NHAØ THÔØ THUAÄN PHAÙT

253 TRAÀN XUAÂN SOAÏN, P.TAÂN KIEÅNG, Q.7, TP.HCM - ( (08) 6654.2249

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
13.4.2017
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
21g00 ñeán 21g45 22g00 ñeán 22g45 23g00 ñeán 23g45

² Hoäi Cameâloâ ² Hoäi Caùc Baø Meï ² Hoäi Ñoàng Muïc Vuï
² Hoäi Legio ² Ca ñoaøn Monica ² H. Ñoaøn Thaùnh Theå
² Ca ñoaøn Ñöùc Meï (Höôùng daãn giôø chaàu) ² Hoäi Loøng Chuùa T. Xoùt
² Ca ñoaøn Alix ² Giôùi Giaùo Chöùc ² Ca ñoaøn Ceùcilia
(Höôùng daãn giôø chaàu) ² Giôùi Treû (Höôùng daãn giôø chaàu)
² Ca ñoaøn Teâreâsa ² Ca ñoaøn Giôùi Treû ² Ngöôøi lôùn
² Ban Saïch Ñeïp

14.4.2017
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
1 07g00 - 07g45 Giaùo hoï Thaùnh Pheâroâ.

2 08g00 - 08g45 Giaùo hoï Thaùnh Giuse.

3 09g00 - 09g45 Giaùo hoï Ñöùc Meï Leân Trôøi.

4 10g00 - 10g45 Giaùo hoï Thaùnh Phaoloâ.

5 11g00 - 11g45 Giaùo hoï Chuùa Kitoâ Vua.

6 12g00 - 12g45 Huynh Ñoaøn Thaùnh Theå.

7 13g00 - 13g45 Giaùo hoï Thaùnh Teâreâsa.

8 14g00 - 14g45 Giaùo hoï Thaùnh Anna.

9 15g00 - 15g45 Hoäi Loøng Chuùa Thöông Xoùt.