You are on page 1of 47

ÖSYM

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU


ÖĞRENCİ SEÇME VE
YERLEŞTİRME MERKEZİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI


LİSANS
ALAN BİLGİSİ TESTİ
(HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE)

11 TEMMUZ 2010
A

DİKKAT!
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve sınav salon numaranızı aşağıya yazınız.

ADINIZ : ...................................................................
SOYADINIZ : ...................................................................
T.C. KİMLİK NUMARANIZ : ...................................................................
SINAV SALON NO. : ...................................................................

2. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir.
3. Alan Bilgisi Testi için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat).
4. Alan Bilgisi Testi Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe testlerinden oluşmaktadır.
Her testte 40 soru vardır.
Bu testlerin başladığı sayfalar şöyledir:
Hukuk 1
İktisat 10
İşletme 17
Maliye 25
Muhasebe 34
Puanının hesaplanmasını istediğiniz testi mutlaka cevaplayınız.
5. Cevaplamaya istediğiniz testten ve sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğı-
dında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

6. Testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında
hiçbir fikrinizin olmadığı soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını
eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
HUKUK
2010 – KPSS / AB-PS
1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 4. 1982 Anayasası’na göre, yasama organının yürüt-
Anayasa değişikliği teklifinde bulunabilir? me organını denetim yollarından hangisinde Ba-
kanlar Kurulu üyesinin Yüce Divana sevkine karar
A) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri verilebilir?

B) Bakanlar Kurulu A) Soru B) Genel görüşme

C) İktidar partisi meclis grubu C) Meclis soruşturması D) Meclis araştırması


D) Anayasa Mahkemesi E) Gensoru

E) Cumhurbaşkanı

5. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir yönetme-


lik aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisine da-
2. Aşağıdaki Türk Anayasaları’ndan hangisi esnek hildir?
(yumuşak) anayasa olarak kabul edilmektedir?
A) Basit şart işlem
A) 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi)
B) Kolektif öznel işlem
B) 1921 Anayasası
C) Karma düzenleyici işlem
C) 1924 Anayasası
D) Karma öznel işlem
D) 1961 Anayasası
E) Kolektif düzenleyici işlem
E) 1982 Anayasası

3. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetler-


de yapılacak sınırlamalar aşağıdakilerden hangi- 6. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin özel
sine aykırı olabilir? kişilere gördürülmesi yöntemleri arasında yer
almaz?
A) Anayasa’nın sözüne
A) İmtiyaz yöntemi
B) Demokratik toplum düzeninin gereklerine
B) Kamu ihalesi yöntemi
C) Ölçülülük ilkesine
C) İltizam yöntemi
D) Laik cumhuriyetin gereklerine
D) Müşterek emanet yöntemi
E) Yöntemsel bağımsızlık ilkesine
E) Ruhsat yöntemi

Diğer sayfaya geçiniz.

A 1
2010 – KPSS / AB-PS
7. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları 10.
doğrudan muhtel olanlar tarafından idari yargıda I. Vali
açılacak dava türü aşağıdakilerden hangisidir?
II. Kaymakam
A) Tam yargı davası B) İptal davası
III. İl idare şube başkanı
C) Fesih davası D) Tespit davası
IV. Bucak müdürü
E) Yorum davası
Yukarıdakilerden hangileri yetki genişliği ilkesi
uyarınca merkezî idare adına merkeze danış-
madan karar alabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

8. Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararın ipta-


li için açılacak davada görevli ilk derece mahke-
mesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdare mahkemesi B) Anayasa Mahkemesi

C) Danıştay D) Bölge idare mahkemesi

E) Uyuşmazlık Mahkemesi

11. Türk Ceza Kanunu’na göre, taksirle ilgili aşağıda-


ki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taksirli fiiller, kanunun belirttiği hâllerde cezalan-


dırılır.

B) Taksirle işlenen suçlardan dolayı verilecek ceza,


zararın ağırlığına göre belirlenir.

C) Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda failin ceza-


landırılması için ağır netice bakımından en azın-
dan taksirli hareket etmesi gerekir.

D) Bilinçli (öngörülü) taksir cezayı ağırlaştıran bir


nedendir.
9. Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezî idare
içerisinde yer alır? E) Taksir, neticenin öngörülemeyerek gerçekleştiril-
mesidir.
A) Rekabet Kurulu

B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

D) Devlet Denetleme Kurulu

E) Kamu İhale Kurulu

Diğer sayfaya geçiniz.

A 2
2010 – KPSS / AB-PS
12. Soruşturma evresinde en geç ne kadar sürelerle 15. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden han-
sulh ceza hâkimi tutukluluk hâlinin devam edip gisi iştirak türlerinden biri değildir?
etmeyeceğine karar verir?
A) Azmettirme
A) 1 hafta B) 10 gün C) 15 gün
B) Teşvik
D) 30 gün E) 60 gün
C) Suç kararını kuvvetlendirmek

D) Suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek

E) Suç işlendikten sonra yardım etmek

13. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden han-


gisi cezai sorumluluğu kaldıran nedenlerden biri
değildir?

A) Kanun hükmünün yerine getirilmesi

B) Yetkili amirin emri

C) Haksız tahrik
16. Aşağıdaki suçların hangisinde tutuklama nedeni
D) Zorunluluk hâli varsayılabilir?

E) İlgilinin rızası A) Taksirle insan öldürme

B) Cebir suçu

C) Organ ve doku ticareti

D) Hırsızlık

E) Resmî belgede sahtecilik

14. Yemin etmeyen tanığa uygulanabilecek disiplin


hapsinin azami süresi ne kadardır?

A) 3 gün B) 1 hafta C) 1 ay

D) 3 ay E) 6 ay

Diğer sayfaya geçiniz.

A 3
2010 – KPSS / AB-PS
17. Babanın bir çocuğu tanıması ile ilgili aşağıdaki 19. Olağan zaman aşımı yoluyla mülkiyet hakkının
ifadelerden hangisi yanlıştır? kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Tanıma, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kulla-
nılması niteliğini taşıdığından sınırlı ehliyetsiz A) Taşınmazın tapuya kayıtlı bir taşınmaz olması
veli veya vasinin rızasına ihtiyaç duymadan evli- gerekir.
lik dışı çocuğunu tanıyabilir.
B) Kamu malı niteliğini taşıyan taşınmazların tapu
B) Başka bir erkekle soybağı bulunan çocuk, bu kütüğünde kaydının bulunması durumunda,
bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. onların da olağan zaman aşımı ile kazanılması
mümkündür.
C) Tanıma tek taraflı bir hukuki işlemdir.
C) Tapu kütüğünde taşınmaz gibi ayrı bir sayfa açı-
D) Tanıma geçmişe etkili sonuç doğurur, çocuğun larak kaydedilen bağımsız ve sürekli hakların da
ana rahmine düştüğü andan itibaren hüküm ifade olağan zaman aşımı ile kazanılması mümkündür.
eder.
D) Ancak tapu sicilinde yolsuz olarak malik görünen
E) Tanımanın Medeni Kanun ile öngörülen şekle bir kişi olağan zaman aşımı ile kazanmadan ya-
uygun gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde rarlanabilir.
çocuk tanınmış olmaz.
E) Adına yolsuz tescil bulunan kişinin olağan zaman
aşımı yoluyla mülkiyet hakkını kazanabilmesi için
taşınmaza aynı zamanda zilyet olması gerekir.

18. Hırsız H, A’nın paltosunun cebinden cüzdanını çalmış


ve cüzdanın içinden çıkan 600 TL ile ev sahibi E’ye
kirasını ödemiştir.

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-


rudur? 20. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyeti bakımından
sınırlı ehliyetli sayılmaktadır?
A) H çalma anında A’ya ait para üzerinde mülkiyet
hakkını kazanmıştır. A) Ergin olmayan kişi

B) H emin sıfatıyla zilyettir, E iyi niyetli olmasa da B) 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmış ve hâlen ce-
para üzerinde mülkiyet hakkını kazanır. zaevinde olan kişi

C) E iyi niyetli olmak koşuluyla H’den aldığı para C) Kendisine yasal danışman atanmış kişi
üzerinde mülkiyet hakkını kazanır.
D) 15 yaşını tamamlayarak mahkeme kararıyla er-
D) E ancak kazandırıcı zaman aşımı yoluyla H’den gin kılınan kişi
aldığı para üzerinde mülkiyet hakkını 5 yıl sonra
kazanır. E) Savurganlığı sebebiyle kısıtlanan kişi

E) İrade dışı elden çıkan eşya üzerinde mülkiyet


hakkı kazanmak mümkün olmadığı için E iyi ni-
yetli olsa bile para üzerinde mülkiyet hakkını
kazanamaz.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 4
2010 – KPSS / AB-PS
21. B ile evli olan A’nın, B’nin teyzesi T ile arasındaki 23. Alacaklı temerrüdü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
mevcut hısımlığın türüyle ilgili aşağıdaki ifade- hangisi yanlıştır?
lerden hangisi doğrudur?
A) Alacaklı temerrüdünün gerçekleşmesi için kural
A) A ile T arasında hısımlık yoktur. olarak alacaklının kusurlu olması gerekmez.

B) A ile T arasında yapay hısımlık vardır. B) Alacaklı temerrüdünün gerçekleşmesi için borçlu,
edimi gereği gibi teklif etmiş olmalıdır.
C) A ile T arasında 3. dereceden yansoy kayın hı-
sımlığı vardır. C) Alacaklı haksız olarak kendisine sunulan edimi
kabulden kaçınmış olmalıdır.
D) A ile T arasında 3. dereceden yansoy kan hı-
sımlığı vardır. D) Alacaklı temerrüdüne düşen alacaklı, mutlak ola-
rak alacak hakkını kaybeder.
E) A ile T arasında 4. dereceden üstsoy kayın hı-
sımlığı vardır. E) Mütemerrit alacaklı, borçluya karşı ödemezlik
defini ileri süremez.

24. Bir sözleşmenin geçerli surette meydana gelebil-


22. Medeni Kanun’un 129. maddesinde hısımlık dolayı- mesi için uyulması gereken şekle ne ad verilir?
sıyla kimler arasında evlenmenin yasak olduğu
açıkça hükme bağlandığı hâlde, Medeni Kanun’da A) İspat şekli B) Yazılı şekil C) Resmî şekil
hangi hısımlar arasında nişanlanmanın mümkün ol-
madığı düzenlenmemiştir. D) İradi şekil E) Geçerlilik şekli

Buna göre, Medeni Kanun’un 129. maddesi hük-


mü ile getirilen yasaklamanın nişanlanmaya da
uygulanması aşağıdaki yorum yöntemlerinden
hangisi kullanılarak gerçekleştirilebilir?

A) Amaçsal yorum

B) Kanunun evleviyetle uygulanması

C) Zıt kanıt

D) Sözel yorum

E) Bilimsel yorum

Diğer sayfaya geçiniz.

A 5
2010 – KPSS / AB-PS
25. 27. Aşağıdaki hukuki kurumlardan hangisi tek tarafa
I. Kusur sorumluluğunda zarar verenin kusurunun borç yükleyen sözleşme niteliğini taşır?
hafif olması
A) Satım sözleşmesi B) Vekâlet sözleşmesi
II. Kusur sorumluluğunda zarar görenin ortak ku-
suru C) Fesih beyanı D) Vasiyetname

III. Zarar görenin olağanüstü yüksek bir gelire sahip E) Bağışlama sözleşmesi
olması

IV. Zararın, zarar gören yararına yapılan bir davra-


nış (hatır işi) sırasında doğmuş olması

Yukarıdakilerden hangileri maddi tazminatın he-


saplanmasında tazminattan indirim sebebi olarak
değerlendirilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II, III ve IV

26. İcap ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- 28. Borçlar Kanunu’nun 55. maddesi gereğince adam
tır? çalıştıranın (istihdam edenin) sorumluluğu ile il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İcap, tek taraflı ve varması gerekli bir irade açık-
lamasıdır. A) Adam çalıştıranın sorumluluğu bir kusur sorum-
luluğu niteliğini taşımaz.
B) İcap, kurulması istenen sözleşmenin bütün esas-
lı noktalarını içermelidir. B) Sorumluluğun doğması için objektif özen yüküm-
lülüğünün ihlal edilmiş olması gerekir.
C) İcap, mutlaka belli bir kimseye yöneltilmelidir.
C) Adam çalıştıran ayırt etme gücüne sahip olmasa
D) İcap, icapçının sözleşme yapma konusundaki bile yardımcı kişinin verdiği zarardan sorumlu
iradesini ciddi bir şekilde yansıtmalıdır. olur.

E) Bir sözleşmenin meydana gelmesi için gerekli D) Bu sorumluluğun doğabilmesi için zarar gören
olan iki irade açıklamasından zaman bakımından alacaklı ile adam çalıştıran arasında önceden
önce yapılana icap adı verilir. kurulmuş bir sözleşme ilişkisinin varlığı aranır.

E) Bu sorumluluğun doğabilmesi için zararın yar-


dımcı kişi işi gördüğü sırada onun hukuka aykırı
bir davranışıyla meydana gelmiş olması gerekir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 6
2010 – KPSS / AB-PS
29. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru- 31. Nakit karşılığı satılmak üzere anonim şirketler ta-
dur? rafından çıkarılan ve sahiplerine ortaklık hakkı
vermeyip kâr payı, tasfiye payı ve yeni payları
A) Çek, hamiline yazılı düzenlenemez. edinmede rüçhan hakkı sağlayan senetler aşağı-
dakilerden hangisidir?
B) Çekten cayılmamışsa muhatap ibraz süresinin
geçmesinden sonra dahi çeki ödeyebilir. A) Agiolu hisse senedi
C) Kısmi ciro geçerlidir. B) Tahvil
D) Çekte ciro keşideci lehine yapılamaz. C) Bağlı nama yazılı hisse senedi
E) Çekte mündemiç faiz kaydı çeki geçersiz kılar. D) Katılma intifa senedi

E) Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil

30. Bonoyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- 32. Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir anonim şirket-
lıştır? teki murakıplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
A) Hamiline düzenlenemez.
A) Anonim şirketlerde 5’ten fazla olmamak üzere
B) Belirli bir günde ödenmek üzere düzenlenen 1 veya daha çok murakıp bulunur.
bonolara yazılan faiz şartı yazılmamış sayılır.
B) Süreleri biten murakıpların tekrar seçilebilmesi
C) Tahsil cirosunda cirantaya karşı ileri sürüle- mümkün değildir.
bilecek defiler hamile karşı ileri sürülebilir.
C) Murakıplar aynı zamanda yönetim kurulu üyesi
D) Vadenin geçmesinden sonra yapılan ciro alaca- olamazlar.
ğın temliki hükümlerini doğurur.
D) Vazifeleri biten idare meclisi üyeleri genel ku-
E) Ciranta bononun tekrar ciro edilmesini yasak rulca ibra edilmedikçe murakıplığa seçilemezler.
edemez.
E) İdare meclisi azasının eşi murakıp olamaz.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 7
2010 – KPSS / AB-PS
33. Ticari mümessilin aşağıdaki işlemlerden hangisi 35. İcra ve İflas Kanunu’na göre, iflasın açılmasından
için özel yetkilendirilmesi zorunludur? önce müflise karşı başlamış olan aşağıdaki ta-
kiplerden hangisi iflasın açılması ile durmaz?
A) Tacir adına kredi almak
A) Genel haciz yolu ile takip
B) Tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmak
B) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip
C) Ticari işletmenin faaliyeti için gerekli olan bir ta-
şınmaz satın almak C) Genel iflas yolu ile takip

D) İşletmede çalışacak işçilerle hizmet akdi yapmak D) Teminat gösterilmesine ilişkin takip

E) Bankadan aldığı kredi için işletmeye ait depo E) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip
üzerinde banka lehine ipotek tesis etmek

34. İşletme adı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi


yanlıştır? 36. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip-
te, kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz et-
A) İşletme adı tüzel kişiye ait ise ticaret siciline tes- mek isteyen borçlu, ödeme emrinin kendisine teb-
cili hâlinde Türkiye sınırları içinde tekel şeklinde liğinden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz et-
kullanma hakkı sahibi olur. mek zorundadır?

B) İşletme adı tescil ettirilmemişse ancak haksız re- A) 5 B) 7 C) 8 D) 15 E) 20


kabet hükümlerine göre korunur.

C) İşletme adının ticari işletmeden ayrı olarak devri


mümkündür.

D) Tacirler işletme adını kullanmak zorunda değildir.

E) İşletme adını esnaf da kullanabilir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 8
2010 – KPSS / AB-PS
37. Genel haciz yolu ile takipte borçlu, kendisine 39. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin göre-
gönderilen ödeme emrine, süresi içerisinde aşa- vine giren davalardan biridir?
ğıdaki beyanlardan hangisini dile getirmek su-
retiyle karşı koyacak olursa ödeme emrine hiç A) Borçtan kurtulma davası
itiraz etmemiş sayılır?
B) İtirazın iptali davası
A) Benim borcum bu kadar değildir.
C) Hacizdeki tasarrufun iptali davası
B) İtiraz ediyorum.
D) İflastaki istihkak davası
C) Takibe konu edilen alacağın dayanağını teşkil
eden adi senet altındaki imza bana ait değildir. E) İstirdat davası

D) Takibe konu edilen alacağı ödedim, borcum yok-


tur.

E) Takibe konu edilen alacak zaman aşımına uğra-


mıştır.

40. Genel iflas yoluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden


hangisi yanlıştır?
38. İcra ve İflas Kanunu’na göre, ilama dayanan takip
kural olarak son işlem üzerinden kaç yıl geçmekle A) Kural olarak iflas takip talebini alan icra dairesi-
zaman aşımına uğrar? nin 3 gün içinde bir iflas ödeme emri düzenleye-
rek borçluya göndermesi gerekir.
A) 1 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10
B) Borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğinden iti-
baren 7 gün içinde ödeme emrine itiraz edebilir.

C) Takibe konu alacak rehinle temin edilmiş olsa


bile, alacaklı önce rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takipte bulunmadan doğruca genel iflas
yoluna başvurabilir.

D) Alacaklının iflas davası açma hakkı, ödeme em-


rinin borçluya tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl son-
ra düşer.

E) Ödeme emrine şikâyet, sözlü veya yazılı olarak


icra mahkemesine yapılır.

HUKUK TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 9
İKTİSAT
2010 – KPSS / AB-PS
1. Tüketici dengesinin bütün malların marjinal 3. Tam ikame olan X ve Y mallarının kayıtsızlık eğri-
faydalarının birbirine eşit olduğunda gerçekle- leri için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?
şeceğini ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden han-
gisidir? A) Geçişlilik

A) William Stanley Jevons B) Leon Walras B) Tamlık

C) Alfred Marshall D) Carl Menger C) Monotonluk

E) Wilfredo Pareto D) Azalan marjinal ikame oranı

E) Kayıtsızlık eğrilerinin eğiminin sabit olması

4. X ve Y mallarını tüketen bir tüketici için fayda


fonksiyonu U(X, Y) = (XY)1/2 şeklinde ise X ma-
lının marjinal faydasıyla ilgili aşağıdaki
2. Aşağıdakilerden hangisi Walras Yasasını ifade ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
eder?
A) Pozitif olamaz.
A) Bir ekonomide her zaman bütün piyasalarda aynı
B) X malı tüketimi arttıkça azalmaz.
anda arz talep eşitliği sağlanır, bu yüzden de
talep fazlaları toplamı sıfır olur. C) Daha fazla Y malı tüketildikçe artar.
B) Bir ekonomide her zaman bir piyasada ortaya D) Tüketilen Y malı miktarından bağımsızdır.
çıkan talep fazlası başka piyasa ya da
piyasalardaki arz fazlaları toplamına eşit olur, bu E) Tüketilen X malı miktarından bağımsızdır.
yüzden de talep fazlaları toplamı sıfır olur.

C) Bir ekonomide her zaman üretilen malların


toplam değeri, bu malların üretimi için kullanılan
üretim faktörlerine yapılan ödemelerin toplamına
eşit olur, bu yüzden de ekonomi genelinde talep
fazlaları toplamı sıfır olur.

D) Bir ekonomide ancak bütün piyasalarda denge


olduğunda, yani her bir piyasada arz talebe eşit 5. Bütçe doğrusunun yatay ekseni kestiği noktayla
olduğunda, ekonominin genelindeki talep ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle
fazlaları toplamı sıfır olur. doğrudur?

E) Bir ekonomide ancak bütün piyasalarda denge A) Bütçe doğrusunun eğimini verir.
olduğunda, yani her bir piyasada arz talebe eşit
olduğunda, ekonominin genelindeki toplam B) Mallar arasındaki ikame oranını gösterir.
üretim değeri toplam faktör ödemelerine eşit olur.
C) Yatay eksendeki malın marjinal faydasını gös-
terir.

D) Gelirin marjinal faydasını sıfır yapan mal deme-


tini gösterir.

E) Gelirin tamamı yatay eksendeki mal için


harcandığında bu maldan alınabilecek miktarı
gösterir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 10
2010 – KPSS / AB-PS
6. Bir mal için piyasa talep fonksiyonu Q = 100 − P 9. Bir firmanın üretim fonksiyonu Q = LaKb şeklinde
ise P=30 fiyatında bu maldan elde edilen toplam ise uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aşağıdaki
tüketici artığı kaçtır? durumların hangisinde yatay olur?
A) 50 B) 225 C) 900 D) 1050 E) 2100 A) a + b = 1 B) a + b = 0 C) a + b < 0

D) a + b < 1 E) L = K

7. Firmanın üretim teknolojisi Q = ALaKb şeklindeki bir


Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile temsil edil-
mektedir. Kısa dönemde sermaye girdisi K 0 düze-
yinde sabittir ve emek ve sermaye girdilerinin fiyatları
sırasıyla w ve r dir.

Firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu


aşağıdakilerden hangisidir? 10. Negatif eğimli ve doğrusal bir talep eğrisinden
elde edilen toplam hasılat eğrisinin şekliyle ilgili
A) (Q / A(K0 )b )w/r + wrK 0 aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğ-
rudur?

B) w(Q / A(K0 )b )1/a + rK 0 A) Yataydır.

B) Dikeydir.
C) r(Q / A(K 0 )wa/rb ) + QK 0
C) U şeklindedir.
w r /ab
D) A(Q / (K 0 ) ) + rK 0 D) Ters U şeklindedir.

E) Aw(Q / A(K 0 )a )1/b + (QK 0 ) / r E) Talep fonksiyonu bilinmeden bir şey söylene-
mez.

8. Bir firma için üretim fonksiyonu Q = (La + K a )1/b 11. Eşürün eğrileri negatif eğimli doğrular olduğunda
şeklinde ise bu fonksiyonun ölçeğe göre getirisiy- maliyet minimizasyonunun sağlandığı denge nok-
tasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
kesinlikle doğrudur?
(a˃0, b˃0)
A) Girdilerden birinin değeri mutlaka sıfırdır.
A) a > b ise ölçeğe göre azalan getiri söz konu-
sudur. B) Girdilerin her ikisinden de kesin olarak pozitif
miktarlarda kullanılmaktadır.
B) a = b ise ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.
C) Her iki girdiden de hiç kullanılmamaktadır.
C) a < b ise ölçeğe göre azalan getiri söz
konusudur. D) Sadece yatay eksende yer alan girdi kullanımı
pozitiftir, dikey eksende yer alan girdi kesin
D) a > b ise ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur. olarak kullanılmamaktadır.

E) a < b ise ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur. E) Eşürün eğrisinin eğimiyle eş maliyet doğrusunun
eğimi eşitse tek bir denge noktası yoktur.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 11
2010 – KPSS / AB-PS
12. Rekabetçi bir piyasada 20 özdeş firma yer 15. Aşağıdakilerden hangisi bir akım değişkendir?
almaktadır. Her bir firmanın arz eğrisi q = 2P olarak
verilmektedir. Piyasa talep eğrisi Q = 200 - 2P fonk- A) Servet
siyonu ile temsil edilmektedir.
B) Sermaye
Piyasada faaliyet gösteren temsili bir firma için
artık talep aşağıdakilerden hangisine eşittir? C) Toplam istihdam

A) 200 - 2P B) 200 - 38P D) Dolaşımdaki bozuk para

C) 200 - 40P D) 10 - 0,1P E) Gayrisafi millî hasıla

E) 180 - 1,8P

16. Gayrisafi millî hasıla (GSMH) zımni deflatörü


aşağıdakilerden hangisine eşittir?
13. Tekelci bir firmanın malı için talep eğrisi
P = 100 - Q ise ve firmanın marjinal maliyeti sabit A) (Nominal GSMH / Reel GSMH) x 100
ve 10’a eşitse tekelin yol açtığı refah kaybı kaçtır?
B) (Reel GSMH / Nominal GSMH) x 100
A) 506,25 B) 1012,5 C) 2025
C) (Reel GSMH Büyümesi / Nominal GSMH
D) 4050 E) 8100 Büyümesi) x 100

D) (Nominal GSMH Büyümesi / Reel GSMH


Büyümesi) x 100

E) (Reel GSMH x Nominal GSMH) x 100

14. Beş tane firmanın faaliyette bulunduğu bir piyasada


iki farklı endüstri modeli vardır. Bunlardan birincisi 17. Yapısal açık ya da fazla aşağıdakilerden hangisini
Cournot oligopol modelidir. İkinci model olarak ise gösterir?
aynı firmalar açık iş birliğine giderek bir kartel
A) Gerçekleşen devlet harcaması ile gerçekleşen
oluşturmuşlardır.
devlet gelirleri arasındaki farkı
Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
B) İzlenen bütçe politikası sonucu ortaya çıkan
kesinlikle doğrudur?
ulusal borçtaki değişme miktarını
A) Cournot modeli altında toplam endüstri kârı
C) Ekonomi potansiyel GSYİH düzeyinde olsaydı
kartel modelindekinden daha küçüktür.
ortaya çıkacak olan açık ya da fazlayı
B) Cournot modeli altında denge piyasa fiyatı kartel
D) Gerçekleşen bütçe açığı ya da fazlası ile
modelindekinden daha büyüktür.
sermaye iyileştirme harcamaları arasındaki farkı
C) Cournot ve kartel modellerinde toplam endüstri
E) Potansiyel GSYİH düzeyindeki bütçe açığı ya da
kârı aynıdır.
fazlası ile gerçekleşen bütçe açığı ya da fazlası
D) Cournot modeli altında toplam endüstri üretimi arasındaki farkı
daha azdır.

E) Cournot ve kartel modellerinde toplam endüstri


üretimi aynıdır.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 12
2010 – KPSS / AB-PS
18. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının 21. Kısa dönemli toplam arz eğrisinde maliyet
nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi şokundan kaynaklanan bir kayma olduğunda,
doğrudur? merkez bankasının buna karşı uyguladığı para
politikasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça faiz oranı düşer,
tüketim harcamaları azalır. A) Politika toplam talep eğrisini kaydırır.

B) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça faiz oranı düşer, B) Politika hem toplam talep eğrisini hem de kısa
yatırım harcamaları artar. dönemli toplam arz eğrisini kaydırır.

C) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça para talebi artar, C) Politika kısa dönemli toplam arz eğrisini kaydırır.
faiz oranı düşer ve tüketim harcamaları azalır.
D) Politika kısa dönemli toplam arz eğrisini değiş-
D) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça paranın reel değeri tirmez, ancak uzun dönemli toplam arz eğrisini
azalır, faiz oranı düşer ve yatırım harcamaları kaydırır.
azalır.
E) Politika hem kısa dönemli toplam arz eğrisini
E) Fiyatlar genel düzeyi arttıkça paranın reel değeri hem de uzun dönemli toplam arz eğrisini
azalır, faiz oranı artar ve yatırım harcamaları kaydırır.
azalır.

22. Reel millî gelirde bir artış olduğunda para talebi


ile faiz oranı nasıl değişir?

19. Otonom tüketim harcamaları sıfır iken Para talebi Faiz oranı
harcanabilir gelir 800 TL olduğunda, planlanmış
tüketim harcamaları 600 TL; harcanabilir gelir 600 A) Artar Azalır
TL olduğunda da planlanmış tüketim harcamaları
450 TL ise harcanabilir gelir 1000 TL olduğunda B) Artar Artar
planlanmış tasarruflar kaç TL olur?
C) Azalır Artar
A) 250 B) 360 C) 560 D) 1400 E) 1500
D) Azalır Değişmez

E) Değişmez Değişmez

23. IS-LM modeline göre, belirli bir denge ve GSYİH


20. Aşağıdaki durumların hangisinde dışlama etkisi düzeyi ile denge faiz oranı söz konusuyken daral-
(crowding out) daha büyük olur? tıcı bir para politikasının genişletici bir maliye
politikasıyla aynı anda uygulandığı bir politika
A) Denge GSYİH düzeyinin potansiyel düzeyin al- karmasının faiz oranı ve GSYİH üzerindeki etkisi
tında olması nedir?

B) Ekonomideki işsizliğin büyük olması Faiz oranı GSYİH

C) Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin yüksek A) Artar Belirsizdir


olması
B) Düşer Belirsizdir
D) Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin düşük
olması C) Belirsizdir Artar

E) Tüketim harcamalarının faiz esnekliğinin düşük D) Belirsizdir Azalır


olması
E) Belirsizdir Belirsizdir

Diğer sayfaya geçiniz.

A 13
2010 – KPSS / AB-PS
24. Artan bütçe açığına bir tepki olarak özel kesim 27. Aşağıdakilerden hangisi para tabanı ve banka
tasarruflarındaki artma eğilimine ne ad verilir? çarpanını etkileyen para politikası araçlarından
biri değildir?
A) Dışlama Etkisi B) Ricardo-Barro Etkisi
A) Açık piyasa işlemleri
C) Keynes Etkisi D) Reel Balans Etkisi
B) Mevduat zorunlu karşılık oranı
E) Pigou Etkisi
C) Tüketim vergileri

D) Genel reeskont oranı

E) Farklılaştırılmış reeskont oranı

28. Bir ekonomide merkez bankasının yanı sıra bir tek


25. Keynesyen modelde toplam harcama fonksiyonu banka vardır ve merkez bankası zorunlu karşılık
aşağıdakilerin hangisinde verilenler arasındaki oranını % 10 düzeyinde belirlemiştir. Bu banka zorun-
ilişkiyi gösterir? lu rezervlerinin yanı sıra sahip olduğu rezervlerin de
% 5’ini karşılık olarak ayırma eğilimindedir.
A) Beklenen fiyat düzeyi ile reel millî gelir
Buna göre, para çoğaltanının değeri ile ilgili
B) Beklenen fiyat düzeyi ile arzulanan harcamalar olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C) Fiyatlar genel düzeyi ile nominal millî gelir A) 15’e eşittir.
D) Toplam planlanan harcama ile reel millî gelir B) 10’a eşittir.
E) Toplam planlanan harcama ile enflasyon C) 10’dan büyük, 15’ten küçüktür.

D) 5’ten büyük, 10’dan küçüktür.

E) 5’ten küçüktür.

29. Türkiye’de bankaların kredi verme olanaklarının


artırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerek-
26. Yeni Klasik makroekonomik yaklaşıma göre, iş- lidir?
sizliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) T.C. Merkez Bankasının Devlet tahvili satın
alması
A) Mönü maliyetleri
B) T.C. Merkez Bankasının Devlet tahvili satması
B) Öngörülemeyen şoklar
C) Zorunlu karşılık oranının artırılması
C) Ücret katılığı
D) Devlet harcamalarının azaltılması
D) Ücret yapışkanlığı
E) Devlet harcamalarının artırılması
E) Toplam arz yetersizliği

Diğer sayfaya geçiniz.

A 14
2010 – KPSS / AB-PS
30. Para arzındaki bir azalma Phillips eğrisini nasıl 33. Sıkı para politikası uygulaması sonucunda para
etkiler? arzı, faizler, toplam talep ve GSYİH nasıl değişir?

A) Eğri yukarı kayar. Para arzı Faizler Toplam talep GSYİH

B) Eğri aşağı kayar. A) Artar Düşer Artar Artar

C) Eğri dikey eksene paralel hâle gelir. B) Artar Artar Düşer Düşer

D) Eğri boyunca aşağıdan yukarı doğru bir hareket C) Düşer Artar Düşer Düşer
gerçekleşir.
D) Düşer Düşer Düşer Artar
E) Eğri boyunca yukarıdan aşağı doğru bir hareket
gerçekleşir. E) Artar Düşer Artar Düşer

31. Para arzı artışının reel etkileri ile ilgili aşağıdaki


ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Para arzındaki artış, bireyin servetinin parçası


olan hisse senedi fiyatlarını yükseltir; bu da ser- 34. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi
veti ve tüketimi artırır. yapılabilmesi için gerekli olan ön koşullardan biri
değildir?
B) Para arzındaki artış, banka mevduatlarını ve
kredi miktarını artırır; bu da yatırımları pozitif A) Merkez bankasının bağımsızlığı
etkiler.
B) Diğer parasal değişkenlere ilişkin bir taahhüdün
C) Geleneksel Keynesyen bakış açısına göre para olmaması
arzındaki artış faizler yoluyla yatırımları etkiler.
C) Disiplin altına alınmış bir maliye politikası
D) Esnek döviz kuru sistemlerinde, para arzındaki
artışın reel faiz oranlarını düşürmesi sonucu D) Güçlü bir finansal sistem
yerel para birimi değer kazanır ve net ihracat
E) Nominal gelir hedefi belirlenmesi
artar.

E) Para arzındaki artış, fiyat artışı beklentisi yaratır;


bu bekleyişler de Tobin’in q değerini ve yatırım-
ları artırır.

35. İki ülkenin döviz kurları aşırı veya eksik


32. Para politikasında hedeflenen bir parasal değerlenmiş değilse serbest ticaret iki ülke için
büyüklüğün kullanılması ile ilgili aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine neden olur?
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her iki ülkenin de mutlak üstünlüğe sahip
A) Parasal büyüklüklerin ara hedef olarak kullanıl- oldukları sektörlerde uzmanlaşmasına
ması sonucunda enflasyon oranında bir hızlan-
ma beklenebilir. B) Her iki ülkede de kaynakların ülkenin mutlak
üstünlüğe sahip olduğu sektörlere doğru yönel-
B) Parasal büyüklüklerin ara hedef olarak kullanıl- mesine
ması faiz oranlarında dalgalanmaya yol açar.
C) İki ülke arasında uzmanlaşmanın gerçekleşme-
C) Parasal büyüklüklerin ara hedef olarak kullanıla- mesine
bilmesinin ön koşulu, merkez bankasının faiz
oranlarını faaliyet hedefi olarak seçmesidir. D) Her iki ülkede de kaynakların ülkenin karşılaş-
tırmalı üstünlüğe sahip olduğu sektörlere doğru
D) Parasal büyüklüklerin ara hedef olarak kullanıl- yönelmesine
ması bir zorunluluk olarak T.C. Merkez Bankası
Kanunu’nda yer almaktadır. E) Her iki ülkede de kaynakların ülkenin karşılaştır-
malı üstünlüğe sahip olmadığı sektörlere doğru
E) Parasal büyüklüklerin ara hedef olarak kullanıl- yönelmesine
ması, mali baskınlık ölçütünün yüksek değerde
olmasını gerektirir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 15
2010 – KPSS / AB-PS
36. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi (MPC) 0,6 39. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin
ve marjinal ithalat eğilimi (MPM) 0,1 ise devlet ilk on yılında uyguladığı gelir politikalarından biri
harcamalarında 1000 TL’lik bir artış olduğunda değildir?
gelir kaç TL artar?
A) Aşarın kaldırılması
A) 1250 B) 1550 C) 2000
B) Alkol, tütün, tuz gibi geniş kitlenin tükettiği
D) 2250 E) 2750 malların satışının Devlet tekeline alınması

C) Buhran vergisi konulması

D) Demir yolu yapımının finansmanı için yol vergisi


konulması

E) İltizam sisteminin güçlendirilmesi

37. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi içsel büyüme


modellerinin öncülerinden biridir?

A) Robert M. Solow B) David Ricardo

C) Evsey Domar D) Walt W. Rostow

E) Paul M. Romer 40. İhracata dayalı büyüme stratejisinin hakim olduğu


1980-1990 döneminde Türkiye’nin cari işlemle-
riyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A) Cari işlemler dengesi dönem boyunca fazla ver-


miştir.

B) Cari işlemler dengesi bazı yıllar fazla vermekle


birlikte 1988’den itibaren açık vermeye başla-
mıştır.

C) Dış ticaret hacmi küçülmüştür.

D) İhracatın ithalatı karşılama oranı dönem boyunca


hızla düşmüştür.
38. Solow büyüme modelinde, toplam üretim fonk-
siyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi E) Toplam ithalat azalmıştır.
doğrudur?

A) Üretimde ölçeğe göre sabit getiri geçerlidir.

B) Üretimde ölçeğe göre azalan getiri geçerlidir.

C) Üretimde ölçeğe göre artan getiri geçerlidir.

D) Üretim fonksiyonu kesiklidir.

E) Üretim fonksiyonu kesin içbükeydir.


İKTİSAT TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 16
İŞLETME
2010 – KPSS / AB-PS
1. Aşağıdakilerden hangisi mali araştırmalarda kul- 4. Aşağıdaki stok denetim yöntemlerinin hangisinde
lanılan değerleme ve yatırım kararı alma ölçütleri her stok kalemi için emniyet stoku düzeyinin
arasında yer almaz? hesaplanması şarttır?

A) İşletmenin borç ödeme yeteneği A) ABC yöntemi

B) Millî ekonomiye sağlanacak katma değer B) Gözle kontrol yöntemi

C) İş gücü verimliliği C) Çift kutu yöntemi

D) Ülkeye döviz tasarrufu sağlama yönü D) Sabit sipariş periyodu yöntemi

E) İşletme fonksiyonlarına uygunluk E) Sabit sipariş miktarı yöntemi

2. İşletmeler, kâr elde etme ve topluma fayda sağlama 5. Seçilen bir iş hattında ilerleme ve bunun
amaçlarını uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek için her sonucunda daha fazla statü ve sorumluluk elde
iki amaç arasında bir denge kurmak zorundadır. etmeye ne ad verilir?

İşletmenin varlıklarının korunması ve geliştirilme- A) Kariyer B) Hareket etüdü


sine de imkân verecek bu denge, aşağıdaki işlet-
me amaçlarından hangisini sağlamaya yöneliktir? C) İş dizaynı D) Yetki devri

A) Yeni düşüncelere dayalı ürün yaratma amacı E) İş tatmini

B) İşletmenin yaşamını sürekli kılma amacı

C) İstihdam olanağı sağlama amacı

D) Satış gelirlerini artırma amacı

E) İyi bir imaja sahip olma amacı

6. Aşağıdakilerden hangisi Bürokrasi Yaklaşımının


özelliklerinden biri değildir?

A) Yasal yetki kullanımı


3. Aşağıdakilerden hangisi yatay bütünleşmenin
yararlarından biri değildir? B) Kişisel ilişkilerin varlığı

A) İşletmenin pazar payının genişlemesi C) Liyakata dayalı terfi sistemi

B) Yönetici personelden daha yoğun yararlanılması D) Fonksiyonel uzmanlığa dayalı iş bölümü

C) Kârın artırılması olanağı sunması E) İşlerin nasıl yapılacağını belirleyen ayrıntılı


kurallar
D) Girdi kaynaklarına kolay erişim sağlaması

E) Müşterilere daha iyi hizmet sunma olanaklarını


artırması

Diğer sayfaya geçiniz.

A 17
2010 – KPSS / AB-PS
7. Örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap vererek 10. Nitelikli bir personelin tanımlanmış bir işi yapabil-
kişilerin çalışması için etkilenmesi sürecine ne ad mesi için gerekli zaman standartlarının belirlen-
verilir? mesine ne ad verilir?

A) Eş güdümleme B) Kriz yönetimi A) İş gerekleri B) İş etüdü

C) İş bölümü D) Güdüleme C) İş ölçümü D) İş analizi

E) Liderlik E) İş tasarımı

8. Mevcut iş başarısının ölçülmesi ve bu başarının 11. Aşağıdakilerden hangisi yetki ve sorumlulukla


belirlenen hedefleri gerçekleştirme olasılığının ilgili ilkelerden biri değildir?
saptanmasına ne ad verilir?
A) Hesap verme B) Denetim alanı
A) Standartlaştırma B) Esneklik
C) Kumanda birliği D) Dikey yetki zinciri
C) Denetim D) Bölümlendirme
E) Eşit yetki ve sorumluluk
E) Stres kontrolü

9. Aşağıdakilerden hangisi mekanik organizasyon


yapılarının özellikleri arasında yer alır? 12. İşletmelerde personelin iş doyumu ve performansını
yükseltmek için çeşitli iş tasarım yaklaşımları geliştiril-
A) Problemlerin ve işlerin belirli uzmanlık alanlarına miştir.
bölünmesi
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İş Özellikleri
B) Üyeler arasındaki ilişkilerin daha çok yatay ile- Yaklaşımında ele alınan değişkenler arasında yer
tişimle sağlanması almaz?

C) Kontrol alanının geniş olması A) Özerklik B) Geri bildirim

D) Pek çok kararın alt kademelerde alınması C) Görev kimliği D) Merkeziyetçilik

E) Çalışanların, bütün işletmeyi ilgilendiren amacı E) Beceri değişkenliği


dikkate alarak davranması

Diğer sayfaya geçiniz.

A 18
2010 – KPSS / AB-PS
13. 16. Aşağıdakilerden hangisi üretim planlamasını etki-
I. Proje tabanlı olmaları leyen iç faktörler arasında yer alır?

II. Kalıcı yapılar olmaları A) Talep

III. Uyum yeteneğinin yüksek olması B) İş gücü

Yukarıdakilerden hangileri sanal organizasyonla- C) Rekabet durumu


rın özellikleri arasında yer alır?
D) Fason üretici kapasitesi
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
E) Ham maddenin bulunabilirliği
D) I ve III E) II ve III

17.
14. Alt parçalardan oluşan ve bu parçaların dış I. Üretime ilişkin işçilik maliyetleri
çevreyle ve kendi aralarındaki etkileşimine vurgu
yapan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangi- II. Üretimde kullanılan ham madde ve malzeme-
sidir? lerin işletmeye ulaştırılmasına ilişkin maliyetler

A) Klasik Yönetim Yaklaşımı III. Ürünün tüketiciye ulaştırılmasına ilişkin mali-


yetler
B) Sistem Yaklaşımı
Yukarıdakilerden hangileri kuruluş yeri seçiminde
C) Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı dikkate alınması gereken maliyetler arasında yer
alır?
D) Durumsallık Yaklaşımı
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
E) Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı
D) II ve III E) I, II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin


15. Bir üretim - dağıtım sisteminin her safhasındaki temel tasarımına ilişkin kararlardan biri değildir?
politika stok yenileme süreciyle ilgili olup sipariş
miktarına ve sipariş zamanına odaklanmıştır. A) Fabrika yerleştirme

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tip bir B) Stok yönetimi ve denetimi


üretim - dağıtım sisteminde göz önünde bulundu-
rulması gereken stok türlerinden biri değildir? C) Kapasite seçimi

A) Nihai stok D) Teknoloji seçimi

B) Yarı mamul stoku E) Kuruluş yeri seçimi

C) Yardımcı maddeler stoku

D) İşletme malzemesi stoku

E) Tamamlayıcı parça stoku

Diğer sayfaya geçiniz.

A 19
2010 – KPSS / AB-PS
19. Üretim stratejileri, üretim amaçlarına ulaşılmasını 22.
sağlayan ve bir rehber niteliği taşıyan uzun vadeli I. Yönetimin kalitesi
planlardır.
II. Bölgedeki rekabet durumu
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üretim strate-
jisinin unsurlarından biri olarak taktik ve işlemsel III. İşletmenin çalışma politikaları
kararların bir öğesi değildir?
IV. Bölgedeki müşterilerin satın alma gücü
A) Üretim planlaması ve denetimi
Yukarıdakilerden hangileri hizmet işletmelerinde
B) Stok yönetimi ve denetimi satış hacmini ve satış gelirini etkileyen unsurlar
arasında yer alır?
C) İş tasarımı
A) I ve IV B) II ve III C) I, II ve IV
D) Tamir - bakım planlaması
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
E) Kalite denetimi

23. Aşağıdakilerden hangisi kesikli üretim sistemleri-


20. Bir üretim işletmesinde 3 işçi 1200 m2 halıyı 8 saatte nin ayırt edici özelliklerinden biridir?
dokumaktadır.
A) Düzenli talep
Buna göre, bu işletmedeki iş gücü verimliliği kaç
m2 / saattir? B) Özel amaçlı makine kullanımı

A) 10 B) 25 C) 30 D) 50 E) 60 C) Kalifiye iş gücü kullanımı

D) Az çeşitli yüksek üretim miktarı

E) Düşük ara stokları

21. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli talep tah- 24. Aşağıdakilerden hangisi Tam Zamanlı Üretim Sis-
mininin kullanım amaçları arasında yer almaz? teminin aşamalarından biri değildir?

A) Bulundurulacak stok düzeyinin belirlenmesi A) Tekrarlı imalat ortamının oluşturulması

B) Üretilecek ürün ve hizmetlerin belirlenmesi B) Hazırlık zamanlarının azaltılması

C) Kullanılacak süreç ve teknolojilerin belirlenmesi C) Koruyucu bakım yapılması

D) Kapasite seçimi D) Tezgâhların fonksiyonlarına göre gruplandırıl-


ması
E) Kuruluş yeri seçimi
E) Dengeli iş yüklemesi yapılması

Diğer sayfaya geçiniz.

A 20
2010 – KPSS / AB-PS
25. Kontrol edilen bir ortama belirli uyarıcıların veril- 27. İşletmelerin büyümek için başvurabileceği yollardan
diği, dış faktörlerin ortadan kaldırılarak bağımlı biri de ürün - pazar ilişkilerine bağlı stratejilere dayan-
değişken üzerindeki etkinin ölçülmeye çalışıldığı maktadır.
pazarlama araştırması yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir? Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ansoff’un
Büyüme Matrisinin öngördüğü stratejiler arasında
A) Anket B) Deney yer almaz?

C) Gözlem D) Projeksiyon A) Bütünleşme stratejisi

E) Odak grup toplantısı B) Çeşitlendirme stratejisi

C) Ürün geliştirme stratejisi

D) Pazar geliştirme stratejisi

E) Pazara nüfuz etme stratejisi

26. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme 28. Ürün karmasının tutarlılığı ifadesi aşağıdakilerden
sürecinin aşamalarından biri değildir? hangisiyle açıklanabilir?

A) Pazarda var olan ihtiyaçların belirlenmesi A) Birden fazla ürün hattına sahip olunması

B) Pazardaki potansiyel ihtiyaçların belirlenmesi B) Ürün hattında yer alan ürünlerin sayısı

C) Pazarın geçmişte ortaya koyduğu büyüme per- C) Sahip olunan farklı ürün hatlarının sayısı
formansının analiz edilmesi
D) Ürün hattındaki ürünlerin üretim ve pazarlama
D) Pazar bölümleri arasında farklılık yaratan özellik- süreçlerinin yakından bağlantılı olması
lerin tanımlanması
E) Ürün hattındaki her bir ürün için sahip olunan
E) Pazar bölümlerinin en iyi şekilde nasıl tatmin edi- ürün çeşidi
leceğinin belirlenmesi

Diğer sayfaya geçiniz.

A 21
2010 – KPSS / AB-PS
29. Aşağıdakilerden hangisi hizmetin soyutluk özel- 31. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış
liğinden ötürü ortaya çıkan sorunlardan biri tutundurma tekniklerinden biri değildir?
değildir?
A) Kupon dağıtımı
A) Tüketicilerin ürünle ilgili fikir elde etme olanak-
larının sınırlı olması B) Örnek ürün dağıtımı

B) Hizmet kalitesini değerlendirmenin oldukça güç C) Satış eğitim programları


olması
D) Sık kullanıcı programları
C) Depolanamama kaynaklı pazarlama güçlüklerine
neden olması E) Fiyat indirimleri

D) Ürünün somut unsurlara dönüştürülmesi çabası


gerektirmesi

E) Hizmetin kalitesinin, hizmeti veren ve alan kişiye


göre farklılık göstermesi

32. Aşağıdakilerden hangisi hizmetin eş zamanlı üre-


tim ve tüketiminin getirdiği sonuçlarla doğrudan
30. Aşağıdakilerden hangisi zenginleştirilmiş ürün ilişkilidir?
içinde yer alır?
A) Standartlaşma ve kalite kontrolün zor olması
A) Marka B) Tasarım C) Ambalaj
B) Hizmetten ancak belirli bir süre için faydalanıla-
D) Kalite düzeyi E) Kurma ve montaj bilmesi

C) Hizmet performansının kişiye, zamana ve yere


göre değişiklik göstermesi

D) Hizmet kalitesinin belirlenmesinde müşterinin


önemli rol oynaması

E) Bir birim hizmetin fiilî maliyetinin belirlenmesinin


zor olması

Diğer sayfaya geçiniz.

A 22
2010 – KPSS / AB-PS
33. İki ayrı finansal varlığın birlikte hareket etme 35. Piyasanın beklenen getirisinin % 10 ve risksiz faiz
derecesini gösteren istatistiksel ölçüt aşağıdaki- oranının % 6 olduğu bir ortamda, betası 0,90 olan
lerden hangisidir? bir şirketin hisse senetlerinin beklenen getirisi
Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeline göre
A) Varyans B) Kovaryans yüzde kaçtır?

C) Değişim kat sayısı D) Standart sapma A) 3,6 B) 8 C) 9,6 D) 12,5 E) 14


E) Belirlilik eşiti

34. Bir şirket tarafından ihraç edilen ve belirli bir 36. Şirketin ihtiyaçlarını analiz etme ve şirket değerini
zaman sonuna kadar o şirketin hisse senetlerini maksimize edecek yatırımlara karar verme süre-
belirlenmiş olan fiyattan satın alma hakkı veren cine ne ad verilir?
finansal varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabit bütçeleme B) Kapsamlı bütçeleme
A) Varant
C) Finansman yönetimi D) Sermaye planlaması
B) Alım opsiyonu
E) Sermaye bütçelemesi
C) Satım opsiyonu

D) Vadeli işlem sözleşmesi

E) Swaption

Diğer sayfaya geçiniz.

A 23
2010 – KPSS / AB-PS
37. 39. Satım opsiyonu alan bir spekülatörün maksimum
I. Kâr payı dağıtım oranının sabit olması zararı ne kadar olur?

II. Öz sermaye getiri oranının sabit olması A) Opsiyonun primi kadar

III. Piyasa faiz oranının sabit olması B) (Varlığın spot fiyatı – Opsiyonun kullanım fiyatı)
kadar
IV. Şirketin satış hacminin sabit olması
C) (Opsiyonun kullanım fiyatı – Varlığın spot fiyatı)
Gordon Büyüme Modeline göre, kâr payının kadar
büyüme oranının sabit olması için yukarıdaki
koşullardan hangilerinin sağlanması zorunludur? D) [(Opsiyonun kullanım fiyatı – Varlığın spot fiyatı)
– Opsiyonun primi] kadar
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
E) [(Opsiyonun kullanım fiyatı + Varlığın spot fiyatı)
D) II ve III E) III ve IV – Opsiyonun primi] kadar

40.
I. Tahvilin faiz oranıyla tahvil fiyatı arasında
doğrusal bir ilişki vardır.

II. Tahvilin fiyatıyla piyasa faiz oranı arasında ters


38. yönlü bir ilişki vardır.
I. Maksimum fiyat
III. Piyasa faiz oranının tahvil fiyatı üzerindeki etkisi
II. Sözleşmenin büyüklüğü vadeye kalan dönem sayısı arttıkça azalır.

III. Sözleşmeye konu olan varlığın kalitesi IV. Tahvilin fiyatı, vadeye kalan süre arttıkça faiz
oranındaki değişmelere daha duyarlı olur.
IV. Uzlaşma fiyatı
Tahvil fiyatıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangi-
Yukarıdakilerden hangileri vadeli işlem sözleşme- leri doğrudur?
lerinde belirtilen unsurlar arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve IV
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV
D) II ve IV E) III ve IV

İŞLETME TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 24
MALİYE
2010 – KPSS / AB-PS
1. W. J. Baumol’un kamu harcamalarının artışına 3. Karar alma sisteminin maliyetlerine ilişkin olarak
ilişkin görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- Buchanan ve Tullock’un ortaya koydukları yakla-
gisi doğrudur? şımda sözü edilen maliyetler aşağıdakilerin han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Teknolojik gelişmeler kamu hizmetlerinin çeşit-
lenmesine ve talep artışına yol açtığından kamu A) Ulaşım maliyeti ve fırsat maliyeti
harcamaları reel olarak artar.
B) Karar alma maliyeti ve dışsal maliyet
B) Teknolojik gelişmeler özel sektöre de yansımakla
beraber kamu kesimine daha fazla yansıdığın- C) Karar alma maliyeti ve fırsat maliyeti
dan kamu hizmetlerinin arz maliyeti artar ve bu-
nun sonucunda kamu harcamaları reel olarak D) Katlanma maliyeti ve bilgi edinme maliyeti
artar.
E) Katlanma maliyeti ve dışsal maliyet
C) Kamu kesiminin büyük ölçüde emek-yoğun üre-
tim yapması, emeğin veriminin sanayide oldu-
ğundan daha fazla artmasına ve kamu hizmet-
lerinin birim maliyetinin düşmesine neden oldu-
ğundan kamu hizmetlerine olan talep artar.

D) Kamu kesiminin büyük ölçüde emek-yoğun üre-


tim yapması, emeğin veriminin sanayide olduğu
kadar hızlı artmamasına ve kamu hizmetlerinin
birim maliyetinin yükselmesine neden olduğun-
dan kamu harcamaları reel olarak artar.

E) Kamu kesiminin büyük ölçüde sermaye-yoğun


üretim yapması, emeğin veriminin sanayide oldu-
ğundan daha fazla artmasına ve kamu hizmet-
lerinin birim maliyetinin düşmesine neden oldu-
ğundan kamu hizmetlerine olan talep artar.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide dışsal


ekonomiler söz konusu olduğunda ortaya çıka-
2. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimini özel ke- bilecek sonuçlardan biri değildir?
simden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Olumsuz dışsallıklarda fazla üretimin ortaya çık-
A) Kamusal mal ve hizmet sunulması ması

B) Sunulacak mallarda arz ve talep koşullarının be- B) Dışsallıklarda eksik veya fazla üretimin ortaya
lirleyici olması çıkması

C) Üretimin bürokrasi aracılığıyla gerçekleştirilmesi C) Olumsuz dışsallıklarda marjinal sosyal maliyetin


marjinal özel maliyeti aşması
D) Finansmanının vergilerle yapılması
D) Olumlu dışsallıklarda marjinal sosyal faydanın
E) Sunulacak mal ve hizmet miktarının siyasal karar marjinal özel faydadan büyük olması
mekanizmasınca belirlenmesi
E) Olumsuz dışsallık yaratan firmaların marjinal
sosyal maliyetin marjinal sosyal faydaya eşit
olduğu yerde üretim yapmaları

Diğer sayfaya geçiniz.

A 25
2010 – KPSS / AB-PS
5. Aşağıdakilerden hangisi gider vergilerinin temel 8. Yansıma ölçütüne göre, aşağıdakilerin hangisin-
özelliğidir? de verginin dolaylı olduğu kabul edilir?

A) Bireylerin fiili satın alma güçlerini dikkate alma- A) Vergi mükellefiyle vergi yüklenicisi farklı kişilerse
ları
B) Vergi mükellefiyle vergi yüklenicisi aynı kişiyse
B) Gelirin elde edildiği zamana göre alınmaları
C) Vergi mükellefiyeti vergi beyannamesi vermeyi
C) Kural olarak yansıtılabilmeleri gerektiriyorsa

D) Dolaysız vergilere kıyasla yönetimi daha kolay D) Vergi mükellefi vergiden kaçınamıyorsa
vergiler olmaları
E) Vergiyi doğuran olay gerçekleşmemişse
E) Artan oranlı vergi tarifesine sahip olmaları

6. Vergi kaçakçılığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden


hangisi yanlıştır?

A) Kanuna aykırıdır.

B) Vergi suçu teşkil eder.

C) Vergi borcunun doğmamasına yol açar.

D) Verginin hiç ödenmemesi veya kısmen ödenmesi 9. Aşağıdakilerden hangisi Tobin Vergisini savu-
durumudur. nanların ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir?

E) Maaş ve ücretlerden alınan vergilerde daha az A) Spekülatif akımların döviz ve sermaye piyasaları
görülür. üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri azaltması

B) Ulusal otoriteyi güçlendirmesi

C) Vergi kapasitesi üzerindeki etkileri nedeniyle


vergileme kapasitesini artırabilmesi

D) Piyasaları sakinleştirmesi

E) Yeni fonların ülkeye gelişini artırması

7. Verginin üzerinden hesaplandığı değer veya


miktara ne ad verilir?

A) Vergi matrahı B) Verginin konusu

C) Vergi yükümlülüğü D) Verginin tahakkuku

E) Vergiyi doğuran olay

Diğer sayfaya geçiniz.

A 26
2010 – KPSS / AB-PS
10. Kamu malları konusunda yapılan harcamalar art- 13. Devletin ödediği emekli memur maaşları
tıkça kişilerin ödeyecekleri vergilerin de artması aşağıdaki kamu harcamalarından hangisinin
sonucu, bir bireyin kamu malından tüketeceği her kapsamında yer alır?
ekstra birim için yapması gereken ödemeye ne ad
verilir? A) Gerçek harcamalar B) Transfer harcamaları

A) Vergi fiyatı B) Vergi arbitrajı C) Verimli harcamalar D) Yatırım harcamaları

C) Vergi dampingi D) Vergi kapasitesi E) Kalkınma carileri

E) Vergi amortismanı

11. Aşağıdakilerden hangisi gerçek devlet harcamala-


rının ekonomide yaratacağı etkilerden biri değil-
dir?

A) Kısa dönemde toplam talebi azaltıcı bir etki


yapabilmesi

B) Kısa dönemde enflasyonist bir etki yaratabilmesi

C) Toplam talebin ekonomide üretilen mallar


arasındaki dağılımını değiştirebilmesi 14. Kamu hizmetlerinin maliyetleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
D) Toplam talebin bölgeler arasındaki dağılımını
değiştirebilmesi A) Devletin girdi talebini artırması girdi fiyatlarının
düşmesine neden olur.
E) Kişisel gelir dağılımını değiştirebilmesi
B) Saf kamusal malların sunumunda hizmetten
yararlananların sayısının artması maliyetlerde
artışa yol açar.

C) Yarı kamusal malların sunumunda hizmetten ya-


rarlananların sayısının artması maliyetleri değiş-
tirmez.
12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
özendiriciler (ekonomik müşevvikler) üzerindeki D) Hizmet sunulan alanın genişlemesi toplam
etkilerinden biridir? maliyeti azaltır.

A) Mevcut kamu tesislerinden yararlanmak ama- E) Hizmet üretim teknolojisi kamu hizmetlerinin ma-
cıyla yapılan harcamaların etkisi liyet yapısını doğrudan etkiler.

B) Kamu çalışanlarının talebini artırmak amacıyla


yapılan maaş artışlarının etkisi

C) Eskiyen altyapı yatırımlarının yenilenmesi ama-


cıyla istihdam edilen kişilere yapılan ödemelerin
etkisi

D) Kamu kurumlarının etkin çalışmasını sağlamak


amacıyla yapılan transfer harcamalarının etkisi

E) Devletin ulaştırma ve haberleşme şebekesini


geliştirmesi amacıyla yaptığı harcamaların etkisi

Diğer sayfaya geçiniz.

A 27
2010 – KPSS / AB-PS
15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında 17. Devletin iç borçlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifade-
verimliliği artırmak için uygulanacak önlemlerden lerden hangisi yanlıştır?
biri olamaz?
A) Ülke içindeki kişi veya kurumlara borçlanılır.
A) Kamu çalışanlarına tasarruf zihniyetinin aşılan-
ması B) Ekonominin kullanabileceği ek bir kaynak sağlar.

B) Kamu harcamalarında kırtasiyeciliğin azaltılması C) Satın alma gücünün özel kesim ve kamu kesimi
arasında el değiştirmesine yol açar.
C) Kamu harcamalarının kısılması
D) Ülkenin millî parası cinsinden borçlanmaya gidi-
D) Kamu görevlilerinin denetlenmesi lir.

E) Kamu harcamalarının yapılmasında idarenin E) Kısa, orta veya uzun vadeli olarak borçlanılabilir.
tarafsızlığı ilkesine uyulması

18. Hazinenin bankalara fazla hazine bonosu satma-


16. Kalkınma carileri aşağıdakilerin hangisinde doğru sının kredi piyasası üzerindeki doğrudan etkisiyle
tanımlanmıştır? ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kalkınma projelerine ayrılmış cari ödeneklerdir. A) Bankalar daha kârlı hâle geleceğinden özel sek-
töre daha çok kredi açarlar.
B) Faydası genellikle 1 yılı aşan, insana yatırım ni-
teliğindeki cari harcamalardır. B) Bankalar sağlam gelir kaynaklarına kavuş-
tuğundan özel sektöre daha çok kredi açarlar.
C) Yatırımların cari nitelikteki kısmıdır.
C) Bankaların özel sektöre açabileceği kredi azalır.
D) Maddi sermaye malı üretmeye yönelik olarak ya-
pılan harcamalardır. D) Bankalar Merkez Bankasından kaynak sağlaya-
caklarından kredi hacmi değişmez.
E) Etkisi 1 yılı aşmayan yatırım harcamalarıdır.
E) Bankalar para yaratarak hazine bonosu alacak-
larından kredi hacmi değişmez.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 28
2010 – KPSS / AB-PS
19. Enflasyonist bir ortamda reel faizler pozitif ise 21. Aşağıdakilerden hangisi dış yardımların yol aça-
faiz dışı denge ile operasyonel denge arasındaki cağı olumsuz sonuçlardan biri değildir?
ilişki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir? A) Dış bağımlılığı artırması

A) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Birincil B) Ülkede israf riski yaratması
Açık > Operasyonel Açık
C) Enflasyon yaratabilmesi
B) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi < Ope-
rasyonel Açık < Birincil Açık D) Yurt içi tüketimin kısılmasına yol açması

C) Operasyonel Açık > Kamu Kesimi Borçlanma E) Geri ödeme zamanında ödemeler dengesinde
Gereksinimi > Birincil Açık bozulmalara yol açması

D) Operasyonel Açık < Kamu Kesimi Borçlanma


Gereksinimi < Birincil Açık

E) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Ope-


rasyonel Açık > Birincil Açık

20. Borç servis oranı aşağıdakilerin hangisinde doğ- 22. Aşağıdakilerin hangisinde nominal değerle ihraç
ru tanımlanmıştır? edilen bir tahvile itfa tarihinde ek bir ödeme ya-
pılır?
A) Belli bir yıl için dış borçların ödenecek anapara
ve faizlerinin ödemeler bilançosundaki döviz ka- A) Teminatlı devlet borçlanması
zançlarına oranı
B) Primli tahvil ihracı
B) Belli bir yıl için iç ve dış borç faiz ödemelerinin
C) Başabaşın üstünde tahvil ihracı
kamu harcamalarına oranı
D) Teminatsız tahvil ihracı
C) Toplam borç stokunun gayrisafi millî hasılaya
oranı E) Primsiz tahvil ihracı
D) Belli bir yıl için dış borçların ödenecek faizlerinin
gayrisafi millî hasılaya oranı

E) Belli bir yıl için ödenecek iç ve dış borç anapara


ödemelerinin gayrisafi millî hasılaya oranı

Diğer sayfaya geçiniz.

A 29
2010 – KPSS / AB-PS
23. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hiz- 26. Merkezî yönetim bütçesinin hazırlık ve onay aşa-
met ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yeter- malarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
sizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen lıştır?
hizmetleri gerçekleştirmek için ihtiyat amaçlı ola-
rak Maliye Bakanlığı bütçesine genel bütçe öde- A) Orta vadeli programın Bakanlar Kurulunca ka-
neklerinin % 2’sine kadar tahsis edilen ödenek bulü
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe ka-
A) Ek ödenek B) Örtülü ödenek nun tasarısının görüşülmesi

C) Yedek ödenek D) Ön ödenek C) Bakanlar Kurulunun kararıyla kamu yatırım prog-


ramının Resmî Gazete’de yayımlanması
E) Transfer ödenek
D) Yüksek Planlama Kurulunda makroekonomik
göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin görüşülmesi

E) Kamu idareleri gelir ve gider tahminleri ile yatırım


tekliflerinin Maliye Bakanlığına gönderilmesi

24. Aşağıdakilerden hangisi objektif doğruluk ilke-


sine uygun bütçe hazırlanması için gerçekleşmesi
gereken şartlardan biri değildir?

A) Kamu mali yönetiminin ülke ekonomisiyle ilgili


sağlıklı verilerinin olması

B) Mevcut verileri doğruluğa yakın şekilde yorum-


layarak sonuçları ortaya koyabilecek yetişkin
kadroların olması

C) Kamu mali yönetiminin çağdaş bir devlet muha- 27. Aşağıdakilerden hangisi kamu idarelerinin bütçe-
sebe sistemine sahip olması lerinin stratejik planlarda belirlenen performans
göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çer-
D) Bütçeyi hazırlayan ve kabul edenlerin iyi niyetli çevede yürütecekleri faaliyetler ile performans
olması esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belir-
lemeye yetkilidir?
E) Kamu mali yönetiminin yeterli bir altyapıya sahip
olması A) Maliye Bakanlığı B) Bakanlar Kurulu

C) Başbakanlık D) Sayıştay

E) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

25. Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktar-


maların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yı-
lın bitimini takip eden kaç gün içinde Maliye Ba-
kanlığınca ilan edilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

Diğer sayfaya geçiniz.

A 30
2010 – KPSS / AB-PS
28. Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli bir kuruluş- 30. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının
tur? amaçlarından biri değildir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi A) Ekonomik istikrarın sağlanması

B) Sermaye Piyasası Kurulu B) İstihdam düzeyinin yükseltilmesi

C) Ulaştırma Bakanlığı C) Kamu harcamalarının azaltılması

D) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı D) Gelir dağılımında adaletin sağlanması

E) İstanbul Büyükşehir Belediyesi E) İktisadi kalkınmanın sağlanması

31. Aşağıdakilerden hangisi devrî bütçe politikasının


yöntemlerinden biri olan alternatif amortisman
29. Gelirler politikası aşağıdakilerin hangisinde doğru usulünün sakıncalarından biridir?
ifade edilmiştir?
A) Devlet maliyesinin bağımsızlığının ortadan kalk-
A) Devletin kamu gelirlerine yönelik politikalarıdır. ması

B) Devletin ücret ve fiyatların oluşum sürecine doğ- B) Genişleme dönemlerinin uzamasına yol açarak
rudan müdahale etmesidir. fiyat istikrarını tehdit edebilmesi

C) Devletin millî geliri artırmak için uyguladığı poli- C) Genişleme dönemlerinde atıl kalan fonların kay-
tikalardır. nak israfına neden olması

D) Devletin ihracat gelirlerini artırmak için uygu- D) Rantiyelere genişleme dönemlerinde ödenen
ladığı döviz kuru politikalarıdır. borçların, daralma döneminin daha erken başla-
masına sebep olabilmesi
E) Devletin uyguladığı genişletici mali politikalardır.
E) Rantiye kesiminin gelirinin azalması

Diğer sayfaya geçiniz.

A 31
2010 – KPSS / AB-PS
32. Gelir dağılımını iyileştirmek için uygulanacak bir 34. Vergilerin otomatik istikrarlandırıcılık işlevini gö-
vergi politikasında aşağıdakilerden hangisinin yer rebilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin
alması uygun olmaz? geçerli olması gerekir?

A) Artan oranlı tarife A) Vergi sisteminin götürü vergilerden oluşması

B) Servet artışlarının vergilendirilmesi B) Gelire bağlı, esnek bir vergi sisteminin olması

C) En az geçim düzeyindeki gelirden vergi alınma- C) Miktar esaslı vergilerin ağırlıkta olduğu bir vergi
ması sisteminin olması

D) Zorunlu tüketim harcamalarından alınan tüketim D) Vergilemenin etkin olması


vergilerinin iade edilmesi
E) Vergilerin genişletici ve daraltıcı etkilerinin küçük
E) Emek ve sermaye gelirlerinin aynı tarifeyle vergi- olması
lendirilmesi

35. Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı


oranı yüzde kaçtır?

A) 1,95 B) 2,00 C) 2,50 D) 2,95 E) 3,50

33. Keynesyen Yaklaşıma göre, bütçe açıklarına iliş-


kin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ekonomi her zaman tam istihdamda dengede


olduğundan kamu kesiminin açık vermesi enf-
lasyonist etki yaratır.

B) Ekonomi her zaman tam istihdamda dengede


olduğundan kamu kesiminin açık vermesi özel
sektör yatırımlarının azalmasına neden olur.

C) Ekonomi tam istihdamın altında dengede olabi-


leceğinden kamu kesiminin açık vermesi enflas-
yonist etki yaratır.
36. Vergi mahkemesinde dava açma süresini kaçır-
D) Ekonomi tam istihdamın altında dengede olabi- dıktan sonra vergi dairesi müdürlüğüne düzeltme
leceğinden dönemsel olarak kamu kesiminin açık başvurusunda bulunan A’ya olumsuz cevap veril-
vermesi özel sektörü dışlar. mesi durumunda A’nın yapabileceği işlem aşağı-
dakilerden hangisidir?
E) Ekonomi tam istihdamın altında dengede olabi-
leceğinden kamu kesimi dönemsel olarak açık A) Cezada indirim istemek
verebilir ve bu açık her zaman özel sektörü
B) Uzlaşma talebinde bulunmak
dışlamaz.
C) Maliye Bakanlığına başvurmak

D) Danıştaya başvurmak

E) Yapabileceği işlem yoktur.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 32
2010 – KPSS / AB-PS
37. 39. Aşağıdakilerden hangisinin defter tutma mecburi-
I. Kaçakçılık yeti yoktur?

II. Mükellefin özel işlerini yapma A) Limitet şirket

III. Vergi mahremiyetini ihlal B) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletme

IV. Vergi ziyaı C) Basit usule tabi ticaret erbabı

Yukarıdaki vergi suçlarından hangileri ceza mah- D) Gerçek usulde vergilendirilen çiftçi
kemeleri tarafından cezalandırılan suçlardan biri-
dir? E) İktisadi kamu teşekkülleri

A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve IV

D) I, II ve III E) II, III ve IV

38. Tam mükellef kurumdan 2009 yılında 50.000 TL 40. Öğrenci A, 1000 TL’ye bilgisayar almış ve satıcı %20
tutarında brüt kâr payı geliri elde eden gerçek kişi iskonto yapmıştır.
A’nın beyan etmesi gereken geliri kaç TL’dir?
Buna göre, A’nın ödeyeceği KDV tutarı kaç
A) 15.000 B) 25.000 C) 35.000 TL’dir? (KDV oranı %18’dir.)

D) 45.000 E) 50.000 A) 144 B) 180 C) 200 D) 216 E) 226

MALİYE TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 33
MUHASEBE
2010 – KPSS / AB-PS
1. İşletmenin yapmış olduğu satış karşılığında aldığı 3. İşletmenin ortaklarından olan bir kişinin ölmesi ve
yabancı para tutarını Türk Lirası üzerinden ölen ortağın vârislerinin işletmeden ayrılmalarına
kayıtlara alması aşağıdaki muhasebe temel karşılık işletmenin faaliyetlerini devam ettirmesi
kavramlarından hangisiyle açıklanabilir? aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından
hangisinin bir gereğidir?
A) Maliyet esası
A) İşletmenin sürekliliği
B) Tarafsızlık ve belgelendirme
B) Kişilik
C) Özün önceliği
C) Özün önceliği
D) Parayla ölçülme
D) Tutarlılık
E) Tam açıklama
E) Dönemsellik

2. İşletmenin stok değerleme yöntemini değiştirmesi


hâlinde, konuyla ilgili bilgi verilmesi aşağıdaki
muhasebe temel kavramlarından hangisine
uygunluk gösterir?

A) Tutarlılık

B) İşletmenin sürekliliği

C) Tam açıklama

D) Dönemsellik

E) Kişilik

Diğer sayfaya geçiniz.

A 34
2010 – KPSS / AB-PS
5. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin vade
4. VE 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden
GÖRE CEVAPLAYINIZ. hangisidir?

İşletme 16.12.2009 tarihinde yıllık faiz oranı % 9 olan A) /


30 gün vadeli 60.000 TL’lik bir hesap açtırmıştır. BANKALAR 60.450
Hesap vade sonunda vadesiz hesaba aktarılarak -Vadesiz TL
kapatılmıştır. BANKALAR 60.000
-Vadeli TL
FAİZ GELİRLERİ 450
/

B) /
BANKALAR 60.450
-Vadesiz TL
BANKALAR 450
-Vadeli TL
BANKALAR 60.450
-Vadeli TL
GELİR TAHAKKUKLARI 225
4. Buna göre, işletmenin dönem sonunda yapması FAİZ GELİRLERİ 225
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? /
A) / C) /
BANKALAR 450 BANKALAR 450
FAİZ GELİRLERİ 450 -Vadeli TL
/ FAİZ GELİRLERİ 450
/
B) /
BANKALAR 225 D) /
GELİR TAHAKKUKLARI 225 BANKALAR 60.450
/ -Vadeli TL
BANKALAR 60.450
C) / -Vadesiz TL
BANKALAR 225 BANKALAR 60.000
FAİZ GELİRLERİ 225 -Vadeli TL
/ BANKALAR 60.000
-Vadesiz TL
D) / GELİR TAHAKKUKLARI 450
GELİR TAHAKKUKLARI 225 FAİZ GELİRLERİ 450
FAİZ GELİRLERİ 225 /
/
E) /
E) / BANKALAR 60.450
GELİR TAHAKKUKLARI 450 -Vadesiz TL
FAİZ GELİRLERİ 225 BANKALAR 60.000
GELECEK AYLARA -Vadeli TL
AİT GELİRLER 225 GELİR TAHAKKUKLARI 450
/ /

Diğer sayfaya geçiniz.

A 35
2010 – KPSS / AB-PS
6. Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedekleri 8. Yeni faaliyete geçen bir işletmenin doğal gaz
arasında yer alır? kullanımı için verdiği güvence bedeli aşağıdaki
hesapların hangisinde izlenmelidir?
A) I. Tertip Yedek
A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
B) Özel Fonlar
B) Verilen Depozito ve Teminatlar
C) Statü Yedekleri
C) Özel Maliyetler
D) Hisse Senetleri İhraç Primleri
D) Verilen Avanslar
E) Olağanüstü Yedekler
E) Haklar

9. T işletmesinin, Z işletmesine 5000 TL ön ödeme


yaptıktan 2 ay sonra çek ciro ederek teslim aldığı
KDV hariç 12.000 TL’lik bilgisayarlar nedeniyle
teslim tarihinde yapması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir? (KDV oranı % 15
olarak alınacaktır.)
7. Alıcıların 50.000 TL tutarındaki borcu erken A) /
ödemesi nedeniyle % 2 indirim yapılması hâlinde DEMİRBAŞLAR 7000
aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır? VERİLEN AVANSLAR 5000
İNDİRİLECEK KDV 1800
A) /
KASA 49.000 ALINAN ÇEKLER 13.800
SATIŞ İSKONTOLARI 1000 /
ALICILAR 50.000 B) /
/ DEMİRBAŞLAR 12.000
İNDİRİLECEK KDV 1800
B) /
KASA 49.000 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ 5000
ALICILAR 49.000
ALINAN ÇEKLER 8800
/
/
C) /
C) /
KASA 49.000
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 12.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1000
İNDİRİLECEK KDV 1800
ALICILAR 50.000
ALINAN ÇEKLER 8800
/
KASA 5000
D) / /
KASA 49.000
D) /
YURTİÇİ SATIŞLAR 1000
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR 7000
ALICILAR 50.000 İNDİRİLECEK KDV 1050
/ VERİLEN AVANSLAR 5000
E) / ALINAN ÇEKLER 8050
KASA 49.000 KASA 5000
SATILAN TİCARİ /
MALLAR MALİYETİ 1000
E) /
ALICILAR 50.000 DEMİRBAŞLAR 12.000
/ İNDİRİLECEK KDV 1800
ALINAN ÇEKLER 8800
VERİLEN AVANSLAR 5000
/

Diğer sayfaya geçiniz.

A 36
2010 – KPSS / AB-PS
10. Dönem içinde meydana gelen işlemler nedeniyle
bilanço kalemlerinde ortaya çıkan değişmeler 13. VE 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla izlenir? GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A) Genel geçici mizan Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen


bir işletme 6 adet malı KDV dahil 17.250 TL’ye
B) Yardımcı defter satmıştır. İşletme satışlarını % 25 kârla yapmaktadır.
(KDV oranı % 15 olarak alınacaktır.)
C) Hesap

D) Kesin mizan

E) Fon akım tablosu

13. Buna göre, satış işleminin kaydında aşağıdaki


hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Ticari Mallar hesabı alacaklı 15.000 TL


11. İşletmenin cüzdanında bulunan devlet tahvilleri-
B) Ticari Mallar hesabı borçlu 12.000 TL
nin tahsil edilecek kuponları hangi hesapta ve ne
şekilde izlenmelidir? C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu
12.000 TL
A) Menkul Kıymet Satış Kârları – Alacaklı
D) Hesaplanan KDV hesabı borçlu 2250 TL
B) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar – Alacaklı
E) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 17.250 TL
C) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları – Borçlu

D) Diğer Hazır Değerler – Alacaklı

E) Faiz Gelirleri – Alacaklı

12. İşletmenin dönem sonu itibarıyla borç senetleri


için hesapladığı reeskont tutarı izleyen dönemde
hangi hesaplara ve ne şekilde kaydedilmelidir?

A) Borç Senetleri hesabı borçlu – Reeskont Faiz


Gelirleri hesabı alacaklı 14. Satılan mallardan bir tanesinin iadesi durumunda
işletmenin yapacağı dönem sonu kayıtlarında
B) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı doğrudur?
C) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – A) Ticari Mallar hesabı borçlu 3000 TL
Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacaklı
B) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 2250 TL
D) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu – Borç
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı C) Satıştan İadeler hesabı borçlu 2250 TL
E) Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu – Borç D) Yurtiçi Satışlar hesabı borçlu 12.500 TL
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı
10.000 TL

Diğer sayfaya geçiniz.

A 37
2010 – KPSS / AB-PS
15. Tahsili şüpheli hâle gelen 25.000 TL’lik alacak için 16. İşletme dönem sonu itibarıyla tahakkuk eden
ayrılan 20.000 TL’lik karşılık şu şekilde kaydedilmiştir: kredi faiz tutarını hangi hesaba ve ne şekilde kay-
detmelidir?
/
KARŞILIK GİDERLERİ 25.000 A) Finansman Giderleri hesabının borcuna
ŞÜPHELİ TİCARİ B) Banka Kredileri hesabının borcuna
ALACAKLAR 25.000
/ C) Gider Tahakkukları hesabının borcuna

Bu kayıtla ilgili yapılması gereken düzeltme kaydı D) Gelir Tahakkukları hesabının alacağına
aşağıdakilerden hangisidir?
E) Bankalar hesabının borcuna
A) /
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR 25.000 17. İşletme, aktifinde kayıtlı bedeli 500.000 TL, net değeri
KARŞILIK GİDERLERİ 25.000 ise 125.000 TL olan bir iş makinesini vererek yerine
/ büro olarak kullanılmak üzere satış bedeli 120.000 TL
olan bir daire satın almıştır. (Vergiler dikkate
B) / alınmayacaktır.)
ŞÜPHELİ TİCARİ
Buna göre, bu işleme ilişkin kayıt aşağıdakilerden
ALACAKLAR 25.000
hangisidir?
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI 25.000 A) /
/ BİNALAR 125.000
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 125.000
C) / DİĞER OLAĞAN
ŞÜPHELİ TİCARİ GİDER VE ZARARLAR 250.000
ALACAKLAR 25.000
TESİS, MAKİNE
KARŞILIK GİDERLERİ 5000 VE CİHAZLAR 500.000
ŞÜPHELİ TİCARİ /
ALACAKLAR KARŞILIĞI 20.000
/ B) /
BİNALAR 125.000
D) / DİĞER OLAĞAN
ŞÜPHELİ TİCARİ GİDER VE ZARARLAR 375.000
ALACAKLAR 5000
TESİS, MAKİNE
KARŞILIK GİDERLERİ 20.000
VE CİHAZLAR 500.000
ŞÜPHELİ TİCARİ /
ALACAKLAR KARŞILIĞI 25.000
/ C) /
BİNALAR 120.000
E) / BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 375.000
ŞÜPHELİ TİCARİ DİĞER OLAĞAN
ALACAKLAR 20.000 GİDER VE ZARARLAR 5000
KARŞILIK GİDERLERİ 5000
TESİS, MAKİNE
ALICILAR 25.000 VE CİHAZLAR 500.000
/ /

D) /
BİNALAR 120.000
DİĞER OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR 5000
TAŞITLAR 125.000
/

E) /
BİNALAR 125.000
TAŞITLAR 125.000
/

Diğer sayfaya geçiniz.

A 38
2010 – KPSS / AB-PS
18. Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici 21. Aşağıdaki Gelir Tablosu kalemlerinden hangisi
nitelikteki hesaplar arasında yer alır? Brüt Satış Kârı ile Olağan Kâr arasında yer
almaz?
A) Menkul Kıymetler İhraç Farkı
A) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
B) Kıdem Tazminatı Karşılığı
B) Komisyon Gelirleri
C) Maliyet Giderleri Karşılığı
C) Önceki Dönem Gelir ve Kârları
D) Gelecek Yıllara Ait Gelirler
D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
E) Özel Fonlar
E) Menkul Kıymet Satış Kârları

19. Aşağıdakilerden hangisi objektif belge sayılmaz?

A) Çek B) Senet C) Bordro

D) İrsaliye E) Muhasebe fişi

22. Dönem sonu itibarıyla kasa sayım noksanları


tutarının, kasa sayım fazlaları tutarının üstünde
olması hâlinde ayrılacak karşılık aşağıdaki hesap-
ların hangisinde izlenmelidir?

A) Kasa
20. Aşağıdaki hesaplardan hangisi stok hareketlerini B) Sayım ve Tesellüm Noksanları
aralıklı envanter yöntemiyle izleyen bir işletmede
dönem sonuna kadar kullanılmaz? C) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
A) Satıştan İadeler D) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı
B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti E) Diğer Çeşitli Alacaklar

C) Yurtiçi Satışlar

D) Satış İskontoları

E) Ticari Mallar

Diğer sayfaya geçiniz.

A 39
2010 – KPSS / AB-PS
23. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter 25. Bir otel işletmesi konaklama hizmeti karşılığında 735
işlemleri arasında yer almaz? TL yerine 350 Avro (€) tahsil etmiştir.

A) Alacak ve borçlarla ilgili listelerin hazırlanması Bu işlemle ilgili yapılması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Dönem sonucunu belirlemeye yönelik kayıtların
yapılması A) /
KASA 735
C) Bankalardaki yabancı paraların değerlemesi -TL KASASI

D) Reeskont hesaplarının yapılması YURTİÇİ SATIŞLAR 735


/
E) Kasa mevcudunun belirlenmesi
B) /
KASA 735
-€ KASASI
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 735
/

C) /
KASA 735
-€ KASASI
SATILAN HİZMET MALİYETİ 735
/

D) /
KASA 735
-€ KASASI
YURTİÇİ SATIŞLAR 735
/

E) /
KASA 735
-€ KASASI
YURTDIŞI SATIŞLAR 735
/
24. Aralıklı envanter yöntemini kullanan bir işletmede
Ticari Mallar hesabının dönem sonundaki görünümü
aşağıdaki gibidir:

TİCARİ MALLAR

2.430.000 126.000

İşletmede dönem sonu mal mevcudu 1.494.000


TL, dönem başı mal mevcudu ise 270.000 TL
olduğuna göre, Satılan Ticari Mallar Maliyeti kaç
TL’dir?

A) 396.000 B) 810.000 C) 1.098.000

D) 1.224.000 E) 1.638.000

Diğer sayfaya geçiniz.

A 40
2010 – KPSS / AB-PS
26. İşletmenin dönem içinde 2,5 TL/adet fiyatla satın aldı- 28. İşletme, 2009 yılı Aralık ayında fabrikasına ait doğal
ğı hisse senetlerinin dönem sonu değeri 2 TL/adet gaz faturasının gelmediğini belirlemiş ve dönem sonu
olarak belirlenmiş ve gerekli kayıtlar yapılmıştır. itibarıyla tahmini harcama tutarını 125.000 TL olarak
belirlemiş ve ilgili hesaplara almıştır. Son ödeme
Buna göre yapılan kayıt, aşağıdaki muhasebe tarihi 20.01.2010 olan doğal gaz faturası 04.01.2010
temel kavramlarından hangisinin bir gereğidir? tarihinde işletmeye ulaşmış ve toplam ödenecek tutar
165.200 TL olarak gösterilmiştir. (KDV oranı % 18
A) Maliyet esası olarak alınacaktır.)
B) Parayla ölçülme Buna göre, 04.01.2010 tarihinde yapılması
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
C) İhtiyatlılık
A) /
D) İşletmenin sürekliliği GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 135.464
DEVREDEN KDV 29.736
E) Dönemsellik
GİDER TAHAKKUKLARI 165.200
/

B) /
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 135.464
İNDİRİLECEK KDV 29.736
GİDER TAHAKKUKLARI 125.000
MALİYET GİDERLERİ
KARŞILIĞI 40.200
/

C) /
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 10.464
İNDİRİLECEK KDV 29.736
27. Bir işletme kendisine ait bir arazideki iş yerine ulaşımı GİDER TAHAKKUKLARI 125.000
kolaylaştırmak amacıyla arazisi üstüne yol yaptırarak
MALİYET GİDERLERİ
maliyetini karşılamıştır.
KARŞILIĞI 165.200
Bu işlem aşağıdaki hesaplardan hangisinde /
izlenmelidir?
D) /
A) Arazi ve Arsalar GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 15.000
MALİYET GİDERLERİ
B) Şerefiye KARŞILIĞI 125.000
İNDİRİLECEK KDV 25.200
C) Özel Maliyetler SATICILAR 165.200
/
D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
E) /
E) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 140.000
İNDİRİLECEK KDV 25.200
MALİYET GİDERLERİ
KARŞILIĞI 125.000
SATICILAR 40.200
/

Diğer sayfaya geçiniz.

A 41
2010 – KPSS / AB-PS
29. Finansal tablolarda yer alan kalemler arasında 31. Bir işletmede Asit - Test Oranının 1’den küçük
matematiksel ilişki kurmak suretiyle bu kalemleri olması hâlinde, işletmenin likidite durumu
birbirinin yüzdesi ya da katı biçiminde analiz hakkında bir yorum yapılabilmesi için aşağıdaki
etmeye yönelik analiz tekniği aşağıdakilerden oranlardan hangisi dikkate alınmalıdır?
hangisidir?
A) Hazır Değerler Devir Hızı Oranı
A) Trend analizi B) Oran analizi
B) Otofinansman Oranı
C) Kredi analizi D) Dikey analiz
C) Stok Bağımlılık Oranı
E) Yatay analiz
D) Aktifler Devir Hızı Oranı

E) Nakit Oranı

32. İşletmenin 2009 yılında gerçekleşen satış ve kâr


30. İki milyon adet hisse senedinden oluşan işletmenin tutarları aşağıdaki gibidir:
sermayesi 6 milyon TL olup hisse senedinin birim
borsa değeri 4 TL’dir. Tutar (Bin TL)

Cari dönemde dağıtılmasına karar verilen kâr Net satışlar 7220


tutarı 3 milyon TL olduğuna göre, işletmenin Brüt satış kârı 1869
Fiyat - Kazanç Oranı kaçtır?
İşletmenin sabit giderleri 3.185.000 TL olduğuna
A) 0,375 B) 0,500 C) 0,750 göre, başa baş noktası tutarı kaç TL’dir?

D) 1,125 E) 2,000 A) 4.550.000 B) 4.235.000

C) 4.035.000 D) 4.010.000

E) 3.980.000

Diğer sayfaya geçiniz.

A 42
2010 – KPSS / AB-PS
34. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Finansman
33. VE 34. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Oranı kaçtır?
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A) 0,800 B) 0,551 C) 0,500
İşletmenin 31.12.2009 tarihli bilançosu ve buna ilişkin
bazı oranlar aşağıdaki gibidir: D) 0,450 E) 0,333

BİLANÇO (Bin TL)


AKTİF 31.12.2009 PASİF
DÖNEN VARLIKLAR 800 KISA VADELİ
Kasa 80 YABANCI
Bankalar 400 KAYNAKLAR ?
Stoklar 320

DURAN VARLIKLAR ? UZUN VADELİ


YABANCI
KAYNAKLAR ?

ÖZ KAYNAKLAR 360

? ?

Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı = 0,75

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar = 1

33. Bu bilgilere göre, işletmenin Asit - Test Oranı 35. İşletme 5 yıl vadeli olarak aldığı 2.750.000 TL
kaçtır? tutarındaki krediyi, faiz hariç her yıl 150.000 TL
artırmak suretiyle ödeyecektir.
A) 0,675 B) 0,600 C) 0,489
Buna göre, işletme dördüncü yıl kaç TL
D) 0,400 E) 0,333 ödemelidir?

A) 850.000 B) 700.000 C) 600.000

D) 550.000 E) 400.000

Diğer sayfaya geçiniz.

A 43
2010 – KPSS / AB-PS
36. Yıllık % 8 faiz oranı üzerinden 3 ayda 1600 TL faiz 39.
getiren tutar kaç TL’dir? I. Satın alma fiyatı

A) 24.500 B) 40.000 C) 46.400 II. Nakliye maliyetleri

D) 80.000 E) 92.000 III. Satış giderleri

IV. İthalat vergileri

V. Dönüştürme maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Stoklar


Standardına göre, yukarıdaki kalemler dikkate
alındığında satın alma maliyeti ne şekilde
belirlenir?

A) I + IV - III B) I + III + V C) I + II + IV

D) I + II - V E) I + II + V
37. Birim satış fiyatını KDV dâhil 119,60 TL olarak
saptayan bir işletmede satışlar % 30 kârlı olarak
yapılmaktadır. (KDV oranı % 15 olarak alınacaktır.)

Buna göre, işletmenin malın satışından sağladığı


kâr tutarı kaç TL’dir?

A) 24 B) 37 C) 39,6 D) 80 E) 104

40.
I. Kısa vadeli mali borçlardan sağlanan nakit

II. Mali duran varlık alışları

III. Satışlardan sağlanan nakit girişleri

IV. Sermaye artırımından sağlanan nakit

V. Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları


38. İşletme 5 ay sonra ödemesi gereken 100.000 TL
nominal değerli senedin yerine 10 ay vadeli eş değer Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış
bir senet vermiştir. Hesaplamalar iç iskonto yöntemi- Tabloları Standardına göre, yukarıdakilerden
ne göre yapılmıştır. (Bir yıl 360 gün olarak alınmıştır.) hangileri Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit
Akışları arasında yer alır?
Faiz oranı % 10 olduğuna göre, eş değer senedin
nominal değeri kaç TL’dir? A) I ve III B) I ve IV C) II ve IV

A) 110.000 B) 109.090 C) 105.600 D) III ve IV E) III ve V

D) 105.000 E) 104.000

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

A 44
SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulun-
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu maktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâ-
olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, defter, ğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tüken-
her türlü araç gereçle, silah ve benzeri teçhizatla mez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmaya-
sınava girilmesi kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla caktır.
sınava girmiş adayların kimlikleri mutlaka Salon
Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı 8. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gere-
geçersiz sayılacaktır. kir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli de-
ğildir.
2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 210 da-
kikadır (3,5 saat). Sınavın ilk 105 ve son 15 daki- 9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
kası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bu-
Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap lunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav Salon Başkanına başvurunuz.
süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya Soru kitapçığında her sayfada basılı bulunan soru
kadar yerlerinizde kalınız. kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru
kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmaya- soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün
caktır. değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o
zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sor- bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına
mak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla başvurunuz.
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, aday-
ların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri ke- Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
sinlikle yasaktır. türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaret-
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, lediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafın-
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin dan sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır.
kimlik bilgileri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin paraf-
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler ladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde
kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. alınacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların 10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
toplu olarak herhangi bir şekilde kopya çekildiğini Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
gösterirse kopya eylemine katılan aday/adayların ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir. sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayıla-
Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek caktır.
şekilde tutmanız gerekmektedir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uy- için kullanabilirsiniz.
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM 12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. yasaktır.
6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zo-
13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
rundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve bu oturuma ait 2010-
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
KPSS LİSANS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
LİSANS
11 TEMMUZ 2010

ALAN BİLGİSİ TESTİ


A KİTAPÇIĞI
HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE
1. A 1. D 1. E 1. D 1. D
2. B 2. B 2. B 2. B 2. C
3. E 3. D 3. D 3. B 3. A
4. C 4. C 4. E 4. E 4. D
5. E 5. E 5. A 5. C 5. B

6. B 6. D 6. B 6. C 6. D
7. A 7. B 7. D 7. A 7. A
8. C 8. C 8. C 8. A 8. B
9. D 9. A 9. A 9. E 9. E
10. A 10. D 10. C 10. A 10. C

11. B 11. E 11. B 11. A 11. E


12. D 12. C 12. D 12. E 12. D
13. C 13. B 13. D 13. B 13. C
14. D 14. A 14. B 14. E 14. E
15. E 15. E 15. A 15. C 15. C

16. D 16. A 16. B 16. B 16. A


17. A 17. C 17. E 17. B 17. C
18. C 18. E 18. B 18. C 18. A
19. B 19. A 19. C 19. E 19. E
20. C 20. C 20. D 20. A 20. B

21. C 21. A 21. A 21. D 21. C


22. B 22. B 22. E 22. B 22. D
23. D 23. A 23. C 23. C 23. B
24. E 24. B 24. D 24. D 24. B
25. E 25. D 25. B 25. B 25. D

26. C 26. B 26. C 26. E 26. C


27. E 27. C 27. A 27. A 27. E
28. D 28. D 28. D 28. D 28. D
29. B 29. A 29. E 29. B 29. B
30. E 30. E 30. E 30. C 30. A

31. D 31. D 31. C 31. D 31. C


32. B 32. B 32. D 32. E 32. A
33. E 33. C 33. B 33. E 33. B
34. A 34. E 34. A 34. B 34. E
35. E 35. D 35. C 35. A 35. B

36. A 36. C 36. E 36. C 36. D


37. A 37. E 37. B 37. D 37. A
38. E 38. A 38. C 38. B 38. E
39. D 39. E 39. A 39. C 39. C
40. C 40. B 40. C 40. A 40. B