoa geneu- bat korrika egin beharko dute.
tako izaera galdu egin du. Lehen beto bizi gara. irabazi duena? kan gure txikiei euskal izenak Euskadiko Txapelketa (fe-
ez zegoen herrigunerik: etxeak Adibidez, kultura sustatzeko gu- jartzea, dena erdaraz izan behar deratuentzako) 12:15ean hasi-
eta baserriak ziren nagusi. Polita Zer botatzen duzu faltan gaur neak. Torrezabal Kultur Etxea, zuen. ko da eta 4,5 kilometro korrika,
eta berezia zen hori. Gaur egun, egun, lehen modu zuzenean kasu. Era berean, harremanak 13,5 kilometro bizikletan eta 2,2
herri bat zein bestea ikusi, ber- eduki zenezakeena? estutzeko eremuek ere gora egin Nola ikusi duzu zure burua do- km korrika egingo dituzte. Izena
dinak dira. Ez daukate esentzia Lehen herritar denak ginen familia dute. Esate baterako, tabernak, kumentalean? emateko epea apirilaren 17ra arte
berezirik. antzeko bat, lagunak. Biztanleriak plazak eta berdeguneak. Oso ondo. Lan handia egin dute dago zabalik www.triatloi.org
ere gora egin du eta denak lagunak eta ni gustura nago emaitzare- wegunean. Izen emate bakoitza-
Eta, bizimoduaren aldetik gal- izatea ezinezkoa litzateke gaur Frankismo garaia ere aipatzen kin. Galdakao bertako hamahiru rekin euro bat DYA erakundera
detuko banizu? egun. Baina hori da gehien faltan duzue dokumentalean. emakume agertzen gara eta hori bideratuko dute antolatzaileek.
Bizimoduak modu positiboan botatzen dudana: auzotarren arte- Bai. Nola Francoren garaian eus- betiko gordeko da herritarren-
egin du gora, hoberantz. Gerra ko adiskidetasuna. Dena dela, Gal- kara hitz egitea debekatu zigu- tzako, ikus dezaten Galdakao
ostekoa naiz ni eta garai hartako dakao herri oso atsegina da guztiz ten, adibidez. Eta ez bakarrik es- nola aldatu den eta gure gizartea Semejantes, Jona
bizimodua tristea zen. Orain, be- eta kaleko giroa ere ona da. kolan, gure egunerokotasunean nola moldatu den. Exposito eta Capsula
doan Torrezabalen

Galdakaoko Udalekuek 525 plaza izango MUSIKA > Kartel buru Capsu-
la talde argentinarra izango da

dituzte aurten, iazko kopuru bera eskainiz


apirilaren 8an Torrezabalen.
Haiekin arituko dira Semejan-
tes eta Jona Exposito musikari
galdakoztarrak. Sarrera doa-
2015ean 470 plaza eskaini zituzten eta iaz kopurua handitzea erabaki koa izango da eta kontzertuak

zuen Udalak. Izena emateko epea maiatzaren 2an zabalduko dute 21:30ean hasiko dira.

testua MAIDER IBAEZ bera: 300 plaza 3 eta 7 urte bi- gehiago badaude, zozketa egingo
tartekoentzat (2010 eta 2014 lukete.
Udaberriarekin batera heldu urteean artean jaiotakoak) eta
da udalekuetan izena emateko 225 leku 8 eta 11 urte artekoen- Lehiaketa martxan
aukera. Hain zuzen maiatza- tzat (2006 eta 2009 urteen ar- Udalekuak euskaraz antolatu,
ren 2an irekiko du Galdakaoko tean jaiotakoak). kudeatu eta exekutatzeko lehia-
Udalak seme-alabak inskriba- Udaleko Euskara eta Hez- keta martxan jarri du Udalak eta
tzeko aldia eta hilaren 12ra arte kuntza sailak plaza-kopurua gehienez 74.000 euroko aurre-
luzatuko dute epe hori. egokitzeko eskubidea izango kontua izango du lizitazio ho-
Galdakaoko udalekuak uz- du, baita begiraleen kopurua rrek.
tailaren 3tik 21era bitartean ere, adin-tarte batean eta bes- Udaleku hauen helburua da
izango dira (goizez,hiru ordu tean izandako izen emateak umeen artean euskararen era-
eta erdiko iraupenarekin) eta 3 ikusi ondoren. Hala ere, jaki- bilera areagotzea udako aisial-
eta 11 urte bitarteko umeei dau- narazi dute 525 leku izango dela dian eta umeen arteko bizikide-
de zuzenduta. Guztira 525 plaza geheinezko plaza-kopurua. tza-ohiturak eta parte-hartzea
eskainiko dituzte, iazko kopuru Kopuru hori baino izen emate bultzatzea.
14 HERRIAK
GALDAKAO
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a

GALDAKAO

GAZTE EGUNA
USANSOLON
argazkiak LAMINTXU GAZTE ASANBLADA

GALDAKAO

ROMUALDA
ZULOAGA
PLAZA
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
HERRIAK
GALDAKAO 15

GALDAKAO

I. BERDINTASUN SARIA
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS

GALDAKAO

EMAKUMEEN BERBAK
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS
16 HERRIAK
ARRIGORRIAGA
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a

arrigorriaga %14,54ko partaidetza lortu du Gure


Esku Dagok Arrigorriagan
LABURREAN

Gerra Zibilean
desagertutakoen
senideen DNA laginak
Arrigorriaga izan da Hego Uribeko lehen udalerria Gure Esku Dago dinamikaren
bilduko dituzte
herri galdeketa burutu duena. Udazkenean erronka da Galdakaon ospatzea
GIZARTEA > Gogora institutuak
abian jarri du Euskadin Gerra Zibi-
lean desagertutako pertsonen DNA
bankua handitzeko proiektua.
Hain zuzen, desagertutakoen seni-
deen DNA laginak bilduko dituzte.
Horretarako, interesdunek Gogora
institutuarekin harremanetan jarri
behar dute 944 032 846 telefonoan
edo gogora.idazkaritza2@euskadi.
eus helbide elektronikoan. Lagin
guztiak EHUko Biomics-en gor-
deko dira eta Gogora institutuak
koordinatuko ditu.

63 herritar langabetuk
1.492 herritarrek eman dute botoa Arrigorriagako Gure Esku Dago galdeketan / Geuria
hartuko dute parte lau
ikastarotan
tarren %32,07a bertaratu zen botoa
testua MAIDER IBAEZ alde egin du eta %5,56ak (83) kontran ematera: 11.293 baiezko, 292 ezezko, LANA > Arrigorriagan erroldatu-
egin du. Zurizko botoak 45 izan dira 177 zuri eta 31 baliogabe. ta dauden langabetuentzako lau
Herri galdeketa ospatu du Arrigo- (%3,02) eta baliogabeak 4 (%0,27). Maiatzaren 7an eta ekainaren 18an ikastaro antolatu dituzte: gaina-
rriagak hilaren 2an Gure Esku Dago Era berean, Busturialdeako 17 uda- herri kontsulta gehiago egingo ditu zalen eta altzarien garbiketa erai-
ekimenak antolatuta. 10.263 arrigo- lerrietan ere galdeketa ospatu zuten Gure Esku Dagok Euskal Herrian: De- kin eta lokaletan (15 pertsona ari
rriagar zeuden deituta bozkatzera (16 egun berean (Ajangiz, Bermeo, Bustu- babarrenean, Durangaldean, Lasar- dira parte hartzen apirilaren 4tik
urtetik gorakoak) eta parte hartzea ria, Ea, Ereo, Errigoiti, Forua, Gaute- te-Orian, Usurbilen, Lea-Artibain, ekainaren 30era), elikagaiak ma-
%14,54koa izan da: guztira, 1.492 boto giz Arteaga, Gernika-Lumo, Kortezu- Legution, Urkabustaizen, Orozkon, nipulatzeko agiria (21 herritarrek
jaso dira. Erantzunenarabera, boto-e- bi, Mendata, Morga, Murueta, Muxika, Uribe Butroen, Uribe Kostan, Urola parte hartuko dute gaur eta bihar
maileen %91,15ak (1.360) baiezkoaren Nabarniz eta Sukarrieta) eta herri- Kostan, Zeanurin eta Nafarroan. artean), IT txartelak lortzeko tre-
bakuntza informatikoa (15 pertso-
nek parte hartuko dute apirilaren
24tik ekainaren 2ra) eta artxiboak

Etxebizitzen zahartzea eta ibilgailuak eta dokumentuak kudeatzea (12


langabetuk hartuko dute parte

espaloietan aparkatzea, arazo nagusiak maiatzaren 22tik ekainaren 13ra).

Irisgarritasun Plan berria idatziko du Udalak eta horretarako herritarren


partaidetza bilatu du. Plan berriaren garapenak 33.880 euroko kostua izango du Lehen Laguntzei
buruzko ikastaroa
testua MAIDER IBAEZ Plan berria garatzeko herritarren katzen dutela eta Makuako igogailua apirilean
parte hartzea sustatu du udal gober- sarritan matxuratuta dagoela.
Arrigorriagak gaur egun bizi duen nu taldeak eta horretarako hainbat HEZKUNTZA > Apirilaren 29an eta
egoerari eta herritarren beharriza- foro deitu ditu martxoan zehar (foro Beharrizanei erantzuten 30ean Lehen Laguntzak ikasta-
nei hobeto egokituta egongo den teknikoa, alderdi politikoen eta el- Irisgarritasun Planaren helburua Arri- roa antolatu dute. Ikastaroa Gaz-
Irisgarritasun Plan berria egingo du karteen foroa, irisgarritasuneko foro gorriaga hobea izatea lortzea da, he- tegunean izango da 09:00eta-
Udalak. Aurreko plana idatzi zene- zehatza, genero foroa, herriguneko rritarren gehiengoaren beharrizanei tik 14:00etara eta 15:00etatik
tik hamahiru urte baino gehiago iga- foroa eta Abusuko foroa). erantzuna emango diena, zailtasun 20:00etara. Parte hartu nahi due-
ro dira, eta zortzi urte baino gehiago Bilera horietan parte hartu du- gehien dituzten pertsonen bizitza nak izena eman behar du hila-
udalerriko hiri diagnosia generoaren ten herritarrek bat egin dute esanez erraztuko duena eta herriko kale eta ren 24a baino lehen eta 10 euroko
ikuspegitik egin zenetik, diote udal etxebizitza asko oso zaharrak direla plazetan bizitzea sustatuko duena. kuota ordaindu. Argibide gehia-
ordezkariek. Horiek horrela, Irisga- eta gehienek ez dutela igogailurik. Era Plan berria garatzea Projekta en- gorako 946 001 876 eta 944 020
rritasun Planaren eguneraketa egitea berean, irisgarritasun arazotzat dituz- presaren esku utzi du Udalak 33.880 200 (luzapena 2016) telefono zen-
erabaki dute. te zenbait ibilgailuk espaloian apar- eurotan (BEZa barne). bakian (Igor Uzkudun).

ARGAZKITIK

Clown eta Pailazoen


Nazioarteko jaialdia
itzuliko da maiatzean
KULTURA > Maiatzaren 5etik 7ra bitar-
eduki guztiak

tean Clowneta Pailazoen Nazioarteko


GEURIA.EUS

XXII. Jaialdia ospatuko da Arrigorria-


gan. Oraindik egitaraua zehazteke da-
goen arren, aurten izango den erakus-
ketaren berri eman du antolakuntzak:
Asmakizunen Azoka.
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
HERRIAK
ARRIGORRIAGA 17

Bederatzi Kirol Elkartek


GUTUNA

euskara sustatuko dute euren PADURA


Saskibaloi Taldea

eguneroko ekintzetan
IRITZIA
Euskararen erabilera areagotzeko erronkari heldu Padurak ere
diote g 1.700 bat gaztek hartuko dute parte
euskaraz
BASAURI

Mariano,
euskara eta
kirola A zken hilabeteotan, Padura Sas-
kibaloi Taldeko kideok Arrigo-
rriagan Kirola Euskaraz ekime-
naren sustatzaileekin elkartu izan gara,
Arrigorriagako gazteek gure kirolaz ere
euskaraz gozatzeko aukera izan dezaten.
Ekimen horrek, izenak dioen bezala,
KARMELO AIESTA
Arrigorriagan egiten den kirola euskaraz
ingeniaria

G
burutzea bilatzen du, talde bakoitzaren
egoera partikularra kontuan hartuta,
aur egungo umorista onenen artean gure hizkuntza herriko kiroletan pix-
daukat Mariano Rajoy. Bruselan, kanaka eta egoki bultzatzeko. Hainbat
prentsaurreko batean, BBCko ka- bileratan gure kasu partikularra aztertu
zetari batek honako eskaera hau egin zion: ondoren, aukera ezin hobea ikusi dugu
Brexit question in english, if you dont urtero antolatzen dugun udako kanpusa
mind (Brexitari buruzko galdera bat inge- Padura Saskibaloi Taldea, goian eta behean / Padura Saskibaloi Taldea ekimen horren abiarazle izateko sas-
lesez, ez bazaizu inporta). Rajoyren eran- kibaloiari dagokionez, aurtengo kan-
tzuna: Bueno, no, hombre, no vamos a ha- pusa euskaraz burutuko baitugu goitik
cer.... Segituan, atzamarrarekin seinalatu testua MAIDER IBAEZ Egoera horri buelta emateko, Ar- behera!
zuen kazetari espainol bat, eta txanda eman guia Pilota Eskolak, Endroke Xake Kanpusa 6 eta 18 urte bitarteko
zion esanez: Venga, adelante. BBCko Arrigorriagan euskararen erabi- Taldeak, Errekondo Padel Taldeak, neska-mutilentzat bideratuta dago, bi
kazetaria galdera egin barik eta aho zabalik lera handitzeko zenbait erronka Etorkizun Futbol Taldeak, Garriko txandatan banatzen dena. Txanda bakoi-
gelditu zen. Marianok baditu aurretik egini- hartuko dituzte herritar euskaldu- Taekwondok, Montefuerte Futbol tzak bost eguneko iraupena izango du,
ko beste interbentzio xelebre batzuk: Its nek. Kasu honetan, kirol elkarteek Taldeak, Padura Futbol Taldeak, Pa- lehenengoa ekainaren 26tik 30era eta
very dificult todo esto, edo Bueno, one erronka jarri dute martxan. Iaz egin dura Saskibaloi Taldeak eta Abusu- bigarrena uztailaren 3tik 7ra. Eguneroko
hour ( datorren astean esan nahi zuen!). zuten inkestaren arabera, Arrigo- ko Arrantza Klubak bat egin dute eta plangintzari dagokionez, goizeko 9etan
Hiru ordu eskaintzen omen dizkio astero rriagako kirol-jardueren %88tan erabaki dute kirolean euskara susta- lehenengo umetxoak hartzen hasiko
ingelesari, baina begi bistakoa da emaitza. gazteania erabiltzen dute entrena- tzea. Gutxi gorabehera 1.700 ume eta gara eta 10etatik arratsaldeko 18:30ak
Jakina, hizkuntza-maila itxuroso batera tzaileek D ereduan ikasten ari diren gazterengana heltzea aurreikusten arte saskibaloiaz baino ez dute gozatuko
heltzeko, klaseetara joatea ez da nahikoa, haurrekin. dute. kanpusera hurbildutako gazteek. Bertan
ezinbestekoa da hizkuntza hori erabiltzea. bazkaltzeko aukera emango diegu, ingu-
Horrela da euskararen kasuan ere: zaila da ruko jatetxe batean edo udal-igerilekuan
barneratzea erabili ezean. Horregatik da etxetik janaria ekarrita, eta noski, arra-
hain garrantzitsua euskara erabiltzeko au- tsaldeko saioa hasi baino lehen igeri-
kerak zabaltzea. lekuan bainua hartzeko aukera izango
Eusko Jaurlaritzak eta Soziolinguisti- dute!
ka klusterrak ARRUE izeneko ikerketa egin Kanpusa goi-mailako entrenatzai-
zuten ikastetxeetako euskararen erabile- le batek zuzenduko du, orain arte Lolo
ra aztertzeko. Ikerketak erakutsi du askoz Encinas (Gipuzkoa Basketeko lagun-
gutxiago erabiltzen dela euskara institu- tzaile ohia), Iaki Merino (Baskoniako
tuan eskolan baino. Adinak aurrera egin laguntzaile ohia) eta Rafa Pueyo (Bilbao
ahala, gero eta gehiago murgiltzen dira Basketeko entrenatzaile ohia) bezala-
ikasleak eskolaz kanpoko errealitatean, eta ko entrenatzaileak gurekin izan ditugu.
errealitate hori, gehienetan, erdalduna da. Aurten etorriko direnek, aurrekoek be-
Ikerketaren beste ondorio nagusietako bat zala, bere metodo eta teknikak baliatuko
da eskolan baitako euskara-erabilera lotuta dituzte saskibaloia irakasteko.
dagoela eskolaz kanpoko jarduera anto- Aurreko guztiaz gozatu nahi duenak
latuetan erabiltzen den hizkuntzarekin. klubeko webgunean (www.cbpadura.
Euskara erabiltzen denean eskolaz kanpoko com) sartu eta bertan izena baino ez du
jardueretan, klasean gehiago erabiltzen dute eman behar. Izen-ematea ekainaren 1era
ikasleek euskara. Begien bistakoa da, beraz, arte zabalik egongo da. Beharrezko in-
zein erabakigarria den ikastetxetik kanpo formazio guztia bertan aurkituko duzue
ere euskara erabiltzeko aukera eskaintzea eta zalantzaren bat izanez gero klubeko
eta lehenestea. posta-elektronikoaren bidez argituko
Erabaki hori hartu dute Arrigorriagako dizuegu, cbpadura@telefonica.net.
9 kirol-taldek eta, ondorioz, Arrigorriagan Amaitzeko esan behar dugu euska-
Kirola Euskaraz ekimena sustatuko dute. raren aldeko ekimen hau ez dela hemen
Askotarikoak dira kirol-taldeen abiapun- bukatuko. Kanpusarekin hasiko dugun
tuak eta helburuak, baina guztiek eman nahi proposamen honek, hurrengo urtean
dute pauso bat aurrera, hizkuntz jokabi- eskola-kiroleko talde guztiekin jarraitu-
de koherenteagoak eskaintzeko haurren ko du, 6 eta 15 urte bitarteko gaztetxoen
kirolean, etorkizunean gaitasun eta aukera taldeetan erabiliko dugun hizkuntza
berdinak izan ditzaten euskara edo erda- euskara izango baita. Ez dugu ahaztu
ra erabiltzeko. Kirol-talde horiek eraku- behar pauso txiki bat baino ez dela eta
tsi digute, kirola sustatzeaz gain, haur eta oraindik asko falta dela euskarak gure
gazteen hezkuntzaz ere arduratzen direla. herrian merezitako lekua izateko. Guri
Eskertzekoa da oso. Bultzatzen ari diren dagokigunez pausotxoak ematen jarrai-
ekimena eragin handikoa izan daiteke. Jar tuko dugu saskibaloia bere osotasunean
dezagun guztiok geure harri-koskorra arra- euskaraz gozatu ahal izateko. Padura
kastatsua izan dadin. Saskibaloi Taldea ere euskaraz!
18 HERRIAK GEURIA #029

ugao
UGAO 2017ko apirilaren 6a

Atlasko Rally Klasikoan izango dira LABURREAN

Beaskoetxea eta Olabarria Zineforuma eta


hilerokoaren zikloa
tailerra Gaztelekuan
Apirilaren 8tik 16ra bitartean burutuko dute Atlasko Rally Klasikoen proiektu KULTURA > Oraindik ere hilero-
solidarioa, Marokon, Eneko Beaskoetxea eta Asier Olabarria herritarrek koa ez duten emakumeak barne-
ratzeko zineforuma antolatu dute
apirilaren 21ean 19:00etan Ugao-
testua MAIDER IBAEZ ko Gaztelekuan. Adri, ezagutzen
duzu zure gorputza? laburme-
Kirol ekimena, kulturala eta solidarioa traia aurkeztuko dute. Era berean,
da Atlasko Rally Klasikoak proiektua. maiatzaren 6an Jane Jauregian
Helburu nagusia da laguntza humani- Ilargiak: hilerokoaren zikloa eza-
tarioa, arropa eta oinetakoak, botikak, gutzeko ikastaroa antolatu du
eskolako materiala eta kirol ekipa- Ugaoko Udalak, Arrigorriagako eta
mentuak Marokoko leku behartsue- Zeberioko Udalen babesarekin. 14
netara bidaltzea. Besteak beste, ma- eta 50 urte bitarteko emakumeei
rokoar Atlaseko herri eta herrixketara dago zuzenduta tailerra. Izena
eta basamortu-eremuetara. emateko epea zabalik dago maia-
Partaideek zazpi etapa ezberdi- tzaren 3ra arte.
nez osatutako ibilbidea egin behar
dute, 20 urtetik gorako ibilgailu kla-
sikoekin. Ekimena apirilaren 8tik
16ra bitartean ospatuko da eta bertan Izar Mendiguren eta Iker
parte hartuko dute Eneko Beaskoe- Garitagoitia bertsotan
txea (Ugao, 1978) eta Asier Olabarria
(Ugao, 1977) ugaotarrek. Lada Niva Euskal Astean
1.6 ibilgailuarekin egingo dute ibilbi-
dea, 1990. urteko uztailean matriku- EUSKARA > Apirilaren 3an eman
latuta dagoena. zioten hasiera Ugaon Euskal As-
teari eta hilaren 9ra arte luzatu-

Eskolako materiala ko da. Gaur, apirilak 6 dituela, lu-


doteka izango da 17:00etan Hiru
jaso dute bertako hodidun iturrian eta 19:00etatik
eskolei ikasmateriala 21:00etara bertso-pintxo-potea

emateko izango da Izar Mendiguren eta Iker


Garitagoitia bertsolariekin. Apiri-
laren 7an Korrika udalerritik igaro-
Material bilketa herrian ko dela aprobetxatuz (13:30-14:00)
Marokora bidaia egin aurretik mate- hainbat ekitaldi antolatu dituzte:
rial bilketa egin dute Beaskoetxeak umeentzako tailerrak (17:00), Ka-
eta Olabarriak Ugaon. Hala nola, es- lean kantuz ekimena (19:00), Eus-
kolako materiala, arropak eta jos- kal play-back lehiaketa (20:15) eta
tailuak jaso dituzte bertako umeei Egarri eta Akabu taldeen kontzer-
dohaintzan emateko. tuak (21:00).
Lada Niva 1.6 ibilgailuarekin egingo dute ibilbidea ugaotarrek / Utzitakoa Apirilaren 8an izango dira tai-
lerrak (12:00-14:30), buruhan-
dien kalejira (18:30), Etorki Dan-
tza Taldearen emanaldia (20:00)

Herrian egingo diren inbertsioak %63 igoko eta Akerbeltz taldearen erromeria
(22:00). Apirilaren 9an irteera an-

dira 3,8 milioiko aurrekontuaren arabera tolatu dute Iruera, Korrikaren


amaiera jaira.

Iaz 149.259 euro erabili ziren inbertsioetarako eta aurten 244.305 euro
bideratzea aurreikusi du udal gobernu taldeak Zoru pelbikoa
indartzeko ikastaroa
testua MAIDER IBAEZ Udalak: Hiri-Antolamenduko Plan izango da maiatzean
Orokorraren (HAPO) beste lizita-
Aurrekontuaren zenbatekoa aur- zio bat (30.000 euro), Ermita ondo- IKASTAROA > Emakumeei zuzen-
keztu du Ugaoko Udalak. Aurten ko jolas-tokia estaltzea (91.630,53 dutako ikastaroa da eta zoru pel-
3.826.460,54 euro izango ditu bere euro), futbol zelaiko galdarak ordez- bikoan dauden giharrak sendo-

91
gain, iaz baino 62.319,62 euro gehia- katzea (31.519,81 euro), Herritarren tzean datza. Egoera eta afekzio
go (%1,69). Udalkutxatik datozen Segurtasuna lokalean klimatizazioa batzuen ondorioz (haurdunaldia,
sarrerak 2.359.184 eurokoak izan- jartzea (3.700 euro), Bake Epaitegian erditzea, menopausia, kirurgiak)
go dira aurten (aurrekontu osoa- inbertsioa egitea (2.000 euro) eta El gihar horiek ahuldu egin daitezke
ren %61,65) eta 2016ari dagokionez Jaro kiroldegiko aparkalekua handi- eta horrek txizari eutsi ezina, ara-
196.712 euro itzuli behar izan ditu tzea (73.510,45 euro). zo sexualak edo prolapso genitala
Udalak. mila euro bideratuko ditu Uda- ekar ditzake.
Gastuei dagokienez, %57,13a bi- Herritarren proposamenak lak Ermita ondoko jolastokia Ikastaroak 8 saio izango ditu
deratuko du Udalak eskainitzen di- Herritarrek aurrekontuaren zirri- estaltzeko eta apirilaren 24tik ekainaren 19ra
tuen zerbitzuetarako eta inbertsioek borroan parte hartu dute eta propo- bitartean izango da. Izena ema-
%63,68 gora egingo dutela jakina- samenak bidali dituzte. Hala nola, (15.000 euro), Paisaia Plana egi- teko epea zabalik dago apirilaren
razi du udal gobernu taldeak (iaz Ermitako jolas-parkea estaltzea eta tea (24.410 euro), zabuak hobetzea 12ra arte: inskripzio-fitxa udal
149.259,60 euro erabili zituzten eta kiroldegiko aparkalekua handitzea. (3.000 euro), El Jaro kiroldegiko ins- webgunean aurki daiteke eta bete
aurten 244.305,79 euro). Era berean jarduketa hauen be- talazioak berritzea (4.500 euro) eta ondoren kultura.ugao@ortzadar.
Inbertsioen harira, jarduketa rri eman dute: espaloiak handitzea zenbait puntutan argiztapena hobe- es helbide elektronikora bidali
hauek egitea aurreikusi du Ugaoko eta hesi arkitektonikoak kentzea tzea (8.000 euro). behar da.
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
HERRIAK
UGAO 19
ARGAZKITIK

Kebasque taldea
Merzougako jaialdian,
Marokon
MUSIKA > Apirilaren 13tik 17ra bitar-
tean Merzougako jaialdi internazioa-
nalaren 5. edizioa ospatuko da Maro-
kon. Bertan ariko da Ugaoko talde bat:
Kebasque, arabiar eta euskal musika
tradizionala eta rapa uztartzen dituen
taldea. Haji Ouali, Ainize Perez eta
UGAO
Gorka Chamorro herritarrek osatzen

KEBASQUE,
dute taldea eta apirilaren 16an, igan-
dez, joko dute jaialdian 18:30ean. Eu-
rekin batera Arrigorriagako dantzari

MAROKON
batek hartuko du parte. Kebasque tal-
deak berriki Yan-Anga abestiaren bi-
argazkia KEBASQUE
deoklipa argitaratu du Youtuben.

UGAO

UGAOK 642 URTE


BETE DITU argazkiak MAIDER IBAEZ
20 HERRIAK GEURIA #029

zaratamo
ZARATAMO 2017ko apirilaren 6a

Txarrota urtegirako ibilbideak LABURREAN

berritu eta berreskuratu dituzte Aurrekontua apirileko


ez-ohiko bilkuran
Urtegiko eta errekako
eztabaidatuko du
udalbatzak
bazterrak konpondu ditu
Udalak, baita Txarrotara POLITIKA > Udal gobernu taldeak
oposizioari aurkeztuko dio au-
joateko bidea garbitu ere rrekontu zirriborroa eta apirilean
ez-ohiko osoko bilkuran onartzea
aurreikusi du Jon Ajuria alkateak.
testua MAIDER IBAEZ Datuen arabera, 262.049,30 eu-
roko geldikin positiboa du Uda-
Arkotxako auzoa Txarrota errekaren lak.
inguruan agertzen da eta auzoaren
bizitza horren bueltan antolatzen
zen. Besteak beste, Txarrotako latsa-
rrian eta inguruko iturri eta baratzee-
tan. Mendi magalean gora, Txarrota Vendetta taldea
urtegia zegoen eta urteetan zehar Arkotxako jaietan
mantendu da bertan.
Eremu hori berreskuratze aldera, izango da ekainaren
Udalak eraldaketa prozesua abiara- 3an, larunbatean
zi zuen orain dela hilabete batzuk eta
martxoan bukatu ditu obrak. Txarrota MUSIKA > Ekainaren 2tik 4ra bi-
errekaren ibilbidearen irisgarritasu- tartean ospatuko dira Arkotxa-
na hobetu dute eta Urtegiko ingurua ko jaiak. Oraindik programazioa
egokitu dute aisialdira begira. Gai- zehazteke dago, baina Arkotxa-
nera, Arkotxatik Txarrotara igotzeko ko Jai Batzordeak aurrerapen bat
hiru ibilbideak txukundu dituzte. eman du Facebooken: ekainaren
Birgaitze-obra hauek 220.000 3an, larunbatez, Vendetta taldea
euroko kostua izan dute eta Bizkaiko ariko da.
Foru Aldundiaren diru-laguntza jaso
du Udalak: 75.000 euro inguruko la-
guntza.
Txarrota Urtegiko inguruak aisialdiari begiratu egokitu dituzte / Geuria
Abentura irteera
Zuhatzako irlara
gazteei zuzenduta
Odol-analisiak egiteko zerbitzua Arkotxan maiatzean
bertan izango dute auzotarrek KIROLA > Zuhatzako irlara irteera
antolatu du Udalak 10 eta 14 urte
Orain arte Arrigorriagako GIZARTEA > Zaratamoko herritarrak, Jon Ajuria alkateak: Hala ere, he- bitarteko gazteentzat. Maiatzaren
Elexaldekoak zein Arkotxakoak, mendik aurrera odol ateratzeak Ar- 5etik 7ra artean izango da aben-
anbulategira joan behar orain arte Arrigorriagako anbulate- kotxan bertan egin ahal izango dira tura irteera eta honako jardue-
izan dute Zaratamoko gira joan izan dira odol analisiak egi- Osakidetzari egin diogun eskaera rak egin ahal izango dituzte parte
tera. Arkotxakoentzat, ordea, egoera behin onartuta. hartzaileek: piraguismoa, wind
herritarrek. Maiatzetik aldatu egingo da epe laburrean. Martxoaren 30ean hasi ziren surfa edota bela.
aurrera Arkotxako Elexaldekoentzat ez dago pro- probak egiten Arkotxako kontsul- Interesdunek izena eman
blemarik Arrigorrigorriagara joateko tategian lau gaixoekin eta modu behar dute apirilaren 18tik 28ra
kontsultan eskainiko Bizkaibusen linea zuzenean doalako progresiboan hedatuko da zerbitzu bitartean Elexalde zein Arko-
dute zerbitzua harantza, baina Arkotxakoen kasuan hau. Aurreikuspenen arabera, maia- txako liburutegietan. Zaratamon
orain arte Udalak furgoneta bat jarri tzean ehuneko ehunean iritsiko da erroldatutakoek 80 euro ordain-
izan die ostegunero Arrigorriagako zerbitzua auzotar guztientzako, udal du beharko dituzte eta kanpokoek
anbulategira joan ahal izateko, dio ordezkariek adierazi dutenez. 150 euro.

ARGAZKITIK

Kazerolada burrunbatsu
erraldoia egin dute
Zaratamoko eskolan
GIZARTEA > Joan den martxoaren
8an, Zaratamon, zarata izugarria en-
tzun zen eguerdi partean. Eskola Pu-
blikoko ikasleak eta euren familiak
eraikineko patioan batu eta kazero-
lada burrunbatsu erraldoia egin zu-
ten Emakumeen Nazioarteko Eguna
ospatzeko eta, aldi berean, emaku-
meen egoera gizartean zalatzeko,
esaterako, feminizidioa, soldata ez-
berditasunak, zaintzak, besteak bes-
Ehunka ume eta euren familiak batu ziren patioan / Zaratamoko Eskola Publikoa te.
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
HERRIAK
ZARATAMO 21
ARGAZKITIK

Pasio Biziaren
antzezpena izango da
hilaren 13an eta 14an
GIZARTEA > Aste Santuarekin batera
Gaztek-Abi taldeak Pasio Biziduna-
ren antzezpena antolatu du 52. ur-
tez. Aurten apirilaren 13an izango
da Azken Afariaren interpretazioa
19:00etan Arkotxako elizan eta hi-
laren 14an gurutzebidea izango da
11:00etatik aurrera.

ZARATAMO

PASIO BIZIA ARKOTXAN argazkia GEURIA

ZARATAMO

DANTZA
ERAKUSTALDIA
argazkiak MAIDER IBAEZ / argazki-bilduma GEURIA.EUS
Berbaz
22 GEURIA #029
KORRIKA 20
2017ko apirilaren 6a Zaratamo, Basauri, Etxebarri eta Gal-
dakao hartzen ditugu. Orduan, herri eta
auzo bakoitzean koordinazio lana egiten
dugu. Besteak beste, Korrikaren aldeko
ekitaldiak egiten direla ziurtatu eta propa-
ganda eta materiala banatzen ditugu.

Nolakoa da herri bakoitzean antola-


kuntza hori?
Herri bakoitzean Korrikaren alde anto-
latzen diren ekitaldiak desberdinak dira.
Herriaren arabera, auzoaren arabera edo
edo laguntzeko dagoen jendearen arabera
ekitaldiak zehazten dira. Herri bakoitzak
bere nortasuna du Korrikaren aldeko jar-
duerak prestatzeko.
Gero, Korrika Batzordeak deitzen di-
tugu eta horretan ere diferentea da anto-
latzeko prozedura. Basaurin, adibidez, ar-
loka egiten ditu batzordeak eta Etxebarrin
batzorde bakarrarekin nahiko dugu elkarte
guztiak biltzeko.

Eta jarduera horiek eta Korrika bera an-


tolatzeko hilabeteetako lana egongo da
atzetik...
Bai. Bi urterik behin antolatzen denez
Korrika, Korrika urtea ez denean AEKko
irakasleok gure zereginetan ematen dugu
denbora guztia (eskolak eman, kalseak
prestatu). Korrika urtea denean, irailetik
hasten dira Euskal Herriko arduradunek
aurretik prestatutako lana martxan jar-
tzen eta lurralde bakoitzeko, eskualde
bakoitzeko arduradunekin harremanetan
jartzen dira.
Eskualdea eta Bizkaia koordinatzen
dugun arduradunok urria eta azaroa bitar-
tean hasten gara biltzen eta gauzak anto-
latzen. Eta, urtarriletik aurrera burubelarri
gaude Korrikaren aldeko ekimenak antola-
tzen. Noski, eskolak alde batera utzi gabe!
(kar, kar)

Hego Uribe eskualdeari begira, azaldu


herri bakoitzarekin egiten duzuen el-
karlana.
BASAURI
JOSU ZABALO AEK BOLINTXU Mekanismoa bera da herri eta auzo guz-
tietan: elkarte ezberdinekin jartzen gara

Kilometro bateko zati


harremanetan (edo haiek datoz guga-
na) eta lanean hasten gara. Zelan lagun-
du dezaketen zehazten dugu aurrena eta
gero martxa hartzen dugu.

bat oparitu dio bere


Eta, ibilbidearen kontua noren ardura-
pean dago?
Korrikaren ibilbidea diseinatzen dutenak
saiatzen dira ahalik eta herri gehienetatik

batek bikotekideari
pasatzen. Noski, ezin da herri eta bazter
guztietatik igaro, orduan, planteamendu
orokor bat egiten digute hasieran. Abibi-
dez, hiriburu honetatik beste honetara
bitartean izango da ibilbidea eta 2.300
kilometro izango ditu guztira. Zuen es-
kualdeari dagozkio 45 kilometro. Hori
da planteatzen digutena eta gero guk
Apirilaren 7an igaoroko da 20. Korrika Hego Uribe eskualdetik. Arrankudiagak margen txiki bat daukagu kilometro ho-

hartuko du lekukoa Laudiotik eta Ugao, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri eta riek luzatzeko, baina beti muga baten
barruan. Aurtengo ibilbidea gure eskual-
Galdakao zeharkatuko ditu dean orain dela 2 urtekoaren oso antze-
koa izango da.

Lekuko eramaileei dagokienez, anek-


ke Jaiorekin batera. Korrika hitz gutxitan mundu guztia ateratzen da bide bazte- dotarik izango duzu kontatzeko.
definitzerako orduan, inklusiboa dela rrera Korrika pasatzen ikusteko, mundu Anekdotak egon badaude! Noizbait gerta-
testua
MAIDER IBAEZ dio: Mundu guztiarentzako ekimena da, guztiak du oroitzapen gozo bat aurreko tu izan da lekuko bat bere lekuan ez ager-
mundu guztia eroso sentitzen da, mundu Korrikaren batena. tzea eta ondoan dagoen bati eskaintzea
guztiak lekua du, mundu guztiak lagun- lekukoa eramatea. Baina normalean ez da
Josu Zabalo galdakoztarra AEKko irakas- du dezake, mundu guztiak sentitzen du Zein da Korrika arduradunaren bete- halakorik gertatzen. Berezitasun bezala,
le da Basauriko Bolintxu euskaltegian. aportatzeko gogoa, mundu guztiak enpa- beharra? aurten gure eskualdean norbanako batek
Urte dexente darama Korrikan parte har- tizatzen du Korrikarekin, mundu guztiak Gure eskualdeko Korrika antolatzeko Ze- kilometro bateko zati oparitu dio bere bi-
tzen. 1993an lekukoa eraman zuen Enri- ilusioz itxaroten du Korrika noiz etorriko, berio, Arrankudiaga, Ugao, Arrigorriaga, kotekideari eta lekukoa eramango dute.
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
GEURIA
KORRIKA 20 23

KORRIKA LAGUNTZAILEAK
1. Zer egiten duzu Korrikaren alde? 2. Noiztik zara Korrika Laguntzaile? 3. Zuen ekarpenarekin zer lortzen duzue?
4. Zein da gizartearen erantzuna Korrikarekiko? 5. Aurten ere korrika egingo duzu?

ARRIGO ARKAITZ BASAURI AITZIBER GALDA XABIER UGAO


AMAIA
RRIAGA ZIPITRIA BERRADE KAO ZABALO SIERRA

1. Egia esan, ez dut betebeharrik sentitzen, 1. San Migelen laguntzen dut, Korrika 1. Korrika laguntzaile naiz ikusi nuelako 1. Urte bi hauetan zehar lanean ibili den
neure borondatez ari naiz eta. Noski, horrek iragarriz herria kartelez apaintzen dugu behar bat zutela. Korrika ez dago bakarrik jende guztiari eta kolektiboei babesa eta
ez du esan nahi zenbait momentutan zamarik (batzuen ustez zikintzen dugu kar kar...), AEKko irakasleen esku eta konturatu nin- elkartasuna ematea.
sentitu ez dudanik. Dena den, Korrika batzor- kuestazioa egiten dugu (aurten San Mige- tzen herriak ere parte hartu behar duela.
dean biltzen hasi ginenean, Korrika herritik leko txistulariek eta trikitilariek alaituta), Azken finean, eskualdeko antolatzaileak 2. 19. Korrikan izan zen lehenengo al-
pasako den egunari garrantzia berezia ema- eskolarekin Korrika Txikia antolatu, auzo- laguntzen ditut Galdakaoko egitarau kul- dia. Txikitatik parte hartu dut eta ko-
tea erabaki genuen eta eguna borobiltzen ari- kideei ahoz-ahokoinformazioa eman... turalak prestatzen. rrikak beti sortu du ilusioa, elkarlana
tu gara, besteak beste. Arrigorriagatik ostiral eta poztasna. Laguntza txikia bada ere
bazkalorduan pasako dela jakitun, arratsaldean 2. Noiztik? Duela 22 urte inguru... Korri- 2. Txikitatik beti gustatu izan zait Korri- aurrera jarraitzeko modu bat da, denok
adin guztietako jendea Argala plazan elkar- ka asko,ezta?! Hainbat urtez aritu nintzen karen inguruan sortzen den giroa. Ondo- disfrutatzen duguna.
tzeko apustua egin dugu. Horregatik, Korrika AEKn irakasle, eta eskolak emateari utzi ren, Gazte Konpartsa batean ibili nintzen
gurera iristen denetik eguzkia joan arte goza- ostean laguntzaile jarraitzen dut Korri- eta AEKk urtero bezala gutuna bidali zigun 3. Aurreko galderan aipatu moduan
tzeko aukera izango du nahi duenak: taloak, kan.Euskera , AEK-ko lagunaketa Korrika Galdakaoko elkartea zen bezala. Hori izan elkartasuna eta urte osoan lanean ibi-
puzgarriak, Osterabe, Gibelurdinek... izugarri maite ditudalako. zen nire lehenengo kontua Korrikarekin li den jende horri eskerrak emateko
eta erabat erakarri ninduen. modu bat. Euren lanagatik disfrutatzen
2. Oker ez banago, 19. Korrikan murgildu nin- 3. Denon ekarpenen artean lortzen da Ko- dugulako Korrikako aste magikoa.
tzen lehenengoz Korrika batzordean, baina rrika aurrera ateratzea ; nire ekarpena sare 3. Bi urtero pasatzen da eta urte bakoi-
horrek ez du esan nahi ordutik laguntzaileago handi honen zati txikitxo bat da. tza ezberdina da. Batik bat, euskarareki- 4. Gaur egun gizarteak oso ondo eran-
naizenik. Asko gara, modu batean edo bestean, ko kontzientzia besteongan piztea lortzen tzuten dio Korrikari. Baina ez gara en-
Korrika laguntzen dugunak. 4. Zoragarria, itzela da jendeak Korrikare- dugu. Horrek ahalbidetzen du Korrikak gainatu behar, korrika egunero da eta
kiko duen inplikazioa, prestakuntza lane- aurrera egitea. euskarak urte osoko babesa behar du.
3. Korrika batzordean elkartu garenok, ai- tan, Korrika Kulturalean ....Korrika Txikie- Hala ere, oso ondo dago Korrika parte
patu bezala, Korrika iristen den egunari indar tan umeen emozioak bereziki hunkitzen 4. Gizartearen erantzuna Korrikarekiko hartzea ikaragarria izatea. Batzuek al-
berezia emateaz gain, Korrika ikusgarri egiten nau eta nola ez...Korrika bera pasatzen de- masiboa da: bihurtu da Euskal Herriko eki- darrikatzeko, beste batzuek kirola egi-
saiatu gara, eta era berean, euskara eta euska- nean jendearen erantzuna, jarrera....emo- men kultural bat. Nik ikusten dut Euskal teko, beste batzuek parte hartze soila-
raz bizitzeko nahia. Horretarako, propaganda- zio kolektibohori ikaragarri polita da. Herria osoarena dela, ez bakarrik AEKrena. gatik,.. baina oso giro polita sortzen da
rako ohiko baliabideak erabiltzeaz aparte, Ber- eta Euskal Herrian euskaraz bizi nahi
tso-korrika eta Korrika festa antolatu ditugu. 5. Bai, noski. San Migelen egingo dugu 5. Noski! Dagoeneko parte hartu dut Gal- dugun jendea bagaudela erakusteko
Aipatzekoa da, agian, Korrika festarako aurten familia osoak. Bilbon ere egingo dugu dakaon egin diren zenbait ekitaldietan eta modua da, bisualizazioa ematen baitu.
sortu dugun lekuko erraldoia. Horren bidez, hainbat tartetxo, asteburuan ere nonbait apirilaren 7an ere bertan izango naiz. Gaz-
are parte-hartzaileagoa bihurtu genuen eguna. egingo dugu egun pasa (Oati, Arrasate...) tea zarenean kilometro bat baino gehiago 5. Noski baietz! Hasteko Otxandiora
etaapirilaren 9an Irueara!! Topera goza- egitea erraza da, baina gaur egun kiloe- joango gara Korrikari hasiera ematera.
4. Milaka eta milaka pertsonak bizi eta babes- tuko dugu Korrika!! metro bat osorik egitearekin nahiko. Ape- Herrian ere korrika egingo dut eta, nola
ten dugun aldetik, erantzun ederra iruditzen rribain hasiko naiz aurten eta Galdakaoko ez, Iruean bukaera jaiean ere izango
zait. Bi zentzutan ederra. Batetik, ederra da herrigunean bukatuko dut. naiz!
egunotan Euskal Herriko auzo, herri eta bideek
hartzen duten itxura. Eta bestetik, are ederra-
goa da elkarlanean bizi eta sortzen duguna.

5. Arrigorriagan hasiko naiz eta hankek esan-


go dute non gelditu...
KORRIKA 20
HEGO URIBE
APIRILAK 7
OSTIRALA

USANSOLO 00:30
1899 - Odol Transfusio Eta Ehunen Euskal Zentroa / Aginal-
de S.l / Akerbeltz
1900 - Barrualde Galdakao Esi
1901 - Eaj Usansolo / Kabildu Unkinako Gurasoen Elkartea
/ Soinhezi Ludoteka / Obaba Haurreskola / Jai Batzordea /
Unkina Kultur Elkartea
1902 - Apario Euskara Taldea / Burtotza Mendi Taldea / Gure
Esku Dago / Txoribeltz Saskibaloi Elkartea / Umore Ona F.t
/ Eskupelota Taldea / Txoko Umore Ona
1903 - Gure Herria Athletic Pea / Gazteberri Kultur Elkartea
/ U113 Triatloi Taldea / Lamintxu Gazte Asanblada / Gorosi-
bai Auzo Elkartea / Usansolo Herria / Oinarin Dantza Taldea 2065 - Aritzberri / Gure Magalean / Etorkizun / Arguia
Pilota / Eskola
ETXEBARRI 15:31
2066 - Apnabi / Gure Esku Dago / Maddalen 2082 - Kukuyaga Areto Futbola / Harribide / San
2067 - Arrigorriagako Institutua / Zaratamoko Eskola Antonio Jai Batzordea
ARRANKUDIAGA 13:20 2068 - Zaratamoko Udala 2083 - Kukullaga Lhli / Eutsuna
2052 - Zeberioko Udala / Zeberioko Iturripe Elkartea 2084 - Etxebarriko Udala / Etxebarriko Euskaltegia
2053 - Arrankudiagako Udala 2085 - Etxebaila Dantza Taldea / Bekosolo Euskal
2054 - Arrankudiagako Gazteak
2055 - Arrankuadiagako Eskola
SAN MIGEL 14:29 Dantza Taldea

2056 - Arrankudiagako Gizarte 2069 - Mikelats Kultur Elkartea / San Migelgo Auzo El-
kartea / Safia Taramona Eskola
2070 - Merkabilbo / Emakumeok Bat
GALDAKAO 16:03
UGAO 13:30 2086 - Basauriko Euskara Elkarteak / Basauriko
Suhiltzaileak / Aperribai
2057 - Zollo
2058 - Zeberioko Jubilatuak / Austarri Kultur Elkartea
BASAURI 14:44 2087 - Gines Martinez / Anbulatorioko Langileak
2088 - Musika Eskola
2059 - Zeberioko Eskola Eta Gurasoak 2071 - Udal Korporazioa / Basauri Ikastetxea 2089 - Epa
2060 - Ugaoko Eskola Eta Gurasoak / Ugaoko Etorki Dantza 2072 - Sorgia Kultur Elkartea / Kareagako Auzo Elkar- 2090 - Ikastetxeak
Taldea / Ugaoko Jubilatuak tea / Jubilatuak / Haur Alaiak Guraso Elkartea 2091 - Eguzkibegi Ikastola
2061 - Ugaoko Udala 2073 - Kirola 2092 - Institutuak (Elexalde Eta Andra Mari)
2062 - Ugaoko Ezker Abertzalea / Zeberioko Ezker Aber- 2074 - Kultura 2093 - Zizpa Eta Gure Esku Dago
tzalea / Decoletaje Y Fijacion 2075 - Auzo Elkarteak 2094 - Ea / Galdakao Bizirik
2076 - Hezkuntza 2095 - Ganguren Mendi Taldea
2077 - Basauriko Osasun Zentroak / Langileak 2096 - Guzur Aretxa

ARRIGORRIAGA 14:17 2078 - Aek / Txokoak


2079 - Herri Mugimenduak
2097 - Udal Euskaltegia
2098 - Udal Langileak
2063 - Gaoko Mendi Taldea / C.d Ugao 2080 - Eaj / Pnv 2099 - Aritz Villota Eta Idoia Solabarrieta
2064 - Arrigorriagako Abarrak / On Egin / 2081 - Irrintzi Soluciones Adaptadas 2100 - Aek
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
GEURIA
KORRIKA 20 25
GALDAKAO URKIOLA Ganguren Mendi Taldea eta Hego Uribeko Berbalagunak

HEGO URIBE

KORRIKAREN
Korrika 20 Gala Torrezabal Aretoan AURPEGIAK
BASAURI

ANDOAIN Berbalagunak Gaztaaga sagardotegian

Korrika 8, 1993. urtean

Korrika Basaurin 2005. urtean

Aurtengo Korrika Txikia BASAURI


26 AISIA
DENBORAPASAK
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a

aisia HITZ GEZIDUNAK BILDUMAGILE BASAURIARRA SUDOKUA

SUDOKUA

EZETZ ASMATU!

KEKRUZ JAVIER ORUEREN ESKUTIK HITZ ZOPA BOST KIROL


Koldo Mitxelenaren
sorterria

ASMAKIZUNA

Besoak baditu
eta eskurik ez,
lepoa badu
eta bururik ez.
Errepikatu barik,
1etik 8rako zenba-
kiekin bete hamar
laukizuzenak eta,
aldi berean, lerro
horizontalak, berti-
kalak eta
diagonalak

EMAITZAK

Alkandora.
Asmakizuna:

teria.
Erre-N-T-eria. Erren-
Jeroglifikoa:

Hiphop.
Reagge, Reaggeton,
Dance, Samba,
Ska, Rock, Punk,
Hitz zopa: Rap, Pop,
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
AISIA
ZUZTARLUZE 27

Amaiera

Barkatu

Tematia Ariz ta Benta ta Basozelai, Urbi ta

Igela Solabarria ta Uribarri, Arizgoiti ta


Eskusaua
Komuna Pozokoetxe ta Bizkotxalde, San Migel ta
Akabua
Lehia
28 auzo dauzkagu, ta Basauritarrak
Burugogorra Inauteriak
Artunduaga baskonia hara gara bertara
Aratustea Buruharroa
zara Kareaga Finaga Arteaga

eraikina Aldatsekoa parajea

eraikina Ibarluze parajea

Berekoia
Jatekoari bizitasuna emoteko erabiltzen den eraikina Bekea parajea
ortuaria
Berakatza
eraikina Torrezabal parajea

Alogera
Beharra egitearren jasotzen dan diru-kopurua, eraikina Otzabaso parajea
industria zaharretan erabilia
Alaitasuna
eraikina Amestui parajea

Eskekoa
eraikina Elexalde parajea
Eskean bildutakotik bizi dan pertsona
Komeria
eraikina Etxerre parajea

Eskegitokia
Gertaera bitxi edo nahasia, baina barregarria edo
larritasun bakoa
Lotia

....... jokoak Ana Zambrano ....... zuztarluze.com


EBAZPENAK

KALEKUMEAK BERBALAPIKOAK ZER DA BA

Etxerre Lotia rria edo larritasun bakoa Inauteriak Aratustea Amaiera Akabua

Gertaera bitxi edo nahasia, baina barrega- Tematia Burugogorra Komuna Eskusaua
Elexalde Eskegitokia

Amestui Komeria
Eskean bildutakotik bizi dan pertsona
Otzabaso Eskekoa
KANTUKE KONTUKE
Torrezabal Alaitasuna rua, industria zaharretan erabilia 28 auzo dauzkagu, ta Basauritarrak
Bekea Beharra egitearren jasotzen dan diru-kopu-
Alogera
Pozokoetxe ta Bizkotxalde, San Migel ta

Ibarluze Berakatza den ortuaria Solabarria ta Uribarri, Arizgoiti ta

Aldatsekoa Jatekoari bizitasuna emoteko erabiltzen


Berekoia Ariz ta Benta ta Basozelai, Urbi ta
Sukaldari: 1. Limoirik ez dago. 2. Bi porru daude. 3. Sei gerezi daude. 4. Ur botila-
Pareak egin: Komunera: Dominoa: rik ez dago. 5. Madari marmeladarik ezingo genuke egin, madaririk ez baitago.
1-D: Kortxo irekigailua + Ardo
botila
2-C: Kraskagailua + Fruitu lehorrak
3-E: Jariontzia + Pasta
4-F: Zartagina + Arrautza frijitua
5-B: Parrila + Txuleta
6-A: Lauskigailua + Limoia
Arrotza:
Zazpigarrena (croissanta). Gainera-
ko guztiak barazkiak dira
EMAITZAK
HANKAZ GORA .............................................................
txikiGeuria
2017ko apirilaren 6a
Geuria txiki
GEURIA #029 AISIA
28
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
AISIA
Geuria txiki 29

.......
....... Egilea Garbie Ubeda (Aiurri)
+ plazanbazan.eus
30 AGENDA
HEGO URIBE
GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a

agenda KORRIKA
6 API / GALDAKAO
KORRIKA TXIKIA USANSOLON
+ SARDINA FRESKUE IKUSKIZUNA
15:00 Usansoloko eskola

7 API / GALDAKAO
KORRIKA TXIKIA
10:00 Galdakaotik

SARDINA FRESKUE IKUSKIZUNA


11:00 Iturriondo plaza

7 API / HEGO URIBE


KORRIKA BADATOR!
00:10 Usansolo, Labeatik
13:30 Ugao
14:17 Arrigorriaga
14:44 Basauri
15:31 Etxebarri
16:03 Galdakao

9 API / IRUEA
GALDAKAO 30 APIRILAK | 11:00 | URRETA KORRIKA AMAIERA
Autobusak Hego Uribetik

VI. HERRI KROSA


8:00 Usansolo (Laminarrieta)
8:15 Galdakao (Juan Bautista Uriarte)
8:30 Basauri (San Jose)
8:45 Arrigorriaga (Laboral)
9:00 Ugao
29 - 30 API / ARRIGORRIAGA 13 - 14 API / ZARATAMO 19:00 Iruetik buelta
KIROLA LEHEN SOROSPEN LAGUNTZAK ARKOTXAKO PASIO BIZIA
09:00-14:00/15:00-20:00 Gaztegunea 13: 19:00 Azken Afaria
8-9 API / ARRIGORRIAGA
*Izena emateko epea apirilaren 24ra arte
ERAKUSKETAK
IV. MENDI TRAIL ASTEBURUA 14: 11:00 Gurutzebidea
8: 21:30 Udaletxeko plaza 6-27 API / BASAURI
9: 11:00 Udaletxeko plaza 23 API / ARRIGORRIAGA FEMINISTA ILUSTRATZAILEAK
ZINEMA BILLAR TOPAKETA Marienea
29 API / ARRIGORRIAGA 18:00-20:00 Gaztegunea
IRRISTAKETA ARTISTIKO LEHIAKETA 9 API / ARRIGORRIAGA 6-30 API / BASAURI
09:00-14:00 Kiroldegia MAITAGARRI AMANDREA 27 API / BASAURI MENDIKO MOMENTUAK
12:30 Lonbo BARREGURAN SAIOA (5-10 urte) Arizko Dorretxea
17:30 Taberna Nagusia
30 API / GALDAKAO
VI. HERRI KROSA 22 API / ZARATAMO 6 API - 5 MAI / BASAURI
11:00 Urreta kiroldegitik UN OTOO SIN BERLIN 27 API / BASAURI DIBULAB
19:00 Elexaldeko KE MAGIA: MADIBER Pozokoetxe Kultur Etxea
17:30 Pozokoetxe KE
28 API / BASAURI 24 - 30 API / ARRIGORRIAGA
LITERATURA FILMANIA 2 MAI / BASAURI ARTE PLASTIKOEN TAILERRAK
18:00 Basozelai GE MAHAI INGURUA: Euskaldun Berria gela
7 API / ARRIGORRIAGA + Taberna Nagusia ZAHARTZEA AGENDA
DO RE MI, GOLKUA BETE IPUIN FEMINISTAN
Ipuin kontalaria: Amaia Arriaran 18:00 Marienea ANTZERKIA
17:30 Abusuko liburutegia
ANABASA 5 - 7 MAI / ZARATAMO 7 API / BASAURI
ZUHATZAKO IRLARA PLISTI PLASTA (1-3 URTE)
4 MAI / BASAURI
3 API - 9 EKA / ARRIGORRIAGA IRTEERA (10-14 URTE) 17:30 Basozelai Gizarte Etxea
LIBURU AURKEZPENA: LAURA
ESATEN ZIOTEN. MIREN BIDAZTI LEHIAKETA Zuhatza 9 API / BASAURI
ODRIOZOLAREN BORROKAK Informazio gehiago: Gaztegunea ZIRKOA: RUDO
Leire Ibarguren idazlea eta Miren Odriozo- 17:00/19:00 Social Antzokia
la protagonista solasean 7 API / ZARATAMO MUSIKA
19:00 Pozokoetxe KE EUSKARAREN ASTEA ESKOLAN 24 API / BASAURI
11:00 Elexaldeko KE SORMEN ESPERIENTZIAK FAMILIAN
28 API / BASAURI 17:30 Basozelai GE
27 - 28 API / ZARATAMO MAZ BASAURI: ZEA MAYS
NAZIOARTEKO LIBURU EGUNA 10 APIRILATIK AURRERA / ARRIGO 21:00 Social Antzokia 28 API / BASAURI
27: 18:30 Arkotxako liburutegia POSTAL IBILTARIAK BIDALTZEA Sarrerak salgai antzokiko lehiatilan eta MU ETA ZU (2-9 urte)
28: 18:00 Elexaldeko KE Informazio gehiago: Gaztegunea socialnatzokia.eus webgunean 17:30 Kareaga GE

IKASTAROAK
7 API / BASAURI
ARROZ FRIJITUA
HIRU GUTIZIAREKIN
7: 18:00 Basozelai GE
8 + 21 API / ARRIGORRIAGA
GAZTECHEF
18:00-19:30

8 + 22 API / BASAURI
SUSHI TAILERRA
8: 18:00 Taberna Nagusia
22:18:00 Basozelai GE
GEURIAk idatziak laburtuko ditu lu-
Ekitaldi gehienak argitaratze aldera,

19 API / ARRIGORRIAGA
BIDALI ZURE EKITALDIA

GLOBOFEXIA
18:00-19:00 Gaztegunea
info@geuria.eus

20 API / ARRIGORRIAGA
ZERAMIKA TAILERRA
18:00-20:00 Gaztegunea
zeegiak badira n

22 API / BASAURI ARRIGORRIAGA 28 APIRILA | 18:00 | ABUSU

KORRI ETA XALTO


NOLA EGIN UDABERRIKO BILDUAK
18:00 Taberna Nagusia
komunitatea GEURIA #029
2017ko apirilaren 6a
KOMUNITATEA
HEGO URIBE 31

LANTALDE BILERAK EDUKIEN EPEAK KANPOBILERAK


APIRILAK 19 ASTEAZKENA GEURIA #030 TOKIKOM EDIZIO SISTEMA GEURIA ESKUALDEKO BILERAK
19:00 AEK Bolintxu Edukiak bidaltzeko epea: apirilak 27 Tokia: Arrasate (Gipuzkoa) Tokiak: Eskualdeko herrietan
Solobarria plaza / Arkupeak Inprentara: maiatzak 2 Eguna: Martxoak 20 Egunak: Maiatzean
Basauri (Bizkaia) Argitaratze eta banaketa eguna: maiatzak 4 Gaia: Edizio sistema Gaia: Geuria komunikabidea

BANAKETA PUNTUAK 204 HARPIDEDUNAK 452 ALEAK 7.000


BASAURI Uribarri Institutua Elexalde BHI Ayensa jatetxea
ETXEBARRI
MERKATARIAK Urbi Institutua Andra Mari BHI El Clandestino Cafe Bar MERKATARIAK
Plaza Bidebieta Institutua Bengoetxe BHI Mississipi Cafe Bar Etxebarri cafetera
Company by Plaza Heziketa Profesionala Ostalaritza BHI Arrigorriagako Batzokia Arkupe
Baietz Gastropub Denon eskola Helduentzako Heziketa Aldapa Taberna Irudi kafe
Ezetz Gastropub Behagintza Eguzkibegi Ikastola Elizondo Taberna Ortzi kafe restaurante
Basauriko batzokia AEK Bolintxu euskaltegia Bizkai haurreskola Bar Txistu Batzokia
Thomas Udal Euskaltegia Katamar haurreskola Caf Coyote Udal Frontoia
Bananas Hizkuntz eskola Obaba haurreskola Y qu? Cafetera Beliforanos jatetxea
Kakarraldo Musika Eskola AEK Euskaltegia Arco kioskoa True Color
Urdua Santamae gaina Elkartea Niko kioskoa Burger Freddy
Apolo XII ZENTRO PUBLIKOAK Maximo Moreno Musika Eskola Estanco Muro Alo taberna
Arume Basauriko Udala Udal Euskaltegia Cervecera Mendikosolo
Otsoaberri Euskara zerbitzua HEZIKETA ZENTROAK
4 de Azkue Marienea ZENTRO PUBLIKOAK Haurreskola-Bekosolo
UGAO
La Bodeguilla Basauri Kirolak Torrezabal Kultur Etxea Haurreskola-Zintururi
La Zona taberna Urbi kiroldegia Txapelena Baserria MERKATARIAK Kukulluga HLHI
Naia Lua teteria Social Antzokia Gorosibaiko Herritar-Etxea Kabia kafetegia Etxebarri BHI
Bai Horixe Ibaigane Kultur Etxea Bekeako Herritar-Etxea Patxi jatetxea Helduen Hezkuntza
Bombon kafetegia San Miguel Kultur Etxea Indarra Herritar-Etxea Lurdes taberna
Anboto taberna Taberna Mayor Urtebietako Herritar-Etxea Guria jatetxea ZENTRO PUBLIKOAK
Boxes taberna Pozokoetxe Kultur Etxea Aperribaiko liburutegia Bixak Cime
Dafne taberna Arizko dorretxea Usansoloko liburutegia Beti Alai taberna Bekosolo lliburutegia
Kafe Basoa Basozelai Gizarte Etxea Usansoloko ludoteka Uresandi taberna San Antonio liburutegia
Garai kafetegia Kareaga Gizarte Etxea Unkinako kiroldegia Massi jatetxea Mugarri Gazte-Etxea
Alberto kafetegia Basauri-Ariz anbulatorioa Elexaldeko kiroldegia Anaiak taberna Talka gaztegunea
Malmasin jatetxea San Migel kontsultegia Urretako kiroldegia Batzokia Udal Kiroldegia
Isla de Izaro Kareaga Osasun Zentroa Zuhatzuko kirolgunea Osasun-Zentroa
Beitia Zaharra Kurtzea frontoia HEZIKETA ZENTROAK Etxebarriko Udala
Krunch GALDAKAO Aperribai frontoia Haurreskola
Armie hotela Galdakaoko anbulatorioa Ugao HLHI
El rincn de Soloarte MERKATARIAK Helduen Hezkuntza
Xuroi taberna Pea Egunkariak kioskoa Ikasleen Gurasoen Elkartea
ARRIGORRIAGA
5 estrellas taberna Urki kafea
Erretoki Arin Galdakaoko batzokia ZENTRO PUBLIKOAK ZENTRO PUBLIKOAK
Pozokoetxe kafetegia On Kafe Arrigorriagako Udala Jane Jauregia
Artunduaga jatetxea Bar Eskuba Abusu Zentro Soziokulturala Udal liburutegia
Taboada taberna Topa jatetxea Lonbo aretoa El Jaro kiroldegia
Hodei jatetxea Gambrinus Arrigorriagako Kultur Etxea Osasun-Zentroa
Jeross Hamburguesera Gaztegunea / Gaztetxokoa Ugaoko Udala
ESKUZKO BANAKETA Bar Ibiltoki Udal Kiroldegia
7:30-9:45 Goiz Argi kafetegia Arrigorriagako Osasun Zentroa
ZARATAMO
Metro Ariz (Nagusia) New Pakaber caf
Metro Basauri (Basozelai) Olimpia bar HEZIKETA ZENTROAK MERKATARIAK
Caf teatro William IV Haurreskola Zaharra caf bar
HEZIKETA ZENTROAK Tartalo jatetxea Arrigorriaga HLHI Zugasti jatetxea
Arizko Ikastola Rte. Petit Komit Arrigorriaga BHI Txoko taberna
Basozelai-Gaztelu Aretxondo jatetxea Eraikuntza LH-ko Institutua La Bodeguita taberna
Jose Etxegarai Eklipse bar caf Bihotz HEPR
Kareaga Goikoa Elexalde sagardotegia Udal Euskaltegia HEZIKETA ZENTROAK
Lope de Vega AEK Batzordea Zaratamo HLHI
Sofia Taramona HEZIKETA ZENTROAK
Soloarte ikastetxea Gandasegi ikastetxea MERKATARIAK ZENTRO PUBLIKOAK
La Providencia Unkina ikastetxea An Mari Elexalde Kultur Etxea
Kooperatiba Urreta ikastetxea Ugari Bar Arkotxako Kultur Etxea
San Jose ikastetxea Aperribai ikastetxea Panaderia kioskoa Zaratamoko Udala

ETXEAN JASO GURA DOZU?


Sartu geuria.eus/harpidetza webgune ZURE DENDAN GEURIA GURA DOZU?
helbidean, galdetegia bete eta Idatzi info@geuria.eus helbidera edo deitu
hilero etxean jasoko duzu 94 440 66 92 telefono zenbakira eta
jarri gurekin harremanetan

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA GEURIA.EUS


TIRA BA! Arkaito Dani Maiz AZAL ILUSTRATUA

JANIRE LOPEZ
kultur teknikaria
IRITZIA
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAKO HARPIDETZA GEURIA.EUS 2017 APIRILA #029

Korrikalari
berriak

E gun hauetan hunkigarria da pentsa-


tzea edozein ordutan, nonbaiten,
zoro zoragarri batzuk euskararen
alde #KORRIKA dabiltzala. Ederki azaldu du
Tasiok, bieta bukoliko baten bidez, euskal-
dunok asteotan bizi eta sentitzen duguna.
Euskaldunberriekin akordatzen naiz ni
Korrika garaietan. Eremu erdaldunetan bizi
zaretenokin, bereziki. Korrika euskararen
aldeko keinu erraldoia da. Ikusgarri eta
zirraragarria, dudarik gabe. Baina ez da,
inolaz ere, urtean zehar zuetako hainbat
eta hainbat euskaldunberrik egiten duzuen
ahalegina bezain indartsu eta eraginkorra.
Ezta hurrik eman ere. Korrika indar baten
erakusleiho erraldoia da, bai, baina indar
horrek eguneroko hautuetan du izana. Eta
ondo dakit zeinen zaila den zuen herrietan
euskararen aldeko hautu txikiena ere egi-
tea. Zeinen gogorra den hizkuntza berri bat
ikasteko prozesua. Zeinen gogorra taberna
edo denda batean euskaraz eskatzera au-
sartzeko erauzi beharreko murrua.
Eskerrik asko, beraz, zuei, urtean zehar
egiten dituzuen keinu txiki horiengatik
guztiengatik. Zapar edozeinek bere itzala
duen bezalaxe, euskararen aldeko keinu
txikienak ere badu bere oihartzuna, ezetz
ematen badu ere. Eskerrik asko, txikerrak
izanagatik ere, euskararen alde duzuen
hainbat odol emateagatik. Eskerrik asko,
Korrika amaitutakoan ere, hunkigarria izan-
go baita pentsatzea edozein ordutan, edo-
zein lekutan, zoro-berri zoragarri batzuk
ilustrazioa Iribar eta Gainza Baskonian euskararen alde #PITINKA zabiltzatela.

Helbidea: Basozelai kalea 11, -3 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinatzailea: Jon Villapun - jon@geuria.eus Ale honetan lagun izan ditugu: Janire Lopez, Dani Maiz, Ivan- Diseinua: Hopper Ink | Maketazioa: Geuria
Bidalketak: 42 Posta Kutxa 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinazio laguntzailea: Ibai Villapun per, Leire Palacios, Saioa Hernandez, Karmelo Aiesta, Irantzu Inprenta: BEPSA | Banaketa: Zarata + Geuria
Kontaktua: 94 440 66 92 info@geuria.eus Erredakzioa eta webgunea: Maider Ibaez Chaurrondo, Lamintza Gazte Asanblada, Ortuondo Gaztetxea, Argitaratzailea: Ameba Kultur Elkartea
LG: BI-1366-2014 ISSN: 2529-9042 Aleak: 7.000 maider@geuria.eus eta Joseba Vegas - info@geuria.eus Arrigorriagako Gaztetxea, Hego Uribeko Berbalagun, AEK Bo- Edukiak: Creative Commons BY-SA
Publizitatea: German Castaeda - info@geuria.eus lintxu, Korrika 20, Padura Saskibaloi Taldea...

Erakunde laguntzailea Udal erakunde laguntzaileak Hedabidearen bazkidetza

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura


Sailak (Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak) diruz lagundua
Toki Komunikabideen
Arrigorriagako Basauriko Galdakaoko Ugaoko Zaratamoko Bateragunearen bazkide da
Udala Udala Udala Udala Udala hedabide hau