You are on page 1of 21

Ksiga Henocha

Wstp
1
Rozdzia 1. Bogosawiestwo Henocha, ktrym pobogosawi wybranych i sprawiedliwych obecnych w dniu ucisku , podczas ktrego wszyscy li i niego-
dziwi zostan usunici. Henoch, czowiek bogosawiony i sprawiedliwy, ktremu Pan otworzy oczy i obdarzy witym widzeniem w niebiosach, zabra
gos i powiedzia: [To, co] pokalali mi anioowie! Usyszaem od nich wszystko i zrozumiaem to, co zobaczyem, cho przeznaczone to jest nie temu pokole-
niu, lecz pokoleniom dalekim, ktre dopiero nadejd. Przemwiem na temat wybranych i o nich uoyem przypowie: wity i Wielki wyjdzie ze swego
2 3 4
mieszkania i Wieczny Bg zstpi na Gr Synaj i ukae si ze swoim zastpem i objawi si w mocy swej niebiaskiej potgi. Wszyscy ulegn przeraeniu ,
5 6
a Czuwajcy zadr i strach oraz wielkie drenie zapanuje a po krace ziemi . Wysokie gry zostan poruszone , a wyniose wzgrza zmalej i topnie b-
7 8
d jak wosk przed ogniem. Ziemia pogry si, a wszystko, co si na niej znajduje, ulegnie zniszczeniu . Na wszystko zostanie wydany wyrok , rwnie na
wszystkich sprawiedliwych. Sprawiedliwych [Bg] obdarzy pokojem, swoich wybranych zachowa i zmiuje si nad nimi. Wszyscy bd naleeli do Boga, b-
9 10
dzie im si powodzi i bd bogosawieni, a wiato Boe nad nimi bdzie wieci. Oto przychodzi On z dziesicioma tysicami witych , aby dokona
11
sdu nad nimi i aby zniszczy grzesznikw, i aby zaja kadego, za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy.
Rozdzia 2. Popatrzcie na to wszystko, co dzieje si na niebie, jak wiata nie zmieniaj swego biegu, jak kade wschodzi i zachodzi zgodnie z porzdkiem,
kade w swoim czasie, nie zmieniajc swych regu. Popatrzcie na ziemi i zrozumcie na podstawie dokonanych od pocztku do koca na niej dzie, e jak to
wyranie wida, adne z dzie Boga si nie zmienia. Popatrzcie na lato i zim, jak caa ziemia pena jest wody, a chmury, rosa i deszcz pozostaj na niej.

1 O dniu ucisku mwi rwnie Apokalipsa w. Jana:


() I rzek do mnie: To ci, ktrzy przychodz z wielkiego ucisku i opukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. [Ap 7, 14]
2 O zstpieniu Boga na Synaj i ukazaniu swej Mocy, pisze rwnie Mojesz w Ksidze Wyjcia:
Chwaa Pana spocza na grze Synaj, i okrywa j obok przez sze dni. W sidmym dniu [Pan] przywoa Mojesza z porodka oboku. [Wj 24, 16]
Henoch opisuje wydarzenia z koca wiata materialnego, a nie za czasw Mojesza. Ksigi kanoniczne Pisma witego, rwnie mwi o tym samym wydarzeniu, ale nie
uywaj sowa Synaj lecz Syjon:
() Powrc znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazw Miastem Wiernym, a gr Pana Zastpw Gr wit. [Za 8, 3]
Wy natomiast przystpilicie do gry Syjon, do miasta Boga yjcego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniow, na uroczyste zebranie [Hbr 12, 22]
Potem ujrzaem: A oto Baranek stojcy na grze Syjon, a z Nim sto czterdzieci cztery tysice, majce imi Jego i imi Jego Ojca wypisane na czoach. [Ap 14, 1]
3 Przyjcie Boga ze swym zastpem, przy kocu wiata, potwierdza ten cytat:
Gdy Syn Czowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anioowie z Nim, wtedy zasidzie na swoim tronie penym chway. I zgromadz si przed Nim wszystkie narody,
a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich [Mt 25, 31-32]
4 Do tego fragmentu nawizuj sowa:
Uwaga! Gwar na grach, jakoby tumu mnogiego. Uwaga! Wrzawa krlestw, sprzymierzonych narodw. To Pan Zastpw robi przegld wojska do bitwy. Przychodz
z dalekiej ziemi, od granic nieboskonu, Pan i narzdzia Jego gniewu, aby spustoszy ca ziemi. Zawyjcie, bo bliski jest dzie Paski, nadchodzi jako klska z rk
Wszechmocnego. [Iz 13, 4-6]
5 O dreniu Ziemi (trzsieniu) mwi take te cytaty:
Czy z tego powodu ziemia nie zadry i czy nie bd lamentowa wszyscy jej mieszkacy, i nie wzbierze wszystko jak Nil, wzburzy si i opadnie jak Nil w Egipcie?
[Am 8, 8]
Ziemia rozpadnie si w drobne kawaki, ziemia pkajc wybuchnie, ziemia zadrgawszy zakoysze si," [Iz 24, 19]
W owej godzinie nastpio wielkie trzsienie ziemi i runa dziesita cz miasta, i skutkiem trzsienia ziemi zgino siedem tysicy osb. A pozostali ulegli przeraeniu
i oddali chwa Bogu nieba. [Ap 11, 13]
I nastpiy byskawice i gosy, i gromy, i nastpio wielkie trzsienie ziemi, jakiego nie byo, odkd jest czowiek na ziemi: takie trzsienie ziemi, tak wielkie. [Ap 16, 18]
6 O poruszeniu dosownie wszystkiego ze swych miejsc (take gr), informuje take Apokalipsa w. Jana:
Niebo zostao usunite jak ksiga, ktr si zwija, a kada gra i wyspa z miejsc swych poruszone. [Ap 6, 14]
7 Caa Ziemia jak obecnie znamy zostanie zniszczona, a co za tym idzie, wszystko co si na niej znajduje:
Ziemia rozpadnie si w drobne kawaki, ziemia pkajc wybuchnie, ziemia zadrgawszy zakoysze si [Iz 24, 19]
8 Na sd o ktrym mowa, trafi kade stworzenie (nawet anioowie co s w Niebie):
Nastpi w w dzie to, i Pan skarze wojsko niebieskie tam, w grze i krlw ziemskich tu na dole. Zostan zgromadzeni, uwizieni w lochu; bd zamknici w wi-
zieniu, a po wielu latach bd ukarani. [Iz 24, 21-22]
9 O tym, e Bg emituje wiato wiadomo z kilku ksig kanonicznych:
I [odtd] ju nocy nie bdzie. A nie potrzeba im wiata lampy i wiata soca, bo Pan Bg bdzie wieci nad nimi i bd krlowa na wieki wiekw. [Ap 22, 5]
I Miastu nie trzeba soca ni ksiyca, by mu wieciy, bo chwaa Boga je owietlia, a jego lamp Baranek. I w Jego wietle bd chodziy narody [Ap 21, 23-24]
() Bg jest wiatoci, a nie ma w Nim adnej ciemnoci. [1 J 1, 5]
Gbinom wydrze tajniki, owietli odwieczne ciemnoci [Hi 12, 22]
10 Sowa te zostay zacytowane w kanonicznej Ksidze Pisma witego o nazwie List w. Judy Apostoa:
Rwnie o nich prorokowa sidmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mwic: Oto przyszed Pan z miriadami swoich witych, aby dokona sdu nad wszystkimi i uka-
ra wszystkich bezbonikw za wszystkie bezbone uczynki, przez ktre okazywaa si ich bezbono, i za wszystkie twarde sowa, ktre wypowiadali przeciwko Niemu
grzesznicy bezboni. [Jud 1, 14-15]
Caa Ksiga Henocha uchodzi za nie natchnion przez Ducha witego, a cae Pismo wite za natchnione przez Ducha witego. Problem polega jednak na tym, e w obu
tych ksigach wystpuje to samo zdanie i Ksidze Henocha nie jest ono natchnione, a po skopiowaniu do listu Judy Apostoa stao si raptem natchnione.
11 O Sdzie Ostatecznym mwi ten fragment:
I sidmy anio zatrbi () I rozgnieway si narody, a nadszed Twj gniew i pora na umarych, aby zostali osdzeni, i aby da zapat sugom Twym prorokom i wi-
tym, i tym, co si boj Twojego imienia, maym i wielkim, i aby zniszczy tych, ktrzy niszcz ziemi. [Ap 11, 15-18]
oraz: [Rz 2, 16], [2 Tm 4, 1], [Koh 3, 17], [1 Kor 5, 13], [Koh 11, 9], [Ps 110, 6], [Ps 9, 9], [Ps 96, 13], [Ez 7, 27], [Jk 4, 12], [Iz 11, 3-5], [1 Kor 6, 2], [J 5, 45], itd.
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Rozdzia 3. Przyjrzyjcie si i zobaczcie, jak wszystkie drzewa usychaj i jak wszystkie ich licie opadaj z wyjtkiem czternastu drzew, ktrych [licie] nie
opadaj, ktre pozostaj ze starym [listowiem], a po dwch lub trzech latach przychodzi nowe [listowie].
Rozdzia 4. Przypatrzcie si jeszcze letniej porze, gdy na pocztku [lata] soce jest ponad [ziemi] . Z powodu aru soca szukacie cienia, a ziemia pray
skwarem i nie moecie stpa po ziemi lub po skale z powodu owego aru.
Rozdzia 5. Przypatrzcie si, jak drzewa pokryte s zielonymi limi i rodz owoc. Zrozumcie to wszystko i pojmijcie, jak Ten, ktrzy yje na wieki, dokona
wszystkich tych spraw i jak Jego dziea trwaj przed Nim w kadym nastpnym roku, jak wszystkie Jego dziea su Mu i nie zmieniaj si. Tak jak Bg ka-
za, tak wszystko si dokonuje. Zwacie, jak morza i rzeki wypeniaj swe zadania. Jednak wy nie wytrwalicie ani nie zachowywalicie Prawa Pana, ale
przekroczylicie [je] i swoimi nieczystymi ustami wypowiadalicie sowa pene pychy i zatwardziaoci przeciwko Jego majestatowi. O wy twardego serca!
Nie zaznacie pokoju! Dlatego bdziecie przeklina dni wasze i zostaniecie pozbawieni lat waszego ycia. Wieczne przeklestwo si wzmoe, a wy nie do-
znacie zmiowania. W owych dniach przekaecie wasze imiona sprawiedliwym na wieczne przeklestwo, sprawiedliwi, o przeklci, bd wam grzesznikom
12
i niegodziwcom zorzeczy na wieki. Wybrani otrzymaj wiato, rado, pokj i odziedzicz ziemi . A wy niegodziwcy otrzymacie przeklestwo. Nastp-
13
nie sprawiedliwi posid mdro . Bd oni wszyscy y i ju wicej nie bd grzeszy, czy to przez zapomnienie, czy z powodu pychy. Lecz ci, ktrzy po-
siadaj mdro, bd pokorni. Nie bd ju popenia za, sd ich nie dosignie przez wszystkie dni ich ycia i nie umr z powodu [Boskiego] gniewu
i oburzenia, lecz dopeni liczby dni swego ycia i ich ycie upynie w pokoju, a lata swej radoci spdz w zadowoleniu i wiecznym pokoju po wszystkie dni
swego ycia.

Ksiga Czuwajcych Historia upadku aniow Grzech aniow


14
Rozdzia 6. Kiedy ludzie rozmnoyli si, urodziy im si w owych dniach adne i pikne crki . Ujrzeli je synowie nieba, anioowie, i zapragnli ich. Jeden
drugiemu powiedzia: Chodmy, wybierzmy sobie ony z crek ludzkich i spodmy sobie dzieci. Szemihaza, ktry by ich dowdc, powiedzia do nich:
Obawiam si, e moe nie zechcecie tego zrobi i e tylko ja sam ponios kar za ten wielki grzech. Wszyscy odpowiadajc mu rzekli: Przysignijmy
wszyscy i zwimy si przeklestwami, e nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku. Nastpnie wszyscy razem przysigli i zwizali si
wzajemnie przeklestwami. Byo ich wszystkich dwustu. Zstpili na Ardis, szczyt gry Hermon. Nazwali j gr Hermon, albowiem na niej przysigali
i zwizali si wzajemnie przeklestwami. Te s imiona ich przywdcw: Szemihaza, ich dowdca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel,
Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael (), Turiel, Jomiel, Araziel. S to dowdcy dwustu aniow i wszystkich innych z nimi.
Rozdzia 7. Wzili sobie ony, kady po jednej. Zaczli do nich chodzi i przestawa z nimi. Nauczyli je czarw i zakl i pokazali im, jak wycina korzenie
15 16
i drzewa. Zaszy one w ci i zrodziy wielkich gigantw . Ich wysoko wynosia trzy tysice okci . Poerali oni wszelki znj ludzki, a ludzie nie potrafili
ich utrzyma. Giganci obrcili si przeciwko ludziom, aby ich pore. I grzeszyli przeciw ptakom, zwierztom, gadom i rybom. Poerali miso jedni drugich
i pili ze krew. Wtedy ziemia poskarya si na nieprawych.
17
Rozdzia 8. Azazel nauczy ludzi wyrabia miecze, sztylety, tarcze i napierniki. Pokaza im metale i sposb ich obrbki: bransolety i ozdoby, sztuk malo-
wania oczu i upikszania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwnikw. I wiat uleg zmianie. Nastaa wielka niego-
dziwo i wielki nierzd. Pobdzili, a wszystkie ich drogi stay si zepsute. Amezarak wyuczy zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczy] odklinania,
Barakiel [wychowa] astrologw, Kokabiel zowieszczw, Tamiel wyuczy astrologw, Asradel nauczy drg ksiyca. Ludzie ginc woali, a gos ich doszed
do nieba.

Wstawiennictwo archaniow na rzecz ludzi


Rozdzia 9. Wwczas Micha, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielk ilo rozlanej krwi na ziemi i wszelk niegodziwo, jakiej dokonano na
ziemi. Powiedzieli jeden do drugiego: Niech zniszczona ziemia zawoa gosem ich krzykw a do bramy niebios. A teraz, wam to, o wici niebios, skar
si dusze ludzi mwic: Zaniecie nasz skarg przed Najwyszego. Rzekli do Pana, Krla: Panie panw, Boe bogw, Krlu krlw! Twj chwalebny tron
[trwa] po wszystkie pokolenia wiata, a twoje imi jest wite i wychwalane przez wszystkie pokolenia wiata, bogosawione i chwalebne! Ty wszystko
uczyni i wadza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne i otwarte przed Tob i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogoby by przed Tob ukry-
te. Zobacz wic, co uczyni Azazel, jak nauczy wszelkiej niegodziwoci na ziemi i odsoni odwieczne tajemnice przechowywane w niebie. Semiaza nauczy
zakl, ten, ktremu dae wadz, aby panowa nad tymi, ktrzy s z nim. Pospou poszli do crek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali si nieczyci
i objawili im te grzechy. Kobiety zrodziy gigantw i przez to caa ziemia napenia si krwi i niegodziwoci. Teraz za dusze zmarych woaj i skar si.
A do bram niebios skarga ich dotara, bo nie mog przemc niegodziwoci popenionej na ziemi. Ty wiesz wszystko, zanim co si stanie i znasz ich spra-
w. Jednak nic nam nie mwisz. Co mamy z nimi pocz?

12 Dokadnie to samo mwi [Rz 14, 17]. Szczegowe objanienie tych sw znajduje si w tym opracowaniu: http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20Krolestwo%20Boze.pdf
13 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew odpuszczenie wystpkw, wedug bogactwa Jego aski. Szczodrze j na nas wyla w postaci wszelkiej mdroci i zrozumienia,
przez to, e nam oznajmi tajemnic swej woli wedug swego postanowienia, ktre przedtem w Nim powzi dla dokonania peni czasw, aby wszystko na nowo zjedno-
czy w Chrystusie jako Gowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. [Ef 1, 7-10]
Sprawiedliwi posid ziemi i bd mieszka na niej na zawsze. [Ps 37, 29]
14 Porwnaj z:
A kiedy ludzie zaczli si mnoy na ziemi, rodziy im si crki. Synowie Boga, widzc, e crki czowiecze s pikne, brali je sobie za ony, wszystkie, jakie im si tylko
podobay. [Rdz 6, 1-2]
15 O gigantach mwi te ksigi kanoniczne:
A w owych czasach byli na ziemi giganci; a take pniej, gdy synowie Boga zbliali si do crek czowieczych, te im rodziy. Byli to wic owi mocarze, majcy saw
w owych dawnych czasach. [Rdz 6, 4]
Albowiem mocarz ich nie zgin z rki modziecw, ani nie uderzyli na niego synowie tytanw, ani nie napadli na niego olbrzymi giganci, ale Judyta, crka Merariego,
obezwadnia go piknoci swojego oblicza. [Jdt 16, 6]
W tumaczeniu Biblii dla wiadkw Jehowy, zamiast sowa giganci wystpuje sowo nehilmowie.
16 okie to ok. 30 cm. Zatem 3000 okci, to ok. 900 m. Najwiksze szkielety ludzi jakie kiedykolwiek odnaleziono maj do 30 metrw. Zobacz: http://youtu.be/xzWgYJSD6a8
17 Mitologia grecka nadaje mu imi Prometeusz. To on ukrad bogom ogie i nauczy ludzi przetapia metale, ku zbroj, pisa, gotowa, uprawia rol itd. Warto jednak
zauway, e w mitologii greckiej to Prometeusz bdcy tytanem stworzy ludzi (nie Zeus), a nastpnie zosta za to ukarany przykuciem do ska Kaukazu.
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Rozdzia 10. Wwczas Najwyszy, Wielki i wity odezwa si. Posa Arsialaiura do syna Lamecha mwic mu: Powiedz mu w moim imieniu: Ukryj si!
18
Wyjaw mu nadchodzcy koniec, albowiem caa ziemia zostanie zniszczona. Na caej ziemi nastanie potop i to, co na niej si znajduje, ulegnie zniszczeniu.
A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przey na ziemi. Nastpnie Pan powiedzia do Rafaa: Zwi Azazela za rce i nogi i wrzu go do
ciemnoci. Otwrz pustyni, ktra jest w Dudael, i wrzu go tam. I rzu na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnoci. Niech tam przebywa
19
na zawsze! Przykryj jego oblicze, eby nie mg widzie wiata i eby w wielki dzie sdu mg by wrzucony do ognia . Oyw ziemi, ktr zniszczyli anio-
owie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja oywi ziemi tak, e nie wszyscy synowie ludzcy wygin z powodu wszelkiej tajemnicy, ktr [anioo-
wie] dali pozna i nauczyli swych synw. Caa ziemia zostaa zrujnowana nauk dzie Azazela i jemu przypisz cay grzech!. Pan powiedzia do Gabriela:
Wystp przeciwko bkartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierzdu i zgad synw nierzdu i synw Czuwajcych z porodku ludzi. Odelij ich, polij
ich jednego przeciwko drugiemu, niech si wygubi w bitwie, bo dugo dni nie bdzie im dana. Bd ci oni wszyscy prosi, bo spodziewaj si ycia
20
wiecznego i e kady z nich bdzie y piset lat . A do Michaa Pan powiedzia: Id, powiadom Semiaz i innych, ktrzy s z nim, ktrzy poczyli si
z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelk ich nieczystoci. Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie si pozabijaj i kiedy ujrz zniszczenie swych umio-
wanych, zwi ich na siedemdziesit pokole pod wzgrzami ziemi a do dni sdu i ich spenienia, a dopeni si sd przeznaczony na ca wieczno.
W owych dniach zaprowadz ich do otchani ognia na mki i zostan zamknici w wizieniu na ca wieczno. Wwczas [Szemihaza] zostanie spalony
i unicestwiony wraz z nimi. Zostan razem zwizani a do koca wszystkich pokole. Zniszcz wszystkie dusze lubiene i synw czuwajcych, bo zepsuli oni
ludzi. Zniszcz wszelkie zo z powierzchni ziemi, a wszelkie ze dzieo ustanie. Niech pojawi si rolina sprawiedliwoci i prawdy, a czyny stan si bogosa-
wiestwem. Sprawiedliwo i prawd bd sadzi w radoci na zawsze. A teraz wszyscy sprawiedliwi ocalej i y bd [tak dugo a] zrodz tysice.
Wszystkie dni ich modoci i ich staroci dopeni si w pokoju. W owych dniach caa ziemia napeniona zostanie sprawiedliwoci i caa zostanie zasadzona
drzewami i napeni si bogosawiestwem. Zasadz na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadz na niej winorole, a winorol, ktra zostanie na niej zasa-
dzona, wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, ktre na niej bdzie posiane, kada miara wyda tysic, a kada miara oliwek wyda dziesi bat oliwy. Wy na-
tomiast oczycie ziemi z wszelkiego za i z wszelkiej nieprawoci, i z wszelkiej nieczystoci, ktr przyniesiono na ziemi. Usucie je z ziemi. Wszyscy sy-
nowie ludzcy bd sprawiedliwi i wszystkie narody bogosawi i suy mi bd. Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu,
21
z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udrki. Nie zel wicej na ni potopu po wszystkie pokolenia na wieki .
Rozdzia 11. W owych dniach otworz spichlerze bogosawiestwa, ktre s w niebie, abym mg je zesa na ziemi, na dziea i na znj synw ludzkich.
Pokj i prawda zjednocz si po wszystkie dni wiecznoci i po wszystkie pokolenia wiecznoci.

Zapowied ukarania zbuntowanych aniow


Rozdzia 12. Henoch zosta ukryty przed wszystkimi i nikt z synw ludzkich nie wiedzia, gdzie zosta ukryty, gdzie przebywa i co si z nim stao. Wszystkie
jego czyny byy ze witymi i z Czuwajcymi w jego dniach. Ja Henoch bogosawiem Wielkiego Pana i Krla Wiecznoci i oto Czuwajcy przemwili do
mnie, Henocha pisarza, i powiedzieli mi: Henochu, pisarzu sprawiedliwoci! Id, powiedz Czuwajcym nieba, ktrzy opucili wyyny niebieskie i odwieczne
wite miejsce i skalali si kobietami i postpili tak, jak czyni synowie ludzcy, wzili sobie ony i zupenie si zepsuli na ziemi. Nie bd oni mieli na ziemi
ani pokoju, ani przebaczenia grzechu, albowiem nie naciesz si swymi synami. Zobacz, jak gin bd ich umiowani, i opakiwa bd zniszczenie swoich
synw i bd za nich si wstawia przez wieki. Ale nie zaznaj ani miosierdzia, ani pokoju.
Rozdzia 13. Henoch poszed i powiedzia Azazelowi: Nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby ci zwiza. Nie zaznasz ani spoczynku, ani
zmiowania, ani [wysuchania jakiejkolwiek] proby, z powodu za, ktrego nauczae, i z powodu wszystkich blunierstw, za i grzechw, ktre pokazae
synom ludzkim. Wwczas poszedem i im wszystkim powiedziaem to. Bardzo si zmartwili. Ogarn ich strach i drenie. Poprosili mnie, abym wystosowa
za nich pisemn prob, aby mogli otrzyma przebaczenie i ebym zabra ich pisemn prob do Pana w niebie. Albowiem odtd oni sami nie byli zdolni
mwi i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za ktre zostali skazani. I wwczas napisaem ich pisemn prob i ich bagania
odnonie ich duchw i czynw kadego z nich, i odnonie tego, o co prosili, [mianowicie] eby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie. I poszedem
i usiadem nad wodami Dana w Dan, ktre znajduj si na poudniowy zachd od Hermonu. Zanim zasnem, odczytaem ich pisemn prob. I oto ogarn
mnie sen i doznaem widze. Ujrzaem wizj gniewu, [mianowicie] e mam mwi do synw nieba i mam ich zgani. I obudziem si i poszedem do nich,
a oni wszyscy siedzieli z zakrytymi twarzami pogreni w smutku, zgromadzeni razem w Ubelsejael, ktre jest pomidzy Libanem a Senir. Opowiedziaem
im wszystkie wizje, ktrych doznaem w moim nie, i zaczem mwi te sowa sprawiedliwoci i gani Czuwajcych nieba.
Rozdzia 14. Ksiga sprawiedliwoci i nagany dla odwiecznych Czuwajcych (spisana) zgodnie z nakazem witego i Wielkiego (wypowiedzianym) w wizji,
ktr widziaem. Ujrzaem w moim nie to, co teraz powiem jzykiem ciaa i moim tchnieniem, ktre Wielki da ludziom w usta, eby mogli nimi mwi
i rozumie sercem. Tak jak [Bg] stworzy i wyznaczy ludzi do rozumienia sowa nauki, tak stworzy i wyznaczy mnie do tego, abym gani Czuwajcych, sy-
nw nieba. Spisaem wasz prob, ale w mojej wizji oznajmiono mi, e wasza proba nie zostanie [speniona] po wszystkie dni wiecznoci. Peny sd [za-
dekretowano] przeciw wam i nie zaznacie pokoju. Odtd nie wstpicie do nieba przez ca wieczno. Postanowiono, e macie by zwizani na ziemi po
wszystkie dni wiecznoci. Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiowanych synw i nie bdziecie mogli nacieszy si nimi, ale padn oni przed wami od
miecza. Wasza proba nie zostanie [speniona] ani w odniesieniu do nich, ani w odniesieniu do was. I gdy paczecie i bagacie, nie wypowiadacie ani jedne-
go sowa z proby, ktr wystosowaem.

Wizja paacu Boego


Ujrzaem nastpujc wizj: Oto o bloki zawoay do mnie w widzeniu i mga do mnie zawoaa, i droga gwiazd, i byski byskawic ponagliy mnie
i popchny mnie, i w widzeniu wiatry uniosy mnie i porway mnie, i uniosy mnie do nieba. Wszedem, a zbliyem si do muru, ktry zbudowany by
z kamieni gradowych i jzyk ognia otacza go. Zaczem czu lk. Wszedem do jzyka ognia i zbliyem si do wielkiego domu, ktry wybudowany by
z kamieni gradowych i ciana tego domu bya jak mozaika zrobiona z kamieni gradowych, a jego podoga ze niegu. Jego dach by jak droga gwiazd i byski
22
byskawic, a wrd nich byy ogniste Cherubiny i ich niebo byo jak woda. Ogie pon wok jego muru, a drzwi jego opyway ogniem. Wszedem do te-

18 Sowa te mwi o potopie ktry dopiero ma nadej. W tym samym kontekcie s sowa:
Ja za sprowadz na ziemi potop, aby zniszczy wszelk istot pod niebem, w ktrej jest tchnienie ycia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, [Rdz 6, 17]
19 Zobacz: http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20pieklo.pdf
20 Ksiga Rodzaju podaje, e Bg skrci im ycie do 120 lat:
Wtedy Bg rzek: Nie moe pozostawa duch mj w czowieku na zawsze, gdy czowiek jest istot cielesn: niechaj wic yje tylko sto dwadziecia lat. [Rdz 6, 3]
21 Zawieram z wami przymierze, tak i nigdy ju nie zostanie zgadzona wodami potopu adna istota ywa i ju nigdy nie bdzie potopu niszczcego ziemi. [Rdz 9, 11]
22 Cherubiny to anioowie. W ksigach kanonicznych wystpuj jako stranicy bram Raju w ktrym yli Adam i Ewa [Rdz 3, 24] oraz Arki wiadectwa [Wj 25, 22] majcy
jedn par skrzyde [Wj 25, 20], [Wj 37, 9], [1 Krl 8, 6], [2 Krn 3, 11-13], [2 Krn 5, 7], [Ez 10, 5-8]. Sformuowanie ogniste Cherubiny mona skojarzy ze sowami:
Wwczas jeden z cherubw wycign rk w kierunku ognia, znajdujcego si pomidzy cherubami, a wziwszy go, pooy na donie czowieka, ubranego w lnian
szat. Ten wzi go i wyszed. [Ez 10, 7]
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
go domu. By gorcy jak ogie i zimny jak nieg. Nie byo w nim radoci ani ycia. Ogarn mnie strach i przejo mnie drenie. I gdy tak draem i trzsem
si, padem na moje oblicze. I ujrzaem w widzeniu, e oto inny dom, wikszy od poprzedniego, ktrego wszystkie drzwi byy otwarte przede mn, zbudo-
wany by z jzyka ognia. We wszystkich tak growa chwa, splendorem i rozmiarem, e nie potrafi wam opisa jego chway i rozmiaru. Jego podoga bya
z ognia, a ponad nim byskawice. Droga gwiazd i jego dach rwnie by z poncego ognia. Spojrzaem i zobaczyem w nim wysoki tron. Wyglda jak krysz-
23
ta, otoczenie jego byo jak janiejce soce i (sycha byo) gos Cherubw . Spod wysokiego tronu wypyway rzeki poncego ognia, tak e byo rzecz
niemoliw na patrze. A Ten, ktry jest wielki, w chwale siedzia na nim, a Jego promieniowanie byo janiejsze od soca i bielsze od niegu. aden anio
nie mg wej, gdy ukazywao si oblicze Tego, ktry jest czczony i uwielbiany, adne cielesne [stworzenie] nie mogo [na] spoglda. Morze ognia palio
24 25
si wok Niego i wielki ogie sta przed Nim i nikt z Jego otoczenia nie zblia si do Niego. Dziesi tysicy razy dziesi tysicy stao przed Nim , ale On
nie potrzebowa adnej witej rady. I wici, ktrzy byli blisko Niego, nie opuszczali [Go] ani noc, ani dniem i nie odchodzili od Niego.

Boski wyrok na zbuntowanych aniow


I a dotd zakrywaem moj twarz i draem. Pan zawoa mnie swoimi wasnymi ustami i powiedzia do mnie: Podejd tutaj, Henochu, do mego witego
sowa. Podnis mnie i przybliy do drzwi. I spojrzaem moim obliczem skierowanym ku doowi.
Rozdzia 15. Odpowiadajc mi rzek do mnie swoim gosem: Suchaj! Nie lkaj si, Henochu, sprawiedliwy mu i pisarzu sprawiedliwoci. Podejd tutaj
i posuchaj mego gosu. Id! Powiedz Czuwajcym nieba, ktrzy przysali ci tutaj, aby wstawi si za nimi: To wy powinnicie wstawia si za ludmi, nie
ludzie za wami. Dlaczego opucilicie wysokie, wite i wieczne niebo i zczylicie si z kobietami i stalicie si nieczyci z crkami ludzkimi, wzilicie sobie
ony i postpilicie tak, jak synowie ziemscy i zrodzilicie synw gigantw? Bylicie duchowymi, witymi, yjcymi yciem wiecznym, a stalicie si nieczy-
ci z powodu kobiet. Zrodzilicie [dzieci] poprzez krew ciaa. Zapaalicie ludzkim podaniem i stworzylicie ciao i krew tak, jak czyni to ludzie, ktrzy
umieraj i ulegaj zniszczeniu. Dlatego daem im ony, eby siali w nich nasienie i eby dziki nim mogy si rodzi dzieci, tak, aby niczego nie brakowao na
ziemi. Ale wy pierwotnie bylicie duchowymi, yjcymi wiecznym, niemiertelnym yciem po wszystkie pokolenia wiata. Z tej racji nie przewidziaem dla
was on, albowiem mieszkanie [bytw] duchowych jest w niebie. A teraz giganci, ktrzy zrodzili si z duchw i ciaa, otrzymaj na ziemi nazw zych du-
chw i ich mieszkanie bdzie na ziemi. Ze duchy wyszy z ich ciaa, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na grze. Ich pochodzenie i pierwszy fun-
dament wywodzi si od witych Czuwajcych. Bd oni na ziemi zymi duchami i nazywa si bd duchy ze. Mieszkaniem duchw niebieskich jest nie-
bo, ale mieszkaniem duchw ziemskich, ktrzy urodzili si na ziemi, jest ziemia. Duchy gigantw, ktrzy czyni zo i s zepsuci, atakuj, walcz i niszcz
[wszystko] na ziemi oraz powoduj smutek. Nie spoywaj adnego pokarmu, nie pij, s niewidoczni. Te duchy powstan przeciwko synom ludzkim
i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszy.
Rozdzia 16. Kiedy giganci zostan zabici, zniszczeni i umr, kiedy duchy wyjd z ich cia, ich ciao zostanie zniszczone na mocy sdu. Tak zostan zniszczeni,
a dzie wielkiego dokonania speni si nad wielkim wiekiem, nad Czuwajcymi i nieprawymi. A teraz Czuwajcym, ktrzy przysali ci, aby wstawi si za
nimi, ktrzy pierwotnie byli w niebie powiesz tak: Bylicie w niebie, ale jego sekrety nie zostay wam jeszcze objawione. Poznalicie [jedynie] bezwarto-
ciowe tajemnice. W zatwardziaoci waszych serc przekazalicie je kobietom. Z powodu tej tajemnicy kobiety i mczyni spowodowali, e zo spotgowa-
o si na ziemi. Powiedz im: Nie zaznacie pokoju!.

Pierwsza podr Henocha


Rozdzia 17. Zabrali mnie i zanieli na miejsce, gdzie istoty wyglday jak poncy ogie, ale gdy zechciay, przybieray wygld ludzi. Zaprowadzono mnie na
miejsce burzy i na gr, ktrej najwyszy szczyt dotyka nieba. I w najbardziej odlegych kracach ujrzaem miejsca wiate i gromw, na ich gbokociach
26 27
uki ognia i strzay, ich koczany, ognisty miecz i wszystkie odblaski byskawic . Zaprowadzono mnie do wody zwanej wod ycia i do ognia zachodniego,
ktry otrzymuje kady zachd soca. I przyszedem do rzeki ognia, ktrej ogie pynie jak woda i wpada do wielkiego morza bdcego po stronie zachod-
niej. Zobaczyem wszystkie wielkie rzeki i doszedem do ogromnej ciemnoci i znalazem si tam, dokd kady zmierza. Ujrzaem gry ciemnoci zimy
i miejsce, gdzie wylewa si woda caej otchani. Ujrzaem usta wszystkich rzek ziemi i usta otchani.
Rozdzia 18. Ujrzaem spichlerze wszystkich wiatrw. Zobaczyem, jak nimi ozdobione jest cae stworzenie oraz [zobaczyem] fundamenty ziemi. Ujrzaem
28
kamie wgielny ziemi i zobaczyem cztery wiatry , ktre podtrzymuj ziemi i firmament nieba.

23 I ujrzaem, i usyszaem gos wielu aniow dokoa tronu i Zwierzt, i Starcw, a liczba ich bya miriady miriad i tysice tysicy, mwicych gosem dononym: Baranek
zabity jest godzien wzi potg i bogactwo, i mdro, i moc, i cze, i chwa, i bogosawiestwo. A wszelkie stworzenie, ktre jest w niebie i na ziemi, i pod ziemi,
i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usyszaem, jak mwio: Zasiadajcemu na tronie i Barankowi bogosawiestwo i cze, i chwaa, i moc, na wieki wiekw!
A czworo Zwierzt mwio: Amen. Starcy za upadli i oddali pokon. [Ap 5, 11-14]
24 A z tronu wychodz byskawice i gosy, i gromy, i ponie przed tronem siedem lamp ognistych, ktre s siedmiu Duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze po-
dobne do krysztau () [Ap 4, 5-6]
25 I ujrzaem, i usyszaem gos wielu aniow dokoa tronu i Zwierzt, i Starcw, a liczba ich bya miriady miriad i tysice tysicy [Ap 5, 11]
26 O tych samych istotach mwi Apokalipsa w. Jana. Ukazani s oni w niej jako jedcy na koniach majcy za zadanie wykona wyroki Boga:
I ujrzaem: oto biay ko, a siedzcy na nim mia uk. I dano mu wieniec, i wyruszy jako zwycizca, by [jeszcze] zwycia. A gdy otworzy piecz drug, usyszaem
drugie Zwierz mwice: Przyjd! I wyszed inny ko barwy ognia, a siedzcemu na nim dano odebra ziemi pokj, by si wzajemnie ludzie zabijali i dano mu wielki
miecz. [Ap 6, 2-4]
Henoch precyzuje, e miecz o ktrym mowa w Apokalipsie jest ognisty. Wspomina te dodatkowo o byskawicach.
Koczan to futera na strzay.
27 O wodzie ycia wspomina te Pismo wite:
I ukaza mi rzek wody ycia, lnic jak kryszta, wypywajc z tronu Boga i Baranka. [Ap 22, 1]
A Duch i Oblubienica mwi: Przyjd! A kto syszy, niech powie: Przyjd! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody ycia darmo zaczerpnie.
[Ap 22, 17]
I rzek mi: Stao si. Jam Alfa i Omega, Pocztek i Koniec. Ja pragncemu dam darmo pi ze rda wody ycia. [Ap 21, 6]
bo pa ich bdzie Baranek, ktry jest porodku tronu, i poprowadzi ich do rde wd ycia: i kad z otrze Bg z ich oczu. [Ap 7, 17]
Kto za bdzie pi wod, ktr Ja mu dam, nie bdzie pragn na wieki, lecz woda, ktr Ja mu dam, stanie si w nim rdem wody wytryskajcej ku yciu wieczne-
mu. [J 4, 14]
28 Potem ujrzaem czterech aniow stojcych na czterech naronikach ziemi, powstrzymujcych cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wia po ziemi ani po morzu, ani na adne
drzewo. [Ap 7, 1]
Sprowadz na Elam cztery wiatry z czterech kracw nieba i rozprosz ich na wszystkie te wiatry, tak e nie bdzie narodu, dokd nie dotarliby rozproszeni Elamici.
[Jr 49, 36]
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Zobaczyem, jak wiatry nadymaj wysoko nieba i jak ustawiaj si pomidzy niebem a ziemi. S one kolumnami nieba. Zobaczyem wiatry, ktre obraca-
j niebem i powoduj, e okrg soca i wszelkie gwiazdy zachodz. Zobaczyem wiatry na ziemi, ktre podtrzymuj oboki, i ujrzaem drogi aniow. Na
kracu ziemi ujrzaem u gry firmament nieba. Udaem si w kierunku poudniowym a by palcy dzie i noc gdzie byo siedem gr z drogocennych
kamieni, trzy po stronie wschodniej i trzy po stronie poudniowej. Te po stronie wschodniej byy z kolorowego kamienia, te ze strony poudniowej
z kamienia czerwonego. rodkowa [gra] sigaa, tak jak tron Pana, nieba. Bya ona z antymonu, a szczyt tronu by z szafiru. Ujrzaem poncy ogie i to, co
byo we wszystkich grach. Ujrzaem miejsce poza wielk ziemi, tam gdzie wody cz si ze sob razem. Ujrzaem gbok rozpadlin ziemi z kolumnami
niebiaskiego ognia i ujrzaem wrd nich ogniste kolumny nieba, ktre zstpoway [na d] i ktrych wysokoci i gbokoci nie mona byo zmierzy. Poza
t rozpadlin ujrzaem miejsce, ktre nie miao nad sob ani firmamentu nieba, ani pod sob fundamentu ziemi. Nie byo tam ani wody, ani ptakw. Bya
29
to pustynia. Ujrzaem tam straszn rzecz siedem gwiazd podobnych do wielkich poncych gr. Kiedy o nie zapytaem, anio powiedzia mi: To jest
miejsce kraca nieba i ziemi. To jest wizienie gwiazd nieba i zastpw niebieskich. Gwiazdy, ktre cwauj na ogniu to te, ktre przekroczyy przykazanie
Pana od pocztku ich powstania, albowiem nie wyszy w swoich czasach. [Pan] rozgniewa si na nie, zwiza je a do czasu dopenienia si ich grzechu
w okrelonym czasie.
30
Rozdzia 19. l Uriel powiedzia do mnie: Tutaj bd przebywa anioowie, ktrzy poczyli si z kobietami, podczas gdy ich duchy przyjmujc rnorakie
ksztaty zepsuy ludzi, uwiody ich doprowadzajc ich do skadania ofiar demonom jako bogom. Pozostan tutaj a do dnia wielkiego sdu, w ktrym zosta-
n skazani na cakowite unicestwienie. Ich ony, uwidszy aniow nieba, stan si Syrenami. Ja, Henoch, sam zobaczyem to widzenie, kres wszystkiego.
aden czowiek nie widzia tego, co ja widziaem.
Rozdzia 20. Te s imiona witych czuwajcych aniow. Uriel, jeden ze witych aniow, mianowicie [anio] gromu i drenia. Rafa, jeden ze witych
aniow, [anio] duchw ludzkich. Raguel, jeden ze witych aniow, ktry dokonuje zemsty nad wiatem wiate. Micha, jeden ze witych aniow, mia-
nowicie ten, ktry jest nad najlepsz czstk ludzkoci, nad narodem [izraelskim]. Sarakael, jeden ze witych aniow, ktremu podlegaj duchy ludzi na-
31
kaniajcych do grzechu. Gabriel, jeden ze witych aniow, ktremu podlega raj, we i Cherubini . Remiel, jeden ze witych aniow, ktrego Bg
ustanowi nad tymi, ktrzy powstaj (z martwych).

Druga podr Henocha


Rozdzia 21. Nastpnie udaem si na miejsce, w ktrym nie byo nic. Ujrzaem tam rzecz straszn nie byo tam ani wysokiego nieba, ani utwierdzonej
ziemi, ale przygotowane pustynne i straszne miejsce. Ujrzaem tam siedem gwiazd nieba zwizanych razem jak wielkie gry, ktre pony jak ogie. Na-
stpnie powiedziaem: Za jaki grzech zwizano je i dlaczego je tam wrzucono? Uriel, jeden ze witych aniow, ktry by ze mn i mnie prowadzi i ktry
by wrd nich przywdc, zwracajc si do mnie rzek: Henochu! O kogo pytasz? O kogo tak troskliwie rozpytujesz? S to gwiazdy, ktre przekroczyy
przykazanie Pana Najwyszego. Zostay zwizane [do czasu], a speni si dziesi tysicy wiekw liczby, [czyli liczba] dni ich grzechu. Stamtd poszedem
na inne, okropniejsze miejsce. Ujrzaem rzecz straszn: wielki ogie, ktry si pali i wydawa pomienie, a miejsce to miao szczelin sigajc otchani,
pen wielkich kolumn ognia, ktre tam wpaday. Nie mogem dojrze ani ich wymiarw, ani rozmiarw, ani te nie mogem dojrze ich rda. Wtedy po-
wiedziaem: Jak straszne jest to miejsce i jak bolesny to widok! Nastpnie Uriel, jeden ze witych aniow, ktry by ze mn, odpowiadajc rzek do
mnie: Henochu! Dlaczego tak si boisz i lkasz z powodu tego strasznego miejsca, z powodu tego cierpienia? Powiedzia do mnie: Miejsce to jest wi-
zieniem aniow. Bd tu trzymani na wieki.
Rozdzia 22. Stamtd udaem si na inne miejsce. [Anio] pokaza mi po stronie zachodniej wielk i wysok gr z ostrymi skaami. Byy tam cztery gbokie
i przestronne groty, ktrych wntrze byo bardzo liskie. Trzy z nich byy ciemne, a jedna jasna. Porodku niej znajdowao si rdo wody. Powiedziaem
wtedy: Jake liskie s te groty, jake gbokie i ciemne, gdy si na nie patrzy! Wwczas Rafa, jeden ze witych aniow, ktry by ze mn, odpowiadajc
mi rzek: Te pikne miejsca [przeznaczone s na to], eby duchy, dusze zmarych mogy si w nich zgromadzi. Zostay stworzone po to, eby mogy si
zgromadzi tutaj wszystkie dusze synw ludzkich. Groty te zostay stworzone na miejsce pobytu [dusz ludzkich] a do dnia sdu, a do wyznaczonego czasu,
kiedy nastanie dzie wielkiego sdu nad nimi. I ujrzaem ducha zmarego czowieka. Gos jego doszed do nieba i poskary si. Wwczas zapytaem Rafaa,
anioa, ktry by ze mn, mwic mu: Czyj jest ten duch i czyj jest gos, ktry siga nieba i skary si? Odpowiadajc rzek do mnie mwic: To jest duch,
ktry wyszed z Abla, ktrego zabi Kain, jego brat. Bdzie on si skary na niego tak dugo, a jego pokolenie zostanie starte z powierzchni ziemi i spord
potomstwa ludzi jego potomstwo zaginie. Nastpnie zapytaem go o groty mwic: Dlaczego s one od siebie oddzielone? Odpowiadajc mi rzek: Te
trzy [miejsca] zostay zrobione po to, eby mogy oddziela duchy zmarych. W ten sposb dusze sprawiedliwych zostay oddzielone. To jest rdo przero-
czystej wody. Podobnie zostao stworzone [miejsce] dla grzesznikw umierajcych i pochowanych na ziemi, ktrych nie dosign wyrok za ich ycia. Tutaj
ich dusze s oddzielone na straszn ka a do dnia wielkiego sdu, kary i mki [przeznaczonych] dla przekltych na wieki. Jest to odpata przeznaczona ich
duszom. Zostan tu zwizani na wieczno. Jest tu rwnie oddzielne miejsce dla tych dusz, ktre oskaraj i informuj o swej mierci, kiedy to zostali za-
mordowani w dniach grzesznikw. Tak wic to [miejsce] zostao stworzone dla dusz ludzi, ktrzy nie s sprawiedliwi, ale grzeszni, wyprbowani w czynie-
niu za. Ze zoczycami bdzie ich los. Jednak ich dusze nie zostan zabite w dniu sdu, ani std nie powstan. Wwczas bogosawiem Pana Chway
i powiedziaem: Niech bdzie bogosawiony mj Pan, Pan Chway i Sprawiedliwoci, ktry rzdzi wszystkim na wieki.
Rozdzia 23. Stamtd udaem si na inne miejsce po stronie zachodniej a do kracw ziemi. Zobaczyem poncy ogie, ktry bieg nieprzerwanie tu i tam
nie ustajc ani w dzie, ani w nocy, ale dokadnie cigle robi to samo. Zapytaem mwic: C to jest, co nigdy nie ustaje? Wwczas Raguel, jeden ze
witych aniow, ktry by ze mn, odpowiadajc mi rzek: Ten poncy po stronie zachodniej ogie, ktrego bieg ujrzae, jest [ogniem] wszystkich wia-
te nieba.

29 Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, ktre ujrzae w mojej prawej rce, i co do siedmiu zotych wiecznikw: siedem gwiazd to s Anioowie siedmiu Kociow, a sie-
dem wiecznikw to jest siedem Kociow. [Ap 1, 20]
30 Uriel to imi anioa wystpujce w Ksidze Henocha i czwartej Ksidze Ezdrasza [4 Ez 4, 10], ktra rwnie zostaa uznana za apokryficzn. W roku 745 Koci Katolicki
odrzuci czczenie imion aniow nie wystpujcych w ksigach kanonicznych, a na synodzie w Akwizgranie w 789 r. podtrzyma to zdanie. Mimo to, niejaki Boudon dozna
widzenia anioa o imieniu Uriel. Anio ten jest wymieniany jako jeden z 7-dmiu archaniow stojcych za tronem Boga. [rdo: Joan Carroll Cruz, Anioowie i diaby, Exter,
Gdask 2003]
31 Tradycja katolicka przypisuje poszczeglnym anioom ich rangi, nazywajc je chrami. Chr najwyszy to Serafini. Po nim nastpuj chry: Cherubini, Trony (Niebiosa,
Moce Niebios), Panowania (Pastwa), Mocarstwa (Moce, Cnoty), Potgi (Wadze, Zwierzchnoci), Ksistwa (Zwierzchnoci), Archanioowie, Anioowie. Kolejno chrw
w Biblii nie jest okrelona, a przekazach pozabiblijnych nie jest ona jednoznaczna. Czasami chry Ksistwa i Mocarstwa zamienia si miejscami. W ksice: Joan Carroll
Cruz, Anioowie i diaby, Exter, Gdask 2003, na stronie 125 czytamy: Chocia doktryna uwaa chry anielskie za struktury przyjte przez Koci z niezwyk jednomyl-
noci, adna propozycja dotyczca anielskiej hierarchii nie jest zwizana z nasz wiar. Trzy strony dalej czytamy: Z uwagi na zrnicowane zajcia w. Michaa, w. Ba-
zyli Wielki oraz wielu innych greckich Ojcw uwaa, e w. Micha to przywdca, ksie wszystkich aniow, nawet chru Serafinw, ktry jest szeregiem najbliszym Bo-
gu. Z tego by wynikao, e Micha cho jest tylko archanioem (drugi chr liczc od dou), zosta wyrniony i postawiony nad wszystkimi anioami jako ich przywdca. Co
ciekawe, Tradycja Katolicka do chru archaniow zalicza take Gabriela, a Ksiga Henocha stawia go nad Cherubinami (nie wykluczone, e stoi nawet nad Serafinami po-
dobnie jak Micha). Mona wic przypuszcza, e nie tylko tych dwch aniow zostao wyrnionych, lecz, e cay chr Archaniow stoi nad chrem Serafinw. Wszak
kolejno chrw nie jest jasno okrelona.
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Rozdzia 24. Stamtd poszedem na inne miejsce ziemi. Pokaza mi gr ognia ponc dzie i noc. Podszedem do niej i ujrzaem siedem wspaniaych gr,
ktre rniy si od siebie. [Widziaem te] drogocenne i pikne kamienie. Kady z nich wyglda wspaniale i drogocenne. Miay te ksztatny wygld. Trzy
gry stay po stronie wschodniej, jedna mocno osadzona na drugiej i trzy po stronie poudniowej, jedna na drugiej oraz gbokie i urwiste doliny, a adna
z nich nie bya blisko drugiej. Sidma gra staa porodku nich i co na ksztat tronu growao nad innymi. Pokryway j wokoo pachnce drzewa. Byo
midzy nimi drzewo, jakiego nigdy nie wchaem i adne z nich ani adne inne nie byo do podobne. Pachniao wonniej ni jakakolwiek wo, a jego licie,
kwiaty i drewno nigdy nie usychaj. Owoce jego podobne s do kici daktyli palmy. Nastpnie powiedziaem: Oto pikne drzewo! Pikne ku wejrzeniu
i przyjemne s jego licie, a owoc jego bardzo rozkoszny z wygldu.
32
Rozdzia 25. Nastpnie Micha, jeden ze witych i czcigodnych aniow, ktry by ze mn i ktry sta na ich czele , odpowiadajc mi rzek: Henochu! Dla-
czego pytasz mnie o wo tego drzewa i dlaczego chcesz to wiedzie? Wwczas ja, Henoch, odpowiadajc mu rzekem: Chciabym dowiedzie si wszyst-
kiego, ale szczeglnie interesuje mnie to drzewo. Odpowiedzia mi mwic: Ta wysoka gra, ktr ujrzae, ktrej szczyt podobny jest do tronu Pana, to
tron, gdzie wity i Wielki, Pan Chway, Wieczny Krl zasidzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemi. A to pikne wonne drzewo adne [stworzenie] cie-
lesne nie ma prawa go dotyka a do wielkiego sdu, kiedy odbierze pomst na wszystkich i doprowadzi [wszystko] do koca na wieki zostanie dane
33
sprawiedliwym i pokornym. Z jego owocu wybrani otrzymaj ycie . Zostanie zasadzone na pnocy, w witym miejscu, w domu Pana, Wiecznego Krla.
Wwczas rozraduj si niewymownie i bd zadowoleni w witym [miejscu]. Miy zapach tego drzewa [przeniknie] ich koci i bd y dugim yciem na
ziemi, tak jak yli twoi ojcowie. Za ich dni smutek, bl, znj i kara ich nie dotkn. Wwczas bogosawiem Pana Chway, Wiecznego Krla, za to, e przygo-
towa takie wspaniaoci ludziom sprawiedliwym stwarzajc je i obiecujc im, e je dostan.
Rozdzia 26. Stamtd udaem si do centrum ziemi, gdzie zobaczyem bogosawione, nawodnione miejsce z rolinami, ktrych gazki yy i wyrastay
z nacitego drzewa. Ujrzaem tam wit gr, a pod gr, po jej wschodniej stronie bya woda pynca ku poudniowi. Ujrzaem po stronie wschodniej in-
n gr, ktra bya tej samej wysokoci, a pomidzy nimi bya gboka i wska dolina, w ktrej obok gry pyn potok. Po jej stronie zachodniej bya inna
gra, ktra bya nisza od tamtej i niewysoka. Pod ni bya dolina i na kracu trzech [gr] byy inne gbokie i suche doliny. Wszystkie doliny byy gbokie
i wskie, z twardej skay. Rosy na nich drzewa. Podziwiaem ska i podziwiaem dolin. Bardzo si dziwiem.
Rozdzia 27. Wtedy zapytaem: Do czego suy ta bogosawiona ziemia, pena drzew? Na co suy ta przeklta dolina? Wwczas Rafa, jeden ze witych
aniow, ktry by ze mn, odpowiadajc mi rzek: Ta przeklta dolina przeznaczona jest dla przekltych na wieki. Tutaj zostan zgromadzeni wszyscy, kt-
rzy swymi ustami wypowiadali przeciwko Panu nieodpowiednie sowa i surowo mwili o Jego chwale. Tu zostan zgromadzeni i tu bdzie miejsce ich s-
34
du . W dniach ostatecznych pojawi si przed sprawiedliwymi obraz sprawiedliwego sdu nad nimi na wieki wiekw. Tutaj sprawiedliwi bd bogosawi
Pana Chway, Wiecznego Krla. W dniu sdu nad nimi bd bogosawi Go ze wzgldu na Jego lito, zgodnie z wyznaczonym im przez Niego losem. Ww-
czas ja sam bogosawiem Pana Chway i zwrciem si do Niego i zaintonowaem odpowiedni hymn pochwalny.

Trzecia podr Henocha


Rozdzia 28. Stamtd udaem si na wschd porodku grzystej pustyni. Zobaczyem, e bya to samotnia. Byo tam tylko miejsce zalesione drzewami.
Z gry spywaa woda. Wygldao to jak obfity potok wody, ktry doprowadza do tego miejsca wod i ros czy to z poudnia, czy z pnocy.
Rozdzia 29. Poszedem na inne miejsce na pustyni kierujc si ku wschodniej stronie gry. Zobaczyem pachnce drzewa, ktre wydaway aromat kadzida
i mirry. Drzewa podobne byy do migdaowcw.
Rozdzia 30. Za tymi grami udaem si ku wschodowi i ujrzaem inn wielk rolin i rw wody. Nad nim znajdowaa si rolina majca wygld pachncej
roliny podobnej do drzewa mastyksu. Po bokach tych dolin ujrzaem pachncy cynamon. Std udaem si w kierunku wschodnim.
Rozdzia 31. Ujrzaem inn gr poronit drzewami. Wypywaa stamtd woda i wypywa z niej jakby nektar o nazwie sarara i galbanum. Poza t gr uj-
rzaem inn gr, a na niej drzewa aloesowe. Drzewa te byy pene [owocu] twardego jak migda. Kiedy rozupie si ten owoc, jego zapach przewysza
wszystkie inne wonnoci.
Rozdzia 32. Za tymi grami, kiedy wzrok zwrciem ku grom na pnocy, zobaczyem siedem gr penych miego nardu, ywicy, cynamonu i pieprzu.
Stamtd udaem si szczytami tych gr daleko na wschd, poszedem poza Morze Czerwone, oddaliem si od niego i dotarem a do krainy ciemnoci.
Przyszedem do Ogrodu Sprawiedliwoci i ujrzaem poza tymi drzewami wiele rosncych tam wielkich drzew, pachncych sodko, wielkich, bardzo piknych
i wspaniaych oraz drzewo mdroci, z ktrego wici jedz i poznaj wielk mdro. Podobne jest ono do drzewa janowca. Owoc jego jest jak ki wino-
gron na winnym krzewie, bardzo pikny, a zapach tego drzewa rozchodzi si i siga daleko. I powiedziaem: To drzewo jest pikne! Jak pikny i przyjemny
jest jego widok! wity anio Rafa, ktry by ze mn, odpowiadajc mi rzek: To jest drzewo mdroci, z ktrego twj praojciec i twoja pramatka yjcy
przed tob zjedli i nauczyli si mdroci. Ich oczy zostay otwarte, poznali, e byli nadzy i zostali wypdzeni z ogrodu.
Rozdzia 33. Stamtd poszedem na krace ziemi i ujrzaem olbrzymie rnice si od siebie zwierzta, jak rwnie ptaki, ktre rniy si ksztatem, wy-
gldem i gosem. Kady z nich rni si jeden od drugiego. Na wschd od tych zwierzt ujrzaem krace ziemi, na ktrych spoczywa niebo oraz otwarte
bramy nieba. Zobaczyem wychodzce gwiazdy nieba i policzyem bramy, z ktrych one wychodz. Spisaem wszystkie ich wschody, kadej z osobna sto-
sownie do ich liczby i ich imion, stosownie do ich konstelacji, ich pozycji, ich czasw i ich miesicy, tak jak anio Uriel, ktry by ze mn, mi pokaza. Pokaza
mi wszystko, a ja to spisaem. Spisaem rwnie ich imiona, jak rwnie ich prawa i mieszkania.
Rozdzia 34. Stamtd udaem si na pnoc, na krace ziemi. Zobaczyem tam wielk, wspania i cudown rzecz na kracach caej ziemi. Ujrzaem w niebie
trzy otwarte bramy nieba. Kad z nich wychodziy wiatry pnocne. Kiedy one wiej, jest zimno, grad, szron, nieg, rosa i deszcz. Z jednej bramy wiej
w celach dobroczynnych, ale kiedy wiej one przez inne dwie bramy, [wiej] z caej siy i przynosz burze na ziemi oraz huragany.
Rozdzia 35. Stamtd poszedem na zachd na krace ziemi i ujrzaem tam, jak to widziaem na wschodzie, trzy otwarte bramy tyle samo bram ile wyj.

32 Ksigi kanoniczne nazywaj Michaa jednym z pierwszych ksit oraz opiekunem ludzi. Tradycja katolicka okrela go jako dowdc wojsk anielskich. Jest o nim mowa
w [Dn 10, 13], [Dn 10, 21], [Dn 12, 1], [Jud 1, 9], [Ap 12, 7].
33 Kto ma uszy, niechaj posyszy, co mwi Duch do Kociow. Zwycizcy dam spoy owoc z drzewa ycia, ktre jest w raju Boga. [Ap 2, 7]
34 O tej samej dolinie mwi prorok Joel:
Tumy i tumy w Dolinie Wyroku [znajdowa si bd], bo bliski jest dzie Paski w Dolinie Wyroku. [Jl 4, 14]
oraz Jan w Apokalipsie:
I ujrzaem wychodzce z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Faszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a s to duchy czynice znaki demony, ktre
wychodz ku krlom caej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzi na wojn w wielkim dniu wszechmogcego Boga. () I zgromadziy ich na miejsce, zwane po hebrajsku
Har-Magedon. [Ap 16, 13-16]
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Rozdzia 36. Stamtd udaem si na poudnie na krace ziemi i tam ujrzaem trzy otwarte bramy niebios. Wychodziy stamtd poudniowy wiatr, rosa,
deszcz i wiatr. Stamtd udaem si na wschd na krace nieba i tam ujrzaem trzy otwarte wschodnie bramy nieba, a ponad nimi byy mniejsze bramy.
Przez kad z tych mniejszych bram przechodziy gwiazdy nieba i szy ku zachodowi wskazan im drog. Gdy to zobaczyem, bogosawiem i zawsze bd
wielbi Pana Chway, ktry uczyni wielkie i chwalebne wspaniaoci, aby pokaza wielko swego dziea anioom i duszom ludzkim i aby one chwaliy Jego
dzieo i eby wszystkie Jego stworzenia zobaczyy dzieo Jego mocy i chwaliy wielkie dzieo Jego rk i bogosawiy Go na wieki.

Ksiga Druga Ksiga przypowieci Henocha


35
Rozdzia 37. Druga wizja mdroci, ktr zobaczy Henoch, syn Jareda, syn Malalela, syn Kainana, syn Enosza, syn Seta, syn Adama . To jest pocztek sw
mdroci, ktre podnisszy gos skierowaem do mieszkacw ziemi. Posuchajcie, staroytni, i przypatrzcie si, potomni, sowom witego, ktre wypo-
wiem wobec Pana Duchw. Lepiej powiedzie o tym wczeniej. Take potomnym chcemy umoliwi [poznanie] mdroci. Pan Duchw jeszcze nikomu do-
td nie udzieli takiej mdroci, jak mj rozum otrzyma zgodnie z wol Pana Duchw, ktry udzieli mi uczestnictwa w yciu wiecznym. Przekazano mi trzy
przypowieci, ktre wygosiem mieszkacom ziemi.

Przypowie pierwsza
Rozdzia 38. Pierwszy poemat. Kiedy ukae si spoeczno sprawiedliwych i grzesznicy z powodu swoich grzechw zostan osdzeni i wypdzeni z po-
wierzchni ziemi, kiedy Sprawiedliwy objawi si sprawiedliwym i wybranym, ktrych uczynki zaniesiono przed Pana Duchw, i kiedy wiato owieci spra-
wiedliwych i wybranych yjcych na ziemi, to gdzie bdzie mieszkanie dla grzesznikw i odpocznienie dla tych, ktrzy zaparli si Pana Duchw? Byoby dla
36
nich lepiej, gdyby si byli nie narodzili . Kiedy zostan objawione tajemnie sprawiedliwych, zostan osdzeni grzesznicy i niegodziwi odpdzeni od spra-
wiedliwych i wybranych, wwczas ci, ktrzy posiadaj ziemi, strac sw potg i wielko i nie bd mogli patrze na twarz witych, poniewa wiato
Pana Duchw ukae si na obliczu witych, sprawiedliwych i wybranych. Wwczas potni krlowie zostan rozproszeni i wydani w rce sprawiedliwych
i witych. Odtd nie bdzie nikogo, kto mgby wstawi si za nimi do Pana Duchw, albowiem ycie ich skoczy si.
Rozdzia 39. W owych dniach synowie wybranych i witych zstpi z wysokiego nieba i ich potomstwo poczy si z synami ludzi. W tym czasie Renoch
otrzyma ksigi oburzenia i gniewu, ksigi zgieku i zamieszania. Dla nich nie bdzie miosierdzia mwi Pan Duchw. Wwczas obok i wichura zabray
mnie z ziemi i postawiy na skraju nieba. Tam zobaczyem inne widzenie: Siedzib sprawiedliwych i miejsce odpoczynku witych. Tam oczy moje zobaczyy
ich siedziby razem z anioami i ich miejsce odpoczynku ze witymi. Modlili si, bagali i wstawiali si za synw ludzkich. Sprawiedliwo pyna przed nimi
jak woda, a miosierdzie jak rosa na gleb. Tak jest midzy nimi na wieki wiekw. W owych dniach moje oczy ujrzay miejsce wybranych sprawiedliwych
37
i wiernych. Za ich dni bya sprawiedliwo! Niezliczona rzesza sprawiedliwych i wybranych [trwa] bdzie przed Nim na wieki wiekw. Pod skrzydami Pa-
38
na Duchw ujrzaem ich mieszkanie. Wszyscy sprawiedliwi i wybrani janieli przed Nim jak wiato ognia. Ich usta byy pene bogosawienia, a wargi ich
wielbiy imi Pana Duchw. Sprawiedliwo przed Nim nie wyczerpywaa si ani prawda nie ustawaa przed Nim. Zapragnem tam zamieszka, moja dusza
zatsknia za takim mieszkaniem, gdzie uprzednio wyznaczono mi czstk, bo tak zadecydowano o mnie przed Panem Duchw. W owych dniach chwaliem
i wysawiaem imi Pana Duchw bogosawiestwem i uwielbieniem, albowiem umocni mnie bogosawiestwem i chwa zgodnie z wol Pana Duchw.
Moje oczy dugo przyglday si temu miejscu i bogosawiem Go i wielbiem mwic: Bogosawiony! Bd bogosawiony od pocztku i na wieki. l Przed
Nim nie ma koca. Zanim wiat zosta stworzony, wiedzia, czym bdzie [wiat] i czym bd przysze pokolenia. Bogosawi Ci ci, ktrzy nie pi i stoj
39
przed Tw chwa i bogosawi Ci, wielbi Ci i sawi mwic: wity, wity, wity! Pan Duchw napenia ziemi duchw. Tam oczy moje ujrzay
tych wszystkich, ktrzy nie pi i stoj przed Nim i bogosawi Go mwic: Bogosawiony! Bogosawione imi Pana na wieki. Twarz moja zostaa prze-
mieniona do tego stopnia, e nie mogem ju na patrze!
40
Rozdzia 40. I potem ujrzaem tysice tysicy i dziesitki tysicy nieprzeliczonych [bytw] stojcych przed Chwa Pana Duchw . Spojrzaem i ujrzaem po
41
czterech stronach Pana Duchw cztery postacie rnice si od tych stojcych [obok]. Poznaem ich imiona, albowiem anio, ktry przyszed ze mn, da
mi pozna ich imiona i wyjawi mi wszystkie tajemnice. Posyszaem gosy tych czterech, ktrzy piewem uwielbiali Pana Chway. Pierwszy gos wielbi Pana
Duchw na wieki. Drugi gos wielbi wybranego i wybranych, ktrzy byli zczeni z Panem Duchw. Trzeci gos, ktry usyszaem, [nalea do tych] , ktrzy
bagali i modlili si za mieszkacw ziemi i wstawiaj si [za nimi] w imi Pana Duchw. Czwarty gos, ktry usyszaem, [nalea do tych] , ktrzy wypdzali
szatanw i nie pozwalali im stawi si przed Panem Duchw, aby oskara mieszkacw ziemi. Potem zapytaem anioa pokoju, ktry przyszed ze mn
i pokaza mi to wszystko, co ukryte: Kim s te cztery postacie, ktre widziaem i ktrych sowa usyszaem i zapisaem? Odpowiedzia mi: Ten pierwszy to
Micha, miosierny i agodny. Ten drugi to Rafa, ktry zajmuje si wszystkimi chorobami i ranami synw ludzkich. Trzeci to Gabriel, ktry przewodniczy
wszelkim mocom. Czwarty to Fanuel, ktry zajmuje si pokut i jest nadziej tych, ktrzy dziedzicz ycie wieczne. To s czterej anioowie Najwyszego Pa-
na. W owych dniach usyszaem cztery gosy.
Rozdzia 41. Nastpnie ujrzaem wszystkie sekrety nieba: jak podzielone jest krlestwo i jak na wadze mierzy si ludzkie czyny. Ujrzaem tam siedzib wy-
branych i mieszkanie witych. Oczy moje ujrzay wszystkich wypdzanych stamtd grzesznikw, ktrzy wyparli si imienia Pana Duchw. Usuwano ich, bo

35 Rwnie o nich prorokowa sidmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mwic: Oto przyszed Pan z miriadami swoich witych [Jud 1, 14]
Gdy Jered mia sto szedziesit dwa lata, urodzi mu si syn Henoch. [Rdz 5, 18]
Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalaleel, Jered, Henoch, Metuszelach, Lamek, Noe, Sem, Cham i Jafet. [1 Krn 1, 1-2]
Rnica w pisowni niektrych powyszych imion w zestawieniu z pisowni z Ksigi Henocha wynika z tumaczenia rkopisw.
36 Dokadnie to samo powiedzia Jezus o Judaszu:
Wprawdzie Syn Czowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu czowiekowi, przez ktrego Syn Czowieczy bdzie wydany. Byoby lepiej dla tego czo-
wieka, gdyby si nie narodzi. [Mt 26, 24], [Mk 14, 21]
37 Potem ujrzaem: A oto Baranek stojcy na grze Syjon, a z Nim sto czterdzieci cztery tysice, majce imi Jego i imi Jego Ojca wypisane na czoach. [Ap 14, 1]
38 Wtedy sprawiedliwi janie bd jak soce w krlestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj sucha! [Mt 13, 43]
39 Cztery Zwierzta a kade z nich ma po sze skrzyde dokoa i wewntrz s pene oczu, i nie maj spoczynku, mwic dniem i noc: wity, wity, wity, Pan Bg
wszechmogcy, Ktry by i Ktry jest, i Ktry przychodzi. [Ap 4, 8]
I woa jeden do drugiego: wity, wity, wity jest Pan Zastpw. Caa ziemia pena jest Jego chway. [Iz 6, 3]
40 Potem ujrzaem: a oto wielki tum, ktrego nie mg nikt policzy, z kadego narodu i wszystkich pokole, ludw i jzykw, stojcy przed tronem i przed Barankiem.
Odziani s w biae szaty, a w rku ich palmy. [Ap 7, 9]
41 Potem ujrzaem czterech aniow stojcych na czterech naronikach ziemi, powstrzymujcych cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wia po ziemi ani po morzu, ani na adne
drzewo. I ujrzaem innego anioa, wstpujcego od wschodu soca, majcego piecz Boga ywego. Zawoa on dononym gosem do czterech aniow, ktrym dano moc
wyrzdzi szkod ziemi i morzu [Ap 7, 1-2]
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
42
nie mogli pozosta tam z powodu kary, ktr wymierzy [im] Pan Duchw. Oczy moje ujrzay tam tajemnice byskawic, gromw , tajemnice rozprowadza-
nia wiatrw, ktre wiej na ziemi, oraz tajemnice obokw i rosy. Zobaczyem, skd wychodzi [rosa] i skd [wiatry] ywi si pyem ziemi. Ujrzaem tam
zamknite spichlerze, z ktrych rozdzielane s wiatry, spichlerz gradu, spichlerz mgy i spichlerz chmur, a jego oboki zwisaj nad ziemi od samego poczt-
ku wiata. Zobaczyem komnaty soca i ksiyca, skd wychodz i dokd wracaj ich zachody s wspaniae i dlatego jeden bardziej doznaje czci od
drugiego. I jak wspaniay jest ich bieg, jak nie zbaczaj ze [swej] drogi, ani nie wyduaj, ani nie skracaj swej wasnej orbity. [Widziaem], jak jedno
i drugie dochowuj wiernoci danej [przez nich] przysidze. Soce wychodzio jako pierwsze i szo swoj drog z rozkazu Pana Duchw, ktrego imi trwa
na wieki. A potem [ma miejsce] ukryty i widoczny bieg ksiyca. Kroczy on wasn orbit w tym miejscu dniem i noc. Jeden naprzeciw drugiego stoi przed
Panem Duchw i sawi i wychwalaj i nie ustaj [uwielbia], poniewa dla nich odpoczynkiem jest oddawanie chway. Albowiem janiejce soce dokonu-
je licznych obrotw na bogosawiestwo lub na przeklestwo, a bieg ksiyca jest wiatem dla sprawiedliwych, a ciemnoci dla niegodziwcw, w imi
Pana, ktry oddzieli wiato od ciemnoci, rozdzieli duchy i umocni duchy sprawiedliwych w imi swej sprawiedliwoci. aden bowiem [Mu w tym] nie
moe przeszkodzi ani adna potga nie moe [Mu tego] utrudni, gdy On jako Sdzia widzi wszystkich i sdzi wszystkich przed swoim obliczem.
Rozdzia 42. Mdro nie znalaza miejsca na swe zamieszkanie i jej siedzib byo niebo. Przysza, aby zamieszka wrd synw ludzkich, ale nie znalaza
43
miejsca . Wrcia na swoje miejsce i zasiada w porodku aniow. Niesprawiedliwo wysza ze swoich komnat, znalaza tych, ktrych nie szukaa, za-
mieszkaa wrd nich jak deszcz na pustyni i jak rosa na wyschnitej ziemi.
Rozdzia 43. Ujrzaem inne byskawice i gwiazdy nieba i ujrzaem, jak On woa je po imieniu i jak one Go suchaj. Zobaczyem, jak waono je na wadze
sprawiedliwoci stosownie do ich wiata, rozpitoci ich powierzchni i dnia pojawiania si ich i orbity [po ktrej chodz] . Grom rodzi grom. Ich obieg by
wedug liczby aniow, a oni dochowywali sobie wiernoci. Zapytaem anioa, ktry chodzi ze mn i pokazywa mi rzeczy tajemne: Kim oni s? Odpowie-
dzia mi: To ich wygld, ktry Pan Duchw ci pokaza. To s imiona sprawiedliwych, ktrzy mieszkaj na ziemi i wierz w imi Pana Duchw na wieki.
Rozdzia 44. I ujrzaem inne tajemnice dotyczce gromu: jak wywodz si one z gwiazd, jak staj si byskawicami i jak nie mog razem z nimi przebywa.

Przypowie druga
Rozdzia 45. l Jest to druga przypowie o tych, ktrzy odrzucaj imi mieszkania witych i Pana Duchw. Nie wejd oni do nieba ani nie zstpi na ziemi:
taki bdzie los grzesznikw, ktrzy odrzucaj imi Pana Duchw i zachowani s na dzie ucisku i niedoli. W owym dniu mj Wybrany zasidzie na tronie
chway i dokona wyboru ich czynw i niezliczonych ich mieszka. Duch ich stwardnieje wewntrz, kiedy ujrz moich Wybranych i tych, ktrzy wzywaj mo-
jego imienia witego i chwalebnego. Sprawi w owym dniu, e mj Wybrany zamieszka porodku nich, i przemieni niebo i uczyni je wiecznym bogo-
sawiestwem i wiatem. I przemieni suchy ld i uczyni go bogosawiestwem. Sprawi, e moi wybrani zamieszkaj na nim. Lecz ci, ktrzy popeniaj
grzech i zo, nie bd po nim chodzi. Albowiem spojrzaem na moich sprawiedliwych i nasyciem ich zbawieniem i postawiem ich przede mn. Gdy chodzi
jednak o grzesznikw, to mam gotowy wyrok, aby ich zgadzi z powierzchni ziemi.
Rozdzia 46. I tam ujrzaem kogo, kto mia Gow Dni i jego gowa [bya] biaa jak wena i z nim [by] inny, ktrego twarz miaa wygld czowieka, i jego
twarz [bya] pena aski, jak jednego ze witych aniow. Zapytaem jednego ze witych aniow, ktrzy przyszli ze mn, i pokaza mi wszystkie tajemnice
o tym Synu Czowieczym, kto on jest, skd on jest i dlaczego chodzi z Gow Dni? Odpowiadajc mi rzek do mnie: To jest Syn Czowieczy, do ktrego na-
ley sprawiedliwo i z ktrym mieszka sprawiedliwo. On to objawi cay skarbiec tajemnic. Jego to wybra Pan Duchw; ma on zwycia przed Panem
Duchw, w sprawiedliwoci na wieki. I ten Syn Czowieczy, ktrego widziae, wyposzy krlw i monych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronw
i rozwie nerki mocarzy i poamie zby grzesznikw. I wypdzi krlw z ich tronw i z ich krlestw, bo go nie wywyszyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie
uznali, skd zostao im dane krlestwo. Wypdzi oblicza mocarzy i napeni ich wstyd, i ciemno bdzie ich mieszkaniem, i robaki bd ich miejscem od-
pocznienia. Nie bd mie nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sawili imienia Pana Duchw. To s ci, ktrzy sdz gwiazdy nieba i podnosz
swe rce przeciw Najwyszemu i depcz suchy ld i mieszkaj na nim. I wszystkie ich czyny pokazuj niegodziwo. . . i ich moc [pozostaje] na ich bogatych
i ich wiara jest w bogw, ktrych uczynili swoimi rkami i zapieraj si imienia Pana Duchw. Zostan wypdzeni z domw Jego zgromadzenia i wiernych,
ktrzy zawili na imieniu Pana Duchw.
Rozdzia 47. W owych dniach modlitwa sprawiedliwych i krew sprawiedliwych wystpi z ziemi przed Pana Duchw. W tych dniach wici, ktrzy mieszkaj
wysoko w niebie, zjednocz si w jeden gos i bd baga, prosi, chwali i skada dzikczynienie i bogosawi w imi Pana Duchw, z powodu krwi spra-
wiedliwych, ktra zostaa wylana i [z powodu] modlitwy sprawiedliwych, aby nie ustaa przed Panem Duchw, aby oddano im sprawiedliwo i aby ich
cierpliwo nie trwaa wiecznie. I w owych dniach ujrzaem Gow Dni siedzcego na tronie swej chway i ksigi yjcych zostay przed nim otwarte
i wszystkie jego zastpy, ktre [mieszkaj] wysoko w niebie, i jego rada stay przed nim. I serca witych pene byy radoci, e liczba sprawiedliwoci zosta-
a osignita i e zadano krwi sprawiedliwych przed Panem Duchw.
Rozdzia 48. I na tym miejscu ujrzaem niewyczerpalne rdo sprawiedliwoci i wiele rde mdroci otaczao je i wszyscy spragnieni pili z nich
i napenieni byli mdroci i ich mieszkanie [byo] ze sprawiedliwymi i witymi i wybranymi. I w owej godzinie w Syn Czowieczy zosta nazwany
w obecnoci Pana Duchw i jego imi [zostao wspomniane] przed Gow Dni. Zanim soce i konstelacje zostay stworzone, zanim gwiazdy nieba zostay
utworzone, jego imi zostao nazwane przed Panem Duchw. Bdzie on ask dla sprawiedliwych i witych, aby mogli si oni na nim wesprze i nie upa
i [bdzie on] wiatem narodw i nadziej tych, ktrzy smuc si w sercach swoich. Ci wszyscy, ktrzy mieszkaj na suchym ldzie, padn i oddadz mu po-
kon i bd bogosawi, chwali i sawi psalmami imi Pana Duchw. I z tego powodu zosta on wybrany i ukryty przed nim, zanim wiat zosta stworzony
i na wieki. Lecz mdro Pana Duchw objawia go witym i sprawiedliwym, bo ustrzeg los sprawiedliwych, bo oni znienawidzili i odrzucili ten wiat nie-
godziwoci i znienawidzili wszystkie jego czyny i drogi w imi Pana Duchw, poniewa w jego imieniu s zbawieni i on jest tym, ktry zada ich ycia.
I w owych dniach krlowie ziemi i mocarze, ktrzy posiadaj suchy ld, bd mie przygnbione twarze z powodu czyn{>w swoich rk, gdy w dzie ich uci-
sku i niepokoju nie zbawi si. I dam ich w rce moich wybranych. Jak soma w ogniu i jak ow w wodzie tak bd si pali przed sprawiedliwymi i topi
przed witymi i nie znajdzie si aden po nich lad. I w dzie ich zmartwienia nastanie odpoczynek na ziemi i upadn przed nim i nie powstan. I nikt si
nie znajdzie, kto ich wemie swoimi rkami i podniesie ich, bo zaparli si Pana Duchw i Jego Mesjasza. Niech imi Pana Duchw bdzie bogosawione!
Rozdzia 49. Bo mdro zostaa wylana jak woda i chwaa nie upadnie przed nim na wieki wiekw. Bo on jest mocny we wszystkich tajemnicach sprawie-
dliwoci i niegodziwo przeminie jak cie i nie bdzie miaa istnienia. Bo Wybrany stoi przed Panem Duchw i jego chwaa jest na wieki wiekw i jego moc
po wszystkie pokolenia. I w nim mieszka duch mdroci i duch, ktry daje zrozumienie i duch wiedzy i mocy i duch tych, ktrzy pi w sprawiedliwoci.

42 Skoro przemwio siedem gromw, zabraem si do pisania, lecz usyszaem gos mwicy z nieba: Zapiecztuj to, co siedem gromw powiedziao, i nie pisz tego!
[Ap 10, 4]
43 Ten fragment Ksigi Henocha opisuje Jezusa. Dokadnie to samo zrobi Jan rozpoczynajc spisywanie Ewangelii:
Na pocztku byo Sowo, a Sowo byo u Boga, i Bogiem byo Sowo. Ono byo na pocztku u Boga. Wszystko przez Nie si stao, a bez Niego nic si nie stao, co si sta-
o. W Nim byo ycie, a ycie byo wiatoci ludzi, a wiato w ciemnoci wieci i ciemno jej nie ogarna. () Na wiecie byo [Sowo], a wiat sta si przez Nie, lecz
wiat Go nie pozna. Przyszo do swojej wasnoci, a swoi Go nie przyjli. [J 1, 1-11]
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
I osdzi on rzeczy, ktre s tajemne, i nikt nie bdzie mg powiedzie jaowego sowa przed nim, bo zosta on wybrany przed Panem Duchw zgodnie
z jego wol.
Rozdzia 50. W owych dniach nastpi zmiana dla witych i wybranych. wiato dni spocznie nad nimi, chwaa i cze powrc do witych. W dniu nagro-
madz si nieszczcia nad grzesznikami, ale sprawiedliwi zwyci w imi Pana Duchw. Ukae to innym, aby zaczli pokutowa i porzucili dziea rk swo-
ich. Pan Duchw nie uczci ich, jednake w]ego imieniu mog by zbawieni. Pan Duchw zmiuje si nad nimi, bo wielkie jest Jego miosierdzie. Jego wyrok
jest sprawiedliwy, przed]ego chwa i sdem nie ma miejsca na niesprawiedliwo. Kto jednak nie bdzie czyni pokuty przed Nim, zginie. I odtd nie bd
mia miosierdzia dla nich mwi Pan Duchw.
Rozdzia 51. W owych dniach ziemia odda to, co jej powierzono, Szeol zwrci to, co otrzyma, i Zagada odda to, co posiada. Wybierze spord nich spra-
wiedliwych i witych, bo nadszed dla nich dzie zbawienia. W owych dniach Wybrany zasidzie na swym tronie i usta jego wyjawi wszystkie tajemnice
mdroci, bo Pan Duchw wyjawi mu je i go uwielbi. W owych dniach gry bd skaka jak barany, a pagrki bryka jak jagnita nasycone mlekiem
i wszyscy stan si anioami w niebie. Oblicza ich janie bd radoci, bo w owych dniach powstanie Wybrany i ziemia ucieszy si i sprawiedliwi bd na
niej mieszka, a wybrani po niej bd chodzi i przechadza si.
Rozdzia 52. Po tym czasie na tym samym miejscu, gdzie miaem te wszystkie widzenia tajemnic bo zostaem porwany przez gwatowny wiatr
i zaniesiono mnie na zachd moje oczy ujrzay tajemnice nieba i to wszystko, co dzieje si na ziemi: gr elazn i gr miedzian, gr srebrn i gr zo-
t, gr z mikkiego metalu i gr z oowiu. Zapytaem anioa, ktry szed ze mn, mwic: Co to s za rzeczy, ktre widziaem w tajemnicy? Odpowie-
dzia mi: To wszystko, co widziae, suy wadzy jego Mesjasza, aby by mocny i dzielny na ziemi. Anio pokoju odpowiadajc mi rzek: Poczekaj chwil,
a zobaczysz to wszystko, co jest tajemnic, zostanie ci objawione to, co Pan Duchw ustanowi. Gry, ktre widziae: gra elazna, gra miedziana, gra
srebrna, gra zota, gra z mikkiego metalu i gra z oowiu, te wszystkie gry wobec Wybranego bd jak wosk przed ogniem i jak woda, spadajca na nie
z gry. Osabn one pod jego stop. W owych dniach stanie si to, e ludzie nie znajd ratunku ani dziki zotu, ani dziki srebru. Nie zdoaj si uratowa
lub uciec. Nie bdzie ani elaza na wojn, ani materiau na pancerz. Brz bdzie nieuyteczny i cyna bdzie bezuyteczna i na nic si zda, a ow nie bdzie
potrzebny. Gdy Wybrany pojawi si przed Panem Duchw, wszystko to zostanie starte i zniszczone z powierzchni ziemi.
Rozdzia 53. Moje oczy ujrzay tam gbok dolin, a usta jej byy otwarte. Ci wszyscy, ktrzy mieszkaj na suchym ldzie i morzu i wyspach, znosili do niej
dary, prezenty i ofiary, ale ta gboka dolina nie napeniaa si. Rce ich popeniay zo i to wszystko, co sprawiedliwi wypracowali, grzesznicy zoliwie zja-
dali. Tak zatem grzesznicy zostan unicestwieni przed obliczem Pana Duchw i wypdzeni na wieki wiekw z powierzchni ziemi. Ujrzaem bowiem aniow
kary idcych, ktrzy przygotowywali wszelkiego rodzaju narzdzia tortur dla Szatana. Zapytaem anioa pokoju, ktry przyszed ze mn, mwic do: Dla
kogo przygotowane s te narzdzia? Odpowiedzia mi: Przygotowuj je oni dla krlw i monych tej ziemi, eby za ich pomoc ich zniszczy. Nastpnie
Sprawiedliwy i Wybrany ukae dom swego zgromadzenia. Odtd w imi Pana Duchw nie zaznaj kopotw. Natomiast te gry stojce przed nimi nie bd
[stae] jak ziemia, pagrki stan si rdem wody, a sprawiedliwi odpoczn od zego traktowania ich przez grzesznikw.
Rozdzia 54. Spojrzaem w kierunku innej czci ziemi. Zobaczyem tam gbok dolin z poncym ogniem. Wzito krlw i monych i rzucono do tej doli-
ny. Tam moje oczy ujrzay, e to dla nich zrobiono te narzdzia: niezwykle cikie elazne okowy. Zapytaem anioa pokoju, ktry przyszed ze mn, m-
wic: Dla kogo s przygotowane te okowy? Odpowiedzia mi: S one przygotowane dla zastpw Azazela, aby je wzi i wrzuci do gbin pieka. Zgod-
nie z poleceniem Pana Duchw czelu ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami. W owym wielkim dniu Micha, Gabriel, Rafa i Panuel pochwyc
ich i wrzuc do poncego pieca, aby Pan Duchw mg wzi pomst na nich za ich niegodziwo, za to, e ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce
mieszkacw ziemi. W owych dniach nastanie kara Pana Duchw. Wszystkie spichlerze wody, ktre s nad niebem i pod ziemi, zostan otwarte
i wszystkie wody pocz si z wodami znajdujcymi si nad niebem. Woda, ktra jest nad niebem, jest rodzaju mskiego, a woda, ktra jest pod ziemi,
jest rodzaju eskiego. To wszystko, co mieszka na suchym ldzie, i to, co mieszka pod kracami niebios, ulegnie zagadzie. W ten sposb uznaj swoj nie-
godziwo ci, ktrzy j popenili na ziemi, i poprzez ni zostan zniszczeni.
Rozdzia 55. Nastpnie Przedwieczny poaowa i powiedzia: Bezcelowo zniszczyem wszystkich mieszkacw ziemi. I poprzysig na swe wielkie imi:
Odtd nie zrobi tego wszystkim mieszkacom ziemi. Postawi znak na niebie. Bdzie on pomidzy mn a nimi rkojmi wiernoci, tak dugo, jak dugo
niebo bdzie nad ziemi. Stanie si to z mojego rozkazu. Podczas gdy kiedy staraem si ich chroni rk aniow w dniu utrapienia i ucisku, [to teraz]
ustanowiem nad nimi moj kar i mj gniew mwi Pan Duchw. O potni krlowie, ktrzy mieszkacie na ziemi, bdziecie musieli patrze na mego
Wybranego siedzcego na tronie mojej chway i sdzcego w imieniu Pana Duchw Azazela, wszystkie jego zastpy i wszystkie jego duchy.
Rozdzia 56. Zobaczyem tam zastpy aniow kary, ktrzy chodzili i trzymali elazne i brzowe okowy. Zapytaem anioa pokoju, ktry przyszed ze mn,
mwic: Do kogo udaj si ci, co trzymaj acuchy? Odpowiedzia mi: Kady z nich idzie do swoich wybranych i umiowanych, aby wrzuci ich do gbo-
kiej czeluci doliny. Wwczas dolina ta zostanie napeniona ich wybranymi. Dopeni si dni ich ycia i odtd nie bd si ju liczyy dni ich kuszenia.
W owych dniach zgromadz si anioowie i pol w kierunku wschodnim do Partw i Medw swoich dowdcw, aby tam pobudzi krlw, tak e ogarnie
ich duch rozruchw. Powstan ze swoich tronw, jak i wy wyjd ze swoich legowisk i jak zgodniae wilki ze swych nor. Pjd, by zdepta ziemi Jego wy-
branych i ziemia Jego wybranych zostanie otwarta, by mogli przez ni przej. Lecz miasto moich sprawiedliwych stanie si przeszkod dla ich koni. Zaczn
si wzajemnie zabija, a ich [wasna] prawica skieruje si przeciw nim samym. Nie rozpozna brat swego brata, ani syn swego ojca lub swej matki. Takie b-
dzie mnstwo trupw. Oby ich kara nie bya daremna. W owych dniach Szeol otworzy swe usta, zostan w nim pogreni i ustan ich morderstwa. Szeol
pochonie grzesznikw na oczach wybranych.
Rozdzia 57. Ujrzaem nastpnie inny zastp wozw. Ludzie, ktrzy na nich jechali, przybywali ze wschodnim i zachodnim wiatrem a do pory poudniowej.
Sycha byo rumor ich wozw i kiedy zacz si ten haas, wici w niebie poznali to, co nadchodzio. Kolumna ziemi zachwiaa si na swej podstawie
i przez cay dzie sycha byo straszny huk od jednego do drugiego kraca ziemi. Wszyscy padli na twarz i oddali cze Panu Duchw. Jest to koniec drugiej
przypowieci.

Przypowie trzecia
Rozdzia 58. Rozpoczem opowiada trzeci przypowie o sprawiedliwych i wybranych. Bogosawieni jestecie, sprawiedliwi i wybrani, bo los wasz jest
chwalebny! Sprawiedliwi bd w wietle soca i wybrani w wietle ycia wiecznego. Nie bdzie koca dniom ich ycia i niezliczone bd dni witych. B-
d szuka wiata i znajd sprawiedliwo u Pana Duchw. Sprawiedliwi posid pokj w imi wiecznego Pana. Nastpnie powiedz witym, eby szukali
w niebie tajemnic sprawiedliwoci, losu wiary, ktra staa si jasna jak soce na ziemi, ciemno za ustpia. Nieustannie wieci bdzie wiato, a dni b-
dzie bez liku, bo unicestwiona zostanie ciemno i wiato trwa bdzie przed Panem Duchw, wiato prawoci trwa bdzie przed Panem Duchw na
wieki.
Rozdzia 59. W owych dniach moje oczy zobaczyy tajemnice byskawic i wiate oraz rzdzce nimi prawa. Bd byska na bogosawiestwo lub na prze-
klestwo tak, jak zechce Pan Duchw. Ujrzaem tam tajemnice grzmotu, jak grzmi on na niebiosach w grze i jak rozchodzi si jego gos. Pokazano mi
mieszkanie ziemi i gos grzmotu ku pokojowi i bogosawiestwu lub ku przeklestwu stosownie do sowa Pana Duchw. Potem pokazano mi wszystkie ta-
jemnice wiate i byskawic. Byskaj one, aby przynie bogosawiestwo i obfito plonw.

http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Rozdzia 60. W roku 500, w miesicu sidmym, w czternastym [dniu] miesica w yciu [Henocha]. W tej przypowieci ujrzaem, jak niebiosa niebios ulegy
gwatownemu wstrzsowi i nastpio niezwyke poruszenie wrd zastpw Najwyszego i tysica tysicy i dziesi tysicy razy dziesi tysicy aniow.
Wwczas ujrzaem Przedwiecznego siedzcego na tronie swej chway. Anioowie i sprawiedliwi stali wok Niego. Ogarno mnie wielkie drenie i strach
mnie przej, zadray moje ldwie, runy i rozwizay si, cae moje jestestwo stopniao i padem na twarz. wity Micha posa innego witego anioa,
jednego ze witych aniow, ktry mnie podnis. Gdy mnie podnis, mj duch powrci. Albowiem nie mogem wytrzyma widoku tego zastpu
i wstrzsw, i trzsienia nieba. wity Micha powiedzia do mnie: Tak ci przerazi ten widok? Dzie Jego miosierdzia trwa a do dzisiaj. Jest On mio-
sierny i cierpliwy dla mieszkacw ziemi. Kiedy nastanie dzie i potga i kara i sd, ktry Pan Duchw przygotowa dla tych, ktrzy nie oddaj czci sprawie-
dliwemu Sdziemu, i dla tych, ktrzy gardz sprawiedliwym Sdzi i bior Jego Imi nadaremnie, wwczas dzie ten stanie si dla wybranych dniem przy-
mierza, a dla grzesznikw dniem nawiedzenia. W owym dniu zostan rozczone od siebie dwa potwory: eski potwr, ktremu na imi Lewiatan, za-
mieszka gbokoci morza nad rdami wd, natomiast [potwr] mski o imieniu Behemot zajmie swoj piersi ogromn pustyni zwan Dendain, [le-
44
c] na wschd od ogrodu, gdzie mieszkaj wybrani i sprawiedliwi, gdzie mj pradziad zosta przyjty, bdcy sidmy od Adama , pierwszego czowieka,
ktrego stworzy Pan Duchw. Poprosiem drugiego anioa, aby mi pokaza, jak pewnego dnia oba te potwory zostay oddzielone i wrzucone jeden do g-
bin morza, a drugi na pustynn ziemi. Odpowiedzia mi: Synu czowieczy, pragniesz pozna to, co jest tajemnic. Wwczas przemwi do mnie inny
anio, ktry mi towarzyszy, i pokaza to, co jest tajemne, to, co [jest] pierwsze i ostatnie w niebie, na wysokociach i pod ziemi, w gbinach i na kracach
niebios i u podstaw niebios i w spichlerzach wiatrw, jak rozprowadzane s duchy, jak si way rda i mierzy wiatry wedug siy podmuchu oraz natenie
wiata ksiyca () rozprowadzanie gwiazd wedug ich imion i [jak] dokonywane s wszelkie rozprowadzenia. 3[Pokaza mi] uderzenia piorunw i miejsca,
na ktre one padaj, i wszystkie zachodzce podziay w gromach, aby mogy byska, oraz posuszne im zastpy. Albowiem grom ma miejsca odpoczynku.
Wolno mu zwleka, aby mona byo usysze jego gos. Jednake grom i byskawica s nierozdzielne. Poruszani przez ducha posuwaj si razem i nie od-
dzielaj si, bo gdy byskawica byska, grom wydaje swj gos; jednake podczas grzmienia duch powoduje przerw i odpowiedni odstp midzy nimi. Za-
soby ich uderze s tak liczne, jak piasek. Kady z nich, gdy uderza, powstrzymywany jest odpowiednio cuglami i zmieniaj kierunek moc ducha. Popycha-
ni s do przodu zgodnie z liczb terytoriw ziemi. Duch morza jest rodzaju mskiego. Jest mocny i odpowiednio do jego mocy powstrzymywany jest cugla-
mi, a jednoczenie popdzany do przodu i rozpraszany wrd gr ziemi. Duch szronu jest jego anioem. Duch gradu jest anioem dobrym. Duch niegu
umierzany jest moc [Bo] . Nad nim jest specjalny anio. To, co z niego wychodzi, jest jak dym, i nazywa si szronem. Duch mgy nie mieszka razem
z nimi w spichlerzach, ale ma swj wasny spichlerz, albowiem pojawienie si jej jest pene majestatu zarwno w wietle jak i w ciemnoci. Zim i latem
w jej spichlerzu mieszka anio. Duch rosy ma swe mieszkanie na kracach nieba i jest zczony ze spichlerzami deszczu. [Rosa] pojawia si zim i latem. Jej
oboki cz si z chmurami tak, e jedno splata si z drugim. Kiedy duch deszczu wyrusza ze swego spichlerza, przychodz anioowie, otwieraj spichlerz
i wyprowadzaj go. Kiedy spada na ziemi, czy si z wodami znajdujcymi si na ziemi i ilekro czy si z wod, ktra jest na ziemi (). W rzeczy samej
wody przeznaczone s dla mieszkacw ziemi, poniewa poywienie na ziemi pochodzi od Najwyszego, ktry jest w niebie. Dlatego jest ustalona miara
dla deszczu, a anioowie ni dysponuj. Oto, co widziaem a do Ogrodu Sprawiedliwych. Anio pokoju, ktry by ze mn, powiedzia mi: Te dwa potwory
zostay przygotowane na wielki dzie Boy i bd ywi (). Kiedy kara Pana Duchw spadnie na nich, to spadnie tak, aby kara Pana Duchw nie bya da-
remna. Zabije dzieci razem z ich matkami, synw razem z ich ojcami. Nastpnie nastanie sd zgodnie z miosierdziem i cierpliwoci [Pana].
Rozdzia 61. W owych dniach ujrzaem, jak dano dwom anioom dugie powrozy. Przypili sobie skrzyda i polecieli na pnoc. Zapytaem anioa mwic:
Dlaczego wzili oni dugie powrozy i poszli? Powiedzia do mnie: Udali si dokona pomiarw. Anio, ktry mi towarzyszy, powiedzia: Ci nios dla
sprawiedliwych miary sprawiedliwe, aby mogli polega na imieniu Pana Duchw na wieki wiekw. Wybrani zaczn mieszka z wybranymi, a te miary dane
s ku wierze i umocnieniu sprawiedliwoci. Miary te wyjawi wszystkie tajemnice gbokoci ziemi, aby ci, ktrzy umarli na pustyni lub zostali pochonici
przez ryby morza lub zwierzta, mogli powrci i stawi si w dzie Wybranego. Albowiem nikt nie zginie w obecnoci Pana Duchw i nikt nie zdoa
umrze. Wszystkie potgi niebios otrzymay rozkaz oraz gos i wiato podobne do ognia. Jednogonie wielbili owego Mesjasza, mdrze Go bogosawili
i wysawiali. Okazali si mdrymi w mowie i sposobie ycia. Pan Duchw posadzi Wybranego na tronie swej chway. Osdzi On wszystkie dziea witych
w niebie i zway na wadze ich czyny. I kiedy podniesie sw twarz, by sdzi ich tajemne drogi wedug sowa imienia Pana Duchw oraz ich cieki wedug
drogi sprawiedliwego sdu Pana Najwyszego, przemwi jednogonie i jednogonie bd bogosawi, wielbi, sawi i wychwala imi Pana Duchw.
I w w dzie zwoa wszystkie zastpy niebios i wszystkich witych w grze i zastp Pana, Cherubinw, Serafinw i Ofanim oraz wszystkich aniow mocy
i wszystkich aniow ksistw i Wybranego i inny zastp, ktry jest na ziemi i nad wod. Jednogonie bd bogosawi, chwali, wielbi i wysawia [Go]
w duchu wiary i w duchu mdroci i cierpliwoci i w duchu miosierdzia i w duchu sprawiedliwoci i pokoju i w duchu dobroci. I wszyscy jednogonie zawo-
aj: Bogosawiony! Bogosawione niech bdzie imi Pana Duchw na wieki wiekw. Ci wszyscy, ktrzy nie pi, w niebie bd Go bogosawi. Wszyscy
Jego wici, ktrzy s w niebie, bd Go bogosawi i wszyscy wybrani, ktrzy mieszkaj w Ogrodzie ycia, i wszelki duch, ktry zdolny jest bogosawi,
chwali, wysawia, wici Jego wite imi i wszelkie ciao bdzie niezmiernie chwali i bogosawi wasze imi Krla Duchw na wieki wiekw. Albo-
wiem wielkie jest miosierdzie Pana Duchw oraz Jego cierpliwo. To s wszystkie Jego dziea i wszystkie moce, ktre uczyni i objawi sprawiedliwym
i wybranym w imi Pana Duchw.
Rozdzia 62. Pan poleci krlom, wielmoom i mieszkacom ziemi mwic: Otwrzcie swe oczy i podniecie swe rogi. Czy potraficie uzna Wybranego!
Pan Duchw posadzi go na tronie swej chway. Wylano na ducha sprawiedliwoci. Sowo jego ust zabijao wszystkich grzesznikw i wszyscy niegodziwcy
zostali unicestwieni przed nim. W owym dniu wszyscy krlowie i monowadcy i wielmoe i ci, ktrzy posiadaj ziemi, powstan, eby zobaczy, jak on za-
siada na tronie swej chway i jak sprawiedliwie osdza si wobec niego sprawiedliwych i nikt nie wypowiada wobec niego adnego kamstwa. Spadnie na
nich bl, jak [na] kobiet w czasie trudnego porodu, kiedy jej dziecko wychodzi na wiat i dowiadcza blu rodzenia. Jedni spojrz na drugich i przera si.
Pospuszczaj oblicza i przejmie ich bl, gdy ujrz Syna Czowieczego siedzcego na tronie swej chway. Potni krlowie i wszyscy panowie ziemscy bd
wielbi, bogosawi i wysawia tego, ktry posiada wszystkie tajemnice. Albowiem od pocztku Syn Czowieczy by ukryty i Najwyszy zachowa go przed
sw moc mocy i objawi go [tylko] wybranym. Spoeczno witych i wybranych rozronie si i wszyscy wybrani stan przed nim w owym dniu. Wszyscy
potni krlowie, wielmoe i panowie ziemscy padn przed nim na twarz, pokoni si i zo nadziej w tym Synu Czowieczym. Bd go baga i prosi
o ask. Ale sam Pan Duchw porazi ich lkiem, tak e spiesznie od Niego uciekn, oblicza ich zapon wstydem, a ciemno pokryje ich twarze. Pochwyc
ich anioowie kary i odpac za zo, ktre wyrzdzili Jego dzieciom i Jego wybranym. Stan si widowiskiem dla Jego sprawiedliwych i wybranych. Uciesz
si, bo spadnie na nich gniew Pana Duchw i Jego miecz nasyci si ich krwi. Sprawiedliwi i wybrani zostan w w dzie zbawieni i odtd nigdy nie zobacz
oblicza grzesznikw i nieprawych. Pan Duchw pozostanie nad nimi i bd ucztowa z Synem Czowieczym, oddadz mu pokon i bd go wielbi na wieki.
Sprawiedliwi i wybrani powstan z ziemi, nie bd spuszcza oczu, ale nao szat chway. To bdzie wasza szata ycia od Pana Duchw. Szaty wasze nie
zestarzej si, a chwaa wasza nie ustanie przed Panem Duchw.

44 Henoch stwierdza, e jego pradziadek by sidmy po Adamie. W ksigach kanonicznych oraz w rozdziale 37 Ksigi Henocha, znajduje si zapis, e to Henoch by sidmy po
Adamie. Jest tu sprzeczno wewntrzna oraz dodatkowo z pismami kanonicznymi np. z [1 Krn 1, 1-2]. Trzeba jednak wiedzie, e Henoch y przed potopem (jego pra-
prawnuczkiem by Noe, yjcy minimum 8000 lat p.n.e.), a najstarsza odnaleziona kopia tej ksigi powstaa ok. 200 roku p.n.e. Okres czasu jaki wic dzieli ycie Henocha
na Ziemi od daty powstania najstarszej kopii tej ksigi jak dysponujemy, wynosi wic kilka tysicy lat. Przez tak dugi okres czasu mg nastpi bd przy rcznym kopio-
waniu (przepisywaniu) w ksigi. Jest to w peni wystarczajce do tego by kopii tej nie wczy w skad Pisma witego. Mimo to, nie naley do sw tej ksigi podchodzi
w ten sposb, e w wszystko co w niej opisane jest zmylone. W zbyt wielu miejscach jest bowiem mowa dokadnie o tych samych wydarzeniach co w ksigach kanonicz-
nych. Sprzeczno w jednym zdaniu przekrela uznanie tej ksigi za natchnion Duchem witym, ale nie przekrela ewentualnej prawdziwoci pozostaych zda.
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Rozdzia 63. W owych dniach potni krlowie, panowie ziemscy bd baga aniow kary, ktrym zostali wydani, o chwil zwoki, aby mogli upa i odda
cze Panu Duchw oraz wyzna przed Nim swoje grzechy. Bd bogosawi i chwali Pana Duchw i powiedz: Bogosawiony niech bdzie Pan Duchw
i Pan krlw, Pan potgi i Pan bogactwa, Pan chway i Pan mdroci! Wszystko, co tajemne, jest przed Tob jasne, a moc i Twoja po wszystkie pokolenia,
Twoja chwaa na wieki wiekw. Gbokie i nieprzeliczone s wszystkie Twoje tajemnice, a Twoja sprawiedliwo niezmierzona. Teraz wiemy, e powinni-
my chwali i bogosawi Pana krlw i Tego, ktry jest Krlem nad wszystkimi krlami. Powiedz: Kto nam da chwil zwoki, abymy mogli chwali,
dzikowa i bogosawi Go i wyzna nasze grzechy przed Jego chwa? Teraz oczekujemy troch zwoki, ale nie znajdujemy. Jestemy wypdzani i nie
otrzymujemy [jej]. Odeszo od nas wiato i ciemno bdzie naszym mieszkaniem na wieki wiekw. Bo nie wyznalimy naszej wiary wobec Niego i nie
chwalilimy imienia Pana krlw i nie uwielbilimy Pana za wszystkie Jego dziea. Ca nasz nadziej zoylimy w berle naszego krlestwa i w naszej chwa-
le. Nie zbawi On nas w dniu naszego ucisku i klski i nie znajdziemy chwili zwoki, by wyzna, e nasz Pan jest wierny we wszystkich swych poczynaniach,
we wszystkich swych sdach i sprawiedliwoci i e Jego sdy nie maj wzgldu na osoby. Odeszlimy od niego z powodu naszych czynw, a wszystkie nasze
grzechy dokadnie policzono. Nastpnie dodadz: Nasze dusze nasyciy si dobrami nabytymi niegodziwie, lecz to nie przeszkoda, abymy poszli
w pomienie mki Szeolu. Potem oblicza ich napeni si ciemnoci i wstydem przed owym Synem Czowieczym i zostan od niego odpdzeni. Pomidzy
nim a nimi stanie miecz. Tak mwi Pan Duchw: To jest prawo i sd przeciw monym, krlom, wadcom i posiadaczom ziemi wydane przez Pana Du-
chw.
Rozdzia 64. Ujrzaem inne postacie ukryte w tym miejscu. Usyszaem gos anioa mwicy: To s anioowie, ktrzy zstpili z nieba na ziemi i objawili to,
co stanowi tajemnic dla ludzi. Skusili oni ludzi doprowadzajc ich do grzechu.
Rozdzia 65. W owych dniach zobaczy Noe, e pochylia si ziemia i przybliyo jej zniszczenie. Wyruszy stamtd, uda si na krace ziemi i zawoa do
swego pradziada Henocha. Zbolaym gosem Noe trzykrotnie zawoa: Posuchaj mnie, posuchaj mnie, posuchaj mnie! powiedzia do niego: Powiedz
mi, co si stao na ziemi, e tak si mczy i chwieje. Czy i ja mam razem z ni zgin? Natychmiast mia miejsce wielki wstrzs ziemi i da si sysze gos
z nieba. Padem na twarz. Przyszed mj pradziad Henoch, stan przy mnie i powiedzia mi: Dlaczego woae do mnie tak gorzkim gosem i paczem? Wy-
szed rozkaz sprzed Pana przeciw mieszkacom ziemi, e musi nasta ich koniec, bo poznali wszystkie tajemnice aniow i gwat i moce szatanw, tajemni-
c tajemnic, ca tajemnic gularzy, moc czarw i moc tych, ktrzy wytapiaj metal na caej ziemi. Nauczyli si wyrabia srebro z pyu ziemi i jak wytapia
metal na ziemi. Bo ow i cyna nie rodz si z ziemi jako pierwsze. Istnieje rdo, ktre je wydaje. Zarzdza nim anio i ten anio je wydziela. Potem mj
pradziad Henoch chwyci mnie swoj rk, podnis mnie i rzek do mnie: Id! Zapytaem bowiem Pana Duchw na temat tego zamtu na ziemi. Powie-
dzia mi: Z powodu ich niegodziwoci postanowiono ten ostateczny wyrok na grzesznikw. Nie bd si oni ju liczy przede Mn. Z powodu czarw, kt-
rych szukali i wyuczyli si ich, ziemia i jej mieszkacy zostan zniszczeni. Co za tyczy si tych tutaj, nigdy nie zaznaj schronienia, gdy wyjawili oni lu-
dziom tajemnice. To s potpiecy. Natomiast gdy chodzi o ciebie, mj synu, Pan Duchw wie, e ty jeste czysty i wolny od ohydy pochodzcej z tajemnic.
Zachowa twe imi wrd witych, zbawi ci wrd mieszkacw ziemi. Postanowi, e twoje potomstwo trwa bdzie w sprawiedliwoci przeznaczajc je
do wielkiej chway. Z jego nasienia powstanie rdo niezliczonych sprawiedliwych i witych na wieki.
Rozdzia 66. Potem pokaza mi aniow kary, ktrzy s gotowi przyj i wypuci moce wody znajdujcej si pod ziemi, aby dokona sdu i zniszczenia na
wszystkich mieszkacach ziemi. Pan Duchw nakaza anioom, ktrzy wychodzili, by nie podnosili rk, lecz byli w pogotowiu. Anioowie ci przewodzili mo-
com wd. I odszedem od Henocha.
Rozdzia 67. W owych dniach sowo Pana przyszo do mnie i powiedziao mi: Noe! Oto twoje postpowanie stano przede mn, postpowanie bez zarzu-
tu, postpowanie mioci i sprawiedliwoci. Teraz anioowie przygotowuj drewnian [ark] i kiedy wykonaj to zadanie, poo moj rk na niej
i zabezpiecz. Wyjdzie z niej nasienie ycia, ziemia si odmieni i nie pozostanie bez ludzi. Utrwal twe pokolenie na wieki i rozsiej tych, ktrzy mieszkaj
z tob na powierzchni ziemi. Ju nie spuszcz nieszczcia na powierzchni ziemi, lecz [pokolenie twoje] bdzie bogosawione i bdzie si mnoy na ziemi
w imi Pana. Tych aniow, ktrzy pokazali niegodziwo, zamknie w owej poncej dolinie, ktr mj pradziad Henoch uprzednio mi pokaza po zachod-
niej stronie, w pobliu gr zotych, srebrnych, elaznych, z mikkiego metalu i cyny. Ujrzaem t dolin, w ktrej byo wielkie poruszenie i bulgotanie wd.
Wydobywa si w tym miejscu zapach siarki i czy z tymi wodami. Owa dolina aniow, ktrzy zwiedli [ludzi] , ponie pod ziemi. Dolinami tej samej [okoli-
cy] pyn rzeki ognia, gdzie ci anioowie, ktrzy zwiedli mieszkacw ziemi, ponios kar. W owych dniach Suyy one krlom, monym, wielmoom
i mieszkacom ziemi za lekarstwo dla duszy i ciaa. Posu im rwnie za kar duchow. Duch ich napeni si dz. Dlatego zostan ukarani w ciele, po-
niewa zaparli si Pana Duchw. Codziennie widzieli swoj kar, a mimo to nie uwierzyli w Jego imi. Tak samo, jak pon ich ciaa, tak samo dokonuje si
w nich zmiana ducha na wieki wiekw, bo nikt nie moe wypowiada czczych sw przed Panem Duchw. Dosignie ich sd, bo uwierzyli dzy swoich cia,
a zaparli si ducha Pana. Te same wody w owych dniach ulegn zmianie, albowiem kiedy anioowie zostan ukarani w tych wodach, zmieni si temperatura
tego rda i woda stanie si zimna. Usyszaem witego Michaa, ktry si obmywa i mwi: Ten sd, ktrym anioowie s sdzeni, jest wiadectwem dla
krlw i monych posiadaczy ziemi. Albowiem te wody sdu [Su] do uleczenia cia krlw i dla przyjemnoci ich ciaa. Ale oni nie chc uzna i uwierzy,
e wody zmieni si i stan si ogniem poncym na wieki.
Rozdzia 68. potem mj pradziad Henoch objani mi wszystkie tajemnice zawarte w ksidze oraz w przekazanych mu przypowieciach. Zebra je razem dla
mnie w Ksidze Przypowieci. W owym dniu wity Micha odpowiedzia Rafaowi mwic: Ogarnia mnie moc ducha i gniew mnie napenia wobec suro-
woci kary naoonej za [rozpowszechnienie] tajemnic. Kt moe znie surowo dokonanego i zatwierdzonego wyroku, by nie zosta przeze zniszczo-
ny? wity Micha ponownie zwrci si do Rafaa i rzek: Czyje serce nie zmiknie na ten widok i czyje nerki nie porusz si z powodu wypowiedzianego
nad nimi wyroku? Kiedy oni tak stali przed Panem Duchw, Micha odezwa si do Rafaa tymi sowy: Nie chciabym by na ich miejscu przed obliczem
Pana. Pan Duchw rozgniewa si na nich, poniewa dziaali tak, jakby sami byli Panami. Dlatego to wszystko, co zostao postanowione w tajemnicy, spad-
nie na nich na wieki wiekw. Albowiem adnego anioa ani adnego czowieka nie spotka ten los. Tylko oni otrzymaj t kar na wieki wiekw.
Rozdzia 69. Jednake po tym wyroku nadal bd przeraa i prowokowa mieszkacw ziemi za to, e im to pokazali. Oto imiona tych aniow: pierwszym
z nich jest Szernijaza, drugim Artakifa, trzecim Armen, czwartym Kokabiel, pitym Turiel, szstym Ramiel, sidmym Daniel, smym Nukael, dziewitym Ba-
rakiel, dziesitym Azazel, jedenastym Armaros, dwunastym Batriel, trzynastym Basasael, czternastym Ananel, pitnastym Turiel, szesnastym Samsiel, sie-
demnastym Jedtarel, osiemnastym Tumiel, dziewitnastym Turiel, dwudziestym Rumiel, dwudziestym pierwszym Azazel. To s wodzowie aniow oraz
imiona setnikw, pidziesitnikw i dziesitnikw. Imi pierwszego jest Jekon. To jest ten, ktry zwid wszystkie byty anielskie. Sprowadzi ich na ziemi
i uwid ich przy pomocy crek ludzkich. Imi drugiego jest Asbeel. Ten podsun zy plan witym bytom anielskim i zwid je tak, e zanieczycili swe ciaa
z crkami ludzkimi. Imi trzeciego jest Gadrael. Ten pokaza wszelkie miertelne ciosy synom ludzkim. On zwid Ew i pokaza ludziom or mierci: tarcze,
pancerze i miecz do zabijania i wszelki miertelny or ludzi. To z jego poduszczenia to wszystko przyszo na mieszkacw ziemi od owego czasu a na wieki
wiekw. Imi czwartego jest Penemue. Ten pokaza ludziom gorycz i sodycz oraz wyjawi im wszystkie tajemnice wiedzy. Nauczy ludzi sztuki pisania atra-
mentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszo na manowce od dawien dawna a po dzi dzie. Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmac-
niali swoj wiar pirem i atramentem. Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali si jak anioowie, czyli sprawiedliwi i czyci, i aby ich nie dotkna
wszystko niszczca mier. Jednake z powodu owej nauki id ku zagadzie i z powodu owej mocy niszczy ich mier. Pity ma na imi Kasdeja. Ten pokaza
ludziom wszystkie ze ciosy duchw i demonw oraz ciosy atakujce embrion w onie [matki] tak, e nastpuje poronienie. [Pokaza te ciosy atakujce]
dusz. [Pokaza im] ukszenia wa i poraenia w poudnie, dziecko bestii zwanej samiec [. . .]To jest zadanie Kesbeela, przyczyny przysigi, ktry pokaza
[przysig] witym. Kiedy mieszka na wysokoci w chwale nazywa si Beka. On to powiedzia witemu Michaowi, e ma wyjawi mu tajemne imi, e-
by mogli wspomnie je w przysidze, tak eby ci, ktrzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadreli przed tym imieniem i przysig. Jest to moc tej

http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
przysigi, bo ona jest potna i mocna. Bg przekaza t przysig Akaego w rce witego Michaa. Oto tajemnice tej przysigi: dziki Jego przymierzu []
jest trwae. Niebo zostao zawieszone przed stworzeniem wiata i pozostaje tam na wieki. Dziki temu przymierzu zostao stworzone morze. Umieci
w nim piasek jako fundament z uwagi na czas gniewu i od pocztku stworzenia nie przekracza ono swoich granic. Dziki temu przymierzu zostay ustano-
wione czelucie, ktre s stae i nie ruszaj si ze swojego miejsca od samego pocztku a na wieki wiekw. Dziki temu przymierzu soce i ksiyc dope-
niaj swego biegu i nie przekraczaj danego im polecenia od [stworzenia] wiata na wieki. Dziki temu przymierzu gwiazdy dopeniaj swego biegu. Woa
je po imieniu, a one odpowiadaj mu od [stworzenia] wiata na wieki. Podobnie czyni duchy wody, wiatrw i wszystkich powieww oraz drogi wszystkich
grup duchw. Przechowywane tam s spichlerze dwiku gromu i wiata byskawicy. Przechowywane tam s spichlerze gradu, szronu, spichlerze mgy
oraz spichlerze deszczu i rosy. Wszyscy oni wyznaj i skadaj dziki przed Panem Duchw i piewaj chwa ca swoj moc. Ich pokarmem jest dzikczy-
nienie. Skadaj dziki, wielbi i wysawiaj imi Pana Duchw na wieki wiekw. Przymierze to mocne jest nad nimi i dziki niemu czuj si bezpieczni, ich
cieki s bezpieczne, a postpowanie ich nie doznaje niepokoju. Wielce si radowali, bogosawili, chwalili i uwielbiali, bo zostao im objawione imi Syna
Czowieczego. Zasiad on na tronie swej chway i cay sd zosta dany Synowi Czowieczemu. Sprawi on, e grzesznicy przemin i zostan zgadzeni
z powierzchni ziemi. Ci za, ktrzy zwiedli wiat, zostan zwizani acuchami, zamknici w miejscu ich zagady, a wszystkie ich dziea znikn z powierzchni
ziemi. Odtd nie bdzie niczego zniszczalnego, bo na to Syn czowieczy pojawi si i zasiad na tronie swej chway, aby przemino i odeszo wszelkie zo.
Sowo Syna Czowieczego bdzie mocne przed Panem Duchw. To jest trzecia przypowie Henocha.
Rozdzia 70. Nastpnie imi Syna Czowieczego zostao wyniesione ywe do Pana Duchw i zabrane spord mieszkacw ziemi. Wz wiatrw unis go
i zabrane zostao jego imi od nich. Odtd ju nie zaliczaem si do nich. Postawiono mnie pomidzy dwoma kluczowymi punktami, pomidzy pnoc
i zachodem, tam, gdzie anioowie przynieli sznury, aby mi wymierzy dzia przeznaczony dla wybranych i sprawiedliwych. Ujrzaem tam praojcw
i sprawiedliwych mieszkajcych tam od pocztku wiata.
Rozdzia 71. Nastpnie mj duch zosta porwany i wyniesiony do niebios. Ujrzaem wite istoty anielskie chodzce po pomieniach ognia. Ubrani byli
w biae szaty, a oblicza ich janiay jak nieg. Ujrzaem dwie rzeki ognia, ktrego blask jania jak hiacynt. Upadem na twarz przed Panem Duchw. Micha,
jeden ze witych aniow, chwyci mnie za praw rk, podnis mnie i wprowadzi do wszystkich tajemnic. Pokaza mi tajemnice miosierdzia i tajemnice
sprawiedliwoci. Pokaza mi wszystkie tajemnice kracw nieba, wszystkie spichlerze gwiazd i wszystkich wiate, miejsca, skd wychodz w obecnoci
witych. I wynis mojego ducha, ducha Henocha, do najwyszego nieba i ujrzaem tam budowl zbudowan z krysztaowych blokw, porodku tych blo-
kw jzyki ywego ognia. Duch mj ujrza to, co otaczao w gmach z ognia. Dom ten otoczony by z czterech stron rzekami penymi ywego. Naokoo stali
Serafini, Cherubini i Ofanim. S to ci, ktrzy nie pi, ale czuwaj nad tronem jego chway. Ujrzaem niezliczone mnstwo aniow, tysic tysicy i dziesi
tysicy razy dziesi tysicy [aniow] otaczao tron. Micha, Rafa, Gabriel, Fanuel i wici anioowie, ktrzy s w niebie, wchodzili i wychodzili z tego do-
mu. Micha, Rafa, Gabriel, Fanuel i niezliczona liczba witych aniow wychodzia z tego domu. Przedwieczny by razem z nimi. Jego gowa bya biaa
i czysta jak wena, a Jego odzienie nie do opisania. Padem na twarz, a cae moje ciao struchlao i duch mj si zmieni. Zawoaem wielkim gosem. Pot-
nym tchnieniem bogosawiem, chwaliem i wysawiaem. Te bogosawiestwa, ktre wychodziy z moich ust, mie byy Przedwiecznemu. Przedwieczny
przyszed z Michaem i Gabrielem, Rafaem i Fanuelem oraz niezliczon liczb tysicy i dziesitkw tysicy aniow. Podszed do mnie anio i gono po-
zdrawiajc mnie rzek: Ty jeste Synem Czowieczym, ktry narodzi si do sprawiedliwoci. Sprawiedliwo zamieszka w tobie i nie opuci ci sprawiedli-
wo Przedwiecznego. Nadto rzek do mnie: Sprowadzi dla ciebie pokj w imi swoje dla przyszego wiata. Std bowiem od zaoenia wiata wychodzi
pokj i spocznie na tobie po wieki wiekw. Kady bdzie kroczy twoj drog, a sprawiedliwo nigdy ci nie opuci. Z tob zamieszkaj i los twj dzieli
bd. Nie bd od ciebie oddzieleni na wieki wiekw. W taki to sposb dugowieczno towarzyszy bdzie Synowi Czowieczemu, a pokj [nalee bdzie]
do sprawiedliwych, ktrzy kroczy bd t sam drog w imi Pana Duchw na wieki wiekw.

Ksiga Trzecia Ksiga Astronomiczna


Rozdzia 72. Ksiga obrotw wiate niebieskich, stosownie do ich waciwoci i klas, zgodnie z ich regulaminem i okresami, ich imionami i miejscem po-
chodzenia oraz miesicami. [To wszystko] pokaza mi mj przewodnik wity anio Uriel. Oznajmi mi wszystkie ich regulacje dokadnie takie, jakie przypa-
daj na kady rok wiata i na wieki, a nastanie nowe stworzenie, ktre trwa bdzie na wieki. Pierwsze prawo wiate jest takie. wiato soce wschodzi
we wschodnich bramach nieba, a chowa si w zachodnich bramach niebios. Widziaem sze bram, z ktrych soce Wychodzi, i sze bram, w ktrych si
chowa. W tyche bramach wschodzi i zachodzi ksiyc. [Tak samo] dowdcy gwiazd razem z prowadzonymi przez nich [zastpami]. Jest [ich] sze na
wschodzie i sze na zachodzie, kada dokadnie na swoim miejscu, jedna koo drugiej. W bramach tych s okna po stronie poudniowej i pnocnej. Naj-
pierw wstaje wiato wiksze zwane socem. Jego kolisto podobna jest do kolistoci niebios. Cae Wypenione jest ogniem dajcym wiato i ciepo.
Wiatr popycha powz, na ktry [ono] wstpuje. Soce zstpuje z nieba i pnocn drog powraca na wschd. Jest tak prowadzone, eby trafio do waci-
wej bramy i [znowu] zawiecio na niebie. I tak w pierwszym miesicu wstaje ono w duej bramie, mianowicie w czwartej z szeciu [Wymienionych] bram,
znajdujcych si na wschodzie. W tej czwartej bramie, z ktrej soce wstaje w pierwszym miesicu, znajduje si dwanacie okien, z ktrych, gdy s otwar-
te, Wydobywaj si pomienie. Kiedy soce wschodzi na niebo, to przez trzydzieci dni Wychodzi t czwart bram i dokadnie chowa si do czwartej bra-
my po zachodniej stronie nieba. W tych dniach dzie staje si codziennie duszy, a noc staje si coraz krtsza, a do trzydziestego poranka. W tym okresie
dzie jest duszy od nocy o 2/9 dnia i wtedy dzie ma dokadnie dziesi czci, a noc osiem czci. Soce wschodzi z czwartej bramy i zachodzi do czwar-
tej bramy. Potem na trzydzieci porankw powraca do pitej bramy po stronie wschodniej. Wschodzi z niej, a [potem] zachodzi do pitej bramy. Wtedy
dzie staje si duszy o dwie czci i dzie ma jedenacie czci. Noc staje si krtsza i dochodzi do siedmiu czci. 3[Nastpnie] soce powraca na
wschd i wchodzi do bramy szstej. Ze wzgldu na swj znak przez trzydzieci jeden porankw wstaje [z szstej, wschodniej bramy] i Zachodzi do szstej
bramy. W tym okresie dzie staje si duszy od nocy i dzie jest podwojeniem nocy. Dzie osiga dwanacie czci, a noc staje si krtsza i osiga sze
czci. Soce wstaje tak, e dzie staje si krtszy, a noc dusza. Soce powraca na wschd i wchodzi do szstej bramy i powstaje z niej i zachodzi przez
trzydzieci porankw. Po skoczeniu trzydziestu porankw dzie skraca si dokadnie o jedn cz. Dzie ma wtedy jedenacie czci, a noc siedem czci.
Soce Wychodzi z zachodu poprzez t szst bram i udaje si na wschd. Nastpnie przez trzydzieci dni powstaje w pitej bramie. Potem zachodzi po-
nownie po stronie zachodniej, w pitej zachodniej bramie. W tym okresie dzie maleje o dwie czci i dochodzi do dziesiciu czci, a noc do omiu czci.
Soce wschodzi przez t pit bram i zachodzi do bramy pitej na zachodzie. Wschodzi w czwartej bramie przez trzydzieci jeden porankw zgodnie ze
swoim znakiem i chowa si na zachodzie. W tym czasie dzie rwny jest nocy. Noc ma dziewi czci i dzie dziewi czci. Soce wschodzi przez t
bram i chowa si na zachodzie. Powraca na wschd i wschodzi w trzeciej bramie przez trzydzieci porankw i chowa si na zachodzie w trzeciej bramie.
W tym czasie noc wydua si, jest dusza od [poprzedniej] nocy, a dzie codziennie jest krtszy od [dnia poprzedniego] a do trzydziestego poranka. Noc
osiga dokadnie dziesi czci, a dzie osiem czci. Soce wschodzi przez trzeci bram, a zachodzi w trzeciej zachodniej bramie i wraca na wschd.
Soce wstaje przez drug bram wschodni przez trzydzieci porankw i zachodzi w drugiej bramie po stronie zachodniej nieba. W tym dniu noc osiga
jedenacie czci, a dzie siedem czci. Soce wschodzi w tym czasie drug bram i chowa si do drugiej zachodniej bramy. Powraca na wschd do
pierwszej bramy przez trzydzieci jeden porankw i zachodzi po zachodniej stronie do pierwszej bramy. W tym dniu noc wydua si i jest dwukrotnie du-
sza ni dzie. Noc osiga dokadnie dwanacie czci, a dzie sze czci. Tak wic soce skoczyo stacje swej wdrwki i powrcio ponownie do stacji
swej wdrwki. Przechodzi przez [pierwsz] bram przez trzydzieci porankw i zachodzi po stronie zachodniej naprzeciwko niej. W tym czasie noc staje
si krtsza o jedn cz () osiga jedenacie czci, a dzie siedem czci. Soce wraca, wchodzi do drugiej wschodniej bramy i powraca wzdu tych
sekcji swej wdrwki przez trzydzieci porankw, powstajc i zachodzc. W tym czasie dzie staje si krtszy, noc osiga dziesi czci, a dzie do omiu
czci. W tym czasie soce wychodzi drug bram, chowa si na zachodzie, powraca na wschd, powstaje w trzeciej bramie przez trzydzieci jeden poran-
kw i chowa si po zachodniej stronie nieba. W tym czasie noc staje si krtsza i osiga dziewi czci. Dzie [rwnie] osiga dziewi czci, [tak e] noc
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
staje si rwna dniowi. Rok liczy dokadnie trzysta szedziesit dni. Dugo dnia i nocy oraz krtko dnia i nocy rne s w zalenoci od biegu soca.
Dlatego jego wdrwka w dzie staje si dusza, a w nocy krtsza. To jest prawo i bieg soca oraz jego powrt, ilekro powraca. Szedziesit razy po-
wraca i pozostaje. Jest to wielkie wieczne wiato, ktre na wieki wiekw nazwane jest socem. To, ktre powstaje, jest wielkim wiatem, a nazwane tak
jest z nakazu Pana ze wzgldu na swj wygld. Powstaje ono i zachodzi. Nie zmniejsza si ani nie odpoczywa. Dzie i noc wdruje tak na swym wozie. Jego
wiato siedmiokro jest janiejsze od wiata ksiyca, ale w rozmiarach oba s rwne.
Rozdzia 73. [Poznawszy] to prawo, ujrzaem inne prawo dotyczce mniejszego wiata zwanego ksiycem. Okrg jego jest taki, jak okrg soca. Wiatr
popycha swoim podmuchem wz, na ktrym on jedzie. Otrzyma wiato w odmierzonej mierze. Kadego miesica zmieniaj si jego wschody i zachody.
Dni jego s jak dni soca. Kiedy za jego wiato jest jednostajnie [pene, wwczas] wynosi ono sidm cz wiata soca. Kiedy wschodzi, jego pierwsza
faza jest z kierunku wschodniego. Wschodzi trzydziestego poranka, pojawia si tego dnia i staje si dla ciebie pierwsz faz ksiyca, trzydziestego poranka,
razem ze socem, w tej bramie, poprzez ktr wschodzi soce. I poowa () z sidmej czci. Cay jego krg jest pusty, bez wiata, z wyjtkiem sidmej
czci. [Jest to] czternasta cz jego [cakowitego] wiata. W dniu, w ktrym otrzymuje siedem i p [miary] swego wiata, wiato jego wzrasta o siedem
i p [miary]. W dniu, w ktrym otrzymuje siedem i p czci swego wiata, jego wiato wzrasta do siedmiu sidmych i poowy. Zachodzi [razem] ze so-
cem, a kiedy soce wschodzi, ksiyc wschodzi razem z nim i otrzymuje poow jednej czci wiata. Tej nocy na pocztku jej poranka, z pocztkiem dnia
ksiycowego, ksiyc zachodzi razem ze socem i jest przymiony tej nocy w siedmiu i p czciach. Powstaje tego dnia dokadnie w sidmej czci
i wychodzi i chowa si tam, gdzie wschodzi soce, i w pozostae swe dni janieje w siedmiu sidmych.
Rozdzia 74. Ujrzaem te inny cykl i [inne] prawo, ktre nim rzdzi. Dziki temu prawu spenia on cykl miesica. wity anio Uriel, ktry jest przewodni-
kiem wszystkich, pokaza mi to wszystko, tak e spisaem wszystkie ich pozycje, tak jak mi je pokaza. Poznaem [wic] ich miesice takie, jakie s, i wygld
ich wiata a do wypenienia si pitnastu dni. W siedmiu etapach przechodzi z peni do ciemnoci i w siedmiu etapach przechodzi do peni na wschodzie
i na zachodzie. W pewnych miesicach zmienia [swe] zachody, a w pewnych miesicach kieruje si swym wasnym biegiem. W dwch miesicach zachodzi
razem ze socem w owych dwch bramach, ktre s porodku, w trzeciej i czwartej bramie. Wychodzi przez siedem dni i powraca na nowo do bramy,
z ktrej wychodzi soce. I w tej [bramie] nastpuje penia i odchodzi od soca i idzie w smym dniu do szstej bramy, z ktrej wychodzi soce. I kiedy
soce wstaje z czwartej bramy, [ksiyc] wychodzi na siedem dni a do momentu, gdy wschd z i z pitej [bramy] . Znowu powraca na siedem dni do
czwartej bramy, nastpuje penia i odchodzi do pierwszej bramy na osiem dni. Znowu powraca na siedem dni do czwartej bramy, z ktrej wychodzi soce.
W ten sposb zobaczyem ich pozycje, jak ksiyce wstaj, a soce zachodzi w te dni. I gdy zliczy si razem pi lat, wwczas soce ma nadmiar trzydzie-
stu dni. Jednake wszystkie dni, ktre dochodziy do niego na jeden rok tych piciu lat, kiedy one zostay ukoczone, wzrosy do trzystu szedziesiciu
czterech dni. Rnica [czasu] soca i gwiazd dochodzi do szeciu dni. W cigu piciu lat sze [dni] kadego [roku], rnica wynosi trzydzieci dni
i ksiyc zachodzi w stosunku do soca i do gwiazd przez trzydzieci dni. Ksiyc prowadzi dokadnie wszystkie lata zgodnie z ich odwiecznymi pozycjami.
Nie wyprzedzaj ani nie spniaj si nawet o jeden dzie, lecz zmieniaj rok dokadnie po trzystu szedziesiciu dniach. W trzech latach jest tysic dzie-
widziesit dwa dni, a w piciu latach tysic dwadziecia dni, tak e w omiu latach jest dwa tysice dziewiset dwanacie dni. W stosunku do samego
ksiyca [liczba] dni w cigu trzech lat dochodzi do tysica szedziesiciu dwch, a w [cigu] piciu lat pomniejsza si o pidziesit dni()W piciu latach
mieci si tysic siedemset szedziesit dni, tak e dla ksiyca osiem lat zawiera dwa tysice osiemset trzydzieci dwa dni. Poniewa dla omiu lat rnica
wynosi osiemdziesit dni to wszystkich dni, ktre naley odj od omiu lat jest osiemdziesit. Rok koczy si dokadnie zgodnie z pozycj soca i pozycj
tych, ktrzy wschodz z bram, przez ktre przez trzydzieci dni wstaje i zachodzi [soce] .
Rozdzia 75. Przywdcy tysicznikw stojcy na czele caego stworzenia i na czele wszystkich gwiazd kieruj rwnie czterema dodatkowymi dniami, ktre
nie s odjte od cakowitej liczby dni roku. Te [ostatnie] su dla czterech dni, ktre nie zostay wczone do liczby dni roku. Z ich powodu ludzie postpuj
w ich czasie le, bo te wiata faktycznie stoj na pozycjach wiata, jedno w pierwszej bramie i jedno w trzeciej bramie, jedno w czwartej bramie i jedno
w szstej bramie. Doskonaa harmonia wiata spenia si w oddzielnych trzystu szedziesiciu stacjach wiata. Anio Uriel, ktrego Pan wiecznej chway
uczyni odpowiedzialnym za wszystkie wiata nieba na niebie i na wiecie, pokaza mi znaki, czasy, lata i dni, aby mogy panowa na obliczu nieba
i ukazywa si nad ziemi i by dowdcami dnia i nocy, a [mianowicie] soce i ksiyc i gwiazdy i wszystkie suce stworzenia, ktre poruszaj si na
wszystkich wozach nieba. Uriel pokaza mi rwnie dwanacie otwierajcych si bram na orbicie wozu soca na niebie, z ktrego wychodz promienie
soca. Z nich pochodzi upa na ziemi, gdy s one otwarte w oznaczonym dla nich czasie. Tak te jest w sprawie wiatrw i ducha rosy, gdy ich bramy s
otwarte w [oznaczonym] czasie na kracach nieba. Ujrzaem dwanacie bram w niebie na kracach ziemi, z ktrych wychodz ze wschodu na zachd so-
ce, ksiyc, gwiazdy i wszystkie dziea niebios. Jest wiele otworw okiennych po stronie lewej i prawej i kade okno w [oznaczonym] czasie wysya ciepo
odpowiednio do tych bram, z ktrych wychodz gwiazdy zgodnie z wydanym im przez niego rozkazem i do ktrych zachodz stosownie do ich liczby. Ujrza-
em wozy na niebie jadce przez wiat ponad i poniej tych bram, w ktrych kryy nigdy nie zachodzce gwiazdy. Jeden z tych [wozw] by wikszy od
wszystkich [innych] i obiega cay wiat.
Rozdzia 76. Na kracach ziemi ujrzaem dwanacie bram otwartych dla wszystkich wiatrw. Z nich wychodz wiatry i wiej na ca ziemi. Trzy z nich
otwarte s w przedniej stronie nieba, trzy po stronie zachodniej, trzy po stronie prawej i trzy po lewej. Pierwsze trzy to te, ktre dm w kierunku wschod-
nim, trzy dm w kierunku pnocnym, trzy po stronie lewej dm w kierunku poudniowym, a trzy w kierunku zachodnim. Przez cztery z nich cign wiatry
bogosawiestwa i pokoju, a przez osiem dm wiatry kary. Kiedy zostaj posane, przynosz zniszczenie na caej ziemi, w wodach i temu, co si w nich
znajduje, temu wszystkiemu, co ronie, kwitnie i krzewi si w wodzie i na ziemi. Pierwszy wiatr, zwany [wiatrem] wschodnim, wychodzi pierwsz bram,
ktra jest po stronie wschodniej, [tej] ktra skania si ku poudniowi. Z niej wychodzi zniszczenie, susza, upa i zagada. Przez drug bram w rodku wy-
chodzi to, co dobre. Z niej wychodzi deszcz, obfite plony, bogactwo i rosa. Trzeci pnocn bram wychodzi zimno i susza. Nastpnie po tych wiatrach po-
przez trzy bramy wychodz wiatry z poudnia. Z pierwszej z nich, [tej] bliej w kierunku wschodnim, dmie wiatr gorcy. rodkow bram, ktra jest od
strony zachodniej, przychodzi rosa, deszcz, szaracza i zniszczenie. Po nich wiatry pnocne() Z sidmej bramy, ktra jest po stronie wschodniej() wy-
chodzi rosa i deszcz, szaracza i zniszczenie. rodkow bram wychodzi deszcz, rosa, ycie, bogactwo. Trzeci bram, ktra jest po stronie zachodniej()
przychodzi grad, nieg, deszcz, rosa i szaracza. Po nich() wiatry z zachodu. Pierwsz bram, blisz pnocy, wychodzi rosa, deszcz, grad, mrz, nieg,
zimno. rodkow bram wychodzi rosa i deszcz, pomylno i bogosawiestwo. Ostatni bram, ktra jest z kierunku poudniowego, wychodzi susza
i zniszczenie, upa i ruina. Tak przedstawia si sprawa dwunastu bram czterech wiatrw nieba. Pokazaem ci, synu mj Matuzalemie, wszystkie ich prawa,
kary i dobrodziejstwa.
Rozdzia 77. Pierwszy punkt kardynalny nosi nazw wschd , poniewa jest pierwszym. Drugi nosi nazw poudnie, poniewa tam wanie mieszka
Najwyszy i szczeglnie tam zstpuje Bogosawiony, ktry jest na wieki. Inny punkt kardynalny nosi nazw zachd, poniewa tam zdaj wszystkie wia-
ta nieba, bledn i zachodz. Czwarty punkt kardynalny nosi nazw pnoc. Dzieli si on na trzy czci. Pierwsza z nich jest mieszkaniem dla ludzi, druga
zawiera morza, wod, gbiny, lasy, rzeki, ciemno i mg. W trzeciej czci mieci si ogrd sprawiedliwoci. Ujrzaem siedem wysokich gr, ktre byy
wysze od wszystkich gr ziemskich. Na nich ley nieg. Od nich wywodzi si mrz. Dni i czasy oraz lata mijaj i przechodz. Ujrzaem siedem rzek na ziemi,
szerszych od wszystkich [innych] rzek. Jedna z nich wychodzi ze wschodu i wlewa swe wody do Wielkiego Morza. Dwie z nich pyn z pnocy a do morza
i wylewaj swoje wody do Morza Erytrejskiego na wschodzie. Pozostae cztery wypywaj ze strony pnocnej do swego morza, [dwie] do Morza Erytrej-
skiego i dwie do Wielkiego Morza, i kocz swj bieg, cho niektrzy mwi, e to ma miejsce na pustyni. Ujrzaem siedem wielkich wysp na morzu i na l-
dzie. Dwie na ldzie i pi na Wielkim Morzu.

http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Rozdzia 78. Imiona soca s nastpujce: pierwsze Oriares, drugie Tomazes. Ksiyc ma cztery imiona: pierwsze imi [to] Asonia, drugie Ebla, trzecie Be-
nase, a czwarte Erae. S to dwa wielkie wiata. Ich okrg jest jak okrg niebios, a w rozmiarach oba s rwne. W krgu soca jest siedem czci wiata
dodane mu w wikszej mierze ni ksiycowi i w odpowiedniej mierze jest ono przenoszone [na ksiyc] dopty, dopki nie wyczerpie si sidma cz
[wiata] soca. Zachodz one i wchodz do zachodnich bram, prowadz bieg okrny stron pnocn i wschodz przez wschodnie bramy na firmamencie
nieba. Kiedy wschodzi ksiyc, ukazuje si na niebie i ma poow sidmej czci wiata. Czternastego dnia napenia si caym swym wiatem. Przenosi si
na pitnacie czci wiata [tak dugo] , a pitnastego dnia jego wiato jest pene, zgodnie ze znakiem roku i sumami pitnastu czci. I wtedy ksiyc
zaczyna istnie powkami sidmej czci. Gdy zaczyna si zmniejsza, pierwszego dnia traci do czternastu czci swego wiata, drugiego trzynacie, trze-
ciego dwanacie, czwartego jedenacie, pitego dziesi, szstego dziewi, sidmego osiem, smego siedem, dziewitego sze, dziesitego pi, jedena-
stego cztery, dwunastego trzy, trzynastego dwie czci, czternastego poow sidmej czci, a cae wiato, ktre pozostaje z caoci, znika pitnastego
dnia. W pewne miesice ksiyc ma dwadziecia dziewi dni w kadym [miesicu] i raz dwadziecia osiem. Uriel pokaza mi inne prawo, kiedy to wiato
przeniesione bywa na ksiyc i jak ono jest ze soca. Przez cay czas, przez ktry wzrasta wiato ksiyca, przenosi [wiato na siebie] z naprzeciwka so-
ca, a w cigu czternastu dni jego wiato jest pene na niebie. Kiedy cay wieci, jego wiato jest pene na niebie. Pierwszego dnia nazywany jest nowiem,
poniewa tego dnia powstaje na nim wiato. [Jego wiato] staje si pene dokadnie w dniu, kiedy soce zachodzi na zachd i powstaje ze wschodu
w nocy. Ksiyc wieci przez ca noc, a soce wstaje naprzeciw niego i ksiyc widziany jest naprzeciw soca. Po stronie, po ktrej ukazuje si wiato
ksiyca, znowu ubywa [ksiyca] a do zupenego zaniku jego wiata i dni ksiyca dochodz do koca, jego krg pozostaje pusty, bez wiata. Przez trzy
miesice, we waciwym jego czasie, osiga trzydzieci dni i przez trzy miesice osiga w kadym [miesicu] dwadziecia dziewi dni, w ktrym to czasie
dopenia swych zmniejsze, w pierwszym [okresie] czasu i w pierwszej bramie, w sto siedemdziesit siedem dni. W czasie jego wschodzenia przez trzy mie-
sice ukazuje si on w kadym [miesicu] przez trzydzieci dni. Przez trzy miesice ukazuje si w kadym [miesicu] przez dwadziecia dziewi dni. Noc
kadorazowo przez dwadziecia [dni] wyglda jak czowiek, a przez dzie jak niebo, bo nic w nim nie ma poza jego wiatem.
Rozdzia 79. A teraz, synu mj Matuzalemie, pokazaem ci wszystko. Takie prawa rzdz gwiazdami niebios. Pokazano mi cae ich prawo, normy na kady
dzie i na kady czas i na kady [okres] i na kady rok i na kade jego zakoczenie stosownie do nakazu na kady miesic i kady tydzie. Zmniejszanie si
ksiyca, ktre zachodzi w szstej bramie, bo w tej szstej bramie jego wiato staje si pene i potem jest pocztek miesica. Zmniejszanie si, ktre wy-
stpuje w pierwszej bramie, w odpowiednim czasie, a dopeni si sto siedemdziesit siedem dni [liczc wedug tygodni: dwadziecia pi tygodni i dwa
dni] . Jak on zachodzi za socem, zgodnie z prawem gwiazd, dokadnie w pi dni w jednym [okresie] czasu i gdy to miejsce, ktre widziae, zostao prze-
niesione. Taki jest wygld i podobiestwo kadego wiata, ktre Uriel, wielki anio, ktry jest ich dowdc, pokaza mi.
Rozdzia 80. W tych dniach Uriel odpowiadajc mi rzek: Oto pokazaem ci wszystko, Henochu, i wszystko ci objawiem, eby mg zobaczy to soce
i ten ksiyc i dowdcw gwiazd nieba i wszystkich tych, ktrzy je zawracaj, ich zadania, czasy i powstania. Jednake w dni grzesznikw lata stan si krt-
sze, ich nasienie opni si na ziemi i na polach, wszystko na ziemi zmieni si i nie pojawi si w swoim czasie. Ustanie deszcz, bo niebo [go] zatrzyma.
W tych czasach owoce ziemi opni si i nie bd rosn w odpowiednim czasie. Tak samo owoce drzew nie pojawi si w swoim czasie. Ksiyc zmieni
swe zwyczaje i nie pojawi si w swoim czasie. Jednake w tych dniach ukae si na niebie i przyjdzie() na czubku wielkiego wozu po stronie zachodniej za-
wieci janiej ni zwykle. I wielu dowdcw gwiazd bdcych na subie pobdzi. Gwiazdy zmieni swj tor i kierunek i nie pojawi si w wyznaczonych im
okresach. Cae prawo gwiazd zostanie ukryte przed grzesznikami. Myl mieszkacw ziemi ulegnie bdom. Pobdz i uznaj gwiazdy za bogw. Ogarnie
ich mnstwo nieszcz i spadnie na nich kara, aby ich wszystkich zgadzi.
Rozdzia 81. Powiedzia mi jeszcze: Henochu! Zajrzyj do ksigi tablic niebieskich i przeczytaj, co w nich jest napisane, i poznaj kady szczeg! Przyjrzaem
si wszystkiemu na tablicach niebieskich i przeczytaem to wszystko, co byo napisane, i wszystko pojem. I przeczytaem ksig i wszystko, co byo w niej
napisane, wszystkie czyny ludzi i wszystkich, ktrzy narodzili si z ciaa na ziemi a do ostatniego pokolenia. Nastpnie natychmiast bogosawiem Pana,
wiecznego Krla chway za to, e uczyni wszystkie dziea wiata, i wychwalaem Pana ze wzgldu na Jego cierpliwo i bogosawiem [Go] ze wzgldu na
synw Adama. I w owym czasie powiedziaem: Bogosawiony czowiek, ktry umiera sprawiedliwy i dobry, co do ktrego nie odnotowano adnej niego-
dziwoci w ksidze i w ktrym nie znaleziono adnej winy. Trzej wici wzili mnie i postawili na ziemi przed drzwiami mojego domu i powiedzieli mi:
Powiedz wszystko twemu synowi Matuzalemowi i objanij wszystkim twoim dzieciom, e przed Panem, ktry ich stworzy, nikt nie jest sprawiedliwy. Po-
zostawimy ci na jeden rok z twoimi dziemi, a odzyskasz moc, aby mg pouczy twoje dzieci i dla nich spisa [te rzeczy] i da o nich wiadectwo wobec
wszystkich twoich dzieci. Drugiego roku zabior ci od nich. Niech serce twoje bdzie mocne, bo prawi gosi bd prawym sprawiedliwo. Sprawiedliwy
cieszy si bdzie ze sprawiedliwym i bd sobie yczliwi. Lecz grzesznik umrze z grzesznikiem, a odszczepieniec utonie z odszczepiecem. Jednake spraw-
cy sprawiedliwoci umr, bo s ludmi, i zostan zjednoczeni [w mierci] z powodu wystpkw niegodziwcw. law tym momencie [wici] skoczyli do
mnie mwi. Udaem si do mojej rodziny i bogosawiem Pana wiekw.
Rozdzia 82. A teraz, synu mj Matuzalemie, opowiedziaem ci to wszystko i spisaem dla ciebie. Wszystko ci objawiem i daem ci ksigi, ktre to wszystko
zawieraj. Zachowuj, synu mj Matuzalemie, ksigi, jakie [otrzymae] z rki twego ojca, aby mg przekaza [je] ostatniemu pokoleniu. Daem tobie
i twoim dzieciom oraz tym, ktrzy bd twoimi dziemi, mdro, aby mogli przekaza [j] swoim dzieciom po wszystkie pokolenia na wieki t mdro,
[ktra kryje si] za tymi mylami. Ci, ktrzy j rozumiej, nie zasn, ale bd przykada uszu, aby mogli nauczy si tej mdroci. Dla tych, ktrzy [j] jedz,
bdzie ona [lepsza] od dobrego pokarmu. Bogosawieni s wszyscy sprawiedliwi, bogosawieni, ktrzy chodz drog sprawiedliwoci i nie grzesz jak
grzesznicy w liczbie wszystkich swoich dni! Zgodnie z [t liczb] soce podruje po niebie, wchodzc i wychodzc przez bramy przez trzydzieci dni
z tysicznikami [wyznaczonymi do] tego porzdku gwiazd [i] z czterema dodatkowymi [dowdcami] , ktrzy dziel rok na cztery czci, przewodnicz im
i pojawiaj si z nimi w czterech dniach. Z ich powodu ludzie postpuj bdnie nie wliczajc ich do rocznego kalendarza. Myl si z ich powodu, bo nie zna-
j ich dokadnie. Faktycznie nale one do liczby dni roku i wpisane s we na zawsze, jeden w pierwszej bramie, drugi w trzeciej, trzeci w czwartej,
a czwarty w szstej. Rok koczy si w trzysta szedziesitym czwartym dniu. Liczba jego jest prawdziwa i odnotowane liczenie jest dokadne, bo Uriel po-
kaza mi wiata, ksiyce, wita, lata i dni. Natchn mnie ten, ktremu Pan caego stworzenia da polecenia co do duchw niebios. Ma on wadz na nie-
bie nad noc i dniem, aby Zapala wiato janiejce dla ludzi: soce i ksiyc i gwiazdy i wszystkie moce niebios, ktre poruszaj si po swoich orbitach. To
jest prawo gwiazd, ktre dokonuje si na ich miejscach w odpowiednim czasie, wicie i miesicu. Te s imiona tych, ktrzy nimi dowodz, ktrzy czuwaj,
eby ukazyway si w swoim czasie i w swoim porzdku i w odpowiednim czasie, w swoich miesicach i w swojej regulacji prawnej i na swoich pozycjach.
Najpierw ukazuj si ich czterej dowdcy, ktrzy dziel rok na cztery czci. Co si za tyczy tysicznikw to jeden z nich stawiany jest pomidzy dowdc
dodatkowego [dnia] , a ich dowdcy okrelaj rozdzia. Te s imiona dowdcw, ktrzy dziel cztery wyznaczone czci roku: Melkiel, Helemmelek, Melejal
i NareI. A imiona tych, ktrzy ich prowadz, to Adnarel, Ijasusael i Ijlumiel. Ci trzej postpuj za dowdcami porzdkw i kady postpuje za trzema do-
wdcami porzdkw, ktrzy postpuj za tymi dowdcami pozycji oddzielajcych cztery czci roku. Na pocztku roku Melkiel powstaje pierwszy i rzdzi
tym, ktry jest nazwany poudniowym socem; i wszystkie dni jego okresu panowania, podczas ktrego on panuje wynosz 9[dni] . Te [s] znaki dni, ktre
maj by widoczne na ziemi w dniach jego okresu panowania: pot, upa, spokj. I wszystkie drzewa przynosz owoc i licie ukazuj si na wszystkich drze-
wach i s niwa pszenicy, kwiat ry i wszystkie kwiaty kwitn na polach, ale drzewa zimowe obumieraj. Te s imiona podlegajcych im dowdcw: Ber-
keel, Zelebsael i jeszcze dodatkowy tysicznik zwany Helojasef. Tak dopeniaj si dni panowania Melkiela. Drugim po nim dowdc jest Helemmelek, kt-
rego nazywaj janiejcym socem. Wszystkich dni jego wiata jest 91. Te s znaki dni na ziemi: upa i susza. Owoce drzew dojrzewaj, dorodniej i schn.
Owce parz si i koc, a ludzie zbieraj wszystkie owoce ziemi i wszystko, co jest na polach i co idzie do prasy wina. To pojawia si w dniach okresu jego
panowania. Oto porzdek imion dowdcw tysicznikw: Gedaejal, Keel i Heel. A imi dodatkowego tysicznika: Asfael. Tak dopeniaj si panowania He-
lemmeleka.

http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Ksiga Czwarta Ksiga Snw
Rozdzia 83. Teraz, synu mj Matuzalemie, poka ci wszystkie wizje, ktre widziaem opowiadajc [je] przed tob. Zanim pojem on, miaem dwa wi-
dzenia, ale adne nie byo podobne do drugiego. Bo pierwszy raz kiedy nauczyem si sztuki pisania i za drugim razem, zanim pojem tw matk, miaem
straszne widzenie. I ze wzgldu na nie bagaem Pana. Spaem w domu mojego dziadka Malalela, [kiedy] ujrzaem w widzeniu , jak niebo zostao zrzucone,
usunite i jak pado na ziemi. Kiedy pado na ziemi, ujrzaem, e ziemia zostaa wchonita przez wielk czelu. Gry zawisy na grach i pagrki zagbi-
y si w pagrkach. Wielkie drzewa zostay wyrwane z korzeniami i rzucone zapady si w przepa. Wwczas mowa napenia moje usta i podniosem [mj
gos], by krzycze i powiedzie: Ziemia zostaa zniszczona! Mj dziadek Malalel, gdy leaem obok niego, zbudzi mnie i powiedzia mi: Synu mj! Widzia-
e co strasznego. Twoje widzenie senne dotyczy tajemnic wszystkich grzechw ziemi. Niedugo ziemia zostanie wchonita przez czelu i doszcztnie
zniszczona. A teraz, mj synu, powsta i pro Pana Chway bo ty jeste wierny eby pozostawiona zostaa reszta na ziemi i eby nie zniszczy caej
ziemi. Synu mj, z nieba to wszystko przyjdzie na ziemi i na ziemi bdzie wielkie zniszczenie. Wwczas powstaem, modliem si i bagaem i spisaem
moj modlitw dla ostatniego pokolenia. Poka ci to teraz wszystko, synu mj Matuzalemie. Gdy zszedem niej, zobaczyem niebiosa i soce powstajce
na wschodzie i ksiyc zachodzcy na zachodzie i gwiazdy i ca ziemi i wszystko, jak mi to pokazano na pocztku. Wtedy bogosawiem Pana Sdu
i wychwalaem Go. On to bowiem sprawia, e soce wschodzi z okien wschodnich, tak e wstaje i chodzi po niebie i kroczy wyznaczon mu drog.
Rozdzia 84. Wzniosem odpowiednio moje rce i bogosawiem witego i Wielkiego. Przemwiem tchnieniem ust moich i jzykiem cielesnym, ktry Bg
da ludziom zrodzonym z ciaa, aby mogli si nim posugiwa. Da im tchnienie, jzyk i usta, aby mogli si porozumiewa. Panie, Krlu, Panie caego stwo-
rzenia i nieba, Krlu krlw i Boe caego wiata! Bogosawiony jeste, wielki i potny w swym majestacie. Twoja krlewska wadza i panowanie i Twj
majestat trwa bdzie na wieki i na wieki wiekw, a Twoja moc po wszystkie pokolenia. I wszystkie niebiosa s Twoim tronem na wieki i caa ziemia Twoim
podnkiem na wieki wiekw. Bo Ty uczynie wszystko i Ty kierujesz wszystkim. Nic nie jest za trudne dla Ciebie. Mdro Ci nie opuszcza, nie odchodzi
od Twego tronu ani od Twojej obecnoci. Ty znasz, widzisz i syszysz wszystko i nic nie ma zakrytego przed Tob, bo Ty wszystko widzisz. Oto anioowie
niebiescy popeniaj zo i ciao ludzkie dotknie Twj gniew a do dnia wielkiego sdu. Teraz, o Boe, Panie i Wielki Krlu, bagam i prosz, eby wysucha
mojej modlitwy, aby pozostawi mi potomstwo na ziemi i nie zniszczy wszystkich ludzi i spustoszy ziemi na wieki. Teraz, mj Panie, zetrzyj z ziemi ciao,
ktre sprowokowao Twj gniew, ale z ciaa sprawiedliwoci i prawdy ustanw rolin dajc nasienie na wieki. Nie skrywaj swego oblicza przed modlitw
Twego sugi, Panie.
Rozdzia 85. Potem miaem inny sen. Opowiem ci to wszystko, co mi si nio, mj synu. Henoch zabra gos i powiedzia do swego syna Matuzalema: Do
ciebie mwi, mj synu. Posuchaj moich sw i nako swego ucha na senne widzenia twojego ojca. Zanim polubiem twoj matk Edn, ujrzaem widze-
nie na moim ou. Oto wyszed z ziemi byk i by ten byk cay biay. Potem wysza jawka, a z tej jawki wyszy dwa cielaki, woy, jeden z nich by czarny,
a drugi czerwony. Czarny cielak zaatakowa czerwonego i ciga go na ziemi i odtd nie mogem zobaczy czerwonego cielaka. Lecz czarny cielak urs
i posza z nim jawka. Zobaczyem, e wyszo z niej wiele cielakw. Byy one takie same jak ona i poszy za ni. Pierwsza krowa opucia pierwszego byka
w poszukiwaniu czerwonego cielaka, ale go nie znalaza. Gorzko z tego powodu pakaa i cigle go szukaa. Zobaczyem, jak ten pierwszy byk podszed do
niej i uspokoi j, tak e odtd ju nie pakaa. Potem urodzia innego biaego cielaka i jeszcze potem urodzia wiele czarnych cielakw i krw. W moim nie
ujrzaem, jak biay cielec rs i stawa si duym biaym bykiem. Pochodzio od niego wiele biaych cielakw, ktre byy takie jak on. One zaczy rodzi wie-
le biaych cielakw, ktre byy podobne jeden do drugiego.
Rozdzia 86. Znowu pic skierowaem moje oczy i ujrzaem niebo. I oto spada z nieba gwiazda. Urosa, jada i pasa si wrd cielakw. Potem zobaczyem
due, czarne byki. Kady z nich zmieni swe stajnie, swoje pastwiska i swoje jawki i zacz uala si jeden nad drugim. Spojrzaem jeszcze raz na widzenie
i spojrzaem na niebo. Zobaczyem wiele spadajcych i zrzucanych z nieba gwiazd na t pierwsz gwiazd, pomidzy jawki i byki. Stay one porodku nich
pasc si razem z nimi. Przyjrzaem si im i zobaczyem, e wszystkie [byki] wysuny swe wstydliwe czonki, tak jak to robi konie, i zaczy spkowa
z jaowicami. Te za zacieliy si i wszystkie stay si cielne. Zrodziy sonie, wielbdy i osy. Wszystkie byki przestraszyy si ich i bali si ich, a te zaczy
gry i ksa swoimi zbami i b swymi rogami. W ten sposb zaczy poera te byki, a wszyscy mieszkacy ziemi zaczli dre, dygota i przed nimi
ucieka.
Rozdzia 87. Ponownie zobaczyem, jak jeden drugiego bd i ksa, a ziemia zacza krzycze. Znowu podniosem moje oczy ku niebu i ujrzaem wizj. Oto
przybyy z nieba istoty podobne do biaych ludzi. Czterech wyszo z tego miejsca oraz trzej [inni] z nimi. Ci trzej, ktrzy wyszli jako ostatni, pochwycili mnie
za rk, podnieli mnie z pokolenia ziemskiego i zanieli na wysokie miejsce. Pokazali mi wie wysok nad ziemi, wobec ktrej wszystkie pagrki byy ma-
e. Powiedziano mi: Pozosta tutaj, a zobaczysz wszystko, co ma si sta ze soniami, wielbdami, osami, gwiazdami i wszystkimi bytami.
Rozdzia 88. Ujrzaem jednego z tych czterech, ktrzy wyszli pierwsi, jak wzi pierwsz gwiazd, ktra spada z nieba, i zwiza j za rce i nogi i wrzuci do
przepaci, a przepa ta bya wska, gboka, straszna i ciemna. Jeden z nich wyj swj miecz i da [go] soniom, wielbdom i osom. Zaczli ze sob wal-
czy, a caa ziemia z ich powodu zadraa. I gdy tak si przygldaem memu widzeniu, oto jeden z tych czterech, ktrzy zstpili z nieba, rzuci kamienie
z wysokoci nieba, zebra i pochwyci wszystkie wielkie gwiazdy, ktrych wstydliwe czonki [byy] jak wstydliwe czonki koni, zwiza ich wszystkich za rce
i nogi i wrzuci do czeluci ziemi.
Rozdzia 89. I jeden z tych czterech podszed do biaych bykw i [jednemu z nich] wyjawi tajemnic: urodzi si bykiem, ale sta si czowiekiem. Wybudo-
wa dla siebie wielki statek i zamieszka w nim. Razem z nim zamieszkay w tej odzi trzy krowy. d ta zostaa za nimi zamknita. Znowu podniosem moje
oczy ku niebu i ujrzaem wysoki dach, a na nim siedem upustw, z ktrych wylewaa si obficie woda do zagrody. Spojrzaem ponownie i oto w pododze
tej wielkiej zagrody otworzyy si rda i woda zacza kipie i podnosi si ponad podog. Patrzyem na zagrod, a caa jej podoga pokrya si wod.
Zapanoway na niej woda, ciemno i mga. Popatrzyem na poziom wody. Woda podniosa si ponad zagrod i zacza si wylewa poza t zagrod
i pozostaa na ziemi. Wszystkie byki tego ogrodzenia zgromadzono razem i ujrzaem, jak zanurzyy si, zostay wchonite i potopione w tej wodzie. Statek
natomiast pywa powodzie, lecz wszystkie byki, sonie, wielbdy i osy razem ze wszystkimi zwierztami poszy na samo dno, tak e ich ju nie widziaem.
Nie potrafili si wydoby, lecz pogryli si i utonli w gbinie. Znw miaem widzenie, w ktrym zobaczyem, e usunito z wysokiego dachu upusty, cze-
luci ziemi wyrwnay si i otwary si gbie. Woda zacza do nich spywa, a ukazaa si ziemia i statek osiad na ziemi. Ciemno odesza i pokazao si
wiato. Wtedy biay byk, ktry sta si czowiekiem, wyszed ze statku, a razem z nim trzy byki. Jeden z trzech bykw by biay tak, jak ten byk, drugi z nich
[by] czerwony jak krew, a trzeci [by] czarny. Biay byk odszed od nich. Zaczli podzi dzikie zwierzta i ptaki, tak e wyrosy z nich rnego rodzaju lwy,
tygrysy, wilki, psy, hieny, dziki, lisy, borsuki, winie, sokoy, spy, kanie, ory i kruki. Lecz wrd nich narodzi si biay byk. Zaczli si wzajemnie ksa. Lecz
ten biay byk, ktry urodzi si wrd nich, zrodzi dzikiego osa oraz razem z nim biaego byka i dzikie osy rozmnoyy si. Lecz ten byk, ktry urodzi si
z niego, zrodzi czarnego dzika i biaego baranka. Czarny dzik zrodzi wiele dzikw, a baranek zrodzi dwanacie barankw. I kiedy tych dwanacie barankw
doroso, przekazay jednego ze swej liczby osom, a te osy z kolei przekazay tego barana wilkom. Baran ten wychowa si wrd wilkw. I Pan wzi jede-
nacie baranw, aby z nim zamieszkay i pasy si z nim wrd wilkw i rozmnoyy si i stay si licznym stadem owiec. Wtedy wilki zaczy im dokucza
i uciska je, a zaczy odbiera im mode i wrzuca do rzeki z du wod. Lecz te owce z powodu swoich modych zaczy woa i skary si do swego Pa-
na. Baran, ktry zosta uratowany od wilkw, uciek i schroni si wrd dzikich osw. Widziaem, jak owce skaryy si, pakay i bagay swego Pana ze
wszystkich swoich si, a Pan owiec zstpi na woanie owiec z wysokiej komnaty, przyszed do nich i na nie wejrza. Przywoa barana, ktry uciek od wil-
kw, i powiedzia mu o wilkach. [Kaza mu] je napomnie, aby nie niepokoiy owiec. Baran zgodnie z poleceniem Pana poszed do wilkw, a razem z nim
poszed rwnie drugi baran. Obaj weszli na zgromadzenie wilkw, przemwili do nich i upomnieli, by odtd nie niepokoiy owiec. I potem zobaczyem, e

http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
wilki jeszcze gwatowniej sroyy si na owce, a one woay. Wwczas Pan przyszed do owiec i zacz kara wilki. Wilki zaczy si skary, ale owce milcza-
y i ju nie krzyczay. Patrzyem, a owce ucieky od wilkw. Wtedy, gdy wilki zaczy ciga owce z ca swoj moc, oczy wilkw olepy. Pan owiec wy-
szed z nimi jako przewodnik, a wszystkie owce poszy za nim. Oblicze jego [byo] chwalebne, a wygld jego straszny i wspaniay. Lecz wilki zaczy ciga
owce, a te napotkay obszar wody. Ale obszar wody rozstpi si i wody utworzyy po jednej i po drugiej stronie [mur] . Ich Pan, ktry ich prowadzi, stan
pomidzy nimi i wilkami. Wilki nie widzc jeszcze owiec weszy do rodka obszaru wody. Wilki goniy owce i wbiegy za nimi do tego obszaru wody. Kiedy
zobaczyy Pana owiec, zaczy ucieka przed nim. Ale wtedy obszar wody zla si znowu razem i nagle przyj swj naturalny ksztat. Woda nadpyna
i podniosa si, a przykrya wszystkie wilki. Widziaem, e wszystkie wilki, ktre cigay owce, potopiy si i zginy. Owce jednak uratoway si z tej wody
i uday si na pustyni, gdzie nie byo ani wody, ani trawy. Wwczas zaczy otwiera swoje oczy i patrze. Zobaczyem Pana owiec, ktry je pas, poi wod
i karmi traw, oraz tego barana, ktry szed i prowadzi je. Baran ten uda si na szczyt wysokiej gry i Pan owiec ponownie posa go do nich. Potem zoba-
czyem Pana owiec stojcego przed nimi. Jego widok [by] straszny i majestatyczny i wszystkie te owce, gdy to ujrzay, przelky si go. Kada z nich baa si
i draa przed nim. I woay do tego barana, ktry by z nimi i sta porodku nich: Nie moemy sta przed naszym Panem i na niego patrze. Baran, ktry je
prowadzi znowu uda si na szczyt gry. Owce natomiast zaczy lepn i odchodzi od drogi, ktr im pokaza, ale w baran tego nie wiedzia. Pan owiec
strasznie si na nie rozgniewa. Dowiedzia si o tym baran i zstpi ze szczytu gry, przyszed do owiec i zobaczy, e wikszo z nich olepa i odesza od
jego drogi. Gdy go zobaczyy, przeraziy si, zadray przed nim i chciay wrci do swej zagrody. Lecz ten baran wzi ze sob par owiec i poszed do tych
owiec, ktre odeszy. Nastpnie zacz je zabija. Owce zlky si go. Baran ten przyprowadzi z powrotem owce, ktre si oddaliy i powrciy wrciy do
swoich zagrd. Zobaczyem w tym widzeniu, e w baran sta si czowiekiem i zbudowa dom dla Pana owiec i wprowadzi do tego domu wszystkie owce.
Zobaczyem, e w baran, ktry spotka si z baranem prowadzcym inne owce, zasn. Zobaczyem, e wszystkie dorose owce poumieray, a na ich miej-
sce powstaway ( owce) mode. Dotary one do pastwiska i zbliyy si do brzegu rzeki. Baran, ktry je prowadzi i ktry sta si czowiekiem, odszed od
nich i zasn. Wszystkie owce szukay go i bardzo gorzko za nim pakay. Zobaczyem, e przestay paka za tym baranem i przekroczyy wody tej rzeki.
W miejsce tych, ktrzy je prowadzili, a teraz zasnli, powstay dwa (nowe) barany, jako przewodnicy. Ujrzaem, e owce dotary do miejsca z yzn
i przyjazn ziemi na zachd od Jordanu i zobaczyem, e owce te byy syte, w dom sta pomidzy nimi w tej rozkosznej ziemi. Raz ich oczy byy otwarte,
raz zalepione, a inny baran powsta i pokierowa nimi i sprowadzi wszystkie na powrt, a oczy ich zostay otwarte. Psy, lisy i dziki zaczy poera owce,
a Pan owiec wzbudzi pord nich barana, ktry je poprowadzi. Baran ten zacz b te psy, lisy i dziki, a je wszystkie pozabija. Wwczas oczy tego ba-
rana zostay otwarte i zacz on b owce, nie zwaa na swoj cze, depta je i zachowywa si niestosownie. Pan owiec posa pewnego barana do inne-
go barana i ustanowi go przewodnikiem stada owiec w miejsce tamtego barana, ktry wyrzek si swej chway. Przyszed do niego, porozmawia z nim
i podnis go do [rangi] przewodnika stada, ustanowi go ksiciem i wodzem owiec. Przez cay ten czas psy uciskay owce. Pierwszy baran przeladowa te-
go drugiego barana, a ten drugi baran powsta i uciek przed nim. Zobaczyem, e psy doprowadziy do upadku pierwszego barana. Wwczas w drugi ba-
ran podnis si i poprowadzi owce, a baran ten zrodzi wiele owiec i zasn. May baranek sta si baranem w jego miejsce i sta si ksiciem i wodzem
tych owiec. Owce te wzrastay i powikszay si. Ale wszystkie psy, lisy i dziki bay si i ucieky przed nim, a ten baran bd i pozabija wszystkie zwierzta
i zwierzta te ju nie miay przewagi nad owcami i ju ich nie poryway. Dom ten sta si wielki i przestronny dla tych owiec, a owce wybudoway wysok
i wielk wie na tym miejscu dla Pana owiec. Dom by niski, ale wiea wyniosa i wysoka. Pan owiec stan na tej wiey a one zastawiy mu peny st. Po-
nownie zobaczyem, jak owce odchodziy, wdroway rnymi drogami i porzuciy swj dom. Pan owiec powoa niektre z owiec i posa je do owiec, ale
owce zaczy je zabija. Ale jedna z nich zostaa zachowana i nie zostaa zabita. Wyrwaa si i zacza krzycze na owce. Te chciay j zabi. Lecz Pan owiec
uratowa j z rk tych owiec, wynis j do gry i postawi tam, gdzie si znajdowaem. Posa do stada wiele innych owiec do tych owiec, eby je napo-
mniay i eby si nad sob ualiy. Potem zobaczyem, e porzuciy dom Pana owiec, odstpiy od jego wiey, a oczy ich olepy. Zobaczyem, e Pan owiec
dopuci do wielkiego przelewu krwi wrd owiec na ich pastwiskach do tego stopnia, e same te owce doprowadziy do masakry i opuciy to miejsce.
Wyda je w rce lww, tygrysw, wilkw, hien, w rce lisw i wszystkich zwierzt. Te dzikie zwierzta zaczy rozszarpywa owce na kawaki. Zobaczyem,
e opuci sw wie i dom, a je wszystkie odda w rce lww i w rce wszystkich zwierzt, aby je rozryway na kawaki i poeray. Zaczem z caych si wo-
a i wzywa Pana owiec. Przedoyem mu sytuacj owiec poeranych przez dzikie zwierzta. Lecz on milcza, patrzy i cieszy si, e je poerano, cierano
i usuwano. Wydaje je wszystkim zwierztom na pokarm. Powoa siedemdziesiciu pasterzy i powierzy im owce, aby je pali. Powiedzia do pasterzy i do
ich towarzyszy: Kady z was odtd ma pa owce i czyni wszystko, cokolwiek wam polec. Przeka [je] wam dokadnie policzone i ktr wska, e ma
by zabita, zabijecie j. I przekaza im te owce. Zawoa drugiego i powiedzia do: Stj i patrz uwanie na to wszystko, co pasterze robi z owcami, gdy
oni zniszcz spord nich wicej, ni nakazaem. Zapisz wszelkie naduycie i zabjstwo spowodowane przez pasterzy, ile ich zabij z mojego rozkazu, a ile
zabij z wasnej woli. Zapisz, ktry z pasterzy ktr zabi. Przeczytaj mi, ile dokadnie oni zabili z ich wasnej woli, a ile z mojego rozkazu, aby to byo wia-
dectwem dla mnie przeciwko nim, abym mg pozna wszystkie czyny pasterzy i kiedy bd ich ocenia, abym mg zobaczy, co zrobili i czy byli wierni mo-
jemu rozkazowi, czy nie. Nie musz jednak o tym wiedzie i nie musisz ich o tym informowa ani ich karci, tylko spisz dokadnie, co kady z nich z osobna
dokona, kogo pasterze zabili, i przedstaw mi to wszystko. Patrzyem tak dugo, a ci pasterze kolejno trudnili si wypasaniem (owiec). Zaczli oni zabija
i niszczy wicej, ni im nakazano i wydali oni te owce na up lww. Lwy i tygrysy rozszarpay i poeray wikszo tych owiec, a dziki dopeniy z nimi reszty.
Podpalili wie i zniszczyli dom. Bardzo si zasmuciem z powodu wiey i zniszczenia domu owiec. Potem nie mogem ju dojrze, czy te owce powrciy do
owego domu. Pasterze i ich towarzysze wydali te owce na poarcie wszystkim dzikim zwierztom. Kady z nich w odpowiednim czasie otrzyma ich okre-
lon liczb i przy kadym z nich z osobna zapisano w ksidze, ile ich zabi()Kady z nich zabi i zniszczy wicej, ni mu nakazano. Zaczem wic paka
i bardzo rozpacza i lamentowa z powodu tych owiec. Tak samo widziaem w widzeniu, jak ten, ktry trzyma ksig, zapisywa kadego dnia owc, ktra
gina z rk tych pasterzy, i zanis ca ksig Panu owiec, przedstawi mu j i pokaza, co kady z nich uczyni, ile kady z nich zabi (owiec ) i ile kady
z nich przeznaczy na zabicie. Przeczytano ksig w obecnoci Pana owiec, a on wzi ksig do swoich rk, przeczyta j, zapiecztowa i odoy. Nastpnie
zobaczyem, jak stali na pastwisku przez dwanacie godzin i oto trzy z tych owiec powrciy, przybyy, weszy i zaczy odbudowywa wszystko, co si z tego
domu rozpado. Lecz dziki przeszkadzay im, tak e nie byy w stanie odbudowa cokolwiek. Nastpnie zaczy znowu budowa jak przedtem i wzniosy t
wie i nadano jej nazw wysokiej wiey. I ponownie zastawiy st przed wie, lecz wszystek chleb pooony na nim by splamiony i nieczysty. W owym
czasie oczy tych owiec byy lepe, tak e nie mogy widzie, podobnie jak i ich pasterze. Nie widziay. Zostay one przeznaczone pasterzom na zagad. Ci
zaczli depta owce swoimi stopami i je poera. Jednak Pan owiec milcza, a wszystkie owce rozproszyy si poza granice i poczyy si z dzik zwierzyn,
a (pasterze) nie wyrwali ich ze szponw dzikich zwierzt. Ten za, ktry zapisywa (to wszystko) w ksidze podnis j, pokaza i odczyta w obecnoci Pana
owiec. Wstawia si za nimi i modli si za nich pokazujc to wszystko, co uczynili pasterze, i wiadczc przed nim przeciwko wszystkim pasterzom. Wzi
ksig, postawi j przed nim i odszed.
Rozdzia 90. I przygldaem si temu a do momentu, kiedy trzydziestu piciu pasterzy pasterzowao w ten sposb i wszyscy na podobiestwo swoich po-
przednikw dokoczyli swego czasu pasterzowania. Inni przejli ich wadz, by pasterzowa w oznaczonym czasie, kady pasterz wedug swojej kolejnoci.
Nastpnie zobaczyem w widzeniu wszystkie nadlatujce ptaki nieba: ory, spy, kanie, kruki. Ory przewodziy wszystkim ptakom, a one zaczy poera
owce, wydziobywa im oczy i poera ich ciao. Owce krzyczay i narzekay w moim nie z powodu tego pasterza, ktry pas owce. Zobaczyem, e owce zo-
stay poarte przez psy, ory, kanie nie pozostawiajce na nich ni misa, ni skry, ni cigna, tylko same koci. Koci ich pady na ziemi, a liczba owiec zma-
laa. Patrzyem a do momentu, kiedy dwudziestu trzech pasterzy paso [owce] . Wypenili oni, kady w swojej kolejnoci, pidziesit osiem okresw.
Z biaych owiec urodziy si jagnita, zaczy otwiera swe oczy, widzie i woa do baranw. Lecz (te ) je przeladoway. Nie suchay ich gosu. Przeciwnie.
Ich guchota i lepota jeszcze bardziej si wzmogy. Zobaczyem, w widzeniu, jak kruki zaatakoway jagnita. Wziy jedno z jagnit, a barany rozszarpay
i poary. Zobaczyem, e jagnitom wyrosy rogi, ale kruki zrzuciy z nich te rogi. Zobaczyem jak na jednym z tych baranw urs wielki rg i jak otworzyy
si im oczy. Wejrza na nich i otworzyy im si oczy. Przywoa barany. Ujrzay go barany i wszystkie zbiegy si do niego. Pomimo to wszystkie ory, spy,
kruki i kanie nadal rozryway owce na kawaki, zlatyway na nie i poeray. Owce milczay, ale barany narzekay i krzyczay. Kruki walczyy i toczyy bj
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
z baranem. Chciay zerwa mu rg, ale nie day mu rady. Widziaem, jak przyszli pasterze, ory, spy i kanie i nawoyway krukw, aby zmiadyy rg bara-
na. I toczyy z nim bj i walczyy i on walczy z nimi i woa, eby jego pomoc moga przyj do niego. Zobaczyem, jak przyszed ten, ktry spisa imiona pa-
sterzy i przynis [je] przed Pana owiec i wspomg tego barana, wybawi go i pokaza mu wszystko. Zobaczyem, jak rozgniewany Pan owiec przyszed do
nich i wszyscy, ktrzy go ujrzeli, zbiegli. Wszystkie ory, spy, kruki i kanie zgromadziy si zabierajc ze sob wszystkie dzikie owce. Zebrali si razem, aby
wsplnymi siami zmiady rg barana. Spojrzaem na tego czowieka, ktry trzyma ksig i z rozkazu Pana otworzy ksig zabjstw popenionych przez
ostatnich dwunastu pasterzy i pokaza Panu owiec, e zabili oni wicej owiec, ni ich poprzednicy. Zobaczyem, jak Pan owiec podszed do nich, wzi do r-
ki lask gniewu i uderzy ni o ziemi. Ziemia si rozstpia i wszystkie zwierzta oraz ptaki nieba odstpiy od owiec, pogryy si w ziemi, ta nad nimi za-
mkna si. Zobaczyem, jak dano owcom wielki miecz i owce wyruszyy przeciwko wszystkim dzikim zwierztom, eby je pozabija, a wszystkie zwierzta
i ptaki nieba ucieky przed nimi. Widziaem, jak ustawiono na miej ziemi tron i zasiad na nim Pan owiec. Wzito wszystkie zapiecztowane ksigi
i otworzono przed Panem owiec. Pan przywoa tych pierwszych biaych ludzi i rozkaza [im] postawi przed nim pierwsz gwiazd, t, ktra poprzedzaa
gwiazdy majce czonki podobne do (czonkw) koni. I postawili je przed nim. (Pan) powiedzia do czowieka, ktry w jego obecnoci pisa i ktry by jed-
nym z siedmiu biaych (ludzi) mwic: We tych siedemdziesiciu pasterzy, ktrym powierzyem owce i ktrzy samowolnie wzili i zabili wicej (owiec),
ni im nakazaem. I zobaczyem ich wszystkich zwizanych i postawionych przed nim. Najpierw odby si sd nad gwiazdami. Zostay one osdzone
i uznane za winne. (Anioowie) zaprowadzili je na miejsce kani i wrzucili do otchani penej poncego ognia i ognistych kolumn. Osdzono te siedemdzie-
siciu pasterzy i uznano winnymi. Oni rwnie zostali wrzuceni do otchani ognia. Jednoczenie zobaczyem, jak otwarto porodku ziemi podobn (do tam-
tej), otcha rwnie pen ognia. Doprowadzono tam lepe owce. Wszystkie zostay osdzone, uznane za winne i rwnie wrzucone na spalenie do ot-
chani ognia. Ta otcha bya od poudniowej strony domu. Widziaem palce si barany, nawet ich koci si paliy. Powstaem, eby popatrze, a ogie
ogarn stary dom. Wyniesiono wszystkie kolumny. Wszystkie belki i ozdoby tego domu zostay ogarnite przez (ogie). Odbudowano go i postawiono na
miejscu na poudniowej (stronie) ziemi. Zobaczyem, jak Pan owiec wzi nowy dom, wikszy i wyszy ni ten pierwszy, i postawi go na miejscu pierwszego,
ktry zosta spalony. Wszystkie jego kolumny byy nowe, ozdoby jego byy nowe i wiksze ni w tym pierwszym, starym, ktry zosta usunity. I Pan owiec
by w porodku niego. Zobaczyem wszystkie zachowane chowane owce, a wszystkie zwierzta ziemi i wszystkie ptaki niebios paday i skaday hod owcom
i bagay je i suchay kadego ich rozkazu. Nastpnie ci trzej ubrani na biao ci, ktrzy przedtem unieli mnie ujli mnie za rk i podczas gdy rka tego
anioa mnie trzymaa, unieli mnie i zanim rozpocz si sd, postawili porodku tych owiec. Owce te byy cae biae, ich wena gsta i czysta. Ci wszyscy,
ktrzy zginli i rozproszyli si, wszystkie dzikie zwierzta i wszystkie ptaki niebieskie zebray si razem w tym domu i Pan owiec radowa si bardzo, ponie-
wa wszyscy byli dobrzy i powrcili do jego domu. Zobaczyem, e zoono miecz dany baranom. Zaniesiono go do domu i opiecztowano w obecnoci Pa-
na. Zwoano do tego domu wszystkie owce, tak e dom ten nie mg ich pomieci. Wszystkim otwary si oczy, tak e widzieli dobrze i nie byo wrd nich
lepych. Widziaem, e dom ten by wielki, szeroki i wypeniony po brzegi. Widziaem, jak narodzi si biay byk. J ego rogi byy wielkie i wszystkie dzikie
zwierzta, wszystkie ptaki niebieskie bay si go i nieustannie zanosiy do niego proby. Zobaczyem, e wszystkie ich rodzaje odmieniy si i stay si biay-
mi bykami. Pierwszy z nich by Sowem i to Sowo stao si wielkim zwierzciem o wielkich, czarnych rogach. Pan owiec ucieszy si z jego powodu
i z powodu wszystkich bykw. Zasnem porodku nich, obudziem si i zobaczyem wszystko. I to jest widzenie, ktre widziaem wtedy, gdy spaem. Obu-
dziem si i bogosawiem Pana sprawiedliwoci i Jemu oddaem chwa. Jednake potem gorzko pakaem i nie ustaway Izy moje, bo nie mogem tego
znie. Gdy na to patrzyem, (moje zy) spaday na to wszystko, co widziaem, albowiem to wszystko nastanie i speni si. Ukazano mi wszystkie czyny ludzi
z kadej epoki. Tej nocy przypomniaem sobie mj pierwszy sen i z tego powodu pakaem i byem zaniepokojony, poniewa miaem to widzenie.

Ksiga Pita Mowy Henocha do Matuzalema i jego rodziny


Rozdzia 91. A teraz, synu mj Matuzalemie, zawoaj do mnie wszystkich twoich braci i zgromad do mnie wszystkie dzieci twojej matki, bo woa mnie gos
i spocz na mnie juch, abym mg ci pokaza wszystko, co si stanie do koca czasw. Wwczas Matuzalem poszed i przywoa wszystkich swoich braci do
(Henocha) i zebra swoich krewnych. Henoch przemwi do wszystkich swoich sprawiedliwych dzieci i powiedzia: Posuchajcie, moje dzieci, wszystkich
sw waszego ojca i dokadnie wsuchujcie si w gos moich ust, bo zaklinajc was mwi do was: Umiowani moi! Miujcie sprawiedliwo i chodcie
w niej. Nie podchodzicie do sprawiedliwoci z podwjnym sercem i nie czcie si z [ludmi] o podwjnym sercu, ale chodzicie w sprawiedliwoci, moje
dzieci, a poprowadzi was ona dobrymi ciekami i sprawiedliwo bdzie waszym towarzyszem. Albowiem ja wiem, e niegodziwo nadal bdzie trwa na
ziemi i na ziemi spadnie wielka kara. Nastanie koniec wszelkiej nieprawoci, zostanie odcita od swoich korzeni, a caa jej konstrukcja przeminie. Nie-
sprawiedliwo po raz drugi wzmoe si na ziemi, wszelkie czyny niesprawiedliwoci i ucisku podwoj si. Ale kiedy nieprawo, grzech, blunierstwo, zo
i wszelki rodzaj [zych] czynw wzronie i [kiedy] odstpstwo, niegodziwo i nieczysto wzrosn, z nieba spadnie na nich wszystkich wielka kara. wity
Pan przyjdzie w zapalczywoci swej i gniewie i dokona na ziemi sdu. W owych dniach ucisk zostanie odcity od korzeni, a korzenie niegodziwoci razem
z oszustwem zostan pod niebem zniszczone. Wszystkie idole narodw razem z ich wityniami zostan wydane palcemu ogniu. Ich wiee zostan spalo-
ne ogniem i usun je z caej ziemi. Zgin w wyniku surowego wyroku wydanego na wieki. Sprawiedliwo przebudzi si, a mdro powstanie i zostanie im
dana()Teraz wic, dzieci moje, owiadczam wam, e uka wam cieki sprawiedliwoci i cieki niegodziwoci. Poka wam to jeszcze raz, abycie wie-
dzieli, co ma nastpi. Teraz wic, dzieci moje, posuchajcie i kroczcie ciekami sprawiedliwoci, a unikajcie cieek niegodziwoci. Albowiem ci wszyscy,
ktrzy krocz ciek niegodziwoci, zgin na wieki.

List Henocha
Rozdzia 92. List, ktry Henoch napisa i da Matuzalemowi, synowi swemu. To wanie Henoch spisa ca nauk mdroci, sawiony przez wszystkich ludzi,
sdzia i ksi caej ziemi do wszystkich moich dzieci mieszkajcych na ziemi i dla przyszych pokole, ktre potem bd peni sprawiedliwo i pokj.
Niech duch wasz si nie smuci z powodu czasw, poniewa Wielki wity wyznaczy dni na wszystkie sprawy. Sprawiedliwy powstanie ze snu, powstanie
i chodzi bdzie ciek sprawiedliwoci, a wszystkie jego cieki i postpowanie bd zawsze dobre i sprawiedliwe. (Bg) zmiuje si nad sprawiedliwym
i udzieli mu sprawiedliwoci wiecznej. Obdarzy go wadz, a on bdzie sdzi sprawiedliwie i z dobroci. Bdzie postpowa w wieczystym wietle. Grzech
zniknie w ciemnoci na zawsze i od owego dnia nikt go nie bdzie oglda. Nastpnie Henoch zacz czyta z ksigi. Henoch powiedzia: Dzieci moje! Ja
Henoch powiem wam i dam pozna to, co odnosi si do synw sprawiedliwoci, do wybranych wiata i do roliny sprawiedliwoci i prawdy zgodnie z tym,
jak mi to pokazano w widzeniu niebieskim, jak dowiedziaem si tego od witych aniow i jak zrozumiaem z niebieskich tablic.

Apokalipsa Tygodni
Rozdzia 93. Henoch rozpocz czyta z ksigi i powiedzia: Urodziem si jako sidmy pierwszego tygodnia, gdy sprawiedliwo i prawo jeszcze trway. Po
mnie w drugim tygodniu powstanie gwat i zakwitnie kamstwo. Kiedy to si skoczy, wzronie nieprawo, ale (Bg) ustanowi prawo dla grzesznikw. Po-
tem w trzecim tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybrany czowiek, aby by rolin sprawiedliwego sdu. J ego potomstwo stanie si rolin sprawiedli-
woci na wieki. Potem w czwartym tygodniu, pod jego koniec, bd miay miejsce wizje witych i sprawiedliwych, otrzymaj prawo dla wszystkich poko-
le oraz zostanie im ustanowiona zagroda. Potem w pitym tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybudowany na wieki dom chway i panowania. Nastpnie
w szstym tygodniu ci wszyscy, ktrzy w nim bd mieszka, olepn i serca wszystkich, pozbawione mdroci pogr si w niegodziwoci. Wtedy pewien
czowiek wstpi do nieba. Pod koniec [tego tygodnia] dom panowania zostanie spalony ogniem, a cae nasienie wybranego korzenia rozproszy si. Potem
w sidmym tygodniu powstanie pokolenie odszczepiecw. Wiele dokonaj, ale bd to dziea przewrotne. Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi
z odwiecznej roliny sprawiedliwoci zostan wybrani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotyczca caego stworzenia. Dziki nim korzenie niegodziwo-

http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
ci zostan odcite, jak rwnie dzieo kamstwa w czasie spenienia si (Sdu). Bluniercy zostan wycici na kadym miejscu, a ci, ktrzy planuj ze czyny,
i ci, ktrzy popeniaj blunierstwo, zgin od miecza. potem bdzie inny tydzie, smy, ktry jest [tygodniem] sprawiedliwoci i miecz zostanie mu dany,
aby sprawiedliwy sd mg by wykonany nad tymi, ktrzy czyni zo. Grzesznicy zostan wydani w rce sprawiedliwych. Pod koniec (tego tygodnia) nab-
d legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego Krla w chwale na wieki. Nastpnie w dziewitym tygodniu zostanie objawiony caemu wiatu
sprawiedliwy sd i wszystkie czyny niegodziwoci znikn z caej ziemi. wiat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie bd wypatrywa cieki pra-
woci. I potem w dziesitym tygodniu, w sidmej (jego) czci odbdzie si sd nad wiatem, nastanie czas Wielkiego Sdu, ktry zostanie dokonany nad
anioami. Pierwsze nieba przemin, a ukae si niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaniej na zawsze siedmiokrotnym [wiatem]. I potem bdzie wiele
nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwoci i odtd ju nigdy nie bdzie si wspomina grzechu.

Wielko Boga
Rozdzia 93. Bo czy jest czowiek, ktry moe sucha gosu witego i nie zadre? Kto moe wyledzi jego myli? I kt tu jest, kto moe patrze na
wszystkie dziea nieba?[lub okaza] chwa, ktr [si chepi]. Lub kto moe widzie jego tchnienie lub ducha i zdolny jest wrci i o nim powiedzie? Lub
kto moe wstpi i zstpi na wszystkie krace [niebios] i poj je lub stworzy co do nich podobnego?Czy jest jaki czowiek, ktry moe pozna, jaka jest
szeroko i dugo ziemi? Ktremu wszystkie miary zostay pokazane?Lub czy jest jaki czowiek, ktry moe pozna dugo nieba oraz jaka jest jego wy-
soko i na czym jest ono ustawione i jak wielka jest liczba gwiazd i gdzie wszystkie wiata odpoczywaj?

Napomnienia dla sprawiedliwych i biada dla grzesznikw.


Rozdzia 94. A teraz mwi wam, moi synowie: miujcie sprawiedliwo i chodcie w niej. Albowiem cieki sprawiedliwoci godne s przyjcia, ale cieki
niegodziwoci prdko zostan zniszczone i zgin. Niektrym ludziom z [przyszego] pokolenia objawione zostan cieki ucisku i mierci. Bd si oni trzy-
ma od nich z daleka i nie pjd nimi. A teraz mwi wam, sprawiedliwi: nie chodcie drog nieprawoci, drog mierci. Nie zbliajcie si do nich, bo zgi-
niecie. Ale szukajcie i wybierajcie dla siebie sprawiedliwo i ycie w dobroci i kroczcie ciekami pokoju, abycie mogli y i dobrze wam si powodzio.
Trzymajcie si mocno moich sw w zamysach serc waszych, nie pozwlcie [ich] usun z waszego serca. Ja wiem, e grzesznicy bd wodzi ludzi na po-
kuszenie, aby zamienili mdro na zo. Wiem, e nie bdzie dla niej miejsca, a pokusa wcale nie bdzie mniejsza. Biada tym, ktrzy buduj niegodziwo
i ucisk oraz wzmacniaj oszustwo, bo prdko zostan odrzuceni i nie zaznaj pokoju. Biada tym, ktrzy buduj swoje domy na grzechu, albowiem bd
zrzucone z fundamentu, a oni padn od miecza. Ci, ktrzy gromadz zoto i srebro, zgin surowo ukarani. Biada wam, bogacze, bo zaufalicie waszym bo-
gactwom, ale od waszych bogactw zostaniecie odsunici, albowiem gdy bylicie bogaci, nie pamitalicie o Najwyszym. Popenilicie blunierstwo
i niegodziwo i zasuylicie na dzie przelania krwi, na dzie ciemnoci i na dzie wielkiego sdu. Oto, co do was mwi i co wam zapowiadam: Ten, ktry
was stworzy, odrzuci was i nikt si nie zlituje nad waszym upadkiem. Wasz Stwrca cieszy si bdzie z waszej zagady. A wasi sprawiedliwi w owych
dniach stan si [przedmiotem] pogardy ze strony grzesznikw i niegodziwcw.
Rozdzia 95. Kto zamieni oczy moje w chmur deszczow, bym was opakiwa i wylewa nad wami zy podobne do deszczowej chmury i odpocz od smut-
ku mojego serca? Kto wam pozwoli oddawa si nienawici i zoci? Dosignie was sd, grzesznicy! A wy sprawiedliwi nie lkajcie si grzesznikw, bo Pan
z powrotem wyda ich w wasze rce, abycie tak jak tego pragnlicie dokonali nad nimi sdu. Biada wam, ktrzy rzucacie nieodwoalne kltwy. Dale-
ko wam do uzdrowienia z powodu waszego grzechu. Biada wam, ktrzy odpacacie waszemu bliniemu zem, bo odpac wam zgodnie z waszymi czynami.
Biada wam, kamliwym wiadkom, i wam, obmylajcym nieprawo, albowiem wkrtce zginiecie. Biada wam, grzesznicy przeladujcy sprawiedliwych. To
wanie wy zostaniecie wydani i przeladowani przez niesprawiedliwo, a jarzmo jej wam zaciy.
Rozdzia 96. Ufajcie, sprawiedliwi, albowiem wkrtce grzesznicy zgin przed wami. Otrzymacie nad nimi wadz do woli. W dniu, w ktrym przyjdzie ucisk
na grzesznikw, wasza modzie powstanie i uniesie si jak ory, a wasze gniazda bd wyej od [gniazd] spw. Wstpicie i wejdziecie jak borsuki do jaski
ziemi i szczelin skalnych na zawsze z dala od niegodziwcw, a oni bd rycze i paka z waszego powodu jak pustynne sowy. I nie lkajcie si wy, ktrzy
cierpielicie, bo otrzymacie uzdrowienie i jasne wiato wam zawieci i z nieba usyszycie gos odpocznienia. Biada wam, grzesznicy, albowiem wasze bo-
gactwa sprawiaj wraenie, e jestecie sprawiedliwi, ale wasze serca przekonuj was, e jestecie grzesznikami. Sowo to bdzie wiadectwem przeciwko
wam jako przypomnienie [waszych] zych czynw. Biada wam, ktrzy zjadacie najprzedniejsz pszenic i pijecie najlepsz wod, a depczecie dziki swej
wadzy ubogiego. Biada wam, ktrzy pijecie wod cay czas, bo szybko otrzymacie odpat i poczujecie wyczerpanie i sucho, bo porzucilicie rdo wody.
Biada wam, ktrzy popeniacie niegodziwo, oszustwo i blunierstwo. Bdzie to przypomnieniem przeciw wam za zo. Biada wam, mocni, ktrzy wasz
wadz ciemiycie sprawiedliwych, albowiem dzie waszego zniszczenia przyjdzie. W owych dniach wiele dobrych dni nastanie dla sprawiedliwych. Bdzie
to dzie sdu nad wami.
Rozdzia 97. Ufajcie sprawiedliwi! Grzesznicy bowiem zostan wydani na hab i zgin w dniu nieprawoci. Niech wam to bdzie wiadomo [grzesznicy], e
Najwyszy przypomni sobie, aby was zniszczy i e anioowie uciesz si z waszego zniszczenia. Co zrobicie, grzesznicy, i gdzie uciekniecie w dzie sdu,
kiedy posyszycie dwik modlitwy sprawiedliwych? Ale wy nie bdziecie tak jak oni, wy, przeciwko ktrym to sowo bdzie wiadectwem: Zostalicie poli-
czeni midzy grzesznikw. I w owych dniach modlitwa witego przyjdzie przed Pana i nastan dla was dni waszego sdu. Wszystkie sowa waszej niego-
dziwoci zostan odczytane przed Wielkim i witym, wasze twarze zarumieni si wstydem i wszelki czyn zwizany z niegodziwoci zostanie odrzucony.
Biada wam, grzesznicy, ktrzy mieszkacie czy to na morzu, czy na ldzie. Wspomnienie o nich zaboli was. Biada wam, ktrzy nabywacie niesprawiedliwie
srebro i zoto i mwicie: Stalimy si bardzo bogaci, mamy posiadoci, kupilimy wszystko, czegomy zapragnli. Rbmy teraz, co dusza zapragnie, bo na-
gromadzilimy w naszych skarbach srebra, a w domach naszych mamy tyle bogactwa, e a przelewa si ono jako woda . Tymczasem kamstwo wasze od-
pynie jak woda, wasze bogactwa nie przetrwaj, ale zostan wam szybko odebrane, gdy wszystko nabylicie niegodziwie. Wy sami zostaniecie wydani na
wielkie przeklestwo.
Rozdzia 98. A teraz poprzysigam wam mdrym, a nie gupim! Wiele ujrzycie zbrodni na ziemi. Mczyni nao na siebie wicej ozdb ni kobiety
i wicej (wdziej) kolorowych [ubra] ni dziewczyny w krlewskiej godnoci, majestacie i mocy. Srebro, zoto, purpura, sawa i pokarm pyn bd jak
woda. Z tego powodu nie bdzie u nich wiedzy ani mdroci i dlatego zgin razem ze swoimi posiadociami, ca ich chwa i saw. Za hab zniszczenia,
za zabjstwa duchy wasze zostan wrzucone do poncego pieca. Przysigam wam, grzesznicy, e tak jak gra nigdy nie staa si i nie stanie niewolnikiem
ani wzgrze suc kobiety, tak grzech nie zosta posany (z nieba) na ziemi, ale stworzy go sam czowiek i ci, ktrzy go popeniaj, podlega bd wiel-
kiemu przeklestwu. Kobiecie nie zostaa dana niepodno, ale z powodu czynw jej rk umiera ona bezdzietna. Przysigam wam, grzesznicy, na witego
i Wielkiego, e wszystkie wasze ze czyny s jawne w niebie i e wasze ze czyny nie s zakryte lub ukryte. Nie sdcie w waszym duchu ani nie mwcie
w waszym sercu, e nie wiecie i nie widzicie, i kady grzech zapisywany jest codziennie w niebie przed Najwyszym. Odtd wiecie, e wszystkie wasze ze
czyny, ktre popeniacie, s zapisywane codziennie a do dnia waszego sdu. Biada wam, gupcy, bo zostaniecie zniszczeni przez wasz gupot. Nie su-
chacie mdrego, wic i dobro nie stanie si waszym udziaem. A teraz wiedzcie, e jestecie przygotowani na dzie zniszczenia. Grzesznicy! Nie miejcie zu-
dze, e przeyjecie. Przeminiecie i pomrzecie, bo zostalicie przygotowani na dzie wielkiego sdu, na dzie ucisku i wielkiej haby dla waszych duchw.
Biada wam opornego serca, ktrzy popeniacie zo i pijecie krew. Od kiedy to tak dobrze jecie i pijecie i jestecie nasyceni? Albowiem [sycicie si] dobrami,
ktre nasz Pan, Najwyszy, da w obfitoci na ziemi. [Dlatego] nie zaznacie spokoju. Biada wam, ktrzy lubicie popenia nieprawo. Jakim prawem robicie
sobie wielkie nadzieje dla siebie? Wiedzcie, e zostaniecie wydani w rce sprawiedliwych, a oni podern wam garda, zabij was i nie bd mie dla was li-
toci. Biada wam, ktrzy cieszycie si uciskiem sprawiedliwego, albowiem nie wykuj wam grobu. Biada wam, ktrzy nie liczycie si ze sowem sprawiedli-
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
wego, albowiem nie bdziecie mie nadziei na ycie. Biada wam, ktrzy rozpowszechniacie kamstwo i niegodziwo! S tacy, ktrzy pisz i zwodz wielu
swoimi kamstwami. Nie ma dla was ocalenia, ale szybko zginiecie.
Rozdzia 99. Biada wam, ktrzy popeniacie niegodziwo, chwalicie i czcicie kamliwe dziea. Zostaniecie zniszczeni i nie zaznacie dobrego ycia. Biada
wam, ktrzy zmieniacie sowa prawdy, znieksztacacie odwieczne prawo i uwaacie si za bezgrzesznych. Zostaniecie pochonici przez ziemi. Sprawiedli-
wi! Bdcie gotowi w owych dniach, aby wznie swe modlitwy w charakterze przypomnienia i postawi je jako wiadectwo przed anioami, aby ci z kolei
ukazali przed Najwyszym grzech grzesznikw jako przypomnienie. Wwczas w dniu, kiedy zostanie zniszczona niesprawiedliwo, nastanie zamieszanie
i powstan ludy. s W owych dniach matki wezm i porzuc swoje niemowlta, kobiety ciarne poroni, karmice opuszcz swe dzieci, nie powrc do
swoich niemowlt i nie bd miay dla nich litoci. Ponownie poprzysigam wam, grzesznicy: Na dzie, kiedy krew nie bdzie ustawa (pyn), zostaa
przygotowana (okazja do) grzechu. Ci, ktrzy czcz kamie, ktrzy rzebi obrazy ze zota, srebra drewna i gliny i ktrzy, bezwiednie, czcz nieczyste duchy,
demony i wszelki [rodzaj bdu, nie otrzymaj od nich adnej pomocy. Pobdz w gupocie swoich serc, a senne widzenia sprowadz ich na manowce. Wy
za sami i wasze dziea, ktrecie zrobi i wyrzebili w kamieniu, razem zginiecie. I w owych dniach bogosawieni s wszyscy ci, ktrzy przyjmuj sowa m-
droci i rozumiej je i postpuj ciekami Najwyszego i krocz ciek sprawiedliwoci i nie dziaaj niegodziwie razem z niegodziwca mi, albowiem zo-
stan zbawieni. Biada wam, ktrzy przenosicie zo na waszych blinich, albowiem zostaniecie zabici w Szeolu. Biada wam, ktrzy zakadacie fundamenty
grzechu i oszustwa, i tym, ktrzy powoduj gorycz na ziemi, albowiem z tego powodu nastanie dla nich koniec. Biada wam, ktrzy budujecie wasze domy
narzdziami innych. Wszelki ich materia budowlany to cegy i kamienie grzechu. Mwi wam: Nie zaznacie pokoju!. Biada tym, ktrzy odrzucaj miar
i odwieczne dziedzictwo swoich ojcw i powoduj, e ich dusze id za bdem, albowiem nie zaznaj spoczynku. Biada tym, ktrzy popeniaj niegodziwo
i pomagaj zemu i zabijaj swoich blinich a do dnia wielkiego sdu, albowiem zrzuci on wasz chwa i da zo do waszych serc i obudzi ducha swego
gniewu, aby zniszczy was wszystkich mieczem. A wszyscy sprawiedliwi i wici zapamitaj wasz grzech.
Rozdzia 100. W owych dniach na jednym miejscu dojdzie do walki pomidzy ojcami a synami, podobnie i bracia (walczy bd ze sob) tak, e krew po-
pynie jak rzeka. Albowiem nikt litujc si nie zawaha si cofn swej rki od swych synw, ani od synw swoich synw, eby ich nie zabi, a grzesznik nie
cofnie si przed zamordowaniem szanowanego czowieka lub swego brata. Od brzasku a do zachodu soca bd si wzajemnie zabija. Ko bdzie bro-
dzi a po piersi we krwi grzesznikw, a wz topi si w [niej] bdzie. W owych dniach zstpi anioowie do ukrytych miejsc i zgromadz na jednym miejscu
tych wszystkich, ktrzy pomagali grzeszy, i Najwyszy powstanie w owym dniu, aby dokona wielkiego sdu nad wszystkimi grzesznikami. Wszystkim
sprawiedliwym i wszystkim witym ustanowi stra ze witych aniow i bd ich strzegli jak renicy oka, a dokona si koniec wszelkiego za i wszelkiego
grzechu. Odkd sprawiedliwi pi gbokim snem, nie maj si czego ba. Mdrcy przejrz, a synowie ziemi zrozumiej wszystkie sowa tej ksigi i poznaj,
e bogactwa nie przynios im zbawienia, kiedy padnie nieprawo. Biada wam, grzesznicy, wy, ktrzy uciskacie sprawiedliwych w dniu strasznego ucisku
i palicie ich ogniem. Dostaniecie odpat zgodnie z waszymi czynami. Biada wam przewrotnego serca, ktrzy nieustannie knujecie zo. Spadnie na was
strach i nikogo nie bdzie, kto wam pomoe. Biada wam, grzesznicy, bo z powodu sw ust waszych i z powodu czynw rk waszych, ktre niegodziwie po-
penilicie, zostaniecie spaleni w poncych pomieniach ognia. A teraz wiedzcie, e zapyta On aniow w niebie o wasze czyny, a soce i ksiyc i gwiazdy
o wasze grzechy, albowiem na ziemi dokonujecie sdu nad sprawiedliwymi. Wszystkie oboki, mga i rosa i deszcz wiadczy bd przeciw wam. Bd one
trzymane od was z dala i nie spadn na was, z powodu waszych grzechw. A teraz zcie dary deszczowi, eby nie przesta pada na was, i rosie, eby mo-
ga pada. Moe przyjm od was zoto i srebro. Kiedy w owych dniach szron i nieg ze swoim zimnem i wszystkimi nienymi wiatrami i z wszystkimi udr-
kami spadn na was, nie ostoicie si.
Rozdzia 101. Popatrzcie na niebo, wszyscy synowie nieba, i na wszystkie dziea Najwyszego i lkajcie si Go i nie czycie za przed Nim. Jeli zamknie On
okna niebios i cofnie nie deszcz i ros, tak e nie spadn na ziemi z waszego powodu, to co zrobicie? I jeli zele swj gniew na was i na wszystkie wasze
czyny, to czy nie bdziecie Go baga? Albowiem wypowiadacie [sowa] pyszne i twarde przeciwko]ego sprawiedliwoci i nie bdziecie mie pokoju. I czy
nie widzicie krlw owiec, jak ich owce targane s falami i rozbijane wiatrami i s w ucisku? I z tego powodu lkaj si, bo wszystkie ich dobra ton
w morzu razem z nimi i nic dobrego nie myl w swoich sercach, [mianowicie] e morze ich pochonie, a oni zostan w nim zgubieni. Czy cae morze,
wszystkie jego wody, wszelki ich ruch nie s dzieem Najwyszego? Czy to nie On ustanowi dla nich granice, zawar je i otoczy piaskiem? Gdy On zagrzmi,
dr i wysychaj, a ryby i wszystko, co znajduje si (w morzu), wymiera. Tymczasem, wy, grzesznicy zamieszkujcy ziemi nie lkacie si Go. Czy nie uczyni
On nieba i ziemi i wszystkiego, co w nich si znajduje? A kto da wiedz i mdro wszystkim tym rzeczom, ktre poruszaj si na ldzie i morzu? Czy owi
sternicy okrtw nie boj si morza? Tymczasem grzesznicy nie lkaj si Najwyszego.
Rozdzia 102. W owym dniu, kiedy rozpta nad wami huragan ognia, ktry bdzie was pali, dokd uciekniecie, eby si schowa? A kiedy wypowie si
przeciw wam, to czy nie zlkniecie si i nie bdziecie si ba? Wszystkie wiata zadr z powodu wielkiego strachu, a caa ziemia przerazi si, lka si b-
dzie i dre. Wszyscy anioowie wypeniajcy swe zadania, niebo i wiata i wszystkie dzieci ziemi porusz si i zadr. Wy za grzesznicy bdziecie przeklci
na wieki i nie zaznacie pokoju. Dusze sprawiedliwych! Nie lkajcie si! Ufajcie wy, ktrzy umarlicie w sprawiedliwoci! Nie smucie si z tego powodu, e
dusze wasze zeszy w smutku do Szeolu i e wasze ciaa nie otrzymay za waszego ycia [nagrody] stosownie do waszej dobroci. Dnie, w ktrych ylicie, by-
y dniami grzesznikw, ludzi przekltych na ziemi. Gdy umieralicie, grzesznicy mwili o was: Sprawiedliwi umarli tak, jak my umieramy i po co im byy ich
czyny? Oto tak jak my, umarli oni w smutku i ciemnoci i czym nas oni przewyszyli? Odtd jestemy rwni. C otrzymaj i co bd oglda na wieki? Bo
oto oni rwnie umarli i odtd ju nigdy nie bd oglda wiata. Mwi wam, grzesznicy: Zadowalacie si tym, e jecie i pijecie, odzieracie nagich ludzi,
kradniecie i grzeszycie, nabywacie dobra i ogldacie pomylne dni. Widzielicie sprawiedliwych, ich spokojny koniec, albowiem nic zego nie znaleziono
w nich a do dnia ich mierci. Lecz zostali unicestwieni i stali si tak, jakby ich nie byo, a ich dusze zeszy do Szeolu w ucisku.
Rozdzia 103. A teraz przysigam wam, sprawiedliwi, na] ego wielk chwa i Jego cze, na Jego krlewsk godno i]ego majestat. Przysigam wam, e
rozumiem t tajemnic. Przeczytaem tabliczki niebios i widziaem pismo witych i znalazem napisane i wyryte w nim to, co ich dotyczy, e wszelkie do-
bro, rado i cze zostay przygotowane i spisane dla duchw tych, ktrzy umarli w sprawiedliwoci, i e wiele dobra zostanie dane wam w nagrod za
wasz znj i e wasz los bdzie wspanialszy od losu yjcych. Duchy tych, ktrzy pomarli w sprawiedliwoci, y bd, a ich dusze radowa si bd i cieszy,
a pami o nich [pozostanie] przed Wielkim po wszystkie pokolenia wiecznoci. Dlatego nie lkajcie si ich obelg. Biada wam, grzesznicy, kiedy umieracie
w waszym grzechu i tym, ktrzy tacy jak wy mwi o was: Bogosawieni byli grzesznicy. Ujrzeli wszystkie swoje dni. A teraz umarli w dobrobycie
i bogactwie. Nie zaznali ucisku i rzezi za swego ycia, ale umarli w chwale i nie wykonano nad nimi wyroku za ich ycia. Wiedzcie, e ich dusze pjd do
Szeolu i zaznaj ndzy i ucisk ich bdzie wielki. W ciemnoci i okowach i palcych pomieniach dusze wasze przyjd na wielki sd i wielki sd trwa bdzie
po wszystkie pokolenia na wieki. Biada wam, bo nie zaznacie pokoju. Nie mwcie o sprawiedliwych i dobrych, ktrzy yli: W dniach naszego ucisku mozol-
nie trudzilimy si i zaznalimy wszelkiego ucisku i napotkalimy wiele za. Wyczerpalimy si i stalimy si nieliczni, a duch nasz osab. Niszczono nas i nie
byo nikogo, kto by nam pomg sowami lub czynami. Bylimy niemocni i uznani za nic. Bylimy torturowani i niszczeni i nie spodziewalimy si oglda y-
cia od jednego dnia do nastpnego. Spodziewalimy si by gow, a stalimy si ogonem. Ci, ktrzy nas nienawidzili, i ci, ktrzy nas bili, byli naszymi pa-
nami, a wobec tych, ktrzy nas nienawidzili, schylalimy nasze karki, ale oni nie mieli dla nas litoci. Chcielimy od nich uciec, abymy mogli schroni si
i zazna spokoju, ale nie znalelimy adnego miejsca, dokd moglibymy uciec i by od nich bezpieczni. W naszym ucisku zanosilimy do wadcw na nich
skarg, skarylimy si na tych, ktrzy nas poerali, ale oni nie zauwayli naszego paczu i nie chcieli sucha naszego gosu. pomagali tym, ktrzy nas grabili
i poerali, oraz tym, ktrzy nas dziesitkowali. Skrywali ich niecne czyny i nie zdjli z nas jarzma tych, ktrzy nas poerali, rozpraszali i zabijali. Ukrywali, e
nas mordowali, i nie pamitali, e podnieli swoje rce przeciwko nam.

http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Rozdzia 104. Przysigam wam, sprawiedliwi, e anioowie w niebie wspomn was askawie przed chwa Wielkiego i e wasze imiona zapisane s przed
chwa Najwyszego. Ufajcie! Albowiem poprzednio zo i ucisk szydziy z was, teraz za wy zajaniejecie jak wiata niebieskie, ujrz was, a bramy niebios
zostan przed wami otwarte. Wasze woanie zostanie wysuchane, a sprawiedliwo, ktrej si domagacie, dosignie kadego, kto przyoy rki do wasze-
go cierpienia, kadego wsplnika tych, ktrzy was przeladowali i poerali. Ufajcie i nie porzucajcie nadziei, albowiem otrzymacie wielk rado jak anioo-
wie w niebie. Co pozostaje wam do zrobienia? Nie musicie ukrywa si w dzie wielkiego sdu, nie poczytaj was za grzesznikw, a wieczne potpienie b-
dzie daleko od was po wszystkie pokolenia wiecznoci. Nie lkajcie si, sprawiedliwi, kiedy widzicie grzesznikw rosncych w si i zaspokajajcych swoje
pragnienia. Nie czcie si z nimi, ale trzymajcie si z daleka od ich zych czynw, albowiem zostaniecie doczeni do zastpw niebios. Bo wy, grzesznicy,
mwicie: aden z naszych grzechw nie bdzie zbadany i zapisany! Oni jednak spisz wszystkie wasze grzechy z kadego dnia. A teraz poka wam, e
wiato i ciemno, dzie i noc widz wszystkie wasze grzechy. Nie popeniajcie nieprawoci w sercach waszych, nie kamcie, nie wypaczajcie sw praw-
dy, nie mwcie, e sowa witego i Wielkiego s kamliwe, nie oddawajcie czci idolom, albowiem wszystkie wasze kamstwa i wszelka wasza niegodziwo
nie prowadz do sprawiedliwoci, ale do wielkiego grzechu. Teraz oznajmiam wam tajemnic: wielu grzesznikw zmieni i wypaczy sowa prawdy
i wypowiada bd sowa ze i kamliwe i wymyl wiele faszu i napisz ksigi w swoim imieniu. Oby tylko spisali wiernie w swoich jzykach wszystkie moje
sowa i nie zmienili lub opucili czegokolwiek z moich sw, ale spisali dokadnie wszystko, o czym wiadczyem przedtem o nich! Znam jeszcze inn tajem-
nic: ksigi te zostan wrczone sprawiedliwym i mdrym, [ktrzy bd rdem] radoci, prawdy i wielkiej mdroci. Zostan im wrczone ksigi i uwierz
w nie i bd si nimi cieszy. I wszyscy sprawiedliwi, ktrzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radowa si bd.
Rozdzia 105. W owych dniach, mwi Pan, zwrc si do dzieci ziemi i naucz ich mdroci. Pokacie im, e jestecie ich przewodnikami i otrzymaj nagro-
d na caej ziemi, i e ja oraz mj syn zczymy si z nimi na zawsze na ciekach prawdy za ich ycia i zaznacie pokoju. Radujcie si, synowie prawoci!
Amen!

Apokalipsa Noego
Rozdzia 106. Po [paru] dniach syn mj Matuzalem wzi dla swojego syna Lamecha on, ktra zasza od niego w ci i urodzia syna. Ciao jego byo biae
jak nieg i czerwone jak kwiat ry, a wosy na jego gowie [byy] biae jak wena() mia pikne oczy. Kiedy otworzy swe oczy, napeni cay dom jasnoci
jak soce, tak e cay dom by nad wyraz jasny. Kiedy zabrano go z rk akuszerki, otworzy swoje usta i mwi o Panu Sprawiedliwoci. A jego ojciec Lamech
zlk si z tego powodu, uciek i uda si do swego ojca Matuzalema. Powiedzia do niego: Urodziem dziwnego syna. Podobny jest nie do czowieka, ale do
dzieci aniow nieba, jest innego rodzaju, nie jest taki jak my. Jego oczy s jak promienie soca, a oblicze jego chwalebne. Wydaje mi si, e nie wyszed on
ode mnie, ale od aniow. Boj si, eby co nadzwyczajnego nie stao si na ziemi za jego ycia. A teraz, ojcze mj, bagam ci i prosz, aby poszed do
naszego ojca Henocha i dowiedzia si od niego prawdy, albowiem mieszka on z anioami. I kiedy Matuzalem usysza sowa swego syna, przyszed do
mnie na krace ziemi, bo usysza, e tam si znajduj. Zawoa i usyszaem jego gos i podszedem do niego. Powiedziaem mu: Tu jestem, synu mj, po
co przyszede do mnie? A on odpowiadajc mi powiedzia: Z bardzo wanego powodu do ciebie przyszedem, z powodu niepokojcej wizji zbliyem si
do ciebie. A teraz posuchaj mnie, ojcze mj, albowiem urodzio si memu synowi Lamechowi dziecko, ktrego ksztat i wygld nie s takie, jak wygld
czowieka. Jego kolor jest bielszy od niegu i czerwieszy od kwiatu ry, wosy na jego gowie s bielsze od biaej weny, a oczy jego jak promienie soca.
otworzy swoje oczy i napeni cay dom jasnoci. Wzito go z rk akuszerki, a on otworzy swe usta i bogosawi Pana Niebios. Jego ojciec Lamech prze-
straszy si i uciek do mnie. On nie wierzy, e on pochodzi od niego, ale sdzi, e [pochodzi on] od aniow nieba. I oto przyszedem do ciebie, aby mi po-
wiedzia prawd. I ja Henoch odpowiadajc powiedziaem do niego: Pan dokona nowych rzeczy na ziemi. Widziaem to ju w widzeniu i powiadamiam ci
o tym. Oto za pokolenia mojego ojca Jareda niektrzy z wysokiego nieba przekroczyli sowo Pana. Popenili grzech, przekroczyli prawo, zmieszali si
z kobietami i z nimi zgrzeszyli. Polubili niektre z nich i zrodzili z nimi dzieci. Nastanie wielkie zniszczenie na caej ziemi, nastanie potop, przez cay rok b-
dzie wielkie zniszczenie na ziemi. Ale to dziecko, ktre ci si urodzio, zostanie ocalone na ziemi i jego trzej synowie zostan zbawieni razem z nim. Kiedy
wszyscy ludzie, ktrzy s na ziemi, umr, on i jego synowie uratuj si. Zrodz na ziemi gigantw, ale nie z ducha, lecz z ciaa i bdzie wielki gniew na ziemi,
a ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia. A teraz powiadom swego syna Lamecha, e ten, ktry mu si urodzi, jest naprawd jego synem. Na-
zwij jego imi Noe, bo on bdzie dla ciebie reszt i on i jego synowie zostan ocaleni ze zniszczenia, ktre przychodzi na ziemi z powodu grzechu
i wszelkiej nieprawoci, ktra zostanie popeniona na ziemi za jego dni. Lecz potem nastanie jeszcze wiksza niegodziwo od tej, ktr popeniono na zie-
mi przedtem. Albowiem znam tajemnice witych. Pan bowiem pokaza mi [je] i da mi [je] pozna i przeczytaem [je] na tabliczkach niebieskich.
Rozdzia 107. Ujrzaem, e w nich napisano to, e z pokolenia na pokolenie czyni bd zo, a powstanie pokolenie sprawiedliwe, a [pokolenie] czynicych
zo zostanie zniszczone i grzech odejdzie z ziemi i nastanie na niej wszelkie dobro. A teraz, synu mj, id, powiedz twemu synowi Lamechowi, e to dziecko,
ktre si narodzio, jest rzeczywicie jego synem i e to nie jest kamstwo. I kiedy Matuzalem usysza sowa swego ojca Henocha albowiem on pokaza
mu wszystko, co jest tajemne powrci, ujrzawszy je nada temu dziecku imi Noe, albowiem on pocieszy ziemi po caym zniszczeniu.
Rozdzia 108. Inna ksiga, ktr Henoch napisa dla swego syna Matuzalema i dla tych, ktrzy przyjd po nim i bd zachowywa prawo w dniach ostatecz-
nych. Wy, ktrzy zachowywalicie [je], wytrwajcie a do momentu, gdy przyjdzie koniec na popeniajcych zo i ustanie moc niegodziwcw, oczekujcie [cza-
su] a przeminie grzech. Albowiem imiona ich zostan wytarte z ksigi witych, a ich potomstwo Zostanie unicestwione na wieki. Duchy ich zgin. Bd j-
cze i paka na opustoszaej pustyni i na poncym miejscu, poniewa nie bdzie ju ziemi. I ujrzaem co jak obok, ktrego trudno dojrze, albowiem
z powodu jego gbokoci nie mogem na spoglda. ujrzaem pomienie ognia palce si jasno i [co] na ksztat jasnych gr przewracanych i rzucanych
z boku na bok. Zapytaem jednego ze witych aniow, ktrzy byli ze mn, mwic do: Co to za jasne [miejsce]? Albowiem nie ma tu nieba, ale tylko
pomienie palcego ognia i gos krzyczcych, paczcych, lamentujcych i dotkliwy bl. Odpowiedzia mi: To miejsce, ktre widzisz, jest miejscem, do kt-
rego zostan wtrcone duchy grzesznikw i bluniercw i tych, ktrzy czyni zo, i tych, ktrzy znieksztacaj wszystko, co powiedzia Pan przez usta proro-
kw o tym, co naley czyni. Albowiem na grze w niebie znajduj si ksigi i notatki o nich. Anioowie mog je czyta i dowiedzie si, co ma spotka
grzesznikw i duchy pokornych oraz tych, ktrzy umartwiali swe ciaa i zostali nagrodzeni przez Boga, jak rwnie tych, ktrzy byli wykorzystywani przez
zych ludzi. S to ci, ktrzy miowali Boga, a nie kochali zota czy srebra, czy jakiego wiatowego dobra, ale wydali swe ciaa na mk. S to ci, ktrzy od
samego momentu swego istnienia nie pragnli ziemskiego pokarmu, ale uwaali siebie za przemijajce tchnienie i trzymali si tego. Pan wyprbowa ich
bardzo i dusze ich okazay si czyste, aby mogy bogosawi]ego imi. Wszystkie ich bogosawiestwa opowiedziaem w ksigach. Wyznaczono im nagro-
d, albowiem okazao si, e bardziej umiowali niebo ni swoje ycie na wiecie i nawet jeli zostali zdeptani nogami przez zych ludzi i musieli wysuchi-
wa, jak ich lono, poniano i wykorzystywano, to mimo to bogosawili mnie. A teraz przywoam duchy cnotliwych (zrodzone) w pokoleniu wiata
i przeksztac tych, ktrzy narodzili si w ciemnociach, jak rwnie tych, ktrzy nie zaznali czci w swoim ciele stosownie do ich wiernoci. Wprowadz do
janiejcego wiata tych, ktrzy miuj moje wite imi, i posadz kadego na jego tronie chway. Janie bd przez niezliczon ilo czasu, albowiem
sprawiedliwy jest Boy wyrok. Wiernemu i kroczcemu prawymi drogami dotrzymuje on wiary. Ujrz oni tych, ktrzy narodzili si w ciemnoci, wrzuconych
do ciemnoci, podczas gdy sprawiedliwi janie bd. Grzesznicy bd jcze widzc, jak oni janiej, ale sami pjd tam, gdzie ustalono dla nich dni
i czasy.

W Biblii o Henochu dodatkowo czytamy:


Przez wiar Henoch zosta przeniesiony, aby nie oglda mierci. I nie znaleziono go, poniewa Bg go zabra. Przed zabraniem bowiem otrzyma wia-
dectwo, i podoba si Bogu. [Hbr 11, 5], [Rdz 5, 23-24]
http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm
Wicej o Ksidze Henocha: http://www.kosciol.pl/content/article/200502260353156.htm

Przekad: ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB


Przypisy: http://biblijna.strefa.pl

http://biblijna.strefa.pl
Zobacz tekst i omwienie Ksigi Henocha. Nie jest ona uznana za ksig natchnion przez Ducha witego, a mimo to, cytat z niej znajduje si w Starym Testamencie i jest on natchniony. Biblia, Stary Testament, download darmowy e-book pdf. Autor: Xdm