You are on page 1of 1

Almoines, ___ de/d’ ________ de 201_

Nom i Cognoms, major d’edat, amb document d’identitat número __________,
domiciliada al carrer ______________, núm ____ de la localitat d’Almoines, com a
__________________.

EXPOSE QUE:

Amb data _____________, registre d’entrada núm. ________ vaig lliurar al
Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Almoines un escrit dirigit a l’Alcalde de
l’Ajuntament d’Almoines on, després d’exposar la corresponent fonamentació, li
sol·licitava:
1.-

A hores d’hora, i després del termini per a rebre contestació a dita sol·licitud, no he
rebut cap comunicació de l’Ajuntament d’Almoines on em conteste. Per la qual cosa,

SOL·LICITE:

La corresponent certificació d’acte presumpte, a fi de conèixer la resolució de
l’Ajuntament d’Almoines al voltant de la sol·licitud esmentada en l’apartat
d’exposicions dels fets i poder actuar al respecte conseqüentment.

Data i signatura