You are on page 1of 13

nPOTOL\IKEIO XA/\KIL\Ol.

\
A
'·~./\
TAKTIKH 1\IAL\IKAL:IA

Api8!J6<; A rroq.H:lm:ws;
~i /2017
TO MONOME/\El: nPOTOL\IKEIO XA/\KIL\Ol:
l.YIKPOTH8HKE arr6 TO LliKOO"T~ lwdVVI1 nnp6rrouAo, npwTOOlKI1, 0
orroio<; opia811K£ OTTO TOV np6t:opo npwTOOIKWV, KOI arr6 T11 lpO!J!JaTEO
Tp1avra<puAA1a 1\ITL:A.
l:YNEL\PIAL:E OI1!JOaiw<; KOI am aKpoar~pl6 rou, OTI<; 21 0Krw~piou

2016, y1a va OIK00£1 TI1V urr68£a11:
THL: ANAKOnTOYl:Hl:: Euayy£Aia<; MAPA(L\QNH rou A~pad!J,

KaTOiKou XaAKioo<; Eu~oia<;, 11 orroia £Krrpoawrr~811K£ arr6 TOV rrAI1P£~oumo

OIK11Y6po A811vwv /\£wvioa l:Td!Jou.
THl: KA8' Hl: H ANAKOnH : AvwVU!JOU rparr£siK~<; £Talp£ia<; !JE T11V
£ITWVU!Jia « Tparr£sa EUROBANK ERGASIAS A.E.», 11 orroia £0p£U£1 ar11v
AS~va KOI £Krrpoawrr£iTm VO!Jl!JW<;, 11 orroia £KTTpoawrr~811K£ am L\1Kaar~p1o
arr6 r11v rrAI1P£~ouma OIKI1Y6po XaAKioos; EA£v11 ct>wrou.
H ANAKOnTOYl:A si1T£i va yiV£1 O£KT~ 11 arr6 20 Noq.J~piou 2014 KOI
jJ£ ap18jJ6 £K8£a£W<; KaTa8£a£W<; OIKOypa<pOU 779/2014 OVOKOIT~ Tl1<;, 11 OITOJO
rrpoao1opia811K£, apXIKW<;, y1a Tl1<; OIKOO"I!JO Tl1<; 4 11 ~ Ll£KE!J~piou 2015, Kar6mv
ava~oA~<;. y1a TI1V ws; avw OIKdaqJo KOI ypd<p11K£ aro mvdKIO.
KATA TH l:YZHTHL:H Tl1<; urro8£cr£w<;, 01 rrAI1P£~oumol OIK11y6pol TWV
OIOOJKWV s~TI10"0V va yivouv O£KTQ, 6aa ava<ptpoVTOI ara rrpaKTIKQ KOI aTI<;
£yypa<p£<; rrporaa£1<; rous;.
ME/\ETHL:E TH L\IKOIPA<PIA
l:KE<P8HKE KATA NOMO
H Kara T11 OIOOIKOO"fa TWV ap8pwv 624 t.ws; 634 TOU KnoALl
£KOIOOIJEV11 OIOTOY~ HA11PW!J~<; OITOT£A£f, OUIJ<pWVO jJ£ TO ap8pa 631 KOI 904
rrap.2£' rou KnoAL\, TfTAo £KT£At:aT6. Orav c:vc:pyEfTm avayKaOTIK~ £KT£At:crl1 fJ£
0doq 61may~ rrAI1PWIJ~<;. o Ka8' ou 11 £KT£At:ol1 !Jnopc:f va rrpo~aA£1 m;
OVTipp~ow; TOU KOTQ T11<; OVOYKOOTIK~<; EKTEA£011<; IJE TI1V TTpo~A£TTOIJEVfl OTTO
TO ap8po 933 TOU KnoALl OVOKOITr']. 01 OVT!pp~0£1<; OUT£<; f.JTTop£1 VO a<popouv
fZQI Tr]V TUTTIK~ Kal OUOIOO"TIK~ EYKUpOTI"]TO TOU EKTEAOUfJEVOU TiTAOU KOI
ouvErrw<; Kal TtlV (map~q H]<; arrain]O"'l<; y1a TflV orroia EX£1 £Ki5o8£i '1 01aray~

nArlPWfJ~c;, E<poaov aur~ i5£v EX£1 arroKr~o£1 ouvafJ'l OEOJKaofJ£vou, EiT£ fJE TflV
OTTpOKTfl TTOpOOO TuN TTp08£0fJIWV TWV dp8pwv 632 TTOp.1 KOI 633 TTOp.2 TOU
KnoALi, y1a rqv 6oKflOrJ avaKOTT~<; Kar6 Tfl<; Olaray~<; TTAI1PWfJ~<;, EirE fJE TflV
rt:AEoiOII<fl OTT6pp14J'l Tl1<; OVOKOTT~<; KOTO Tfl<; OIOTOY~<; TTAr]pWfJ~<; TTOU TUXOV
OO"Ktl811KE. Qaroao, OTTOIOO"O~TTOT£ Aoyoc; KOI OV TTpopaAAETOI fJE Tr]V OVOKOTT~

TOU 6p8pou 933 TOU KnoAfi, TO OiTr]fJO Tfl<; EiVOI TTOVTOH: '1 OKUpW0"11
oplO"fJEVr]<; OIOOIKOO"TIK~<; . rrpd~r]<; Tr]<; avayKaoTIK~<; EKTEAEor]<; rrou
TTpoapaAAETOI fJ£ OUT~V. ME TI1V OVOKOTT~ OUT~, EO"TW KOI OV TTEpiEX£1 Aoyo
KOTO Tr]<; EYKUpOTI1TO<; Tr]<; Oraray~<; TTAr]pWfJ~<; KOI Tr]<; OVUTTOp~fa<; ~ Tl1<;
. EAOTTWfJOTIKOTr]Ta<; H)<; OTTOiTr]O"r]t; yra TI1V OTTofa OUT~ EX£1 EK008Ei, OEV fJTTOp£1
va ~rJT118Ei Kar 11 aKLipwa11 T11<; oraray~c; TTAr]p.wfJ~c;. H aKLipwa11 Tr]<; TEAwraiac;
jJTTOp£1 va ~r]Tr]8Ei fJOVO fJE Tr]V TTpopAETTOfJEV11 OTTO TO ap8po. 632 TTOp.1 ~ 633
TTOp.2 TOU KnoALi OVOKOTT~ KOTO Tl1t; OIOTOY~<; TTAI1PWfJ~t;, fJEO"O tmc;
TTp08EO"fJi£t; TTOU TTpopA£TTOVTO! OTTO Tit; OIOT0~£1<; OUTE<;. fiEV OTTOKAEiETOI,
waToao, awpwcr11 aro foro orKoypa<po avaKorr~c; Karcl: r11c; £Kr£AEa11c;, rou
ap8pou 933 TOU KnoAL\, KOI OVOKOTT~<; KOTO Tr]t; OIOTOy~c; TTAr]pWfJ~t;, TOU
ap8pou 632 rrap.1 TOU KnoAL\, ·war£ fJE TI1V TEAEUraia va ~11tEiTal KOI 11
aKupwa11 T11<; Olmay~c; TTAI1PWfJ~c;, urro TI1V rrpo0rro8Eor] on urrapxEr
rrpo8EofJia ·Kar y1a TI1V aoKrJO"I1 Tl1<; TEAEUraiac;, Eav u<piararar apfJOOIOTI1TO Kar
yra rrc; olio OVOKOTTE<; KOI av aur£c; urrayovrar O"T11V fora OraorKaaia (An
337/2006, E<p 547/2008 rpanE~a VOfJIKWv rrAr]po<poprwv «VOfJO<;»). ~lifJ<pwva
!JE Tr]V TTOp.2 TOU dp8pou 632 TOU KnoAfl, OTTWt; OUTO OVTIKOTOO"T08r]KE fJE TO
dp8po 14 rrap. 1 N. 4055/2012 (<t:>EK A 51/12.3.2012) fJE £vap~11raxuoc; rou
arro 2 ArrprAiou 2012, or avaKorrtc; Kara oraraywv rrAr]pwfJ~c; EKOrKa~ovrar

m\£ov O"UfJ<pWVO fJE Tit; OIOTO~Eit; TWV 6p8pWV 643 KOI 591 TTapaypa<poc; 1
rrEpirrrwarJ a' KnoAll. Kar' ap8po oE 591 rrap. 2 KnoAL\ av 11 urro8Ea11 oEv
urr6y£TOI arq OIOOIKaoia Kma Tr]V orroia EX£1 £radx8£i, TO orKaar~plo

OTTO<pafVETOI y!' OUTO OUT£TTayy£Arwc; KOI OIOT00"0"£1 TI1V EKO[KOO"r] Tr]<;
urro8£aqc; J<ma Tl1 OIOOIKaaia O"UfJ<pWva fJ£ TI1V orroia orKa~ETOJ. Kara H]V
tvvo1a Tl1<; OIOTO~I1<; aur~c;, 11 OIKOOTIK~ 01aray~ y10 TI1V. tKOiKaarJ Tl1<;
UTT08t:oq<; fJE TI1V rrpoo~KOUO"O OIOOIKOO"ia, OEV TTOpOTTEfJTT£1 TI1V UTT08EO"r] 0"£
IOIOJTEP11 OUs~TI10r] TTpo<; EKOiK00"11 fJE Tr]V OpfJO~OUO"O OIOOIKOO"ia, aAA6
1° <puAAo Tfl<; urr' ap18f.J. 1.~ /2017 arro<pdm:wc; Tou Movof.JEAouc;
npwTOOIKEiou XaAKfooc; (TOKTIK~ OIOOIKOOfa)

rrap£XEI TflV EUXEPEia OTO OIKaoT~plo va rrapaTTEf.Jlj.JEI TflV urro8Eof1 ~ va TflV
Kpm~OEI KOI va Tfl OIKdOEI f.JE TflV rrpoo~Kouoa OIOOIKaofa, f.JE yvwf.Jova TflV
apx~ Tfl<; OIKOVOf.JlO<; Tfl<; O[Kfl<;, E<pOOOV f3Ef3aiw<; OEV ETTif3dAAETal OTTO dAAfl
OIKOVOf.JIK~ apx~ Tfl<; KaAOTTIOTrJ<; OIE~aywy~<; Tfl<; fl TTapaTTOf.JTT~ OE IOIOlTEpfl
ous~T'lOfl, y1a rrporrapaoKEU~ TWV 01aofKwv. To OIKOOT~p1o rrpETTEI va Epwvd
TO TTEPI£X6f.J£Vo Tr]<; rrpoOIKaofac; KOI TrJ<; OlaOIKaofac; OTO aKpom~plo y1a va
KpfvEI av rJ OIOOIKaofa OTrJV orrofa EX£1 EJOOX8Ef KaAlJTTTEJ nc; rrpo0rro8£ot:J<; TrJ<;
OJaOJKaofac; rrou TTPETT£1 va E<papf.JOOTEf, OTTOT£ o£ Kam<paTJK~ TTEpfTTTWOrJ
rrpof3afV£1 0£ EcpOpf.JOY~ Tr]<; KOI EKOIKOs£1 T'lV UTT08£0r] f.JE Tr]V TTpOO~KOUOO
oJaOJKaofa (An 315/1972 ApxN 23, 1641, Ecpilwo 17/2007, E<Dnmp
157/2002, EcpA8. 1999/2000 Tpdrrc:<:a VOf.JIKwv rrArwocpop1wv «VOf.JO<;», B.
Ba8paKOKofAr], KnoAil, dp8po 591, TOf.JO<; r. ot:A. 743 ap18. 8). Ev
rrpOKElf.JEVW, rJ OVOKOlTTOUOO f.JE Tr]V KplVOf.JEVrJ OVOKOlT~ Tr]<;, OTTW<; TO
TTEplEXOIJEVO Tr]<; £KTij.1~8r]K£, KOI y1a TOU<; Aoyouc; TTOU £101KOT£pa avacp£pOVTOI
0£ OUT~V, srJTEf Tr]V OKUpWOrJ Tr]<; 604/2014 OlaTay~<; TTArjpWjJ~<; TOU LllKOOT~
TOU LllKOOTilPfOU TOUTOU KOI Til<; ETTITOY~<; rrpoc; TTAilPWIJ~, lTOU EfVaJ ypaj..lj..IEV'l
rrapa rrooac; avnypacpou £~ arroypacpou TOU rrpwTOu £KT£A£oT00 arroypacpou
Til<; W<; OVW OlaTay~<; TTAilPWIJ~<;, TTOU KOIVOTTOJ~81lKE £1<; f3dpoc; Til<; y1a
arrafTilOil Til<; Ka8' ll<; arro TOKOXPEWAUTIKO odv£10 OLj.Jouc; 24.549,21 wpw,
rrA£ov TOKWV KaJ Aomwv E~OOWV. H OVOKOTT~ OUT~, Ka8' 0 j..IEpO<; OUT~<;
sllTEfTOI ll OKUpWOil Til<; 604/2014 OJamy~c; TTAilPWf.J~<; TOU LllKOOTOU TOU
Movoj..I£Aouc; npwTOOIKEfou XaAKfooc;, OTTOTEAEf avaKOTT~ KOTd Til<; OJamy~c;
TTAilpWjJ~<;, OTilPisOIJEVIl OTO ap8po 632 TOU KnoAil, Ka8' 0 OE j..IEpo<; sllTEfTOI
j.l£ OUT~ ll OKUpWOil Til<; ETTITOY~<; rrpoc; TTAilPWf.J~, OTTOTEAEf OVOKOTT~ KaTd Til<;
EKTEAf:OEW<;, OTilPisOf.JEV'l OTO ap8po 933 TOU KnoALl. OJ QUO OVOKOTTE<;,
o01Jcpwva IJE ooa OJaAaf.Jf36vovTm OT'lV TTP0'1Yil8Eioa IJEisova OKELj.J'l,
TTapaOEKTW<; OWpEUOVTaJ OTO f010 OJKOypacpo, Ka8' OOOV urrdyoVTaJ OT'lV UAIK~
apf.JOOIOTilTa TOU JO[OU OJKOOT'lPfOU KaJ UTTOVOVTOI OTO f010 EfOo<; OIOOJKaofa<;
643 ETT. KaJ 591 TOU KnoAil, OEOOf.JEVOU OTI KaJ r] OVOKOTT~ TOU dp8pou 933
EK01Kds£Tal ouf.Jcpwva IJE TrJ OJaOJKaofa rrou aKoAou8EfTm y1a Til 01dyvwor] Tr]<;
a~IWOEW<;, rrpoc; JKavorroirJOrJ TrJ<; orrofac; ETTIOTTEUOETaJ EKTEAEo'l KaJ
ETTOf.JEVW<;, Ecp' ooov o EKTEAc:oToc; TfTAoc; Efvm iS1may~ TTA'lPWf.J~<; KaJ y1a T'lV
EKOiKOO'l T'l<; OVOKOTT~<; TOU dp8pou 933 TOU KnoALl Tr]pOUVTaJ 01 KOVOVE<; Tr]<;
O!aOIKaafa~, KOTQ HlV OTIOia OIKQ~£TOI fl EVOVTiOV Tfl~ Olmay~~ aVOKOTI~ (An
1630/1983 NoB 32.1367, E<pA8 131/2008, E<pA8 5326/2007 rpaTIEi;a VOf.JIKWV
nAflpo<poplwv «V6f.Jo~», EcpGc:a 3208/1998 Apf.J. 198'9.985). l:c: Ka8c:
TIEpiTITWOfl, fl OlJVXPOV'l EKOiKaOfl TOU~ OEV ETII<pEp£1, KOTQ TflV Kpia'l TOU
L11Kaarf1piou rourou, auvxuafl (E<pA8 5131/2004, E<pAS 4711/2002, E<pAS
2497/1998 rparrc:i;a VOf.JIKWV TTAflpO<pOpiWV «VOf.JO~» ). nc:pmr£pw, 01
OWpEUOf.JEVE~ W~ QVW aVOKOTTE~ apjJOOIW~, <pEpOVTOI y1a 0US~Tfl0fl, EVWTIIOV
TOU fliKaOTflplou TOUTOU (ap8pa 14 TTap. 2, 632, 933, 583 KOI 585 TOU KnoAfl),
TTAflV, O!JW~, arrapaiSEKTW~ ElaayOVTal yra 0Us~Tfl0fl KOTQ TflV TaKTIK~
i5rai51Kaala, yra TO A6yo 6r1 fl avaKoTT~ Kma iS1may~~ TTAflpW!J~~ EKOIKasETm
TTAEOV (arr6 02-04-2012) KaTQ TflV EIOIK~ OlaOIKaafa TWV ap8pwv 643 KOI 591
rrapaypa<po~ 1 TTEpfTTTWOfl a' KnoA.Ll KOI ETTO!JEVW~ KaT' £TfEKT00fl KOI fl
avaKoTT~ rou ap8pou 933. To L11Kaar~p1o, war6ao, au!J<pwva KOI IJE TflV
rrpoava<pEpO!JEVfl f.JElsova OKEljJfl, xapiV KOI Tfl~ OIKOVOjJla~ Tfl~ iSIKfl~, OEV TflV
rrapaTTEjJTf£1 y1a va OIKaOTEf !JE TflV £101K~ OIOOIKaafa, aAAa TflV Kpan:f KOI TflV
iS1Kasc:1 !JE TflV TOKTIK~ i51ai51Kaala, Ka8' 6aov Tflp~SflKav 6A£~ or ormurrwa£1~
Tfl~ TTpOOIKaala~ KOI Til~ ETT' aKpOaTflplou OUsflT~0£W~, TTOU ETII~aAAouv 01
OlaTQ~£1~ Tfl~. EIOIK~~ OlaOIKaafa~. 'Exouv 00Kfl8£l rrapai5£KTW~ KOI
Ef.Jrrpo8£a!Jw~ (ap8pa 632 Kal 934 rrap.1 EO.a' rou KnoA.Ll), E<p' 6aov 'l
avaKOTf~ Kara Tfl~ Olmay~~ TTAflpW!J~~ KaTaTE8tlK£ 0Tfl rpajJjJOTEla aurou TOU

fliKaOTflpfou OTI~ 21-11-2014 KOI KOIVOTTOI~8t1K£ OTflV Ka8' fl~ fl avaKOTT~
au8fl!JEp6v WA. TflV 100548'/24-11-2014 £K8£Gfl £mi56ac:w~ rou OIKaaTIKou
ETTijJEAflTOU TOU npwroi51K£iou nErparw~ rEwpyfou KaAAIVEPtl), EVW tl
avaKOTTTOIJEVfl Olaray~ TTAflPW!J~~ KOIVOTTOI~8flK£ OTflV aVaKOTTTOUaa TflV 03 11-
11-2014 (~A. TflV 1763/03-11-2014 EK8£0fl ETTI000£W~ TOU OIKaOTIKOU
ETTijJEAflTOU TOU npwTOOIKEfou XaAKfiSo~ Mrxa~A - navayiWTfl naoUpfl), 01 0£
A6yo1 Tfl~ avaKorr~~ Kma Tfl~ £KTEA£a£w~ a<popouv TflV Emray~ rrpo~
TTAilPWf.J~ KOI ETTOjJEVW~, Kar' ap8pov 934 TTEp.a TOU KnoA.Ll, a<popouv TflV
rrpoi51Kaafa Tfl~ avayKaOTIK~~ £KT£AEa£w~ KOI £rrp£n£ va OOKf18ouv £VT6~

0£KaTTEVT£ fljJEpWV, a<p6TOU yfV£1 fl rrpWTil jJETQ TflV £Tflray~ rrpa~fl

£Kn:M:a£w~, rrou OTflV rrpoKEif.JEVfl TTEpirrrwall i5£v EX£1 yfv£1. ETIOf.JEVW~,
TTpETT£1 va yfVOUV TUTTIKQ 0£KTE~ KOI Va EpEUVf18£i fl VOjJIK~ Kal OUO!aOTIK~

f3aaijJOTflTO TWV A6ywv TOU~.
I,

~.~ o cpuMo Tfl<; urr' api81J. "=~-/2017 arrocpaac:wc; Tou Movo!Jc:Aouc;
npwTOOIK£iou XaAKiooc; (TOKTIK~ OIOOIKOGia)

Arr6 TO O'UVOUOO'IJO TWV OIOTO~£WV TWV ap8pwv 216 rrap.1, 217, 583,
585, 632 rrap.1 Kai 633 rrap.1 TOU KnoA.6, rrpoKUTTT£1 6TI 01 A6yo1 Tfl<;
avaKorr~c; KaTa oimay~c; TTAflPWIJ~<; rrpETT£1 va £ivai aacpdc; Kai opiGIJEVOI,
WO'T£ VO £iVai OUVOTO, 0 IJEV Ka8' OU fl OVOKOTT~ VO OIJUV8£i KaT' OUT~<;", TO 0£
OIKOO'T~piO VO KpiV£1 YIO Tfl VOIJIK~ Kai OUGIOO'TIK~ ~OGIIJOTflTO TOU<;,
010cp0p£TIKO OTTOppiTTTOVTOI Kai OUT£TTayyEATW<;, W<;" arrapaO£KTOI A6yw
aopiaTiac; (An 370/2012 Xplll 2012.609, An 50/2004 EAilvll 2004.735, An
1684/1998 EAllvll 40.92. E<pA8 5900/2006llEE 2007.327· Ecp8c:a 2534/2003
EmaKE!JTTLl 2003.1228, L:JvaviWTil<;, EIOIKE<; lliaOIKaaic:c; EKO. W, a. 193-
Ba8paKoKofAil<;, Ep!JKnoA.6, ap8p. 632 ap. 27), IJTTOpouv oc: va a<popouv c:fT£
TllV TUTTIK~ aKupoTilTO Til<; OlaTOy~c; rrAilPWIJ~<;, jJ£ TllV Evvoia OTI oc:v
Tflp~81lKOV Of 6p01 KOI OIOTUTTW0'£1<;" TTOU OTTaiTOUVTai, O'UIJ<pWVO jJ£ TO ap8pa
623 £TT. TOU fOIOU KWOIKO, VIO TllV EKOOO'Il EVKUPil<;" OIOTOY~<; 1TAilPWIJ~<;, EfT£
TflV oua1aaT1K~ aKup6TilTO Til<; OiaTay~c; TTAilPWl-1~<;, jJ£ TllV EVVOia OTI o
OVOKOTTTWV OIJ(()IO'~IlT£f TllV U1TOP~Il Til<;" O<pt:IA~<; TOU, rrpof3aAAOVTO<;"
avarp£1TTIKE<; ~ OlaKwAuTIK£<; Tfl<;" YEVVIlO'Il<; Til<; arrafTilGil<;" TOU Ka8' ou ll
avaKoTT~ c:vaTaa£1<;. r1' auTo, TO OIKoypa<po Til<; avaKorr~c; rrp£TT£I va rrc:piEX£1,
t:KTo<; arro TO aTTaiTOUIJc:va KaTa v61..1o (ap8p. 118 Km 119 KnoA.6) y1a Ka8c:
OIKoypa<po O'TOIX£ia, KOTO TpOTTO aa<p~ KaJ OpiGjJEVO TOU<; Aoyou<; Til<;, jJ£ TOU<;"
orrolouc; op1o8£T£iTai ll oiKil Til<; avaKorr~c;. va TT£p1EX£I OllAao~ jJ£ aa<p~V£10 TI<;
OVTlpp~G£1<; Kai £VO'T00'£1<; TOU OVOKOTTTOVTO<; KQTO Til<; O'UVOpOjJ~<;" TWV
VOIJIIJWV rrpoOrro8£at:wv y1a TllV EKOOO'Il Til<; avaKOTTTOIJ£VIl<; OIOray~<; ·
TTAilPWIJ~<; (An 916/2002 EALlvll 2003.1297, An 722/2000 EEjJTTLl 2000.49,
An 583/1997 EA.llvfl 1998.88, An 4911994 NoB 43, 548· EcpA8 3791/2008
EAALlvfl 2009, 205). Ev rrpoK£1jJEVW, IJ£ TOV rrpwTO Aoyo Tfl<; avaKoTT~<; Tfl<;, 'l
OVOKOTTTOUO'O IO'XUPi~£TOI OTI TOO'O arr6 Tl<;" TTpoaf3aAA6jJ£V£<; rrpa~£1<;, 00'0 KOI
TO 01T00£1KTIKO Eyypa<pa (f300'£1 TWV OTTOiWV £K008flK£ fl OVOKOTTTOIJEVfl
01amy~ TTAflPW!J~<;) ot:v rrpoKUTTT£1 KOTTOIO t:TTi jJEpouc; XP'l!JaTIK6 rroaov rrou
va auyKpOT£i TflV £1Gcpopa TOU V. 128/1975 . .0<; £K TOUTOU, Of TTpoaf3aAAOjJ£V£<;"
rrpa~c:l<; t:fvai aKUpt:c;, Ka8wc; t:Koo8f1Kav, xwpic; va rrpoaKO!Jia8£i arro TllV Ka8'
'l<;" arroot:IKTIKo Eyypa<po y1a TO aiTOU!Jt:Vo XPfl!JaTIK6 rroaov Tfl<; t:Ia<popac; Tou
v. 128/1975. nt:pairtpw, 'l avwTEpw OIOOIKo<;, !Jt: TO ot:UTt:po A6yo avaKorr~<;

Tfl<;, IGXUPi~£Tai OTI fl Ka8' fl<;", jJ£ TllV £TTiOIKfl TTIO'TWTIK~ O'Uf.lf300'fl, TTapaVOfJW<;"
aU~r]0E TO 0UVOfJOt\Oyr]8EV ElTITOKIO jJE Tr]V Eia<popa TOU V. 128/1975 at\t\a
ai5uvarEi va npof3Ei arouc; aKptf3Ei<; ap18fJ'lTIKoD<; unot\oylaf-Jouc; npo<;
i5taKpff3wa'l Til<; napav6f-Jou au~~aEw<; TOU ElTITOKiou. EmKouptKW<; taxupi(Erat
OTI, av ~8Et\E Kpt8Ei OTI 'l avwr£pw a(J~'l0'l TOU ETTITOKiou EiVOI VOf-llf-l'l, 01
XPEW0EI<; Kat Etanpa~EI<; TOu v. 128/1975 8a E:npEnE va Eixav anof-JEIW0EI TrJV
KUpia anafTr]01l, OfXW<; va npo0010pi(EI, ETTIKat\OUfJEVIl aOUVaf-Jia f-Ja81lTIKOU
unot\oy10f-JOU, TO n6ao. ME aur6 TO nEpiEXOfJEVO Kal afTilf-Ja,. 01 W<; QVW
Kp1V6f-JEVOI t\6yo1 np£n£1 va anopp1<p8ouv we; anapaOEKTOI, t\6yw aop1arfa<;,
Ka8' 6aov ll avaK6nrouaa Ot.v npoaf3aAA£1 Kano1o auyKEKplfJEVo KovoDAio Til<;
EVOfKOU arraiT~0EW<; OUTE npoaOIOpf(EI TO (VOf-llf-10) U4JO<; Til<; O<j)EIA~<; Ttl<;,
6nwc; 8a ~rav av OEV Efxav auf-Jf3EI ra 6aa EK8ETEI arouc; rrpoava<pEpofJ£vouc;
t\6you<; avaKon~<; Ttl<;, warE va Efvm E<piKT6<; o AoylaTIK6c;·£At:yxoc; rou VOf-llfJOU
U4JOU<; TOU a~IWfJEVOU an6 TllV Ka8' ll<; ll avaKOTf~ Tf000U, aKOf-lll KQI av yfV£1
0£KT6 OTI ll avaKOTfTOfJEVIl Olaray~ nAilPWf-1~<; ETTIOIKcls£1 rrpdyf-laTI KQI rroaa
napa ro v6f-Jo ~ Til auf-Jf3aall, a<pou aur~ OEv 8a Efvm aKUPil aro auvot\o Til<;,
at\t\a f-JOVO y1a TO UTf£pf3at\t\ov (f3t\. KQI An 370/2012 rpanE(a VOfJIKWV
nAilpo<pop1wv '"v6f-Jo(, E<p8Ea 1027/2010 Apf-1 2012.577, E<p/\ap 317/2010
EmaKEfJTf11 2010.1127, E<p8£a 2788/2009 EmaKEf-Jn11 2010.198, E<pnEip
911/1994 EA11vll 36.672, nnpGEa 22325/2013 aOilf-1, nnpZaK 212012
rpanE(a VOfJIKWV TTAilpO<pOpiWV "v6f-JO(, nnpGEa 31.919/2007 Apf-1 2008.
244).
LUfJ<pWVa f-JE TO ap8po 626 rrap.1 TOU Knot\11, rrpo0rr68£01l yla TllV
EKOOall 01aray~<; rrAilPWf-1~<; Efvm ll £K !JEpou<; rou OIKmouxou Til<; arrmr~a£w<;
unof3ot\tl OIT~0£W<; ll orrofa Kararf8£Tal 0Til ypaf-Jf-JaTEfa TOU 01Ka0Tilpfou KOI
auvraaanm £K8£01l Karw an6 aur~v. Kara TllV napaypa<po 2 TOU f61ou
ap8pou, TO OIK6ypa<po Til<; afTil01l<; yla TllV EK0001l Olaray~<; nA~pWfJ~<; rrpETf£1
va rrt:piEX£1: a) ra op1(6f-JEVa ara ap8pa 118 Km 119 nap. 1 Knot\11, f3) afrllall
(aiTilf-Ja) £K06a£w<; 01aray~<; nAilPWf-1~<; KOI y) TllV anafTilO'Il KOI TO aKp1f3£<;
rroa6 TWV XPilf-lclTWV ~ xpwypa<pwv f-IE roue; rux6v O<p£1A6f-JEVOU<; TOKOU<; TWV
onoiwv sllTEiTOI ll Kmaf3ot\~, EVW, 0Uf-J<pwva f-1£ Til OIQTO~Il Tfl<; napaypa<pou 3
TOU auTOU ap8pou, 0TflV aiTr]0fl npE:n£1 va £TTI0UVdnTOVTQI Kal 6Aa TQ E:yypa<pa
an6 TQ OTTOia npOKUnTEI fl anaiTf10'l Kal TO noa6V Tfl<;. npo<; TOUTO npErT£1 va
avacpE:pEral 'l EVVOfJ'l axE: all, an6 TflV onoia anoppEEI tl anaiTr]0fl KOI O£v
apKEi ant\~ napanof-Jn~ ara ETT10UVanTOfJEVa E:yypa<pa. AnOITElTOI 0X£TIKW<;

(~ \. ....

~o cpuAAo Til<; un' ap18[J. .~~
/2017 anocpaaEw<;; TOU MovofJEAou<;;
npwTOOIKEfou XaAKfiSo<;; (TOKTIK~ OlaOIKaafa)

VO EKTf8EVTOI aTr]V afTr]all TO TTPOYfJOTIKO EKEfVa TTEpiaTOTIKO, TO OTTOIO
E~OTO[JIKEUOUV H]V OTTOJTilall OTTO OTTOljJEWc; OVTIKEI[JEVOU, EJOOU<;; KOI Tp6TTOU
yEvvf.aEw<;; Tile; KOI TO onofa, unay6[JEVa a£ Kav6vE<;; oumaaTIKou OIKaiou, va
OIKOIOAoyouv aU[JTTEpaa[Ja aVTiaTOIXIl<;; auyKEKpifJEVr]<;; OcpEIA~c; EKEJVOU, KOTO
TOU OTTOiou OTTEU8UVETOI 'l afTr]all EVaVTI TOU OITOUVTO<;; (An 54/1990 EALlVIl
32.62, Ecp.Llwo 56/2002 TpanE~a VOfJIKwv nArlPocpop1wv "v6[Joc;", EcpnEIP
50/1999 EEfJn.Ll 1999.535, EcpnE'P 1262/1997 EE[Jn.Ll 1999.83). nEpi£XE' oE 'l
EKOIOO[JEVIl OiaTOy~ TO KaTa TO ap8po 630 aTOIX. yv KnoALl aTTaiTOUfJEVO
aTOIXEfO Til<; anfa<;; Tile; TTAilpW[J~c;, OTaV TTEpiAa[J(30VEI KOI XWpfc; £aTW VO[JIKO
xapaKTr]pia[JO Tile; aTTOIT~aEWc;, £K8Eall TTEpiaTOTIKWV, TTOU E~OTO[JIKEUOUV TllV
OTTOOEIKVUO[JEVIl Eyypacpwc; anafTilO"Il, y1a H]V OTTOfa EKOiOETOI ll OIOTOy~,

ouTw<;; waTE va rrpoKUTTTEI o A6yo<;; Tile; avTiaTOIXIl<;; ocpt:IA~<;; (An 54/1990 6.n.).
nt:pantpw, an6 Tic; TEAwraft:c; auT£c; OIOTO~EI<;;, TTOU OEV TTEpiAa[J(3avouv
napaTTOfJTT~ aTO ap8po 216 nap.1 nt:p.a K. noA ..Ll., at: auvi5uaa!J6 fJE TllV
avwT£pw avacpt:p8t:faa OiaTO~il TOU ap8pou 623 TOU fiS1ou KWOIKa npoKLJTTTEI
6Ti aTo OIK6ypacpo Tr]c; an~aEwc; y1a TilV EKOOall 01may~<;; TTAilPWIJ~c;. y1a TOV
npoai5iopla!J6 Tile; XPili-JaTIK~c; arrmT~at:wc; y1a TilV anoia ~llTEiTm ll £Kooa~
Tile;, ouTwc; waTt: va nAilpouTm o avTiaTOIXoc; VOIJIIJOc; 6poc;, ot:v anmTEiTOI va
TTaparf8ETOI TO GUVOAO TWV YEVEaiOUpywv Til<; aTTOIT~aEW<;; TTEpiaTOTIKWV,
aAAa apKEf il rrapa8Eall rrpay!JaTIKWV TTEplaTaTIKWV TTOU VO E~aTOIJIKEUOUV TllV
arraiTilail urr6 TllV f.TT04Jil aVTIKEIIJEVOU, EiiSouc; Kal Tp6rrou yt:v£at:wc; Til<; Km
TTOU va OIKOIOAoyouv aUIJTTf.paa!Ja aVTiGTOIXil<; auyKEKpi!JEVil<; OcpEIA~<; EKEiVOU
KaTa TOU orrofou OTTEU8UV£Tal ll afTilGil £vaVTI TOU OITOUVTO<; (An 15/2007
TpOTTE~a VOIJIKWV TTAilpocpopiWV "v61Jo(). Arr6 Tl<; iOIE<; TTIO rravw Oiara~EI<;;

rrpoKUTTTEI 6Ti aTilV aiTilall y1a TllV £Ki5oall OlaTOy~c; TTAilPWIJ~c; 1-JE TllV orrofa
arr6 TOKOXPEWAUTIK6 iSaVEIO 1-JETO~u Til<; mTOuall<; maTWTpia<; Tparrt:~a<;; Km TOU
Ka8' ou ll afTilail maTouxou apKt:f va avacp£pETOI 6T1 1-JETO~u Twv OiaiSfKwv
GUJ-lcpWV~81lKE OTI TO rroa6 OUTO 8a aTTOOEIKVUETOI arr6 TO arr6arraa[Ja TWV
EfJTTOpiKWV f31(3Afwv Hl<;; mTOuaac;, 6TI TO iSaVEIO KaTOyy£A81lKE 1-JE opia[Jf.Vo
urr6Aomo urr£p auT~c;, TO onofo arroOEIKVUETOI arr6 TO rrA~pEc; an6arraa[Ja
TluV EfJTTOpiKWV Til<; f31(3Afwv KOI OTI TO arr6anaa[JO OUTO, GTO OTTOfO E!Jcpc:tiVETOI
6/\r] ll KJVr]all TOU OOVEiOU arr6 TllV UTToypacp~ Tile; aUJ-lf30GEW<;; fJEXPI TllV
KarayyEAfa TOU (KOI TO OTTOfO OTTOTEAEi £yypacpo KOTO H]V EVVOia TOU ap8pou
623 TOU Knot\11), ETTIOUVOTTTETOI OH]V OfTr]Ofl, OTTOTE KOI OEV t:iVOI OTTOpOfTr""]TO
va ava<ptpovrm ot: aur~v KOI TO t:TTi IJEpouc; KovouA1a, a<pou TO Kovout\1a aura
TTEplt\OIJ~OVOVTOI OTO ETTIOUVOTTTOIJEVO OTTOOTTOOIJO, OTTO TO OTTO[O KOTO Tfl
OUIJ<pWVfa TWV OIOOiKWV OTTOOEIKVUETOI fl OTTO[Tr]Ofl Tfl<;" OITOUOr]<; TpOTTE(flt;
(An 1432/1998 rpaTTt:(a voiJIKwv TTAflpocpoplwv ··v61Joc; .. , An 1389/2011
EE1JTT112012.333). Es at\Aou, TOKOXPEWAUTIKO OOV£10 t:fVOI EKt:ivo TOU OTTofou 11
aTT6ooorJ OUIJ<pwv~8rJKE va yfvt:I ot: roKoxpt:wAuriKE<; o6ot:1c;, orJAao~ ot:
000£1<;" TTOU VO TTEplt\OIJ~OVOUV TIJ~IJO TOU Kt:<pat\aiou KOI IJEpO<; TWV TOKWV, IJE
Tr]V TTpOUTT68£0r] OTI KOI TO QUO IJEpr] opf(OVTOI y1a 6t\t:<; Tit; 000£1<; KaT' EVIOfO
Tp6TTo, at\t\6 6XI avayKaiwc; KOI Km' faa TToooora (E<pA8 6420/1977 NoB 26.
740, KauKa, EIO. EVOXIKO 11fKOIO, EKO. 5r], OTO ap8po 806 ot:A. 234, Ma(r],
EIJTTPOYIJOTil Esao<paAIOfl TpOTTE(wv KOI OVWVUIJWV ETalpiWV, EKO. 1993, ap18.
47 ot:A. 48). OTOv 61JW<; o oavt:IOT~<; EX£1 TO OIKafwiJa, oUIJ<pWva IJE roue;
6pouc; rou, TOKOXPEWAunKou oavEfou, va KdrayyEfAEI Tfl OXETIK~ oup~aoll
1Tp6wpa, OV OEV TTt\r]pW80UV 01 000£1<;, TOTE 6t\E<; 01 O<j)Eit\OIJEV£<; OOOEit; TOU
OOVEiou yiVOVTOI OlTOITr]TE<;. ME Tr]V KOTayyEAfa, ElTOIJEVW<;, r] OUIJ~OOr] TOU
oavt:iou we; TOKOXPEWAUTIKOU AUETOI KOI EVEpyoTTOIEfTOI .0 OUIJ~OTIKO<; opoc;,
lTOU lTOPEXEI OTO OOVEIOT~ TO OIKOfWIJO va OsiWOEI Tr]V OIJEOil lTAr]pWIJ~ OlTO
TOV O<pEIAErr] ot\OKt\llpOU TOU O<j)Eit\01-JEVOU KE<pat\afou, K08W<; KOI TOKWV
UTTEPiliJEpfac; arro Tflt; KmayyEAfac;. ErrofJ£vwc;, TO oavEIO Eivm
TOKOXPEWt\UTIKO, UTTO TflV afpEOr] . Tfl<; Ef..JlTp08EOIJr]<; KOI rrpoo~KOUoac;
Kma~oA~c; rwv TOKOXPEWAUTIKWV ooot:wv. Orav OIJW<; rJ aipEOilTTAr]pW8Ei KOJ
KmayyEA8Ei TO oav£10, TOT£ ot:v o<pEft\ovTm TTAEov oooEI<;, at\t\6 oAoKAr]po TO
IJEXPI TOTE OVEsO<pAilTO KE<pat\a10 (An 637/1997 11EE 1998 294, E<pA8
4272/2001 EAA11vll 2001.1366, E<pA8 6420/1977 o.rr., E<p8Eo 110/2008
EE1-JTT11 2008.7 40). AKoAou8wc;, fl avaKOTTTouoa IJE TOV TpiTo Aoyo avaKorr~c;
Tfl<; £K8£Tt:l OTI ll avaKOTTTOIJEVr] OIOTOY~ lTAilPWIJ~<; Eivm aopiOTil KOI
EVOWIJOTWVEI OlTOiTr]Ofl OVEKK080pi0Til, OIOTI r] OVTIOTOIXOUOO 0£ OUT~

XPiliJOTIK~ TTapox~ ot:v ElTIIJEpi(ETOI o£ EIOIKOTEpa KovouA1a, woT£ va Efvm
rrpooolopiiJEVrJ Kma TO TTo1ov TrJ<;, oTTwc; t:mraoot:l rJ iS1arasrJ rou ap8pou 916
TOU Knot\11. 0 OVWTEpW t\6yoc; OVOKOTT~<; TTpETTEI VO OTTOppl<p8£f we; O~OOIIJOt;.
Touro 016n, aTT6 TrJV ElTIOKOTTrJOrJ Tr]<; OIT~ot:wc;, Til<; TTpoo~at\t\of..JEVr]<;
OIOTOy~<; TTAr]pWIJ~<; KOI TWV TTpOOKOIJI08EVTWV YIO Tr]V EKOOOil OUT~<;
t:yypa<pWV, TTpOKUTTT£1 OTI TTEpiEXOVTOI IJE TTAr]pOTr]TO KOI oa<p~V£10, OTr]V
")
0
<puMo Tr]<; uTT' op18f.J. ~-J2017 oTTo<pam:wc; rou Movof.Jt:Aouc;
-' npwTOOIK£fou XoAKfooc; (TOKTIK~ OIOOIKOOfo)

ofTtlOtl EKOOOfl<; 01moy~c; TTAflpWfJ~<;, orrwc; KOI on1v Tt:AE:uTOfo, TO OIKmoyovo
TT£p10TOTIKO, TTOU £~0TOfJIK£UOUV TflV OTTO[TflOfl, OTTO cXTTOlj.Jfl OVTIK£1f.JEVOU KOI
TpOTTOU Y£VEO£W<;" Tfl<;", £VOLj.J£1 TOU OTI £KTf8£VTal 0£ OUTE<;" KOI TTpOOKOfJ[sOVTOI 'l
EVOIKfl OUfJ~OOfl TOKOXP£0AUTIKOU oov£fou KQI TOU TTOpOpT~fJOTO<; OUT~<;, f.J£
TOU<; £101KOT£pOU<; opou<;, TO OTTOOTTcXOfJOTO KIV~O£W<; TOU £TTfOIKOU
AoyopiOOfJOU, TO KA£f01f.JO ourou, OTI<; 16-05-2014, KOI ro uTToAomo ourou,
OTI<;" OTTOf£<; OVOiiUTIKcX OVO<pEp£Tal TO £KTafJI£U8EV TTOOO, 01 TOKOI TT£p1000U, Ta
KOTaAoylo8£vTO E~OOO KOI Ta aAAo KOTOAoylo8£vra TTOOO, OTTO TflV EVOP~tl EW<;
TO KA£fOifJO TOU AoyopiOOfJOU, OTTOT£ £iVOI OUVOTO<; 0 TTpOOOIOpiOfJO<; OUTWV KQI
o f.J08tlf.JOTIKO<; uTToAoyiOfJO<; roue;. l:£ Ka8£ O£ TT£pfTTTWOfl, y1o T'lV EKOOOtl
01oray~<; TTAflpWfJ~<;, ~ao£1 Afl<p8£vTo<; oov£iou, TTou oufJ<pwv~8tlK£ vo
£~o<pA'18£f 0£ TOKOXP£WAUTIKE<; ooow; KOI TO orrofo EX£1 KQTOOT£f OTO ouvoAo
rou Atl~mpo8£0f.JO KOI OTTOITflTO, OIOTI o oovt:loA~TTTtl<; Ko8uoTEP'lO£ vo
oTToowo£1 OIOO~TTOT£ ooo11, OUf.J<pwvo f.J£ OX£TIKO opo Ttl<; oovt:IOK~<;
OUf.J~cXO£W<;, OpK£f VO TT£plii.OfJ~cXV£TOI OTfl OX£TIK~ O[TflOfl OTI OUV~<p8tl
£yypo<ptl OUfJ~OOtl TTOPOX~<; TOKOXP£0AUTIKOU oov£iou f.J£ TOV TTpOOVO<p£p8£VTO
opo, TO Ulj.JO<; TOU TUXOV OUfJ<pWVfl8EVTO<; £TTITOKJOU, YIO T'lV £Up£0fl TWV TUXOV
O~IOUfJEVWV OUf.J~OTIKWV TOKWV, OTI TO TTOOO TOU OOV£fou KaTO~A~8'1K£ OTO
ouvoAo TOU ~ TfJ'lfJOTIKcX OTO OOV£10A~TTTtl KOI OTI 0 T£ii£UTOfo<; Ko8UOTEpflO£
TtlV KOTa~O~~~ KcXTTOIO<; TOKOXPWAUTIK~<; OOO£W<; (An 137/1968 NoB 16.614,
nnpPoo 237/1995 Apf.J 1996.43).
LUfJ<pWVO f.J£ T'l OlcXTO~'l TOU ap8pou 39 TTOp.1 TOU v. 3259/2004, «tl
ouvoAIK~ Afl~mpo8£0f.J'l o<pt:IA~ oTTo K68£ £foouc; ouf.J~ao£1<; oov£fwv ~
TTIOTWO£WV, 01 OTTOf£<; OUVOfJOAoyoUVTOI ~ EXOUV OUVOfJOAOyfl8£i TTpiV OTTO T'lV
£vop~'l 1oxuoc; TOU TTopovroc; VOfJOU f.J£ TTIOTWTIKa IOpUfJOTO, ot:v ouvoTm vo
UTT£p~OiV£1 TO TpiTTAOOIO TOU KOTO TT£piTTTWOfl Afl<p8EVTO<;" K£<poAoiou £KcXOTOU
OOV£iOU ~ TTJOTWOfl<;" ~ TOU o8po[Of.JOTO<; TWV A!l<p8£VTWV K£<poAofWV
TT£piOOOT£pwv OOV£iWV ~ TTIOTWO£WV ~ TTpOK£1fJEVOU TT£pf oAAfliiOXP£WV
AoyopiOOf.JWV, TOU TTOOOU Tfl<; O<p£1A~<;, OTTW<; OUT~ OIOfJOpcpw8flK£ KOTcX TflV
T£ii£UTafo £KTaf.J[£UOfl TOU AoyopiOOf.JOU, f.J£ TflV £TTI<pUAO~fl TWV §§ 4 KQI 5 TOU
TTOpOVTO<; ap8pou. Kma T'lV § 2 TOU IOJOU ap8pou, Ta TTIOTWTIKcX IOpUf.JaTO
ocpt:fAouv vo TTpoooJopfoouv TO Ul).JO<; rwv OTTOIT~O£WV roue; ouf.Jcpwvo f.J£ Tfl
OIOTO~'l T'l<; TTpOflYOUf.JEVtl<; TTOpoypa<poU TOU IOfou ap8pou. To TTIOTWTIKcX
IOpUf.JaTa ocpt:iAouv va fJrJV rrpoxwp~aouv m: £vap~r] OIOOIKaa1wv
avayKaaTIK~<; t:Kr£At:ar]<; y1a TrJV c:iarrpa~rJ roue;, our£ at: auvtx1ar] 61aOIKOa1wv
TTOU EXOUV ~Or] apxiat:l, IJEXPI Tr]V 31 r] ilt:KE:IJ~piou 2004 ~. t:<poaov E:KKpE:fJE:[ r]
afTr]ar] TOU E:TTOIJEVOU E:Oa<pfou y1a Tr] aUVOIJO/\Oyr]ar] Tr]<; pU81Jiar]<; ~ y1a oao
xpovo o o<pt:IAtTr]<; t:ivm t:V~f.Jt:poc;. Mtxp1 Tr]V 31 r] 0Krw~piou 2004, 01
O<p£1A£Tt:<; ~ 01 t:yyur]TE<; rrpETT£1 va UTTO~aAouv ara maTWTIKO IOpUfJOTO afTr]ar]
y1a Tr]V uTTaywy~ roue; arr] pu81Jiar]». Arro Tl<; Olara~t:l<; aur£<;, at: auvouaaiJO
KOI IJE: Tl<; OIOT0~£1<; TWV ap8pwv 30 TOU V. 2789/2000 KOI 42 V. 2912/2001, 01
OTTOi£<; t:yKa8fopuaav UTTOXPEWall TWV TTiaTWTIKWV IOpUIJOTWV y1a TOV
£TTavaKa8opla1Jo rwv TTpoc; aura o<pc:1Awv aTTo aUIJ~aat:l<; ~ .marwac:1<;, wart:
ll, E:KOaTOT£, O<p£1A~ va !JilV UTTE:p~aiV£1 Opla!JEVO TTOAAarrAama TTOU
Ka8opfsOVTOI TT£p10plaTIKO, TTpOKUTTT£1, OTI OVTIKEi!JEVO TTpoaOIOpla!JOU OEV
OTTOTEAOUV oA£<; avt:~aipc:ra 01 O<p£1/\£<; TTPO<; TO maTWTIKO IOpUfJOTO, aAAa
f.JOVO £K£fV£<; y1a Tl<; orrof£<; auvrptxouv a8po1aT1K6 01 £~~<; TTpoOrro8£a£1<;: a)
rrpo£pxovrm arro Tl<; rrpo~AETTOIJEV£<; arro ro ap8po 39 § 1 aufJ~aat:l<;, ~)
£xouv Kmaar£f All~mpo8£apc:<;, !JE K6rro1o VO!JifJO rpoTTo !JEXPI TllV £vap~ll
laXUO<; TOU TfiO TTOVW VOfJOU (4.8.2004) KOI y) UTT£p~afvouv TO TpiTTAamo TOU,
KOTO TTt:pfTTTWall, All<p8EVTO<; K£<paAafou £Kaarou oav£fou ~ rrfarwar]<; ~ TOU
a8pofa1JOTO<; TWV All<p8EVTWV KE<paAafwv TTEplaaOTEpWV OOV£fWV ~ marwaEWV
~. rrpOKEifJEVOU TTEpi aAAilAOXPEWV AoyapiOa!JWV, TOU rroao(J Til<; O<j)EIA~<;,

OTTW<; aur~ Ola!Jopcpw81lK£ KOTO TllV TEAc:urafa EKTa!JfEUall rou Aoyaplaa!Jou.
2:uvc:TTw<;, OEV c:TTavaTTpoaolopfsovrm o<pt:IM<; aTTo aAAilAoxpc:ou<;
AoyapiOafJOU<;, 01 OTTOf£<; 0£V UTTEp~afVOUV TO TpmAamo TOU TTOao(J Tr]<;
o<p£1A~<;, OTTW<; OUT~ 010fJOp<pW81lK£ KOTO TllV EKTO!J[EUall TOU AoyapiOa!JOU, ~
nou OEV ~rav All~mpo8c:afJ£<; KOTa TllV £vap~ll 1axuo<; rou avwr£pw VO!JOU,
OllAao~ TllV 4-8-2004 (rrp~A. rvW!JOOOTilall Korafpll/Ap~aVITOKil, EAMwll 47,

390. ETT.), acpou y1' aur£<; oc:v auvrp£xouv oA£<; 01 TTaparravw rrpoOrro8£ac:1<;
(E<pA8 4424/2009 o.rr., EcpA8 6197/2007 LlEE 2008.208). Ev rrpoKEifJEVW, ll
OVOKOTTTOUaa fJE TOV TETOpTO Aoyo Tr]<; UTTO Kpfall OVOKOTT~<; Til<; £K8Ert:l OTI ll
arrafrllall Til<; Ka8' r]<;, ~aa£1 Til<; oTTofa £K008r]K£ ll avaKOTTTOfJEVrJ 01aray~
TTAr]pWfJ~<;, OEV Eivm ~t:~aia KOI £KKa8ap1afJEVIl, OIOTI rJ TEAE:urafa TTapa~iaac:
TllV UTTOXPEWa~ Tr]<;, aU!J<j)WVO fJ£ Tl<; OIOT0~£1<; TWV ap8pwv 30 TOU V.
2789/2000, 42 rou v. 29'12/2001 Kal 39 Tou v. 3259/2004, va £rravaKa8opfa£1
TllV O<pEIA~ KOI VO TTpOOTTOOEi~t::l Tr]<; ~E~OIOTr]Ta Tr]<; £KTE:AOUfJEVr]<; OTTOIT~at:w<;
6° <pUAAO Tfl<; UTT' Op18fl. _1_ /2017 OTTO<p00£W<; TOU MoVOfJEAOU<;
npwTOOIKEiou Xo/\KiiSo<; (TOKTIK~ OIOOIK00ia)

fJE tyypo<po ~ OIK00TIK~ OTTO<p00fl KOI fJE 0UVKOIVWVOTTO[f10fl f-1£ ETTITOY~ TOU
t:yypacpou auTOu. 00To0o, aTTo Tl<; TTpoavocpt:p8t:f0£<; 0TflV TTpoTTopaTE8Ef0a
vofJIK~ 0KELJ.!Il o1masE1<;. TTpoKuTTTEI oTI avTIKEffJt:vo t:TTavaTTpo0olop10f-1ou Kma
Tl<; o1mast:1<; Tou Ev /\oyw ap8pou iSEv aTToTt:/\ouv o/\E<;, avEsmptTw<;, o1 ocpt:IAE<;
TTpO<; TO TTI0TWTIKO IOpUfJOTO, a/\/\6 fJOVO EKElVE<; 01 OTTO[£<; TTAflpOUV 0Wp£UTIKO
Tl<; OKOAOU8£<; TTpOUTT08E0EI<;: a) npo£pxovTOI OTTO K68E t:fiSou<; 0Uf-1~00£1<;
oavEiwv ~ TTI0TW0EWV, ~) £xouv KQT00TEf AflsiTTp08£0fJE<; fJEXPI TflV EVOPsll
10xuo<; TOU mo TTavw VOfJOU, Ofl/\ao~ fJEXPI TflV 04 11 -08-2004, /\oyw op10TIKOU
KAEI0[fJOTO<; 0£ TTEpfTTTW0fl OAAflAOXPEOU /\oyapl00fJOU KOI y) UTTE:p~ofvouv TO
TpiTTAOOIO TOU TT000U Tfl<; O<pt:IA~<;, OTTW<; OUT~ 010fJOp<pW8flK£ KOTO TflV
TEAE:Umfo £KTOfJ[EU0fl TOU Aoyop100fJOU, TTpOKEifJEVOU TTEpf oAAflAOXPEWV
/\oyop100fJWV. KaTa 0UVETT£10, OEV urrayoVTOI 0TI<; OIOTOsEI<; TOU TTOpOTTOVW
VOfJOU 01 O<pEIAE<; EKEfV£<; 01 OTTO[£<;, KOTO TflV EVOPsll 10XUO<; TOU, OEV EfXOV
KOT00TEf, oKOf-10, Allsmpo8E0fJE<; KOI oEv UTTEPE~mvov TO Tpm/\amo Tou rro0ou
Tfl<; O<pEIA~<;, OTTW<; OUT~ 010fJOp<pW8flKE KOTO TflV TEAEUTO[O EKTOfJ[EU0fl TOU
/\oyop100fJOU. 'ETOI, 0TilV KpiVOfJEVIl TTEpfTTTW01l, TTOU TO O<pEIAOfJEVO OTTO TOU<;
OVOKOTTTOVTE<; TT000 OEV EfXE KOT00TEf AllsiTTp08E0fJO KOTO TllV EVOPsll 10XUO<;
TOU W<; avw VOfJOU (2004), oAAa QUTO EVIVE 0TI<; 16-05-2014, OUTE ETTITTAEov
urrEpE~OIVE TO TpmAamo TOu TT00ou Til<; o<pEIA~<; (y1a oavEIO rrpo<; Tr]V
OVOKOTTTOU00 24.100 EUpW ll Ka8' ll<; sllTEi TT000 24.549,21 EUpW), OEV fJTTOpEf
va TE8Ef s~Tilf-10 UTTaywy~<; Til<; EVOJKOU 0Uf-1~00EW<; 0TI<; EUEPYETIKE<; OIOTasEI<;
TOU W<; OVW VOfJOU, KOI, ETTOfJEVW<;, KOI 0 TTpOKEJfJEVO<; Aoyo<; TTpETTEI VO
orropp1<p8Ef w<; a~amf-Jo<;.
ATTO TO 0UVOU00f-10 TWV OIOTOsEWV TWV TTOp. 1 KOI 2 TOU ap8pou 585
Kno/\fl, 01 OTTOfE<; E<pOpfJOsOVTOI KOI 0TI<; 00KOUfJEVE<;, 0UfJ<pWVQ fJE TO ap8po
632 KOI ETT. KOI 933 TOU KnoAll, OVOKOTTE<; KOTa OIOTOV~<; TTAilPWfJ~<; KOI KOTO
TTpasEwv EKTEAE0Ew<;, TTpoKuTTTEI oTI o1 Aoyo1 oKupoTilTO<; Tfl<;
TTp00~0AAOfJEVfl<; OIK00TIK~<; ~ EsWOIKfl<; TTPCtsEW<; TTpETTEI VO TTpOTElVOVTOI fJE
TO iSIKoypocpo Tfl<; avaKoTT~<;. w<; opfsouv o1 o1masE1<; Twv ap8pwv 216 TTop.1
Km 224 Tou Kno/\ll, vto1 iSE Aoyo1 fJTTopouv vo TTpom8ouv fJOVo fJE TTpo08ETo
OIKOypacpo TTOU KOIVOTTOIElTOI 0TOV OVTfOIKO OKTW TOUAOXI0TO flfJEpE<; TTpiV OTTO
Tfl 0Us~Tfl01l (An 114/1985 E/\ll Vfl 1985.1130, An 659/2005 E/\ll Vfl
2005.1088, An 660/2005, An 892/1990 E/\llvll 32. 552, E<p8Ea 20/2012 Apf-1.
2013.1511, Ec.p/\op 305/2008 Tr\jn-L'lLA). Ev npoKEifJ£vw, ll ovoK6nTOuoa f.JE
Tic_; ElTi Tfl EOpa<; KOTOT£8£1f.JEV£c_; lTpOTOOEic_; Tflc_; KOI f.J£ O~AWOfl TOU
TTAflpE~ouofou 01Kf1y6pou Tflc_;, KOTOXWPf18£ior]c_; OTO TOUTOp181JO lTpOKTIKO
Ofl!Joofoc_; ouvc:iSp16oc:wc_; TOu L'liKOOTflplou TOUTOU, c:~t8c:oc: TO npwTOv 6T1: 1)
To Oiomx8tv 1-f£ TflV ovoKOTTTOIJEVfl 01moy~ noo6v, we_; npo"f6v napov6f.JWV
xpc:woc:wv, onopoiStKTwc_; (flTEiTOI on6 TflV Ko8' flc_;, 2) onopoiStKTWc_; £Ki568flK£
f1 ovoKOTTTOIJEVfl iS1moy~ TTAflpWIJ~c;, o16T1 oc:v nporw~8flKE ouT~<;

OUTETTayyt:AToc_; t/\c:yxoc_; TWV yEVIKWV 6pwv TWV ouvo/\Aoywv Tfl<; OOVEIOK~c_;
0UIJ!300£Wc_;, EK Tflc_; OlTOfoc_; OlTOppEOUV 01 OlTOIT~OEic_; Tflc_; Ko8' fl<;, YIO Tic_;
OlTOfEc_; EK008flK£ fl KpiVOIJEVfl OIOTOY~ lTI\flpWIJ~<; KOI 2) KOTOXPflOTIKWc_;
lTpOTOX8flKE TO OIKOVOIJIKO OIKO[Wf-10 Tfl<; Ka8' fl<; y1a TflV EKOOOfl Tflc_;
avoKoTTTOf.IEVflc_; 01moy~c_; TTAflpWf.l~<; npoc_; npo<pov~ ono<puy~ oumaoTIK~c_;
OIKOOTIK~c_; KpfOflc_; lTt:pf Tflc_; UTTOp~£Wc_; ~ f.ir] KOI 0£ TTOIOV !308f.16 TOU
oumooTIKOU OIK01Wf.IOT6c_; Tflc_;. 01 IOXUPIOf.IOf aurof, 01 onofo1 oc:v nEpiEXOVTOI
OTO OIK6ypo<po Tflc_; UTTO KpfOfl OVQKOTT~c_;, ntpav TOU ooa<pouc_; TTEpiEXOf.IEVOU
roue_;, an6 TO OTTO[O OEV f.ITTOpEf VQ £KTif.lr]8Ef, TTOIO OUVKEKplf.IEVO EAOTTWf.IO Tr]c_;
EKTEAEOTIK~<; OIQOIKOOfac_; npo!3aAAETOI f.l£ aurouc_;, EfVOI TTpOEXOVTWc_;
anoppiTTTEOI, we_; onopaOEKTWc_; npo!3oAA6f.IEVOI, f.IE Tic_; naponavw TTpOT00£1c_;
TOU, Ka8' OOOV VEOI A6yo1, f-Ill TTEpiEXOf.IEVOI OTO OIK6ypa<po Tr]c_; QVQKOTT~c_;, OEV
£TTITpETTETOI VO npora8ouv an6 TOV OVQKOTTTOVTO, YIO npWTr] <popa, f.IE Tp6no
OIO<popo TOU OPISOf.IEVOU OTO ap8po 585 nap.2 EO. !3' TOU KnoAL'l KOI Or], f.IE Tl<;
tyypa<pEc_; npoTOOEic_; TOU QVQKOTTTOVTOc_;, OIOTI, KOTO Tr] OIOTO~r] TOU ap8pou
585 nap.2 t:o.!3' rou KnoAL'l, v£o1 A6yo1 avaKon~c_; f.iTiopouv vo npora8ouv,
f.IOVO f.IE np608ETO OIK6ypac.po, TO OTTOfO KQTOTf8ETOI OTr] ypOf.lf.IOT£fa TOU
OIKOOTr]pfou, npoc_; TO OTTO[O QTT£U8UV£TOI r] QVOKOTT~ KOI KOIVOTTOI£iTOI OTOV
avTfOIKO, £VT6c_; TWV oplsOf.IEVWV OTfl OIOTO~r] OUT~ npo8£0f.IIWV, K08£ OE, aAAoc_;
A6yoc_; OVOKOTT~c_;, KOTO H]c_; £KTEA£0TIK~c_; OIOOIKOOfoc_;, TTOU uno!3aAAETOI f.l£ Tic_;
TTpOT00£1c_; TOU QVQKOlTTOVTOc_;, KOTO Tr] OUs~Tr]Ofl Tr]c_; OVQKOTT~c_; EfVOI
anoppmTtoc_;, we_; anopaiSEKTOc_;. To oc: onopaot:KTO Aof.1!36vnm un' Olj.JIV KOI
QUTETToyy£1\Twc_; OTTO TO fliKOOT~piO.

Km6mv 6Awv ouTwv, f1 un6 Kpfor] avoKon~ nptn£1 vo onopp1c.p8c:f
OTO ouvo/\6 Tr]c_;. T£1\oc_;, TO OIKOOTIKO E~OOO Tfl<; Ko8' fl<; fl OVOKOlT~
£TT1I36MoVTOI Elc_; !3apoc_; Tfl<; OVOKOlTTOUOflc_;, A6yw Tflc_; ~nac_; Tflc_; OTflV TTOpOUOO
O[Kfl (6p8po 106 KOI 176 TOU KnoAL'l), OTTW(,, EIOIKWc_;, opf(ETOI OTO OIOTOKTIKO.

/1~.
;/ '
f 0
cpUAAO Tr]<; UTT' Opi8f-1. -~ /2017 OTTOcpclOEW<; TOU MovopEAOU<;
npwTOOIKEJOU Xal\KfOo<; (TOKTIK~ OIOOIKOOia)

riA TOYZ:: 1\0IOYZ:: AYTOYZ::
-L11KAZEI avTifJWAia rwv OiaOiKwv.
-AnOPPinTEI Tl<; KOTcl TOW<; avw owpEUOpEVE<; OVOKOTTE<;.
-EniKYPONEI rrJv 604/2014 o1amv~ nl\ 11 pwp~<; rou L11Kaorou rou
MoVOfJEAOU<; npwTOOIKEJOU Xal\KiOO<;.
-EniBA/\1\EI El<; f3apo<; Tr]<; OVOKOTTTOUOil<; TO OIKOOTIKcl E~ooa Til<;
K08' 11<; 11 OVOKOTT~, TO OTTOJO K080plSEI OTO TTOOO TWV TETpOKOOJWV (400)
wpw.
KPIGHKE, anocpaofo811KE KOI OllfJOOIEU811KE, oE EKTOKTil Ollf-10010
OUVEOpfaqJt,-.QTO OKpOOT~pi6 TOU, OTil Xal\KfOa, OTI<; 04 lavouapfou 2017.
//0 L11~Z::T . H IPAMMATEAZ::
/ ~ /~

(I' vvcL0
/'

1
(
/
~;