You are on page 1of 5

Tema electrotehnica

n=3

Un transformator monofazat are urmatoarele date:


S n=( 100+10 3 ) [ KVA ] =130 [ KVA ]

U 1 n=3000+ (1 )3 10 [ V ] =3001 [ V ]

Tensiunea nominala din secundar:


U 20=500[ V ]

La proba in gol:
n
(
I 0 = 10 )I =9.7 I 1 n
10 1n

P0=2 Sn =2.6 [ KW ]

La proba de scurtcircuit:

[
U sc = 10+ (1 )3
3
10]U 1 n=9.7 U 1 n=291.097

Psc =3 Sn =3.9 [ KW ]

Consideram ca pierderile in cupru:


PCU 1=PCU 2

x 1=x ' 2

Sa se determine:

Schema in T si in simplificata
Schema simplificata a transformatorului
Caracteristica randamentului pentru cos=0.8
Caracteristica externa a transformatorului pentru:
cos=1 rezistiv
cos=0.6 inductiv
cos=0.6 capacitiv
=? Pentru o variatie de tensiune U=0

Schema in T

Schema in

Schema simplificata a transformatorului


U 1 n 3001
k= = =6.002
U 20 500

S n 130 1000
S n=U 1n I 1 n=U 20 I 2 n I 2n = = =260
U 20 500

Sn 130 1000
I 1 n= = =43.32
U1n 3001

n
(
I 0 = 10 )
I =9.7 43.32=4.202
10 1n

La proba de mers in gol:


z 0=z m

R0=R m

I 2 =0

U 1=U 1 n

U 1 n 3001
Z0= = =714.18
I 0 4.202

P0 2.6 1000
R0= 2
= 2
=147.25
I 0 4.202

X 0 = Z 20R20 = 714.18 2147.252=698.84

La proba de scurtcircuit:
U 2=0

I 1 =I 1 n

U sc 291.097
Z sc= = =6.72
I1 n 43.32

P sc 3.9 1000
Rsc = 2
= =2.08
I 1n 43.322

X sc= Z 2sc R 2sc = 6.7222.082=6.38


2
R1 I 2n
=
R ' 2 I 21 n

PCU 1=PCU 2
R1 + R ' 2=R sc

R sc
La scurcircuit avem I 2 n =I 1 n R1=R ' 2 R 1=
2
2.08
R1= =1.04
2
X 1 X sc R X 1.04 6.38
= X 1 = 1 sc = =3.19= X ' 2
R1 Rsc R sc 2.08

Caracteristica externa a transformatorului:


U1 I R cos + X sc sin
U 2= [1 2 n sc ]
K K U1n

1. Pentru cos=1 sin=0 rezistiv


U 2=
3001
6.002 [
1
260 2.08 1+6.38 0
6.002

3001 ]
=515.46

2. Pentru cos=0.6 sin=0.8 inductiv


U 2=
3001
6.002 [
1
260 2.08 0.6+ 6.38 0.8
6.002

3001 ]
= 454.32

3. Pentru cos=0.6 sin=0.8 capacitiv

U 2=
3001
6.002 [
1
260 2.08 0.66.38 0.8
6.002

3001
=527.5
]
=? Daca U=0

Rsc cos+ X sc sin=0

2.08 cos +6.38 sin=0

2.08
tg =0.326 =18 5 '
6.38

cos=0.950

sin=0.309
Caracteristica randamentului pentru cos 0.8

d
d
=0 PFe = 2 Psc =

P0
P sc

cr =
2.6
3.9
=0.81649

P2 P2 Sn cos 130 0.8 0.81649


= = = = =0.9422
P1 PCU + P Fe + P2 S n cos + P 0+ P sc 130 0.8 0.81649+ 2.6+0.816492 3.9
2