You are on page 1of 4

Talaan ng Nilalaman

Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1

1. Introduksyon 1
2. Layunin ng Pag-aaral 2
3. Kahalagahan ng Pag-aaral 3
4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 4
5. Depinisyon ng mga Terminolohiya 5

Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura 7

Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 16

1. Disenyo ng Pananaliksik 16
2. Mga Respondente 16
3. Instrumentong Pampapanaliksik 17
4. Tritment ng Datos 17

Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos 18

Kabanata V, Lagom, Kongklusyon, at Rekomendasyon 28

1. Lagom 28
2. Kongklusyon 28
3. Rekomendasyon 29
Listahan ng Mga Talahayan at Grap

A. Grap 1: Distribusyon ng mga Tagatugon Ayon sa Kasarian 18


B. Grap 1: Kaangkupan sa Kasalukuyang Trabaho 19
C. Grap 3: Kapakinabangan ng Kaalamang Galing sa Kursong Kinuha 19
sa Kasalukuyang Trabaho
D. Grap 4: Mga Naniniwala na Kailangan pa Nila Nang Dagdag 20
Kaalaman sa Kasalukuyang Trabaho
E. Grap 5: Antas ng sweldo sa mga manggagawa 21
F. Grap 6: Gantimpalang natatanggap ng mga manggagawa 21
na nakabase sa pangganap sa trabaho
G. Grap 7: Kaligtasan at seguridad sa pinapasukang trabaho 22
H. Grap 8: Antas ng pagsasanay para maging produktibo sa 23
pagtatrabaho
I. Grap 9: Dama ang temperatura sa loob ng pinagtatrabahuhan 24
J. Grap 10: Naiintindihan ang mga inaasahan sa pagtatrabaho 24
K. Talahanayan 1: Datos ng may mga mismatch 25
L. Grap 11: Distribusyon ng Kinuhunang Kurso ng mga Alumni 27

Pasasalamat

Ang aming grupo ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumusunod na indibidwal at

grupo dahil sa mahahalagang tulong, komento at suportang ibinigay niyo para sa

katuparan ng pamanahong-papel na ito:

Kay Gng. Maricris Murillo, ang aming butihing guro sa Filipino. Salamat sa

paggabay sa amin sa paggawa ng aming pamanahong-papel at sa hindi

pagsuko na patuloy na tiwala na binibigay sa aming grupo.


Kay Ms. Louela Dolotina para sa pagbibigay sa amin ng listahan ng mga

Alumni ng PCSHS mula una hanggang ikatlong batch.


Sa aming mga kaklase na patuloy na nagpupursige sa amin para tapusin

ang pamanahong-papel na ito.


Sa aming mga minamahal na alumni, salamat sa mainit na pagtaggap sa

amin at sa pagsagot sa binigay naming sarbey-kwestyoneyr. Salamat din sa mga

komento at suporta na binigay niyo sa amin, nakatulong ito ng malaki sa aming

pananaliksik
Sa aming pinakamamahal na pamilya, sa pagsuporta sa amin at sa laging

pag-unawa sa aming ginawang pamanahong-papel


Higit sa lahat sa Panginoon, dahil sa pagdinig niya sa aming mga

panalangin sa oras na kailangan namin ng lakas ng loob at kaalaman upang

matapos namin ang aming pamanahong-papel.


Dahon ng Pagpapatibay

Bilang bahagi ng kahingian ng asignaturang Filipino 11, Pagbasa at Pagsusuri ng

Teksto Tungo sa Pananaliksik, Ang Pamanahong Papel na ito na pinamagatang Pag-

aaral Hinggil sa Kaugnayan sa Kursong Natapos sa Kasalukuyang Trabaho ng mga

Alumni ng Pasig City Science High School ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga

mananaliksik na sina:

Franco Montano Aguirre

James Clifford Hilario

Keith Ostan

Jan Jeric Tablico

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, Mataas na Paaralang Pang-

agham ng Lungsod Pasig, bilang isang pagtugon sa mga pangangailangan sa

asignaturang Filipino, Pagbasa at Pagsusuri ng Teksto Tungo sa Pananaliksik.

Gng. Maricris Murillo

Guro sa Pananaliksik