Capitolul II

Ortografie ìi punctuaêie

1. Completeazâ enunįurile cu unul dintre cuvintele/ grupurile de
cuvinte scrise în partea dreaptâ:
x Când am ajuns acolo … dat un pachet. c-am
x … suntem niĩte elevi cuminįi. cam
x … întoarce ĩi el din Australia, dar nu are bani. mi-au
x Cred … greĩit cu aceastâ exprimare. câi
x Victor eĩti … râsfâįat. sa
x Vreau sâ iau zece mioare albe ĩi o … neagrâ. miau
x Ca sâ ajungem acolo trebuie sâ mergem pe … mai mi-a
puįin cunoscute. noi
x Pisica … este foarte jucâuĩâ. s-ar
x …., spuse pisica de pe creanga copacului. mia
x Mama … dat un tricou roĩu. câ-i
x Eĩti sigur … el? n-oi.
x De … putea ajunge, am sâ îįi spun.

2. Citeĩte lista de cuvinte: s-a, sa, l-a, la, i-au, iau, va, v-a. Alcâ-
tuieĩte propoziįii dupâ modelul dat:
Model: Mama sa s-a dus la piaįâ.

3. Citeĩte, cu atenįie, urmâtoarele ortograme ĩi alcâtuieĩte câte o
propoziįie pentru fiecare formâ.
x ĩa, ĩ-a;
x naĩ, n-aĩ;
x mai, m-ai;
10

...... x dea.... .. Pentru câ n-am/nam minge nu pot intra la ora de sport.. Taie cu o linie varianta incorectâ: V-a/va spus despre mine numai lucruri urâte.. spus o poveste frumoasâ despre urĩi... x des....... s-au..... apârut niĩte pete de la soare... Tata .... Cel/ce-l mai bun prieten este Tom... de oameni viteaz..... .... .. de-a... copt prunele? 5.. cinci kilograme de prune? ......... v-a..... sau.. ploua mâine. S-au/sau dus peste câmpii ĩi nu s-au/sau întors. . ...... . de-al....... l-a/la dat pânâ am ajuns eu... Citeĩte enunįurile de mai jos ĩi completeazâ spaįiile libere cu urmâtoarele ortograme: mi-au. fâcu pisica dupâ ce primi mâncarea de la Sergiu.... iau..... Deĩi mi-a promis câįelul....... 11 . Romanii erau un . x deal...... i-au........ de-s.. Mâine va/v-a ninge. ........ 4... ... va.. l-a... Miercuri mergem la teatru . George ia/i-a note bune la muzicâ..... luat bilete la film.......... Mihai n-are/nare râbdare sâ gâteascâ.. Casele sunt acoperite cu ne-a/nea........ este o notâ muzicalâ.. miau.... Mihai Pâun nu-i/nui elev în clasa a VI-a..... neam....... ne-am.... la.. film........ dat câteva probleme pe care nu ĩtia sâ le rezolve... vâzut la colį....

o întrebare. Ɣ În enunįul „Tu m-ai chemat?”. neam. Încercuieĩte litera corespunzâtoare râspunsului corect: Ɣ În enunįul „Ei n-au venit pe la noi. x Înainte de a scrie linia de dialog se lasâ ……… x ……… se folosesc atunci când reproducem întocmai un text spus sau scris de câtre cineva. semnul întrebârii marcheazâ: a. l-a. sfârĩitul unei propoziįii prin care întrebâm ceva.. Utilizeazâ urmâtoarele forme: s-au.. sa. Completeazâ urmâtoarele propoziįii în aĩa fel încât sâ obįii mici definiįii: x ………. b. b. la. 12 . 6. mi-au. x Virgula se pune înaintea cuvintelor iar. miau. semnul exclamârii marcheazâ: a. x În text. se pune pentru a despârįi vorbele personajului de ex- plicaįiile povestitorului. b. Pune un titlu textului. sau. x Virgula se pune între cuvintele unei ……… 8.”. absenįa sunetului u.”. parantezele drepte sau rotunde aratâ ………… x …………. semnul pentru un alineat. ne-am. se pune la sfârĩitul unei propoziįii sau enunį care ex- primâ o constatare. x Semnul întrebârii se pune la ……. ci ………. un îndemn. Ɣ În enunįul „Vino! Nu te mai pot aĩtepta. x ………… marcheazâ în scris intonaįia propoziįiilor/ enunįurilor exclamative. x Punctul ĩi virgula marcheazâ ……………. s-a. x ………… se scrie dupâ cuvinte care imitâ zgomote din naturâ sau exprimâ sentimente. 7. despârįirea în silabe a cuvântului. Alcâtuieĩte un text de 10-12 enunįuri. cratima marcheazâ: a.

se poate rescrie: a. va.” Lipseĩte: a. atunci cumpârâ unul. Ɣ În enunįul „Dacâ pleci la piaįâ. x Virgula se pune între cuvintele unei enumerâri. b. car- tofi. acįiunea de a cere. F x Virgula se pune pentru a despârįi vorbele personajului de explicaįiile povestitorului. Nu aĩ vrea sâ te cert. semnul grafic : marcheazâ: a. cratima marcheazâ: a. F x Propoziįia „N-ai ceai?” este incorect scrisâ. ori. Ɣ În enunįul „Dacâ n-ai un nai. dacâ râs- punsul este fals. F x Punctul este semnul de punctuaįie care marcheazâ pau- za dintre propoziįii. nu uita sâ îmi aduci: mere. b. ulei ĩi vinete. b. cuvântul nai este: a. b. Ɣ În enunįul „Mâine mergem la teatru sau la film.” este corect scrisâ. b. cuvântul sau se poate înlocui cu: a. F x Propoziįia „Ĩi ne-am dus la muzeul de istorie s-au mu- zeul de artâ. cuvântul iau este: a. scris corect pentru câ se poate înlocui cu verbul a lua. Noteazâ cu A. b.”. F 13 . b. ĩi cu F.”. Ɣ În enunįul „Eu iau o pâine”. Ɣ În enunįul „Dâ-mi un punct de sprijin. un instrument muzical. Ɣ Din enunįul „El …. Naĩ vrea sâ te cert. Ɣ Enunįul „N-aĩ vrea sâ te cert. ĩi. dacâ râspunsul este adevârat. o enumerare.”. 9. F x Douâ puncte se pun la sfârĩitul unei propoziįii prin care întrebâm ceva. v-a. pleca mâine de la noi.”. un citat.”. scris greĩit. scris greĩit în propoziįie. pronunįia împreunâ a verbului ĩi a pronumelui.

F x Într-o propoziįie nu se pot pune mai multe virgule. F x Punctele de suspensie sunt în numâr de patru ĩi aratâ o pauzâ mai mare în momentul vorbirii. dar mai micâ decât cea redatâ prin vir- gulâ. ĩi cu F. ci. F x Punem punct ĩi virgulâ la începutul propoziįiei. F x La sfârĩitul unei exclamaįii punem douâ puncte. F x Înaintea liniei de dialog se lasâ un alineat. Noteazâ cu A. F 10. F x Parantezele rotunde sau drepte pot înlocui semnele de întrebare de la sfârĩitul propoziįiilor. x Linia de dialog marcheazâ începutul vorbirii unei per- soane. F x Virgula se pune înaintea cuvintelor iar. F x Punctul se pune atunci când vrem sâ enumerâm ceva. dacâ râs- punsul este fals. F x Între subiect ĩi predicat se pune uneori o virgulâ. F x Punctul ĩi virgula marcheazâ o pauzâ mai mare decât cea redatâ prin punct. F x Ghilimelele se folosesc atunci când reproducem un fragment dintr-un text. F x Înaintea unei linii de dialog se lasâ un alineat. dacâ râspunsul este adevârat. x Virgula este semnul de punctuaįie care marcheazâ o pa- uzâ scurtâ în timpul vorbirii. F 14 . dar.

F Ai izbutit sâ scurteziF — DaF Râspunse Iancu mândru. Prima formâ era aĩa: «Cel care învaįâ bine are ĩi multe bu- curii». Virgil Stoenescu) 2. Am scris-o pe foaia cealaltâ. Aĩa am fâcut ĩi acum. 15 . Teste pentru recapitulare Testul nr. Completeazâ textele de mai jos cu semnele de punctuaįie potri- vite: FÎn faįa elevului Caragiale. 1 1. pânâ socotesc câ-i bine. Folosind ortogramele nu-i.” (Sârguinįa lui Iancu. învâįâtorul se opri atras de claritatea formei de exprimare a acestuia. — Ascultâ. Apoi mâ silesc sâ strâng în cât mai puįine cuvinte aceste gânduri. lâmureĩte-ne... — Va sâ zicâ încerci sâ exprimi aceeaĩi idee într-o formâ mai scurtâF F DaF Ĩi o scriu mereu. nu-l transformâ propoziįiile afirma- tive în propoziįii negative: Model: Îl cunosc pe George de trei ani. Caragiale. de ce ai scris aceeaĩi idee în mai multe formeF F VedeįiF râspunse CaragialeF eu mâ gândesc la ceva ĩi încerc sâ scriu ce am gândit. Nu-l cunosc pe George. Învâįâtorul întoarse pagina ĩi citi cuvintele scrise cu îngrijire: «Ci- ne învaįâ se bucurâ». Pe urmâ am început sâ scurtez.

dacâ râs- punsul este fals. dacâ râspunsul este adevârat. Îi recit câteva versuri. I-am spus ca nu-i/nui dau mingea. F 16 . Îl ĩtiu de ceva vreme. ĩi cu F. F x Punem punct ĩi virgulâ la începutul propoziįiei. F x Parantezele rotunde sau drepte pot înlocui semnele de întrebare de la sfârĩitul propoziįiilor. Îl cânt mâine la cor. Îl mânânc la masa de prânz. F x Propoziįia „N-ai ceai?” este incorect scrisâ. F x Înaintea unei linii de dialog se lasâ un alineat. 3. x Virgula se pune între cuvintele unei enumerâri. F x Linia de dialog marcheazâ începutul vorbirii unei per- soane. F x Douâ puncte se pun la sfârĩitul unei propoziįii prin care întrebâm ceva. Îi dau cinci lei pânâ mâine. 4. Noteazâ cu A. Încercuieĩte forma corectâ: Mihai v-a/va pleca la bunici sâptâmâna viitoare. F x Ghilimelele se folosesc atunci când reproducem un fragment dintr-un text. N-ai/nai un nai/n-ai potrivit pentru vârsta mea? La/l-a vâzut tata s-au/sau mama? N-aĩ/naĩ merge la n-aĩ/naĩ de dimineaįâ. F x Punctul este semnul de punctuaįie care marcheazâ pau- za dintre propoziįii. Îi spun o poveste la prânz.